تیر ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

1-1 متابولسيم روي

1-1-1 پيشگفتار

در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.

روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:

روی فلزی با وزن ملکولی 4/65 گرم بر مول می باشد و در گروه IIB و ردیف چهارم از جدول تناوبی قرار گرفته است. روی را با علامت اختصاری Zn نمایش می دهند و دارای عدد اتمی 30، وزن اتمی 38/65، چگالی gr/cm3 14/7 در oc 20، انرژی نخستین یونش آن 394/9 و دارای 5 ایزوتوپ رادیواکتیوی طبیعی و یا حاصل شکافت هسته ای دیگر می باشد، فراوانترین ایزوتوپهای آن Zn 64  با فراوانی 6/48% و Zn 66  با فراوانی 9/27و Zn 68  با فراوانی 8/18% می باشد نیمه عمر روی d 244  65 می باشد. جزء عناصر احیاء کننده قوی و خود اکسید می شود 763/0  و بیشتر در حالت دو ظرفیتی موجود می باشد. یکی از عناصر کمیاب و ضروری بدن است……

 • فهرست مطالب
  فصل اول- مقدمه
  (1) مقدمه    1
  1-1 متابولسيم روي    2
  1-1-1 پيشگفتار    2
  1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:    2
  1-1-1-3تاریخچه    3
  1-1-2متابولسیم روی    3
  1-1-3-کمبود روی در بدن    4
  1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟    6
  1-1-4-مسموم کنندگي ZinC    6
  1-1-6-استفاده‌های پزشکی    8
  1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی    8
  1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی:    8
  1-1-7-2-مکانیسم فعالیت    8
  1-1-8-محرکهای دارویی:    9
  1-1-9-نتیجه    9
  1-1-9-1فعل و انفعالات    11
  1-1-9-2مکملهای مغذي (83)   Nutritinal supplement    11
  1-1-9-3-نحوه مصرف روی:    12
  1-1-2-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism)    12
  1-2-1-توزيع آهن در بدن:    13
  1-2-2-هموگلوبين    13
  1-2-3-ذخيره آهن    13
  1-2-4-جايگاه انتقالي ‌آهن    14
  1-2-5-جذب آهن (Iron absorption)    14
  1-2-5-1مكانيسم جذب آهن    15
  1-2-6-فريتين سرم (serum ferritin)    15
  1-2-6-ساختمان فريتين :    15
  1-2-6-2برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين    16
  1-2-6-3-عمل فريتين در بدن    16
  1-2-6-4-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي    16
  مقادير نرمال آهن سرم    17
  1-2-7-1تغييرات روزانه در آهن سرم    17
  1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم    17
  1-2-8-1- ملاحضات کلی:    17
  1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:    18
  1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:    18
  1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:    18
  1-2-9- روش اول:    18
  1-2-9-2-روش دوم (روش رزین):    18
  1-2-9-3- روش سوم:    19
  فصل دوم- – مواد و روشها
  2- مواد، وسایل، روشها    21
  2-1 مواد    21
  2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:    21
  3-3- روشهای دستگاهی    21
  2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :    22
  2-4-1 تعیین طول موج  ماکزیمم:    22
  2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:    22
  2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین    22
  2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین    22
  2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین    22
  2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین    23
  2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:    23
  2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین    23
  2-4-3 بررسی اثر روی    23
  2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین    23
  2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین    24
  2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین    24
  2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي:    24
  2-4-3-5 اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات    24
  2-5- آزمايشات دياليز تعادلي:    24
  2-5-1 محلول‌هاي لازم:    25
  2-5-2- طرز كار با دستگاه:    25
  2-5-3- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين:    26
  2-5-4- روش كنترل PH:    26
  2-5-5- طرز اندازه گيري آهن:    26
  2-5-5-1- روش كار:    26
  2-5-6- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين    27
  فصل سوم-نتايج
  3- نتايج :    30
  3-1 تيتراسيون اسپكتروفتومتري:    30
  3-1-1 تعيين طول موج ماكزيمم:    30
  3-1-1-2- اثر روي بر روي متالوتايونين    31
  3-1-1-3 اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه:    31
  3-1-2 بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين:    47
  3-1-2-1 اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين    47
  3-1-2-2 اثر زمان:    47
  3-1-2-3 اثر يون بيكربنات:    47
  3-1-2-4 اثر اسيد سيتريك    47
  3-1-2-6 اثر PH    48
  3-1-3 بررسي اثر روي    48
  3-1-3-1 اثر تغييرات غلظت روي    48
  3-1-3-2 اثر رقابتي روي با آهن    48
  3-2 نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي:    49
  3-2-1 تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين:    49
  فصل چهارم- بحث
  بحث    69
  آزمايشات Invitro:    69
  Refrences    71

140 صفحه

پایان نامه شیمی آزمايشات دياليز تعادلي / اثرات تداخلی روی / پایان نامه شیمی تجزیه / پروژه شیمی تجزیه / تاثیر روی بر آهن / ترانسفرین / تیتراسیون اسپکتروفتومتری / مکانیسم جذب آهن /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *