فوریه 10, 2013 - admin

مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی (تجربی – نظری)

موضوع:مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی (تجربی – نظری)

 تعداد صفحات:70

 نوع فایل: ورد

خلاصه

در این کار ، مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی را در مورد محلول سیر شده سدیم فلوئورید پی گرفته ایم. در این راستا قابلیت حل شدن ترکیب یاد شده را در آب خالص در دمای به دو روش تبخیر حلال و نشر اتمی شعله ای طی اندازه گیریهای مختلف تعیین نموده ایم و مقدار برای آن بدست آمد. از سوی دیگر قابلیت حل شدن ترمودینامیکی، ، از رابطه حساب شد که انحلال از منابع معتبر کتابخانه ای محاسبه گردید. از مقایسه با غلظتی ، ملاحظه شد که تفاوت آن دو بسیار قابل ملاحظه است. به دنبال آن دبای – هوکل حساب شد: که دیده شد این پاسخ نیز با پاسخ ترمودینامیکی بسیار متفاوت است. سرانجام با دخالت دادن تجمع یونی (زوج شدن یونها) به این نتیجه رسیدیم که … % یونهای مثبت و منفی بصورت زوج یون هستند. علاوه بر آن در این کار تاثیر قدرت یونی و ثابت دی الکتریک بر قابلیت حل شدن ، مورد مطالعه تجربی و تحلیلی قرار گرفت.

فهرست مطالب
فصل اول
برهم کنش یونها در محلول و ترمودینامیک آنها
فصل دوم
تجمع یونی
فصل سوم
روشهای تجربی در این پایان نامه ، مواد و وسایل مورد استفاده
فصل چهارم
نتایج تجربی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

7000 تومان خريد

پایان نامه شیمی پایان نامه یون ها / تجمع یونی / تحقیق شیمی / ترمودینامیک / دانلود پایان نامه شیمی / دانلود پایان نامه یونی شیمی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *