فروردین ۱۹, ۱۳۹۲ - admin

پروژه ای با موضوع تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

 

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن
1-1- موجوديت آب……………………………………………………………………1
1-2- منابع آب…………………………………………………………1
1-2-1- آبهاي سطحي………………………………………………………………………..2
1-2-2- آبهاي زير زميني………………………………………………………………………..2
1-3- خواص آبهاي آشاميدني…………………………………………………………………2
1-3-1- خواص فيزيكي آب……………………………………………………………….2
1-3-2- خواص شيميايي آب………………………………………………………………3
1-4- سختي آب………………………………………………………………………………..3
بخش دوم: آب در صنايع غذايي……………………………………………………………………….4
2-1- مصرف آب در صنايع غذايي …………………………………………………………………4
2-1-1- آلودگيهاي ناشي از مصرف آب در فرآيندهاي صنعتي …………………………….4
2-3- جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب ………………………………………………………….5
2-3-1- ميزان مصرف صنعتي آب در ايران …………………………………………………………..6
2-4-  مزاياي حاصل از كاهش مصرف آب ………………………………………………………………6
2-4-1-  استفاده مجدد آب ………………………………………………………………………………………6
2-4-2- بازچرخش يا ريسايكلينگ ………………………………………………………………………….6
2-5- انواع مصارف آب در صنايع غذايي ………………………………………………………………..7
2-5-1- آب خنك سازي …………………………………………………………………………………………….8
2-5-1-1- انواع سيستم هاي خنك سازي ……………………………………………………………….8
بخش سوم: انواع فاضلاب صنايع غذايي ………………………………………………………………………………10
3-1- ويژگيهاي فاضلاب صنايع غذايي ……………………………………………………………..10
3-1-1- صنايع توليد قند وشكر ………………………………………………………………………..11
3-1-2- صنايع توليد كمپوت وكنسرو ……………………………………………………… …….12
3-1-3- صنايع نوشابه سازي ………………………………………………………………………….12
3-1-4 صنايع لبنياتي ……………………………………………………………………………………….12
3-1-5- صنعت توليد روغن نباتي ……………………………………………………………………13
3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهاي توليد گوشت …………………………………………………14
3-2- لزوم تصفيه فاضلاب صنايع غذايي ………………………………………………………..15
3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنايع غذايي به آبهاي پذيرنده ……………………………15
3-2-1-1- مواد معلق ……………………………………………………………………………………….16
3-2-1-2- املاح معدني محلول …………………………………………………………………………16
3-2-1-3- مواد آلي محلول ……………………………………………………………………………….16
3-2-1-4- اسيدها وقلياها ………………………………………………………………………………..16
3-2-1-5- مواد توليد كننده كف ………………………………………………………………………17
3-2-1-6- رنگ …………………………………………………………………………………………………17
3-2-1-7- آلودگيهاي حرارتي ………………………………………………………………………….17
3-2-1-8- ميكروارگانيسم ها ………………………………………………………………………….17
3-2-1-9- مواد شناور …………………………………………………………………………………….18
3-3- استراتژي تصفيه ودفع فضولات صنعتي ………………………………………………18
3-3-1- تخليه فاضلاب صنعتي به فاضلابروي شهري …………………………………..18
3-3-1-1- ملاحظات اختصاصي فاضلاب جهت تخليه به فاضلاب شهري ………19
3-3-2- تصفيه اختصاصي فاضلاب صنعتي …………………………………………………20
3-3-3- تصفيه مشترك با صنايع ديگر …………………………………………………………20
3-3-4- تغييرواصلاح فرآيندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاينده… 20
3-4- فاضلاب بهداشتي صنايع ………………………………………………………………………..21
بخش چهارم: روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي ……………………………………………………….22
4-1- تصفيه فيزيكي ……………………………………………………………………………………..23
4-1-1- آشغالگيري ………………………………………………………………………………………23
4-1-2- دانه گيري …………………………………………………………………………………………23
4-1-4- شناورسازي …………………………………………………………………………………….24
4-1-5- حوضهاي متعادل كننده يا يكنواخت ساز ………………………………………..24
4-2- تصفيه شيميايي …………………………………………………………………………………..26
………………………………………………………………………………………..26. ph4-2-1- تنظيم
4-2-2- اكسيداسيون مواد آلي مقاوم …………………………………………………………..26
4-2-3- گند زدايي ………………………………………………………………………………………..26
4-2-4- انعقاد و لخته سازي ……………………………………………………………………….27
4-2- جذب سطحي مواد آلي محلول و مقاوم ……………………………………………….27
4-3- تصفيه بيولوژيكي ……………………………………………………………………………..27
4-3-1- اصلاحات رايج در تصفيه فاضلاب  ……………………………………………….28
………………………………………………………………………………………….28BOD                     4-3-1-1-
…………………………………………………………………………………………..28COD4-3-1-2-
…………………………………………………………………………………………….29TSS4-3-1-3-
………………………………………………………………………………………….29TDS4-3-1-4-
4-3-2- اصلاحات رايج در راهبري تصفيه خانه…………………………………………29
4-3-2-1- زمان ماند هيدروليكي…………………………………………………………………29
4-3-2-2- زمان ماند ميكروبي…………………………………………………………………….29
………………………………………………………………………………………30MLSS4-3-2-3-
…………………………………………………………………………………………..30F\M4-3-2-4-
4-3-3- تصفيه هوازي فاضلاب…………………………………………………………………..30
4-3-3-1- تخليه به آبهاي طبيعي……………………………………………………………….31
4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمين……………………………………………………………….32
4-3-3-3- بركه هاي تثبيت…………………………………………………………………………..33
4-3-3-3-1- بركه هاي بي هوازي………………………………………………………………..34
4-3-3-3-2- بركه هاي اختياري…………………………………………………………………..35
4-3-3-3-3- بركه هاي هوازي……………………………………………………………………..35
4-3-3-3-4- بركه هاي تكميلي…………………………………………………………………….35
4-3-3-3-5- بركه هاي هوادهي…………………………………………………………………..35
4-3-3-4- صافي چكنده……………………………………………………………………………….36
4-3-3-5- تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان………………………………………….37
4-3-3-6- سيستم لجن فعال………………………………………………………………………..37
4-3-4- روشهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي……………………….39
4-3-5- انواع سيستم هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب……………………………….39
4-3-5-1- سپتيك تانك……………………………………………………………………………….42
4-3-5-2- راكتور بي هوازي با بستر لجن رو به بالا…………………………………44
4-3-5-3- صافي بي هوازي………………………………………………………………………..44
بخش پنجم: راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي………………………………………46
5-1- علل عدم موفقيت تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي……………….46
5-2- فاكتورهاي موثر در راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي 47
5-2-1- شدت آلودگي فاضلاب خام……………………………………………………………..47
5-2-2- مواد مغذي يا نوترينت ها…………………………………………………………….. 48
5-2-2-1- بالكينگ…………………………………………………………………………………….. 48
………………………………………………………………………..49    5-2-3- اكسيژن محلول
5-2-4- زمان ماند……………………………………………………………………………………….50
5-2-6- سميت…………………………………………………………………………………………….51
5-2-7- دما………………………………………………………………………………………………….52
5-2-8- اختلاط……………………………………………………………………………………………53
5-2-9- ميزان جريان ورودي……………………………………………………………………54
5-3- پايستن فرآيند…………………………………………………………………………………..54
5-3-1- شاخصهاي بصري………………………………………………………………………..54
5-4- شاخصهاي آزمايشي …………………………………………………………………………58
5-5- مشكلات سيستم هاي لجن فعال و رفع آنها……………………………………….59
5-5-1- روشهاي كلي تشخيص مشكلات……………………………………………………59
………………………………………………………………………………60 BOD 5-5-2- حذف كم
5-5-2-1- حذف بارهاي آلي ………………………………………………………………………61
5-5-2-2- مواد سمي يا بازدارنده………………………………………………………………..62
5-5-2-3- دماهاي پايين………………………………………………………………………………62
افزايش زمان ماند هيدروليكي………………………………………………………………………63
………………………………………………………………………………………….63MLVSS افزايش
…………………………………………………………………………..63  نامناسب PH 5-5-2-4-
5-5-2-5- زمان هوادهي ناكافي…………………………………………………………………..64
……………………………………………………………………….64  ناكافيMLVSS5-5-2-6-
منابع………………………………………………………………………….. 66
70 صفحه

 

پایان نامه شیمی انواع فاضلاب صنعتی / بازچرخش / بالکینگ / برکه تثبیت / تحقیق شیمی / تصفیه بیولوژیکی / تصفیه فاضلاب / دفع فضولات صنعتی / روش تصفیه فاضلاب صنایع / سیستم خنک سازی / فاضلاب صنایع غذایی / گندزدائی / مصرف آب در صنایع /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *