اردیبهشت ۶, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع اهمیت بسته بندی

چکيده
با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد . يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .  مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها . برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد . در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .
مقدمه
با توجه به اهميت و گستردگي توليد مواد غذائي در جهان و اهميت آن در زندگي روزمره جوامع بشري ، بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با آن حائز اهميت بسياري است در وضعيف کنوني روابط بين المللي ، غذا به عنوان محصولي استراتژيک در تعيين بسياري از معيارهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و سنتي نقش مهمي ايفاء مي کند بنابراين مسئله حفظ نگهداري و توزيع مواد غذائي نيز اهميت شاياني مي يابد چرا که بدون اهميت دادن به نگهداري مواد غذائي بدليل آمادگي ماهيتي آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبيل ميکروار گانيسم ها ، تغييرات شيميائي و فيزيکي ، آنزيمها و غيره قسمت عمده اي از اين مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اينجاست که صنعت بسته بندي ميتواند به عنوان مهمترين عامل در جلوگيري از ضايع شدن مواد غذائي عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسياري از کشورها بسته بندي به عنوان جز غير قابل تفکيکي از فرايند توليد مواد غذائي محسوب مي شود به طوري که ، در کشور آمريکا سالانه بيش از 50 ميليارد دلار صرف صنايع بسته بندي مي شود .
آمار منتشره نشان ميدهد که تقريباً هر ساله 20 درصد غذائي جهان به دليل شرايط نا مناسب نگهداري و بسته بندي از بين رفته و اين رقم در پاره اي از کشورهاي جهان سوم به 50 در صد نيز ميرسد  در حاليکه در صورت بسته بندي مناسب و خوب ميتوان اين ضايعات را به حداقل ميزان يعني حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضايعات و جلوگيري از آن يکي از معضلات اصلي کشور ما نيز مي باشد بطوريکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزي هر سال ضايع ميگردد . اين در حاليست که با توجه به جمعيت بالا و سطح پائين توليد داخلي هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهي مواد غذائي ميباشيم .
اهميت سرمايه گذاري در بخش صنعت بسته بندي از آمار مربوط به مواد و هزينه اختصاص داده شده به اين بخش در کشور هاي پيشرفته کاملاً مشهود است بطوريکه در کشوري نظير آمريکا هزينه هاي صرف شده براي بسته بندي بيش از 100 دلار به ازاي هر نفر در سال مي باشد و صنايع بسته بندي يکي از مهمترين بخشهاي مصرف کننده مواد خام مي باشد ، بطوريکه 8 درصد از کل فولاد و آلومينيوم ، 20 درصد از کاغذ و مقواي توليدي ، 20 درصد از کل پلاستيک توليدي ،65 درصد از فيلم ها و لفافهاي پلي اتيلني ، 96 درصد از شيشه هاي توليدي بجزء شيشه هاي مسطح و 99 درصد از کل سلوفان توليدي در اين کشور به صنايع    بسته بندي اختصاص دارد و تنها در طول يکسال 124 ميليون جعبه مقوائي ، 29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون جعبه مقوائي ،29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون قوطي فلزي مخصوص آشاميدنيها ، 18 ميليون ظرف مقوائي مخصوص شير و 10 ميليون بطري شيشه اي 250 ميلي ليتري مخصوص شير در زمينه بسته بندي مواد غذائي مورد استفاده قرار گرفته است ….

فهرست مطالب

 • اهمیت بسته بندی 1
  چکيده 16
  مقدمه 16
  جدول 1-1: 18
  شيشه 18
  استيل(فولاد) 18
  آلومينيوم 18
  پلاستيک 18
  قوطيهاي‌مرکب 18
  مواردديگر 18
  بسته بندي : 20
  .1-1 کارکردهاي بسته بندي : 20
  .1-1-1عامل محافظت کنندگي : 23
  .2-1-1 بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي : 24
  1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي : 25
  1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي : 25
  1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد : 26
  1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژي 28
  1-1-2-2-4. محافظت در برابر ميکروار گانيسم هاي موجود در محيط : 28
  1-1-2-3. نقش محافظتي فعال بسته بندي : 30
  1-1-2-3-1. استريليزاسيون بعد از بسته بندي 30
  1-1-2-3-2. بسته بندي هاي استريل (آسپتيک ) : 30
  1-1-2-3-3. بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداري در دماي پائين در مورد محصولات تازه 31
  1-1-2-3-4. بسته بنديهاي خاص : 31
  .3-1-1عامل اطلاع رساني بسته بندي  : 32
  1-1-3-1. درج اطلاعات بر روي بسته بنديهاي مواد غذائي : 32
  1-1-3-1-1. اطلاعاتي که بايد بر روي بسته ها درج شوند : 33
  1-1-3-1-2. استثنائاتي که در مورد درج اطلاعات و برچسب زني محصولات غذائي وجود دارند : محصولاتي که درج اطلاعات روي آنها فقط بر طبق مقررات EC انجام ميگيرد شامل : 34
  .4-1-1خصوصيات مواد اوليه بسته بندي : 35
  1-2. کاربرد پلاستيک در بسته بندي مواد غذائي : 37
  1-2-1. کليات 37
  1-2-2. انواع پلاستيک ها : 39
  1-2-2-1. معرفي برخي ترموپلاستيک هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي 39
  1-2-2-1-1. ترموپلاستيک هاي ساده : 39
  1-2-2-1–11. سلوفان : 39
  1-2-2-1-1-2. پلي اولفين ها : 40
  پلي اتيلن با دانسيته پائين (LDPE) 40
  پلي اتيلن خطي با دانسيته پائين (LLDPE) 41
  پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE) 41
  پلي پروپيلن (PP) 42
  کوپليمر اتيلن –وينيل استات (EVA) 43
  1-2-2-1-1-3. وينيل پلاستيک ها 43
  پلي وينيل کلرايد (PVC) 43
  کوپليمرهاي وينيل کلرايد 44
  پلي وينيليدين کلرايد (PVDC) 45
  1-2-2-1-4. پلي استرها (PE) 45
  پلي اتيلن ترفتالات (PET) 46
  1-2-2-1-1-5. پلي آميد يا نايلون (PA ) 46
  1-2-2-1-1-6.پلي استايرن (PS) 47
  کوپليمرهاي استايرن 48
  الف – استايرن آکريلونتيريل  (SAN) 48
  ب – اکريلونيتريل بوتادين استايرن  (ABS) 48
  1-2-2-1-1-7. اتيلن و ينيل الکل (EVOH) 49
  1-2-2-1-2. ترموپلاستيک هاي مرکب 49
  1-2-2-1-2-1. نمونه هائي از فيلم هاي مرکب 50
  1-2-2-1-2-2. خصوصيات فيلم هاي مرکب 51
  1-3. وضعيت توليد مواد اوليه پلاستيکها در ايران 53
  حفظ بسته بندي در ارتباط با پديده مهاجرت : 54
  الف- تعاريف 54
  ب- تقسيمات بسته بندي 56
  دسته اول 56
  جدول (1) مسموميت برخي عناصر در حالتي كه به شكل يون در آب حضور دارند. 57
  عناصر و علايم شيميايي 57
  50LD 57
  (وزن بدنه kg/mg) 57
  50ED 57
  (وزن بدنه kg/mg) 57
  دسته مسموميت 57
  سديم (+Na) 57
  A 57
  كلسيم(+Ca) 57
  منيزيم(+Mg) 57
  پتاسيم(+K) 57
  قلع(+Sn) 57
  آهن(+Fe) 57
  آرمسنيك(+As) 57
  2850 57
  كرم(+Cr) 57
  آلومينوم(+Al) 57
  سرب(+Pd) 57
  روي (+Zn) 57
  نيكل(+Nl) 57
  مس(+Cu) 57
  جيوه(+Hg) 57
  كادميوم (+Cd) 57
  دسته دوم 59
  جدول (2) ماكزيمم مهاجرت برخي مونومومرها  به داخل مواد غذايي 59
  موتومر پليمر مربوطه 59
  ماكزيمم مهاجرت برحسب (mg) در كيلوگرم محصول با برحسب (mg) در (6dm) مساحت بسته بندي 59
  ماكزيمم غلظت در پلاستيك در وزن (%) 59
  آكريلونيتربل (L) 59
  PA 59
  اتيل اكريلات(L) 60
  PEA 60
  متيل آكريلات(L) 60
  PMA 60
  متيل متاكريلات(L) 60
  PMMA(1) 60
  اتيلن (گاز)(L) 60
  PE 60
  پروپيلن (گاز) (L) 60
  PP 60
  60-1/0 60
  استايرن(L) 60
  PS 60
  60-1/0 60
  اسيد ترفتاليك(L) 60
  PETP(2) 60
  اتيلن گليكول(L) 60
  PETP(2) 60
  وينيل استات 60
  PVA 60
  وينيل كلرايد (گاز) 60
  PVC 60
  (PPb-10) 10/0(ppm1) 4-10 60
  وينيليدين كلرايد (L) 60
  PVDC 60
  60-1/0 60
  دسته سوم 61
  جدول (3) مقايسه خطرات منجر به مرگ 62
  ميزان خطر در طول حيات يك نفر 62
  ميزان خطر در سال 62
  خطرات شغلي 62
  معدنچيان (سيليكوز) 62
  (حوادث) 62
  خلبانان (بعضي حوادث) 62
  ماموران آتش نشاني 62
  كارگران فلز كار 62
  خطرات عمومي 62
  دخانيات 62
  تشعشعات يونيزه كننده 62
  رعد و برق 62
  سنگهاي آسماني (شهابها) 62
  وينيل كلريد 62
  آمار آمريكايي 62
  جدول (4)  63
  اجزاي تين پليت 63
  علامت شيميايي 63
  تركيب (تشكل) بر حسب (%) 63
  ماكزيمم مهاجرت (غذا (كيلوگرم وميلي گرم) 63
  قلع 63
  بيسموت 63
  كادميم 63
  مس 63
  آهن 63
  – 63
  سرب 63
  Pb 63
  (max)01/0 63
  1/0 63
  نيكل 63
  ج- افزودنيهاي  براي رزينهاي پلاستيكي 65
  آثار واسطه واكنش دهنده 65
  1-مواد بهبود دهنده خواص 66
  2-تثبيت كننده ها 67
  3-كمكهاي تكنيكي 68
  عوامل ضد مه (Antifog Agents) 69
  عوامل جفت كننده (Anchoring Agents) 69
  1-عوامل فوم كننده 70
  2-كند كننده هاي اشتعال 70
  3-عواملي كه شفافيت رزينهاي پلاستيك را تغيير مي‌دهند. 70
  جدول (6) كمكهاي توليد پلاستيكها در مقابل مواد شيميايي مربوطه 71
  نوع افزودني 71
  مواد شيميايي و با تركيبات نمونه و نمايانگر 71
  روغنها (روان سازها) 71
  عوامل ضد انسداد (antlbaek agont) 71
  اكسيد نرم سيليسيم، ينونيت ، خاك رس 71
  كمكهاي ضد چسبندگي 71
  هيدروكربنها، روغنها 71
  عوامل ضد استاتيك و ضد مه 71
  فسفريک، مشتقات پلي انيلن گليکول. 71
  عوامل چسبندگيtackiness agents 71
  عوامل chelating 72
  تري فنيل و تري اكتيل فسفات ها، آميل ها، آكساميدها 72
  «آلودگي  در مواد غذايي از مواد بسته بندي» 72
  «چكيده» 72
  1. مقدمه: 72
  2. كنترل منظم : 74
  3.روش هاي تحليلي: 76
  3- 1. مواد افزودني در بسته بندي پليمري : 77
  3-1-1- پلاستيك ها 77
  3-1-2- استابيلايزرهاي حرارتي: 79
  3-1-3- مرحله افزودن مواد: 81
  3-1-4- استابيلايزرهاي سبك: 82
  3-1-5- آنتي اكسيدان ها: 82
  3-2- مونومرها و اليگومرها 83
  3-2-1- استيرن ها 84
  3-2-2- ونييل كلرايد 84
  3-2-3- بيس فنول ديگلي سايديل اتر (BADGE) 86
  3-2-4- ايزوسيانات 86
  3-2-5- كاپرولاكتام 87
  3-2-6- اليگومرترفتاليت پلي اتيلن 88
  3-3- مواد آلوده كننده : 88
  3-3-1- فرآورده هاي آلوده كننده : 89
  3-3-2- بنزن و مايعات فرار ديگر : 89
  3-3-3- آلوده كنندههاي محيطي : 90
  3-3-4- عوامل فرآيندي: 91
  3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر 91
  4- 1-عوامل تاثير گذار بر انتقال 92
  4-2 -راه ارتباطي بين غذا و پلي مر 93
  4-3 انتشار به مواد غذايي با حجم زياد 93
  5-نمونه هايي از مدل سازي انتقال پيش بينانه: 94
  سيميولانت شده » 100

100 صفحه

پایان نامه صنایع اهمیت بسته بندی / اهمیت بسته بندی در بازاریابی / اهمیت بسته بندی در رفتار مصرف کننده / بسته بندی مواد غذایی / پایان نامه اهمیت بسته بندی / پایان نامه صنایع غذایی / کاربرد پلاستيک در بسته بندي / کارکردهاي بسته بندي /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *