اردیبهشت ۶, ۱۳۹۲ - admin

خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار

کلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار:
مواد تشكيل دهندة نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار عبارتند از: عصاره، آب، شكر، گازكربنيك، اسانس‌ها، مواد پايداركننده،‌ رنگهاي مجاز خوراكي و اسيدهاي خوراكي. نوشيدني‌هاي غيرالكلي را برا اساس منشاء مواد اوليه بصورت زير تقسيم‌بندي مي‌كنند: آبهاي آشاميدني- آبهاي درماني- شير بعنوان نوشابه‌هاي گازدار از مواد مصنوعي و نوشابه‌هاي گازدار از مواد گياهي كه نوع اخير رايج‌ترين نوشيدني در صنعت نوشابه‌سازي مي‌باشد. اين نوشابه ها از عصاره‌ها و اسانس‌هاي طبيعي گياهي، به همراه فاكتورهاي ديگر ساخت نوشابه تهيه مي‌گردند. نوشابه‌هائي كه از اسانس‌هاي طبيعي تهيه مي‌شوند از نطر كمي، مقدار قابل توجهي هستند. اسانس‌هاي طبيعي مواد استخراجي از ميوه‌ها و يا گياهان رايحه‌دار مانند دارچين، زنجبيل و غيره مي‌باشند.  عصاره را از ميوه‌هاي رسيده سالم و توسط روشهاي مكانيكي تهيه مي‌كنند و يا از گياهان خشك و پودر شده توسط حلال استخراج مي‌نمايند. آب مورد نياز در صنعت نوشابه‌سازي، پس از انجام عملياتي بر روي آب آشاميدني شهر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. اين آب بايد بدون رنگ، شفاف، بدون بو و عاري از ميكروارگانيزمها بوده و سختي آن بيش از ppm 300 نباشد.
در صنعت نوشابه‌سازي از مواد شيرين كننده مانند شكر، قند انورت دكستروز،‌‏ فروكتوز، شكر مايع و در بعضي موارد از مواد شيرين كننده مصنوعي استفاده مي‌شود. در كشور ما استفاده از مواد شيرين كنندة مصنوعي مجاز نمي‌باشد. شكر مايع و سيروپ گلوكز با تكامل روش صنعتي هيدروليز نشاسته اهميت اقتصادي زيادي پيدا كرده‌اند. قند انورت نيز نوعي شربت شكر مي‌باشد كه در اثر حرارت دادن ساكارز در حضور اسيدها و يا آنزيم‌ها و تبديل به گلوكز و فروكتوز تهيه مي‌گردد. از شيرين‌كننده هايي كه داراي 42 درصد فروكتوز و 51 درصد دكستروز مي‌باشند نيز در صنعت نوشابه‌سازي استفاده مي‌شود اين مايع قندي در مقابل تخمير ميكروبي داراي مقاومت و قدرت بيشتري نسبت به ساير شيرين كننده‌ها در طول نگهداري و انبارداري  مي‌باشد.
از مهمترين مواد شيرين كننده مصنوعي ساخارين، سيكلامات. گلوسين و چندين مادة ‌ديگر هستند. شيريني سيكلامات 60-40 مرتبه بيشر از ساكارز مي‌باشد ولي مصرف آن در سالهاي 1970-1969 ممنوع شد.
جهت پايداركنندگي نوشابه از اسيدهاي خوراكي مانند اسيدتارتاريك،‌  سيتريك، لاكتيك، ماليك و فسفريك استفاده مي‌‌شود. نوشابه‌هايي داراي بهترين ترشي هستند كه اسيديته آنها معادل 2-1 گرم اسيد تارتريك در يك ليتر آب مقطر باشد. غلظت گاز كربنيك نيز در طعم‌ ترشي نوشابه موثراست.
رنگها بر اساس منشاء آنها به دو دسته رنگهاي طبيعي و مصنوعي تقسيم مي‌شوند. رنگهاي طبيعي داراي سه منشاء اصلي معدني (اكسيد فريك)، گياهي (كارامل) و حيواني(كارمين) مي‌باشند.
كارامل را بعنوان امولسيون كننده نيز ميتوان مصرف نمود. اسانسهاي معطر مانند ميخك،‌ زنجبيل، دارچين، نعناع و ديگر مواد در نوشابه ممكن است معلق باشند. خاصيت امولسيون كندگي كارامل موجب مي‌شود كه فرآورده نوشيدني بدون احتياج به مواد امولسيون كننده ديگر از پايداري مناسبي برخوردار باشد. رنگهاي مصنوعي در سه گروه آنيوني، كاتيوني و غيريوني تقسيم مي‌شوند. در صرف مواد رنگي بايد دقت شود كه در مقابل اسيدي مقاوم بوده، تيرگي و  اثر طعمي نداشته باشد. امروزه در نوشابه‌سازي از اسانسها و ساير مواد طعم دهنده بطور وسيعي استفاده مي‌شود.
در ليمونادها اسانسهايي با طعم انواع توتها،‌ گياهان معطر،‌ زنجبيل و كنين و براي نوشابه‌هاي با عصارة كولا مواد رايحه‌دار مانند زنجبيل،‌ بهار نارنج،‌ هل و غير استفاده مي‌شود.
نگهداري و محافظت فرآورده‌هاي غذائي خصوصا نوشابه‌ها بدليل قابليت تخريب آن ضروري مي‌باشد. در نوشابه‌ها تغيير رنگ، ويسكوزيته و رشد ميكروارگانيزمها به مرور زمان صورت ميگيرد. لذا در نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار از تركيبات اسيد بنزوئيك، اسيد فسفريك بعنوان نگهدارنده استفاده مي‌شود.
جهت تهية ‌امولسيون‌هاي مواد خوراكي از جمله نوشابه از امولسيونهاي گوناگون مانند استرا اسيد چرب با پلي گليسيرين‌ها،‌ منوگليسيريدها،‌ دي‌گليسيريدها و فسفاتيدها استفاده مي‌شود. همه اينها براساس ساختمان هتروپلار داراي وجه مشترك در داشتن گروه‌هاي هيدروفيل و ليپوفيل مي‌باشند.
مواد مؤثر كولا عبارتند از: كافئين و تئوبرومين. ماده موثر كولا محرك سيستم اعصاب مي‌باشد.
تكنولوژي، تهيه و ساخت نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار شامل مراحل زير مي‌باشد:‌
الف- مخلوط كردن اجزاء تشكيل دهنده نوشابه
ب- افرودن آب گاز دارد
ج- شستن و استريل شيشه‌ها
د- بسته‌بندي كردن
هـ- سيستم كنترل
در مرحلة مخلوط كردن اجزاء، شربت شكر با غظت معين در دماي 75 درجه سانتيگراد به مدت 20 دقيقه پاستوريزه مي‌شود. به اين شربت عصارة اصلي، اسيدهاي خوراكي، مواد رنگي، اسانس‌ها و مواد محافظت‌كننده اضافه مي‌شود.
آب تصفيه شده پس از سرد شدن به قسمت كربوناتور هدايت مي‌گردد كربنه كردن موجب گاز دار شدن و در نتيجه مطبوع و دلچسبت شدن نوشابه مي‌گردد.
بطريها قبل از اينكه پر شوند بايد تميز و بهداشتي شوند. براي اين منظور داخل و خارج بطري‌هاي نوشابه با محلول قليايي و آب داغ شسته و سپس آب كشيده مي‌شوند. و پس از پر شدن و دربندي، برچسب زده مي‌شوند در انتها بطري‌هاي نوشابه بازرسي و كنترل كيفي مي‌گردند.
تهيه گياهان دارويي:
بررسي گياهان ايران اعم از دارويي و غيردارويي توسط گياهشناسان ايراني صورت گرفته است. نمونه‌هايي از اين گياهان در موزه‌هاي گياهشناسي انگلستان و فرانسه نگهداري مي‌شود….

فهرست مطالب

 • خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار 1
  بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار 1
  كلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 9
  تهيه گياهان دارويي: 12
  گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار با نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار 15
  1-مقدمه 15
  2- كلياتي در مورد نوشابه‌هاي گازدار 17
  تاريخچه: 17
  مواد مصرفي در تهية نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 18
  نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 18
  تقسيم بندي آشاميدني‌ها بر اساس مواد اوليه و ساير مواد مصرفي 19
  آبهاي آشاميدني: 19
  آبهاي درماني: 19
  شير بعنوان نوشابه (Milk drinks): 19
  نوشابه‌هاي گازدار از موادمصنوعي: 20
  نوشابه‌هاي گازدار از مواد گياهي:‌ 20
  الف) عصاره‌ها: 21
  بررسي ساير مواد مصرفي در نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 24
  ب) آب: 25
  پ) مواد شيرين كننده: 26
  ت) اسيدهاي خوراكي: 29
  ث) مواد رنگي: 31
  د) اسانسها: 34
  اسانس دارچين: 34
  اسانس ليمو: 35
  ذ) پايدار كننده‌ها: 35
  ر) امولسيون كننده‌ها: 36
  ز) مواد كافئين‌دار: 37
  طرز تهيه و ساخت نوشابه در كارخانه: 38
  3- گياهان داروئي 41
  الف- بررسي گياهان ايران اعم از دارويي و غيردارويي توسط گياهشناسان: 41
  ب- مناطق ايران از لحاظ رويش گياهي: 42
  پ- جمع‌آوري گياهان دارويي: 43
  معايب گياهان دارويي خودرو يا وحشي:‌ 44
  محاسن گياهان دارويي كشت شده: 46
  ت- كشت و تكثير گياهان دارويي: 46
  زمان  جمع‌آوري گياه: 47
  سن گياه: 48
  ث- خشك كردن گياهان: 49
  1- خشك كردن در هواي آزاد: 49
  2- خشك كردن با حرارت مصنوعي: 50
  د- جدا كرن ناخالصيها: 50
  ذ- آسياب كردن گياه: 51
  و-تهيه عصاره جهت آزمايشات: 51
  1- جمع‌آوري جهت تشخيص و تعيين نام علمي و تشكيل هر بار يوم: 52
  2- جمع‌آوري به منظور انجام آزمايشات: 53
  4- بررسي گياهان تيره نعناع 53
  الف) گياه شناسي تيره نعناع Labiate: 53
  اختصاصات تشريحي: 54
  ب) مرزه Satureia Hortensis: 55
  مشخصات گياه شناسي:‌ 56
  موارد مصرف پزشكي: 57
  تركيبات شيميائي: 58
  پ- ريحان: 58
  خصوصيات گياه شناسي:‌ 59
  محل رويش: 61
  موارد مصرف:‌ 61
  تركيب شيميايي: 62
  ت) پونه Mentha pulegium: 62
  خصوصيات گياهشناسي: 62
  موارد مصرف پزشكي: 63
  تركيب شيميايي: 63
  ث) اسطوخودوس Lavandula Stoechas L.: 63
  مشخصات ظاهري: 63
  تركيب شيميائي:‌ 65
  خواص درماني: 65
  ج) مرزنگوش Origanum majoranal.: 65
  مشخصات ظاهري:‌ 65
  تركيبات شيميائي: 66
  خواص درماني و داروئي: 66
  چ) كاكوتي: 66
  خصوصيات گياهشناسي: 67
  مواد مصرف پزشكي:‌ 67
  محل رويش: 67
  ح) آويشن: 67
  مشخصات ظاهري: 68
  محل رويش: 68
  موارد مصرف پزشكي: 69
  تركيب شيميائي:‌ 69
  تقلبات: 69
  ر) باديان رومي: 70
  خصوصيات گياهشناسي: 70
  خصوصيات ميكروسكوپي: 70
  خواص درماني: 71
  محل رويش: 71
  5- بررسي گياهان تيره جعفري 72
  الف- زيره سبز Cuminum Cyminum L: 72
  مشخصات ظاهري:‌ 74
  منطقه رشد و نمو: 74
  خواص درماني و مصرف: 75
  مصرف: 75
  مشخصات اسانس: 75
  تقلب: 76
  ب- زيره سياه Carm Carvi L.: 76
  خصوصيات گياه‌شناسي: 76
  منطقه رشد و نمو: 77
  موارد مصرف و خواص درماني: 77
  تركيب شيميائي: 77
  پ) شويد Anethum Graveolens L.: 77
  مشخصات ظاهري: 78
  محل رويش در ايران: 78
  خواص درماني: 78
  ث- گشنيز Coiandrum Sativum: 79
  خصوصيات ظاهري: 79
  منطقه رشد و نمو: 79
  محل رويش در ايران: 80
  مصرف: 80
  6- تيره پروانه داران 80
  الف- شيرين بيان Glychrrhiza Glabrat: 80
  مشخصات گياه: 80
  محل رويش: 81
  خواص درماني: 81
  تركيب شيميائي: 81
  7- بررسي مهمترين گلهاي دارويي 82
  مهمترين گلهاي دارويي:‌ 83
  الف- گل بهار نارنج: 83
  محل رويش: 83
  تركيبات شيميايي اسانس: 84
  آب مقطر بهار نارنج: 84
  خواص درماني بهار نارنج: 85
  ب- ميخك: 86
  موارد مصرف: 86
  تركيب شيميايي: 86
  موارد مصرف اسانس ميخك: 87
  پ- گل كاوزبان Borago officinalis L.: 87
  مشخصات ظاهري:‌ 87
  محل رويش: 88
  تركيب شيميايي:‌ 89
  خواص درماني: 89
  آب مقطر گل گاوزبان:‌ 90
  ث- گل هميشه بهار Calendula officinalis L.: 90
  مشخصات ظاهري: 90
  تركيب شيميائي: 91
  خواص درماني: 91
  مصرف داروئي: 92
  محل رويش: 92
  8- بررسي عرقيات گياهان داروئي ايران 92
  الف- مقدمه: 92
  ب- آب‌هاي مقطر دارويي (عرقيات): 96
  پ- تقسيم‌بندي عرقيات: 96
  الف- عرقيات طبيعي: 97
  عرقيات مصنوعي: 97
  ت- فساد آبهاي مقطر دارويي: 102
  ث) تغييرات آبهاي معطر در طي دوره انباركردن: 105
  ج- آزمايش تعيين بازدهي عرقيات: 105
  تيرة نعناع: 106
  تيره جعفري: 106
  تيره نارنج: 106
  9- بررسي اسانسها 106
  الف- تعريف اسانس: 106
  ب- طرز تهيه اسانس‌ها: 108
  پ) طرز تشخيص مواد موجود در اسانس: 110
  تين لايركروماتوگرافي 110
  الف- طرز تهيه پليت: 110
  ب- طرز نگهداري: 110
  ج) مكانيسم بالا رفتن حلال: 111
  نتايج آزمايشات: 111
  تركيبات اسانس زيره سبز: 111
  د- آلفاپي نن و پي نن را سيميك 111
  اسانس بهار نارنج: 113
  اساس باديان رومي (آنيس): 114
  10- استفاده از گياهان در تهيه نوشابه 115
  الف- مطبوع كردن نوشابه با استفاده از گياهان: 115

116 صفحه

پایان نامه صنایع پایان نامه رشته صنایع / پایان نامه صنایع غذایی / پایان نامه طرح جایگزینی / پایان نامه کارشناسی ارشد / جایگزینی عرقیات گازدار / دانلود پایان نامه / طرح جایگزینی عرقیات / طرح جایگزینی نوشابه غیر الکلی / نوشابه غیر الکلی گازدار /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *