فروردین ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

طراحی یک واحد ریفرمینگ با بخار در مقیاس صنعتی

مقدمه: گاز طبيعي غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههاي استخراج مي راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها, گاز آزاد شده و مخلوط را به بالاي چاه مي برد. در نفتهايي كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت  فشار آب قرار دارند, مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت هاي فوق اشباع مقدار گاز بيشتر است. همچنين رگه هايي وجود دارد كه فقط داراي گاز طبيعي است و نفت همراه ندارد. قسمت اعظم گاز طبيعي از متان تشكيل شده است و غير از متان, هيدروكربورهاي گازي ديگر از C2 تا C4 با مقادير متفاوت و همچنين هيدروكربورهاي بالاتر نيز در آن وجود دارد. گاز طبيعي ممكن است خشك و يا مرطوب باشد.
 • فهرست مطالب
 • مقدمه 5
 • فصل اول: 8
 • وضعيت گاز طبيعي در ايران و جهان 8
 • 1-1- مقدمه 9
 • 1-2- گاز طبيعي در جهان 9
 • 1-3- ذخاير و منابع 15
 • 1-4- چرا از گاز طبيعي استفاده مي كنيم؟ 17
 • 1-5- تكنولوژي هاي استاندارد گاز طبيعي 18
 • تبديل به مايع شدن                      تكنولوژي‌هاي توليد→حمل و نقل  → تبخير مجدد LNG 18
 • 1-6- سيماي صنعت گاز ايران 18
 • 1- 7- پالايش گاز طبيعي در ايران: 19
 • 1- 8- سيستم انتقال گاز طبيعي: 20
 • فصل دوم: 21
 • روشهاي توليد گاز سنتز 21
 • 2-1- مقدمه 23
 • 2-1-1- اهميت گاز سنتز 23
 • 2-2- عمده مصارف گاز سنتز: 23
 • 2-3-1- گازي شكل كردن زغال سنگ (Coal Gasification) 25
 • 2-3-2- رفرمينگ بخار (steam reforming) 27
 • 2-3-3- رفرمينگ حرارتي خود به خود (ATR) 32
 • 2-3-4- اكسيداسيون جزئي (POX) 32
 • 2-3-5-  اكسيداسيون جزئي كاتاليستي (cpo) 33
 • 2-3-6- رفرمينگ دو مرحله اي 35
 • 2-3-7- رفرمينگ تبديل حرارتي (heatexchanger reforming) 35
 • 2-3-8- روش  هاي تركيبي ريفرمينگ 36
 • فصل سوم: 44
 • توليد گاز سنتز بطريق SMR 44
 • 3-1- شرح كلي 46
 • NG 46
 • Gas reforming 46
 • 3-2- مقدمه: 47
 • 3-3- تكنولوژي 48
 • 3-4-2- هيدروكربن هاي رفرمينگ بخار 51
 • 3-4-3- توصيف فرآيند و تجهيزات 52
 • 3-4-3-1- رفرمر Lurgi 52
 • 3-4-4- آرايش جاي گزين فرآيند 55
 • 3-4-3-1- پيش رفرمينگ (Prereforming) 55
 • 3-4-4-2- Co2 به عنوان خوراك اضافي 56
 • 3-4-5- بازيابي گرماي بازمانده 58
 • 3-4-6- قسمت سرمايش گاز دودكش 58
 • 3-4-7- قسمت سرمايش گاز رفرم شده 59
 • 3-5-1- چكيده 59
 • 3-5-2- شرح فرآيند و تجهيزات 60
 • 3-5-2-1- راكتور متانول 60
 • 3-5-2-2- چرخه سنتز متانول 64
 • 3-6-1- چكيده 65
 • 3-6-2- شرح فرآيند و تجهيزات 68
 • 3-6-2-1- تقطير با صرفه جويي در هزينه 68
 • 3-6-2-2- تقطير با صرفه جويي در انرژي 69
 • 3-6-2-3- روشهاي ديگر 71
 • 3-8-1- سيستم آب سرد 74
 • 3-8-2- سيستم گاز بي اثر, دستگاهها و منبع هواي پلنت 74
 • 3-8-3- سيستم مشعل 75
 • 3-8-4- ديگ بخار راه انداز 76
 • 3-8-5- واحد تصفيه آب 76
 • 3-8-6- ژنراتور نيرو 76
 • 4-1- مقدمه توليد گاز سنتز از گاز طبيعي به روش SMR 77
 • 4-2- شرح عمليات 80
 • CO 82
 • 16/0 82
 • سيستم تفكيك دي اكسيد كربن: 82
 • 4-2-1: رفرمينگ بخار و بازيافت حرارتي ( قسمت 100) 83
 • 4-2-2- تفكيك دي اكسيد كربن ( قسمت 200) : 85
 • 4-2-3- جداسازي هيدروژن ( قسمت 300 ) 86
 • تجهيزات مهم 91
 • ملاحظات 91
 • خلاصه بخش خدمات 92
 • GP 92
 • 4-3- شرح عمليات 92
 • شماره جريان 96
 • 4-4- برآورد هزينه (Cost Estimate) 96
 • كل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت 99
 • مواد خام 103
 • نتيجه گيري و جمع بندي: 111
 • منابع و مآخذ: 113
 • فصل اول:
 • وضعيت گاز طبيعي در ايران و جهان
 • 1-1- مقدمه
 • 1-2- گاز طبيعي در جهان
 • 1-3- ذخاير و منابع
 • 1-4- چرا از گاز طبيعي استفاده مي‌كنيم؟
 • 1-5- تكنولوژي‌هاي استاندارد گاز طبيعي
 • 1-6- سيماي صنعت گاز  ايران
 • 1-7- پالايش گاز طبيعي در ايران
 • 1-8- سيستم انتقال گاز طبيعي

115 صفحه

پایان نامه صنایع پایان نامه طراحی ریفرمینگ با بخار / پروژه ریفرمینگ صنایع / تحقیق صنایع / رفرمر / ریفرمینگ / ریفرمینگ کاتالیستی / ژنراتور نيرو / طراحی ریفرمینگ / طراحی ریفرمینگ با بخار / هيدروكربن هاي رفرمينگ بخار / واحد تصفيه آب /

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *