اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ - admin

دانلود پروژه پیشینه سفر و جهانگردی درجهان

بررسي پيشينه پژوهش
تاريخچه جهانگردي و تفسيرهاي جامعه شناسي در مورد تغيير نيازهاي مسافران در دوره هاي  مختلف يكي از مطمئن ترين منابع شناخت انگيزه هاي مسافرت در اعصار گوناگون است . به منظور درك محيط نوين جهانگردي و درك مسئله ها و چالش هايي كه پيش روي دست اندركاران اين صنعت قرار دارد مروري گذرا بر روند تاريخي اين صنعت از اهميت خاصي برخوردار است .
عهد باستان :
مردم متعلق به تمدنهاي ماقبل تاريخ با اين انگيزه مسافرت مي كردند كه بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوري جويند يا به مناطقي كه داراي آب و هواي مساعدتري است نقل مكان كنند . با افزايش مهارت و كسب فنون ، نياز انسان به زندگي بدوي و خانه بدوشي كاهش يافت و در دوره هاي بعد انسان با انگيزه تجارت و تهاتر كالا مسافرت مي كرد . درحاليكه امپراتوري هاي عهدباستان در قاره هاي آفريقا ، آسيا و خاورميانه رشد مي كردند ، ساختار زيربنايي ايجاب مي كرد كه جاده سازي شود و راههاي آبي بوجود آيد و براي ساده تر شدن مسافرت وسايل نقليه تهيه گردد . آغاز مسافرت هاي رسمي دولتي خود نتيجه مستقيم اقدامات حكام مناطق مختلف بود كه نمايندگان خود را به مكانهاي دوردست اعزام مي نمودند تا جنگ هاي قبيله اي را اداره كنند و از شهروندان ماليات بگيرند .
در دوره هاي حكومت خانواده هاي سلطنتي در مصر مسافرت بيشتر با قصد تجارت و تفريح انجام مي گرفت و اينگونه مسافرت ها رونق زيادي يافت . در آن زمان دولتها اقدام به جاده سازي كردند و در نقاط مختلف علامتهايي نصب گرديد كه نشان دهنده فاصله نقاط بود . يونانيان باستان در امر پيشبرد و توسعه مسافرت و جهانگردي در دو زمينه خاص فعاليتهاي چشمگيري كردند . نخست با ضرب سكه و جايگزين كردن آن به جاي كالا مشكل مسافران را در امر حمل كالا براي انجام معاملات حل كردند و دوم زبان يوناني در سراسر حوزه مديترانه رواج يافت و ارتباطات به صورت راحت تري برقرار مي شود . فردي به نام پوسانياس كه اهل يونان بود درسال 170 ميلادي كتابي به نام راهنماي يونان منتشركرد كه اين كتاب مشتمل بر 10 جلد بود و مسافران را راهنمايي مي كرد .
امپراطور روم زماني كه به اوج خود رسيد، مقامات دولتي و طبقه حاكم روزهاي صلح و آرامش را در تفريح بسر مي بردند و كساني كه از امپراطوري روم باستان به خارج ميرفتند به خريد كالا علاقه نشان مي دادند. مسئله پنهان كردن كالاهاي گمركي در آن زمان رواج يافت زيرا 25% واردات به عنوان عوارض گمركي ضبط مي گرديد .
تمدنهاي آسيايي هم تاريخ بلند بالايي از سياحت دارند كه نمونه هاي بارز آن وجود تفريحگاههايي در مناطق خوش آب و هواي چين و ژاپن در مناطق تابستاني مي باشد .
قرون وسطي :
سده پنجم تا چهاردهم ميلادي را قرون وسطي مي نامند . در اين دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زيرا جاده ها تقريبا از بين رفته و شرايط مسافرت بسيار مشكل و حتي خطرناك شده بود. در سده چهاردهم مسافرت به قصد زيارت به صورت يك پديده انبوه درآمده بود و مسيحيان به بيت المقدس و روم مسافرت مي كردند. مسئول كاروان در ازاي مبلغ مشخصي كه دريافت مي كرد همه هزينه هاي مربوط به رفت و برگشت را مي پرداخت : كارت عبور ، غذا ، خوابگاه و استراحتگاه حيوان . براي حمل مسافران و رهايي از ديوان سالاري اين اشخاص رشوه پرداخت مي كردند . از مشهورترين جهانگردان مي توان به ماركوپولو و سرجان مندويل اشاره كرد.

فهرست

 • عهد باستان : 6
  رنسانس : 8
  سفر وجهانگردي در دوران اسكندر : 11
  جدول 1-2: آمار ورودي جهانگردان خارجي 15
  3-1-2-  بررسي ديدگاهها : 17
  الف – ديدگاه جهانگردان پيشين : 17
  ب – ديدگاه جهانگردان كنوني : 22
  ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران : 24
  د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي : 28
  2-2- مفاهيم جهانگردي : 30
  جهانگرد : 30
  نمودار 1-2 طبقه بندي ديداركنندگان . 32
  نمودار 1-2: طبقه بندي گردشگران 33
  نمودار 2-2: محور تفريح و فراغت 35
  1-3-2- اثرات اقتصادي : 37
  جهانگردي بين المللي و موازنه پرداختها : 37
  جهانگردي و موازنه سرمايه ها : 37
  تأثير جهانگردي بردرآمد ملي : 38
  تأثير تبديل ارز خارجي : 38
  جهانگردي به عنوان ابزاري براي توسعه : 39
  2-3-2- اثرات فرهنگي و اجتماعي : 40
  جدول 2-2: اثرات مثبت و منفي فرهنگي- اجتماعي جهانگردان 41
  پيشبرد توسعه اقتصادي : 45
  حمايت از صنايع : 45
  تأمين درآمد : 46
  ايجاد يك محيط با ثبات اقتصادي : 46
  تأمين ساير هدفهاي سياسي : 46
  4-3-2- اثرات جهانگردي بر محيط فيزيكي : 47
  جدول 3-2: اثرات منفي بالقوه جهانگردي بر محيط فيزيكي 49
  نمودار 3-2: چارچوبي براي راهبرد سازماني 53
  مأموريت سازمان : 54
  جدول 4-2 : متغيرهاي مهم محيطي 57
  نمودار 4-2 : ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك 60
  نمودار 5-2: فرآيند ارزشيابي راهبردي 62
  اجراي راهبردي : 63
  سياستهاي توسعه اي جهانگردي – بيان خلاصه سياستها 65
  2-4-2- مديريت توسعه منابع انساني : 67
  برآورد نيازهاي نيروي كار : 71
  نتايج و اهداف توسعه منابع انساني 73
  اهداف: 73
  استراتژي توسعه منابع انساني 74
  نمودار 6-2: برنامه ريزي توسعه منابع انساني 74
  3-4-2- مديريت بازاريابي : 75
  جدول 5-2: اصول بنيادن بازاريابي خدمات 77
  جدول 6-2: الگوي توسعه گردشگري 79
  ب) برنامه ريزي بازاريابي 81
  ج) برنامه ريزي براي فعاليتهاي اجرايي 81
  د) عملكردهاي بازاريابي 81
  رفتار مصرف كننده: 82
  نمودار 7-2: رفتار مصرفي توريست 82
  نظام اطلاعاتي بازاريابي و تحقيقات : 84
  جدول 7-2 ك زمينه هاي اطلاعاتي براي نظام اطلاعات مديريت 85
  قيمت گذاري : 85
  نمودار 8-2 : عواملي كه برتصميمات مربوط به قيمت گذاري تأثير ميگذارند 86
  نظام توزيع درصنعت گردشگري : 89
  نمودار 9-2 شبكه هاي توزيع گردشگري 90
  نقش واسطه هاي مسافرتي : 92
  فعاليتهاي مديريت و توسعه سازماني 94
  1- سياست / استراتژي : 94
  2- توسعه سازماني : 95
  3- مديريت برمبناي هدف : 95
  فعاليتهاي نظارت براجراي قوانين و مقررات 95
  1- شناسايي نيازها 95
  2- اصلاحات و تغييرات . 97
  فعاليتهاي تحقيق 97
  1- سيستم اطلاعات مديريت : 97
  2- نظرسنجي : 97
  3- آثار اقتصادي : 98
  4- آثار زيست محيطي : 98
  5- آثاراجتماعي : 98
  جدول 8-2: الگويي براي سيستم اطلاعات مديريت 100
  5-4-2- مديريت توسعه محصول : 104
  نمودار 10-2 : محصول جهانگردي 106
  نمودار 11-2: روابط متقابل در برنامه ريزي توسعه محصول را نمايش مي دهد. 109
  فعاليت هاي توسعه محصول: 109
  الف- برنامه توسعه محصول 109
  اين فعاليتها عبارتند از : 110
  ب) برنامه اجرايي 113
  6-4-2- مديريت اطلاع رساني : 115
  نمودار 12-2: برنامه هاي اطلاع رساني همگاني 117
  نمودار 13-2: الگوي M5 118
  بودجه برمبناي دو روش تعيين مي شود : 119
  5- ارزيابي برنامه 122

124 صفحه

پایان نامه گردشگری اثرات فرهنگی جهانگردی / تأثير جهانگردي بردرآمد ملي / تاریخچه جهانگردی / تحقیق گردشگری / تحقیق گردشگری / تحقیق معماری / جهانگردان خارجی / جهانگردی و توسعه / سفر وجهانگردی / صنعت جهانگردی / مفاهیم جهانگردی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *