اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق

مقدمه
در دنيای امروز،همه حكومتها حتی حكومتهای ديكتاتوری برای مشروعيت بخشيدن به تصميم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سياسی و نقش فراوان رضايت افكار عمومی تأكيد دارند و پشتيبانی مردمی را لازمه دوام حكومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به اين هدف،افكار عمومی را با كمك ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدايت می‌كنند كه همسو با سياستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم كسب شود بلكه آنان را به حمايتهای خودجوش و برخی اوقات كوركورانه وادارند. يكی از ابزارهای مهم حكومت‌ها، وسايل ارتباط جمعی است. به عقيده «هربرت شيلر» ،محقق امریکایی،«تصميم‌گيران به هر صورتی كه در يك وضعيت مشخص عمل كنند، حقيقت اساسی و بی‌سابقه اين است كه كنترل اطلاعات بخشی از سياست ملی شده است. تكنيكهای بسته‌بندی انديشه  به ابزارهايی برای دستكاری حمايت عمومی (يا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات  دولت   تبديل شده اند».
(1)اگر چه امروزه پيشرفت تكنولوژيهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «يک به چند» را به مدل ارتباطی «يک به يک» تبديل كرده  و مخاطب منفعل، مشاركت  جويی فعال شده است،  اما    هنوز   هم
نمی‌توان تأثير نيرومند وسايل ارتباطی را انكار كرد و حتی اگر بتوان اين تأثير را محدود دانست بايد ميزان تأثير بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دليل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزريقات رسانه‌ای عكس‌العمل نشان می‌دهند و به گزينشگری دست می‌زنند. طبيعتاً تأثير وسايل ارتباطی و قدرت
اقناع‌كنندگی آنان در كشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائين سواد و آگاهی عمومی شديدتر خواهد بود.«افكار عمومی در كشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و كم عمق است»(2)،لذا تأثيرگذاری بر آن با ابتدايی‌ترين روشها و وسايل امكان‌پذير است.«چارلز ليندبلام»  دانشمند علوم سياسی آمريكا، معتقد است در آستانه قرن بيست‌و يكم استفاده از زور و روشهای جبری آشكار به تدريج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی ديگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترين و مؤثرترين ابزار برای حل مناسبات ميان حاكمان و مردم و نيز آحاد مختلف مردم تبديل كرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهريه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغيب مؤيد اين ديدگاه «اتولربينگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است كه زور بدترين ابزار كنترل است. زور نتيجه را تضمين می‌كند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دليل دارا بودن خاصيت روان‌شناختی آزادی، در ترغيب شوندگان احساس همدلی ايجاد خواهد كرد».(4)
مطبوعات از جمله وسايل ارتباط جمعی هستند كه می‌توانند به دليل ماندگاری و ارائه تفسيرها و تحليل‌ها در صورت بهره‌گيری مناسب توسط دولتها، به همراه ساير رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نيروی پيام خود، زمينه ارضای افكار عمومی و تسهيل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات كه در كشور‌های آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است كه فعاليتش تابع قانون اساسی
نيست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه ديگر سريعتر است. درست است كه امروزه پيوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر يک از قوای سه گانه(يعنی مجريه، مقننه و قضائيه)افزوده می‌شود و دخالتهای مستقيم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزايش می‌يابد اما به علت پيچيدگی روز افزون احوال اين جوامع و همچنين واگرايی افزايش يافته نيروهای اجتماع، از توانايی‌ اين قوا در تغيير و اصلاح   اوضاع
علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها كاسته می‌گردد. بر عكس، به همان نسبت كه نيروی عوامل سياسی سنتی سستی می‌پذيرد بر قدرت وسايل ارتباط جمعی افزوده می‌شود زيرا نيروی پيام تنها عامل تلفيق و تركيب آنهاست. از همين روست كه اينک « قدرت‌های سه گانه مطبوعات يعنی قدرت تحقيق، قدرت انتشار و قدرت تعيين بحث روز، ديگر بر كسی پوشيده نيست و دولت‌ها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)
دولت‌ها،روزنامه نگاران را خواسته يا ناخواسته وادار می‌كنند تا با پيگيری يك جريان خبری هدفمند به دنبال موضعی خاص باشند و در برخی موارد با سكوت خبری و سانسور،همسو با آنان حركت كنند.اما اگر قرار باشد روزنامه نگاران دنباله‌رو سياستمداران باشندو در جهت خواسته‌های آنان گام بردارند ديگر نمی‌توان انتظار داشت كه تعهد رسانه‌ای آنان صدمه نبيند. چرا كه سياست‌پيشه‌گان همه چيز را با عينك سياسی می‌بينند نه از ديدگاه انسانی و اخلاقی. كانت فيلسوف آلمانی می‌گويد:«وقتی اخلاق به كناری  رفت  ، سياست آغاز می‌شود»(6)و وقتی سياست با روزنامه نگاری آميخته شد،اخلاق حرفه‌ای پايان می‌يابد. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات،«رسانه‌های نوشتاری نمی‌توانند به مردم بگويند كه به چه بينديشند اما می توانند به آنان القا ‌كنند كه درباره چه بينديشند».(7)به عقيده «فرديناند تونيس» ،نظریه پرداز علوم ارتباطات، روزنامه‌ها به عنوان ركن اصلی افكار عمومی می‌توانند وقايع و ايده‌ها
را به سرعت ساخته و اشاعه دهند. روزنامه نگاران با ايفای نقش دروازه‌بانی كه قطعاً همراه با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به تغيير ماهيت واقعه می‌انجامد، اصل عينيت  خبر را خدشه‌دار كرده و با برجسته سازی ،در مطالب ارائه شده به لحاظ محتوايی نوعی جانبداری مثبت يا منفی اعمال می‌كنند.
حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمريكا و حمله اين كشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه‌ها و از جمله مطبوعات را در انعكاس وقايع و ارائه اطلاعات از يك طرف و كنترل افكار عمومی يا به گفته «ادوارد ال برنيز» ، «مهندسی رضايت» ،در همسويی با اقدامات سياسی – نظامی دولتها را از طرف ديگر مشخص‌تر نمود.
مطبوعات دو كشور ايران و آمريكا نيز هر كدام از ديدگاه خود به ارائه اطلاعات در مورد وقايع مذکور پرداختند.حمله نيروهای ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونی حكومت صدام حسین ، يكی از اين حوادث بود كه در مطبوعات دو كشور بازتابهای مختلفی داشت.
در اينجا به دنبال يافتن پاسخ برای چندين پرسش مهم و از جمله اين پرسش كليدی خواهيم بود كه آيا نشريه های ايران و آمريكا، با توجه به روابط تيره بين دو كشور، در انعكاس حوادث عراق پس از حمله نيروهای ائتلاف و سرنگونی حكومت صدام حسین به ويژه از مقطع زمانی اعلام شده توسط مقامات امریکایی برای انتقال قدرت به عراقيها(اول جولای 2004) به بعد، در جهت هدايت افكار عمومی با اعمال شيوه‌های تبلیغاتی یا پروپاگاندا، همسو با سياستهای دولت متبوع خود عمل كرده‌اند و يا به اصل بی‌طرفی پايبند بوده‌اند؟
 • فهرست مطالب
 • فصل اول : كليات پژوهش
 • مقدمه………………………………………………………………………………2
 • طرح مسئله………………………………………………….….………………………6
 • اهميت و ضرورت تحقيق………………………………….…….…………..….….……….11
 • بررسی سا بقه تحقیق…………….……………………………….….……………………13
 • اهداف تحقيق………………………………………………..……………..…………15
 • پا نویس ها …………………………………………………………………………..16
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • مقدمه……………………………………………………….………………………19
 • بخش اول – کشورعراق
 • موقعيت جغرافيايی………………………………………………………….…………..20
 • تاريخچه سياسی عراق و حكومت صدام حسین………………………………………………….20
 • زبان………………………………………………………………………………..26
 • مذهب………………………………………………………………………………26
 • جمعيت…………………………………………………………………………….26
 • بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سياست
 • جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27
 • سياست ،رسانه ها و افكار عمومی…………………………………………………………….34
 • سياست خارجی ايران……………………………………………………………………38
 • سياست خارجی امريكا……………………………………………………………………42
 • بخش سوم – مفاهيم و نظريه های ارتباطات
 • خبر………………………………………………………………………………..46
 • مصاحبه……………………………………………………………………………..49
 • تفسير و تحليل…………………………………………………………………………50
 • مقالات خبر…………………………………………………………………………..51
 • انواع تيتر در ارائه مطلب……………………………………………………………………53
 • كاركرد مطبو عا ت……………………………………………………………………….54
 • مطبو عا ت در ايران………………………………………………………………………55
 • مطبو عا ت در امريكا…………………………………………………………………….57
 • دروازه بانی خبر…………………………………………………………………………60
 • برجسته سازی…………………………………………………………………………64
 • پانویس ها……………………………………………………………..……………….66
 • فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
 • روش تحقيق…………………………………………………………………………72
 • جامعه آماری………………………………………………………………………….73
 • روش نمونه گيری………………………………………………………….……………73
 • جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………… 73
 • واحد تحلیل………………………………………………………………………….73
 • تعاريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………….74
 • پانویس ها……………………………………………………………………………81
 • فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
 • مقدمه……………………………………………………………………………….83
 • بخش اول: توصيف يافته های تحقيق……………………………………………….…….…….84
 • بخش دوم: بررسی رابطه بين متغيرهاونشریه ها………………………………………..……………94
 • فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
 • مقدمه……………………………………………………………………………..116
 • بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117
 • بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..……119
 • بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122
 • منابع و مآخذ…………………………………………………………………………124
 • دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134
 • جدول شماره1- تعداد و درصد نشریه ها………………………………………………………………………………………………..84
 • جدول شماره 2- تعداد و درصد محتوای مطلب……………………………………………………………………………………….85
 • جدول شماره 3- تعداد و درصد سبک مطلب……………………………………………………………………………………………86
 • جدول شماره 4- تعداد و درصد نام منبع در ابتدا…………………………………………………………………………………….87
 • جدول شماره 5- تعداد و درصد ماهیت مطلب…………………………………………………………………………………………87
 • جدول شماره 6- تعداد و درصد عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………………………88
 • جدول شماره 7- تعداد و درصد  محتوای عکس / کاریکاتور…………………………………………………………………….88
 • جدول شماره 8- تعداد و درصد نوع جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………….89
 • جدول شماره 9- تعداد و درصد نوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..89
 • جدول شماره10- تعداد و درصد  صفات ارزشی در تیتر…………………………………………………………………………..90
 • جدول شماره11- تعداد و درصد ارزش خبری مورد استفاده در لید………………………………………………………..90
 • جدول شماره12- تعدادودرصد نوع تصویرارائه شده از وضعیت عراق……………………………………………………….91
 • جدول شماره13- تعداد و درصد گرایش مطلب………………………………………………………………………………………..91
 • جدول شماره14- تعداد و درصد  رویکرد مطلب………………………………………………………………………………………92
 • جدول شماره15- تعداد و درصد نوع نگاه مطلب………………………………………………………………………………………92
 • جدول شماره16-تعدادودرصد هماهنگی یا هم سویی با دیدگاه سیاسی حاکم…………………………………….93
 • جدول شماره17- تعداد و درصد  تاریخ نشریه………………………………………………………………………………………….93
 • جدول شماره18- نوع نشریه و محتوای مطلب…………………………………………………………………………………………95
 • جدول شماره19– نوع نشریه و سبک مطلب……………………………………………………………………………………………98
 • جدول شماره20– نوع نشریه و نام منبع در ابتدا……………………………………………………………………………………100
 • جدول شماره21– نوع نشریه و ماهیت مطلب………………………………………………………………………………………..101
 • جدول شماره22– نوع نشریه و عکس / کاریکاتور………………………………………………………………………………….101
 • جدول شماره23– نوع نشریه و محتوای عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………103
 • جدول شماره24– نوع نشریه و جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………………104
 • جدول شماره25– نوع نشریه ونوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..105
 • جدول شماره26– نوع نشریه و صفات ارزشی در تیتر……………………………………………………………………………106
 • جدول شماره27– نوع نشریه وارزش خبری مورداستفاده در لید………………………………………………………….108
 • جدول شماره28– نوع نشریه و نوع تصویر ارائه شده از وضعیت عراق………………………………………………..110
 • جدول شماره29– نوع نشریه و گرایش مطلب……………………………………………………………………………………….111
 • جدول شماره30– نوع نشریه و رویکرد مطلب……………………………………………………………………………………….112
 • جدول شماره31– نوع نشریه و نوع نگاه مطلب……………………………………………………………………………………..113
 • جدول شماره32–نوع نشریه و هماهنگی یا هم سویی مطلب با دیدگاه سیاسی حاکم……………………..114
 •  105 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه علوم سیاسی بررسی تطبیقی / بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق / بررسی تطبیقی نشریه های / پایان نامه / پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه نشریه های ایران و آمریکا / پایان نامه وقایع عراق / پروژه / تحقیق / تحقیق علوم سیاسی / جنگ و رسانه / سیاست خارجی / کارکرد مطبوعات / مطبوعات ایران / مقاله /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *