اکتبر 15, 2013 - admin

پیامدهای جنگ آمريكا و عراق و تأثير آن بر آينده اوپک

پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (2003)  و تأثير آن بر آينده اوپك

مقدمه:

در قرن 21 توان مهار منابع انرژي يا خطوط انتقال آن تضمين ورود ثروت است و بدون تضمين جريان انرژي، امنيت ملي كشور‌ها تهديد خواهد شد. اين موضوع تا آن حد مورد توجه قرار گرفته كه اصطلاح «بازي بزرگ جديد» براي آن انتخاب شده است. در اين بازي بزرگ هدف اصلي هر بازيگر مهار منابع يا راه‌هاي انتقال انرژي است. براي اردوگاه غرب و در رأس آن آمريكا كه تامين انرژي كشور را جزو منافع حياتي اعلام كرده، وضع خاورميانه و آينده آن بسيار خطرناك است. آمريكا و غرب يا بايد شيوه‌اي همانند عراق (البته به شرط موفقيت در آينده) يعني مهار نفتي را در اختيار بگيرند يا آن كه راه مناسبي در همكاري با كشورهاي داراي منابع عظيم نفتي پيدا كنند.[1]

بحران خاورميانه و تحولات دروني كشورهاي منطقه در جهتي نيست كه غرب را به تامين انرژي خود اميدوار سازد. بنابراين موقعيت مناسبي در اختيار اوپك و بويژه كشورهاي توليد كننده نفت در خليج فارس و خاورميانه قرار گرفته است تا بتوانند با اتخاذ يك راهبرد مشترك و با راهكارهاي ديپلماتيك منافع خود را تضمين كنند. در غير اين صورت آمريكا و كشورهاي غربي با روشهاي گذشته خود كه ريشه در استعمار دارد در پي تضمين منافع خود خواهند بود كه عراق نمونه آن است؛ هر چند آينده عراق معلوم نيست تا چه حد به سود آمريكا و غرب تمام مي‌شود يا به تقويت اوپك در جايگاه نظام جهاني. به همين جهت، پيامدهاي، جنگ آمريكا و عراق و تأثير آن برآينده اوپك، در اين بررسي مورد تاكيد قرار گرفته است تا زاوياي از اين مساله روشن شود.
[1]– سيد رسول موسوي، «قدرت نفت» همشهري- ديپلماتيك، ش24، 18/3/83، ص 2….

 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  فصل اول: طراحي پژوهش
  – مقدمه    1
  1-1-    طرح مسأله    2
  2-1- سئوال اصلي    3
  1-2-1- سئوال فرعي    3
  3-1- فرضيه اصلي    4
  1-3-1- فرضيه جانشين    4
  4-1- متغيرهاي دخيل    4
  5-1- تعريف عملياتي مفاهيم    4
  6-1- پيشينه تحقيق    5
  7-1- روش تحقيق    9
  8-1- هدف تحقيق    10
  1-8-1- هدف كلي    10
  2-8-1- هدف جزيي    10
  9-1- قلمرو تحقيق    10
  10-1- انگيزه و ضرورت تحقيق    11
  عنوان     صفحه
  11-1- موانع و تنگناهاي تحقيق    11
  12-1- سازماندهي تحقيق    11
  فصل دوم: كليات نظري
  – مقدمه نظري    14
  1-2- همگرايي    15
  1-1-2 – عوامل همگرايي اوپك    20
  2-2- نظام تك قطبي متقارن    22
  3-2- دكترين بوش، نظم نوين جهاني    26
  4-2- نظريه هژموني و كاربرد آن در منطقه خاورميانه    28
  1-4-2- اهداف هژمونيك آمريكا    29
  2-4-2- هژموني نفتي آمريكا    29
  فصل سوم : تاريخچه و عملكرد اوپك
  1-3- چگونگي شكل‌گيري اوپك    32
  2-3- اهداف و برنامه‌هاي اوپك    33
  3-3- اعضاي اوپك    35
  4-3- ساختار و اركان اوپك    36
  1-4-3- كنفرانس    36
  عنوان     صفحه
  2-4-3- هيئت عامل    38
  3-4-3- دبيرخانه    38
  4-4-3- دبير كل    39
  5-3- تحولات اوپك از زمان تشكيل    40
  6-3- آژانس بين‌الملل انرژي و نقش آن در كاهش قدرت اوپك    42
  7-3- جنگ عراق عليه ايران و تأثير آن بر اوپك    45
  8-3- جنگ عراق عليه كويت و اوپك    47
  9-3- حمله  آمريكا به عراق (2003)    51
  10-3- جمع‌بندي تحولات اوپك    53
  11-3- نوسانات نظام سهميه بندي اوپك    53
  فصل چهارم: تحولات عراق
  1-4- پيشينه تاريخي و جغرافيايي عراق    69
  2-4- تاريخچه نفت و عراق    71
  3-4- بحرانهاي عراق در حوزه خليج فارس    74
  1-3-4- جنگ عراق عليه ايران و تأثير آن بر نفت عراق    74
  2-3-4- جنگ عراق عليه كويت    76
  3-3-4- جنگ آمريكا عليه عراق    78
  عنوان     صفحه
  فصل پنجم: اهداف آمريكا در عراق
  1-5- آمريكا و خليج فارس    80
  2-5- رابطه ايالات متحده در جنگ عراق عليه ايران    82
  3-5- جنگ عراق عليه كويت و نقش ايالات متحده آمريكا    85
  4-5- حمله آمريكا به عراق يك گزينه با چندين هدف    87
  5-5- افزايش وابستگي آمريكا به نفت    90
  6-5- دلايل و اهداف آمريكا از جنگ    92
  1-6-5- شرايط اقتصادي آمريكا در بروز جنگ    93
  2-6-5- اهداف و دلايل داخلي آمريكا    94
  3-6-5- اهداف و دلايل منطقه‌اي آمريكا    96
  4-6-5- اهداف و دلايل جهاني آمريكا    99
  فصل ششم: ديدگاه‌ها و تحليل‌ها درباره حمله به عراق و آينده اوپك
  1-6- اتحاديه اروپا و بحران عراق    104
  1-1-6- موافقان حمله به عراق    105
  2-1-6- مخالفان حمله به عراق    106
  2-6- قطعنامه 1441 و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف حمله به عراق    109
  1-2-6- ادله موافقان حمله آمريكا به عراق    110
  عنوان     صفحه
  2-2-6- ادله مخالفان حمله آمريكا به عراق    111
  3-6- آينده اوپك با حضور يا عدم حضور عراق    113
  1-3-6- اگر عراق در اوپك بماند    113
  2-3-6- اگر عراق از اوپك خارج شود    114
  4-6- تحليل‌هاي اقتصادي عرضه و تقاضاي جهاني نفت    117
  1-4-6 – شاخص‌هاي كمي عرضه و تقاضاي جهاني نفت    117
  2-4-6- تحليل اقتصادي آمارهاي 10 ساله نفت جهان    120
  فصل هفتم:
  نتيجه‌گيري    126
  منابع و مأخذ    132
  پيوست‌‌ها و ضمائم    141
  1- روزشمار اوپك از 2003 تا پايان 2004 ميلادي
  2- پيش‌بيني توليد كشورهاي غير اوپك
  3- نمودار تحولات قيمت نفت
  4- گزارش آماري انرژي جهان در سال 2005

  فهرست جداول و نمودارها

  عنوان

  صفحه

  جدول شماره يك – ميزان توليد نفت جهاني برحسب مناطق جغرافيايي…………………… 58

  جدول شماره2- تقاضا و عرضه نفت جهان………………………………………………………… 59

  جدول شماره3- سقف سهميه توليدي كشور‌هاي عضو اوپك……………………………….. 60

  جدول شماره4- ذخاير اثبات شده نفت اوپك……………………………………………………. 62

  نمودار شماره يك- ظرفيت توليد نفت تا سال 2020………………………………………….. 63

  جدول شماره 5- سناريوهاي مختلف پيش‌بيني ظرفيت توليد اوپك در سال 2010…… 64

  جدول شماره6- موازنه عرضه و تقاضاي نفت در سال 2010……………………………….. 65

  جدول شماره7- ذخاير اثبات شده نفت عراق……………………………………………………… 65

  جدول شماره8- توليدات نفت خام عراق…………………………………………………………… 66

  جدول شماره9- ميزان توليد نفت آمريكا…………………………………………………………… 67

  جدول شماره10- ميزان مصرف نفت آمريكا……………………………………………………… 67

  جدول شماره11- ميزان واردات نفت خام آمريكا………………………………………………. 68

  جدول شماره12- ميزان مصرف نفت جهان……………………………………………………….. 117

  جدول شماره13- ميزان واردات نفت جهان………………………………………………………. 118

  جدول شماره14- ميزان توليدات نفت جهان………………………………………………………. 118

  جدول شماره15- تحولات قيمت‌هاي نفت……………………………………………………….. 119

  جدول شماره 16- ميزان ذخاير نفتي جهان………………………………………………………… 119

  جدول شماره17- جدول برهم كنش توليد، مصرف، واردات و قيمت نفت جهان…….. 120

  نمودار شماره دو- برآيند تقاطعي توليد، مصرف، واردات بر قيمت نفت جهان


159 صفحه فرمت ورد

7000 تومان خريد

پایان نامه علوم سیاسی پایان نامه جنگ آمریکا / پیامدهای جنگ / پیامدهای جنگ بر نفت / تاثیر جنگ بر اوپک / تاثیر جنگ بر نفت / روش تحقیق علوم سیاسی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *