اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ - admin

بررسی حفاری و ایجاد تونل

فصل اول
مطالعات مقدماتي و اصول عمومي طراحي فضاهاي زيرزميني
مقدمه
در جمع‌اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي طراحي هر نوع حفاري زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادي و فني (امكان‌پذيري مقدماتي طرح) پي‌جوئيهاي لازم و مقايسه‌گرينه‌هاي مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتي كه براي دسترسي به هدف موردنظر ممكن مي‌باشد، مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي و اقليم‌شناسي منطقه اجراي طرح بايستي توسط مهندسين مشاور ذيصلاح پذيرد. اقدام به جمع‌آوري اين اطلاعات و انجام مطالعات، اولين اقدام لازم در طراحي هرگونه فضاي زيرزميني بهر نوع و بهر شكل و براي هر هدفي كه باشد خواهد بود شناخت زمين‌شناسي محل احداث سازه، زيرزميني از ديدگاه تنش‌هاي موجود و بارهاي وارده بر وسائل نگهداري و انتخاب روش‌هاي كاربردي مطلوب حائز كمال اهميت است. اطلاعاتي كه از نقشه‌هاي زمين‌شناسي بزرگ مقياس حاصل مي‌شود عمومي و كلي بوده و تمامي نيازهاي طراحان سازه‌هاي زيرزميني را در بر نمي‌گيرد. لذا براي تعيين دقيق مشخصات زمين‌شناسي، مطالعات كلي و دقيقتر خاك و سنگ از ضروريات اوليه طراحي است.
هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي
1ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
2ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي، زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها
3ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
4ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني
و….
فهرست
 • فصل اول 9
 • مطالعات مقدماتي و اصول عمومي طراحي فضاهاي زيرزميني 9
 • مقدمه 10
 • هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي 10
 • مـراحـل اكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني 11
 • الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي 11
 • ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث 12
 • ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات 12
 • نتيجه‌گيري 13
 • بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني 14
 • 1ـ تنش در پوسته زمين 14
 • تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(1) 16
 • تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(2) 16
 • تأثير فرسايش روي تنشهاي موجود در اعماق زمين 18
 • 2ـ4 تنش در اطراف فضاهاي زيرزميني 18
 • 1ـ2ـ4 تعريف تمركز تنش 19
 • 2ـ2ـ4 توزيع تنش 20
 • 3ـ2ـ4 تنش‌هاي مرزي يا جداره‌اي (Boundary stresses) 21
 • تنشهاي مؤثر بر جزء سطح جداره تونل 22
 • 4ـ2ـ4 ضريب ايمني (Safety factor) 23
 • 5ـ2ـ4 تنش حول فضاي زيرزميني با مقطع دايره‌اي 24
 • شكل تمركز تنش در امتداد محور تقارن يك فضاي دايره تحت اثر ميدان تنش يك محوري 25
 • شكل تمركز تنش در جداره يك فضاي دايره‌اي شكل 25
 • 6ـ2ـ4 فضاي زيرزميني با مقطع تخم‌مرغي 26
 • تمركز تنش روي جداره فضاهاي زيرزميني تخم‌مرغي شكل 27
 • 7ـ2ـ4 فضاهاي زيرزميني با مقطع مستطيل 28
 • 4ـ1ـ3 روش‌هاي طراحي يك فضاي زيرزميني منفرد 28
 • تمركز تنش در جداره تونلهاي با مقطع مستطيلي و گردگوشه 30
 • شكل تمركز تنش فشاري بحراني براي مقاطع مختلف تحت اثر ميدان تنش يك محوري M=0 33
 • شكل تمركز تنش فشاري بحراني براي مقاطع گوناگون تحت اثر ميدان تنش دو محوري 33
 • شكل تمركز تنش كششي بحراني براي مقاطع گوناگون 33
 • فصل دوم 35
 • طـراحي چنـدفضـاي زيـرزميني مجـاور هم 35
 • 2ـ3 طراحي فضاهاي زيرزميني 36
 • 1ـ2ـ3 فضاهاي با مقطع دايره‌اي 36
 • شكل تمركز تنش براي يك رديف تونل دايره‌اي تحت اثر ميدان تنش يك محوري Sv عمود بر خط المركزين 38
 • شكل تمركز تنش براي بينايت رديف تونل دايره‌اي تحت اثر تنش يك محوري Sn كه بموازات خط‌المركزين اعمال مي‌شود.   38
 • 11ـ4ـ4 تنش حول فضاهاي زيرزميني تخم‌مرغي شكل 39
 • شكل تمركز تنش بعنوان تابعي از  براي 5 تونل با مقطرع تخم‌مرغي و نسبت ارتفاع به عوض 5/0 در حالتي كه تنش وارده عمود برخط، مار بر مراكز است 42
 • شكل تمركز تنش فشاري بحراني براي چند تونل تحت تأثير ميدان تنش يك محوري 42
 • 12ـ2ـ4 روش طراحي فضاهاي زيرزميني متعدد 42
 • فصل سوم 46
 • روش طراحي سازه‌هاي زيرزميني 46
 • مقدمه 46
 • طبقه‌بنـدي روش‌هـاي گـونـاگـون در تعيين شاخص‌هاي طراحي سازه‌هاي زيرزميني 51
 • 1ـ3 طبقه‌بندي انواع سازه‌هاي زيرزميني (توسط LUNDE , LIEN , BARTON) 52
 • 2ـ3 طبقه‌بندي ناپايداري سنگهاي فضاي حفر شده 52
 • تازه‌هاي تحقيقاتي در شيوه‌هاي اجرائي 53
 • مقدمه 53
 • 4ـ طبقه‌بنديهاي جديد 55
 • 1ـ4 طبقه‌بندي سنگها براساس مقدار مقاومت فشاري تك محوره 55
 • 2ـ4 طبقه‌بندي برحسب تعداد درزه‌ها “joint sets” 55
 • 3ـ4 طبقه‌بندي برحسب جهت امتداد درزه‌ها نسبت به محور تونل 55
 • 4ـ4 طبقه‌بندي برحسب فاصله درزه‌ها (S) 56
 • 5ـ4 طبقه‌بندي عوامل هيدرواوژيكي 56
 • 8ـ4 طبقه‌بندي روشهار اجرائي 58
 • فصل چهارم 71
 • تفاوتها و ويژگيهاي تونلهاي معدني و راه 71
 • فشارهاي ديناميكي 73
 • نتايج اندازه‌گيري فشار كوه پس از حفر تونل تا 22 مترمربع از ديوار A.J.Albers 74
 • نگاهداري 76
 • اثر فشار ديناميكي روي قابهاي كشوئي در معادن ذغال سنگ 76
 • اندازه سطح مقطع 77
 • عمق تونل 78
 • تعداد تونل‌ها 78
 • عمر تونل 79
 • تعميرات تونل 79
 • راندمان حفاري 80
 • ويژگي‌هاي كف تونل 80
 • تئوري و عمل 81
 • فصل پنجم 83
 • حـفـاري تـونـلهـاي مـعـدنـي و راه 83
 • مقدمه 84
 • برش دقيق با ماده منفجره 86
 • جدول 1: توصيه‌هاي هوئك براي انفجار نرم 87
 • كنترل لرزشهاي مخرب(2) 87
 • 1ـ معيارهاي خسارت 88
 • جدول 2: حدود بالايي لرزشها بنابر توصيه‌هاي آفتس 89
 • 2ـ اندازه‌گيري سرعت لرزش 89
 • 3ـ تأثير آتشباري و پارامترهاي لرزش بر ساختمان 90
 • 4ـ پيش‌بيني اثرات يك آتشباري 90
 • 2ـ حفاري مكانيكي تونلها در سنگ 91
 • 1ـ انواع ماشينهاي حفاري تونل 91
 • 1ـ ماشينهاي حفاري تونل تمام مقطع 92
 • 1ـ اجزاي اصلي ماشين و مكانيزم عمل 92
 • ابزار برنده 93
 • بيان ساده برش سنگ توسط سرمته‌هاي صفحه‌اي 93
 • انواع سرمته‌هاي برنده 94
 • بدنه ماشين 95
 • سيستم پشتيباني 95
 • اجزاي اصلي ماشين حفر تونل در سنگ 95
 • اكتشافات زمين‌شناسي 96
 • داده‌هاي زمين‌شناسي موردنياز 98
 • اقتصاد طرح 98
 • طول 99
 • نمودار هزينه واحد طول تونل نسبت به طول 100
 • قطر 100
 • ميزان پيشروي نسبت به قطر ماشين 101
 • فصل ششم 105
 • روشهاي نـگهـداري تـونلهاي معـدني و راه 105
 • مقدمه 106
 • برش دقيق با ماده منفجره 108
 • جدول 1: توصيه‌هاي هوئك براي انفجار نرم 109
 • كنترل لرزشهاي مخرب(2) 109
 • جدول 2: حدود بالايي لرزشها بنابر توصيه‌هاي آفتس 111
 • 2ـ اندازه‌گيري سرعت لرزش 111
 • ابزار برنده 115
 • بيان ساده برش سنگ توسط سرمته‌هاي صفحه‌اي 115
 • بدنه ماشين 117
 • سيستم پشتيباني 117
 • اجزاي اصلي ماشين حفر تونل در سنگ 117
 • اكتشافات زمين‌شناسي 118
 • داده‌هاي زمين‌شناسي موردنياز 120
 • اقتصاد طرح 120
 • طول 121
 • نمودار هزينه واحد طول تونل نسبت به طول 122
 • قطر 122
 • ميزان پيشروي نسبت به قطر ماشين

123 صفحه

پایان نامه معدن ایجاد فضای زیر زمینی / پایان نامه حفاری / تحقیق معدن / تونل سازی / حفاری و ایجاد تونل / حفر تونل / راندمان حفاری / شرایط حفر تونل / کف تونل /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *