دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پيش گفتار
بهره برداري از حداكثر ظرفيت هاي نصب شده ماشين آلات و ساير عوامل كه بتوانند كارآيي كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عين حال نقش كاهنده و يا جايگزين منابع ديگر را داشته باشند هدفي است كه « مديريت ظرفيت» در بهره وري بيشتر واحدهاي توليدي دنبال مي كند دركنار و هماهنگ بااين موضوع مهندسي صنايع نيزعوامل كيفي توليد را هدايت و ساير واحدهاي مهندس را به اين منظور بخدمت مي گيرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نيز از عملياتي است كه در چهار چوب نيل به اين اهداف شروع و در حال انجام مي باشد.  پوزولان يكي از منابع معدني و مكانيكي موجود در طبيعت مي باشد كه از مخلوط كردن آن با كلينكر سيمان وسايش بحد لازم مي تواند سيماني را توليد نمود كه از نقطه نظر بعضي از خواص نسبت به سيمان پرتلند معمولي امتيازهائي را دارا مي باشد. استفاده از اين ماده معدني كه نهايتاً باعث كاهش قيمت تمام شده سيمان و نيز افزايش توليد مي گردد.
آنچه در اين پروژه آمده است نتايج مربوط به اكتشاف ذخاير پوزولاني در شعاع 150 كيلو متري اطراف كارخانه سيمان اردبيل و هم چنين كارخانجات در دست احداث مي باشد. بدين منظور پس از شناسايي هر كانسار پوزولاني روي نمونه اي مخلوط هاي مختلف صورت گرفته است. براساس اين آزمايشات ارزيابي مقدماتي هر كانسار و انتخاب اولويت ها براي اكتشافات تفضيلي و بررسيهاي نهايي كاربرد موجود در آن انجام پذيرفته است. بديهي است انجام بررسيهاي تفظيلي مي بايست متقابلاً دنبال گردند. اميد است اين بررسيها بتواند آغازي براي استفاده مطلوب از منابع كشور و توليد انبوده اين نوع سيمال گردد.
فهرست
 • فصل اول:
 • كليات 1
 • موقعيت  جغرافيايي 1
 • مقدمه 7
 • فصل دوم:
 • خلاصه اي از زمين شناسي منطقه اردبيل 13
 • فصل سوم :
 • خاصيت پوزولان 18
 • بارزترين نكات مثبت توليد سيمان با مواد افزودني 19
 • كشورهاي توليد كننده سيمان پوزولاني و استانداردهاي آن 20
 • بررسيهاي مقدماتي براي شناسايي و اكتشاف مواد پوزولان 22
 • مناطق مورد بررسي جهت اكتشاف مقدماتي مواد پوزولاني در اردبيل 24
 • 1- توف برشها وهيا لوكلاستيت هاي ائوسن 24
 • 1-1- زمين شناسي 24
 • 1-2- سنگ شناسي 28
 • 1-3- پوزولان اكتيويته 32
 • 1-4- ذخيره احتمالي 33
 • 1-5- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 33
 • 2- توف ها و توف برشهاي پاميس دار موجود در رسوبات جنوب اردبيل 34
 • 2-1- خلاصه اي از زمين شناسي حوضه رسوبي نئوژن در جنوب اردبيل 34
 • 2-2- بررسي توفهاي پاميس دار موجود در رسوبات  جنوب اردبيل بعنوان ماده اوليه سيمان پوزولان 41
 • 2-2-1 انديس شماره 1 ( انديس چاي سيغرلي) 41
 • الف- موقعيت جغرافيايي   41
 • ب- شرح واحدهاي سنگي 42
 • ج- مطالعات سنگ شناسي 47
 • د- آزمايشات ميزان فعاليت پوزولاني 57
 • م- ذخيره احتمالي 59
 • ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 60
 • 2-2-2 انديس شماره 2 ( انديس ديم سيغرلي – اوچقاز ) 61
 • الف – موقعيت جغرافيائي 61
 • ب- شرح واحد هاي سنگي 61
 • ج- مطالعات سنگ شناسي 66
 • د- آزمايشات پوزولان اكتيويته 71
 • م- ذخيره احتمالي 71
 • ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 72
 • 2-2-3 انديس شماره 3 ( انديش قشلاق قاسملو ) 72
 • الف- موقعيت جغرافيايي 72
 • ب- شرح واحدهاي سنگي 72
 • ج- مطالعات سنگ شناسي 74
 • د- آزمايشات پوزولان اكتيويته 78
 • م- ذخيره احتمالي 79
 • ه- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 79
 • 2-2-4 – انديس شماره 4 ( انديس الماس كندي) 80
 • الف- موقعيت جغرافيايي 80
 • ب- شرح واحدهاي سنگي 80
 • ج- مطالعات سنگ شناسي 83
 • د- آزمايش پوزولان اكتيويته 83
 • م- ذخيره احتمالي 84
 • هـ – نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 84
 • 3- ايگنمبريت ها و خاكسترهاي آتشفشاني مربوط به فعاليت آتشفشاني سبلان 85
 • 3-1- مختصري در مورد زمين شناسي آتشفشان سبلان 85
 • 3-2- بررسي ايگنمبريت هاي دره قطور سويي بعنوان ماده اوليه سيمان پوزولان 88
 • 3-2-1 مطالعات سنگ شناسي 89
 • 3-2-2- آزمايش پوزولان اكتيويته 92
 • 3-2-3- ذخيره احتمالي 92
 • 3-2-4- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 93
 • 3-3- نهشته هاي خاكستر دامنه هاي شرقي سبلان 93
 • 3-3-1- انديس شماره 1( انديس غرب سرعين ) 94
 • 3-3-2- انديس شماره 2( انديس حسن باري) 97
 • 3-3-3- انديس شماره 3 ( انديس ايمچه) 97
 • 3-3-4- انديس شماره 4 ( انديس باري ) 98
 • 3-3-5- انديس شماره 5 ( انديس ديج و يجين ) 102
 • 3-3-6- انديس شماره 6- ( انديس حمله ور ) 102
 • 3-3-7- مطالعات سنگ شناسي 106
 • 3-3-8- آزمايش پوزولان اكتيويته 107
 • 3-3-9- ذخيره احتمالي 107
 • 3-3-10- نگرشي به جنبه هاي اقتصادي 108
 •  ارزيابي كلي :109
123 صفحه
9200ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !