اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ - admin

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

مقدمه
در چندسال اخير ايجاد فضاهاي زيرزميني رشد فزاينده اي داشته است. اگر قبلاً اين فضاها فقط براي مقاصد خاصي مانند معدنكاري و يا حمل و نقل در محل هاي صعب العبور و كوهستاني استفاده مي گرديد، اما امروزه به علت زندگي شهري و توسعه شهرنشيني، مشكلات تراكم و كمبود فضاهاي سطحي، ايجاد سازه هاي زيرزميني از توجه خاصي برخوردار شده است و كاربرد اين سازه ها را در زمينه هاي مختلف گسترش داده است. تنوع كاربري و الزامات موجود، موجبات گسترش و رشد صنعت تونلسازي و احداث سازه هاي زيرزميني را فراهم آورده است.
1-1- دسته بندي فضاهاي زيرزميني:
امروزه فضاهاي زيرزميني جهت حل مشكل حمل و نقل جاده اي بيرون و درون شهري انتقال آب، خدمات آب رساني همگاني، ايجاد مراكز صنعتي مانند نيروگاهها، انبارها و پناهگاهها، سيستم فاضلاب، مترو، معدنكاري و موارد بيشمار ديگر، مورد استفاده قرار مي گيرند. اين فضاها برحسب شيب، سطح مقطع و طول به سه دسته كلي تونلها ، چاهها  و مغارها  تقسيم مي شوند. در جدول شماره 1-1- دسته بندي صورت گرفته براي سه نوع فضاهاي ذكرشده بر مبناهاي مختلف آورده شده است….
فهرست
 • مقدمه: 7
 • 1-2- مطالعات و طراحي: 9
 • 1-4- هزينه ها 18
 • 1-5-2- تقسيم بندي براساس نگهداري پيشاني تونل 21
 • 1-5-2-1- نگهداري طبيعي: 21
 • 1-5-2-2- نگهداري مكانيكي: 22
 • 1-5-2-3- نگهداري با هواي فشرده: 23
 • 1-5-2-4- نگهداري دوغابي: 25
 • 1-5-2-5- روش متعادل نمودن فشار زمين: 26
 • 1-5-3- تقسيم بندي براساس سيستم حمل مواد: 27
 • 1-5-3-1- نوار نقاله: 27
 • 1-5-3-2- نقاله زنجيري: 28
 • 1-5-3-4- پمپاژ: 30
 • 1-6- معرفي چند دستگاه مهم 33
 • 1-6-1- دستگاههاي تمام مقطع: 33
 • 1-6-3- سپرهاي متعادل با فشار زمين: 34
 • 1-7- دستگاههاي مقطعي: 36
 • 1-8- حفاري كم قطر: 38
 • 1-8-1- دستگاههاي حفر38
 • 1-9- تجهيزات لوله گذاري: 39
 • فصل دوم 40
 • كليات: 41
 • 2-1- شناسايي منطقه: 42
 • 2-2- نمونه برداري (گمانه زني): 43
 • 2-3- رسم نقشه هاي زمين شناسي و تهيه گزارش: 43
 • 2-4- انجام آزمايشها و تهيه داده هاي مربوطه: 43
 • 2-5- انتخاب دستگاه 46
 • 2-6- سپرهاي آبي: 48
 • 2-7- سپرهاي دوغابي: 48
 • 2-8- سپرهاي متعادل با فشار زمين: 49
 • 2-9- ساختار صخره اي و سنگي: 51
 • فصل سوم 53
 • كليات: 54
 • 3-1- نيروي فشارنده پيشاني تونل: 54
 • 3-1-1- روش ديوارگيري: 54
 • 3-1-2- روش لوله گذاري: 57
 • 3-1-3- اتكا به قطعات پوشش: 57
 • 3-2- نيروي گشتاور دستگاه: 57
 • 3-3- محاسبه نيروهاي وارد بر دستگاه حفار: 59
 • 3-3-1- نيروهاي وارد بر دستگاه در زمينهاي خاكي: 59
 • 3-3-1-2- نيروي حاصل از وزن طبقات و آب موجود: 65
 • 3-3-1-4- نيروي اصطكاك بين سپر و قطعات پيش ساخته پوشش 68
 • 3-3-1-5- نيروي مقاوم لبه برنده سپر 68
 • 3-3-1-6- نيروي مقاوم برش دهنده ها 70
 • 3-3-2- نيروهاي وارد بر دستگاه، در زمينهاي سنگي و صخره اي: 70
 • 3-3-2-1- برش دهنده هاي قلمي 76
 • 3-3-2-2- نيروهاي وارد بر برش دهنده ها: 77
 • 3-3-2-3- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده هاي قلمي: 79
 • 3-3-2-4- عمق نفوذ: 79
 • 3-3-2-5- زاويه تمايل به جلو: 80
 • 3-3-2-6- سرعت برش: 81
 • 3-3-2-7- فاصله برش دهنده: 81
 • 3-3-2-8- محاسبه نيروها: 82
 • 3-3-3-3- زاويه لبه برش دهنده هاي ديسكي: 89
 • 3-3-4-3- قطر برش دهنده هاي ديسكي : 91
 • 3-3-4- سرعت: 92
 • 3-3-5- فاصله بين برش دهنده ها: 92
 • 2-3-6- محاسبه نيروها: 94
 • فصل چهارم 96
 • كليات: 97
 • 4-1- خاك 98
 • 4-1-1- تعاريف كلي خاك: 98
 • 4-1-3- آزمايشهاي خاك 102
 • 4-2- سنگ 111
 • 4-2-1- تعاريف كلي سنگ: 111
 • 4-2-2- مغزه گيري از سنگ 113
 • 4-2-3- طبقه بندي سنگها 113
 • 4-2-4- آزمايشهاي سنگ 119
 • فصل پنجم 127
 • مطالعه پروژه امامزاده هاشم: 128
 • 5-1- آتشباري: 128
 • 5-1-2- دستگاه حفار: 129
 • 5-1-3- روش اجرشده جهت بازگشايي تونل در دهانه ورودي 129
 • 5-1-4- روش اجراي  (پيش لوله گذاري) 129
 • 5-2- روش اجرا: 130
 • 5-2-1- روش پلكاني: 130
 • 5-2-2- روش مستقيم: 130
 • 5-3- مشخصات كلي سيستم حفار و لوله ها: 131
 • 5-4- مشخصات عمومي مورد استفاده 132
 • 5-5- زمين شناسي تونل امامزاده هاشم (ع) 132
 • 5-5-1- چينه شناسي 133
 • 5-5-1-1- سازند شمشك: 134
 • 5-5-1-2- سازند اليكا: 134
 • 5-5-1-3- سازند مبارك: 134
 • 5-5-1-4- سازندهاي جيرود لالون: 134
 • 5-5-2- زمين ساخت: 135
 • 5-5-2-1- گسله شمالي (قره داغ) 135
 • 5-5-2-2- گسله جنوبي (مشا) 135
 • 5-6- توضيحاتي پيرامون پروژه: 136
 • 5-6-1- مشكلات زمين شناسي: 136
 • 5-6-2- ريزش هاي بوقوع پيوسته و تمهيدات 139
 • 5-6-3- تمهيدات انجام شده جهت مهار ريزش: 140
 • 5-6-4- خلاصه اي از ريزش هاي بوقوع پيوسته در دهانه خروجي: 141
 • 5-6-5- تمهيدات انجام گرفته جهت مهار ريزش: 141
 • 5-6-6- براي راه اندازي مجدد اين عمليات: 142
 • 5-6-7- ريزش در ابتداي دهانه ورودي و تشكيل قيف 142
 • 5-7- ايجاد دال بتني 145
 • 5-8- احداث تونل دسترسي  145

150 صفحه

پایان نامه معدن آتشباری / انتخاب ماشین حفاری تونل سازی / پایان نامه حفاری / تحقیق معدن / دستگاه حفار / سیستم حفاری / کارکرد دستگاه حفاری / ماشین حفاری / ماشین حفاری مناسب تونل سازی / مشخصات ماشین حفاری مناسب / نیروی مقاوم دستگاه حفاری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *