دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

مقدمه
در چندسال اخير ايجاد فضاهاي زيرزميني رشد فزاينده اي داشته است. اگر قبلاً اين فضاها فقط براي مقاصد خاصي مانند معدنكاري و يا حمل و نقل در محل هاي صعب العبور و كوهستاني استفاده مي گرديد، اما امروزه به علت زندگي شهري و توسعه شهرنشيني، مشكلات تراكم و كمبود فضاهاي سطحي، ايجاد سازه هاي زيرزميني از توجه خاصي برخوردار شده است و كاربرد اين سازه ها را در زمينه هاي مختلف گسترش داده است. تنوع كاربري و الزامات موجود، موجبات گسترش و رشد صنعت تونلسازي و احداث سازه هاي زيرزميني را فراهم آورده است.
1-1- دسته بندي فضاهاي زيرزميني:
امروزه فضاهاي زيرزميني جهت حل مشكل حمل و نقل جاده اي بيرون و درون شهري انتقال آب، خدمات آب رساني همگاني، ايجاد مراكز صنعتي مانند نيروگاهها، انبارها و پناهگاهها، سيستم فاضلاب، مترو، معدنكاري و موارد بيشمار ديگر، مورد استفاده قرار مي گيرند. اين فضاها برحسب شيب، سطح مقطع و طول به سه دسته كلي تونلها ، چاهها  و مغارها  تقسيم مي شوند. در جدول شماره 1-1- دسته بندي صورت گرفته براي سه نوع فضاهاي ذكرشده بر مبناهاي مختلف آورده شده است….
فهرست
 • مقدمه: 7
 • 1-2- مطالعات و طراحي: 9
 • 1-4- هزينه ها 18
 • 1-5-2- تقسيم بندي براساس نگهداري پيشاني تونل 21
 • 1-5-2-1- نگهداري طبيعي: 21
 • 1-5-2-2- نگهداري مكانيكي: 22
 • 1-5-2-3- نگهداري با هواي فشرده: 23
 • 1-5-2-4- نگهداري دوغابي: 25
 • 1-5-2-5- روش متعادل نمودن فشار زمين: 26
 • 1-5-3- تقسيم بندي براساس سيستم حمل مواد: 27
 • 1-5-3-1- نوار نقاله: 27
 • 1-5-3-2- نقاله زنجيري: 28
 • 1-5-3-4- پمپاژ: 30
 • 1-6- معرفي چند دستگاه مهم 33
 • 1-6-1- دستگاههاي تمام مقطع: 33
 • 1-6-3- سپرهاي متعادل با فشار زمين: 34
 • 1-7- دستگاههاي مقطعي: 36
 • 1-8- حفاري كم قطر: 38
 • 1-8-1- دستگاههاي حفر38
 • 1-9- تجهيزات لوله گذاري: 39
 • فصل دوم 40
 • كليات: 41
 • 2-1- شناسايي منطقه: 42
 • 2-2- نمونه برداري (گمانه زني): 43
 • 2-3- رسم نقشه هاي زمين شناسي و تهيه گزارش: 43
 • 2-4- انجام آزمايشها و تهيه داده هاي مربوطه: 43
 • 2-5- انتخاب دستگاه 46
 • 2-6- سپرهاي آبي: 48
 • 2-7- سپرهاي دوغابي: 48
 • 2-8- سپرهاي متعادل با فشار زمين: 49
 • 2-9- ساختار صخره اي و سنگي: 51
 • فصل سوم 53
 • كليات: 54
 • 3-1- نيروي فشارنده پيشاني تونل: 54
 • 3-1-1- روش ديوارگيري: 54
 • 3-1-2- روش لوله گذاري: 57
 • 3-1-3- اتكا به قطعات پوشش: 57
 • 3-2- نيروي گشتاور دستگاه: 57
 • 3-3- محاسبه نيروهاي وارد بر دستگاه حفار: 59
 • 3-3-1- نيروهاي وارد بر دستگاه در زمينهاي خاكي: 59
 • 3-3-1-2- نيروي حاصل از وزن طبقات و آب موجود: 65
 • 3-3-1-4- نيروي اصطكاك بين سپر و قطعات پيش ساخته پوشش 68
 • 3-3-1-5- نيروي مقاوم لبه برنده سپر 68
 • 3-3-1-6- نيروي مقاوم برش دهنده ها 70
 • 3-3-2- نيروهاي وارد بر دستگاه، در زمينهاي سنگي و صخره اي: 70
 • 3-3-2-1- برش دهنده هاي قلمي 76
 • 3-3-2-2- نيروهاي وارد بر برش دهنده ها: 77
 • 3-3-2-3- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده هاي قلمي: 79
 • 3-3-2-4- عمق نفوذ: 79
 • 3-3-2-5- زاويه تمايل به جلو: 80
 • 3-3-2-6- سرعت برش: 81
 • 3-3-2-7- فاصله برش دهنده: 81
 • 3-3-2-8- محاسبه نيروها: 82
 • 3-3-3-3- زاويه لبه برش دهنده هاي ديسكي: 89
 • 3-3-4-3- قطر برش دهنده هاي ديسكي : 91
 • 3-3-4- سرعت: 92
 • 3-3-5- فاصله بين برش دهنده ها: 92
 • 2-3-6- محاسبه نيروها: 94
 • فصل چهارم 96
 • كليات: 97
 • 4-1- خاك 98
 • 4-1-1- تعاريف كلي خاك: 98
 • 4-1-3- آزمايشهاي خاك 102
 • 4-2- سنگ 111
 • 4-2-1- تعاريف كلي سنگ: 111
 • 4-2-2- مغزه گيري از سنگ 113
 • 4-2-3- طبقه بندي سنگها 113
 • 4-2-4- آزمايشهاي سنگ 119
 • فصل پنجم 127
 • مطالعه پروژه امامزاده هاشم: 128
 • 5-1- آتشباري: 128
 • 5-1-2- دستگاه حفار: 129
 • 5-1-3- روش اجرشده جهت بازگشايي تونل در دهانه ورودي 129
 • 5-1-4- روش اجراي  (پيش لوله گذاري) 129
 • 5-2- روش اجرا: 130
 • 5-2-1- روش پلكاني: 130
 • 5-2-2- روش مستقيم: 130
 • 5-3- مشخصات كلي سيستم حفار و لوله ها: 131
 • 5-4- مشخصات عمومي مورد استفاده 132
 • 5-5- زمين شناسي تونل امامزاده هاشم (ع) 132
 • 5-5-1- چينه شناسي 133
 • 5-5-1-1- سازند شمشك: 134
 • 5-5-1-2- سازند اليكا: 134
 • 5-5-1-3- سازند مبارك: 134
 • 5-5-1-4- سازندهاي جيرود لالون: 134
 • 5-5-2- زمين ساخت: 135
 • 5-5-2-1- گسله شمالي (قره داغ) 135
 • 5-5-2-2- گسله جنوبي (مشا) 135
 • 5-6- توضيحاتي پيرامون پروژه: 136
 • 5-6-1- مشكلات زمين شناسي: 136
 • 5-6-2- ريزش هاي بوقوع پيوسته و تمهيدات 139
 • 5-6-3- تمهيدات انجام شده جهت مهار ريزش: 140
 • 5-6-4- خلاصه اي از ريزش هاي بوقوع پيوسته در دهانه خروجي: 141
 • 5-6-5- تمهيدات انجام گرفته جهت مهار ريزش: 141
 • 5-6-6- براي راه اندازي مجدد اين عمليات: 142
 • 5-6-7- ريزش در ابتداي دهانه ورودي و تشكيل قيف 142
 • 5-7- ايجاد دال بتني 145
 • 5-8- احداث تونل دسترسي  145

150 صفحه

9400ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !