اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۲ - admin

مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی

فصل اول
مفهوم طراحي:
نکته 1: انسان براي انجام پيش‌انديشه‌ي کارها، نياز به «تفکر» و «طرح‌ريزي» دارد و همچنين، براي ساختن همه‌ي مصنوعات بزرگ و کوچک مورد نياز خود، نيازمند «تفکر»، «تصور» و «طراحي کردن» است. «طراحي»، وسيله‌ي ساختن، آباداني و تمدن است.
نکته 2: ما مي توانيم با استفاده از قدرت «حافظه» و «تخيل»، آن چه را که قبلاً ديده‌ايم «تجسم» کنيم و نيز مي توانيم به کمک «تفکر» و «تخيل» و «قدرت خلاقيت»، درباره‌ي آن چه که «ممکن است باشد» تعمق کنيم و تصويري از آن چه که مي تواند باشد، مجسم سازيم و آن را ترسيم نموده، با ديگران در ميان بگذاريم.
نکته 3: طراحي تلاشي انديشمندانه، خلاقانه است که از تفکر، شروع و به ارائه‌ي محصولي زيبا، کارآمد و اصيل ختم مي‌شود. و طرح نهايي هميشه عمق انديشه و بصيرت طراح را در خود باز مي تاباند و حکايتگر عمق انديشه و بصيرت طراح را در خود باز مي تاباند و حکايتگر عمق و سليقه‌ي اوست.
فصل دوم
«ابعاد مختلف طراحي و مفاهيم آن»
معماري طبيعت:
هريک از اين عناصر، با محيط خود رابطه‌اي سنجيده و توازني دقيق دارند و هر جزء از اجزاي آن‌ها در عين کمال، بخوبي در خدمت کل قرار مي گيرند و ترکيب منسجم اجزا به کليتي منسجم، واحد، کارآمد و زيبا منجر مي‌شود.
ترکيب، شکل و ساختار آن‌ها، هماهنگ با طرز زندگي و بودباش موجود و هدف آنهاست.
معماري عناصر مصنوع:
همه‌ي آن‌ها از موادي بخصوص و با تکنيک‌هاي ويژه ساخته مي‌شوند. هر کدام اندازه، شکل و هندسه‌ي خاص خود را دارند و متناسب با نياز انسان، ابعاد جسماني و نياز‌هاي رواني او شکل مي گيرند. در عين حال  هر يک از اين مصنوعات به تناسب محيطي که در آن واقع مي‌شوند (مثلاً در فضاي باز يا بسته) و نوع نيروها و عواملي که بر آن‌ها اثر مي‌گذارد ساختار خاص خود را پيدا مي‌کنند و در هر صورت، اين مصنوعات گرايش به کمال کارآيي و زيبايي دارند و متناسب با امکانات و محدوديت‌هاي مالي و تکنيکي موجود، شکل مي گيرند.
ابعاد مختلف در طراحي
1- ابعاد عملکردي:
در معماري هر فضايي براي استفاده و عملکردهاي خاصي طراحي مي‌شود.
2- ابعاد جغرافيايي و محيطي:
طرح و سيماي ساختمان‌هاي مناطق مختلف با هم متفاوت است.
3- ابعاد هنري و ذوقي:
معماري ما شاهکارهايي از زيبايي هستند و طرح‌ها و آثار معماري نيز در کمال ذوق و زيبايي طراحي و ساخته مي‌شوند.
4- ابعاد فني و تکنيکي:
هر قسمت از يک ساختمان، اعم از بخش‌هاي پيدا و ناپيداي آن، با استفاده از ماده و صنعت به وجود مي آيد.
5- ابعاد اجتماعي و فرهنگي:
سابقه‌ي تاريخي، ارزشهاي اجتماعي، اهداف و ارزش‌هاي فرهنگي و ديني هر جامعه، عامل وحدت، تحول و تداوم حيات جامعه است و از عوامل اثر گذار در طراحي معماري به شمار مي رود. ايجاد حريم، حفظ امنيت و ايجاد فضايي مأنوس و … در معماري ضروري است.
فصل سوم
«عوامل مؤثر در طراحي معماري و صورت عقلاني طرح»
يکي از گيراترين و مهم‌ترين مباحث در مباني طراحي معماري «روند طراحي معماري» مي‌باشد.
«هر پروژه، يک صورت منطقي و عقلاني دارد که اهداف، ويژگي‌هاي کيفي و ابعاد کمي آن را بيان مي‌کند و اصول و احکام حاکم بر طراحي را روشن مي سازد.»
اهداف و عوامل مؤثر بر طراحي پروژه‌ي معماري
تعيين اهداف
انسان در سايه‌ي نگرش زيبا، هدفدار و مسئولانه است که روش زندگي و مناسبات اجتماعي، اقتصادي و نظام ارزشي خود را سازمان مي دهد و طرز تفکر، معيارهاي گزينش، نحوه‌ي انتخاب و عملش را معين کرده، برنامه‌ريزي و يا طراحي مي نمايد.
معماري در پي ايجاد رابطه‌اي متوازن با طبيعت است؛ براي ايجاد محيط مناسب براي زندگي، رشد، تربيت و بالندگي مي کوشد و در پي ساختن فضا و محيطي متناسب با شأن و رسالت انسان است.
تعداد برنامه‌ي فيزيکي طرح
تعداد فضاهاي مورد نياز هر پروژه، به همراه مساحت و مشخصات هر فضا، برنامه‌ي فيزيکي آن پروژه است. قبل از طراحي پروژه برنامه‌ي فيزيکي آن را تهيه مي کنيم.
بررسي عوامل جغرافيايي و محيطي
معماري بومي در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرايط خاص هر منطقه، مختصات جغرافيايي، ارتفاع آن از سطح درياهاي آزاد، نزديکي و دوري نسبت به دريا، ميزان رطوبت و بارندگي، به خوبي شکل گرفته و در طول زمان به کمال رسيده است….
 • فهرست مطالب
 • فصل اول 5
 • مفهوم طراحي: 5
 • فصل دوم 5
 • معماري طبيعت: 6
 • معماري عناصر مصنوع: 6
 • ابعاد مختلف در طراحي 6
 • فصل سوم 8
 • تعيين اهداف 8
 • تعداد برنامه‌ي فيزيکي طرح 8
 • بررسي عوامل جغرافيايي و محيطي 8
 • شرايط اقليمي 9
 • بررسي و جزيه و تحليل زمين و هم جواري 9
 • بررسي مصالح، تکنولوژي و سازه‌ي ساختمان 9
 • ابعاد انساني و فضاي معماري 9
 • مقياس انساني در فضاي معماري 9
 • الزامات تأسيساتي 10
 • فصل چهارم 11
 • شناخت عرصه‌هاي مختلف در خانه مسکوني 11
 • عرصه‌ي زندگي خانوادگي 11
 • عرصه‌ي زندگي خصوصي و فردي 11
 • 3- عرصه‌ي پذيرايي و مراسم 11
 • 4- عرصه‌ي خدمات 11
 • 5- عرضه فضاهاي باز و حياط 11
 • الف) اتاق نشيمن 12
 • ب) مبلمان و تجهيزات 12
 • ج) آشپزخانه 12
 • 2- يخچال و نگهداري مواد غذايي 13
 • رابطه يخچال با سينک: 14
 • 3- اجاق گاز 14
 • د) غذاخوري خانوادگي 14
 • 2- عرصه‌ي زندگي خصوصي و فردي 15
 • الف) اتاق خواب والدين 15
 • ب) اتاق خواب فرزندان 16
 • ج)اتاق مطالعه 16
 • الف) ورودي 16
 • ب) فضاي پذيرايي 17
 • ج) غذاخوري 17
 • الف) پارکينگ 18
 • فصل پنجم 20
 • گزينه 1: طراحي با تأکيد بر تفکيک عرصه‌ها 21
 • فصل ششم 22
 • 2- فضاي معماري 22
 • ب) خط: 23
 • 4- شکل 25
 • ج) مربع و مستطيل 26
 • 5- رنگ 26
 • 6- بافت 27
 • نور 28
 • کف‌ها 29
 • ج) سقف و عناصر بالاي سر 29
 • 4-8- پنجره 30
 • فصل هفتم 32
 • تضاد در رنگ و نور 32
 • ج) تعادل و ناپايداري 33
 • ج-2) سه روش ايجاد تعادل 33
 • فصل هشتم 37
 • بخش دوم (انرژي الکتريکي) 38
 • فصل اول 38
 • •چگونگي انتقال و توضيح انرژي الکتريکي 39
 • •شبکه‌هاي فشار ضعيف 40
 • فصل دوم حفاظت ايمني در برق 41
 • •اثرات فيزولوژي برق بر بدن انسان 41
 • ولتاژ تماس خطرناک 42
 • •حفاظت الکتريکي 42
 • فصل سوم (شناسايي سيمها و کابلها و اتصالات آنها) 44
 • جنس فلز سيم: 44
 • انواع قايقها: 45
 • روشهاي مختلف سيم کشي 46
 • انواع عايق کابلها به شرح زير است: 48
 • انواع کابلها: 49
 • اتصال کابل به مدار: 50
 • کاربرد انواع لوله در برق 50
 • فصل چهارم (مدارهاي روشنايي) 52
 • شستي: 55
 • رله: 55
 • فتوسل: 56
 • فصل پنجم (مدارهاي مکالمه و خبر) 58
 • فصل ششم: (منابع نور و روشنايي) 60
 • فصل هفتم 66
 • بخش سوم (آبرساني) 67
 • فصل اول 67
 • تجهيزات لوله کشي 67
 • روشهاي لوله کشي: 70
 • فصل دوم (جمع آوري و دفع فاضلاب) 73
 • انواع فاضلاب 73
 • روش اجراي لوله کشي فاضلاب: 76
 • روش دفع فاضلاب خانگي 77
 • ج: دفع در زير زمين: 78
 • فصل سوم : (تاسيسات حرارتي و برودتي) 80
 • انواع سيستمهاي حرارت مرکزي از نظر سيال واسطه عبارتند از:‌ 80
 • نقشه خواني کانال کشي تاسيسات حرارتي و برودتي:‌ 82
 • منابع 84

75 صفحه

پایان نامه معماری انواع فاضلاب / برنامه ریزی بر طراحی / برنامه ریزی در طراحی / پروژه مفهوم برنامه ریزی / تحقیق معماری / روش دفع فاضلاب خانگی / معماری طراحی / مفهوم طراحی / مفهوم طراحی در معماری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *