مارس 30, 2013 - admin

پروژه بررسی شرایط سالم بودن و ایمنی پلها

مقدمه: در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شاخصي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال استفاده پيشنهاد شد.
سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد. اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال استفاده از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفاده قرار بگيرند. پرسشنامه هاي نظرسنجي در ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هفده، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.
جدول 1-1: كشورها و سازمانها
كشور نام سازمان (به زبان انگليسي)
اتريش- A وزارت فدرال امور اقتصادي، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارك- DK مديريت راه DN (R.D)
فنلاند- FIN وزارت راه ملي فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- F مديريت راه
مجارستان- H مديريت راههاي عمومي وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههاي آبي (M.T.C.E)
ايتاليا- I مديريت راه وزارت امور ملي ايتاليا
ژاپن- J شركت عمومي بزرگراه شهري (JAE)
هلند- NL بخش ساخت و احداث وزارت كارهاي عمومي
نروژ- N وزارت راههاي عمومي نروژ(NPRA) مديريت بزرگراه‌ها
لهستان- PL مديريت جامع راههاي عمومي (GDDP)
پرتغال- P Junta Autoname de Estradas (JAE)
روماني- R موسسه تحقيقات حمل و نقل بخارست (Incertran)
اسلوواكي- SK مديريت بزرگراه‌ها
سوئد- S وزارت راه ملي سوئد (SNRA)
سوئيس- CH اداره بزرگراه فدرال سوئيس، كانتونز
انگلستان- UK بخش حمل و نقل
امريكا (NJ)- USA بخش حمل و نقل نيوجرسي

فهرست مطالب

 • مقدمه 13
  جدول 1-1: كشورها و سازمانها 14
  2- هدف و گستره نظرسنجي 15
  جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع) 16
  3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين 19
  1-3- موارد عمومي: 19
  2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها 20
  جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها 22
  جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي 24
  4-3- تناوب بازرسي 24
  جدول 3-3: تناوب بازرسي-1 25
  جدول 4-3: تناوب بازرسي-2 (دلائلي براي تنوع حد فاصل بين بازرسيها) 28
  5-3- متد بازرسي 29
  جدول 5-3: متد بازرسي 30
  6-3- بازرسي 31
  جدول 6-3: بازرسي 32
  جدول 7-3: تركيب بازرسان گروه 34
  جدول 8-3: شرايط و ويژگيهاي بازرسان 36
  جدول 9-3: شرايط عمومي مورد نياز جهت واجد شرايط شدن 37
  7-3- مديريت اطلاعات بازرسي 38
  جدول 10-3: پردازش نتايج بازرسي 39
  جدول 11-3: استمرار نتايج بازرسي 40
  8-3- امكانات بازرسي 41
  جدول12-3: امكانات بازرسي دائمي 42
  جدول13-3: خودروهاي بازرسي 44
  4- تكنيكهاي بازرسي 45
  1-4- سبكها و شرايط فعلي 45
  1-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي سازه هاي فولادي 45
  1) انواع آسيب ديدگي و خسارت: 45
  2- متد بازرسي 47
  آسيب ديدگي روكش‌ها: 48
  جدول 1-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 50
  تشخيص آسيب هاي اعضاي فولادي سازه 52
  جدول 2-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 54
  2-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي اعضاي بتني سازه 55
  1) انواع اصلي آسيب ديدگي/ خسارت 55
  صدمه نمكي: 55
  واكنش قليا- سيليس (بتن) 56
  كربناسيون بتن: 56
  دوغاب ريزي مجرا: 56
  تاوه‌هاي RC 57
  تركها 57
  2) متدهاي بازرسي 58
  بازرسي بصري: 58
  خوردگي آرماتورها و كابل‌هاي PC 58
  جدول 3-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 60
  تركها در بتن: 61
  جدول 4-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 62
  كربناسيون بتن: 63
  شرايط دوغاب ريزي: 63
  جدول 5-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي كنند (از ميان شانزده كشور) 65
  محل و قطر آرماتورها و كابل‌هاي PC 66
  جدول 6-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي نمايند 66
  مقاومت بتن: 66
  تخريب تاوه‌هاي RC: 67
  تخريب نمكي: 68
  جدول 7-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي 69
  واكنش قليا- سيليس (بتن) 69
  جدول 8-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي نمايند 71
  انواع آسيب ها: 72
  تغيير شكل بواسطه تغييرات زميني شامل موارد زير مي شود: 72
  2) متد بازرسي 73
  آب شستگي: 73
  جدول 9-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 74
  نشست: 74
  جدول 10-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 75
  انحراف: 75
  جدول 11-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 76
  بررسي ساختاري زير سازه‌ها: 76
  جدول 12-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 77
  4-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي تجهيزات فرعي 78
  تكيه گاهها: 78
  اتصالات انبساط: 79
  2-4- مثالهايي از تكنولوژي بازرسي در حال توسعه‌: 79
  1-2-4- كاربردهاي ارزيابي هاي كف پل (فنلاند): 80
  مقدمه: 80
  تكنيك مطالعه و بررسي GPR 81
  شكل 1-2-4 83
  2-2-4- آزمايش غير مخرب پلهاي بتني بوسيله سيستم اسكورپيون(فرانسه) 83
  مقدمه: 83
  جدول 1-2-4: متدها و تجهيزات در دسترس براي آزمايش غير مخرب 86
  اصول اوليه متدها: 86
  1) تشخيص: 87
  2) تعمير: 87
  راديوگرافي: 88
  راديوگرافي گاما: 88
  راديوسكوپي: 89
  محل شكل 3-2-4 90
  3-2-4- سيستم بازرسي تاوه RC اتوماتيك (ژاپن) 90
  شكل 4-2-4 91
  سيستم اندازه گيري اتوماتيك: 91
  شكل 5-2-4 91
  شكل 7-2-4 91
  شكل 4-2-4 92
  شكل 6-2-4 92
  سيستم آناليز اطلاعات: 92
  4-2-4- اندازه گيريهاي كف پل با استفاده از رادار تكانه (سوئد) 93
  شرايط اوليه: 94
  آزمايش هاي ميداني در سال 1993: 95
  شكل 8-2-4 تكانه انتقال يافته و سيگنال رادار معكوس 96
  5-2-4- اندازه گيري پتانسيل (سوئيس) 96
  گستره كاربرد: 97
  شكل 9-2-4 100
  شكل 10-2-4 100
  شكل 11-2-4 100
  3-4- موضوعات پيش رو در آينده: 100
  5- مثالي از تكنيكهاي تشخيص در مديريت پل 102
  1-5- تصوير كيفي سازه ها (فرانسه) 103
  تهيه ليست: 103
  شرايط سازه ها: 104
  2-5- معيارهايي براي مديريت پلهاي راه (ايتاليا) 106
  مرحله 1: 107
  مرحله 2- نظارت: 107
  3-5- تخمين فراواني پلهاي راه (ژاپن) 110
  جدول 1-3-5: بارگذاريها 112
  جدول 2-3-5: بارگذاريهاي زنده (بار زنده B) 112
  شكل 3-3-5 114
  4-5- تحريم موقتي پلهاي PC پس كشيده (انگلستان) 114
  شبكه راه پرآمد و شد و مديريت پل: 115
  روشهاي بازرسي پل: 115
  بازرسي صوري: 116
  بازرسي عمومي: 116
  بازرسي اصلي: 116
  بازرسي ويژه: 117
  مثال- پلهاي پيش تنيده پس كشيده: 117
  تحريم- وضعيت عمراني 25 سپتامبر 1992 119
  توسعه‌ها در ملزومات مديريت پل: 120
  5-5- دستورالعمل هايي براي ايجاد وضعيت فني يك پل (روماني): 121
  جدول 1-4-5 123
  6- جمع بندي و توصيه‌ها: 125
  جدول 1- سازمان و گستره آن (مجموعاً 14 كشور) 128
  7- فهرست نگاري: 132
  جدول 1- شرايط آب و هوايي 135
  ماكزيمم شدت ريزش باران 135
  درجه حرارت تابستان   135
  درجه حرارت زمستان  135
  برف (mm/y) 135
  باران (mm/y) 135
  سيكلهاي آب شدن- يخ زدن (Per Year) 135
  كشور 135
  جدول A2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو 137
  جدول B2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو 139
  جدول 9- محل دهانه ريزش آبروها 141
  جدول 13- بتن ريزي دهانه ريز آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 143
  جدول 14- زهكشي عرضي آب تراوشي 145
  جدول 3- آسفالت متخلخل بعنوان مصالح رويه سواره رو 147
  جدول 4- مجراي خروجي عارضه هاي كناره جاده 149
  جدول 5- لايه بالايي نفوذپذير يا نفوذناپذير عارضه هاي كنار جاده 151
  جدول 7- مقررات ويژه كانال در درزهاي انبساط 153
  جدول 8- مجراي خروجي كانال 155
  جدول 10- فضاي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 157
  جدول 11(1)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 159
  جدول 11(2)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 161
  جدول 11(3)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 163
  جدول 11(4)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي آب 165
  جدول 12- ابعاد دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 167
  جدول 15- زهكشي طولي آب تراوشي 169
  جدول 16- دستگاه‌هاي آبريز ويژه آب تراوشي 171
  جدول 17- زهكشي زير لايه آبندي 173
  جدول 19- تخليه آزاد (طراحي) 175
  جدول 20- لوله هاي جمع كننده 177
  جدول 21- لوله هاي جمع كننده (طراحي) 179
  جدول 23- زهكشي در درزه‌هاي انبساط 181
  جدول 24- زهكشي رواناب در پايه كناري (كوله پل) 182
  جدول 18- انتخاب بين تخليه آزاد و لوله هاي جمع كننده 184
  جدول 22- لوله هاي جمع كننده خروجي و نگهداري 186
  جدول 25- زهكشي آب تراوش پشت پايه كناري (كوله پل) 188
  جدول 26- زهكش آب تراوشي زير درزه انبساط 189
   

190 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه معماری انواع پل / ایمنی پل / پل سازی ایمن / تحقیق پل رشته معماری / تحقیق معماری / دوغاب ریزی / ساخت پل / شرایط پل سازی / کریناسیون بتن / معماری پل / مقاومت بتن /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *