مارس 9, 2013 - admin

پروژه معماری تاسیسات حرارت و برودتی

حرارت مركزي
مقدمه :
منظور تثبيت دماي دلخواه و مناسب در داخل ساختمان بايد ابتدا از ميزان تلفات حوادثي محل اطلاع حاصل نموده تا بتواند بر مبناي آن ، ظرفيت وسايل حرارتي مورد نياز را بر آورد كرد لذا محاسبات دقيق و صحيح تلفات وارني ساختمان در كيفيت عملياتي بيشتر وابستة‌مركزي نقش اساسي و تعين كننده اي خواهد داشت در فصل زمستان حرارت داخل ساختمان از راه هاي مختلفي تلف مي شوند كه عبارتند از :
1-تلفات حرارتي از جداره هاي ساختمان شامل ديوار ،. سقف ، كف در و پنجره
2-تلفات حرارتي در نتيجة ورورد هواي سرد خارج به داخل ساختمان اين تلفات حرارتي ممكن است از طريق تهوية اجباري هواي ساختمان و يا نفوذ هواي خارج به طور طبيعي از درزهاي در و پنجره و نيره پيش آيد
گاهي نيز ممكن است تلفات حرارتي منفي يا بهبرت ديگر اكتساب حرارت داشته باشيم كه در اثر حرارت توليدي از دستگاه ها يا لوازمي است كه در داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد اگر مقدار و است مكتب قابل توجه باشد . بايد در محاسبات منظور گردد .
پس از محاسبة تلفاتحرارتي ساختمان بايد آندا بنحوي جبران كنيم تا دماي اتاق ها و فضاهاي مورد نظر در حدود دلخواه و مناسب تثبيت شود زماني م تواند ايجاد شود كه شرايط امايي مناسب در داخل ساختمان  را تخميم نمود كه بررر روي تمام مراحل توليد و انتقال حرارت كنترل مداوم صوت گيرد و بهترين طريق نيز بدين هدف تمركز عمليات توليد حرارت در ساختمان است . پروسة توليد و انتقال حرارت در يك سيستم حرارت مركزي بدين صورت است كه گرماي لازم جهت جبران تلفات حرارتي ساختمان توس يك دستگاه در داخل اتاقي به نام موتور خانه بر روي آب يا بخار سوار شده توسط لوله هاي ناقل به مبدل هاي گرمايي مستل در اتاق ها از قبيل رادياتور يا كنوكتور منتقل مي گردد مادة‌ناقل حرارت پس از اين تبادل حرارتي در اتاق مجددا به ديگ برگشت داده مي شود تا چرخة فوق بار ديگر تكرار شود تمام مراحل اين عمليات را مي توان با وسايلي از قبيل ترموستاد و غيره به تور موتوري كنترل نمود .

 محاسبات تلفات حرارتي ساختمان
پس از تعيين دماي طرح داخل و خارج از ساختمان محسبات تلفات حرارتي را به ترتيب انجام مي دهيم .
الف : تلفات حوادثي از جداره هاي حرارتي
حوادث منطقة هدايتي توس جداره هاي ساختمان از قبيل ديوار ، سقف ، كف ، در ، پنجره و شيشه را از فرمول  زير محاسبات مي كنيم .
حرارت منقه از جداره
مساحت جداره
ضريب كلي هدايت حرارتي
دماي سمت گرمتر
دماي سمت سردتر …

فهرست

 • ديوارهاي بيروني 3
  2-ديوارهاي داخلي 4
  محاسبات بار گرمايش و تاسيسات حرارت مركزي 5
  1-ديوارهاي خارجي : 6
  2-ديوارهاي داخلي : 6
  3-پنجرة تك شيشه اي معمولي 6
  5-سقف طبقة آخر ( پشت بام ) 6
  6-سقف طبقات ( پلرتيشن داخلي ) 7
  1-دماي طرح خارج : 8
  شهر 8
  2-دماي طرح داخل : 8
  تعيين دماي فضاي گرم شده ( توالت و راه پله ) : 9
  حرارت مركزي 10
  مقدمه : 10
  روش حجمي : 14
  محاسبة بار حرارتي هواي نفوذي : 16
  بار حرارتي هواي نفوذي   17
  حجم هواي نفوذي        17
  ضرايب اضافي : 17
  ضرايب جهت 18
  الف ) دماي آبگرم مصرفي : 36
  فرمول هاي محاسباتي : 38
  محاسبه و انتخاب اجزاء سيستم حرارت مركزي : 43
  1-انتخاب ديگ . 43
  انتخاب مشعل : 44
  راندمان مشعل   45
  3-حجم منبع انبساط ك 45
  رادياتورهاي واحد شمالي : 47
  ضوابط و مقررات لوله كشي : 53
  الف ) هد پمپ : 59
  طوامعادل اتصالاتلوله كشي    59
  ب-دبي پمپ : 60
  فصل دوم 61
  محاسبات بار سرمايش 61
  دماي طرح خارج 68
  1-ديوارهاي خارجي 70
  محاسبه سايه براي پنجره هاي جنوبي 73
  الف) حرارت اكتسابي از خورشيد : 74
  بدست آوردن ضريب تصحيح : 75
  هال پذيرايي آشپزخانه : 88
  مساحت پنجره   89
  دماي طرح داخل   89
  هال پذيرايي آشپزخانه : 90
  محاسبة   براي واحد جنوبي 90
  هال پذيرايي آشپزخانه : 90
  اختلاف دماي تعادل : 92
  براي رنگ روشن جداره : 95
  اختلاف دماي معادل نهاي 95
  محاسبة   براي واحد شمالي : 96
  ضريب انتقال حرارت      101
  مقدار هواي لازم براي تهوية اتاق     105
  محاسبه براي واحد شمالي 105
  الف)بارسرمايي محسوس ساكنين : 109

111 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه معماری پروژه معماری / تاسیسات حرارتی برودتی / تحقیق معماری / دانلود پایان نامه معماری / محاسبات بار گرمايش / محاسبات تلفات حرارتي ساختمان / محاسبه سايه / معماری تاسیسات حرارتی برودتی / معماری تاسیسات منازل / معماری حرارتی برودتی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *