فروردین ۴, ۱۳۹۲ - admin

بررسی سیستم هیدرولیک زانتیا

 

فهرست

 • مقدمه 5
  فصل اول 7
  سیستم هیدرولیک 7
  مقدمه فصل اول 8
  پمپ هيدروليك 9
  روش كار پمپ (6+2) 9
  عملكرد پمپ (6+2) 10
  شکل 1-2: قسمت 6 پیستون 11
  اصول عملكرد سيستم ثابت نگهدارنده ارتفاع خودر از سطح زمين (SC/MAC) 12
  معرفي سيستم (SC/MAC) 12
  عملكرد سيستم (SC/MAC) 13
  تركيب بندي دستگاه سيستم(SC/MAC) 13
  مدارات سيستم (SC/MAC) 13
  شماتيك اجزاء و قطعات مدار هيدروليك (SC/MAC) 14
  شکل 1-5 : سوپاپ اطمینان 16
  جدول فشار : 16
  شرح كار سوپاپ اطمينان: 17
  شماتيك سوپاپ اطمينان: 17
  شکل 1-6 : شماتیک سوپاپ اطمینان 17
  شرح حركت روغن در مدار جلو (SC/MAC) 18
  شرح حركت روغن در مدار عقب (SC/MAC) 18
  تفاوت مدار(SC/MAC) در عقب و جلو 19
  تشريح جزئيات سوپاپ (SC/MAC) 20
  شکل 1-8 : شکل جزئیات سوپاپ (SC/MAC) 20
  شکل 1-9 : شماتیک ساده از سوپاپ (SC/MAC) 21
  گوي (SC/MAC) 21
  جدول 1-2 : جدول گوی (SC/MAC) 22
  تخليه فشار سيستم هيدرليك : 22
  شکل 1-11 : اهرم تنظیم ارتفاع 23
  شکل 1-12: ارم تنظیم ارتفاع داخل ماشین 23
  بررسي و تنظيمات كنترل ارتفاع 25
  شرايط مورد نياز براي تنظيم و بررسي ارتفاع جلو 26
  اندازه گيري ارتفاع جلو و عقب 27
  اندزاه گيري شعاع چرخ 27
  شکل 1-18 : اندزاه گيري شعاع چرخ 27
  ارتفاع جلو 27
  محاسبه ارتفاع جلو 27
  شکل 1-19 : محاسبه اندازه H1 28
  تنظيم ارتفاع جلو 29
  مكانيزم كنترل اتوماتيك ارتفاع 29
  شکل 1-21 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (1) 29
  شکل 1-22 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (2) 30
  شکل 1-23 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (3) 30
  شکل 1-24: مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (4) 31
  شکل 1-25 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (5) 32
  شکل 1-26 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (6) 32
  شکل 1-27 : مکانیزم کنترل ارتفاع جلو (7) 33
  ارتفاع عقب 33
  شکل 1-28 : محاسبه اندازه H2 34
  تنظيم ارتفاع عقب 34
  شکل 1-31 : مکانیزم کنترل ارتفاع عقب (2) 35
  شکل 1-32 : مکانیزم کنترل ارتفاع عقب (3) 36
  شکل 1-33: مکانیزم کنترل ارتفاع عقب (4) 37
  شکل 1-34 : مکانیزم کنترل ارتفاع عقب (5) 37
  شکل 1-35 : مکانیزم دستی تنظیم ارتفاع 38
  بررسي اكسلها 38
  مشخصات واحدهاي پنوماتيكي (گوي هاي بكار رفته در سيستم تعليق) 39
  انباره اصلي فشار (1) (گوي اكومولاتور) 39
  جدول 1-3 : جدول گوی اکومولاتور 39
  جدول 1-4 : جدول گوی تعلیق جلو 40
  شکل 1-36 : گوی تعلیق جلو 40
  جدول 1-5 : جدول گوی تعلیق عقب 40
  شکل 1-37 : محل قرار گیری گوی های تعلیق روی خودرو 41
  عمليات تعويض گوي هاي تعليق 41
  شکل 1-38 : ابزار مخصوص برای تعویض گوی 42
  تست گوي هاي تعليق 42
  شکل 1-39 : ابزار مخصوص برای تست گوی های تعلیق 42
  مخزن روغن هيدروليك LHM 42
  مشخصات مخزن LHM 42
  شکل 1-40 : محل قرار گیری مخزن LHM روی خودرو 43
  پياده سوار كردن مخزن و روغن هيدروليك 43
  شکل 1-41 : ابزار مخصوص مخزن و فیلتر LHM 44
  پياده كردن 44
  شکل 1-42 : مخزن LHM 44
  سوار كردن 44
  تعويض مايع مخزن هيدروليك 45
  نتيجه گيري فصل اول 46
  فصل دوم 49
  لگزیا و نحوه کار با آن 49
  مقدمه فصل دوم 50
  لگزيا 51
  تست كلي  Global Test 52
  تست قسمتهاي مختلف (تك،تك)    Test By Function 53
  موتور  Engine 53
  سيستم ترمز و تعليق  Aid to driving 54
  خاموش كردن چراغ Airbag 55
  خاموش كردن چراغ ABS 56
  نتيجه گيري و خلاصه فصل دوم 57
  نتيجه گيري و خلاصه كلي مباحث 58
  ضمیمه اشکال 60
  شکل ض-2 : محل قرارگیری پمپ هیرولیک 61
  شکل ض-3 : شماتیک پمپ هیدرولیک 61
  شکل ض-4 : نمایی از تصحیح کننده ارتفاع جلو 62
  شکل ض-5 : نمایی از تصحیح کننده ارتفاع عقب و گوی (SC/MAC) 63
  شکل ض-7 : نمایی از زانتیا در حال تعمیر 64
  شکل ض-8 : نمایی از زانتیا در حال تعمیر 64

پایان نامه مکانیک بررسی موتور زانتیا / پمپ هیدرولیک / تعمیر زانتیا / خودرو / سوپاپ / سیستم ترمز و تعلیق / سیستم زانتیا / سیستم موتور زانتیا / سیستم هیدرولیک زانتیا / مخزن روغن هیدرولیک / مدار هیدرولیک زانتیا /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *