سیستمهای کنترل موتور الکترونیکی

فصل اول كنترل موتور خودرو
1-1-اهداف سيستمهاي كنترل موتور الكترونيكي
سيستم كنترل موتور الكترونيكي شامل دستگاههاي دريافت كننده ايست كه به طور مداوم موقعيت هاي كاري موتور را ارزيابي مي كنند، يك واحد كنترل الكترونيكي(Ecu) {است} كه جداول داده ها و محاسبات كاربردي در ورودي دريافت كننده ( حسگرSensor) را ارزيابي مي كند و خروجي را براي دستگاههاي راه انداز معين مي كند. اين دستگاههاي راه انداز توسط Ecu فرمان مي گيرند تا در پاسخ به ورودي حسگر، عملي را انجام دهند. هدف استفاده از يك سيستم كنترل موتور الكترونيكي اين است كه موارد زير تامين شود: دقت مورد نياز و سازگاري به منظور كمتر كردن آلودگي خروجي و كم كردن مصرف سوخت، بهينه كردن قابليت حركت براي همه موقعيت هاي كاري، كم كردن آلودگي تبخيري، و تشخيص دادن سيستم وقتي كه بد عمل مي كند. براي اينكه در سيستم كنترل، اين اهداف را شاهد باشيم، يك مدت زمان توسعه شايان توجهي براي هر موتور وكارايي وسيله نقليه مورد نياز است. مقدار قابل توجهي از توسعه براي يك موتور نصب شده روي دينامومتر، تحت موقعيت هاي كنترل شده، مصرف شود. اطلاعات جمع آوري شده براي توسعه جداول داده هاي Ecu مفيد است. مقدار قابل توجهي از تلاش هاي توسعه هم لازم است كه در يك موتور نصب شده در وسيله نقليه انجام شود.
وبالاخره، تعيين كردن رخ دادهاي جداول داده ها در طول تست وسيله نقليه لازم است.
1-1-1-آلودگي هاي خروجي
اجزاء خروجي:
خروجي موتور شامل محصولات احتراق مخلوط هوا و سوخت است.
سوخت مخلوطي از تركيبات شيميايي يا به اصطلاح هيدروكربن ها(HC) مي‌باشد. تركيبات سوختهاي گوناگون، تركيبي از هيدروژن و كربن مي باشد. تحت يك واكنش كامل احتراق، هيروكربن ها در يك واكنش حرارتي با اكسيژن هوا تركيب مي شوند و ديوكسيدكربن (O2) و آب تشكيل مي شود.
متاسفانه احتراق كامل رخ نمي دهد و علاوه بر CO2 وH2O ، مونوكسيد كربن(CO)، اكسيدهاي نيتروژن(NOX) و هيدروكربن ها(HC)، به عنوان نتيجه واكنش احتراق درخروجي به وجود خواهند آمد. افزودني ها و ناخالصي ها هم به مقدار كمي در الودگي شركت مي كنند مثل اكسيدهاي روي، هالوژن هاي روي و اكسيدهاي گوگرد، در موتورهاي احتراق تراكمي ( ديزل)، همچنين مقدار محسوسي از دوده ( به صورت ذره) به وجود مي آيد.
قوانين دولتي مقدار مجازHC,NOx,CO انتشار يافته در يك خروجي وسيله نقليه را تنظيم كرده است.
درموتور ديزل هم مقدار ذرات منتشر شده تنظيم شده است….
 • فهرست مطالب
 • سيستمهاي كنترل موتور الكترونيكي 1
 • فصل اول كنترل موتور خودرو 5
 • 1-1-اهداف سيستمهاي كنترل موتور الكترونيكي 5
 • 1-1-1-آلودگي هاي خروجي 6
 • اجزاء خروجي: 6
 • موتورهاي احتراق جرقه اي: 7
 •  : در نسبت استوكيومتري 7
 • آلودگي هاي مونوكسيدكربن (CO) : 7
 • آلودگي هاي اكسيدهاي نيتروژن يا ناكس ها(NOx) : 8
 • تنظيم جرقه: 10
 • تاثير تنظيم احتراق روي آلودگي هاي خروجي: 11
 • موتورهاي احتراق تراكمي ( ديزل): 13
 • نسبت هوا به سوخت: 13
 • مبدل هاي واسطه اي: 14
 • 3-1-1 شرايط مطلوب كاركرد : 17
 • 4-1-1 آلودگي هاي تبخيري: 17
 • 2-1 موتورهاي احتراق جرقه اي 18
 • كنترل سوخت: 18
 • محاسبه پهناي پالس انژكتور: 21
 • روش هاي پاشش ( انژكسيون): 22
 • پاشش گروهي: 23
 • كنترل لاندا: ( ) 23
 • كنترل تنظيم زمان احتراق: 26
 • 5-1 شكل: 28
 • سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري: 30
 • شكل 6-1: سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري: 31
 • كنترل افزايش فشار ناشي از توربو شارژ: 32
 • كنترل سرعت موتور وسيله: 34
 • كنترل تغييرات منيوفولد ورودي: 37
 • 2-2-1 روش هاي كنترل موتور: 39
 • هندل و استارت موتور: 39
 • سوخت لازم: 39
 • خنثي سازي گذرا: 42
 • غني سازي شتاب: 42
 • كنترل سرعت بي باري: 44
 • پيش بيني بارهاي فرعي: 47
 • مونيتورينگ سيستم كنترل آلودگي هاي تبخيري(EECS) : 52
 • شكل 12-1 واحد تزريق تك نقطه اي: 56
 • انطباق شرايط كاري: 57
 • a . قدرت خروجي بيشتر: 58
 • شرح اجزاء سيستم: 60
 • A . واحد كنترل مخلوط: 60
 • D . شير هواي كمكي: 62
 • E. سنسور لاندا: 62
 • كنترل تزريق پيوسته اي به طور الكتريكي : 65
 • شرح اجزاء : 67
 • راه انداز فشار الكتروهيدروليكي : 67
 • كنترل حلقه بسته لاندا : 67
 • دريافت هواي ورودي : 69
 • اندازه گيري سوخت : 71
 • انطباق وسازگاري براي شرايط كاري : 73
 • 1.2.5 سيستم هاي احتراق : 74
 • سيستم هاي احتراق جرقه اي : 77
 • كويل ( سيم پيچ ) احتراق : 79
 • احتراق الكترونيكي – بدون توضيح كننده : 83
 • 1.3موتورهاي احتراق تراكمي 85
 • كنترل سرعت : 89
 • سيستم سوخت رساني  : 92
 • فصل دوم: كنترل ترمز گيري 94
 • 2.2 مباني ترمزگيري خودروها 94
 • 1.2.2 فصل مشترك تاير با جاده 95
 • 2،2.2 ديناميك خودرو هنگام ترمزگيري 97
 • 2.2.3 اجزاي سيستم ترمز: 102
 • نيروي ترمزي استاتيكي مي تواند از رابطده زير محاسبه شود 103
 • سيلندر اصلي و سيلندر كمكي 105
 • تقويت ترمز كمكي: 106
 • 2.3.1 اهداف 109
 • ثبات: 110
 • 2.3.2 اجزاي سيستم ضد قفل 111
 • سنسورهاي سرعت چرخ: 112
 • مدولاتور ( تلفيق كننده ) هيدروليكي: 113
 • پمپ / موتور الكتريكي 113
 • مد خرابي و آناليز درختي عيب كاوي 115
 • روش هاي طراحي معمولي براي بهبود ايمني: 115
 • 2.3.4 مباني كنترل منطقي ضد قفل 117
 • 2.3.5 تست كردن سيستم ضد قفل 121
 • ضد قفل ( يا ABS يا ضد لغزش): 124
 • ترمزكاسه اي: 125
 • لغزش طولي: 126
 • سيستم ترمزگيري عمودي: 126

126 صفحه

فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *