اسفند ۲۶, ۱۳۹۱ - admin

بررسی عوامل موثر برعایق حرارتی شدن پرده

مقدمه
كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند. پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.
اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست. اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.
پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند. تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.
رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل  وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود. خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت…..
فهرست
 • مقدمه 1
 • 1-1- اهداف 4
 • 1-2- فرضيه ها 5
 • 1-3- پنداشت ها (گمان ها) 6
 • 1-4- محدوديت ها 6
 • 1-5- تعاريف 7
 • فصل دوم 10
 • مرور مقاله 10
 • 2-1- حفظ انرژي 11
 • 2-2- تئورسي انتقال حرارت 12
 • 2-3- طراحي و عملكرد پنجره 14
 • 2-4- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه 17
 • 2- 5- نشت پذيري هوا و تخلخل 19
 • 2-5-1- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل 21
 • 2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه 22
 • 2-5-3- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا 27
 • 2-5-4- لايه‌هاي چندگانه پارچه 29
 • 2-6- رطوبت 30
 • 2-7- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره 32
 • 2-8- ابزار سازي 63
 • فصل سوم : رويكرد 67
 • 3-1- پارچه‌ها 68
 • 3-2- ويژگي‌هاي پارچه 69
 • 3-3- شكل هندسي پرده‌ها 75
 • 3-3-1- تعيين سطح اسپيسر 81
 • 3-3-2- تعيين حجم 90
 • 3-3-3- مساحت سطح پارچه 91
 • 3-4- انتقال حرارت 92
 • 3-5- طرح تجربي (آزمايشي) 94
 • 3-6- تحليل آماري 97
 • فصل چهارم 99
 • نتايج و بحث 99
 • 4-1- مقدمه 100
 • 4-2- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي 101
 • 4-2-1- تضادها براساس نوع بافت 109
 • 4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت 110
 • 4-2-3- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه 111
 • 4-3- آزمايش‌هاي دو لايه 112
 • 4-3-1- نوع پارچه 116
 • 4-3-2- فشردگي پرده 117
 • 4-3-3- فشردگي آستري 117
 • 4-3-4- فاصله سه بعدي 118
 • 4-3-5- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري 119
 • 4-3-6- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري 121
 • 4-3-7- رطوبت نسبي 123
 • 4-3-8- خلاصه نتايج چند لايه 124
 • 4-4- ويژگي‌هاي فيزيكي 124
 • 4-4-1- مدل‌هاي تك لايه 125
 • 4-4-2- مدل‌هاي چند لايه 129
 • 4-4-3- ويژگي‌هاي منحصر بفرد 131
 • 4-5- خلاصه 132
 • فصل پنجم 137
 • خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها 137
 • 5-1- خلاصه و نتايج 138
 • 5-2- توصيه‌ها 141
 • 2-1. جدول  : ويژگی های فيزيکی پارچه 34
 • 2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر 41
 • 2-10.  جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا 42
 • 2-13.  جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي 42
 • 2-23.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري 44
 • 2-24.  جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري 45
 • 2-25.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده 46
 • 2-26.  جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر 46
 • 2-27. جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري 47
 • 2-28 .جدول  ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي 47
 • 2-40. جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز 2 (لايه‌هاي دوگانه) 53
 • 3-5 . جدول  مساحت سطح پارچه 91
 • 3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف) 91
 • 4-7.  جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف) 105
 • 4-14. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت 108
 • 4-15. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي 108
 • 4-16. جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ 108
 •  4-17. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي 110
 • 4-18. جدول  ضريب گسيل‌ها توسط رنگ 111
 • 4-19. جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ 112
 • 4-20. جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه 114
 • 4-21. جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده 115
 • 4-31. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل 1 125
 • 4-32. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل 2 127
 • 4-33. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 3 127
 • 4-34. جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 4 128
 • 4-35. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 5 129
 • 4-36. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 1 130
 • 4-37. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 2 131
 • 4-38. جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 3 131
 • 5-39.جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه) 137
 • 2-2  نمودار  : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G   36
 • 2-5  نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50  درصدی 37
 • 2-6  نمودار:تعيين فشردگی 50 درصدی 37
 • 2-11  نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد 38
 • 2-12  نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد 39
 • 2-13  نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد 40
 • 2-31 نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت 42
 • 2-32 نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي 42
 • 2-33 شكل  .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري 43
 • 2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده 47
 • 2-35 نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل 48
 • 2-36 نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای 49
 • 2-37 نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري 50
 • 2-38 نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل 51
 • 2-39  نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي 52
 • 3-1 نمودار  . فاكتورهاي پارچه 68
 • 3-3 شكل فاكتورهاي شكل 76
 • 3-7 شكل. فشردگي صد در صد 78
 • 3-8 شكل ايجاد كمان داراي فشردگي 100 درصد 78
 • 3-9 شكل اسپيسر آستري 79
 • 3-10 شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه 80
 • 3-14 شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد 84
 • 3-15 شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد 84
 • 3-16 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 50 درصد 85
 • 3-17 شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف وفاصله گذاري  صفر 85
 • 3-18 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 85
 • 3-19 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 85
 • 3-20 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 100 درصد 85
 • 3-21 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر 86
 • 3-22 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 86
 • 3-23 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 86
 • 3-24 شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري 86
 • 3-25 شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي   آستري 87
 • 3-26 شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي 100 درصد 88
 • 3-27 شكل. پنجره آزمايشي 93
 • 3-28 شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك 95
 • 3-29شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو 96
 • 4-30 شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه 105

145 صفحه

پایان نامه نساجی اسپیسر / پارچه های چند لایه / تحقیق نساجی / ضریب گسیل پارچه ها / عایق حراراتی پارچه های / عایق حرارتی / عایق حرارتی پرده / عملکرد پنجره / عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پارچه / ویژگی های پارچه ها / ویژگی های معماری روستا /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *