اسفند ۲۶, ۱۳۹۱ - admin

تاثیر آنزیم بر روی کالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم

مقدمه
همگام با رشد فزايندة استفاده از فرآيندهاي بيوتكنولوژي در صنعت، استفاده از آنزيم‌ها در صنايع نساجي نيز گسترش چشمگيري داشته است. به عنوان مهمترين نمونه از اين موارد مي‌توان هيدروليز كتنرل شده آنزيمي كالاهاي سلولزي توسط سلولازها را نام برد.  اين عمليات اولين بار در ژاپن تحت عنوان بيوپوليشينگ (1) براي تكميل پارچه هاي تاري ـ پودي بكار گرفته شد. اين تكميل خاص پارچه هاي پنبه اي نبوده و مي‌تواند براي پارچه هاي بافته شده از كتان، رامي و ديگر الياف سلولزي و مخلوط آنها با الياف مصنوعي و پروتئيني نيز بكار برده شود.  هيدروليز آنزيمي منسوجات سلولزي، توسط ايزوآنزيم هاي سلولاز انجام مي‌شود. سلولاز به سيستمي از آنزيم ها اطلاق مي‌شود كه باهم به صورت زنجيره اي عمل كرده و قادر به شكستن پليمرهاي سلولزي بسيار آرايش يافته هستند. اجزاء سلولاز عبارت از:
الف) اكسو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانيز  (E.C.3.2.1.91)
ب) اندو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانيز  (E.C.3.2.1.4)
ج) بتا ـ گلوكزايداز  (E.C.3.2.1.21)
مي‌باشد (3و2) به طور خلاصه مكانيزم هيدروليز پليمرهاي سلولزي توسط اين آنزيم‌‌ها را مي‌توان به اين صورت در نظر گرفت كه:
– اكسو گلوكانيزها (اكسوسلولازها) واحدهاي سلوبيوز را از انتهاي غيراحيايي زنجيره‌هاي سلولزي جدا مي‌كنند.
– اندوگلوكانيزها (اندوسلولازها) پيوندهاي بتا ـ 1و4 ـ گلوكزايدها را به صورت تصادفي هيدروليز مي‌كنند و سبب كاهش درجه پليمريزاسيون زنجيره هاي سلولزي مي‌شود.
– بتاگلوكزايدها يا سلوبيازها واحدهاي سلوبيوز را به گلوكز تجزية مي‌كنند.
– اگرچه يك همكاري گروهي بين اين تركيبات مشاهده شده است ولي جزئيات نحوة فعاليت آنها كاملاً مشخص نمي‌باشد.
سلولاز قابل استفاده در صنعت نساجي از حدود 12 منبع مختلف تهيه مي‌شود. دسته‌بندي آنزيم هاي سلولاز معمولاً باتوجه به محدودهpH آنان صورت مي‌گيرد كه منظور آن است كه در اين pH بالاترين فعاليت را دارند و براين اساس آنزيم هاي سلولاز به سه دسته اسيدي، بازي و خنثي تقسيم مي شوند.  آنزيمهاي خنثي در pH حدود 7-6 بالاترين فعاليت را داشته و آنزيمهاي اسيدي در pH محدوده 5/5-5/4 فعال تر مي باشند در حاليكه آنزيم هاي قليايي در محيط هاي قليايي فعالند. رايج ترين آنزيم هاي مورد استفاده جهت پارچه هاي پنبه اي آنزيم‌هاي اسيدي و خنثي مي باشند. آنزيم هاي قليايي در مواد شوينده خانگي بكار مي روند كه به خارج شدن لكه ها و بهبود سطح پارچه بعد از چند بار شستشو كمك مي‌كنند.
آنزيم سلولاز در سالهاي اخير در تكميل منسوجات پنبه اي در جهت كاهش پرزها در پارچه‌هاي حلقوي و در شستشوي پارچه‌هاي كتاني به طور وسيع استفاده شده اند. اين آنزيم ها در تكميل هاي نساجي و در ماشين هايي كه در آنها فعاليت مكانيكي وجد دارد مانند جت ها، وينچ ها و ماشين هاي شستشويي بكار مي روند. آن نكته كه افزايش فعاليت مكانيكي، شدت هيدروليز توسط آنزيم را در طول فرآيند هيدروليز افزايش مي‌دهد مورد تاكيد قرار گرفته است……
فهرست
 • فصل اول : مقدمه
 • 1-1)  مقدمه
 • 1-2) اهداف پروژه
 • 1-3) اهميت پروژه
 • 1-4) كارهاي انجام شده قبل
 • 1-4-1) هيدروليز آنزيمي سلولز و عوامل مؤثر در شدت هيدروليز
 • 1-4-2) اثر آنزيم سلولاز بر رنگ پذيري الياف سلولزي
 • 1-4-3) تأثير رنگ به كار رفته روي پارچه در شدت هيدروليز آنزيمي
 • فصل دوم: تجربيات
 • 1-2) مواد مورد استفاده
 • 2-2) وسايل مورد استفاده
 • 2-3) روش انجام آزمايشات
 • 2-3-1) رنگرزري پارچه هاي پنبه اي قبل از هيدروليز آنزيمي
 • 2-3-2) هيدروليز آنزيمي پارچه هاي پنبه اي قبل از رنگرزي
 • فصل سوم: نتايج و بحث
 • فصل چهارم: نمونه ها
 • فصل پنجم: مقالات لاتين

63 صفحه

پایان نامه نساجی تاثیر آنزیم روی کالای رنگرزی / تحقیق نساجی / رنگ پذيري الياف سلولزي / رنگ مستقیم / رنگرزري پارچه هاي پنبه اي / رنگرزی با رنگ مستقیم / رنگرزی کالاها / هيدروليز آنزيمي /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *