دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

خلاصه

روش اجرای پژوهش در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواسترویید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت سالبوتامول برم هگزین تیوفلیین وآنتی بیوتیک) 5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند. نتایج نتیجه این کار آزمایی نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواسترویید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران COPD نداشته است. اما کورتیکواسترویید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه تنگی نفس فعالیتیمیزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است. (مقدمه پزوهش وبیان مسیله ) Introduction Statement of problem جنبه های بالینی COPD COPDامروزه به وسیله انجمن آمریکایی قفسه صدری ( ATS )تعریف شده است .این تعریف عبارت است از وجود انسداد جریان هوا ثانویه به برونشیت مزمن (بیماری راه هوایی ) یا آمفیزم (تخریب پارانشیم همراه بابزرگ شدن راه هوایی ).انسداد جریان هوایی معمولا پیشرونده است. ممکن است همراه با افزایش حساسیت باشد وممکن است بالقوه برگشت پذیر باشد . اصل تعریف دانستن این نکته است که بعضی بیماران COPDممکن است انسداد راههای هوایی شان به طور قابل توجهی برگشت پذیر باشد و آن بیماران آسمی که انسداد راههای هوایی شان برگشت ناپذیر است از COPD غیر قابل افتراق هستند. شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون. هر دایره بیانگر یک واﮊه کلی است .

 

100 صفحه

7000 تومان

7000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !