ژوئن 18, 2013 - admin

جایگاه آهن در بدن انسان

مقدمه 
در بين فلزات ضروري براي زندگي آهن فراوانترين و مهمترين است که در تعداد بسيار زيادي از واکنش هاي بيوشيمي مصرف مي شود. آهن وقتي با پورفيبرين ترکيب و داخل پروتين مناسب قرار گرفت . نه تنها بطور برگشت پذيري با اکسيژن پيوند مي يابد و بلکه در تعدادي از واکنش هاي حياتي اکسيد اسيون ،احياء شرکت مي نمايد چون آهن غير آلي بسيار سعي است روندهاي ويژه اي جهت جذب انتقال و ذخيره آن بکار مي رود. تحت شرايط طبيعي هوموستار آهن بطور دقيقي حفظ مي گردد ولي برخي حالات باليني مختلف مي تواند منجر به کمبود و يا افزايش پيش از حد شود .  حالات ،آهن فراوانترين عنصر از عناصري است که به مقدار بسيار کم در بدن وجود دارد . اين عنصر در جداول در سنتز هموگلوبين به کار مي رود . ميزان آهن کل بدن 2500 ميلي گرم مي باشد که تقريباً آن به صورت پيوند با مولکول «هم» مي باشد براي توليد يک ميلي متر ليتر گلبول سرخ ،يک ميلي گرم آهن لازم است و روزانه 20 تا 25 ميلي گرم براي خونسازي «هماتوپوئيزيس» مصرف مي شود که 95 درصد اين مقدار از طريق آهن حاصل از چرخه طبيعي گلبول سرخ و کاتابوليسم هموگلوبين بدست مي آيد. آهن جزء اساسي هموگلوبين ،ميوگلوبين (در سلول هاي ماهيچه اي ) و بعضي از آنزيم ها (در اکثر سلول هاي بدن) است 3/2 از آهن تمام بدن يا بيشتر در اريترون (نورموپلاست ،اريتروسيست ها) است. هر ميلي متر از گويچه هاي قرمز بدن حاوي حدود يک ميلي گرم آهن است .
«جايگاه آهن در بدن انسان »:
1- هموگلوبين: بيشترين و مهمترين جايگاه آهن در بدن هموگلوبين است که بطور طبيعي حاوي                    3 گرم آهن مي باشد از نظر وزن هموگلوبين حاوي 34/.% آهن مي باشد بنابراين 1ميلي ليتر آهن است           1 ميلي ليتر گلبول قرمز حاوي 1 ميلي گرم آهن است اندازه جايگاه آهن در کم خوني و پلي سيتي يقين                   مي نمايد .
ذخيره آهن :
2- آهن در بدن جايگاه به دو شکل وجود دارد شکل فري تين و هموزيرزين ،فري تين از پروتين آپومزي بوده  است ،هموسيدرين غالباً در سلول هاي سيستم رتيکواندو تليال وجود دارد . ولي تحت شرايط پالتولوژيک تقريباً بر مقدار زياد در همه نسوج بدن انباشته خواهد شد . دانه هاي فري تين در  هموسيدرين توسط ميکروسکوپ الکتروني مشاهده شده ا ست . هموسيدرين در آب غير محلول است و مي توان آن را توسط ميکروسکوپ در مقاطع بافتي رنگ شده و مغزاستخوان بصورت توده يا دانه هايي که داراي پيگمان با انعکاس طلائي است مشاهده نمود اين دانه ها حاوي تقريباً 25 تا 30 درصد آهن بر حسب وزنشان مي باشد .
ميوگلوبين :
3- ميوگلوبين از نظر ساختمان هموگلوبين بوده ، با اين تفاوت که ميوگلوبين مونومريک است . هر مولکول ميوگلوبين مرکب از يک گروه «هم» بوده که توسط حلقه اي طويلي از رشته پروتئيني که مشتمل بر تقريباً 150 اسيد آمينه مي باشد احاطه شده است وزن مولکولي آن 7000 و 34/.% وزنش آهن است مقدار کمي ميوگلوبين در تمام اسکلت و سلول هاي عضله قلب موجود بوده که بعنوان انتقال دهنده اکسيژن بکار مي رود تا بر ضد ضايعات سلولي که در طول محدوم سازي اکسيژن رخ مي دهد .عمل محاظت را انجام دهد.
محل يا مخزن ناپايدار آهن:
4- مخزن ناپايدار آهن تصوري است که از مصالعات کينتيک آهن بدست آمده است . زماني که آهن پلاسما را ترک مي کند بنظر مي رسد با ترکيبات واسطه ي که احتمالاً پروتيني است پيوند قابل برگشت در سطح غشاء يا درون نورموپلاست که در حال ايجاد است .
5- جايگاه آهن در نسوج : آهن پارانشيمال يا نسوج بطور طبيعي مقدارش 6 تا8 ميلي گرم است اين آهن شامل سيتوکروم ها ، انواع مختلف آنزيم ها مي باشد ، اگر چه جايگاه کوچکي است ولي يکي از جايگاههاي بي نهايت حياتي است .
جايگاه انتقالي :
6- در حدود 3 ميلي گرم است و آهن در آن جا داراي ترن اوراست زيرا فعال ترين جايگاه است . که حداقل ده بار در هر 24 ساعت انجام مي گيرد . جايگاه انتقالي راه واسطه اي نيز مي باشد زيرا بدان و سيطه آهن در جايگاه هاي ديگر مي تواند مبادله گردد. آهن انتقالي با پروتين هاي خاصي بنام ترانسفرين پيوند مي شود . که يکي بتاگلوبين بوده که در حدود 70000 وزن مولکولي دارد . در هر يک باز انشعاي مولکول گليکوپروتين کروي قرار گرفته که در هر يک از اين محل ها يک اتم سه ظرفيتي مي تواند پيوند شود يا بعبارتي ديگر بر روي دو محل مذکور مکان خاص پيوند آهن اشغال شده است .
توزيع ترکيبات آهن دار :
پروتين هاي آهن دار بر دو دسته «هم»  heme و غير هم nanheme not heme     تقسيم مي شود . آهن وابسته به «هم» در کمپلکس پورفيرين – آهن داخل مي شود و شامل آهني است که در هموگلوبين مأمور حمل اکسيژن است مقداري نيز در ميو گلوبين و کاتالاژها و پر اکسيد ازهاي خاص و پروتين هاي حامل اکسترون سيتو کرمي وارد مي گردد. قسمت «غير همي » شامل پروتين هائي است که داراي ترکيباتي با تعداد زيادي باندهاي آهن گوگردي مي باشد مانند فلاومتالو پروتين ها ،گزانتين اکسيد از الدهيد دهيدروژ تاژ و مواد ديگري که اغلب به زنجيره تنفسي متصل اند اين گروه شامل ترانسفرين (حامل آهن) ،لاکتوفرين و مزتين (پروتين هاي ذخيره کننده آهن ) مي باشد .
نقش عمده ي آهن در پستانداران حمل O2 بعنوان قسمتي از پروتين هم و در حقيقت به عنوان قسمتي از هموگلوبين مي باشد O2   همچنين به پروتين هم عضلاني ميوگلوبين متصل است . بدون آهن سلول ها قابليت انتقال اکسترون و متابوليسم انرژي خود را از دست مي دهند و در ساخت هموگلوبين سلول هاي خوني قرمز اختلال ايجاد مي شود که منجر به کم خوني و کاهش انتقال O2  به بافت ها مي گردد.
آهن هم در افراد طبيعي 20 تا 30 درصد و در افراد مبتلا به فقر آهن 40 تا50 درصد جذب مي شود جذب آهن غير ه مپروسيد ميزان محلول بودن آن درقسمت بالاي روده کوچک تحت تأثير قرار مي گيرد . که بر شدت بر تعادل مهار کننده اما افزايش دهنده هاي جذب بستگي دارد. بخشي از آهن غير هم از آلودگي در حين توليد مواد غذايي حاصل مي شود. مثال استفاده از ظروف آهني براي پخت براي تميز و يا محيط با  پايين اين آهن به راحتي حل نمي شود. اگر چه سهم قابل توجيهي از آن احتمالاً براي جذب در دسترس خواهند بود.
جذب آهن:
جذب غالباً در دئودنوم و ژژنوم فوقاني انجام ميشود. سلول هاي روده ا ي فقط به اندازه جبران آهن دفع شده آهن جذب مي کنند به طور طبيعي 10% از 20-10 آهني که روزانه در رژيم غذايي معمولي خورده ميشود جذب مي گردد هم بسيار سهلتر از آهن غير آلي جذب مي شود. متاسفانه کمبود گوشت در غذاي بسياري از مردم سراسر جهان ،دسترسي به اين منبع بسيار خوب را محدود کرده است .
مقدار آهن جذب شده به عوامل زير بستگي دارد . 1- مقدار و نوع آهن موجود در غذا 2- وجود و يا عدم منابع ديگر مواد غذايي 3- وضع اسيديته معده 4- ترشحات لوزالمعده 5- وضع ذخيره آهن بدن 6-فعاليت مغز استخوان 7- وضعيت يافته هاي روده .
تنظيم مقدار جذب آهن با     اوپتيموم و پتانسيل احياي آن است در صورت کمبود شديد آهن بدن مي تواند قدرت جذب خود را تا 30% بالا ببرد تا بتواند جبران کمبود آهن را بکند آهن فقط به صورت مزوس داراي فعاليت بيولوژيکي است (  Fe++) . به طور طبيعي حالت اسيدي (يا PH   پايين  ) باعث تسهيل تبديل آهن به صورت قابل  جذب آن مي شود در حاليکه   خنثي و قليايي ايجاد آهن به شکل مزيک (Fe+++) مي کند و جذب را کاهش مي دهد .
احتياجات آهن : براي سنتز طبيعي هموگلوبين و ساير پروتين هاي آهن دار بدن بايد مقدار کمي آهن از طريق مخاط روده جذب گردد براي مردان بالغ و طبيعي مقدار آهن جذب شده معادل همان مقداري است که اکثراً از طريق مدفوع دفع مي شود . اين مقدار تقريباً 1 ميلي گرم در روز است در طول دوره رشد و يا وقتي که خون از دست داده شود نياز به آهن بيشتر نياز دارد .
مهار کننده ها مانند فيتات ها و پلي فنل ها از طريق تشکيل پليمرهاي بزرگ نامحلول عمل مي کنند و قابليت حل شدن غذا را کاهش مي دهند فيتات نه تنها جذب آهن بلکه ساير عناصر ضروري کم مقدار را مهار مي کند چنانچه ارتباط آن با کوتاهي قد در کودکان از طريق نقش آن در کمبود روي است علت اصلي نقش مهاري سيوس در جذب آهن است افزايش دهنده ها مانند اسکوربيک آهن مزيک را به آهن مزو احياء مي کنند که در PH بالاتر از 3 دئودنوم و روده کوچک بهتر جذب مي شود . تأثير افزايش دهنگي اسيد اسکوربيک در ارتباط با آن است . سيترات به عنوان يک افزايش دهنده مهم در ميوه ها و سبزي ها وجود دارد و از طريق تشکيل کمپلکس با آمينو اسيد هايي مثل سيستين يا پيتدها ، جذب آهن غير هم را افزايش مي دهد . گوشت و الکل با تحريک ترشح اسيد موره موجب کاهش محتويات معده مي شوند و بنابراين قابليت حل شدن و در نتيجه قابليت دسترسي به آهن رژيم افزايش مي يابد ….
 • فهرست
 • «جايگاه آهن در بدن انسان »: 4
 • ذخيره آهن : 4
 • ميوگلوبين : 5
 • محل يا مخزن ناپايدار آهن: 5
 • جايگاه انتقالي : 5
 • توزيع ترکيبات آهن دار : 6
 • جذب آهن: 6
 • چرخه آهن : 8
 • مقادير آهن مورد احتياج : 9
 • رژيم آهن دار : 10
 • آهن موجود در غذا (رژيم غذايي ): 10
 • جذب آهن غير آلي : 10
 • انتقالي و ذخيره آهن: 11
 • محاسبه اشباع ترانسفري 13
 • آهن در نورموپلاست : 13
 • آهن سرم 13
 • نقش سيستم رتيکولوآندو تليال : 14
 • تجسسات آزمايشگاهي ذخاير آهن : 15
 • فقر آهن : 16
 • علل فقر آهن : 17
 • کاهش ورود آهن 17
 • علائم باليني : 17
 • اختلالات متابوليسم آهن 17
 • کم خوني سيدروبلاستيک 17
 • 1 ـ آنمي سيدروبلاستيک ارثي 18
 • کم خوني ناشي از بيماريهاي مزمن 20
 • تشخيص هاي افتراقي 22
 • يافته هاي آزمايشگاهي : 22
 • کاهش جذب آهن : 24
 • دفع آهن : 24
 • الف ) افزايش جذب آهن 25
 • بيماري هاي سوء جذب 25
 • درمان : 25
 • تزريق گلبولهاي قرمز : 26
 • درمان با آهن تزريقي : 26
 • پي آمدهاي باليني فقر آهن : 30
 • تشخيص افتراقي : 32
 • يافته هاي آزمايشگاهي : 33
 • تشخيصهاي افتراقي : 34
 • برآورد آزمايشگاهي وضعيت آهن 35
 • اسمبر خون محيطي 35
 • اختلالات گويچه هاي قرمز 36
 • خصوصيات آزمايشگاهي 36
 • پورفيرين هاي اريتروسيتي 39
 • آنمي هاي همراه با زيادي ثانويه آهن 42
 • آزمايشهاي شيميايي 44
 • ظرفيت کل باند شدن به آهن Total Iron Binding capacity (TIBC) 44
 • اشباع ترانسفرين 45
 • فريتين سرم 45
 • پروتوپورفيرين آزاد اريتروسيتي يا (Free Erythrophyrine )FEP 46
 • تعيين آهن بافت ها 47
 • افزايش آهن بدن 49
 • هموسيدروزيس 49
 • ساير  کم خوني‌هاي هيپوتروليفراتيو 50
 • افزايش آهن بدن 57
 • هموسيدروزيس 57
 • افزايش آهن بدن : 58
 • ادامه اختلالات متابوليسم آهن 58
 • ساير کم خوني هاي هيپوپروليفراتيو : 58
 • آنمی هیپوپرولیفراتیو 59
 • مگالوبلاستیک-پرنیسیوز 59
 • عوامل موثر بر بروز نشانه کم خونی 59
 • منابع 60
7000 تومان خريد

پایان نامه پزشکی آنمی هیپوپرولیفراتیو / آهن سرم / آهن غیر آلی / اشباع ترانسفرين / پایان نامه آهن / جایگاه آهن در بدن / جذب آهن / چرخه آهن / درمان جسمانی کم رویی / ذخیره آهن / رتيکولوآندو تليال / رژیم آهن دار / فريتين سرم / فقر آهن / کم خوني سيدروبلاستيک / نورموپلاست / هموسيدروزيس /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *