تیر ۱, ۱۳۹۲ - admin

ناشنوایی و کم شنوایی

ناشنوايي و کم شنوايي
باید بدانیم که کودکان ناشنوا وکم شنوا گرومتجانسي را تشکيل نمي دهند. اولين دليل ان است که انها کودکاني هستند که تمام ويژگيهاي انفرادي کودکان ديگر رادارا مي باشند. ثانيا نقصي که دارند نيز جنبه فردي دارد.انها همگي از نوع اختلال شنوايي رنج مي برند. اما درجه شدت اين اختلال وسني که اختلال در ان رخ داده است، نوع اختلال وعلت ان همگي هر کودک را منحصر به فرد مي سازند.اين تفاوتها همراه باعواملي ديگر معلمان ويژه را با مشکلات تازه اي روبه رو مي سازند.  نکته اي که در اين جا ياداوري ان از اهميت برخوردار است اين است که نقص شنوايي بر توانايي هوشي تاثيري ندارد. اما بدون درمانهاي اوليه، اين نقص مي تواند بر رشد هوشي ونحوه ارتباط کودک با خانواده وديگران تاثير بگذارد.
تعاريف
عوامل متعددي درتعريفي که ما از نقص شنوايي به عمل مي اوريم دخالت دارند. اين عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوايي، سني که نقص در ان رخ مي دهد و نوع نقص.
شدت نقص شنوايي
شنوايي را معمولا با دسي بلکه نوعي سنجش نسبي شدت صوت است اندازه گيري وگزارش مي کنند. دي سي بل صفر نمايانگر شنوايي بهينه است. وجود نقص تا 26 دسي بل طبيعي است.از 26تا70 دي سي بل کم شنوا واز 71دي سي بل به بالا ناشنوا تلقي مي شود.
فري سينا  در تعريفي از نقص شنوايي، ابعاد فيزيکي واموزشي ان را چنين توصيف کرده است:
شخص ناشنوا کسي است که قدرت شنوائيش در حدي ناقص است که فهم گفتار او از طريق گوش به تنهايي و يا به وسيله وسايل کمک شنوايي و يابدون ان را بامشکل مواجه مي سازد. شخص کم شنوا کسي است که قدرت شنوائيش در حدي ناقص است که فهم گفتار را ازطريق گوش به تنهايي و يا از طريق وسايل کمک شنوايي ويا بدون ان ها با مشکل مواجه ساخته اما از ان جلوگيري به عمل نمي اورد.
در جدول 1-  شايعترين سطحهاي موجود در نقص شنوايي نشان داده شده است. سه طبقه اول در حد کم شنوايي و دو طبقه اخر در حد ناشنوايي قراردارند. هر چه درجه نقص شنوايي بيشتر باشد نياز به دريافت خدمات ويژه افزونتر مي گردد.
براي اندازه گيري قدرت شنوايي بايد دو بعد را در صدا مورد سنجش قرار دهيم:يکي فرکانس وديگري شدت صوت. فرکانس عبارت است از تعداد ارتعاشاتي (ويا سيکلها) که در هر ثانيه در برابر يک موج صوتي مي گيرد. هر چه فرکانس قويتر باشد ميزان زيروبمي صوت بالاتر است….
 • فهرست
 • ناشنوايي و کم شنوايي 1
 • ناشنوايي و کم شنوايي 4
 • تعاريف 4
 • شدت نقص شنوايي 5
 • جدول 1 7
 • ارتباط نقص شنوايي وسن 8
 • انواع نقايص شنوايي 9
 • ميزان شيوع 17
 • ويژگيها 18
 • رشد شناختي 18
 • رشد زبان 20
 • پيشرفت تحصيلي 22
 • جدول 2 25
 • سازگاري اجتماعي وشخصي 27
 • شناسايي وتشخيص 30
 • نقش معلم در کلاس 31
 • ازمونهاي شنوايي سنجي 34
 • ملاحضات اموزشي 35
 • محيط يادگيري 35
 • اموزشهاي اوليه 36
 • رشد مهارتهاي ارتباطي 37
 • مدرسه متوسطه 39
 • مهارتهاي ارتباطي 43
 • شيوه هاي ارتباطي 46
 • شيوه شنيداري: 48
 • مسائل زبان 56
 • گروه اموزشي 58
 • استفاده از تکنولوژي 59
 • کامپيوتر 62
 • کودکان مبتلا به معلوليتهاي چندگانه 69
 • دوران بزرگسالي و مسائل مربوط به زندگي 71
 • ديدن شنيدن است 73
 • هنرهاي سايه اي ونمايشي 73
 • خلاصه نکات مهم 77
 • مسائل حل نشده 81
 • منابع 85

پایان نامه پزشکی آزمون شنوایی سنجی / تحقیق پزشکی / رشد مهارت ارتباطی / شنوایی سنجی / کم شنوایی / کودکان معلول / مقاله چشم پزشکی / ناشنوایی / نقایص شنوایی / نقص شنوایی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *