فوریه 18, 2013 - admin

سالمونلوز در طیور

 

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی دارو سازی زیست شناسی گیاه شناسی جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند. یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند. یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفویید طیور بیماری پولوروم پاراتیفویید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است. با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود. انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1) به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست. فصل اول کلیات خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly) این خانواده از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک ماد در حال فساد گیاهانی دستگاه گوارش انسانحیوانات و حشرات یافت می‎شوند. از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحا میکروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (Ecoli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتیوس (Proteus) فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3) هما باکتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باکتری‌های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31) طبقه‌بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده‌ای پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلویید بتا گلوتار آلدیید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند. کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن‌های روده‌ای نظیر عامل تب حصبه موثر است.

 

فهرست

مقدمه

فصل اول

کلیات

خانواده آنتروباکتریاسه

انتشار جغرافیایی جهانی سالمونلوز

منشا آلودگی

ورود عامل بیماری به بدن میزبان

بزرگترین خطر آلودگی

تعریف سالمونلاها

خصوصیات محیط کشت

تشخیص پلوروم

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه‌کشی

ساختمان پادگنی

نتروفورانها

فصل دوم

سالمونلوز در پرندگان

وسعت واگیبی و پراکندگی سالمونلا

کیفیت بیماریزایی سالمونلا

علایم بیماری در مرغهای بالغ

علایم بیماری و دوره آن

علایم روی لاشه

علایم بیماری در مرغهای بالغ

علایم کالبد گشایی

تشخیص پلوروم

کنترل و پیش گیری درجوجه مرغها

کنترل و پیشگیری در بالغین

درمان ناقلین

بیماریزایی در انواع پرندگان

فصل سوم

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه‌کشی

مدت پایداری در خاک آب گیاهان

مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن

مقاومت در مقابل آنتی بیوتیکوداروهای ضدعفونی

ساختمان پادگنی

فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور

زهرابه

بیماریزایی

بیماریزایی در پرندگان جوان

بیماریزایی در پرندگان بالغ

واگیری پاراتیفویید

درمان سالمونلوز در طیور

کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور

واکسن‌های سالمونلا در طیور

ب واکسن‌های تخفیف حدت یافته

واکسن‌های تهیه شده از موتان ‌های

واکسن‌های تحت واحدی

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

 

120 صفحه

8500 تومان

7000 تومان خريد

پایان نامه دامپزشکی بیماری پرندگان / بیماری طیور / تحقیق پزشکی / تحقیق دامپزشکی / تشخیص پلوروم / تعریف سالمونلاها / جوجه کشی / خانواده آنتروباکتریاسه / ساختمان پادگنی / سالمونلوز / کیفیت بیماریزایی سالمونلا / گوشت طیور آلوده / واکسن‌های تحت واحدی / واکسن‌های تخفیف حدت یافته /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *