دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوه ترتیب درج مطالب پایان نامه

الف – مطالب روي جلد:
به ترتيب آرم دانشگاه ،نام شعبه بين الملل به صورت نستعليق ، مقطع تحصيلي،عنوان پایان نامه ،نام استاد راهنمای اول و در صورت لزوم دوم، نام استاد مشاور، نام دانشجو و تاريخ انتشار به ماه و سال
تبصره : در صورت همكاري مراكز تحقيقاتي با ساير دانشگاهها با پايان نامه باید نام مرکز ذکر شود.

 راهنماي نگارش براي روي جلد

موارد زیر الزامی است:
1- آرم دانشگاه وسط صفحه قرار گيرد  و اندازه 3*3 باشد .
2- متن دانشگاه از بالاي صفحه 5/6سانتيمتر و حاشيه از دو طرف دو سانت و قلم آن با تيتر سياه 20 تایپ شود.
3- “پايان نامه جهت اخذ در وسط با قلم زرسياه 14 با فاصله هشت سانت از لبه بالاي كاغذ باشد.
4- كلمه “عنوان” با قلم زرسياه 20 با فاصله 11 سانت از لبه بالاي كاغذ تایپ شود.
5- عنوان پايان نامه با تيتر سياه 18 با فاصله 12 سانت از لبه بالاي كاغذ باشد.
6- استاد راهنما ” با زرسياه 20″ با فاصله 16 سانت از لبه بالاي كاغذ تایپ شود.
7- نام و نام خانوادگي استاد راهنما با قلم زرسياه 14 با فاصله 17 سانت از لبه بالاي كاغذ .
8- كلمه “استاد مشاور” با قلم زرسياه 20 با فاصله19 سانت از لبه بالاي كاغذ باشد.
9- نام و نام خانوادگي اساتيد مشاور باقلم  زرسياه 14 با فاصله 20 سانت از لبه بالاي كاغذ .
10- كلمه “نگارش” با قلم زرسياه 14 با فاصله24 سانت از لبه بالاي كاغذ .
11- نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم زرسياه 14 با فاصله 25 سانت از لبه بالاي كاغذ .
12- سال تحصيلي با قلم زرسياه 14 با فاصله 27 سانت از لبه بالاي كاغذذکر شود.

 

راهنما براي پشت جلد

رعایت وارد زیر الزامی است:
1- آرم دانشگاه كاملا” در وسط و در اندازه 3*3 باشد .
2- متن عنوان دانشگاه به لاتين با قلم Time Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ پنج سانت باشد.
3- كلمه “….Thesis for MS Degree in ” با قلم Time Bold 16 فاصله آن از لبه بالاي كاغذ هشت سانت باشد.
4- كلمه ” Title” با Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 10 سانت باشد.
5- عنوان پايان نامه با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 11 سانت تایپ شود.
6- كلمه “Supervisor” با قلم Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 17 سانت باشد.
7- نام و نام خانوادگي استاد راهنما با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 18 سانت باشد.
8- كلمه ” Advisor” با قلم  Time Italic Bold 20  و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 20 سانت باشد.
9- نام و نام خانوادگي استاد مشاور با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 21 سانت باشد.
10- كلمه “By” با قلم Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 25 سانت باشد.
11- نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 26 سانت باشد.
12- سال تحصيلي با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 28 سانت باشد.

رنگ جلد پایان نامه بستگی به دانشکده و رشته تحصیلی دارد.

 

ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !