می 9, 2018 - admin

چه عواملی بر وفاداری مشتری تاثیر گذار هستند

در زیر شما می توانید نمونه هایی از پروپوزال /طرح پیشنهادی تحقیق و نمونه هایی از موضوعات مرتبط را پیدا کنید.لطفا برای استفاده از این نمونه ها با توجه به هدف خود استفاده درستی انجام دهید و حق رفرنس دهی به منع را رعایت کنید.با این حال شما باید توجه کنید که این فقط یک نمونه برای آشنایی و راهنمایی نگارش پروپوزال می باشد، در صورتی که موضوع خاصی مدنظرتان می باشد میتوانید جهت سفارش از تیم علمی ما کمک بخواهید.

 

قسمتی از محتوای پروپوزال در زیر آورده شده است:

روش تحقيق برحسب روش
تحقيق حاضر در زمره تحقيقات همبستگي با استفاده از الگوي علّي قرار ميگيرد.
در تحقيق همبستگي هدف آن است که مشخص شود آيا رابطهاي بين دو يا چند متغير کمّي وجود دارد؟ و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه واحد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگي ممکن است برقراري يک رابطه يا نبود آن، و به کارگيري روابط در انجام پيش بينيها باشد. مطالعات همبستگي، تعدادي از متغيرهايي را که تصور ميرود با مسأله مرتبط هستند، ارزيابي ميکند. متغيرهايي که معلوم شود وابستگي زيادي ندارند، حذف شده و مورد بررسي بيشتر قرار نميگيرند. براي تعيين علّي بودن روابط بين متغيرهايي که وابستگي زيادي دارند، نياز به انجام مطالعات علّي–تطبيقييا تجربي وجود دارد.(خاکي، 1384، 218) در تحقيقات علّي رابطه علّي بين دو متغير بررسي ميشود. (خاکي، 1384، 220)
متغيرهاي تحقيق
مجموعه متغيرهايي که در مدل معادلات ساختاري وجود دارند بر دو نوع هستند:
1 – متغيرهاي مشاهده شده
2 – متغيرهاي مکنون

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
نظر به اینکه این تحقیق یک پروژه توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روشهای ذیل استفاده شده است :
روش کتابخانه ای: برای گرد آوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق(اطلاعات ثانویه) از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
روش میدانی: از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری نظریات کارکنان و مدیران (اطلاعات اولیه) جهت ارزیابی اقدامات درونی و کیفیت خدمات سازمان استفاده می شود.

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری این تحقیق ، کلیه مشتریان سازمان می باشدکه که از خدمات سازمان استفاده می کنند. (290نفر)
حجم نمونه : با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه برابر است با 165 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در تحقيق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها خواهد شد. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، به رسم نمودارها و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته می شو د و در سطح استنباطي، از آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن جامعه، از آزمون t تک نمونه و تحليل مسير براي رد يا تاييد فرضيات تحقيق، و براي بررسي ميزان تبيين متغير توسط هر يک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزيه و تحليل عاملي تاييدي استفاده می شود.

 

30 صفحه

ورد آفیس

7000 تومان

پروپوزال رشته مدیریت بازاریابی

7000 تومان خريد

پروپوزال / نمونه پروپوزال آماده بازاریابی / طرح پژوهشی / مشتری / وفاداری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *