,

دانلود طرح توجیهی ماشین آلات

مقدمه :
يكي از پيامدهاي مهم تحولات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي 20 سال گذشته در ايران عدم كنترل رشد جمعيت بوده است .  به گونه اي كه نرخ رشد جمعيت در كشور طي سال هاي ( 1367-1358 ) ، بدون شك از بالاترين درصد نرخ دهة ‌اخير برخوردار بوده است . اين موضوع باعث شده كه مسائل جمعيت و عرضة نيروي كار و بيكاري ، به عنوانم مشكلات جدي جامعة ما در زمان كنوني و دهه هاي آينده مطرح گردد . بر اساس آمار هاي ارائه شده در مركز ايران گروه هاي سني ( 19-15 و 24-20 ) در سال 1385 بالغ بر 4/17 ميليون نفر مي شود و كشور با يك منبع عظيم انساني روبرو خواهد شد كه همه مي تواند مشكلاتي را از نظر اجتماعي بوجود آورد و هم مي تواند پايه اي براي جهش هاي اقتصادي اجتماعي تلقي شود .
به عقيدة برخي كارشناسان ، جامعه هزينه هاي زيادي را براي آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراين با ايجاد فرصت هاي شغلي و آموزش هاي تكميلي بايد از اين منابع انساني عظيم در جهت  تحرك و رشد اقتصادي استفاده كنيم و از هدر رفتن اين نيروها جلوگيري شود . زيرا بر اساس آمار هاي موجود نرخ بيكاري به علت تاخير فاز رشد نرخ اشتغال در مقايسه با نرخ رشد عرضة نيروي كار متبا افزايش يافته و از 8/9 در صد در سال 1379 به 39/10 در پايان سال 1382 خواهد رسيد . لذا با توجه به عرضه فزايندة نيروي كار در دهة 1380 بيكاري كشور از مرز 5 ميليون نفر خواهد گذشت ، كه رقمي نگران كننده است كه  نشان دهندة اين واقعيت است كه بخش به جذب نيروي كار و ايجاد اشتغال نه پرداخته و برعكس بخش قابل توجهي از كشاورزان و كارگران روستايي مهاجرت كرده اند و به بخش هاي خدماتي و صنعتي رو آورده اند .
رشد اشتغال در بخش خدمات بيش از ساير بخش ها بوده است . سهم خدمات از اشتغال كل اقتصاد ايران از 26 درصد در سال 1345 به 46 درصد در سال 1379 رسيده است . عده اي معتقدند كه گسترش بخش خدمات به كار هاي غير ضروري و غير توليدي ، واسطه گري ، دلالي و اختلال در سيستم توليد و توزيع منجر شده است . سهم بخش صنعت از كل اشتغال از 5/26 درصد در سال 1345 به 32 درصد در سال 1379 رسيده است و همچنين روند صعودي دارد . برآورد ها نشان مي دهد مكه به منظور كاهش نرخ بيكاري از 16 درصد فعلي به 6/12 درصد در پايان برنامة سوم بايد سالانه 2/765 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه از اين ميزان بخش صنعت و معدن با 6/105 هزار نفر بيشترين سهم را خواهد داشت . كارشناسان ،‌صنعت ماشين سازي و قطعه سازي مي تواند در صورت آماده سازي زمينه ها و شرايط كافي ، اشتغال زايي قابل توجهي داشته باشد . چنانچه اين شرايط مهيا نشود در اين صورت تنها قادر است اشتغال كنوني را حفظ كند و در صورت تهديد شراط و امكانات مورد نياز صنعت فوق ، اشتغال زايي در اين صنعت نيز تهديد خواهد شد . بنابر اين استراژي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي و صنعتي بايد به گونه اي باشد تا صنعت ضمن حفظ اشتغال كنوني بتواند زمينة‌اشتغال بخش قابل توجهي از جوانان بي كار و با استعداد را نيز فراهم كند . آنچه مي تو.ان گفت به طور كلي صنعت در ايران تحولات بزرگ و قابل تحسيني طي سال هاي اخير را در زمينة افزايش توليد و اشتغال زايي به همراه داشته است …
 • فهرست مطالب
 • مقدمه : 3
 • جمهوري اسلامي ايران 5
 • وزارت صنايع 5
 • وزارت صنايع 6
 • مشخصات درخواست كننده :‌ زمين 6
 • وزارت صنايع 7
 • 100 دستگاه 7
 • وزارت صنايع 8
 • وزارت صنايع 9
 • وزارت صنايع 10
 • نام و ميزان مواد اوليه  قطعات مصرفي 11
 • جدول شماره  (1) 11
 • خلاصه گزارش : 13
 • شاخص هاي عملياتي : 13
 • تامين منابع : 15
 • معرفي شركت : 16
 • مراحل اولية تاسيس شركت :‌ 17
 • برنامة زمان بندي اجراي طرح : 18
 • اساسنامه 19
 • صورتجلسه هيئت مديره شركت 22
 • نمونه اساسنامه 23
 • بخش دوم 23
 • ماده 7-اوراق سهام 24
 • ماده 8-گواهينامه موقت سهام 24
 • بخش سوم 25
 • تغييرات در سرمايه شركت 25
 • بخش چهارم 25
 • مجامع عمومي 25
 • ماده 16-محل انعقاد مجامع عمومي 26
 • ماده 19-فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي 26
 • بخش پنجم 28
 • هيئت مديره 28
 • ماده 33-سهام وثيقه مديران 28
 • ماده 35-مواقع تشكيل جلسات هيئت مديره 29
 • ماده 36-محل تشكيل جلسات هيئت مديره 29
 • ماده 39-صورتجلسه هيئت مديره 29
 • ماده 44-مدير عامل 31
 • ماده 45-صاحبان امضاي مجاز 32
 • بخش ششم 32
 • بخش هفتم 33
 • سال ماهي و حسابهاي شزكت 33
 • بخش هشتم 34
 • 2- بخش هزينه هاي سرمايه گذاري طرح 39
 • معرفي محصول : 40
 • ظرفيت توليد : 41
 • مواد اوليه : 42
 • دياگرام بلوكي روش توليد فوق به شرح زير مي باشد : 43
 • ماشين آلات و تجهيزات : 44
 • خلاصه بررسي مالي : 45
 • هزينه هاي توليد 46
 • كل مواد اوليه مورد نياز طي سال هاي بهره برداري به شرح زير برآور مي گردد . 47
 • حقوق و دستمزد : 48
 • فروش : 50
 • جدول نسبتها 51
 • گردش وجوه نقدي 52
 • ترازنامه 54
 • صورتحساب سود ( زيان ) 56

فرمت ورد

60 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *