خرداد ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

طرح واحد فرآوری خرما

معرفی محصول
درخت خرما در ميان ساكنين مناطق خرماخيز، درخت روزي و بركت ناميده شده و بخش اعظم انرژي مورد نياز آنان را تامين مي¬كند. بعلاوه، در ميان ساكنين ساير نواحي نيز به عنوان يك ماده غذايي خوشمزه و انرژي¬زا، علاقمندان بسياري دارد. با عنايت به تركيبات اصلي خرما، خصوصا ميزان مواد قندي آن كه بطور متوســــط بين 75 تا 80 درصد مي¬باشد، به ارزش غذايي آن بيشتر پي مي¬بريم. خرما، مواد معدني بسياري چون آهن، پتاسيم، روي، منگنز، و ويتامين A، Bو E را داراست، همچنين اين محصول دارای 25 درصد ساکاروز،50 درصد گلوکز، مواد آلبومينوئيدی، پکتين و آب می¬باشد. تحقيقات درباره¬ي خرما نشان داده که اين ميوه مي¬تواند پيش¬گيري بسياري از سرطان¬ها مانند سرطان کولون، معده و غيره را در پي داشته باشد
هر100 گرم خرما(قسمت خوراكي ميوه)، حدود 248 تا 252 كالري انرژي توليد مي¬نمايد. مقايسه كالري توليدي اين ميوه با ساير ميوه¬هاي تازه، پتانسيل بالاي آن رانشان مي¬دهد، بطوريكه مي¬توان آنرا با ميوه¬هاي خيلي شيرين و خشك همچون مويز و كشمش بي¬دانه مقايسه نمود. .
اين ميوه پرخاصيت و بسيار قديمی برای مردم کشورهای اروپايی و آمريکايی تا حدی ناآشنا است و آن را فقط در کيک و شيرينی مصرف می¬کنند ولی در خاورميانه و مخصوصاً در کشورهای عربی به عنوان يک غذای اصلی به کار می¬رود.
شيره خرما يا Syrup عبارت است از مايع غليظي كه در نتيجه پرس كردن و حل شدن شيره و شربت آن در آب و عمل ديفوزيون بدست مي‌آيد. اين مايع تمامي خواص خرما را داراست و معمولاً بطور متوسط 50% بريكس در آن وجود دارد. ارزش غذائي بسيار بالاي خرما و فساد ناپذيري اين شيره، علت اصلي توليد اين ماده است. مواد غدائي مورد توجه در اين شيره عبارتند از:
Article I. جدول شماره(1): ترکيبات شيره خرما
تركيبات درصد
كلوكز 36.11%
فروكتوز 11.2%
ساكاروز 0.46%
خاكستر 3.45%
ماده خشك 25.3%
PH 5.5%
خوراک دام از خرما در کشور ما عموميت چندانی ندارد. علت اين امر وجود خوراک دام از ساير نهاده¬های کشاورزی به قيمت مناسب و قابليت دسترسی راحت و آسان به اين نهاده¬ها می¬باشد. البته می¬بايست اين نکته را يادآور شد که، مصرف خرما در خوراک دام( به نسبت معين) سبب افزايش وزن دام و طيور به نسبت، بيشتر از ذرت و برخی مواد ديگر می¬گردد.
Article II. 1-1) نام و کد آيسيک محصول
متداول¬ترين طبقه¬بندی و دسته¬بندی در فعاليت¬های اقتصادی همان تقسيم¬بندی آيسيک است. تقسيم¬بندی آيسيک طبق تعريف عبارت است از: طبقه¬بندی و دسته¬بندی استاندارد بين¬المللی فعاليت¬های اقتصادی. اين   دسته-بندی با توجه به نوع صنعت و محصول توليد شده به هر يک کدهايی دو، چهار و هشت رقمی اختصاص داده می¬شود….
 • فهرست مطالب
 • 1) معرفی محصول 5
 • Article I. جدول شماره(1): ترکيبات شيره خرما 6
 • Article II. 1-1) نام و کد آيسيک محصول 6
 • Article III. جدول (2): کدهای آيسيک مرتبط با صنعت فرآوری خرما 6
 • Article IV. 2-1) شماره تعرفه گمرکی 7
 • Article V. جدول (3): تعرفههای گمرکی مربوط به فرآوری خرما 7
 • Article VI. 3-1) شرايط واردات 7
 • Article VII. 4-1) بررسی و ارائه استاندارد( ملی يا بينالمللی) 8
 • Article VIII. استاندارد خرما 10
 • Article IX. استانداردهاي برداشت تا بسته بندي 10
 • Article X. جدول شماره (4): امتيازات منفي به هر يك از ويژگيهاي اقسام مختلف خرما جهت امتياز و درجهبندي 11
 • Article XI. جدول شماره(5): درجهبندي خرماهاي شاهاني و كبكاب و مضافتي بر اساس امتياز بدست آمده 12
 • Article XII. جدول شماره(6): درجهبندي خرماهاي قصب و خشك و ساير بر حسب امتياز بدست آمده 13
 • Article XIII. ويژگيهاي بستهبندي مواد غذايي 14
 • Article XIV. بستهبندي با استفاده از پلاستيكها 16
 • Article XV. بستهبندی خرما 16
 • Article XVI. 5-1) بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلی و جهانی محصول 18
 • Article XVII. جدول شماره(7): قيمت خردهفروشی خرما در جهان 19
 • Article XVIII. جدول شماره(8): مقايسه ارزش صادراتي يك تن خرما توسط 4 كشور عمده توليدكننده 20
 • Article XIX. جدول شماره(9): قيمت خرما در برخی از کشورهای جهان 21
 • Article XX. 6-1) توضيح موارد مصرف و کاربرد 21
 • Article XXI. جدول شماره(9): بررسی کالاهای جايگزين و مشابه شيره خرما 24
 • Article XXII. 8-1) اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز 25
 • Article XXIII. 9-1) کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول 26
 • Article XXIV. جدول شماره(10): آمار صادرات خرما كشورهاي مختلف در سال 2004 27
 • Article XXV. جدول شماره(11):  شرکتهای داخلی عمده توليد کننده محصول 27
 • Article XXVI. 10-1) شرايط صادرات 28
 • 2) وضعيت عرضه و تقاضا 31
 • Article XXVII. جدول شماره(12): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 33
 • Article XXVIII. جدول شماره(13): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 34
 • Article XXIX. جدول شماره(14): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 34
 • واحدهای در حال احداث با پيشرفت فيزيکی 20-60 درصد: 35
 • طرحهای مطالعاتی و واحدهای در حال احداثی که پيشرفت فيزيکی جزئی دارند: 35
 • Article XXX. جدول شماره(17): تعداد کارخانههای با پيشرفت فيزيکي جزئی واقع در استانها 35
 • جمعبندی توان توليدی محصولات فرآوری شده خرما در کشور: 35
 • Article XXXI. جدول شماره(18): ميزان توليد کارخانههای فعال 36
 • Article XXXII. جدول شماره(19): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی 60- 99 درصد 36
 • Article XXXIII. جدول شماره(20): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی 20- 60 درصد 36
 • Article XXXIV. جدول شماره(21): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی جزئی 37
 • Article XXXV. جدول شماره(22): توان توليد خرمای بستهبندی شده 37
 • Article XXXVI. جدول شماره(23): توان توليد شيره خرما 38
 • Article XXXVII. جدول شماره(24): توان توليد خوراک دام 39
 • 2-3) بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 (چقدر از کجا) 39
 • 2-4) بررسی روند مصرف محصول از آغاز برنامه چهارم 40
 • Article XXXVIII. جدول شماره(25): جدول برآورد عرضه و مصرف شيره خرما در کشور 40
 • Article XXXIX. جدول شماره(26): محاسبه سرانه مصرف شيره خرما در کشور 40
 • Article XL. جدول شماره(27): مقايسه عرضه خوراک دام از نهادهای مختلف 42
 • پيشبينی تقاضا در آينده 42
 • Article XLI. جدول شماره(28): پيشبينی مصرف شيره خرما از طريق مصرف مستقيم خانوارها 43
 • Article XLII. جدول شماره(29): پيشبينی مصرف شيره خرما در صنايع آردی کشور 44
 • Article XLIII. جدول شماره(30): پيشبينی مصرف شيره خرما در صنايع بستنیسازی 44
 • جمعبندی تقاضای شيره خرما در کشور 45
 • Article XLIV. جدول شماره(30): پيشبينی تقاضا برای شيره خرما در کشور 45
 • پيشبينی ميزان کمبود در بازار 46
 • Article XLV. جدول شماره(31): برآورد کمبود در بازار شيره خرمای کشور 46
 • 2-5) بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 و امکان توسعه آن 46
 • Article XLVI. جدول شماره(32): آمار صادرات شيره خرما 47
 • Article XLVII. جدول شماره(33): آمار صادرات خرما 47
 • Article XLVIII. 2-6) بررسی نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم 47
 • 3) بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای توليدو عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ساير کشورها 48
 • Article XLIX. روش توليد شيره خرما بصورت صنعتی 48
 • Article L. 4)تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیها 54
 • Article LI. جدول شماره(34): برنامه ساليانه توليد 55
 • 5-1) اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت طرح 55
 • Article LII. 5-1-1) هزينههای زمين و ساختمان سازی 55
 • Article LIII. جدول شماره(35): هزينههای زمين 56
 • Article LIV. جدول شماره(36): هزينه های ساختمانی 56
 • Article LV. 5-1-2) هزينه ماشينآلات و تجهيزات خط توليد 56
 • 7) پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 71
 • 8) وضعيت تامين نيروی انسانی و تعداد اشتغال 74
 • 10) وضعيت حمايتهای اقتصادی و بازرگانی 76
 • 11) تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندی و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهای جديد 77
 • 12) منابع و ماخذ 81

 

82 صفحه

فرمت ورد

پروژه / پروژه کارآفرینی پروژه کارآفرینی خرما / خرما / شیره خرما / صنعت فرآوری خرما / طرح توجیهی فرآوری خرما / طرح تولید خرما / طرح کارآفرینی فرآوری خرما / طرح کسب وکار تولید خرما /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *