دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

(تابلوهاي ديواركوب سراميكي، شيشه اي و چوبي)

(استندهاي چوبي و شيشه اي و فلزي)


موضوع فعاليت طرح: صنايع دستي تلفيقي و تكميلي

مدير طرح: حميد جــابر

محل فعاليت: مشهــد

اشتغال طرح: 11 نفــر

كل سرمايه گذاري طرح: 130/818/1 هزار ريال

سرمايه ثابت:                130/518 هزار ريال

سرمايه در گردش:         530/445  هزار ريال

تسهيلات پيشنهادي:     000/300/1 هزار ريال

نقطه سر به سر:             524/473/1 هزار ريال

تسهيلات سرمايه در گردش:

مبلغ 000/300 هزار ريال با شش ماه دوران مشاركت و

3 سال فروش اقساطي جهت سرمايه در گردش     14%

سود دوران مشاركت                                  000/21     هزار ريال

اصل و سود دوران مشاركت                          000/321   هزار ريال

سود دوران فروش اقساطي                           000/69   هزار ريال

كل سود تسهيلات سرمايه در گردش               000/90   هزار ريال

15 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !