فروردین ۲۶, ۱۳۹۲ - admin

دانلود طرح کارآفرینی الکل صنعتی

 

فهرست مطالب

 • قسمت اول : چگـونگـي تحقيـق و بررسـي در مـورد پـروژه    4
  قسمت دوم : ارزش و اعتبــار طرح در جـامعه    5
  مـراحـل مقـدمـاتي طـرح    6
  مـوقعيـت طــرح    6
  نحـوه فعـاليت طــرح    6
  توضيحـات جـانبي جـدول گـانت    6
  توضيحـات هـر يك از مــوارد فــوق    8
  سـرمـايـــه    8
  رقبــــــــا    8
  جـذب مشتـــري    8
  محــل توليــد    9
  نـــوع كـــار    9
  سـاختمـان سـازي    9
  مـــواد اوليـــه    9
  نيـــروي انســـانــي    9
  قسمـت حقــوقـــي    10
  محصـــول    10
  سـرمـايه گـــذاري    11
  زميــــن    11
  محوطـه سـازي – سـاختمـان سـازي    11
  ساختمـان اداري و فـروش    12
  طـرح خـط تـوليـد    12
  استخــدام كاركنـان اداري و فــروش    12
  دارايــي‌هــاي نـــامشهــود    13
  اثـاثيــه اداري    13
  خريـد تجهيـزات و مـاشيـن‌آلات خـط توليـد    14
  تــوضيحــات 5    15
  وســائـط نقليـــه    15
  تـوضيحـات    16
  استخــدام كاركنــان كـارخـانه    16
  تـأسيسـات كـارخـانه    16
  ابــزارآلات كـارخـانه    17
  مـواد اوليـه و بستـه‌بنـدي    17
  آبرسـاني و سـوخت مصــرفي    17
  رديف    18
  هزينــه استهــــلاك    18
  برآورد حقـوق و دستمـزد قسمـت اداري    19
  هزينــه تعميــرات و نگهـــداري    19
  هزينـه نگهــداري تأسيسات كـارخـانـه    19
  هزينــه بيمـــه دارائيهـــا    20
  هزينـه آب و بـرق و تلفـن كـارخـانـه    20
  هزينـه ملزومـات مصـرفي كـارخـانـه    20
  هزينـه رفــاهـي كـاركنـان كـارخـانـه    21
  هزينـه پـاداش كاركنـان كارخـانه در قسمـت اداري و فـروش    21
  هـزينـه‌هـاي پيـش‌بينـي نشـده    21
  مـواد غيـر مستقيـم (شيشه يا بشكه‌هاي پلاستيكي)    21
  هـزينـه ملـزومـات اداري    21
  هزينـه تبليغـات فـروش    21
  هزينـه‌هـاي آمـوزشـي    22
  هزينـه پـذيـرائـي    22
  هزينـه آب ، بـرق و تلفـن قسمـت اداري    22
  هزينـه سـوخـت مصـرفـي    22
  تنخـواه‌گــردان    22
  ماليــات بـردرآمــد    22
  شرکت توليـدی الكـل صنعتـي مراغـه    23
  شرکت توليـدی الكــل صنعتـي مراغه    25
  شرکت توليــدی الكـل صنعتــي مراغه    30
  توضيحـات 10 پــي    31
  پ 1) برنامهریزی برای تولید :    31
  پ 2) طـرح ريزی :    31
  پ 3) تداركات :    32
  پ4) توليـــد    32
  پ5) بسته بندی    32
  پ6) قیمت گذاری :    32
  پ7 ) تبليغــــات    33
  پ 8 ) نــــوآوری    33
  پ 9 ) بهــره وری    33
  پ 10 ) ســــود    33
  نسبتهـای نقـدینگي و نسبتهـای اهرمی :    34
  پرسنل    35
  منــابع و مــاخــذ    37

پروژه کارآفرینی احداث کارخانه ساخت الکل / الکل سازی / الکل صنعتی / پروژه کارخانه الکل سازی / دانلود طرح توجیهی / دانلود طرح کارآفرنی الکل / شرکت تولیدی الکل صنعتی / طرح کارآفرینی الکل / طرح کسب وکار الکل صنعتی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *