,

کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

چگونگي برق و آثار آن
برق در همه جا حتي در بدن انسان نيز وجود دارد زماني برق در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه بصورت الكتريسته جاري باشد هيچگاه برق بچشم ديده نمي شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زياد است. بنابراين از آثار آن پي به وجودش مي بريم . مانند روشن شدن يك چراغ يا گرم شدن يك اتو كه روشنايي چراغ و گرمائي اطو وجود برق را به ما مي شناساند. سرعت جريان برق تقريباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مايل در ثانيه كه هر مايل مساوي با 1760 يارد است.
 انواع الكتريسته :
1- الكتريسته ساكن          2- الكتريسته جاري
الكتريسيته ساكن ، الكتريسيته اي است كه در اثر مالش يا اصطكاك بوجود مي آيد مانند برخورد ابرها وكشيدن شانه بر سر.
الكتريسته جاري ،الكتريسيته اي است كه ا زحركت الكترونها از قطبي به قطب ديگر بوجود مي آيد مانند برق باطري يا مولد.
تعريف مدار و انواع آن :
هرگاه جريان برقي از نقطه اي شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكيل يك مدار داده است كه به آن مدار ساده گويند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز يا ناقص و مداربسته يا كامل .
مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي شروع بحركت كند ولي بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گويند مانند سيم كشي يك چراغ .
مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جريان برق ا زنقطه اي حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته يا كامل گويند.
فركانس :
تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گويند . مثلاً وقتي كه مي گويند فركانس 50 سيكل است يعني در  هر ثانيه 50 مرتبه جريان برق تغيير جهت مي دهد و فركانس يا ولتاژ هم نيز داراي رابطه اي مي باشند چون ولتاژ شركت نفت كه 250 مي باشد فركانس آن 50 است ولي در برق آمريكا كه ولتاژ 110 مي باشد فركانس آنن 60       مي باشد و فركانس را با فركانس سنج يا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه       مي گيرند.
فرق جريان AC و DC چيست ؟
جريان AC  متناوب و قابل كم و زياد شدن مي باشد و داراي فركانس نيز است ولي جريان DC مستقيم است و فركانس ندارد ،بهمين علت برق مصرفي يك شهر ACو متناوب است.
هادي و عايق
هر جسمي كه جريان الكتريسيته به آساني ا زآن عبور نمايد هادي الكتريسيته مي باشد و مهمترين آنها عبارتند ا زطلاي سفيد- نقره – مس – آلومينيوم – آهن و هر جسمي كه مانع عبور جريان برق شود عايق نامند و مهمترين آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شيشه – ميكا. اين عايقها معمولاً هر كدام درجاي مناسبي و مخصوص مصرف مي شوند. مثلاً ‌ميكا در جاهاي كه حرارت زياد است و چوب در جائي كه حرارت وجود ندارد.
قوانين اهم :  ولت – اهم – آمپر
قوانين اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث مي نمايد كه بترتيب زير مي باشند. :
تعريف ولت : ولت واحد اختلاف سطح مي باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسيم كه اگر شدت جريان آن يك آمپر و مقاومتش يك اهم باشد نيروي محركه الكتريكي دو سرسيم برابر يك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان مي دهند.
تعريف آمپر : آمپر واحد شدت جريان است و اگر اختلاف سطح دو سرسيمي برابر يك ولت و مقاومت آن يك اهم باشد شدت جرياني كه از آن عبور مي نمايد يك آمپر است و آنرا بحرف I نشان مي دهند.
منظور از بكار بردن فيوزها با كاشي جديد محصور شده چيست ؟
اولاً‌ عايق خوبي است . ثانياً‌ ديرتر حرارت مي گيرد. ثالثاً‌جرقه از خود بيرون نمي دهد.
اگر فيوز ضعيفي در جعبه اصلي فيوز برق قرار داده شود چه اشكالي دارد؟
اگر فيوز ضعيف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جريان بيش از حد فيوز قطع مي شود.
قبل از تعويض فيوز سوخته چه بايد كرد؟
اولاً‌مدار و ادوات را آزمايش مي كنيم كه معمول گردد اتصالي نيست سپس باندازه آمپر مجاز فيوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمايش آنرا نصب مي كنيم.
اگر در موقع تعويض فيوز سوخته مجددا ً‌فيوز بسوزد علت چيست ؟
دستگاه آمپر بيشتري مي كشد كه علت دارد .
 مدار اتصالي است .
 درجعبه تقسيم يا فيوزها اتصالي است يا لوكانكشن مي باشد.
بريكرباكس چيست ؟ Breaker Box
جعبه كليدهاي خود كاريست كه بطور اتوماتيك قطع مي شود روي آمپرهاي معيني ميزان شده است .
موارد استفاده بريكرباكس كجاست ؟
در ادارات و بيمارستانها و باشگاهها و منازل مي باشند.
چه امتيازي بريكرباكس بر جعبه فيوز دارد؟
بريكرباكس بطور خود كار كار مي كنند كه اگر جرياني بيش از آن عبور كند بطور اتوماتيك قطع مي شود. در صورتيكه فيوز بيش از حد معمول باشد ايجاد خطر و آتش سوزي مي نمايد.
علت ا زكار افتادن تريپ مكرر بريكرباكس و قطع در مدار برق چيست ؟ در اين موقع شما كجا را بازرسي مي كنيد؟
علت اتصالي د رمدار يا ادوات يا سوختگي آنهاست ، در اين موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسي مي كنيم….
 • فهرست مطالب
 • چگونگي برق و آثار آن 3
 • انواع الكتريسته : 4
 • تعريف مدار و انواع آن : 4
 • فركانس : 5
 • فرق جريان AC و DC چيست ؟ 6
 • هادي و عايق 6
 • قوانين اهم :  ولت – اهم – آمپر 6
 • خاصيت روغن در كابل چيست ؟ 8
 • انواع نقره ها را نام ببريد : 9
 • Jumper چيست و در كجا مورد استفاده است ؟ 9
 • Jumper بچند طريق صورت مي گيرد؟ 10
 • انواع عمودهاي برق را بنويسيد : 10
 • Pole . Pak چيست ؟ 11
 • نقطه خنثي در يك ژنراتور چيست ؟ 12
 • برتري جريان سه فاز چيست ؟ 13
 • انواع سيم پيچي موتورهاي DC  را نام ببريد. 15
 • مورد استفاده موتور F.L.P چيست؟ 15
 • جريان القائي چيست ؟ 16
 • راه اندازي موتور تكفاز به چه صورتي انجام مي گيرد؟ 17
 • تفاوت موتور سليپ رينگ با موتورهاي القايي چيست ؟ 18
 • اتفاقاتي كه باعث خرابي و سوختن پيچ موتور مي شوند چه مي باشد ؟ 19
 • حروف M.O.C نشان دهنده چه مي باشد ؟ 20
 • MINIMUM  OPERATING  CURRENT 20
 • اورلود كويل چيست ؟ 20
 • كارتايم ديفر چيست ؟ 21
 • تلفات بر دو نوع است : 21
 • كار چپقي يا Expliosion pipe د رمبدلهاي سه فاز چيست؟ 22
 • سليكاجل چيست ؟ 23
 • كليد هاي فشار قوي 24
 • مقدمه 24
 • الف – قطع كننده يا سكسيونر 27
 • ب – كليد بار 27
 • پ – كليد قدرت 28
 • ت – كليد قطع قدرت 29
 • بررسي عوامل اصلي در قطع و وصل جريانهاي مختلف 29
 • برخي از استاندارد تابلوهاي «قدرت و فرمان » فشار قوي و ضعيف 31
 • تعاريف : 31
 • ابعاد تابلو : 31
 • تابلو قابل دسترسي از جلو : 31
 • تابلو قابل دسترسي از عقب : 31
 • ابعاد تابلو : 32
 • مقدمه : 33
 • قسمت اول: 34
 • تعاريف : 34
 • تابلوهاي قدرت و فرمان : 34
 • تابلو هاي قدرت : 34
 • تابلو هاي فرمان : 34
 • بوشينگ : 34
 • دماي هواي محيط : 34
 • مدار فرعي : 35
 • مقدار اسمي سطح عايق : 35
 • جريان ايستادگي كوتاه مدت : 35
 • جريان ايستادگي پيك : 35
 • شرايط كار عادي : 36
 • پ- مقدار اسمي سطح عايق : 37
 • توجه : 38
 • توجه : 38
 • قسمت 2 – مقادير اسمي : 39
 • ابعاد تابلو : 39
 • ب- حداكثر ابعاد تابلو هاي فشار قوي تمام بسته كشوئي : 39
 • اطلاعات ، لوحه ويژگيها : 40
 • اينترلاكها : 41
 • توجه : 42
 • طبقه بندي درجات حفاظتي براي تابلوها : 43
 • نوع حفاظتي كه در اين طبقه بندي مشخص شده شامل موارد زير مي باشد: 43
 • علائم بكار رفته : 43
 • اولين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي : 44
 • دومين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي : 46
 • درجات حفاظتي : 47
 • درجات حفاظتي : 48
 • كات اوت فيوز – برقگير 49
 • مشخصات فني كات اوت فيوز : 49
 • مشخصات فني برقگير : 49
 • سكسيونر قابل قطع زير بار 49
 • تابلوي ان – اف 50
 • مشخصات : 51
 • تجهيزات تابلوي NF عبارتند از: 51

52 صفحه

فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *