اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۲ - admin

کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه
واحد آموزش
« فرم گزارش كارآموزي»
نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي
شماره پرونده آموزشي :9844/60
رشته كارشناسي: راه و ساختمان
پرونده به كلاسه : 85/15/1354
موضوع كارآموزي :مطالعه پرونده بطرفيت
خواهان : مير يوسف ….
خوانده : اداره حقوقي بانك ملت
وكيل قانوني يا نماينده : احمد توراني
تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضاي تعديل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ريال ماهيانه بمبلغ 000/600/6 ريال با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل .
شرح اقدامات انجام شده :
با احترام ، به استحضار مي‌رساند بموجب قراردادرسي شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو و يك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم مي‌باشد . بموجب توافقنامه‌ في مابين آخرين تعديل بعمل آمده بيش از سه سال است سپري شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمي و صدور حكم به محكوميت خوانده به افزايش اجاره از مبلغ 000/100/1 ريال به مبلغ 000/600/6 ريال ماهيانه با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را دارم .
نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي:
رياست محترم شبه 15 دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران
با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار مي‌رساند.
 پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان عليه خوانده بخواسته تعديل اجاره بهاي شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار مي‌رساند در معيت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازديد بعمل آمد – جزئي از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمي شماره ….. مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نيز به شرح فوق اعيانهاي آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رويت لايحه تقديمي بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه ميزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازي صادره ا ز منطقه 12 شهرداري تهران دو طبقه آن رويهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گرديده است تغييرات و تعميرات ارسالي انجام ده بهزينه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود 45 سال و آخرين تعديل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ريال انجام شده است نظر به عنايت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهاي مورد اجاره و براي هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاريخ تقديم دادخواست 24/10/85 ماهيانه000/800/1 ريال تعيين و با ستحضار مي‌رسد .
محمد ولي حاكمي برآبادي
كارشناس رسمي دادگستري
هيئت كارشناسان منتخب دادگاه
رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران
با سلام ، موضوع : كارشناسي در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354
احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهي از موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان و تصميم دادگاه محترم مبني بر تعديل اجاره بهاء قسمتي از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائي نماينده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم نظريه كارشناسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و يك هال و راهرو و يك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتي بشماره 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب مي گردد . مورد ثبت اسناد مالكيت بشماره ………………… صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بناي بانك در دو طبقه با عنايت به مندرجات برگ نوسازي صادره از شهرداري منطقه 12 معادل 722 متر مربع مي‌باشد . مورد اجاره كه قسمتي از محوطه شرقي بانك محسوب مي‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازي صادره از منطقه 12 شهرداري تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوي پرونده ) اعلام گرديده است . با مقايسه مندرجات اجاره نامه اوليه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعاي نماينده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .
وضعيت فني بناء :
اسكلت آن آهني – سقف طبقات طلاق ضربي – كف سراميك – بدنه گچ كاري رنگ آميزي شده است . درب و پنجره‌هائي كه به محوطه پاساژ باز مي‌گردد و با شيشه از نوع سكوريت پله دسترسي به طبقات از سنگ از نوع گرافيك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفيل و شيشه سكوريت اجاره شده است . بانك داراي امتياز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است .
نظريه كارشناسي :
باعنايت بمراتب فوق و با توجه به موقعيت مكاني و زماني ملك اجاره بهاي ملك موصوف از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان تعيين واعلام گردد.
با احترام هئيت كارشناسان منتخب
مهندس علي فرجي مهندس علي‌اكبر فرهودي مهندس عباسعلي حجاريان
بسمه تعالي
به تاريخ : 1/5/86 پرونده كلاسه : 85/15/1354 شماره دادنامه : 508
مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران
خواهان :مير يوسف …. با وكالت احمد توراني
خوانده : بانك ملت اداره حقوقي
خواسته : تعديل اجاره بهاء
« راي دادگاه »
در خصوص دعوي مير يوسف ….. با وكالت احمد توراني بطرفيت بانك ملت اداره حقوقي بخواسته تعديل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان ………………. موضوع سند رسمي اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظيمي دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمي تهران با احراز مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاري بين متداعيين و نظريه انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت درخواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و هيئت كارشناسان كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينتيندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف از مبلغ 000/100/1 ريال بمبلغ 000/800/1 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاريخ 24/1/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/400/4 ريال همچنين پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ سه ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي‌گردد ، راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد …..
 • فهرست مطالب
 • موضوع
 • 1. تعديل اجاره بهاء
 • 2. افزايش اجاره بهاء
 • 3. تخريب ساختمان
 • 4. تفكيك و تقسيم ملك
 • 5. تعديل اجاره بهاء
 • 6. اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء
 • 7. افزايش اجاره بهاء
 • 8. تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
 • 9. مطالبه اجرت المثل
 • 10. صدور پروانه كسب
 • 11. تخليه مغازه
 • 12. تجويز انتقال منافع
 • 13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختماني
 • 14. تعديل اجاره بهاء
 • 15. فروش ملك مشاعي
 • 16. تعديل اجاره بهاء
 • 17. تعديل اجاره بهاء
 • 18. تقويت و ايمن سازي ساختمان
 • 19. فروش ملك مشاع
 • 20. تعمير واحد كسب
 • 21. تخليه عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل
 • 22. مطالبه وجه
 • 23. تخلیه مغازه
 • 24. تعدیل اجاره بهاء
 • 25. مطالبه وجه
 • 26. تخلیه مغازه
 • 27. مطالبه خسارت
 • 28. انتقال حق کسب و پیشه
 • 29. تعدیل اجاره بهاء
 • 30. تخلیه
 • 31. تعیین ارزش ملک
 • 32. پرداخت قيمت متعارف ملک
 • 33. سرقفلی مغازه
 • 34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله
 • 35. تعدیل اجاره بهاء
 • 36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان
 • 37. تعیین داور
 • 38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)
 • 39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری
 • 40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی
 • 41. مطالبه حق کسب و پیشه
 • 42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
 • 43. تقاضای انجام تعهدات
 • 44. پایان کار ساختمانی
 • 45. عدم خلاف ساختمانی
 • 46. عدم خلاف ساختمانی
 • 47. پایان کار ساختمانی
 • 48. توقف عملیات ساختمانی
 • 49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)
 • 50. پایان کار ساختمانی
 • 51. تخریب
 • 52. پایان کار ساختمانی
 • 53. تعیین قدمت بناء
 • 54. پایان کار ساختمانی
 • 55. پایان کار ساختمانی

512 صفحه

فرمت ورد

پروژه / پروژه کارآموزی پرونده بطرفیت / پرونده گزارش کار دادگاه / دانلود کارآموزی / کارآموزی رشته حقوق / کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت / گزارش کار / گزارش کار حقوق / گزارش کارآموزی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *