دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی مشتمل بر 30 صفحه کامل می باشد

خلاصه

اهیت حسابداری صنعتی حسابداری صنعتی که گاهی اوقات حسابداری مدیریت نیز نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می نماید. در مرحله برنامه ریزی حسابداری صنعتی با آینده سروکار دارد و در مرحله کنترل حسابداری صنعتی با زمان حال و مقایسه نتایج جاری با استانداردها و بودجه های از پیش تعیین شده سروکار دارد. مدیریت واحد تجاری از طریق استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط حسابداری صنعتی یا غالبا می تواند قسمتهایی را که به درستی وظایف خود را انجام نداده اند شناسایی نماید. حسابداری صنعتی به طور ادواری معمولا در پایان دوره مالی جهت تعیین سود با هزینه هایی که در گذشته اتفاق افتاده و همچنین با سهم هزینه های تاریخی سروکار دارد. در این مقطع روش حسابداری صنعتی خصوصا جذب هزینه های ساخت را به کالاهای تولید شده موجود در پایان دوره و محصولات انتقال یافته به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته مد نظر قرار می دهد

 

2700ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !