دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

چکيده :

استفاده از شبکه عصبی در پيش بيني متغيرهاي منابع آبي از جمله آب زيرزميني بطور گسترده رو به افزايش است. اين تحقيق از طريق شبکه عصبي مصنوعي چندین هدف را دنبال می کند، که شامل تعيين پارامترهاي موثر بر نوسانات سطح آب زيرزميني در دشت بيرجند و همچنین بررسي تاثير مکاني و زماني پارامترهاي سطح آب از طريق دادههاي زماني 10 ساله و سپس مدلسازی نوسانات سطح آب زيرزميني در پيزومترهای منتخب در دشت مورد مطالعه مي باشدکه بهترين مدلسازی نوسانات سطح آب با مدل شبکه عصبي FNN-LM از طريق انتخاب پارامترهاي مناسب و با قابل قبول ترين تاخير زماني بدست آمد. و در انتها سپس با تغییر درصدی شش ماه آخر داده های ورودی در مدل اقدام به ایجاد چهار شرایط فرضی گردید و با توجه به مدلهای شبکه عصبی بدست آمده به پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در این شرایط فرضی پرداخته شد.

کلید واژه: شبکه های عصبی مصنوعی، نوسانات سطح آب زیرزمینی، الگوریتم لونبرگ-مارکوت، دشت بیرجند

 

مقدمه:

يکي از فاکتورهاي مهم در مديريت صحيح هر زمينه، داشتن يک ديد و نگرش مناسب از اتفاقات آينده در آن زمينه مي باشد. در مديريت منابع آب اين امر مستثني نبوده و آگاهي از وضعيت منابع آب در يك منطقه نقش تعيين كننده اي در برنامه ريزي هاي آبي، كشاورزي و … آن دارد. خصوصا اگر بتوان با استفاده از تحليل هاي آماري، مدلهاي رياضي و … شرايط منابع آب در آينده را نيز پيش بيني نمود.

با توجه به کاهش نزولات جوي و خشکسالي دهه اخير و در نتيجه كمبود آب در پهنه وسيعي از كشور، مديريت آب‌هاي زيرزميني از اهميت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار است. براي اعمال يک مديريت صحيح نياز به شناسايي و به مدل در‌آوردن و پيش بيني نوسانات سطح آب سفره هاي زير زميني در دشتها جهت برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و استفاده بيشتر و بهتر از پتانسيل‌هاي آبي دشتها عميقاً احساس مي‌شود. فاكتورها و عوامل مختلفي بر روي سطح آب زيرزميني تاثير گذار است كه از جمله آنها، عوامل آب و هوايي(حرارت، ميزان بارندگي، تبخير)، ميزان تخليه و تغذيه از سفره و… مي باشند، که تحليل اين پديده را مشكل مي سازند. مدلهاي فيزيكي-مفهومي، رگرسيوني و سري هاي زماني از معمولترين روشهاي تحليل نوسانات سطح آب زيرزميني (هيدروگراف) مي باشند.

اساس اكثر روش‌هاي پيش بيني بر پايه نوعي شبيه سازي از وضعيت موجود سيستم مي‌باشد كه اصطلاحاً به اين موضوع مدل‌سازي (Modeling) گفته مي‌شود. مدل‌هاي احتمالاتي يا مدل هاي آماري از رابطه مابين سري‌هاي زماني و يك يا چند سري زماني ديگر بهره مي‌جويند.

امروزه به جهت پيش بيني و يافتن و درک روابط بين پارامترهاي موثر در نوسانات سطح آب زيرزميني (زماني و مکاني)، از تکنيک هاي پيشرفته استفاده مي گردد. يکي از اين روشها استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مي باشد، که اين شبکه ها الهام گرفته از مغز انسان و چگونگي پردازش اطلاعات ؛ آموزش و يادگيري مي باشد.

مدل شبکه عصبي مصنوعي در واقع يک مدل جعبه سياه (Black Box) مي باشد که فقط از طريق آموزش و يادگيري به ارتباط پيچيده و پنهان پديده ها بخصوص پديده هاي غير خطي که بوسيله مدل هاي خطي و روابط آماري قابل درک و استنباط نيست، دست پيدا مي کند.

مدلهاي پيش بيني که از طريق شبکه هاي عصبي مصنوعي بدست مي آيد به نسبت مدلهاي خطي نظير ARIMA و يا حتي مدلهاي غير خطي ديگر مانند فازي مدلهاي بسيار کارا بوده و نتايج بسيار خوبي را نشان مي دهند.

در اين تحقيق نيز با توجه به اهميت موضوع مديريت و بهره برداري بهينه از منابع آبهاي زيرزميني ، از طريق سري هاي زماني به مدلسازي و شبيه سازي و در نهايت پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه دشت بيرجند مي باشد که منطقه اي خشک وبياباني بوده و استفاده از آب زيرزميني در آن از اهميت بالايي برخوردار است.

 

 • فهرستمقدمه    1
  فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش    3
  1-1- مقدمه    3
  1-2- مروري بر تحقيقات انجام يافته    3
  فصل دوم: روش پژوهش، ابزار و مواد    11
  2-1-مقدمه    11
  2-2-  معرفي شبکه عصبي مصنوعي    11
  2-2-1- مزيت هاي شبکه هاي عصبي:    11
  2-2-2- کاربردهاي شبکه عصبي:    12
  2-2-3- اجزاي کلي شبکه عصبي مصنوعي    13
  2-2-4- ساختار هاي شبکه عصبي مصنوعي    15
  2-2-4-1- شبکه هاي پيشرو(Feedforward)    15
  2-2-4-2- شبکه هاي برگشتي(Backforward)     15
  2-2-4-3- شبکه های شعاعی(Radial Basis Function Networks )    16
  2-2-5- معرفي انواع شبکه عصبي ساده:     16
  2-2-5-1- پرسپترون(Perceptron)    16
  2-2-5-2- شبکه همينگ(Haming)    17
  2-2-5-3- شبکه هاپفيلد(Hopfield)    17
  2-2-6- الگوريتمهاي مختلف آموزش    17
  2-2-6-1-الگوريتم لونبرگ-مارکورت (LM) Levenberg-Marquardt    17
  2-2-6-2-گراديان نزولي انتشار خطا به عقب با ممنتم    18
  2-2-6-3-تنظيم بايزين (BR) Bayesian Regulazation    18
  2-2-7- تقسيم بندي شبکه ها از نظر نوع توابع عملگر    18
  2-2-8- تقسيم بندي شبکه ها از نظر نوع آموزش    19
  2-2-8-1- آموزش نظارت شده(Supervised)    19
  2-2-8-2- آموزش غيرنظارت شده(Unsupervised)    19
  2-2-9- آموزش شبکه هاي عصبي مصنوعي    20
  2-2-10- صحت سنجي    21
  2-2-11- معيار ارزيابي کارايي و خطاي مدل    22
  2-3- ويژگيهای منطقه مورد مطالعه    22
  2-3-1- موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه    22
  2-3-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه:    24
  2-3-2-1- تشكيلات كرتاسه    26
  2-3-2-2- رسوبات نوع فليش    27
  2-3-2-3- تشكيلات پالئوژن    27
  2-3-2-4- تشكيلات نئوژن    27
  2-3-2-5- رسوبات كواترنر    28
  2-3-3- زمين‏شناسي ساختماني منطقه‏ مورد مطالعه    28
  2-3-4- هواشناسي    29
  2-3-4-1- بارندگي    29
  2-3-4-2- درجه حرارت :    32
  2-3-4-3- تبخير و تعرق    33
  2-3-4-4-  رطوبت نسبي:    34
  2-3-4-5- طبقه بندي اقليمي منطقه    35
  2-3-5-  بررسي هاي اكتشافي دشت بيرجند    37
  2-3-5-1-  مطالعات ژئوفيزيك    37
  2-3-5-2- نقشه هم ضخامت آبرفت    38
  2-3-5-3-  نقشه مقاومت عرضي    39
  2-3-5-4-  نقشه هم ارتفاع سنگ كف دشت بيرجند    39
  2-3-6-  هيدروژئولوژي دشت بيرجند    41
  2-3-6- 1- بررسي ضرايب هيدروديناميكي:    41
  2-3-6-2- رفتار سنجي چاههاي مشاهده اي    43
  2-3-6-3- هیدروگراف واحد دشت    53
  2-3-7-  نقشه هاي هيدروژئولوژي    55
  2-3-7-1- نقشه هم پتانسيل دشت بيرجند    55
  2-3-7-2- نقشه هم عمق دشت بيرجند    57
  2-3-7-3-  نقشه هم افت دشت بيرجند    58
  2-3-8-  بهره برداري از منابع آب زيرزميني دشت بيرجند    59
  2-3-8-1-  چاه    59
  2-3-8-2-  چشمه    61
  2-3-8-3-  قنات    62
  2-3-9-  محاسبه بيلان دراز مدت آبخوان دشت بيرجند    62
  2-3-9-1- مدت يا دوره بيلان    63
  2-3-9-2-  مجموعه ورودي آب زيرزميني    63
  2-3-9-3-  مجموعه خروجي آب زيرزميني    65
  2-3-9-4-  تغييرات حجم مخزن در دوره بيلان(∆X)    66
  2-3-10- محاسبه بيلان كوتاه مدت آبخوان آبرفتي دشت    67
  2-3-10-1- مدت يا دوره بيلان:    67
  2-3-10-2-  مجموعه ورودي آب زيرزميني:    67
  2-3-10-3-  مجموعه خروجي آب زيرزميني    69
  2-3-10-4- تغييرات حجم مخزن در دوره بيلان(∆X)    70
  فصل سوم: بحث، تجزیه و تحلیل    71
  3-1- مقدمه    72
  3-2- انجام آناليز حساسيت و تعيين ساختار شبكه عصبي و پارامترهاي موثر بر نوسانات سطح آب    72
  3-3- مدلسازي سطح آب زيرزميني در چاه مشاهده اي محمديه در منطقه مورد مطالعه    79
  3-4- مدلسازي سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي موجود در منطقه مورد مطالعه    83
  3-5- پيش بيني سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي موجود در منطقه مورد مطالعه    91
  3-6- پيش بيني سطح آب در مناطق فاقد چاه مشاهده اي در محدوده مورد مطالعه  و ترسيم منحني هم تراز    99
  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد    114
  4-1- نتيجه گيري    114
  4-2- پيشنهادها    116
  منابع و ماخذ    117
  Reference    118

 

کد 3626

120 صفحه

فرمت ورد

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد(wwwبدون) . بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "دانلود|پرداخت آنلاین" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید اینتر نزنید

8500تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*قبل از خرید مطالبی که فهرست آنها در سایت درج شده است حتما به ذکر عنوان منابع در پایان فهرست مندرج توجه نمایید

يک ديدگاه به ثبت رسيده است

 1. محمد می‌گه:

  سلام اگر امکانش هس به من کمک کنید توی پایانامم اخه منم درباره همین موضوع قراره کار کنم اگر امکانش هس پایانامتون رو برای من بفرستین منم قول میدم توی مقالم ک قرار کار کنم به پایانامه شما رفرنس بدم

ديدگاهي بدهيد !شش − = 5