,

سمینار استراتژی برون سپاری

این فایل حاوی 34 صفحه درباره استراتژی برون سپاری است که در سال 91 تهیه و فصول زیر را داراست:
فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: مراحل و عوامل برون سپاري
فصل سوم: اخذ تصمیم برون سپاري
فصل چهارم: اجزاء و ابعاد استراتژي برون سپاري
فرمت: pdf و قابل کپی

 

,

لیست تمامی سمینارها بر اساس رشته

 

 • برای دیدن عنوان سمینارهای هر رشته روی عنوان  آن رشته کلیک بفرمائید تا عناوین را به صورت ورد دانلود بفرمائید .به عنوان مثال برای دیدن عناوین رشته برق روی سمینار برق کلیک کنید و فایل ورد آن را دانلود کنید.

 • بعد از پرداخت عنوان سمینار  را به proopozal@gmail.com یا 

  ۱۰۰۰۵۷۵۷۳۱۴۴۰۱

  بفرستید .

 • سمینار درخواستی در کمتر از 10 دقیقه ارسال خواهد شد.

 • فرمت pdf+word

 

سمینار برق

سمینار پلیمر

سمینار شیمی

سمینار عمران

سمینار کامپیوتر

سمینار معدن

سمینار مکانیک

سمینار مواد

سمینار نساجی

سمینار کاربرد مهندسی ارزش در معادن

چکیده
در اواخر جنگ جهانی دوم ، معاونت خرید شرکت جنرال الکتریک با مطالعه مشکلات طرح هاي زمان جنگ مشاهده کرد که بعضی از طرح ها و عناصر جایگزین که به علت کمبود مواد و قطعات، مورد استفاده قرار نگرفته بودند ، کارایی بهتري با قیمت کمتر نشان دادند. نتایج بررسی بر روي این نتایج علت اصلی توسعه مهندسی ارزش در جهان بشمار میرود. در ایران نیز استفاده از این علم در سالهاي اخیر رواج پیدا کرده است. بطوري که در روند انتخاب مصالح و نوع نما سازي در تونل رسالت و انتخاب روش ساخت در تونلی در اصفهان از این روش استفاده شده است.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
  1-1 ) روند توسعه مهندسی ارزش ……………………………………………………………………………………………………… 5
  2) مفاهیم اساسی در مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………………… 8 -1
  1) ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 -2-1
  2) کارکرد ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 -2-1
  3) رابطه کیفیت و ارزش……………………………………………………………………………………………………….. 15 -1
  فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
  فصل دوم : رویکرد مهندسارزشو منافع آن…………………………………………………………………………………… 32
  1) یککار بهتر همیشه قابل انجام است……………………………………………………………………………………… 32 -2
  2) انواع مسائل قابل حل با استفاده از مهندسی ارزش………………………………………………………………………. 34 -2
  3) تبعات جانبی و قابلیت هاي مهندسی ارزشدر صرفه جویی …………………………………………………………… 37 -2
  1) نیکداشت منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 39 -3-2
  2) منافع اعضاي گروه…………………………………………………………………………………………………………… 41 -3-2
  3) منافع مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 42 -3-2
  4) تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………. 42 -2
  1) مشتري گرا …………………………………………………………………………………………………………………. 42 -4-2
  2) کارکرد گرا………………………………………………………………………………………………………………….. 43 -4-2
  5) منافع مهم انجام مطالعات ارزش…………………………………………………………………………………………… 44 -2
  5) مهندسی ارزشدر پروژه ها ……………………………………………………………………………………………….. 45 -2
  6) دامنه کاربرد مهندسی ارزش………………………………………………………………………………………………. 48 -2
  7) جایگاه مهندسی ارزشدر پروژه ………………………………………………………………………………………….. 50 -2
  8) مهندسی ارزشدر مدیریت پروژه ………………………………………………………………………………………… 53 -2
  فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………. 55
  ز
  1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 56 -3
  2) اندازه گیري ارزش………………………………………………………………………………………………………….. 56 -3
  1-2 ) شناخت سیستم و اجزاي تشکیل دهنده آن ………………………………………………………………………….. 57 -3
  2) آنالیز نیاز و تعیین عملکرد اجزا……………………………………………………………………………………………… 58 -2-3
  3-3 ) تعیین ارزش اجزاي سیستم ……………………………………………………………………………………………………. 59
  1) تعیین اهمیت اجزا…………………………………………………………………………………………………………… 59 -3-3
  2) تعیین هزینه اجزا……………………………………………………………………………………………………………. 60 -3-3
  3) تعیین شاخص ارزش…………………………………………………………………………………………………………. 60 -3-3
  3) تکنیک هاي اندازه گیري ارزش………………………………………………………………………………………………. 61 -3-3
  4-3 ) انتخاب مرجع براي بهبود ……………………………………………………………………………………………………….. 63
  1) هدف از بهبود ……………………………………………………………………………………………………………….. 63 -4-3
  2) اقلام جهت بهبود …………………………………………………………………………………………………………….. 64 -4-3
  5-3 ) تشریح اندازه گیري ارزش مشتري………………………………………………………………………………………………. 66
  فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
  1-4 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 71
  2-4 ) مهندسی ارزشو معدن ……………………………………………………………………………………………………. 72
  3-4 ) گزارشکار گروه مهندسی ارزش، نماسازي تونل بزرگراه رسالت ………………………………………………………. 72
  1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 72 -3-4
  2)گزارشکار ………………………………………………………………………………………………………………. 73 -3-4
  4-4 ) پروژه قطار شهري اصفهان…………………………………………………………………………………………………. 80
  1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 80 -4-4
  2) چکیده طرح و هدف از مطالعه………………………………………………………………………………………….. 80 -4-4
  3) برنامه مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………. 80 -4-4
  4) ایده پردازي…………………………………………………………………………………………………………….. 82 -4-4
  5) ارزیابی ایده ها …………………………………………………………………………………………………………. 83 -4-4
  6) توسعه ایده ها …………………………………………………………………………………………………………… 84 -4-4
  7) هزینه یابی ایده ها………………………………………………………………………………………………………. 84 -4-4
  ح
  فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86
  چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….
 • فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  1 : ارزیابی کیفی گزینه هاي نماسازي در تونل رسالت………………………………………………………….. ٧٨ – شکل 4
  2 : محاسبه شاخصارزش به هزینه…………………………………………………………………………….. ٧٩ – شکل 4
  3 : ماتریس اجزاي کارکرد هزینه سازه تونل…………………………………………………………………….. ٨٢ – شکل 4
  4: ماتریس ارزیابی ایده ها………………………………………………………………………………………. ٨٣ – شکل 4
  5 : نمایی کلی از هندسه تونل…………………………………………………………………………………… ٨٤ – شکل 4
  6 : نمایی از هندسه تونل همراه حفاري در قسمت فوقانی……………………………………………………….

 

 

 

97 صفحه

سمینار تعیین فاکتورهاي موثر در اتلاف برودتی سقف

 

 • تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

چکیده:
طبق اطلاعات موجود 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، پس ارائه روش هایی براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد.
در این سمینار فرضیات براي شهر قم در روز 15 جولاي ساعت سه بعدازظهر مورد بررسی قرارگرفته است. سقف گنبدي بارگاه حضرت معصومه (س) مدل و مقدار انرژي تابشی و شار حرارتی براي آن محاسبه شده سپس مقدار زاویه نصف گنبد براي آن را تغییر داده تا بهینه ترین حالت سقف گنبدي براي کاهش اتلافات برودتی محاسبه شود سپس اتلافات برودتی براي دهانه گنبد با ارتفاع ثابت و زوایاي
متفاوت نصف گنبد بررسی و نتایج نشان می دهد که کمترین اتلافات براي زوایاي 50 الی 65 درجه می باشد. در ادامه طول دهانه گنبد با ارتفاع ثابت را تغییر داده تا اثر آن بر کاهش اتلافات برودتی بررسی شود. چندین روش براي محاسبه میزان تشعشع خورشید در مکان خاص موجود می باشد که در این سمینار ترجیحا از روش دکتر دانشیار استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که 5 تا 10 درجه زاویه بدست آمده نسبت به بررسی هایی که در قبل صورت گرفته بهبود بخشیده شده است.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول : کلیات
  تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف 4 
  موقعیت خورشید 5 
  تابش آفتاب 8 
  فصل دوم : تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن 14
  روش محاسباتی 14 
  سطوح قائم 16 
  روش نموداري 17
  کیفیت سطح مورد تابش 18
  تاثیر رنگ در مقدار انرژي خورشیدي جذب شده در یک سطح 18
  تابش آفتاب بر انواع دیوار 21
  ضخامت دیوار، ظرفیت حرارتی، وضعیت گرمایی هواي داخل 26
  مقاومت حرارتی 30
  تابش آفتاب بر انواع بام 32
  بام هاي یک پارچه یا ترکیبی سنگین 33
  ضخامت بام و رابطه آن با مقاومت حرارتی 35
  محل عایق حرارتی بام 36
  ز
  بام هاي سبک دو لایه 38
  تاثیر عایق حرارتی 39
  بام هاي سبک یک لایه 39
  تاثیر ارتفاع در دماي داخلی ساختمان 41
  تعادل حرارتی بین انسان و محیط پیرامون 45
  تاثیر دماي هوا بر انسان 46
  تاثیر رطوبت هوا بر انسان 48
  تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش 51
  تاثیر عوامل اقلیمی و تیپولوژي معماري 54
  ویژگیهاي معماري بومی مناطق 55
  انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم 58
  روش اولگی 59
  روش گیونی 60
  تعیین ویژگی مصالح 62
  انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق گرم 65
  تعیین فرم ساختمانهاي بزرگ 71
  انتخاب جهت استقرار ساختمان 72
  فصل سوم
  تشعشع 78
  معرفی پارمترها 79
  موقعیت خورشید در آسمان 80
  محاسبه مولفه تابش 81
  روش دانشیار 82
  83 HOTTLE& ASHRAE روش
  ح
  مدل ریاضی 85
  مدل کامپیوتري 87
  نتیجه گیري و جمع بندي 91
  پیشنهادات 96
  منابع و ماخذ 98
  فهرست منابع فارسی 99
  فهرست منابع لاتین 100
  سایت هاي اطلاع رسانی 100
  چکیده انگلیسی 101
  ط
  فهرست جدول ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 : درصد انعکاس اشعه خورشید در سطوح مختلف 10
  2-1 : ضریب جذب انرژي حرارتی خورشیدي در رنگها 20
  2-2 : مقاومت و ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی 25
  2-3 : تاثیر عایق حرارتی سقف در دماي هواي داخلی ساختمان 40
  2-4 : تابش دریافت شده از سقف در دماي مختلف بام 43
  2-5 : حالات گوناگون انسان در اثر تغییرات حرارت درونی بدن 46
  2-6 : مقدار حرارت تولید شده توسط بدن در حالات گوناگون 47
  2-7 : شکل و میزان تبادل حرارتی بدن و محیط اطراف 47
  2-8 : رطوبت پوست بدن در دماهاي مختلف درونی 48
  2-9 : عکس العمل انسان در برابر سرعت جریان هوا 54
  2-10 : مقاومت حرارتی مورد نیاز دیوارها 64
  2-11 : حداقل مقاومت حرارتی دیوارها 64
  2-12 : مقاومت و ظرفیت حرارتی ضروري 67
  2-13 : مقاومت و ظرفیت حرارتی دیوارهاي مختلف 68
  3-1 : ضرایب معادله 83
  3-2 : ضرایب معادله 84
  ي
  فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 :موقعیت خورشید در فصول 5
  1-2 : زاویه تابش 6
  3-1 : محورهاي مختصات در فضا 79
  3-2 : تعریف یک شی به کمک المانها 86
  3-3 : نمایش همزمان شبکه بندي و رنگ آمیزي 90
  3-4 : مقایسه سه روش براي محاسبه تشعشع 90
  3-5 : تشعشع خورشید روي یک گنبد 91
  3-7 : میزان تشعشع خورشید طی ماههاي مختلف شیراز 92
  3-8 : میزان تشعشع خورشید طی ماههاي مختلف تهران 92
  3-9 : دریافت سالیانه تشعشع خورشید براي سطوح مختلف

 

 

113 صفحه

سمینار فراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي از طریق روش هاي حالت جامد

چکیده
کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة بالا در سال هاي اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای عی از قبیل خودرو سازي و هوافضا مورد استفاده ق رار می گیرند . در این بین کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي به خاطر ویژگی هاي منحصر به فردشان از جایگاه ویژه اي در میان کامپوزیت هاي زمینه فلزي برخوردارند . یکی از موانع پیش روي توسعۀ این دسته از کامپوزیت هاي زمی نه فلزي، پیچیدگی و مشکلات فراوري آنها می باشد . به دلیل نقطه ذوب نسبتاً بالاي اغلب ماتریس هاي فلزي و نیز به خاطر مشکلات موجود در دماي بالا، روش هاي حالت جامد براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند . روش هاي متداول فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در حالت جامد اغلب شامل فرایندهاي فویل -الیاف-فویل، پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش هاي متالورژي پودر دوغابی می باش ند. روش هاي متالورژي پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گري نواري و بر مبناي روش پودر -پارچه پایه گ ذاري شده اند . این روش ها شامل فرایندهاي پودر -الیاف-پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهی الیاف با پودر می باشند. به طور کلی هر یک از روش هاي ذکر شده داراي مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر اساس خواص مورد نیاز و نیز امکانات در دسترس، می توان با ک م ک یکی از روش ه  اي فوق کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي را فراوري نمود.

 • فهرست مطالب
  عنوان مطالب شماره صفحه
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول: مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي 3
  1-1 : کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه فلزي 4 
  2-1 : طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي 6 
  3-1 : مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد و کامپوزیت ها 8 
  4-1 : ویژگی هاي ماتریس و فاز تقویت کننده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي 9 
  فصل دوم: مروري بر روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 10
  1-2 : طبقه بندي روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 11 
  2-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي در حالت 
  مایع و یا نیمه جامد
  13
  1-2-2 : روش اختلاط مستقیم 14 
  2-2-2 : روش هاي تلقیح 16 
  3-2-2 : روش هاي اسپري 19 
  4-2-2 : روش هاي درجا 20 
  3-2 : مروري بر روش هاي کلی فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز دوم 
  غیرپیوسته در حالت جامد
  21
  1-3-2 : روش متالورژي پودر براي تولید کامپوزیت هایی با فاز تقویت 
  کننده غیر پیوسته
  22
  1-1-3-2 : روش هاي فشردن 24 
  الف: پرس گرم 24 
  ب: پرس ایزواستاتیک گرم 24 
  ج: پرس سرد 25 
  د: پرس ایزواستاتیک سرد 25 
  ز
  ه: متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار 25 
  2-1-3-2 : تف جوشی 26 
  3-1-3-2 : روش هاي ثانویۀ شکل دهی و متراکم سازي در متالورژي پودر 27 
  الف: اکستروژن پودر 28 
  ب: نورد پودر 29 
  ج: فورج پودر 29 
  4-1-3-2 : مزایاي روش متالورژي پودر 30 
  فصل سو م: روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي در
  حالت جامد
  31
  1-3 : مقدمه 32 
  1-1-3 : روش فویل-الیاف-فویل 35 
  2-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه 41 
  3-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 44 
  1-3-1-3 : شبیه سازي روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 46 
  الف: اثر سیلان ماتریس بر توزیع تنش در فاز زمینه 48 
  ب: اثر هندسۀ چیدمان الیاف بر فرایند متراکم سازي 49 
  ج: اثر ضخامت پوشش بر فرایند متراکم سازي 50 
  4-1-3 : متالورژي پودر دوغابی 51 
  1-4-1-3 : روش پودر-الیاف-پودر 52 
  2-4-1-3 : روش پوشش دهی تک نوارها با پودر 57 
  الف: الیاف و رشته پیچی آنها 58 
  ب: پودرها 59 
  ج: چسب و دوغاب پودري 60 
  د: ریخته گري نواري بر روي الیاف 62 
  ه: عملیات تثبیت و متراکم سازي 64 
  و: فراوري کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف هیبریدي با روش پوشش دهی 
  تک نوارها با پودر
  66
  3-4-1-3 : روش پوشش دهی الیاف با پودر 68 
  الف: فرایند دوغابی (حالت تر) 68 
  ح
  ب: فرایند پیوسته (حالت خشک) 70 
  -5-1-3 سایر روش ها 74 
  -1-5-1-3 روش هاي فویل-کویل-فویل و نوار-کویل-نوار 74 
  2-5-1-3 : نورد هم زمان و اکستروژن هم زمان 75 
  3-5-1-3 : روش آسیاب گلوله اي/ پرس گرم 77 
  4-5-1-3 : لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري 79 
  5-5-1-3 : فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي با کمک یک فاز مایع 80 
  6-5-1-3 : پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر 82 
  2-3 : فرایند تثبیت و متراکم سازي در فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي 
  رشته اي
  84
  1-2-3 : پارامترهاي فرایند تثبیت و متراکم سازي 85 
  3-3 : مقایسه روش هاي مختلف تولید 89 
  فصل چهارم : نتیجه گیري و پیشنهادها 92
  1-5 : نتیجه گیري 93 
  2-5 : پیشنهادها 94 
  منابع و ماخذ 95
  فهرست منابع لاتین 96
  چکیده انگلیسی 98 
  ط
  فهرست جدول ها
  عنوان شماره صفحه
  1-1 : فازهاي تقویت کننده مرسومِ مورد استفاده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي 7
  2-1 : مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد 8
  1-3 : استحکام کششی طولی، سفتی و دانسیتۀ یک کامپوزیت ز مینه تیتانیمی
  فراوري شده به روش فویل-الیاف-فویل و اجزاء سازندة آن
  37
  2-3 : مشخصات و خواص مکانیکی نمونه هاي مورد آزمایش 40
  47 (Ti-6Al-4V) 3-3 : مشخصات و خواص مکانیکی ماتریس
  4-3 : مواد تشکیل دهندة دوغاب پودري مورد آزمایش 55
  5-3 : دانسیته و قطر تقریبی الیاف مورد استفاده در ریخته گري نواري 59
  6-3 : دانسیته نمونه هاي مختلف آلیاژ ماتریس، بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب 60
  7-3 : شرایط پرس گرمِ در خلاء نمونه هاي کامپوزیتی چهار لایه اي 65
  8-3 : مشخصات برخی از نمونه هاي کامپوزیتی، تمام نمونه ها چهار لایه اي بوده
  تقویت شده اند SCS- و با الیاف 6
  65
  9-3 : مواد تشکیل دهندة دوغاب پودري مورد آزمایش 66
  10-3 : مهمترین چسب هاي مورد استفاده در روش پوشش دهی الیاف با پودر 69
  11-3 : شرایط پرس گرم 72
  با الیاف Mg/TiNi 12-3 : مشخصات نمونه هاي تهیه شده در تولید کامپوزیت
  پیوسته
  78
  13-3 : مقایسه هزینه هاي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، از طریق
  روش هاي حالت جامد
  89
  14-3 : مقایسه استحکام نسبی و میزان کسر حجمی الیاف در کامپوزیت هاي
  تولید شده به روش هاي مختلف
  91
  15-3 : مقایسه قابلیت هاي محصولات تولیدي در روش هاي مختلف 91
  ي
  فهرست شکل ها
  عنوان شماره صفحه
  5 Al/SiC 1-1 : ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزي
  2-1 : شماتیک انواع مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي 6
  1-2 : شماتیکی کلی از روش هاي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي 12
  2-2 : شماتیکروش اختلاط مستقیم و تهیه دوغاب 14
  در زمینه آلومینیمی به خاطر سرعت کم SiC 3-2 : الف: خوشه اي شدن ذرات
  در زمینه آلومینیمی به خاطر افزایش SiC سرد شدن، ب : توزیع یکنواخت ذرات
  سرعت سرد شدن
  15
  4-2 : شماتیک مراحل روش ریخته گري کوبشی 17
  در دو بزرگنمایی Al/Al2O 5-2 : ریزساختار کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي 3
  مختلف
  18
  6-2 : شماتیکروش پاشش هم زمان 19
  7-2 : شماتیک روشانجماد جهت دار 20
  8-2 : شماتیک روشمتالورژي پودر 23
  ،SiC 9-2 : اثر نسبت اندازه ذرات آلومینیم به
  5 میکرون) SiC ، 6,6 (آلومینیم 33 میکرون ،SiC به Al الف: نسبت اندازه ذرات
  5 میکرون) SiC ، 1,4 (آلومینیم 7 میکرون ،SiC به Al ب: نسبت اندازه ذرات
  23
  10-2 : شماتیک روش پرس ایزواستاتیک در یک قالب کشسان 25
  11-2 : شماتیک روش متراکم سازي از طریق شوك ناشی از انفجار 26
  12-2 : تصویر تشکیل گلویی در حالت جامد 26
  روش سنتی و (b ، روش مستقیم (a ، 13-2 : شماتیک روش هاي اکستروژن پودر
  روش هیدرواستاتیک (c
  28
  14-2 : شماتیک روش نورد پودر 29
  15-2 : شماتیک مراحل روش تف جوشی-فورج 29
  1-3 : دیاگرام شماتیک روش هاي فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي 32
  ك
  2-3 : دیاگرام شماتیک تکنیک هاي پیش فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  ( Ti-SiC رشته اي در حالت جامد (به خصوص براي کامپوزیت
  33
  3-3 : دیاگرام شماتیک تکنیک هاي پیش فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  رشته اي در حالت جامد، بر مبناي متالورژي پودر دوغابی (به خصوص براي
  ( Ti-SiC کامپوزیت
  34
  4-3 : شماتیک چیدمان الیاف به کمک رشته پیچی و روش فویل-الیاف-فویل 35
  5-3 : دیاگرام شماتیک روش فویل-الیاف-فویل 36
  6-3 : فرم هاي مختلف قطعات تولید شده به روش فویل-الیاف-فویل 36
  7-3 : شماتیک نحوه چیدمان و آماده سازي نمونه هاي کامپوزیتی به روش
  فویل-الیاف-فویل
  39
  40 (1- الکترون هاي برگشتی) از نمونه هاي مندرج در جدول ( 3 ) SEM 8-3 : تصاویر
  9-3 : دیاگرام شماتیک روش پوشش دهی تک نوارها با فاز زمینه به کمک اسپري
  پلاسما در خلاء
  41
  42 SiC 10-3 : تصویر مقطع عرضی یک تک نوار تیتانیمی با الیاف تقویت کننده
  11-3 : تصویر یک رول کامپوزیت زمینه تیتانیمی به صورت تک نوار 42
  12-3 : شماتیک لایه هاي کامپوزیت آلومینیم/ بورسیک 43
  13-3 : دیاگرام شماتیک روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه 44
  که با ت کنیک تبخیر Ti-6Al-4V که با فاز زمینه SiC یک لیف SEM 14-3 : تصویر
  با باریکه الکترونی پوشش داده شده است و از آن براي ساخت کامپوزیت زمینه
  فلزي به روش پوشش دهی الیاف با فاز زمینه استفاده می شود
  45
  به SiC 15-3 : مقطع عرضی یک کامپوزیت زمینه تیتانیمی با الیاف تقویت کنندة
  قطر 150 میکرون
  46
  16-3 : نحوة چیدمان الیاف پو شش داده شده به صورت تقارن چهار جهته و شش
  جهته
  47
  17-3 : مدل المان محدود براي چیدمان شش جهته و چهار جهته در یک لیف
  پوشش داده شده با فاز زمینه
  48
  تنش محیطی در ماتریس تیتانیمی طی فرایند (b ، تنش شعاعی (a 18-3 : توزیعِ
  متراکم سازي (واحد پاسکال)
  49
  19-3 : حداکثر تنش فشاري در ماتریس تیتانیمی، به صورت تابعی از نیروي
  جابجایی، طی فرایند متراکم سازي
  49
  ل
  20-3 : حداکثر تنش فشاري در ماتریس تیتانیمی، به صورت تابعی از دانسیتۀ
  به ترتیب تنش مماسی و محیطی در هندسه چیدمان شش جهته، b و a ، نسبی
  به ترتیب تنش مماسی و محیطی در هندسه چیدمان چهار جهته d و c
  50
  21-3 : اثر ضخامت پوشش بر تنش ماتریس تیتانیمی، طی فرایند متراکم سازي 52
  22-3 : شماتیک روش ریخته گري نواري، در تهیه نوارهاي پودري 53
  23-3 : مقطع عرضی یک نوار پودري که نشان می دهد، ضخامت نوار و توزیع
  پودر در سراسر طول نمونه یکنواخت است
  54
  24-3 : مراحل فرایند پودر-الیاف-پودر بر مبناي روش ریخته گري نواري 55
  25-3 : تاثیر ویسکوزیته دوغاب و فاصل ۀ تیغه از زیر لایه بر ضخامت نوار پودري در
  0/25 ms- سرعت ریخته گري 1
  56
  26-3 : تاثیر سرعت ریخته گري بر ضخ امت نوار پودري ، با ویسکوزیته و فا صله
  تیغه ثابت
  57
  27-3 : مراحل ساخت تک نوارهاي پودري در روش پوشش دهی تک نوارها با
  پودر
  58
  28-3 : شماتیک روش پوشش دهی تک نوارها با پودر (ریخته گري نواري تک
  مرحله اي)
  64
  یک نوار پودري تر پس از ریخته گري نواري و قبل از (a 29-3 : شماتیک مقطع
  نشان داده شده است، d و قطر الیاف BHf تثبیت شدن چسب در آ ن، ارتفاع تیغه
  یک نوار پودري خام پس از تثبیت شدن چسب در آن، فاصله بین الیاف به (b
  نشان داده Tfg 1 و ضخامت نوار پودري خام /fs صورت معکوسِ الیاف در هر اینچ
  کامپوزیت چهار لایه ايِ تخت، ضخامت ماتریس در سطح خارج ی (c شده است
  نشان داده شده است α/fs و فاصله بین الیاف در بین ردیف هاي الیاف (α/fs)-d
  65
  30-3 : مقطع یک کامپوزیت زمینه تیتانیمی با کسر حجمی الیاف 35 درصدي،
  فراوري شده به روش پوشش دهی تک نوارها با پودر
  67
  31-3 : مقطع عرضی کامپوزیت آلومیناید نیکل، تقویت شده با الیاف هیب ریدي
  آلومینا
  67
  32-3 : مقطع طولی کامپوزیت آلومیناید نیکل، تقویت شده با الیاف هیبریدي
  آلومینا
  68
  33-3 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مقطع عرضی یک لیف پوشش
  داده شده توسط پودر، که نشان دهنده پوشش یکنواخت و توزیع مناسب پودرها
  می باشد
  68
  م
  34-3 : شماتیک مراحل فرایند پوشش دهی الیاف با پودر 69
  35-3 : شماتیک دستگاه اعمال پوشش پیوسته چسب-پودر 70
  که با پودرهاي تیتانیمی به روش پوشش دهی پیوسته SiC 36-3 : یک لیف
  چسب-پودر پوشانده شده است
  71
  37-3 : شماتیک نحوه چیدمان اولیه الیاف پوشش داده شده 71
  به روش پوشش دهی Ti/SiC 38-3 : سیکل ترمومکانیک ی ساخت کامپوزیت
  پیوسته چسب و پودر
  72
  که در فشار 100 مگاپاسکال و 650 درجه Ti/SiC 39-3 : ریزساختار کامپوزیت
  سانتی گراد تولید شده است
  73
  که در فشار 150 مگاپاسکال و 800 درجه Ti/SiC 40-3 : ریزساختار کامپوزیت
  سانتی گراد تولید شده است
  73
  قسمتی از یک کویل الیافی که (b ، شماتیک روش فویل -کویل-فویل (a :41-3
  نشان دهنده توزیع یکنواخت الیاف در آن می باشد
  74
  42-3 : شماتیک روش اتصال از طریق نورد براي تولید کامپوزیت هاي زمینه فلزي
  لایه اي، در این روش پیوند متالورژیکی بین لایه ها برقرار می شود
  75
  75 Al و 2024 Al از یک کامپوزیت لایه اي 1100 TEM 43-3 : تصویر
  44-3 : شماتیک روش اکستروژن هم زمان براي تولید کامپوزیت زمینه مسی با
  الیاف نیوبیمی
  76
  مورد استفاده در میدان هاي Nb3Sn/Cu 45-3 : ریزساختار کامپوزیت ابر رساناي
  قوي مغناطیسی
  76
  با الیاف پیوسته 77 Mg/TiNi 46-3 : شماتیک فرایند پرس گرم در تولید کامپوزیت
  شماره 2 مندرج در (b شماره 1 و (a 47-3 : تصاویر میکروسکوپی نمونه هاي
  (12- جدول ( 3
  79
  48-3 : شماتیک لایه هاي فلزي تقویت شده با کامپوزیت زمینه پلیمري 79
  49-3 : شماتیک مراحل تثبیت و متراکم سازي یک کامپوزیت زمینه فلزي
  فاز زود گداز به (b ، فاز زود گداز به صورت فویل (a ؛ رشته اي با کمک یک فاز مایع
  صورت پودري و ماتریس شیاردار
  81
  50-3 : شماتیک مراحل فراوري کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي به روش
  پوشش دهی الیاف از طریق تعلیق پودر
  82
  51-3 : تصاویر الیاف پوشش داده شده با پودر آلومینیم در دو بزرگنمایی مختلف 83
  ن
  که به روش پوشش دهی تک نوارها با Ti/SiCf 52-3 : مقطعی از یک کامپوزیت
  طولی (b عرضی (a ، پودر فراوري شده است
  85
  53-3 : دیاگرام شماتیک تاثیر متقابل پارامترهاي حاکم بر فرایند تثبیت و متراکم
  سازي
  87
  54-3 : پیش بین ی یک مدل در ارتباط با زمان فرایند تثبیت و متراکم سازي یک
  پیش شکلِ فویل-الیاف-فویل

 

113 صفحه

سمینار انواع نخ هاي توليد شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

چكيده
با توجه به مشكلات نخ ريسندگي رايج رينگ مكانيس مهاي ريسندگي مدرن (روز) آه يكي از اين روشها ريسندگي چرخان هاي آه تبديل مستقيم فيتيله به نخ مي باشد. به وجود آمد تا به نوعي نياز به نخ مصرفي در نساجي را برطرف سازد. در اينجا ما مطالبي در مرود تاريخچه سيستم و نحوه ريسندگي چرخانه اي معمولي، معرفي اجزاء و انواع نخ هاي معمولي چرخانه توليد شده نخ هاي فانتزي، نخ هاي راه راه، نخ هاي در مورد نخ هاي ترآيبي Textile Res. گره دار، نخ ملانژ و… معرفي شده است. همچنين مقاله اي از آارآرده ارائه شده است. HUGH GONG ريسيده شده در سيستم چرخان هاي م يباشد آه جناب آقاي اميدواريم اين مطالب براي علاقمندان، دانشجويان و آساني آه در اين صنعت نساجي مشغول آار م يباشند مفيد واقع شود. متشكرم

 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  چكيده ١
  مقدمه ٣
  پيشگفتار ٤
  تاريخچه تكامل و توسعه ٥
  فصل دوم ١١
  چرخانه ي معمولي ١٢
  تشريح نحوه تشكيل نخ ١٢
  بازآردن فيتله ١٣
  انتقال الياف در شيار چرخانه ١٣
  جمع آوري الياف در شيار چرخانه ١٣
  تشكيل نخ ١٤
  برداشت و پيچش نخ توليدي ١٤
  اجزاء يك واحد چرخانه ١٥
  الف – شيپوري ١٦
  ب- غلطك و صفحه تغذيه ١٧
  پ- زننده ١٧
  ت- آانال انتقال ٢٠
  ث- چرخانه ٢٢
  ز
  ج- جايگاه چرخانه ٢٤
  چ- آانال خروج نخ ٢٥
  چ- ١ – آنترل تأثير تاب مجازي ٢٧
  چ- ٢ – آم نمودن سايش ٢٩
  ح- غلطك برداشت ٣٠
  خ- اجزاء پيچش و بست هبندي ٣٠
  چگونگي انتقال حرآت ٣٢
  نخ چرخانه اي ٣٢
  آرايش الياف در نخ چرخان هاي ٣٣
  ويژگي هاي نخ چرخانه اي ٣٤
  فصل سوم ٣٦
  تهيه نخ فانتزي اسلاب در سيستم چرخان هاي ٤١
  تعريف نخ فانتزي ٤١
  روشهاي متداول تهيه نخ فانتزي ٤٢
  آاربرد نخ هاي اسلاب ٤٤
  فصل چهارم ٤٥
  مقاله سيد مهدي نعمتي ٤٦
  چكيده ٤٦
  فهرست علائم ٤٦
  آليد واژه ها ٤٧
  ح
  مقدمه ٤٧
  تهيه نخ فانتزي ٤٧
  فصل پنجم ٥٣
  نخ ملانژ ٥٤
  تغيير در ساختار نخ ٥٤
  نخ گره دار ٥٤
  نخ راه راه ٥٤
  نخ خارج از مرآز ٥٥
  نخ هاي آشسان چرخانه اي ٥٨
  تأثيرات ترآيب ن خهاي دوجزئي ريسيده شده در ريسندگي انتهاي آزاد ٥٩
  نتيجه گيري آلي ٦٣
  منابع و مأخذ64

 

65 صفحه