دسته بندی / سمینار حسابداری

  • این فایل حاوی 34 صفحه درباره استراتژی برون سپاری است که در سال 91 تهیه و فصول زیر را داراست: فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم: مراحل و عوامل برون سپاري فصل سوم: اخذ تصمیم برون سپاري فصل چهارم: اجزاء و ابعاد استراتژي برون سپاري فرمت: pdf و قابل کپی  

    بیشتر