دسته: پایان نامه متالوژی

جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت هاي زمينه فلزي

چکيده: کامپوزيت مخلوطي در مقياس ماکروسکوپيک از 2 تا چند ماده مختلف است که اين مواد خصوصيات فيزيکي و شيميايي خود را حفظ کرده و مرز مشخصي را با يکديگر تشکيل مي دهند. اين...