جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت هاي زمينه فلزي

چکيده:

کامپوزيت مخلوطي در مقياس ماکروسکوپيک از 2 تا چند ماده مختلف است که اين مواد خصوصيات فيزيکي و شيميايي خود را حفظ کرده و مرز مشخصي را با يکديگر تشکيل مي دهند. اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هر يک از اجزاي تشکيل دهنده خود دارا مي باشد. هر کامپوزيت عموماً 2 ناحيه متمايز يعني فاز پيوسته و فاز ناپيوسته وجود دارند. روش هاي اتصال کامپوزيت ها به 3 صورت پروسه ذوبي، پروسه حالت جامد و ديگر انواع است. يکي از اين روش ها جوشکاري اصطکاکي چرخشي مي باشد. اين روش، روشي نسبتاً جديد و مناسب براي اتصال کامپوزيت هاي زمينه فلزي است . در اين روش 2 قطعه نسبت به يکديگر ثابت بوده و به يک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص اين روش، اتصال بين 2 کامپوزيت صورت مي گيرد. در اين روش، ناحيه اتصال بسياري از عيوب ميکروساختاري موجود در روش هاي معمول اتصال مانند قوس الکتريکي ندارند…..

 

 • فهرست مندرجات
  چکيده………………………………………………………………………………………………………………………… 5
  فصل اول
  کامپوزيت
  1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………7
  1-2 کامپوزيت هاي زمينه فلزي……………………………………………………………………………………..9
  فصل دوم
  جوشکاري اصطکاکي کامپوزيتهاي زمينه فلزي
  2-1 دسته بندي روشهاي اتصال کامپوزيتها…………………………………………………………………..49
  2-2 جوشکاري اصطکاکي ………………………………………………………………………………………………61
  2-3 نتايج و بحث…………………………………………………………………………………………………………….82
  فصل سوم
  3-1 نتايج………………………………………………………………………………………………………………………..99
  منابع……………………………………………………………………………………………………………………….101

 

 

85 صفحه

فرمت ورد

کد 3543