دسته: ترجمه مقالات حسابداری

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

بازدید: 125تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول  فاقد منابع تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی تعاونی ها در اقتصاد...

ترجمه کتاب حسابداری:حسابداری برای پرداخت وام و تعهدات بلند مدت کلی

بازدید: 89 حسابداری برای پرداخت وام و تعهدات بلند مدت کلی اهداف یادگیری: بعد از خواندن این فصل، توانایی های زیر را بدست خواهید آورد: شرح اینکه کدام نوع تعهدات به عنوان تعهدات بلند...