ترجمه تحقیق تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی-Fast Discrete Curvelet Transforms

خلاصه:
اين مقاله 2 روش اجرايي ديجيتالي جديد وابسته رياضيات، مشهور به (نسل دوم تغيير اشكال انحرافي) ]10 و 12[ در دو و سه بعدي، را تشريح مي‌كند. اولين تغيير شكل ديجيتالي بر اساس تغيير اشكال چها گانه سريع در فضاي نا برابر (USFFT) اجرا مي‌شود در حاليكه روش دو بر اساس پيچيدن نمونه هاي چهار گانه ويژه انتخاب شده صورت مي‌گيرد. دو روش اجرائيي الزاما بخاطر فرآيند شبكه فضائي كه براي تعبير انحرافات در هر مقدار و زاويه بكار مي‌روند ماه يكديگر متفاوت مي‌كنند. هر دو تغيير شكل ديجيتالي جدولي از ضرايب انحناي ديجيتالي كه فهرست عوامل مقياس نيز ضميمه آنهاست را ارائه مي‌كنند، همچنين عوامل جهت يابي و عامل مكانيت فضائيي را نيز به پيوست دارند. هر دو روش اجرائي در مورد اجراي فلاپهاي O(n2log n) براي n با n با ترتيب cartesian، سرعت زيادي خواهد داشت، بعلاوه آنها قابل معكوس شدن بوده و الگوريتم معكوس و سريعي درباره آنها با تركيب و پيچيدگي يكساني وجود دارد.  تغيير اشكال ديجيتالي ما بر اساس روشهاي اجرا شده پيشين اثبات شده- بر اساس نسل اول انحرافات با اين فرض كه ازنظر مفهومي‌ساده تر، سريعتر و افزايش بسيار كمتري نيز دارند. نرم افزار curvelob كه هر دو روش اجرائي را انجام مي‌دهد
كلمات كليدي:
تغيير اشكال انحنائي دوم (2D) و سوم (3D)، تغيير اشكال سريع چهار گانه، تغيير اشكال چهار گانه سريع غير همسان، تقسيم سازي سطح صاف، درجه بندي، برش ديجيتالي، فيلتر كردن، پيچيدن.
دانسته ها:
E.C بطور همه جانبه توسط موسسه علوم ملي (DMS) 40698-01 (FRG) و توسط وزرات نيرو DE- FGO3-02ER مود حمايت واقع مي‌شود. L.Y. نيز به وسيله وزارت نيرو مورد حمايت قرار مي‌گيرد. ما قصد داريم تا از Felix Herrmann, Eric verschuur براي فراهم سازي تصاوير وابسته و زمين لرزه، تشكر و قدر داني نمائيم.

 

 • فهرست مطالب
 • خلاصه: 4
 • دانسته ها: 5
 • 1- مقدمه 6
 • 1-1 تحليل چند گانه كلاسيك: 6
 • 2-1 چرا يك منحني مجزا تغيير شكل مي‌دهد؟ 7
 • فرمول 9
 • 5-1 آزمايش منحني ها 14
 • 1-زمان ادامه دار تغيير اشكال منحني ها…. 14
 • 3-تغيير اشكال منحني ديجيتالي 17
 • 1-3 كرونيزيشن ديجيتالي 18
 • 2-3 تغيير شكل منحني ديجيتالي در قبال FFT غير همسان فضائي 20
 • 3-2 تغيير شكل منحني ديجيتال پيچ ها: 22
 • 4. FDCT در قبال USFFT 25
 • 1-4 قطبيعت داخلي: 25
 • 2-4 ارائه Riesz و شبكه هاي دو گانه 26
 • 3-4 تغيير اشكال افزوده شده: 29
 • 4-4 تغيير شكل معكوس 29
 • 5- تغيير اشكال چهار گانه سريع در بدون برابر فضائي: 30
 • 1-5 الگوريتم 31
 • 5-2 تحليلهاي خطاها: 31
 • 3-5 مقدار USFFT اضافه شده: 32
 • 4-5 ماتريكس Gram 33
 • 6- كاربرد FDCT در قبال، جريانات پيچيده 34
 • 1-6 ارائه دهنده هاي Riesz 34
 • 2-6 روش تماس و معكوس: 36
 • 7- توابع 38
 • 1-7 منحني ها در بهترين وضعيت مقياسي 38
 • 2-7 ويندوزهاي مربوط به نقاط اتصالي بين محورها 41
 • 2-7 ساير تقاطهاي جريان دار 42
 • 4-7 ابعاد مهمتر و بالاتر 44
 • منابع 45

 

50 صفحه

ورد + پی دی اف

,

مقاله ترجمه شده عمران:GPS در نظارت پویا بر سازه های قدیمی

 

چکیده: تکنولوژی سیستم موقعیت یابی سراسری (GPS) با نرخ های نمونه برداری بالا (تقریبا 10 نمونه در هر ثانیه)،اندازه گیری های دینامیک امکان پذیر از نظر اقتصادی و توجیه علمی جابجایی های مربوطه ی ساختمان های قدیمی را امکان پذیر می سازد ، درغیراینصورت  اندازه گیری مستقیم توسط ابزارهای دیگر مانند شتاب سنج های رایجی  که به پس پردازش شامل انتگرال دوگانه نیاز دارند، سخت می باشد. آزمایشی را توضیح می دهیم که در آن واکنش های جابجایی ساختمان بلند شبیه سازی شده به صورت واضح و صحیح در زمان واقعی اندازه گیری می شوند. چنین اندازه گیری ها می توانند برای ارزیابی میانگین نسبت های رانش و تغییرات موجود در ویژگی های داینامیک مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین می توانند توسط مهندسین و مالکان ساختمان یا مدیران برای ارزیابی کارایی بنا در طول حرکت های شدید بوجود آمده توسط زمین لرزه ها و بادهای قوی مورد استفاده قرار گیرند. با ایجاد جابجایی های آستانه ای یا نسبت های رانش و شناسایی مشخصات داینامیک متغیر، روندها می توانند برای استفاده از چنین اطلاعات برای ایجاد امنیت عمومی و یا برای بهبود کارایی بنا توسعه یابند.

دانلود  مقاله انگلیسی GPS in dynamic monitoring of long-period structures

,

مقاله ترجمه شده عمران: ارزیابی مقایسه ای از طرح های پردازش داده ها با استفاده از اطلاعات قوی حرکت زمین ترکیه ای

چکیده:  طرح پردازش داده های حرکت زمین سازگار برای اکثر تحقیقات مربوط به مهندسی زلزله شناسی و مندسی لرزه شناسی مهم می باشد. از میان روش های پردازش داده ای متعدد، فیلترینگ (پالایش) تکنیک اکثرا پیاده سازی شده در از بین بردن نویز فرکانس کم و زیاد از داده های حرکتی قوی می باشد. دو روش فیلترینگ مختلف برای از بین بردن نویز فرکانس پایین در این بررسی مورد مطالعه قرار می گیرند. یکی از این روش ها براساس اطلاعات نویز منتشر شده توسط پیمایش ثابت رکوردهای مشابه می باشد، در حالیکه روش دیگر از طرح تکراری مرتبط با راهنمای طیف مبدا تئوریکی برای تعیین فرکانس فیلتر برش کوتاه استفاده می کند. هدف این بررسی دو مورد می باشد: (a) مشاهده ی اختلافات و شباهت های فرکانس های فیلتر برش کوتاه محاسبه شده از طریق این دو روش، (b) مشاهده ی تاثیر مقادیر  تعیین شده توسط این روش ها روی مقادیر پیک حرکت زمین و عرض های جابجایی طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی.

دانلود مقاله انگلیسی A COMPARATIVE EVALUATION OF DATA PROCESSING SCHEMES USING TURKISH STRONG GROUND-MOTION DATA

16 صفحه

 

,

مقاله ترجمه شده عمران:فرسایش داخلی در سدهای خاکی

چکیده: فرسایش داخلی ذرات خاک داخل  سد توسط آب که از راه سد نشت می کند (و توسط مهندسین سد، لوله کشی نامیده می شود)، از رایجترین عوامل شکست سدهای خاکی است . فرسایش داخلی به ویزه به  این علت خطرناک می باشد که ممکن است هیچ شواهد خارجی وجود نداشته باشد، یا شواهدی جزئی وجود داشته باشد  که خبر از وقوع فرسایش می دهند. سد ممکن است در عرض چند ساعت بعد از آشکار شدن شواهد فرسایش داخلی بشکند.

 

دانلود مقاله انگلیسی Internal erosion of earth dams

 

8 صفحه

 

,

مقاله ترجمه شده عمران: ارزشیابی و بررسی انتقادی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی

چکیده: در این مقاله، بررسی جامع مقالات منتشر شده در زمینه  پدیده های  پایپینگ خاک ارائه می شود. اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایپینگ در طول  سال های 1910-1935 توسعه یافته اند. ضوابط فیلتر برای خاک های پراکنده کننده در دهه  1970 اصلاح شد. پدیده ی پایپینگ در کل به صورت زیر تعریف می شود: (1) متورم کردن، (2) فرسایش داخلی، (3) فرسایش پس گشت(به عقب)، گرچه حالت های دیگر نیز امکان پذیر می باشد. تحقیقات اخیر در زمینه  پایپینگ نشان دهنده  محدودیت های وقوع پایپینگ و نقشی می باشند که طراحی و ساخت ممکن است در درصد بالایی از شکست های پایپینگ ایفا کنند. رویه های آزمایشگاهی استانداردسازی شده برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ در مواد چسبنده دردسترس می باشند، ولی هیچ  روشی برای ارزیابی پتانسیل خود فیلترسازی وجود ندارد. پیشرفت های اخیر در تکنولوژی کامپیوتر، ارزیابی تراوش و تغییرشکل را در خاکریزها سرعت بخشیده است ولی روش های محاسباتی برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ در حال حاضر محدود می باشند.

کلمات کلیدی: سدهای خاکی، پایپینگ، فرسایش داخلی، برآمدگی، پرشدگی

 

دانلود مقاله انگلیسی Critical appraisal of piping phenomena in earth dams

 

15صفحه