دسته بندی / منابع استخدامی دیوان محاسبات

  •     محتوای سوالات استخدامی  دیوان محاسبات کشور چیست؟ 1- سوالات کارشناس اداری- کارشناس رایانه-  حسابرس- زبان انگلیسی- هوش و استعداد تحصیلی- کامپیوتر- مبانی حقوقی -قانون اساسی و شناخت مسائل روز 2- سوالات تخصصی: ریاضی و آمار-اصول تنظیم کنترل بودجه- حسابرسی- حسابداری مالی-حسابداری دولتی- معماری پیشرفته- شبکه های کامپیوتری پیشرفته-ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری- پردازش […]

    بیشتر