دسته: منابع استخدامی سازمان انتقال خون

سوالات استخدامی سازمان انتقال خون کارشناس شیمی

بازدید: 127  محتوای سوالات استخدامی  انتقال خون کارشناس شیمی  چیست؟ 1-کارشناس شیمی: ترمودینامیک- مکانیک و سیالات-انتقال حرارات-کنترل فرآیند-انتقال اجرام-عملیات واحد-الکتروشیمی-پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی 2-عمومی: آمار+زبان+معارف+ادبیات+ریاضی+کامپیوتر طریقه دانلود سوالات استخدامی انتقال خون کارشناس شیمی  چگونه...

سوالات استخدامی انتقال خون کارشناس آزمایشگاه

بازدید: 332  محتوای سوالات استخدامی  انتقال خون کارشناس آزمایشگاه چیست؟ 1-کارشناس آزمایشگاه: بیوشیمی بالینی-خون شناسی و بانک خون-ایمونولوژی و سرولوژی-انگل شناسی-میکروبیولوژی 2-عمومی: آمار+زبان+معارف+ادبیات+ریاضی+کامپیوتر طریقه دانلود سوالات استخدامی انتقال خون کارشناس آزمایشگاه  چگونه است؟ ۱- آدرس...