نقد پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی در مطبوعات

بازدید: 294یکی از وظایف دانشجویان در درس سمینار توانایی نقد یک نموه پایان نامه می باشد.در نقد پایان نامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد: 1- هدف از نقد کردن فقط پرداختن به نکات...