دسته: نقد پایان نامه علوم اجتماعی

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی در مطبوعات

یکی از وظایف دانشجویان در درس سمینار توانایی نقد یک نموه پایان نامه می باشد.در نقد پایان نامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد: 1- هدف از نقد کردن فقط پرداختن به نکات منفی...