دسته: پایان نامه مدیریت آموزشی

اصول مدیریت و رهبری نيروي انساني در نيروي هوايي

چكيده: در وجود هر انساني مقداري نيروي حياتي، انرژي، امكانات و استعدادهاي خاص نهفته است كه اگر شرايط و فرصت مناسب براي او فراهم گردد. اين نيروها و استعدادها، آشكارا و به طور رشد...

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان

  بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد مقدمه هم اكنون بيش از نيم قرن از زماني كه پيتردراكر براي توصيف گروه جديدي از...

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382 مقدمه مديريت اثربخش احتمالا عامل اصلي در کشورهاي توسعه يافته و مورد نيازترين عامل...