پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌

پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌

مقدمه
وجود يك جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان مي تواند تاثير بسزايي درسلامت روانی موجودوايجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زيرا نهاد خانواده به خودی خود يک جامعه کوچک است وهر گونه تغيير مثبت يا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثيرمستقيم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقيم بر ثبات يابی ثباتی جامعه تاثير دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هرکودک می تواند برپويايی خانواده اثر بگذارد،والدين وديگراعضای خانواده بايد تغييرات متعددی راجهت سازگاری با عضو جديد تحمل کنند. تولد يک کودک ناتوان  بر خانواده می تواند اثرات عميقی داشته باشد،زيرا خصوصيات کودکان ونوزادان معلول  حدود انتهايی رفتار است واز آنجايی که معلوليت ورفتارهای ناشی از آن امری ثابت وپايدار می باشد،اين امر برتعاملاتی که کودک باوالدين وخواهران وبرادران خوددارد،تاثير می گذارد(هالاهان وکافمن ، 1998).
مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدين تحميل می کنند.برنحوه تعامل والدين تاثیر
می گذارد. بروز معلوليت در فرزندان اختلالات عاطفی ومشکلات اقتصادی زيادی رادر خانواده ايجاد
مي کند،بنحوی که  يكايك افراد خانواده دچاربحرانهايي ناشي ازوجودفردمعلول مي شوند.
روابط دچار سردی وتيرگي مي شودوروابط اجتماعي خانواده نيزمحدود مي گردد.ساير فرزندان دچار مشکلات عاطفي واجتماعي ميگردند وبطور کلي بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان وسرمايه های فردی_اجتماعي است به شدت به مخاطره مي افتد(حسين نژاد،1375).
در تحقيق حاضرسعي محقق بر روشن کردن اين موضوع است که آياوجود کودک عقب مانده ذهنی ميتواند برسازگاری اجتماعي مادران اثرات منفي داشته باشديانه.

فهرست مطالب :

مقدمه

بیان مساله

اهمیت وضرورت

هدف از اجرای تحقیق:

ـ اهداف کلی:

اهداف جزئی

.فرضیات یا سوالات تحقیق:

تعریف واژه‌ها

سازگاری اجتماعی

کودکان عادی

فصل دوم

پیشینه تحقیق

چهار چوب پنداشتی

مروری بر مطالعات پیشین

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی

شدت عقب ماندگی

ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم

عوامل زمینه ساز

شیوع

سیستم طبقه بندی خانواده:

روی آوردهای خانواده‏های دارای کودک استثنایی ناتوان

خصوصیات خانواده دارای کودک معلول

تأثیر کودک معلول بر واکنش‏های اولیه والدین

انواع واکنش‏های نخستین والدین

مسایل زناشویی:

پذیرش یا طرد کودک معلول

الف) آگاهی از مسأله

ب) تشخیص و باز شناسی چیستی مسأله

ج) جستجوی علت

د) جستجو شیوه‏ها و تدابیر درمانی

ه‍ ) پذیرش کودک

سازگاری خانواده کودکان معلول

سازگاری اجتماعی

ملاک و معیار سازگاری

عوامل مؤثر در سازگاری

دیدگاه‏ها در مورد سازگاری اجتماعی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه علوم رفتاری

دیدگاه مراجع محوری

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه روان شناسی شناختی

مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش پژوهش:

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

معیارهای پذیرش نمونه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

متغیرها و نحوه سنجش آنها

روش جمع آوری دادها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

منابع

 

54 صفحه

فرمت ورد

رشته روانشناسی

پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی

پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

 

چکیده:

مقدمه: ناباروری از جمله شرایط استرس آور و دشواریاست که برای تعداد نسبتا قابل توجهی از زوجها اتفاق می افتد. مطابق با آمارها از هر ۵ زوج، یک زوج با مشکل ناباروری مواجهند. این موضوع تثیر مستقیمی بر سلامت روان و شاخصهای مرتبط با آن خواهد داشت.

هدف: هدف از این پژوهش تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور می باشد.

جامعه آماری تحقیق شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا تهران و نیز زنان بارور مراجعه کنند به مدارس جهت ثبت نام فرزندانشان در خرداد و تیرماه سال ۱۳۸۷ بودند و از هر گروه تعداد ۵۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات:  دراین پژوهش از پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی DAS، پرسش نامه شادکامی ذهنی آکسفورد و پرسش نامه بدکار کردی جنسی استفاده شده است.

نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میزان بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و بارور تفاوت معناداری وجود دارد. اما یافته های این پژوهش گواه آن است که بین میزان سازگاری زناشویی دو گروه مورد مطالعه تفاوت چندانی وجود ندارد.

بحث: شایسته است آموزشهای لازم جهت افزایش شادکامی و افزایش رضایت در روابط جنسی و زناشویی به زنان نابارور ارایه و مشاوره های حمایتی و رواندرمانی مناسب ارایه گردد.

مقدمه:

خانواده قدیمی ترین و کهن ترین هسته طبیعی است که از بدو پیدایش وجود داشته است و بدون خانواده هسته مرکزی هیچ اجتماعی به وجود نمی آید. در واقع خانواده حکم سلول را در ساختمان موجودات دارد و کانون حفظ سنتهای خانوادگی و اجتماعی است و مرکز تعلیم و تربیت و آموزش حس تعادل، وطن دوستی، گذشت، فداکاری و تمام خصایص عالیه انسانی می تواند باشد. (نجاتی، ۱۳۷۴: ۲۹)

فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده
نتایج
بحث
مقدمه
مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف فرعی
الف) د ربعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
فرضیه های تحقیق
الف) در بعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
سوالات تحقیق
الف) در بعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
تعریف متغیرها
سازگاری زناشویی
بدکارکردی جنسی
شادکامی ذهنی
باروری
۵ناباروری
فصل دوم
ادبیات پژوهش
تحقیقات انجام شده در ایران
الف) در بعد سازگاری زناشویی
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بدکارکردیهای زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد
سازگاری
سازگاری و ناسازگاری
ناسازگار کیست؟
اریک برن معتقد است که هر انسانی از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر نیز هستند، تشکیل می شود
فروپاشی زندگی زناشویی
مواردی که در زندگی زناشویی سبب اختلاف می شود
عوامل موثر در سازش با همسر
سنین بهترین سازش
ویژگی هایی که باعث ارتباط ناسازگارانه زناشویی می شود
برای آنکه مشکلی که موجب ناسازگاری شده را حل کنیم به دو مرحله جداگانه باید مشکل را تقسیم کرد
الف) شناسایی مشکل
ب) حل مشکل
حفظ روابط زناشویی
رضایت از زندگی
بهداشت روانی و سازگاری
بعضی خصوصیات انسان سازگار و سالم
خصوصیات دیگر انسان سازگار
پرورش شوخ طبعی به خصوص درباره خود
شرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی
سلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشویی
سلامتی زن
سلامتی شوهر
بهداشت روانی ازدواج
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
نظریه سالیوان
نظریه اریکسن
۹شادی یک انتخاب است
خط مشی شادی
عوامل تاثیر گذار بر شادی
اعتقادات مذهبی
سرمایه اجتماعی
الف) اعتماد
اعتماد شامل سه مقوله می باشد
مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی
حال به تعریف اختلال در این چهار مرحله می پردازیم
میل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازی
بدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسی
D.S.M.IV بین دو نوع اختلال میل جنسی تمایز قائل است
الف) اختلال میل جنسی کم فعال
ب) اختلال بیزاری جنسی
اختلالهای انگیختگی جنسی
اختلالهای اوج لذت جنسی
اختلال درد جنسی
نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی
انواع بدکارکردهای جنسی
اختلال میل جنسی پائین
اختلال بیزار جنسی
اختلال نعوظی مرد
با این حال هنوز هم مشخص نشده است که تمرکز حواس بر افکار منفی علت ناهنجاری جنسی است یا معلول آن
اختلال انگیختگی جنسی در زن
۵ارگاسم بازداری شده در زن
۶ارگاسم بازداری شده در مرد
۷انزال زودرس
مقاربت دردناک (دیسپارونی)
واژینیسم
درمان بدکارکردیهای جنسی
آموزش جنسی
کاهش اضطراب
رویه های تغییر افکار و نگرشها
درمان زوجین
فنون روان پویایی
روش های بدنی و پزشکی
درمان کم میلی جنسی – یک رویکرد وحدت یافته
باروری
ناباروری
نازایی
عقیم بودن
یائسگی
تاریخچه ی ناباروری
سیر ناباروری از گذشته تا کنون
انواع ناباروری
ناباروری اولیه
ناباروری ثانویه
ناباروری نسبی
اپیدمیولوژی ناباروری
علت ناباروری
استرس
آسیب های ناشی از قرصهای پس از نزدیکی
پرخوری توام با سوء تغذیه
اسپرم ضعیف
عفونتهای ادراری – تناسلی
تضعیف سیستم ایمنی
وزن
داروها
عفونتهای دستگاه تناسلی
سابقه بیماری عفونی:
سابقه جراحی یا ضربه ها
اختلالات فعالیت جنسی
ایمپوتنسی
اختلال فعالیت ارگاسمیک
اختلال فعالیت واژینیسم
اختلال فعالیت جنسی عمومی
علاوه بر موارد دیگر همچون موارد زیر موجب ناباروری در زنان می شود از قبیل
تاثیر سن زوجین در ناباروری
حداقل به دو دلیل کیفیت اسپرم با پیری کاهش می یابد
ناباروری باعلتهای ناشناخته
ناباروری ثانویه
ناباروری ثانویه در موارد زیر دیده می شود
عوامل اساسی برای تولید مثل
علل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصد
مراحل بررسی وضعیت افراد نابارور
بررسی زن نابارور شامل مراحل زیر است
موارد ارجاع زوج نابارور به متخصصین
درمان ناباروری در زنان
روشهای درمان در زنان نابارور
روش درمانی ART
لازمه ی اساسی درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی (IVF)
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری
حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسش نامه عملکرد جنسی
پرسش نامه شادکامی اکسفورد (OHI)
جدول شماره    : نتایج نهایی تحلیل عاملی جهت روایی سازه پرسش نامه شادکامی
پرسش نامه سازگاری زناشویی DAS
پایایی و روایی مقیاس
ملاحظات اخلاقی
فصل پنجم
یافته های تحقیق و پیشنهادات
یافته های تحقیق
الف) توصیف داده ها
ب) آزمون فرضیه ها و بحث و تبیین
پیشنهادات تحقیق
مشکلات و محدودیتهای تحقیق
نتیجه گیری و جمع بندی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس همبستگی زناشویی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس توافق زناشویی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس ابراز محبت زناشویی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در پرسش نامه سازگاری زناشویی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس میل جنسی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس تحریک جنسی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس دستیابی به ارگاسم
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس فرونشینی جنسی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در پرسش نامه بدکارکردی جنسی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس رضایت از خصوصیات شخصیتی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس همدلی (اجتماعی شدن)
جدول :میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس خوش بینی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس رضایت از سلامت جسمی
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در خرده مقیاس عزت نفس
جدول: میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه زنان بارور و نابارور در پرسش نامه شادکامی ذهنی
ضمائم
منابع
پرسش نامه ها

 

183 صفحه

فرمت ورد

کامل

پایان نامه شناخت و فراشناخت

 • مقدمه :
  شناخت و فراشناخت از جمله مقولاتي هستند كه در اكثر فعاليت هايمان با آنها سر و كار داريم . در اين پژوهش سعي بر اين بوده كه اين دو مقوله را بيشتر شرح دهيم . شناخت ، مفهومي است كه از دير باز مورد توجه انسان و مخصوصا” كساني كه در امر يادگيري فعاليت دارند ، بوده و هست .
  بعد ها كلمه «شناخت» و « روان» با هم تركيب شدند و روانشناسي شناختي را به وجود آوردند . حوزه اي كه    روز به به طرفدارن آن افزوده ميشود. بنابراين سعي كرده ايم برخي نظريات روانشناسي شناختي را نيز ذكر كنيم . فرايند هاي شناختي مثل توجه ، ادراك ، تفكر ، تصميم گيري و  … را به مفيد توضيح داده ايم و سعي بر اين بوده كه ماهيت اين مفاهيم و ارتباطي كه با شناخت دارند، بيشتر مورد بحث قرار بگيرد . برخي از اين فرآيندها از  اهميت بيشتري برخوردار بوده اند. بنابراين آنها را به طور مبسوط تر توضيح داده ايم . راهبردهاي شناختي نيز بخشي از اين پژوهش را به خود اختصاص داده اند . مهمترين راهبردها شناختي يعني تكرار، بسط معنايي و سازماندهي در اين بخش توضيح داده شده اند .
  بخش دوم اين پژوهش به فراشناخت اختصاص دارد . مفهوم جديدي كه از عمر آن بيشتر از 30 سال نمي گذرد و كتب تاليفي راجع به فراشناخت چه لاتين و چه فارسي محدود مي باشند، مخصوصا” به زبان فارسي هيچ كتاب معتبر اختصاصي راجع به اين مفهوم وجود تدارد . ولي با اين حال برخي كتب تربيتي و شناختي به طور پراكنده    و مختصر به اين مفهوم پرداخته اند كه هريك فقط به يكي از جنبه هاي آن اشاره كرده اند. در اين جا سعي    كرده ايم جنبه ها مختلف و پراكنده فراشناخت رانظم ببخشيم . بنابراين ابتدا از تاريخچه ، محدود نظر ياتي كه راجع به فراشناخت وجود داشته اند را توضيح داده ايم . نظريه فلاول كه مهمترين نظريه فرا شناختي محسوب ميشود تقريبا” به طور كامل توضيح داده شده است .
  فرآيندهاي فراشناختي را به طور اجمالي توضيح داده ايم و رابط فراشناخت و تفكر انتقادي نيز مورد بحث قرار گرفته است . در بخش بعدي مهمترين راهبردهاي فراشناختي يعني برنامه ريزي  ، كنترل و نظارت و نظم دهي را توضيح داده ايم .
  روش تحقيق
  روش انمجام اين پژوهش ، روش توصيفي از نوع كتابخانه اي (آرشيوي ) مي باشد. در اين نوع مطالعات، پژوهشگر در توليد اطلاعات ، هيچگونه نقشي نداشته، بلكه داده هايي كه قبلا” در بانك اطلاعاتي موجود بوده را به شكل منسجمي گرد آوري كرده و به يك روال منطقي ومنظم  ارائه مي دهد . اين نوع مطالعات مي تواند بر روي     پديده هاي طبيعي يا اطلاعات مربوط به دادگاهها و مفاهيم علمي صورت بگيرد .
  از نظر هاف نيز اين پژوهش در زمره پژوهش هاي بنيادي قرار ميگرد كه هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريه ها، تعيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه دانش در يك زمينه خاص است و هيچگونه كاربرد بلافاصله اي برآن مترتب نيست .
  تاريخچه شناخت
  مشخص كردن دقيق هر زيمنه اي از تحقيق مشكل است ، و اگر پرسيده شود كي روانشاسي شناختي شروع شد، روانشناسان شناختي ، دامنه وسيعي از داده هاي متنوع را پيشنهاد خواهد كرد ( R eisberg 2001 ) .
  از نوشته هاي اوليه مي توان به ترسيم مطالب شگفتي در مورد دانش پرداخت. نظريه هاي اوليه به جايگاه تفكر و حافظه علاقمند بودند، نوشته هاي هيرو گليفي مصر ناظر بر اينكه مولفان آنها معتقد بودند كه مكان دانش قلب است (سولسو 1991/ترجمه ماهر 1381) .
  مساله بازنمايي ذهني نيز از سوي فلاسفه يوناني و در زمينه آنچه امروزه به عنوان ساختار و فرآيند شناخته ميشود مورد بحث قرار گرفته است . بحث در مورد ساختار فرآيند تا قرن نوزدهم جنبه مسلط داشت و مركز علاقه ، طي سالها از ساختار به فرآيند و بالعكس تغيير مي كرد (همان منبع )
  براي افلاطون تفكر برپايه تحريك ناشي از هريك از احساس ها استوار بود، چون هر حسي كنش ويژه اي دارد لذا  بر طبق مفهوم سازي افلاطون ، ادراك انساني و بازنمايي جنبه اي خاص از محيط المثنائي خود را در جهان مادي دارد . ارسط مدعي بود كه ذهن انسان بر روي ادراك اشياء عمل مي كند، لذا درك شي مثلا” يك ميز بر اساس توانمندي ذهن براي تجربه ميزهاي بسيار استخراج مفهوم ميز از آن تجارب محتمل ميگردد. ارسط دو ايده ديگر نيز ابراز داشت كه تاثير مهمي بر روتنشناختي سنتي بر جاي نهاد: 1- اصل تداعي گرايي، كه برطبق آن ايده ها   در ذهن بر اساس مجاورت ، مشابهت و تضاد پيوند مي يابند . 2- قواعد منطق كه بر طبق آن حقيقت ناشي از استدلال قياسي يا استقرايي است . ايده هاي ارسط بويژه در مقابله با ايده هاي افلاطون شبيه به مفهوم ما در باب فرآيند است ، در حاليكه ايده ها ي افلاطون به مفهوم ساختار نزديكتر مي نمايند. فلاسفه و الهيون عصر   روشنگري معمولا” معتقد بودند كه محل دانش در مغز است و برخي كوشيدند محل آنرا از نظر گرافيكي مشخص كنند. آنها معتقد بودند كه دانش از طريق حواس فيزيكي كسب مي شود اما همچنين ناشي از منابع الهي نيز     مي باشد در طول قرن هيجدهم وقتي روانشناسي فلسفي به نقطه اي رسيد كه درآن روانشناسي علمي توانست نقشي قبول كند، تجربه گرايان انگليسي – بر كلي ، هيوم و جميز ميل و پدرش جان استوارت ميل – ابراز داشتند كه بازنمايي ذهني سه نوع است : 1- رويدادهاي مستقيم (يا ادراك واقعيت) ، 2- كپي هاي كم رنگ از ادراكات    يا آنها كه در حافظه ذخيره مي شوند ،3- تبديل اين كپي هاي كم رنگ چون تفكر متداعي (هيوم در سال 1948) در مورد توانايي دورني چنين مي گويد: « براي شكل دادن هيولاها و ديگر اشكال و ظواهر نامتجانس اقدام به  تخيل ، پر دردسر تر از درك طبيعي ترين و آشناترين اشياء نيست (همان ).
  در پايان نيمه اول نوزده نظريه هاي مربوط به بازنمايي مربوط به بازنمايي ها دانش با اهميت تلقي مي شدند . يك جريان به رهبري و ونت در آلمان و ادوارد تيچنر در آمريكا شكل گرفت كه بر ساختار بازنمايي ذهني تاكيد        مي كرد و جريان ديگر به رهبري فرانتس بر نتانو ايجاد شد كه برفرآيند ها يا اعمال تاكيد مي ورزيد . بر نتانو بازنماهاي دروني راهستي هاي ايستا ، با ارزش ناچيز در روانشناسي دانست .
  او به مطالعه اعمال شناختي ، مقايسه كردن ، داوري كردن و احساس كردن پرداخت كه از نظر او موضوع مناسب روانشناسي مي باشند(همان).
  در همين زمان در امريكا ويليام جيمز موضوع روانشاسي را تجربه ما در باب اشياء خارجي مي دانست . شايد مستقيم ترين پيوند با روان شناسي شناختي مدرن ، ديدگاه او درباره حافظه باشد كه در آن هم ساختار و هم فرآيند نقش مهمي ، ايفا مي كنند (همان) .
  داندرز و كاتل معاصران جيمز ، با استفاده از ادراك ، نمايش هاي ديداري كوتاه بعنوان ابرازي جهت تعيين زمان لازم براي عمليات ذهني به آزمايشاتي شناختي خوانده مي شود مربوط است . به نظر مي رسد كه تكنيك موضوع مطالعه ، روشهاو حتي تعبير و تفسير نتايج اين دانشمندان ظهور اين علم را در نيمه قرن پيش بيني كرده بود (همان ).
  رواننشناسي شناختي يكي از ديدگاههاي نظري است و مدعي است كه هدف روانشناسي علمي ، مشاهده رفتار به منظور استاناج ، درباره عوامل نامشهود و زير بنايي است كه ممكن است تعيين كننده اعمال مشهود باشد در روانشناسي شناختي از مشاهدات ، استفاده مي شود تا استنتاجهايي درباره عواملي همچون تفكر ، زبان ، معنا و صورتهاي ذهني انجام گيرد. روانشناسي روزمره ، روانشناسي شناختي است (گلاورو بروبنگ 1990 خرازي 1377).
  شايد هيچ رويداد واحدي  نشانه پايان دوران مكتب تداعي و آغاز انقلاب شناختي در دوران شناسي آمريكايي   نبوده است . انقلاب شناختي حداقل در آغاز روندي آرام داشت. بدون شك « زمان آن فرا رسيده بوده .» زيرا روانشناسان امريكايي روز به روز با ديدن محدوديت هاي نظري و روش رفتار گرايي نااميد تر مي شدند تحقيقات زبان شناسان درباره طبيعت تكوين زبان شواهدي را به ضد ديدگاه محيط گرايي تند رويي كه رفتار گرايي   پيشنهاد مي كرد ، فراهم آورد عامل مهم ديگر ظهور رايانه بود، كه هم استعاره اي معتبر براي پردازش اطلاعات توسط انسان عرضه كرد و هم ابراز مهمي را براي كشف فرايندهاي شناختي انسان در اختيار محققان قرار داد.   فراتر از اين گرايش عمومي آثار تعدادي از افراد در هدايت روانشناسي به سمت انقلاب شناختي اشكارا نقش   حياتي داشته است . براي نمونه كتاب اصول روانشناسي كه توسط ويليام جيمز در سال 1890 منتشر شد فصل هايي درباره توجه، حافظه ، تصوير – ذهني و استدلال را در مي گرفت ، و لفكانگ كهلر ذهنيت ميمونهاي انسان   نما را در سال 1925 منتشر كرد كه فرايندهاي رايج در تفكر پيچيده را بررسي نموده است ، او و ساير روانشناسان گشتالت بر فهم ساختاري تاكيد داشتند ، اين توانايي كه براي فهميدن كيفيت يك شي بهتر است كل اجزاء با    هم باشند . كتاب ديگري كه تاثير عمده اي در شكل گيري روانشناسي شناختي داشته است . « رفتارگرايي» بود كه در سال 1924 بوسيله جان بي واستون منتشر شد. حرف اصلي اين كتاب اين بود كه روانشناسان بايد آن   چيزي را كه به طور مستقيم در رفتار شخص مي توانند مشاهده كننده فقط به مطالعه آن بپردازند وانسون از رويكرد S   – R حمايت مي كرد كه در آن آزمايشگران چگونگي پاسخ فرد به يك محرك را اندازه مي گيرند . رويكرد محرك – پاسخ با ديدگاه واتسون سازگار بود. چون محرك و پاسخ دو چيز قابل مشاهده بودند ؛ مشكل اين رويكرد اين بود كه آن چيزي كه شخص با حاضر كردن اطلاعات در مقابل محرك ها انجام مي داد به طور واقعي قابل مشاهده و آشكار نبود، به اين منظور رويكرد پردازش اطلاعات سعي كرد كه چگونگي اينكه يك شخص اطلاعاتش را بين محرك و پاسخ منتقل مي كند را شناسايي نمايد (همان )…..

  مقدمه
  روش تحقيق
  بخش اول :شناخت
  تاريخچه شناخت
  نظريه هاي شناختي
  ـ نظريه شناختي جورج كلي
  ـ نظريه اسناد
  ـ نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگر
  نظريه هاي شناختي عاطفه
  ـنظريه شاختر
  ـ نظريه لازاروس
  ـ نظريه واينر
  ـ نظريه ميشل
  ـ نظريه شناختي پيازه
  ـ نظريه رشد شناختي اجتماعي ويكوتسكي
  ـ نظريه رشد شناختي برونر
  تعريف شناخت
  فرايندهاي شناختي
  1ـ توجه
  2ـ ادراك
  3ـ تفكر
  4ـ تصميم گيري
  5ـ حل مساله
  6ـ حافظه
  7ـ زبان
  راهبردهاي شناختي
  ـ تكرار يا مرور
  ـ بسط يا گسترش معناي
  ـ سازماندهي
  بخش دوم : فراشناخت
  تاريخچه فراشناخت
  نظريه هاي فراشناخت
  ـ نظريه فرا شناختي فلاول
  ـ نظريه فراشناختي كليو
  ـ نظريه هاي ديگر در باب فراشناخت
  تعريف فراشناخت
  فرايندهاي فراشناختي
  ـ دانش فراشناختي
  ـ تنظيم و كنترل
  ـ فراشناخت و هوش
  ـ فراشناخت و آموزش راهبرشناختي
  ـ فراشناخت و تفكر انتقادي
  ـ نتيجه گيري و بحث
  راهبرد هاي فراشناختي
  ـ برنامه ريزي
  ـ كنترل و نظارت
  ـ نظم دهي
  محدوديت هاي تحقيق
  فهرست منابع فارسي
  فهرست منابع انگليسي

 

110 صفحه

فرمت ورد

کامل و همراه با منابع

,

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

 • چكيده

  برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).

  روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.

  اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.

  براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

  • بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
  • مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
  • مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
  • مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
  • مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                    صفحه
  چكيده                                             1
  فصل اول: كليات پژوهش
  1-1- مقدمه                                            3
  2-1- بيان مسئله                                            3
  3-1- هدف پژوهش                                        4
  4-1- اهميت ضرورت پژوهش                                    5
  5-1- انگيزه پژوهش                                         6
  6-1- سوالهاي پژوهش                                        6
  7-1- تعاريف عملياتي                                        6

  فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
  1-2-  مباني نظري پژوهش                                    11
  1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات                                12
  2-1-2- ارتباطات چيست                                    14
  3-1-2- تعاريف ارتباطات                                    15
  4-1-2- هدف از برقراري ارتباط                                    17
  5-1-2- انواع ارتباطات                                        18
  6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                22
  7-1-2- شيوه هاي ارتباط                                    23
  8-1-2- شکلهای ارتباط                                        25
  9-1-2- فرآيند ارتباطات                                        29
  10-1-2- الگوي ارتباطي برلو                                    31
  11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل                        31
  12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                    32
  13-1-2- كاركردهاي ارتباطات                                    33
  14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                45
  15-1-2- بازخور                                        47
  16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر                                49
  17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست                                50
  18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات                                50
  19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات                            52
  ارتباط مؤثرتر                                            52
  21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                53
  22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                    55
  23-1-2- پيشرفت ارتباطات                                    56
  24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                59
  25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني                                63
  26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني                                65
  27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت                                65
  28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت                                69
  2-2- عملكرد                                            70
  1-2-2- مديريت عملكرد                                    71
  2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد                            72
  3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد                                73
  4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                75
  5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                77
  6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد                                81
  7-2-2- برنامه ريزي عملكرد                                    82
  8-2-2- سرپرستي                                        83
  9-2-2- مرور بر عملكرد                                    85
  10-2-2- معيارهاي عملكرد                                    85
  11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد            88
  12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت                                92
  3-2- پيشينه پژوهش                                        96
  1-3-2- تحقيقات داخل كشور                                    96
  2-3-2- تحقيقات خارج كشور                                    98
  فصل سوم: فرايند پژوهش
  1-3- روش پژوهش                        105
  2-3- جامعه آماري                        105
  3-3- نمونه و روش نمونه گيري                         105
  4-3- ابزار پژوهش                        106
  5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                        107
  6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها                        107

  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
  1-4- مقدمه                        109
  2-4- توصيف داده ها                        110
  3-4- تحليل داده ها                        119

  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
  1-5- بحث و نتيجه گيري                        127
  1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                        127
  2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش                        127
  1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                        127
  2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                        128
  3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                        128
  4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش                        129
  2-5-  نتيجه كلي                        130
  3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        130
  4-5- پيشنهادهاي پژوهش                        130
  5-5- خلاصه پژوهش                        131

  منابع و مآخذ
  فهرست منابع فارسي                        136
  فهرست منابع لاتين                        139

  ضمايم
  پرسشنامه مربوط به مدير
  پرسشنامه مربوط به كاركنان

  فهرست جداول
  عنوان                    صفحه
  جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت                    115
  جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات            116
  جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت            117
  جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي            118
  جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش            119
  جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            120
  جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            121
  جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش        122
  جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش        123
  جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول                    124
  جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش            125
  جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            126
  جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            126
  جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            127
  جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            127
  جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش            128
  جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            128
  جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش            129
  جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش            129
  جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130

  فهرست نمودارها
  عنوان                    صفحه
  نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي                    14
  نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات                    31
  نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات                    33
  نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات                    45
  نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري                     47
  نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني                     77
  نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده                     78
  نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام                    98
  نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد                    100
  نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت                    115
  نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات            116
  نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت            117
  نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي            118
  نمودار شماره (4-5)  توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش         119
  نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        120
  نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        121
  نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش        122
  نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش        123
  نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130
  نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130

130 صفحه
فرمت ورد
کامل
کد3654

,

تاثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خودپنداره کودکان پرورشگاه

 • مقدمه
  و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شيأ و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئده لهلکم تشکرون
  « خداوند شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد در حاليکه چيزي نمي دانستيد و به شما قواي شنوايي و بينايي و انديشه داد . باشد که سپاس اين نعمتها را بداريد و از اينها به خوبي   بهره مند گرديد . »
  اين آيه عدم شناخت انسان را در بدو تولي بيان مي کند و اينکه بايد از طريق حواسي که خداوند به او عنايت کرده جهان را مطالعه و بررسي کند .
  کودکي که به دنيا مي آيد عاليترين و کاملترين امکانات رشد را دارا است او در بهترين حالت خود آفريده مي شود . اگر اين کودک عادي به دنيا بيايد و خانواده و محيط مناسبي در اختيارش باشد جاي خويش را در اين جهان مي يابد . اما زندگي خانوادگي و محيط اجتماعي _ آموزشي _ بهداشتي و فرهنگي بسياري از کودکان دستيابي به چنين مقصودي را دشوار و گاه غير ممکن مي سازد .
  رفتار آدمي اساسا جلوه اي از شخصيت و سازمان رواني _ شناختي _ اجتماعي اوست . هر چه شخصيت و ادراک از خويشتن انسان سالمتر , واقعي تر و رشد يافته تر باشد از رضايت دروني و تعامل رفتاري بيشتري برخوردار خواهد بود . آشکار است که شخصيت و خودپنداري سالم و رشد يافته , فقط در جريان تربيت صحيح و پرورش عواطف و رفتار سالم بوجود     مي آيد .
  در اين پژوهش نيز پيرامون شناخت چگونگي ادراک و پنداشت کودکان از خود در محيط و شرايط خاص پرورشگاه تلاش مي شود , باشد که گامي کوچک در مسير روانشناسي کودکان پرورشگاهي برداشته باشيم .بيان مساله
  پژوهشگران در ديدار هاي خود با گروهي از کودکان پرورشگاهي شهر مشهد در حين    برنامه ها و فعاليتهاي فکري و حرکتي مختلف اين کودکان احساس مي کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، اميد به موفقيت و . . . کافي در اين کودکان نيست و در حاليکه از لحاظ فکري و فيزيکي مشکل خاصي نداشتند و قابليتهاي لازم براي اجراي عمل را دارا بودند .
  در پيش فرضهاي اوليه به نظر مي رسيد که اين مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرايط خاص پرورشگاهي است . موضوعاتي همچون فقدان حمايت والدين ، عدم حضور مادر در حساسترين دوران رشد ، فقدان الگوهاي ثابت رفتاري ، عدم وجود تقويتهاي ملموس اجتماعي کافي ، فقدان محرکهاي کافي که مستلزم رشد سالم هستند ، داشتن خاطرات تلخ گذشته خويش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعي متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالي ، تفريحي ، فرهنگي ، آموزشي و از اين قبيل عواملي هستند که مجموعا زمينه تشکيل ديدگاه و ادراک منفي نسبت به خود و نسبت به جهان را در اين کودکان فراهم کرده اند .
  لذا براي اثبات يارد اين پيش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثير محروميتهاي مختلف محيط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقايسه آن با خود پنداره کودکان غير پرورشگاهي يعني کودکاني که در خانواده و به اتفاق والدين خود زندگي       مي کنند نموديم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماري مناسب تفاوت ويژگيهاي خود پنداره اين دو گروه از کودکان را بررسي و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري نماييم .
  اهميت موضوع تحقيق
  اهميت خود پنداره همواره مورد توجه تمامي متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است . به سختي مي توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان يک فرد توجه نکرد . اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلي در سازگاري اجتماعي _ عاطفي در نظر مي گيرند . روانشناسان و جامعه شناسان مهم از قبيل ويليام جيمز ، جرج هربرت ميدو ، چارلزکولي ، از جمله افرادي بودند که بر اهميت خود پنداره و احترام به خود مثبت تاکيد داشتند .
  اخيرا روانشناسان نظريات نئوفرويدينها را با تحقيق تجربي در آميخته اند و به اين نتيجه رسيدهاند که احترام به خود مثبت با عملکرد مناسبتر و موثرتر مرتبط است .
  خود پنداره و احترام به خود بويژه در مورد کودکان امري ارزشمند محسوب مي گردد ، زيرا به مثابه بينايي براي ادراکات کودک از تجارب زندگي عمل مي کند . کفايت اجتماعي _ عاطفي ناشي از يک شناخت مثبت از خود مي تواند نيرويي باشد که در جهت پيروزي بر مشکلات جدي بعدي به کودک کمک کند .
  از آنجا که موارد پژوهشي کودکاني هستند که در محيط خاص پرورشگاه زندگي کرده و از جنبه هاي گوناگون دجار کمبودها و محدوديتهايي مي باشند که موجب تشکيل تصوير منفي از خود دنياي پيرامون مي گردد ، انگيزش سالم سازي و تقويت زمينه هاي شناختي _ اجتماعي _ عاطفي و رفتاري و نحوه آموزش مربيان موسسه از لحاظ تاثيري که بر رشد کودکان مي گذارد عوامل بسيار مهم به حساب مي آيند . از طرفي معلوم نيس مشکل بنيادي اين کودکان که هيچ گونه الگوي ثابتي ندارند تا به آن دلبستگي پيدا کنند چه تاثير دراز مدتي در کودکان خواهد داشت ؟
  لازم است به دنبال تحقيقات و مطالعاتي که صورت مي گيرد اقدامات درماني مناسب در حيطه هاي مختلف در خود پنداره هاي کودکان انجام گيرد ، تاپاره اي از مشکلات قابل حل اين کودکان که گروهي از افراد جامعه هستند که ناخواسته وارد اين فضا شده اند را بر طرف نموده و بدين وسيله در فراهم کردن جامعه اي سالمتر گام برداشته شود .
  هدف از انجام تحقيق
  هر انساني از شخصيت خود در ابعاد مختلف آن برداشت و تصوري دارد که اين شخصيت يا خويشتن مي تواند جنبه هايي داشته باشد که براي فرد يا ديگران يا هر دو معلوم باشد يا نباشد و به  علت همين شناخت و آگاهي ناقص و گاه تعريف شده از خويش است که خود پنداره يا منفي است يا به صورت کاذب مثبت مي شود . در ضمن اين برداشت از خويش چنان قطعي و لايتغير نيست ، يعني اينکه ممکن است در لحظه اي فرد نسبت به بعدي يا تجربه اي از خود آگاه نبوده و زماني ديگر آگاه باشد ، پس بخشهاي فوق الذکر غير قابل نفوذ نيستند . از طرفي هر کدام از ما مثل يک گياه به وسيله شبکه اي از ريشه ها تغديه شده ايم يعني اينکه از کجا آمدهايم ، چه چيشه اي داشته ايم ، چگونه با خانواده وابستگي داشته ايم و مورد آن چه احساسي مي کنيم .
  بسياري از اين ريشه ها ممکن است به نظر برسند که ما را از پشت گرفته اند و مانع رشد ما شده اند بسياري از آنها ممکن است ناشناخته باشند . بسياري از آنها ممکن است به ما علاقه اي نداشته باشند در حاليکه ما نمي توانيم نسبت به آنها بي تفاوت باشيم . به هر حال بدون اين ريشه ها ما به هيچ وجه نه مي بوديم و نه مي توانستيم رشد کنيم و نه اينکه بوجود آييم . اما وضعيت به چه صورت است در مورد آنهائيکه مي گويند . « من نمي توانم         بي تفاوت باشم ، من در مورد خانواده ام خيلي کم يا هيچ چيز نمي دانم و آنچه هم که    مي دانم آرزو مي کنم فراموش کنم و از آن آزاد شوم » . لذا خود پنداره و…..

  فهرست مطالب

  عنوان

  1

  فصل اول : مقدمه

  2

  مقدمه

  3

  بيان مسئله

  4

  اهميت موضوع

  7

  هدف از تحقيق

  8

  ميدان و قلمرو تحقيق

  10

  فرضيات تحقيق

  10

  تعريف عمليات اصطلاحات

  11

  فصل دوم : پيشينه تحقيق

  15

  خود ( خويش )

  16

  خودپنداره

  20

  پيدايش و رشد

  20

  اجزا خودپنداره

  22

  انواع خودپنداره

  23

  سلسه مراتب خودپنداره

  26

  ثبات خودپنداره

  26

  عزت نفس

  27

  عزت نفس و منبع کنترل

  29

  ديدگاه اسلام

  30

  نفس ( روح )

  30

  ضرورت شناخت نفس

  32

  پرورشگاه

  36

  ريشه ها

  39

  فقدان

  41

  دلبستگي وجدايي

  43

  مروري بر ويژگي هاي اخير

  46

  فصل سوم : روش تحقيق

  50

  ماهيت طرحهاي علي مقايسه اي

  52

  دشواريهاي موجود

  53

  روش جمع آوري داده ها

  54

  جامعه , نمونه و روش نمونه گيري

  56

  روش تحليل داده ها

  56

  ابزار اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات

  57

  رشد مقياس

  58

  توصيف کلي

  60

  توصيف خوشه ها

  63

  اعتبار و پايايي مقياس

  65

  اجرا , نمره گذاري و تفسير

  67

  فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

  71

  توصيف نمونه ها

  72

  داده هاي جمع آوري شده

  73

  فرضيه اول

  81

  فرضيه دوم

  82

  فرضيه سوم

  83

  فرضيه چهارم

  84

  فرضيه پنجم

  85

  فرضيه ششم

  86

  فرضيه هفتم

  87

  فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

  88

  مقدمه

  89

  فرضيه هاي تحقيق

  90

  يافته هاي اضافي

  96

  نتيجه گيري کلي

  96

  محدوديتها

  100

  پيشنهاداتي براي پژوهش آينده

  100

  منابع

  102

  فارسي

  103

  انگليسي

  105

128 صفحه
فرمت ورد

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان

مقدمه
1-    مزاح يا شوخ طبعي
مزاح   به عنوان يكي از ويژگيهاي شخ+صيتي انسان، كيفيتي منحصر به نوع آدمي است. اگر چه ارائه تعريف دقيقي از مزاح دشوار است، اما حتي در تمدنهاي باستان نيز در اين باره نظرات و مطالب گسترده اي مطرح شده است. مثلاً در كتاب عهد عتيق، پندي به اين مضمون وجود دارد كه «دلي شاد به خوبي يك طبيب كار مي كند» افلاطون، ارسطو و انديشمندان و فلاسفه ساير اعصار و قرون نيز دربارة مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احاديث اسلامي نيز رواياتي از پيامبر و ائمه وجود دارد كه حاكي از تأثيرات مثبت مزاح در زندگي مؤمنان است. در رواياتي از پيامبر اكرم (ص) ايشان فرموده اند «هيچ مؤمني نيست جز اين كه او را شوخي و مزاح است».
متون اخير روان شناسي بر نقش مزاح در سازگاري و مقابله   با استرس از يك سو و اثرات آن در افزايش بهبود كيفيت زندگي از سوي ديگر تأكيد كرده اند (نجاريان، براتي و ابراهيمي قوام، 1373). در اصطلاح Humor (به معني مزاح) از كلمة لاتين Humere به معناي «جاري ساختن» و «مرطوب بودن» مشتق شده است. از ديدگاه فلاسفه و انديشمندان باستان، مزاح متأثر از اخلاط چهارگانه بدن است كه سبب علامت جسمي و رواني اند. آنان معتقد بودند خون قرمز، جاري، گرم و مرطوب است و چنانچه بر ساير اخلاط غالب شود، فرد سالم، اميدوار، با نشاط و سر حال مي گردد. اما چنانچه ترشحات ساير اخلاط غلبه يابند فرد در حالتي مرضي قرار مي گيرد براي مثال اگر ترشحات كبد كه صفراي سياه است غالب شود فر دچار نوعي حالت مرضي مي شود و از نظر خلقي، حساس، زودرنج، كج خلق و دچار حالات ماليخوليا و افسردگي مي شود كه سبب نگ`رشي منفي و غمگنانه به زندگي مي گردد. بدين ترتيب علت انتخاب اصطلاح Humor به جاري و مرطوب بودن خون به مثابة علت سببي مزاح است. در قرون ميانه و پس از آن نيز پيرامون مزاح و شوخي نظراتي ارائه شده است. مثلاً توماس هابز   فيلسوف انگليسي معتقد بود كه شوخي در درجه اول، روشي در جهت ابراز خشم و غضب آدمي است و هدف آن توهين به مخاطب يا شخص ثالث است (به نقل از راسكين  ، 1985). كانت   مزاح را احساس و تأثير حاصل از تغيير شكل ناگهاني و بي ربط يك توقع يا انتظار به هيچ و پوچ مي دانست.
آشنايي با متون روانشناسي دربارة مزاح
روان شناسان مزاح را به مثابه يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان در نظر گرفته و آن را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. در دهه 1960 م. علاقه روان شناسان به نقد و بررسي مزاح و خنده براي وجود آدمي جلب شد. برخي از روان شناسان معتقدند كه مزاح و خنده براي وجود آدمي و زندگي او، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است (كورتكف  ، 1991؛ ميندس  و كوربين  ، 1985). ديدگاه عمده دربارة نقش روان شناختي مزاح معتقد است كه مزاح نوعي سبك سازگاري و انطباق است. فرويد   (1916) معتقد است كه مزاح يكي از سازوكارهاي دفاعي «من» و نوعي تلاش اقتصادي جهت صرف انرژي رواني است. آريتي   (1975) معتقد است ارتباط تنگاتنگي بين حدس بذله گويي و ميزان خلاقيت فرد وجود دارد. پلاچيك   (1981) هشت سبك سازگاري براي آدمي برشمرده كه در اين ميان سازوكار وارونه سازي، يعني توجه به وجوه مضحك شرايط و موقعيت هاي فشارزا از آن جمله است. از يك ديدگاه جامع تر زيستي – رواني اجتماعي   مي توان مزاح را نوعي پيام هدفمند اجتماعي دانست كه با تغييرات فيزيولوژيكي و رواني ويژه اي همراه است. بديهي است كه اين پيام كاركردهاي اجتماعي خاص خود را داراست و محتوا و مسير ويژه خود را نيز دارد. به عبارت ديگر مزاح به مثابه يك پيام هدفمند به دنبال تحقيق كاركردهاي معيني است و در اين راه با استفاده از شيوه هاي ويژه در موقعيت هاي معيني به كار مي رود. توجه به كاركردهاي اجتماعي و اهداف مزاح از ديدگاههاي مختلف، مورد بحث و بررسي علماي رفتاري و به خصوص روان شناسان قرار گرفته است. برخي از روان شناسان، مزاح را اساساً خصومت بار، عده اي آن را دردناك و تحقيرآميز و تعدادي ديگر مزاح را سرگرم كننده و لذت بخش مي دانند. به طور كلي نظرات روان شناختي پيرامون مزاح و بذله گويي را مي توان در قالب چند رويكرد نظري مورد بررسي قرار داد. شوخي و شوخ طبعي اساساً خلاق بوده و خود تسهيل كننده خلاقيت بيشتر است. تقريباً تمامي تعاريف شوخ طبعي شامل ضوابطي از قبيل تركيبهاي غيرمعمول، شگفتي، عدم تجانس مفاهيم و برداشتها و نظاير آن مي گردد. بر طبق يك تعريف شوخ طبع كسي است كه خلاقيتش منجر به اظهار نظرها، داستانها و نمايش نامه هاي خنده آور است. علاوه بر آن، در بينشي وسيع شوخ طبع كسي است كه خود و ديگران را به نحوي فراتر و منفك تر مي بيند. چنين شخصي قادر است به خود و وقايع زندگي بخندد و در عين حال با مردم و وقايع مرتبط باقي بماند.شوخ طبعي فرايندهاي فيزيولوژيك، رواني و اجتماعي را ادغام يا سنتز مي كند. بنابراين توانايي ايجاد شوخي و مزاح يا «داشتن توانايي شوخ طبعي» ويژگي خلاق مهمي است. بدون شوخي زندگي براي غالب مردم غيرقابل تحمل است. براي بسياري از مردم شوخي يك راه بقا و يك نيروي شفابخش است. براي افراد نادري كه در خود استعداد شوخ طبعي را پرورش مي دهند و در اين راه به كار مي برند مشاغل پر اجري در كاريكاتور نويسي، قصه گويي و نويسندگي يا هنرپيشگي و نمايش هاي خنده آور به انواع مختلف وجود دارد. بسياري از پژوهشگران حل خلاق مسائل را يادآور شده اند كه جرقه راه حل هاي موفقيت آميز از طريق شوخ طبعي زده شده است. با وجود اين روش هاي ساخت دار حل مسائل تأكيد كمي بر پرورش توانايي ايجاد مزاح و به كار بردن آن در حل مسائل گذارده اند. در بسياري از پژوهش هاي اوليه «ويليام جي – جي – گوردن»   و همكارانش در گروه نشان مي دهد كه راه حل هاي سدشكنانه غالباً با جوي از بازي همراه بوده است. اين نوع بازي شامل مقدار زيادي شوخ طبعي بوده است ولي وقتي كوشش هايي براي تدريس ايجاد جوبازي به كار برده شده، با عدم موفقيت همراه بوده است. با وجود اين معلوم شده است كه بازي با تشابه ها تغييرات درجه دومي به وجود مي آورد كه ايجاد مزاح، خنده و جوي مناسب براي بازي ايجاد مي كند. مشاهدات تورنس نشان مي دهد كه اين پديده مكرراً هم در هنگام كاربرد مشابه ها و هم در موقع يورش فكري براي حل خلاق مسائل به وقوع مي پيوندد.
2-    سلامت روان يا سلامت روانشناختي
مفهوم سلامت روان يا سلامت روان شناختي، جنبه اي از مفهوم كلي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي است، كه علي رغم تلاشهايي كه از سوي پيشگامان سلامت رواني در جهان به منظور تأمين هر چه بيشتر سلامتي انسانها به عمل آمده است هنوز معيار قاطعي در زمينة تعريف و مصداق كامل سلامتي رواني در افراد وجود ندارد. توجه به سلامت فكر و روان پس از جنگ بين الملل اول در برخي از دانشكده هاي اروپا به تدريج متداول شده است تا آنجا كه در سال 1944، نوزده كشور در اروپا و آمريكا داراي جمعيت هاي طرفدار بهداشت رواني شدند. ولي پس از جنگ بين الملل دوم و برملا شدن وقايع وحشت انگيز آن موضوع سلامت فكر و بهداشت رواني با تأكيد بر كيفيت روابط افراد بشر، مورد توجه جدي و عميق حكما و فلاسفه پزشكان، كارشناسان، مربيان تعليم و تربيت، دانشمندان، روحانيون و متفكران علوم اجتماعي قرار گرفت. در سال 1948 با شركت نمايندگان 48 كشور از جمله ايران «فدراسيون جهاني، سلامتي فكر» در لندن تأسيس شد و مقرر شد كه 4 سال يكبار، كنگره جهاني سلامت فكر با حضور نمايندگان كشورها و با اهداف بررسي مسائل مربوط به روابط فرد با خانواده،‌ فرد با اجتماع، فرد با مسايل و مشكلات زندگي مدرن……..

فهرست مطالب
چكيده                                                                                     الف
فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه                                                                                                                    2
بيان مسئله تحقيق                                                                                                            6
اهميت و ضرورت تحقيق                                                                                   7
اهداف تحقيق                                                                                                    7
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها                                                                           7
فصل دوم: مباني نظري و يافته هاي پژوهشي
مباني (رويكردهاي) نظري روان شناختي مزاح                                               11
نظريه اهانت                                                                       11
نظريه تخليه هيجاني و آسودگي                                             11
نظريه ناهماهنگي و تباين                                                        12
واكنشهاي مزاح                                                   13
مزاح و سيستم ايمني بدن                                                     15
مزاح و عملكرد تحصيلي                                                     16
نقش درماني مزاح                                                                16
تبين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس                                            17
مدل تعاملي استرس                                                            18
مباني نظري سلامت رواني                                                       21
نظريه موري                                                                22
نظريه آدلر                                                                    23
نظريه فروم                                                                                  23
نظريه مزلو                                                                    23
نظريه اسكينر                                                                      24
نظريه يونگ                                                               24
افراد سالم از نظر رواني                                                           25
نظريه اسلام                                                               26
اهميت سلامت روان                                                           28
عوامل زيستي                                                                28
عوامل عاطفي و رواني                                                          30
عوامل اجتماعي                                                          30
رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي                                              30
پيامدهاي استرس                                                          33
اختلال هيجاني                                                     33
اختلال شناختي                                                     34
اختلال فيزيولوژيكي                                                          35
كنار آمدن                                                              36
روشهاي كنار آمدن مستقيم                                                      36
كنار آمدن مواجهه اي                                                           37
مسئله گشايي برنامه ريزي شده                                                  38
حمايت اجتماعي                                                          38
روشهاي كنار آمدن دفاعي                                                           40
مكانيزمهاي دفاعي                                                          40
كاهش دهندگان شيميايي استرس                                                  41
پسخوراند زيستي                                                           42
ورزش                                                                  43
يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)                                         43
ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي                                                          47
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري و روش نمونه گيري                                                     50
ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R)                            50
نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R                                                     50
پايايي پرسشنامه تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R                                        51
مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين ولفكورت                       51
نمره گذاري مقياس سنجش شوخ طبعي                                                          51
طرح تحقيق و منطق انتخاب آن                                                              52
روش اجرا تحقيق                                                                      52
روش تحليل داده ها                                                                       53
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
يافته هاي توصيفي                                                                      55
يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق                                                              57
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق
تبيين يافته هاي تحقيق                                                                     59
محدوديتهاي تحقيق                                                                       60
پيشنهادات                                                                           60
فهرست منابع                                                                 62
ضمائم                                                                      68

فصل اول

موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

69 صفحه

فرمت ورد

همراه با پرسشنامه

رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

 • چکیده

  به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5% به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.

  به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است…..

 • فهرست مطالب
  عنوان                         صفحه
  فصل اول
  مقدمه
  بیان مسئله
  هدف پژوهش
  اهمیت پژوهش
  ارائه فرضیه تحقیق
  تعریف نظری اصطلاحات
  تعریف عملیاتی اصطلاحات
  فصل دوم
  رفتار
  اسناد
  فهرست مطالب
  عنوان                         صفحه
  اسناد کنترل خود
  چهره های مشخص رفتار
  تعیین کننده های درونی و بیرونی
  کنترل
  تفاوتهای فردی در درک کنترل
  تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
  مفهوم منبع کنترل
  اندازه گیری منبع کنترل
  نظریه های مختلف منبع کنترل
  نظریه شخضی شناسی مادی
  موضوع رفتار گراها
  فهرست مطالب
  عنوان                        صفحه
  تصور راتر از ماهیت انسان
  پتانسیل رفتار
  ارزش تقویت
  موقعیت روانی
  پژوهشهای راتر
  تفاوتهای فردی در درک کنترل
  شکل گیری منبع کنترل
  مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
  خلاصه پژوهشها
  اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
  پیشرفت تحصیلی
  فهرست مطالب
  عنوان                        صفحه
  تعاریف
  پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
  خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
  نیاز به پیشرفت تحصیلی
  عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
  نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
  محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
  آزمونهای پیشرفت تحصیلی
  هنجار ملی
  آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
  محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی
  فهرست مطالب
  عنوان                        صفحه
  میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
  تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
  فصل سوم
  جامعه پژوهش
  نمونه تحقیق
  روش نمونه گیری
  ویژگی آزمودنیها
  ابراز اندازه گیری
  مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
  روش نمره گذاری
  اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر
  فهرست مطالب
  عنوان                        صفحه
  روش جمع آوری اطلاعات
  متغیرهای تحقیق
  طرح تحقیق
  روش آماری
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل
  جدول توزیع نمرات
  رسم نمودار
  جدول داده های جمع آوری شده
  ارائه تجزیه و تحلیل  داده ها
  جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)
  فهرست مطالب
  عنوان                        صفحه
  فصل پنجم
  بحث و نتیجه گیری
  کاربردهای و نتایج پژوهش
  پیشنهادات
  محدودیتهای پژوهش
  منابع و مأخذ
  ضمائم

144 صفحه

فرمت ورد

کد 3564

,

بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و بكارگيری فناوری اطلاعات …

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

چكيده

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

1-بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

2-ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.

3-بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.

ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن…..

 

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                                                صفحه
 • چكيده                                                1
 • فصل اول: كليات پژوهش
 • 1-1- مقدمه                                            4
 • 2-1- بيان مسئله                                            6
 • 3-1- اهميت ضرورت پژوهش                                    7
 • 4-1- انگيزه پژوهش                                        9
 • 5-1- هدف پژوهش                                        9
 • 6-1- سوال پژوهش                                        10
 • 7-1- تعاريف عملياتي                                        11
 • فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
 • 1-2- مباني نظري پژوهش
 • 1-1-2- فرهنگ سازماني                                     14
 • 2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني                                    15
 • 3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني                                    17
 • 4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني                                20
 • 5-1-2- منابع فرهنگ                                        22
 • 6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ                                    22
 • 7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    23
 • 8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                            28
 • 9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                28
 • 10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه                                29
 • 11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                            29
 • 12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ                                    30
 • 13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت                                31
 • 14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                                31
 • 15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                 31
 • 16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                32
 • 17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                            33
 • 18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني                                    34
 • 19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                        35
 • 20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                     35
 • 1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز                                35
 • 2-20-1-2- الگوي اوچي                                    36
 • 3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن                                37
 • 4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر                                39
 • 5-20-1-2- الگوي كرت لوين                                    40
 • 6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا                                    40
 • 2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • 1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                        42
 • 2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                        43
 • 3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                         46
 • 4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي         49
 • به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…
 • 5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • 1-5-2-2- پول الكترونيك                        50
 • 2-5-2-2- تجارت الكترونيك                        51
 • 3-5-2-2- دولت الكترونيك                        53
 • 4-5-2-2- نشر الكترونيك                        54
 • 5-5-2-2- پارك هاي فناوري                        54
 • 6-5-2-2- شهر اينترنتي                        56
 • 7-5-2-2- دهكده جهاني                        56
 • 6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • 1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        57
 • 2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                              58
 • 3-6-2-2- واژه پردازها Word                               58
 • 4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                        59
 • 5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access                         59
 • 6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                        60
 • 7-6-2-2- اينترنت Internet                        60
 • 7-2-2- ظهور اينترنت                        62
 • 8-2-2- اينترنت چيست                        62
 • 9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني                        63
 • 10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                        63
 • 11-2-2- فناوري پوش                        64
 • 12-2-2- ارتباطات شبكه اي                        64
 • 13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                        66
 • 14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                        66
 • 15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                        67
 • 16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        69
 • 17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        70
 • 18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        70
 • 19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                        72
 • 20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                        72
 • 21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور             74
 • سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
 • 22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                        77
 • 23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                        79
 • 24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                        80
 • 25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات            81
 • 26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                        84
 • 27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه                85
 • 28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا                        86
 • 29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT                         87
 • 3-2- پيشينه پژوهش                        88
 • 1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور                        88
 • 2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور                        92
 • فصل سوم: فرايند پژوهش
 • 1-3- روش پژوهش                        103
 • 2-3- جامعه پژوهش                        103
 • 3-3- نمونه و روش نمونه گيري                        103
 • 4-3- ابزار پژوهش                        104
 • 1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني                        104
 • 2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات                        104
 • 5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                        105
 • 6-3- روش جمع آوري اطلاعات                        105
 • 7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري                         106
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
 • 1-4- مقدمه                        108
 • 2-4- اطلاعات عمومی                        109
 • 3-4- توصيف داده ها                        112
 • 4-4- تحليل داده ها                        130
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
 • 1-5- بحث و نتيجه گيري                        152
 • 1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                        152
 • 2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
 • 1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                        153
 • 2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                        154
 • 3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                        155
 • 2-5-  نتيجه كلي                        156
 • 3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        157
 • 4-5- پيشنهادهاي پژوهش                        157
 • 5-5- خلاصه پژوهش                        159
 • منابع و مآخذ
 • فهرست منابع فارسي                        163
 • فهرست منابع لاتين                        169
 • ضمايم
 • پرسشنامه
 • فهرست جداول
 • عنوان                                 صفحه
 • جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي
 • جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي                        78
 • جدول شماره (3-1) حجم نمونه                        103
 • جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس                        109
 • جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل                110
 • جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات                111
 • جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري            112
 • جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات                114
 • جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري                116
 • جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي)            117
 • جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)            118
 • جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي                        119
 • جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات                        120
 • جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول            121
 • جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها                123
 • جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها                124
 • جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها                125
 • جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي                127
 • جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب                    128
 • جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت                        129
 • جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و                 131
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري             132
 • اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان
 • جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري             135
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و             136
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و                 139
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و                 141
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و                 143
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و                 145
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و                     147
 • بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري                 150
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد
 • فهرست نمودارها
 • عنوان                                   صفحه
 • نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني                        40
 • نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني                        41
 • نمودار شماره (2-3)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات،         45
 • رايانه و ارتباطات
 • نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات                        46
 • نمودار شماره (4-1)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس                         109
 • نمودار شماره (4-2) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل                110
 • نمودار شماره (4-3) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات                111
 • نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        131
 • نمودار شماره (4-5) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان            133
 • نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات    135
 • نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        137
 • نمودار شماره (4-8) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        139
 • نمودار شماره (4-9) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        141
 • نمودار شماره (4-10) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        143
 • نمودار شماره (4-11) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات        145
 • نمودار شماره (4-12) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات            147
 • نمودار شماره (4-13)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن

 

 

170 صفحه+پرسشنامه

فرمت ورد

کد 3541

رشته مدیریت آموزشی

 

 

 

 

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی…

مقدمه :
در گذشته، بسياري از اقدامات براي رشد و تكامل كودكان خردسال بر دو عملكرد متكي بود:
آماده كردن كودكان براي ورود به دبستان و يا آزاد كردن خانواده ها از گرفتاري مراقبت از كودكان در روزهاي كار. اين دو عملكرد بخش مهمي از سياست و اقدامات تربيتي رشد و تكامل كودكان خردسال را تعيين مي كردند. اكنون در رشد و تكامل كودكان خردسال، بْعد سومي كه تاكنون ناديده گرفته شده بود، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است و به عنوان پايه و اساس آن تلقي مي شود و آن تندرستي و رفاه كلي كودك و رشد و تكامل احساس و ذهن او است.اين بْعد اهميت خود را در دنياي پرآشوب و تضاد و دستخوش تغييرات دائم نشان مي دهد. همانگونه كه تحقيقات مكرر نشان داده است، مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال راه گشاي زندگي در آموزش، خوداتكائي و پژوهش است. رشد  و تكامل كودكان خردسال، مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال ناميده مي شود تا بيشتر بر مفاهيم رشد و تكامل تأكيد شود. ليكن چه عبارت رشد و تكامل كودكان خردسال و چه مراقبت براي رشد و تكامل كودكان خردسال بكار رود، منظور فرايند تحقق يافتن حق هر كودك براي زنده ماندن، پشتيباني، مراقبت و مطلوب ترين رشد و تكامل از آغاز بارداري به بعد است. (سازمان ملل متحد يونيسف، ترجمه عالي پور، 1380).
كودك انسان، بي دفاع است و عدم آمادگي اش براي دنياي خارج بسيار طولاني است، طولاني تر از دوراني كه براي موجودات شناخته ديگر وجود دارد. خردسالي دوراني پر از بيم و خطر و همچنين پْر از امكانات فوق العاده است. زماني است براي اكتشاف، تجربه و تغييرات عمده. در اين دورة حساس، كودك تمايل مثبتي به يادگيري و نيز علاقة زيادي به مشاركت در كارهاي دنياي خارج پيدا مي كند. (سازمان ملل متحد يونيسف، ترجمه: عالي پور، 1380).

مفهوم و تعريف هاي مختلف هوش
همچنان كه افراد بشر از نظر شكل و قيافه ظاهري با يكديگر تفاوت دارند، از نظر خصايص رواني مانند هوش، استعداد، رغبت و ديگر ويژگي‌هاي رواني و شخصيتي نيز بين آنها تفاوتهاي آشكار وجود دارد. مطالعه نوشته‌هاي فلاسفه و دانشمندان قديم نشان مي دهد كه انسان حتي از گذشته‌هاي بسيار دور از تفاوتهاي فردي آگاه بوده است.
چنانكه افلاطون در كتاب جمهوريت تفاوتهاي فردي انسان ها را مورد توجه قرار داده و گفته است كه هر فرد بايد به شغلي متناسب با استعدادها و تواناييهايش گمارده شود. او دربارة تفاوتهاي افراد، در كتاب جمهوريت خود چنين گفته است: «اشخاص به طور كاملاً يكسان به دنيا نمي آيند، بلكه از نظر استعدادهاي طبيعي با يكديگر تفاوت دارند، يك شخص براي نوع خاصي از شغل و ديگري براي شغلي ديگر مناسب است».(پاشا شريفي، 1383).
ارسطو شاگرد برجستة افلاطون نيز در نوشته هاي خود تفاوتهاي فردي و گروهي انسانها را از نظر تواناييهاي مختلف مورد توجه قرار داد و به تفاوتهاي موجود بين گروههاي نژادي اجتماعي، و جنسي اشاره كرد.
در قرون وسطي تفاوتهاي فردي چندان مورد توجه قرار نگرفت. تصميمهاي فلسفي در رابطه با ماهيت ذهن عمدتاً به طور نظري انجام مي گرفت و روشهاي تجربي در مشاهده و سنجش رفتار به كار بسته نمي‌شد. در اين زمان روان شناس قواي ذهن كه توسط سنت آگوستين و سنت توماس مطرح شده بود بر نظام آموزش قرن عصر حاكم بود. (پاشا شريفي، 1383).
براساس اين نظريه، حافظه، تخيل و ارادة عناصر اساسي ذهن به شمار مي روند و پرورش اين قوا موجب مي شود كه انسان در همة زمينه ها توانايي و مهارتهاي لازم را كسب كند. در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 ميلادي عده اي از دانشمندان تعليم و تربيت مانند روسو، پستالوزي هربارت، و فروبل تفاوتهاي فردي كودكان را از نظر علايق، فعاليتهاي ذهني و توانايي هاي يادگيري مورد توجه قرار دادند كه در روشهاي تعليم و تربيت كودكان تأثيري عميق برجاي گذاشت.(پاشا شريفي، 83).
يكي از مسايل مهمي كه در تعليم و تربيت و رسيدن به اهداف پرورشي بايد در نظر گرفت اصل تفاوت هاي فردي است. اين اصل بدين معنا است كه همه كودكان صرفنظر از تفاوت هاي درون فردي و بين فردي بتوانند از امكانات و فرصت هاي آموزشي مطابق با حداكثر توانايي ها و ظرفيت خود استفاده نمايند بدون توجه به اين كه ظرفيت و توانايي آموزشي آنان كم باشد يا زياد.
براي آنكه تفاوت هاي بين فردي و درون فردي دقيق تر اندازه گيري شوند، به وسايلي براي سنجش نياز است تا بدين وسيله بتوان آموزش و پرورشي مبتني بر شناخت همه جانبه كودكان و متناسب با توانايي ها و رغبت هايشان ارائه داد.
براساس ديدگاه مرسوم، هوش عبارت است از برخي ويژگي هاي نسبتاً ثابت فرد كه در تعامل بين محيط و وراثت شكل مي گيرد(استرنبرگ و گريگورنكو ، 1997). آزمونهاي معمول هوش و توانشهاي مرتبط با آن ميزان موفقيت و تسلط شخصي را كه چندين سال پيش به دست آورده است اندازه گيري مي كند. آزمونهايي نظير آزمونهاي واژگان، درك مطلب، قياس كلامي، حل مسائل رياضي و ساير آزمونهاي مشابه همگي تا حدودي آزمونهاي موفقيت است. حتي آزمونهاي استدلال انتزاعي به اندازه گيري موفقيت در حل كردن نمادهاي هندسي مي پردازد كه در مدارس غرب آموزش داده مي شود(آزمايشگاه شناخت تطبيقي انسان، 1982).
پديده هوش بارزترين فعاليت توان ذهني در بشر مي باشد كه قدرت سازگاري او را در محيط ميسر مي سازد. مطالعه هوش از ديرباز مورد نظر روان شناسان بوده و در سالهاي اخير تحقيقات فراوان در اين باب انجام گرفته است.(عظيمي، 1380)
يكي از تعريف‌هايي كه خيلي زياد مورد استفاده قرار گرفته تعريفي است كه وكسلر در 1958 پيشنهاد كرده است. او هوش را به عنوان يك استعداد كلي شخص براي درك جهان خود و برآورده ساختن انتظارات آن تعريف كرد. بنابراين، از نظر وي هوش شامل توانايي هاي فرد براي تفكر منطقي، اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر با محيط است از نظر وكسلر هوش مي تواند اجتماعي، عملي و يا انتزاعي باشد و نمي توان آن را از ويژگي هايي مانند پشتكار، علايق و نياز به پيشرفت مستقل دانست. به نظر هامفريز  هوش عبارت است از خزانة مهارتهاي ذهني آدمي و بورينگ  عقيده داشت هوش چيزي است كه به وسيلة آزمونهاي هوش اندازه گيري مي شود.(پاشا شريفي، 1383)
چندين راه براي تعريف هوش وجود دارد، سه نظر متداول:
– هوش عبارت است از توانايي يادگيري
– هوش عبارت است از توانايي فرد در تطبيق با محيط خود
– هوش عبارت است از توانايي تفكر انتزاعي (براونينگ، 1990).
اين سه تعريف مغاير يكديگر نيستند، تعريف اول تأكيد بر تعليم و تربيت دارد. تعريف دوم بر شيوه مواجه افراد با موقعيت‌هاي جديد تأكيد مي كند، و تعريف سوم ناظر بر توانايي افراد در زمينه استدلال كلامي و رياضي است. به اين ترتيب، اين سه توانايي با يكديگر وجوه مشتركي دارند.
در زمينه هوش دو نظر كلي، تواناييهاي ذهني انسان داراي يك عامل مشترك است كه اسپيرمن آن را عامل g   معرفي مي كند. در نظريه چند عامل، چند عامل مجزا يا مهارتهاي اساسي وجود دارد كه هر فعاليتي با يك يا چند عامل از آنها درگير است.(جلال بامدادي ـ بهرام صادق پور، 1387)
هوش، يكي از مفاهيم انتزاعي است كه تغيير و تحول زيادي داشته است. عده اي هوش را محصول استعدادهاي ذهني و تعدادي هوش را توانايي يادگيري، خوب استدلال كردن، سازگاري با محيط و تحليل اطلاعات مي دانند. بينه عقيده داشت:« هوش چيزي است كه به وسيلة تست او سنجيده مي شود» و بورينگ  معتقد بود: «هوش چيزي است كه به وسيلة آزمونهاي هوش اندازه گيري مي شود».(شريفي، 1383)
كوششهايي كه براي تدوين يك تعريف دقيق از هوش به عمل آمده اغلب با مشكل مواجه بوده و به تعريفهاي بحث انگيزي منجر شده است. دليل اين امر آن است كه هوش يك مفهوم انتزاعي است و درواقع هيچگونه پاية محسوس و عيني و فيزيكي ندارد. هيچ نقطه اي در مغز انسان وجود ندارد كه بتوان آن را جايگاه هوش دانست. اصطلاح هوش فقط نامي است كه به فرايندهاي ذهني فرضي يا مجموعة رفتارهاي هوشمندانه اطلاق مي شود و نظريه هاي هوش در عمل نظريه هاي مربوط به رفتار هوشمندانه است (پاشا شريفي، 1383).
چنين رفتاري شامل توانايي هاي مختلف و ديگر متغيرهاي شخصيتي است كه از فردي به فرد ديگر تفاوت مي كند.
بنابراين، هوش يك برچسب كلي براي گروهي از فرايندهاست كه از رفتار ما و پاسخهاي آشكار افراد استنباط مي شود. به عنوان مثال، مي توان فنون حل مسئله را مشاهده كرد و نتايج حاصله از به كار بستن اين فنون را مورد سنجش قرار داد، اما هوش، كه فرض مي شود اين فنون را به وجود مي آورد به طور مستقيم قابل مشاهده و اندازه گيري نيست. مفهوم هوش تا اندازه اي شبيه اصطلاح «نيرو» در فيزيك است: نيرو را مي توان از روي آثارش شناخت و از اين طريق حضور آن را استنباط كرد. هوش نيز موجب مي شود كه شخص به محض برخورد با مسائل مختلف به شيوه هاي معين رفتار كند. (پاشا شريفي، 83)
ديدگاه بديل دربارة هوش آن است كه هوش يك نوع خبرگي رشد يابنده است و آزمونهاي هوش نوعاً يك بعد محدود………

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه     2
بیان مسئله     4
هدف پژوهش     6
ضرورت پژوهش     7
فرضیه پژوهش     8
تعاریف اصطلاحات     9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه     12
مفهوم و تعریف های مختلف هوش     13
تعریف تربیتی هوش     18
تعریف تحلیلی هوش    18
تعریف کاربردی هوش     19
انواع هوش از دیدگاه ثراندایک     19
انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن     20
انواع هوش از دیدگاه ترستون     20
تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی     21
انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ     21
انواع هوش از دیدگاه گاردنر     22
هوش از دیدگاه رشد     22
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش     23
تاریخچه آزمون های هوش     24
سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش     25
عوامل موثر بر هوش     31
محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی    31
اهمیت خانواده     32
تاثیر محیط خانواده در هوش     32
عوامل بیولوژیکی     33
خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب     34
خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب     34
موفقیت اجتماعی خانواده     35
میزان تحصیلات والدین     37
کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری     38
غلبه طرفی     39
تفاوتهای جنسیتی    41
سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی     43
طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران         48
نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران     55
نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج    59

فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری    64
نمونه و روش نمونه گیری     64
روش نمره گذاری     65
روایی و اعتبار تست     65
دستور اجرای آزمون     67
روش آماری     67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    69
جداول یک بعدی    70
الف- توصیف متغیرها    70
ب- تحلیل داده ها    79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات    105
پیشنهادها    105
پیشنهادهای کاربردی    105
پیشنهادهای پژوهش     105
منابع و ماخذ     106
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
عنوان                                                                                          صفحه
جدول 1-3 ضرایب همسانی درونی به تفکیک گروه های جنسی    66
جدول 2- 3ضرایب همسانی درونی به تفکیک گروه های سنی    66
جدول 3-3 پایایی بازآزمایی آزمون دابرون- 2    66
جدول (1-4) توزيع فراواني كودكان برحسب محل سكونت     70
جدول (2-4) توزيع فراواني كودكان برحسب متغير جنسيت     71
جدول (3-4) توزيع فراواني كودكان برحسب سابقه آموزش قبل از دبستان     71
جدول (4-4)  توزيع فراواني كودكان برحسب متغير وضعيت زبان     72
جدول (5-4)  توزيع فراواني كودكان برحسب متغير دست غالب     73
جدول (6-4)  متغير تحصيلات پدر     74
جدول (7-4)  متغير تحصيلات مادر     74
جدول (8-4) شاخص‌هاي آماري مربوط به توزيع سن مادران كودكان     76
جدول (9-4) توزيع فراواني كودكان برحسب سن مادران     77
جدول (10-4) متغیر افراد خانواده    78
جدول (11-4) آماره‌هاي توصيفي نمره آمادگي تحصيلي كودكان برحسب متغير جنسيت و سابقه آموزش     19
جدول (12-4) خلاصه جدول تحليل واريانس دوراهه براي نمره آمادگي برحسب سابقه آموزش و جنسيت     80
جدول (13-4) آماره‌هاي توصيفي نمره آمادگي برحسب عوامل جنسيت و تحصيلات مادران            82
جدول (14-4) نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه براي نمره آمادگي برحسب     83
جدول (15-4) آزمون شفه براي تحصيلات مادران     84
جدول (16-4) آماره‌هاي توصيفي نمره آمادگي برحسب متغير جنسيت و تحصيلات پدران            85
جدول (17-4) نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه براي نمره آمادگي برحسب     86
جدول (18-4) آزمون شفه براي تحصيلات پدران     87
جدول (19-4) شاخص‌هاي توصيفي نمره آمادگي برحسب متغير تعداد افراد خانواده                 88
جدول (20-4) آزمون لون برای همسانی واریانس     88
جدول (21-4) خلاصه تحليل واريانس نمرات آمادگي تحصيلي برحسب متغير تعداد افراد خانواده         89
جدول (22-4) آزمون شفه براي تعداد افراد خانواده      90
جدول (23-4) آماره‌‌هاي توصيفي نمره آمادگي برحسب متغير سن مادر     91
جدول 24-4 آزمون لون براي همساني واريانس     91
جدول (25-4) تحليل واريانس نمرات آمادگي تحصيلي برحسب سن مادران     92
جدول 26-4 – آماره های توصیفی متغیر زبان و نمره آمادگی تحصیلی    93
جدول27-4: نتایج آزمون t برای نمره آمادگی تحصیلی کودکان یک زبانه و دو زبانه    94
جدول 28-4آماره های توصیفی متغیر دست غالب و نمره آمادگی تحصیلی    95
جدول29-4: نتایج آماری t برای نمره آمادگی تحصیلی کودکان دست راست و چپ    96
جدول 30-4 آماره های توصیفی متغیر محل سکونت و نمره آمادگی تحصیلی    97
جدول31-4: نتایج آزمون t برای نمره آمادگی تحصیل کودکان شهری و روستایی    98

فهرست نمودار
عنوان                                                                                                صفحه
نمودار (1-4) توزيع فراواني كودكان برحسب تحصيلات پدران     75
نمودار(2-4)  توزيع فراواني كودكان برحسب تحصيلات مادران     75
نمودار (3-4) توزيع فراواني كودكان برحسب سن مادران     77
نمودار (4-4) توزيع فراواني كودكان برحسب اينكه تعداد افراد خانواده آنها چند نفر است؟
78

کد :3532 فرمت :ورد صفحه :98

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند …

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند با نوجوانانی که پدرشان در قید حیات است.

   مقدمه:

تقریبا هر کس گاه احساس افسردگی می کند اکثر ما گاهی وقتها احساس غم در خود می کنیم وبه هیچ فعالیتی حتی فعالیتهای لذت بخش علاقه ای نشان نمی دهیم افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است عدم موفقیت در تحصیل یا کار از دست دادنه یکی از غریزان وآگاهی از این که بیماری،پیری توان مارا به تحلیل می برد از جمله موفقیت هایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می شوند افسردگی تنها زمانی ناهنجار تلقی می شود که با واقعه ای که رخ داد متناسب نباشد یا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه آغاز بهبودی است ادامه می یابد. (اتکنیسون،1380) وجود رابطه میان تجارب دوران نوجواني ورفتار بعدی ما به عنوان یک بزرگسال مدتهاست که ثابت شده است مثلاً برای بعضی دادن پدر یا مادر در یک سن بحرانی طی کودکی موجب ابتلا افسردگی در دوران بعدی زندگی خواهد شد در جهانی که کودک تجربه می کند مادر را هم چون جزئی از خود می داند جزئی که غم،رضایت،آرامش وشادی واقعیت است ولی بعداً می تواند فرق میان سن وغیر سن را تشخیص دهد تمام این روند کمک خود ویادگیری با افسردگی ارتباط دارد تا آن جای که اینک گمان می رود از دست دادن شما ومحبوب در کودکی اساس تمام افسردگی های بعدی در فرد است پیش بینی از دست دادن شی ومحبوب باعث نگرانی می شود واز دست دادن واقعی آن افسردگی را به وجود می آورد وبه این ترتیب اضطراب وافسردگی در دوران بعدی زندگی در واقع تکرار فشرده بسیاری از این تجارب اولیه است(راسل میچل،2000).


عنوان پژوهش:

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند با نوجوانانی که پدرشان در قید حیات هستند.

 

تعریف موضوع پژوهش:

در اثر از دست دادن پدر به هر صورت که باشد چه به وسیله مرگ وچه در اثر جدایی یک خلأ مهم در خانواده بوجود می آید این ضایعه قطعاً اثر مهمی در خانواده خواهد گذاشت لازم است بررسی دقیق وجدی روی تهران این فقدان بر فرزندان انجام شود خصوصاً رابطه فقدان با افسردگی، زیرا افسردگی موضوع مهمی است که در صورت وجود می تواند مانع رشد در زمینه های مختلف مثلاً ادامه تحصیل به صورت موفق شود.

 

هدف:

هدف از تحقیق مقایسه افسردگی نوجوانان بی سرپرست ودارای سرپرست….


 

کد :3523 فرمت :ورد+منابع+پرسشنامه صفحه :70

مرکز توانبخشی باران مهر+پرسشنامه

پيشگفتار

منابع علمي عديده اي گزارش داده اند كه بيماريها و مشكلات رواني در بين همه انواع بيماريها و امراض بار عاطفي، اقتصادي، خستگي، رواني و جسماني و فرسودگي زيادي را بر مراقبان چه خانواده و چه كاركنان مراكز ارائه دهنده خدمات درماني و توانبخشي تحميل مي كنند، پذيرش اين بار شايد تا حدي براي خانواده كه جگر گوشه اش به يكي از بيماريهاي رواني مبتلا شده است، توجيه پذير باشد، ولي درباره كاركنان مركز خدمات سلامت روان چنين موضوعي را به مصداق آن شمع تمثيل گونه كه خود آب مي شود تا روشني بخش حيات ديگران باشد جز با واژه هايي چون فداكاري و ازخودگذشتگي نمي توان وصف كرد. سالها پيش وقتي از خانه هايمان قدم به كوچه و خيابان مي گذاشتيم بيماراني را مي ديديم ژوليده، آشفته و نامرتب و با انواع و اقسام زخمها كه زير لب با خود سخني مي گفتند يا در خودمانده بودند و يا گاه با خشم برديگري مي خروشيدند. با ديدن اين تصوير كه كم هم رويت نمي شد. عذاب وجدان گريبان مان را مي گرفت و با خود يا با ديگران لب به نجوا و اعتراض مي گشوديم كه چرا كسي نيست تا به اينان كمك كند، دستگير آنان باشد، مرهمي بر زخمهايشان بگذارد. اينك چندسالي است كه شاهد تحولي در اين زمينه هستيم. سازمان بهزيستي بعنوان متولي درجه اول امور توانبخشي كشور موظف شد تا بيماران رواني مزمن را سازمان بخشي كند و مقرر شد تا با همكاري بخش غيردولتي صورت گيرد.

بهزيستي:

عبارت است از مجموعه متشكلي از تدابير، خدمات و فعاليتها و حمايت هاي غيربيمه اي كه به منظور بسط رحمت اسلامي جامعه و حفظ ارزش ها و كرامات والاي انساني تكيه بر مشاركت هاي مردم و همكاري هاي نزديك سازمان هاي ذيربط در جهت گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري، و پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي و كمك به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروههاي كم بهره اقدام نمايند.

 

خدمات توانبخشي:

توان بخشي عبارتست از مجموعه اي از اقدامات پزشكي، آموزشي، حرفه اي و اجتماعي كه موجبات استقلال نسبي افراد ناتوان و معلولين را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجرد آنان به جامعه و استفاده يكسان از فرصت هاي مختلف اجتماعي، آموزشي و اقتصادي در مقايسه با افراد سالم مي گردد.

معلولين رواني:

شامل كليه مبتلايان به بيماريهاي مزمن رواني بوده، به نحوي كه حالت ايجاد شده در زندگي فردي و اجتماعي شخص تأثير گذاشته و وي را ناتوان مي سازد. مهمترين بيماريهاي اين مقوله شامل اسكيزوفرني، اختلالات خلقي (مثل افسردگي و ترس مرضي)، هيستري، وسواس و اختلالات پسيكوپاتيك مي باشد.

درحال حاضر بيش از 130 مركز غيردولتي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن در استانهاي مختلف كشور مشغول به فعاليت مي باشند.

مدتي است كه ما به اصطلاح آدم هاي سالم ديگر كمتر دچار عذاب وجدان در اين باره مي شويم چرا كه هستند مراكزي و كساني تا به تيمار اين عزيزان بيمار بپردازيم و كساني كه با شكيبايي و بردباري زايد الوصف، انرژي زيادي مصروف مراقبت و ارائه خدمات به بيماران رواني مزمن مي كنند….

باران مهر نيز نمونه اي از مراكز نگهداري غيردولتي است.

كه با ارائه خدمات روانپزشكي، پزشكي، روان پرستاري، روان شناسي، كاردرماني، تمام وقت در اختيار شما عزيزان مي باشد……

 

 

کد :3522 فرمت :ورد+منابع+تمام فصل ها صفحه :85

بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی بر میزان هوش بهر کودکان

بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی) بر میزان هوش بهر کودکان

چکیده

در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است . نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان : کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند .

 

کد :3521 فرمت :ورد+تمام فصل ها+منابع صفحه :77

بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر روي بهره‌وري (در كاركنان مركز خدمات مديريت

چكيده پژوهش:
از آنجائيكه نوع تيپ شخصيتي افراد بر روي عملكرد آنها تاثيرگذار است ، و از طرف ديگر با توجه به نوع كاري كه افراد در سازمانها و يا شركت‌ها انجام مي‌دهند، مي‌توان گفت كه نوع تيپ شخصيتي افراد عبارتست از اينكه درون‌گرا يا برون‌گرا باشند با روي بازده كار افراد و يا به طور كلي بر روي بهره‌وري سازمان اثرگذار است.
بنابراين محقق د رپژوهش حاضر سعي دارد كه با استفاده از آزمون تيپ شخصيتي آيزنك بزرگسالان كه ميزان درون‌گرايي و برون‌گرايي افراد را مي‌سنجد و مشخص مي‌كند كه فرد برون‌گرا است و يا درون‌گرا و نيز محقق ساخته بهره‌وري كه ميزان بهره‌وري را در سازمانها مي‌سنجد ، و ديگر اينكه اين آزمون‌ها بر روي كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع اجرا شده است. و در اين رابطه محقق در جهت نيل به اهداف پژوهش فرضيه‌هاي زير را ارائه نموده است:
فرضيه 1- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر توجيه مستمر رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه2- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر حمايت رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 3- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر بازخورد مستمر مدير رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 4- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر آگاهي مدير از محيط خارجي رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 5- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر مشاركت دادن كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.
نمونه‌آماري در اين پژوهش تشكيل شده از 30 نفر كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع كه سن آنها بين 24 تا 45 سال قرار دارد. محقق پس از تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش به اين نتيجه رسيد كه بين تيپ شخصيتي درون‌گرا – برون‌گرا با هيچ يك از خرده مقياس‌هاي آزمون بهره‌وري رابطه معناداري وجود ندارد.

کد :3 فرمت :ورد صفحه :109

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهيم ديني ( نماز )

 بيان مسئله

در سال هاي اخير، با توجه به تلاش هاي بسياري كه در آموزش مفاهيم ديني در مدارس صورت گرفته و نيز فعّاليّت هاي بي وقفه اي كه مربيان تربيتي براي آشنايي كودكان با مباني ديني انجام داده اند ، تنها شاهد انبوه سازي مطالب ذهني آنان به عنوان محفوظات هستيم و اين آموزه هاي تعالي بخش كه سبك زندگي و شيوه ی اعتقادات آينده ی فرد را مي سازد ، اگر با بينش و بصيرت صحيح صورت نگيرد به مرور كمرنگ شده و يا در مواجهه فرد با زرق و برق هاي فرهنگ هاي بيگانه دچار سردرگمي و در نهايت حذف اعتقادات آنها مي گردد . تغييرات برنامه هاي درسي در دوران ابتدايي و نگرش هاي جديد مسئولان آموزش و پرورش در تدوين كتب آموزشي ، حاكي از آن است كه گام هاي مؤثري در اين راه برداشته شده است ، اما هنوز نياز به ارائه ی راهكارها و الگوهاي آموزشي مناسب تر جهت انتقال آموزه هاي ديني خصوصاً نماز در مدارس هستيم. تربيت ديني صحيح در طول دوران ابتدايي مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين عوامل جلوگيري از ناهنجاري هاي رفتاري و رشد انديشه هاي ديني و تقويت باورهاي اعتقادي در فرد باشد . هنگامي كه از نهادينه شدن تربيت ديني صحبت به ميان مي آيد ، منظور اين است كه كودكان به عنوان نسل فردا بايد سير زندگي و اهداف خود را در بستر نظام اعتقادي جامعه مشخص كنند . دكتر باهنر در اين باره مي نويسد : تجربيات موجود و تحقيقات انجام شده نشانگر آن است كه مسأله آموزش ديني از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و گاهي با تأثيرات معكوسي نيز همراه گرديده است . ( باهنر ، 1385 )

در سال هاي اخير در ميان نسل جـوان و نوجـوان ، نوعي ترديد در همه ی باورها و خود باختگي

در برابر نئومدرنيسم[1] ديده مي شود . به گونه اي كه اسلامي كه در كلاس هاي ديني بيان مي شود ،

نمي تواند پاسخگوي دانش آموزان و مشكلات آنها باشد . ( قائمي ، بی تا )

به نظر مي رسد كه دغدغه هاي فكري بسياري از انديشمندان اسلامي نيز همين موضوع باشد ، كه

چگونه مي توان با توجه به فرصت هاي استثنايي دوران تحصيل باورهاي ديني و اعتقادات زير بنايي مذهبي كودكان را در جهت تثبيت ايمان مذهبي آنها در آينده شكل داد . چون به وجود آوردن و شكل دادن يك بينش صحيح و ارتباط دادن ارزش هاي فرد با ارزش هاي ديني از طريق روش هاي خلاقانه مي تواند در اين امر مهم بسيار موثر و مفيد واقع شود ، بنابراين پژوهش حاضر سعي دارد معلوم نمايد كه راهكارهای آموزش خلاق در آموزش مفاهيم دينی ( نماز ) به كودكان و نوجوانان و تعميق باورهاي ديني آنان ، چيست ؟ اميرالمؤمنين حضرت علي(ع ) در نهج البلاغه چنين         می فرمايند :

لا تقسيروا اولادكم علی آدابكم فانهم مخلوقون لزمان

فرزندان خود را بر آن اساس كه خود تربيت شده ايد تربيت نكنيد كه اينان براي زمان غير از زمان شما آفريده شده اند . ( به نقل از قائمي ) به وضوح مي توان از اين سخن مولاي متقيان برداشت نمود ، كه شرايط جديد نياز به خلاقيت هاي جديد و شيوه هاي آموزشي جديد دارد . روان شناسان و جامعه شناسان عصر حاضر نيز حداقل براين نكته اتفاق نظر دارند ، كه انتقال مفاهيم به نسل هاي جديد نياز به روش هاي همخوان با اوضاع و شرايط جديد دارد و تنوع اطلاعاتي در جهان مي تواند در صورت بد عمل كردن و تاكيد بر شيوه هاي سنتي ، به سادگي مورد بی توجّهی نسل جديد قرار گرفته و تمام تلاش هاي ما را بي ثمر سازد .

2.1. اهمّيّت و ضرورت موضوع :

آموزش مفاهيم و اعمال مذهبي به عنوان اصول اوليه زندگي اجتماعي در جامعه اسلامي محسوب      مي گردد . جامعه اي كه تمام اركان آن از ابتدايي ترين نهادها تا پيچيده ترين بنيادهاي آن ، وابسته به احكام اسلام و برگرفته از اعتقادات ديني شيعه مي باشد ، بايد در انتقال اصول به كودكان ، بهترين  شيوه هاي كاربردي را به كار بندد . انتقال و آموزش رفتارهاي مختلف به كودكان امري بسيار پيچيده و حساس است و يكي از موضوع هاي مهمي است كه روان شناسان در آن اتفاق نظر ندارند . يادگيري امري پيچيده و در عين حال ساده مي باشد . تئوري هاي مختلف يادگيري و روش هاي انتقال مفاهيم به كودكان داراي تنوع بسياري است . از تئوري هاي يادگيري و پرسش و پاسخ گرفته تا شرطي ابزاري و شرطي كلاسيك تا روش هاي جديدي كه توسط تئوريسين هاي مختلف علوم انساني ارائه شده است .

امروزه شناخت به عنوان يكي از مورد پسندترين و پركاربردترين مفاهيم روان شناسي محسوب        مي گردد و بسياري از روان شناسان عصر حاضر با ارائه ی الگوهاي مختلف شناختي ، سعي در اثبات نظريات خود از ديدگاه هاي مختلف دارند . اهميت شناخت در آموزش و پرورش و درك پديده ها و را در سيستم هاي مختلف آموزش و پرورش به وجود آورده است .

در جامعه اي كه ما در آن زندگي مي كنيم ، اعمال و رفتارهاي اجتماعي تا حدود زيادی متأثر از   آموزه هاي مختلفي است كه توسط رسانه هاي جمعي ارائه مي گردد . اگر ما نتوانيم در مواجهه با اين سيل اطلاعات مختلف ، اهداف و آرمان هاي اوليه و زير بنايي خود را منتقل و تثبيت كنيم ، بدون شك در آينده ی نزديك با بحراني فراگير روبه رو خواهيم گشت كه در آن شرايط ، ديگر نمي توان با ابزارهاي سنتي و ساده به جنگ آنها رفت. لازم است در ابتداي تشكيل و تكميل مفاهيم و اصول      زير بنايی…..

 

 

 

کد :3003 فرمت :ورد+منابع +تمامی فصل ها صفحه :215

بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده دررشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران

بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران

چكيده:

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه­گيري خوشه­اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمونt استيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي­دهند درمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي­دهند، بالاتر است و اين تفاوت ازلحاظ آماري در سطح 1 0 / 0 * معنا دار مي­باشد. بنابراين مي­توان نتيجه­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد.

کد :3498 فرمت :ورد+منابع+پرسشنامه تست هوش وایلند صفحه :109

 

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا+پرسشنامه

چکيده

بحران هويت از جمله مفاهيمی است که از ديرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقيقات گوناگونی پيرامون ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است. روانشناسان بيشتر بحران هويت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامعه شناسان بحران هويت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی، اين بحران را ريشه يابی می کنند. در چرخه زندگی ، دوره نوجوانی به منزله يکی از دوره های مهم محسوب میشود. گذر موفقيت آميز از نوجوانی به بزرگسالی منوط به سازش يافتگی های روانشناختی ، اجتماعی و زيست شناختی است.

هدف اين پژوهش مقايسه دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در ابعاد گوناگون ويژگی های هويتی بوده است.

برای اين هدف تعداد 60 نفر از دانش آموزان ناشنوا و عادی منطقه 1 تهران انتخاب شدند و به وسيله مقياس سنجش هويت بنتون و آدامز مورد آزمايش قرار گرفتند.

با استفاده از آزمون آماری t برای گروه های مستقل فرضيه های تحقيق مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تحلیل داده ها اهم نتايج به شرح زير بوده است:

1-دانش آموزان ناشنوا در مقايسه با دانش آموزان عادی در هويت آشفته نمرات بالاتری داشته اند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

2-بين دانش آموزان ناشنوا و عادی در هويت از پيش تعيين شده تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

3-بين دانش آموزان ناشنوا و عادی در هویت تاخيری تفاوت معنی دار وجود نداشته است.

4-دانش آموزان عادی در مقايسه با دانش آموزان ناشنوا در هويت موفق از نمرات بالاتری برخوردار بودند و تفاوت دو گروه معنی دار بوده است.

کد :3496 فرمت :ورد+منابع+پرسشنامه صفحه :91

بررسی ارتباط بين درونگرایی – برونگرايی و انتخاب رنگ رشته معماری

چكيده:

ما در اين پژوهش به دنبال بررسي رابطة بين انتخاب رنگ و شخصيت برونگرا،درونگراي دانشجويان رشتة معماري مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر هستيم.فرض ما در اين پژوهش اين است كه بين ترجيح رنگ و شخصيت افراد رابطة معناداري وجود دارد.براي بررسي فرضية مورد نظر و آزمون متغييرهاي پژوهش كه شامل ترجيح رنگ و شخصيت برونگرا و درونگراست،از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال است بر روي 120 دانشجوي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر اجرا شده و براي انتخاب رنگ نيز از آزمون سي.آر.آر استفاده شده است.

براي آزمون دو فرض ارائه شده در تحقيق از آزمون T براي گروههاي مستقل استفاده شده است كه با توجه به نتايج آماري اين پژوهش چون TO محاسبه شده (201%) و (88%) كوچكتر از TC بدست آمده در جدول (645/1) در سطح معني داري (5% = α) كمتر است.نشان داد كه بين انتخاب رنگ و شخصيت برونگرا – درونگرا رابطة معناداري وجود ندارد،به بيان ديگر فرضيه هاي ما تأييد نشد.

 

 • فهرست مطالب:
 • عنوان                                           صفحه

 • چكيده
 • فصل اول(كليات پژهش)
 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • سؤال تحقيق
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعريف نظري اصطلاحات
 • تعريف عملياتي اصطلاحات
 • فصل دوم

 • ادبيات و پيشينة تحقيق
 • تعريف شخصيت
 • تاريخچة شخصيت
 • نظريه هاي صفات
 • ريشه يابي مدل پنج عاملي(The Big Five Model)
 • عنوان                                           صفحه
 • برونگرايي و درونگرايي از ديدگاه يونگ
 • كاركردهاي روانشناختي
 • هشت نسخ روانشناسي يونگ
 • ابعاد شخصيت از نظر آيزنگ
 • رابطة بين درونگرايي و برونگرايي
 • يافته هاي آيزنگ در زمينة مقايسة درونگرايان و برونگرايان از نظر ژنتيكي
 • اساس نوروفيزيولوژيك شخصيت از ديدگاه آيزنگ
 • رنگ چيست؟
 • تأثير روانشناختي رنگها
 • رنگهاي سرد و گرم
 • هشت رنگ اصلي
 • مفاهيم رنگها
 • عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ها
 • فصل سوم

 • طرح تحقيق
 • جامعة آماري
 • حجم نمونه
 • عنوان                                           صفحه
 • روش نمونه گيري
 • ابزار پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش آماري و تجزيه و تحليل داده ها
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل يافته ها
 • آزمون T با نمونه هاي مستقل
 • فرضهاي زيربنايي آزمون T با نمونه هاي مستقل
 • تجزيه و تحليل فرض اول
 • جدول فراواني فرض اول
 • نمودار ميله اي فرض اول
 • نمودار دايره اي فرض اول
 • گزارش نتايج آزمون فرض اول
 • تجزيه و تحليل فرض دوم
 • جدول فراواني فرض دوم
 • نمودار ميله اي فرض دوم
 • عنوان                                           صفحه
 • نمودار دايره اي فرض دوم
 • گزارش نتايج آزمون فرض دوم
 • فصل پنجم

 • بحث و نتيجه گيري
 • محدوديت هاي تحقيق
 • پيشنهادات تحقيق
 • منابع و مآخذ
 • پيوست ها

 

کد :3473 فرمت :ورد+پرسشنامه صفحه :88

بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختر..

بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

هدف ازتحقیق حاضربررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارت از اینکه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند ازدانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره است که ازبین جامعه مورد نظر 80نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون شخصیت روان نژندی کوندور وهمین طور درک ازخویشتن راتوس برروی آنها اجراگردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق ازروش آماری ضریب هم بستگی پپيرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان داد که بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد (5% p<)است .

 

 

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                        صفحه
 • چكيده                                        1
 • فصل اول كليات تحقيق                                2
 • مقدمه                                        3
 • بيان مساله                                    4
 • اهميت و ضرورت تحقيق                                5
 • فرضيه و متغيرهاي تحقيق                                6
 • فصل دوم پيشينه تحقيق                                8
 • روان شناسي چيست                                9
 • فصل سوم جامعه آماري و روش تحقيق                        63
 • جامعه مورد مطالعه                                64
 • حجم نمونه                                    64
 • روش نمونه گيري                                    64
 • ابزار اندازه گيري                                    65
 • روش تحقيق                                    67
 • روش آماري مربوط به فرضيه                            68
 • روش جمع آوري اطلاعات                                68
 • فصل چهارم يافته ها و تجزيه و تحليل آنها                        69
 • فصل پنجم بحث و نتيجه گيري                            80
 • پيشنهادات                                    82
 • محدوديت ها                                    83
 • منابع و ماخذ                                    84
 • ضمائم                                        85

 

کد :3466 فرمت :ورد+پرسشنامه صفحه :97