,

پایان نامه علل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
پیش فرض های تحقیق ۷
محدودیت های تحقیق ۸
تعریف وازه ها ۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق ۱۱
نگرشهای مدیریت به انگیزش ۱۲
ـ رویکرد کلاسیک ۱۲
ـ رویکرد نئوکلاسیک ۱۳
ـ رویکرد اقتضایی ۱۴
نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش ۱۵
ـ نظریه لذت طلبی ۱۶
ـ نظریه غرایز ۱۶
ـ نظریه تقویت ۱۶
ـ نظریه شناخت ۱۷
نظریه های انگیزشی ۱۷
الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش ۱۷
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۱۸
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش ۲۰
ـ نظریه دوعاملی انگیزش ۲۱
ـ نظریه لذت‌گرایی مک‌ کللند ۲۲
ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد ۲۳
ب) نظریه‌های فرایندی ۲۴
ـ نظریه انتظار و احتمال ۲۴
ـ نظریه برابری ۲۵
ـ نظریه هدف‌گذاری ۲۵
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار ۲۶
نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ ۲۷
پیشینه تحقیق ۳۰
جمع بندی ۳۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۳۹
روش تحقیق ۳۹
جامعه اماری ۳۹
متغیرهای تحقیق ۳۹
ابزار اندازه گیری ۴۰
روایی و پایایی پرسشنامه ۴۲
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه ۴۲
روش جمع آوری اطلاعات ۴۳
روشهای آماری ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه ۴۶
توصیف اماری داده ها ۴۶
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۵۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق ۵۷
بحث و نتیجه گیری ۵۹
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۷۱
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۷۳
منابع و مأخذ

 

فرمت ورد

70 صفحه

15000 تومان

پایان نامه عوامل موثر بر تاخیر زمانی پروژه های راه سازی

37

پایان نامه ارشد مدیریت

فرمت PDF

185 صفحه و کامل

12000 تومان

پایان نامه عوامل تاثیرگذاربراستقرارمدیریت دانش در شرکت های تولیدی

36

پایان نامه مدیریت دولتی منابع انسانی

125 صفحه

فرمت ورد و قابل کپی و ویرایش

25000 تومان

پایان نامه اثرات مدل RFID وفناوری گسترده توسط کارکنان در خرده فروشی ها

35

پایان نامه رشته ارشد MBA

140 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش وکپی کردن

24300 تومان

پایان نامه موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه

34

135 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

20300 تومان

پایان نامه تاثیر رهبری لیکرت برعملکرد کارکنان بانک…

33

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی -مالی

130 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

12000 تومان

حل تشریحی کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

شامل فصل 2 تا 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر رشته مدیریت مالی و از کتاب های مهم و کلیدی جهت شرکت در آزمون ها

 

16 صفحه

فرمت ورد

,

اثرات نااطمينانی توليد ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

چكيده:
شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.
بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.
بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد.
اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسي نمايد. كه براي اين منظور نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بوسيله تركيبي از مدل‌هاي ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌هاي خود توضيح برداري3(VAR) و مدل‌هاي تصحيح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسي شده‌ و در نهايت، نتايج زير حاصل شده است:
1- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معني‌دار و منفي است.
2- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معني‌دار و مثبت ارزيابي شده است.

فصل اول:

كليات

101- مقدمه
هر پديده غير‌منتظره‌اي كه تاثير غير‌قابل پيش‌بيني بر متغيرهاي اقتصادي مي‌گذارد شوك1 تلقي مي‌شود كه در طبقه‌بندي آنها مي‌توان بر شوك‌‌هاي محيطي، خارجي، داخلي يا شوك‌هاي عرضه و تقاضا اشاره كرد.
بي‌ثباتي2 اقتصادي همراه با بروز شوك‌هاي متنوع اقتصادي پديد مي‌آيد و در حقيقت به معناي نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي است. بروز يك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهاني ناشي از كاهش قيمت نفت و يا افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد رونق كاذب، همه شواهدي از نابساماني اقتصادي و به تعبيري درست‌تر، بي‌ثباتي اقتصادي هستند.
با نگاهي دقيق‌تر بر اقتصاد ايران اين واقعيت آشكار مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي (دولت) وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و همان‌گونه كه پيداست قيمت نفت بسيار بي‌نظم و متغير است و اين مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌ثباتي اقتصاد باشد. پس شوك‌هاي اقتصادي ريسك‌هاي بيشتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي به دنبال خواهند داشت و مي‌تواند موجب كاهش سرمايه‌گذاري و رشد شود و همچنين فقر را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و نيز مي‌تواند بر نابرابري درآمد و اقتصاد زيرزميني موثر باشد.
مسلما براي هيچ تاجر، توليد‌كننده، حتي كارگري نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي خوشايند نيست. از اين‌رو انگيزه‌هاي بسياري براي بررسي و تحليل شوك‌‌‌هاي اقتصادي وجود دارند.
اثر مستقيم وقوع شوك‌ها ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي است. اين نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني، در تمامي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نفوذ مي‌كند. همچنين شكل‌گيري انتظارات افراد، موجب مي‌شود كه اين شوك‌ها، اثرات پويايي بر تمامي متغيرهاي اقتصادي بگذارند.
از جمله مؤسساتي كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر مي‌گردند بانك‌ها مي‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طريق تاثير شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر متغيرهاي كلان تحت تاثير قرار مي‌گيرند. لذا در اين تحقيق سعي بر‌آن است كه به بررسي و تحليل تاثير شوك‌هاي غير منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.
در فصل اول اين تحقيق كلياتي در مورد مسئله تحقيق، فرضيات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلي همچون بانكداري بدون ربا، منابع و مصارف بانكي، تاريخچه بانك رفاه و معرفي آن، وضعيت منابع و مصارف بانك رفاه بيان گرديده است.
در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني  در متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقيق با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، نا‌اطميناني دو متغير كلان اقتصادي (توليد و تورم) برآورده شده سپس تاثير آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقيق، شامل نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد.

1.2- بيان موضوع تحقيق
منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌اي تشكيل مي‌دهد و در واقع ويژگي واسطه‌گري بانك‌ها همين است. سرمايه بانك‌ها معمولا درصد كمي از منابع آنها را تشكيل مي‌دهد و حداقل استاندارد بين‌المللي براي آن 8% است كه تنها تعدادي از بانك‌هاي ما اين حداقل كفايت سرمايه را تامين كرده‌اند. بنابراين اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن يا انتظار سود از بانك دارند يا خدمت. براي تامين اين سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولي دنبال راهي براي گردش بهتر و بيشتر پول و نقدينگي آنها مي‌باشند كه اين گردش باعث ازدياد سود و در زمان تورم كاهش هزينه سرمايه‌اي آنها را به‌ دنبال دارد كه ارائه تسهيلات يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.
بانك رفاه، نيز از جمله بانك‌هاي تجاري است كه از اين مقوله مستثني نيست و يكي از مسائل اساسي فراروي اين بانك مشابه ساير بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود مي‌باشد.
اين بانك نيز در دو بخش اساسي و لاينفك فعاليت خود را طبقه‌بندي مي‌نمايد. نخست به جمع‌آوري و جذب منابع پرداخته تا بوسيله بازاريابي و اصول آن بتواند بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در اين راستا افزايش داده و در واقع به تجهيز منابع مالي مي‌پردازد. در بخش تجهيز منابع بانك تحت يكي از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت مي‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
•    جاري
•    پس‌انداز
ب – سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار
•    كوتاه مدت
•    بلند مدت
ج – ساير سپرده‌ها
سپس بايد از طريق ابزارهاي اعتباري كه مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي است اين منابع را در بخش‌هاي مختلف بشرح ذيل مصرف نمايد كه عبارتند از:
– بخش كشاورزي
– بخش صنعت و معدن
– بخش ساختمان
– بخش خدمات و بازرگاني
– بخش صادرات
بررسي ادبيات و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در طول زمان شوك‌هاي غير منتظره‌اي بر اقتصاد و در نتيجه بر موسسات مالي و پولي حاكم است كه مي‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است از طريق ارتباطي كه بين شوك‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسي قرار گيرد……

200 صفحه

فرمت ورد

منابع در پاورقی

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی
امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به ما واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشیم و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . ” استاد شهید مطهری”
مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع است که سبب اطمینان٬ بهبود ارتباطات  و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.حضرت علی (ع)  در نهج البلاغه می فرمایند : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .
اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است .
مشارکت در مديريت عبارتست از:
-ايفاي نقش از طريق اظهار نظر
-ارائه پيشنهاد
-تصميم گيري و قبول مسئوليت در زمينه فعاليت هاي سازمان
-انتخاب نوع کار
نظام مديريت بر مبناي مشارکت  بر عکس نظام مديريت غربي به همه اجازه مي دهد پيشنهاد کنند.

مقدمه :
اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا واخرت را نصیب مردم خواهد نمود.
نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد. نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود. نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید .نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند.
_شباهت های پارادایم* مدیریت اسلامی با سایر پارادایم های مدیریتی دولتی:
با مروری بر پارادایم های موجود در مدیریت دولتی و ابعاد مختلف این پارادایم….

 • عناوین:
 • -مقدمه:                                                                                    4
 • -بیان مساله:                                                                              7
 • -ضرورت تحقیق:                                                                       7
 • -اهداف تحقیق:                                                                                    12
 • -سابقه و پیشینه:                                                                                 15
 • -فرضیات:                                                                                            22
 • -روش و حیطه تحقیق:                                                                           25
 • واژها و اصطلاحات:                                                                              25    
 • -موانع و محدودیت ها                                                                            26
 • – فهرست منابع و ماخذ                                                                          34

 

34 صفحه

فرمت ورد

کد3621

تاثیر مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان

چكيدة تحقيق:

نقش مديريت با توجه به اختيارات رهبري كه دارد ديزل حركت و پويائي سازمان ها به سوي اهداف تعبير شده است. در ادارة امور سازمانها تأثيرگذاري مدير را نمي توان كنار زد. مدير وظيفة الگودهي، نقش سازي و راهبري احساسي ، عاطفي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، فني زيردستان خودش را بر عهده دارد. او مسئول شرايط حاكم بر سازمان است. شرايطي كه اگر سنجيده و آگاهانه نباشند رضايت و مسالمت جاي خود را به درگيري، تشويش، غيبت، اعتراض و مخالفت مي دهد. سازگاري كاركنان با يكديگر سازگاري كاركنان با سرپرست ها، انگيزة كاري كاركنان، تأمين نيازهاي كاركنان، رضايت شغلي كاركنان همگام پيشرفت فني تكنولوژيكي بايستي مورد توجه قرار گيرد. رضايت شغلي فراتر از كوشش براي كار بيشتر با سلامتي كاركنان مرتبط است. فعاليت هاي شغلي در محيط هائي با جوّ رُعب و وحشت به سلامتي به شخصيت، انگيزه و روان افراد آسيب هاي جدي وارد مي كند. براي سلامتي و انگيزة كاركنان بايستي موجبات رضايت آنان را تا آنجا كه ممكن است، فراهم آورد. تحقيق حاضر توصيه مي نمايد كه مديران سبك مديريتي رابطه مداري را پيش بگيرند و از برخورد سرد، مقررّاتي، كنترل شديد كه موجب آزردگي افراد مي شود، خودداري نمايند. به آنها اعتماد كنند و اجازه بدهند در امور نظر داشته خلاقيت نشان بدهند و زمينة مشاركت هرچه بيشتر آنان را فراهم آورند. در تحقيق فرهنگ سازماني نيز از جمله موضوعات تأثيرگذار به شمار آمده است. افراد رفتار مديران در زمينه هاي فرهنگي خارج از سازمان را انگيزة مثبت قوي خود شمرده اند و خودشان را مالكان مفتخر فرهنگي- سياسي سازمان ناميده اند، امر رضايت از شغل براي كاركنان اگرچه معناي رضايت از ترفيع، حقوق، سرپرست، همكاران، شرايط كار دارد ولي شخصيت اراده و فطرات ارزش جو و فرهنگي شان را از ياد نبرده كاركنان از رفتار رابطه مدار مديريت استقبال كرده و آن طور كه تحقيق و آزمون ها نشان دادند آنها را راضي كردند تا در كارهاي سازمان مشاركت داشته باشند. وظايف شان به نحو احسن انجام شود و سازمان به سوي اهداف تعيين شده قدم بردارد.

فصل اول: كليات

درك ضرورت اداره كردن مربوط به روزگار اخير نيست ديري است كه بشر متوجه بسيج امكانات و رهبري آنها براي تحقق اهداف خويش است. تمدن بشري بازگوي مدعاي مديريت عامل مؤثر مي باشد همچنانكه هرگاه مديري نالايق و مديريتي عقب بر منابع سلطه داشته پيشرفت، امنيت، برخورداري، انگيزه از منابع و محيط گرفته شده است آنطور كه از تحقيقات و تأليفات برمي آيد مديريت فراگرد به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزي سازماندهي بسيج منابع و امكانات هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد امري كه امروزه به اهميت وافر آن ديگر به عنوان يك عامل اجتناب ناپذير حتي مهمتر از منابع طبيعي و انساني كشورهاي توسعه يافته پي برده اند و صاحبنظران و محققين آن را عامل لازم براي توسعه پايدار مي دانند و تأكيد دارند كه لازم است قسمتي از نظريات ايشان آورده شود.

بر اساس گزارش مستند بانك مركزي، ايران، از جمله كشورهايي است كه عوامل لازم براي توسعه پايدار را داراست و بعد از ايالات متحده دومين كشوري است كه زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري و بهره وري شامل انرژي مناسب و ارزان مواد اوليه و معادن نيروي انساني و دسترسي به بازارهاي جهاني را داراست. اما علي رغم تمام تلاشهاي مثبت پس از پيروزي انقلاب امروز ما نمي توانيم ادعا كنيم كه يك كشور توسعه يافته هستيم. به نظر مي رسد در كشورمان همة عوامل درجه دوم رشد و توسعه را داريم اما عامل اول يعني سازمان و مديريت كارآمد را به حد كافي نداريم بسياري از كشورهايي كه در دهه هاي اخير در مسير توسعه گام نهادند. از جمله ژاپن، هنگ كنگ، سنگاپور و ساير كشورهاي موسوم به ببرهاي جنوب شرقي آسيا (كه تا 20 سال پيش جزء مناطق فقير و عقب مانده بودند) فاقد منابع طبيعي هستند. اما آنچه آنان را به مرحلة كنوني پيشرفته رسانيده است. بنابر اظهارات ماهاتيرمحمد نخست وزير مالزي توانمندي مديريتي است كه از يك سو رقابت و اقتصاد بازار را تشويق مي كند و از ديگر سو با اجراي برنامه هاي صحيح، سودآوري سرمايه گذاري هاي ملي و خارجي را در رشته هاي مورد نياز افزون مي سازد. (عباس زادگان 1279. ص 15)

آري؛ مديريت امر بسيار حساس و تأثيرگذار و پيچيده اي است و چه خوب گفته است صاحبنظري كنار هم گذاشتن تكه هاي شكسته يك آينه براي ديدن يك تصوير واقعي كافي نيست. همچنانكه كنار هم قراردادن اجزاء به هيچ وجه معرف آن كل نخواهد شد. اين مقدمة ظريف ما را متوجه اهميت روابط متقابل بين اجزاء و تعامل آنها با يكديگر به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در سازمان نمود. در واقع منشاء و مبناي اساسي مديريت تئوري سيستم مي باشد. نگاه به سازمان به عنوان يك كل و توجه به روابط متقابل و پويائي عناصر آن، بر اساس تفكر سيستمي سازمان يك مجموعه كلي است كه در جهت تأمين هدف ها تلاش مي كند و مديران بايستي به طور دائم روابط متقابل افراد سازمان و نقش آنها در جهت تحقق اهداف را بررسي و مطالعه كنند. سيستم مفهوم گسترده اي را شامل مي شود. مثلاً خود انسان يك سيستم است كه تعامل صحيح اجزاي آن وجود و سلامتي او را…….

60صفحه

فرمت ورد

دارای منابع پایانی

کد3620

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

 1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری
 2. احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری
 3. احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری……..

 

90 صفحه فرمت ورد

منابع فقط در متن

کد 3612

بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

 • . محاسبه آماره آزمون

  توزيع براساس شرايط تخمين ،‌يكي از توزيع‌هاي Z’ يا T را خواهد داشت .

  حال براساس هريك از حالت‌هاي تخمين آماره آزمون به اين شرح تعريف مي‌شود :

  1- وقتي كه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معيار معلوم انتخاب شود ، توزيع صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و درنتيجه آماره آزمون Z خواهد بود كه چنين تعريف مي‌شود .

  2- هرگاه نمونه‌‌اي از جامعه نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود توزيع نمونه‌گيري براساس حجم نمونه به اين شرح تعيين مي‌شود .

  الف ) اگر حجم نمونه كوچك باشد توزيع X از t استوديت برخوردار است و آماره آزمون

  ب) در صورتيكه حجم نمونه بزرگ باشد توزيع براساس قضيه حد مركزي ازتقريب نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارت است از :

  دراين حالت مي‌توان براساس تعريف رابطه t, Z از رابطه زير استفاده كرد .

  3- تعيين مقدار بحراني

  در اين مرحله محقق پس از تعيين مقدار (‌سطح معني‌داري ) و سطح اطمينان ، آزمون خود را از نظر يك دنباله و يا دو دنباله بودن مشخص خواهد كرد . اگر چه نوع آزمون براساس حالت‌هاي مرحله اول تعريف مي‌شود ، ولي مقدار بحراني (مرز ) براساس نوع آماره آزمون صورت مي گيرد .

   

  آزمون t استودينت

  توزيع t در سال 1908 به وسيله وس گوست با نام مستعار ( استيودنت ) گسترش يافت. توزيع t غالباً تحت عنوان توزيع « استيودنت» ناميده مي شود . اين آزمون كاربردهاي متفاوتي در مورد آزمون فرضيه‌هاي مربوط به جامعه آماري دارد . از آن مي توان براي آزمون فرضيه‌هايي كه ميانگين جامعه را در برابر بزرگترها و يا كوچكترها از عددي خاص مي دانند استفاده كرد و نيز در آزمون فرضيه‌هاي مربوط به مقايسه ميانگين دو جامعه نيز كاربرد دارد .

  1- تعيين فرضيات آزمون

  فرضيه‌هاي آماري براي ميانگين جامعه صرف نظر از فرضيه پژوهشي يكي از تعاريف زير را خواهد داشت .

   

  4- تصميم گيري :

  دراين مرحله مقدار آماره آزمون‌ محاسبه شده با مقدار بحران مرحله سوم مقايسه مي شود اگر آماره آزمون در ناحيه پذيرش H0 قرار گيرد فرض H0 در سطح اطمينان درصد پذيرفته مي شود . در غير اين صورت داده‌هاي نمونه دليل محكمي بر تأييد H0 ارائه نداده و آن را رد مي كنند . در تصميم‌گيري به وسيله داده‌هاي حاصل از تحليل به وسيله نرم افزارهاي كامپيوتري اگر سطح معني داري آماره مورد نظر از سطح خط 1كوچكتر باشد فرض H0 در سطح اطمينان فوق رد مي شود .

  فصل پنجم :

  5-1 مقدمه

  در فصول گذشته پس از بررسي موضوعي متغيرهاي تحقيق كيفيت خدمات بانكي ووفاداري مشتري ، و مديريت ارتباط با مشتري ، به راه‌هاي رسيدن به وضعيت مطلوب از لحاظ تئوري پرداختيم .

  دليل اهميت موضوعات ياد شده را بيان كرديم و متذكر شديم كه مشتريان مهمترين منبع تامين كننده سود بلند مدت سازمان‌ها هستند . به همين دليل سازمانها و شركت‌هاي تجاري بايد توجه به خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان خود را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند . دراين فصل ما با توجه به بررسي و تجزيه و تحليل نظرات و عقايد مشتريان بانك صادرات در مورد برقراريفرآيند ارتباط بامشتري ، در اين بانك و تاثيراتي كه اين فرايند بر ميزان وفاداري آنها به بانك خواهد گذاشت ، پيشنهادات كاربردي كه حاصل از نتايج پژوهش مي باشد و سپس پيشنهادات تحقيقاتي و نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت .

  2-5 فرضيه‌ها

  – برقراري فرآيند ارتباط با مشتري كيفيت ارائه خدمات بانكي را افزايش مي‌دهد .

  – برقراري فرايند ارتباط با مشتري وفاداري مشتريان به بانك را افزايش مي‌دهد .

  5-3 چهارچوب نظري و الگوي تحليلي

  در اين تحقيق ابتدا به بيان تعاريف و ادبيات موضوع هر يك از متغيرها پرداخته شده و سپس روش‌هاي مختلف براي سنجش اين متغيرها توضيح داده مي شود . روشي كه نهايتاً دراين پژوهش براي سنجش مديريت ارتباط با مشتري ، وفاداري و كيفيت خدمات استفاده مي شود يك روش تلفيقي از SERVPERF , SERVQUAL مي‌باشد . SERVQUAL فني است كه براي سنجش اين كه مشتريان چگونه كيفيت خدمات را درك مي‌كنند به كار مي‌رود .

  اين فن براساس 5 شاخص يعني :

  • شواهد فيزيكي و ملموس
  • اعتبار
  • پاسخگويي
  • اطمينان خاطر
  • همدلي…………………..
 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  فصل اول :کلیات تحقیق
  1-1    مقدمه     2
  1-2    مساله اصلي تحقيق     3
  1-3 تشريح و بيان موضوع     4
  1-4 ضرورت انجام تحقيق    4
  1-5 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..5
  1-6 فرضيات تحقيق     6
  1-7 اهداف اساسي از انجام تحقيق     6
  1-8 قلمرو انجام تحقيق     6
  1-9 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق     7
  1-10 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………..8فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
  2-1 مقدمه     10
  بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری
  2-2 تاريخچه‌ پيدايش و تكامل مديريت ارتباط‌ با مشتري     12
  2-3 تعاريف CRM    13
  2-3-1 اهداف CRM    16
  2-3-2 اصول CRM    17
  2-3-3 مؤلفه‌هاي CRM    17
  2-3-3-1 مشتري     18
  2-3-3-2 روابط     18
  2-3-3-3 مديريت     18
  2-3-4 فوايد مديريت ارتباط با مشتري     19
  2-3-5 فرآيندهاي اصلي CRM    20
  2-3-6 چرخه فرآيند CRM    23
  2-3-6-1 كشف دانستني‌هاي     24
  2-3-6-2 تعامل با مشتري     25
  2-3-6-3 برنامه‌ريزي بازار     25
  2-3-6-4 تجزيه و تحليل و بالانس     25
  2-3-7 ارزيبي آمادگي سازمان‌ها براي اجراي CRM    26
  2-3-8 گام‌هاي طراحي موفق سيستم مديريت ارتباط با مشتري     30
  2-3-9 ساختار سازمان برايمديريت ارتباط با مشتري     31
  2-3-9-1 مدير بازاريابي CRM    32
  2-3-9-2 بخش تحليل بازاريابي     33
  2-3-9-3 مديريت عملياتي     33
  2-3-9-4 مديريت بخش‌بندي و تفكيك     33
  2-3-9-5 مديريت كانالهاي ارتباطي     34
  2-3-9-6 كاركنان     35
  2-3-10 فن آوري CRM    37
  2-3-11 راه حل تلفيقي CRM    40
  2-3-12 وضعيت موجود CRM    41
  2-3-13 فرآيندهاي جمع آوري داده بر مبناي محصول     41
  2-3-13-1 فرآيندهاي مشتري محور     42
  2-3-13-2 ارتباط چهره به چهره     42
  2-3-14 CRM عملياتي     43
  2-3-14-1 اهداف CRM عملياتي     43
  2-3-14-2 مزاياي CRMعملياتي     44
  2-3-14-3 شاخه‌هاي CRM عملياتي     44
  2-3-14-3-1 خودكارسازي كادر فروش     44
  2-3-14-3-2 پشتيبانيو خدمات مشتري     45
  2-3-14-3-3 خودكارسازي بازاريابي سازمان     45
  2-3-15 CRM تحليلي     46
  2-3-15-1 ويژگيهاي CRM تحليلي     47
  2-3-15-2 مزاياي CRM تحليلي     48
  2-3-16 CRM مشاركتي     48
  2-3-16-1 مزاياي CRM مشاركتي     49
  2-3-16-2 چرخه حيات مشتري     52
  2-3-17 CRM دربانكداري     52
  بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر CRM
  2-4 تعريف بازاريابي     54
  2-5 ارزش مشتري     54
  2-5-1 پييش نيازهاي مدل ارزشي     55
  2-5-2 نظام ارزشي     55
  2-5-3 انواع مشتري از نظر رفتاري     55
  2-5-4 انواع مشتري از نظر قدمت     56
  2-5-5 تقسيم بندي مشتري از نظر ميزان درآمد و سودآوري     56
  2-5-5-1 مشتريان فعال     57
  2-5-5-2 مشتريان غير فعال     57
  2-5-5-3 مشتريان احتمالي يا بالقوه     57
  2-5-5-4 مشتريان حدسي     57
  2-5-5-5 ديگران     57
  2-5-6 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هرم مشتري     58
  2-6 مشتري وفادار     62
  2-6-1 قانون پاره‌تو يا خانون 20-80    62
  2-6-2 تعريف وفاداري مشتري     62
  2-6-3عوامل موثر بر وفاداري مشتري     63
  2-6-4 سطوح وفاداري     63
  2-6-5 مفهوم رضايت مشتري     64
  2-6-6 اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتري     65
  2-6-7 وفاداري ابزاري     65
  2-6-8 وفاداري انگيزشي     65
  2-6-8-1 تغيير رفتاري     66
  2-6-8-2 رفتار نامنظم     66
  2-6-8-3 رفتار چند گانه     66
  2-6-9 ماتريس وفاداري با رويكرد چند بخشي     66
  2-6-10 اندازه‌گيري وفاداري مشتري     67
  2-6-11 شبكه سودآوري بالقوه     68
  2-6-12 رابطه بين وفاداري و رضايتمندي     70
  2-6-13 وفاداري يك فرد به بانك     74
  2-6-14انواع وفاداري     78
  2-6-15 فرآيند رويگرداني مشتري     81
  2-7 تعريف خدمات     81
  2-7-1 تفاوت بين كالا و خدمات     81
  2-7-2 سازمانهاي خدماتي و CRM    82
  2-7-3 ويژگي‌هاي خدمات     83
  2-7-4 تعريف كيفيت     84
  2-7-5 كيفيت كالا كيفيت خدمات بانكي     86
  2-7-5-1 كيفيت عملياتي يا فرآيند     89
  2-7-5-2 كيفيت ستاره يا فني     89
  2-7-5-3كيفيت فيزيكي     90
  2-7-5-4 كيفيت و ارتباط يا تعاملات     90
  2-7-5-5 كيفيت در سازمان     90
  2-6-6 ابزار اندازه‌گيري كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري     91
  2-7-6-1 مقياس كيفيت خدمت     91
  2-7-6-1-1 اجزاي مقياس كيفيت خدمات     91
  2-7-6-2 مدل عملياتي / فني كيفيت قدمت     93
  2-7-7 مديريت كيفيت خدمات بانك     94
  2-8 روش‌هاي سنجش     96
  2-8-1 SERVQUAL    98
  2-8-2 SERVPERF     100
  2-8-3 SERIMPERF     101
  2-8-4شاخص‌هاي رضايتمندي مشتري و وفاداري مشتري     103
  بخش سوم : بانک صادرات
  2-9 شناخت كلان از بانك صادرات ايران     104
  2-9-1 تاريخچه بانك صادرات ايران     105
  2-9-2 تعريف بيانيه مأموريت     106
  2-9-3 بيانيه مأموريت بانك صادرات     107
  2-9-3-1ارزشهاي مندرج در بيانيه مأموريت     108
  2-9-4 اهداف كلان و برنامه‌هاي استراتژيك     111
  2-9-5 برنامه‌هاي اصلي مديريتي بهبود در بانك صادرات     113
  2-9-6 عوامل حياتي موفقيتو مزيت ساز در صنعت بانكداري     116
  2-9-7 بررسي برنامه‌هاي آتي بانك صادرات در زمينه فناوري اطلاعات     118
  بخش چهارم : پیشینه تحقیق
  2-10 پيشينه تحقيق     119

  فصل سوم : روش شناسي تحقيق
  3-1 مقدمه     127
  3-2 روش تحقيق     127
  3-3 جامعه آماري     129
  3-4 تعيين حجم نمونه آماري     129
  3-5 روش جمع آوري اطلاعات     130
  3-6 ابزار اندازه‌گيري     131
  3-7 روایی و پایایی………………………………………………………………………………………….134
  3-7-1 روایی…………………………………………………………………………………………………..134
  3-7-2 پایایی……………………………………………………………………………………………………134
  3-8 فنون آماری مورد استفاده………………………………………………………………………..136

  فصل چهارم : تجزيه و تحليل
  4-1 مقدمه    140
  4-4 سوالات جمعيت شناختي     140
  4-4-1 آمار توصيفي     140
  4-4-2 آمار استنباطي     144
  4-5 آزمون فرضيه‌ها     148
  4-5-1 آزمون فرضيه اول     149
  4-5-2 آزمون فرضيه دوم     150

  فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  5-1 مقدمه     152
  5-2 نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………..153
  5-3 نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….153
  5-4 پيشنهادات كاربري     153
  5-5 پيشنهادات پژوهشي جهت تحقيقات آتي     155
  منابع و ماخذ    ………………………………………………………………………………………………..159
  پیوست………………………………………………………………………………………………………….    162

  فهرست اشكال
  عنوان     صفحه

  2-1 مؤلفه‌هاي CRM    17
  2-2 عوامل آمادگي سازمانها براي اجراي CRM    27
  2-3 ساختار سازماني مديريت ارتباط با مشتري     32
  2-4 ساختار نمادين خلاصه شده از يك سازمان     35
  2-5 ساختار عمومي سازمان بيمه     35
  2-6 CRM مشاركتي     51
  2-7 هرم استاندارد مشتري براساس ميزان درآمد و سودآوري    56
  2-8 ارتباط بين سود و درصد مشتريان    58
  2-9 توزيع سهم مشتريان و غير مشتريان از نظر درآمد    59
  2-10 مثال موردي در زمينه هزينه بازاريابي    60
  2-11 مفهوم مديريت ارتباط با مشتري از ديدگاه دسته‌بندي مشتري    61
  2-12 هرم وفاداري     64
  2-13 مدل ECSI يا مدل اروپايي اندازه‌گيري ميزان وفاداري مشتري    77
  2-14 مدلهاي سنجش رضايتمندي     97
  2-15 متغيرهاي مدل SERVQUAL    99

  فهرست جداول
  عنوان     صفحه

  2-1 رابطه مشتري     67
  2-2 سلولهاي عادات خريداري     68
  2-3 ماتريس انواع وفاداري     79
  2-4 انواع مشتري وفادار     80
  2-5 انواع كيفيت     85
  2-6 خلاصه ويژگي‌هاي عاملي كه انتظار مي رود و آمادگي سازمانها را جهت اجراي CRM افزايش دهد     90
  2-7 مقياس مجدد SERVPERF    101
  2-8 مقياس مجدد    102

  فهرست نمودارها
  عنوان     صفحه

  2-1 فرايند CRM از نظر سوئيفت     24
  2-2 شناخت مشتري – رابطه سود توزيع شده‌ با انواع مشتري     69
  2-3 رابطه NPV مشتريان با ميزان نگهداري     72
  2-4 رابطه بين رضايتمندي و وفاداري مشتري     73
  2-5 عوامل موثر بر ايجاد وفاداري درمشتريان بانك     75
  2-6 رابطه بين عوامل موثر بر ايجاد وفاداري درمشتريان بانك     76
  2-7 مفهوم نظريه فاصله     88
  2-8 مدل مفهومي كيفيت     95

کد 3611
فرمت ورد
170 صفحه
همراه با منابع + پرسشنامه+تصاویر و جداول

,

پروژه مالی ایران خودرو

 • تاريخچه تأسيس ايران خودرو
  شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد. آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال 1376 بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال 1357 به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمايه شركت ايران خودرو از 13 ميليارد و 440 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد و 680 ميليون ريال منقسم به 15 ميليون و 680 هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.
  ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 27/2/1362 به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.
  در تاريخ 20/11/1370 طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال 1372 سرمايه شركت بالغ بر 57 ميليارد ريال و تعداد سهام 57 ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.شركت خودروسازان:
  شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ 1/10/1343 تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.
  سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از 60 ميليون ريال به 100 ميليون ريال و بعد به 200 ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از 200 ميليون ريال به 400 ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.
  توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال 1372 تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسيده است.
  توليد شركت خودروسازان در سال هاي 1356 تا 1374
  سال    ميني بوس    كاميونت    ميني بوس ايويكو
  1356    297    –    –
  1357    148    –    –
  1358    105    –    –
  1359    80    –    –
  1360    474    –    –
  1361    616    –    –
  1362    1257    –    –
  1363    1520    –    –
  1364    1734    –    –
  1365    872    –    –
  1366    246    –    –
  1367    576    –    –
  1368    1132    –    –
  1369    2456    –    –
  1370    1251    –    –
  1371    –    –    –
  1372    –    –    960
  1373    –    –    892
  1374    –    –    193

  توليد شركت خودروسازان طي سال هاي 1356 تا 1367
  نام محصولات    1356    1357    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367
  ميني بوس فيات    297    148    105    80    474    616    1275    1520    1734    877    646    657
  شاسي ميني بوس    0    0    0    0    28    414    1538    1178    871    0    0    0
  كاميونت     49    35    110    252    –    –    –    –    –    –    –    –

  «سيستم مالي شركت ايران خودرو»
  اداره رسيدگي اسناد
  ادره دفترداري
  اداره كل حسابداري عمومي              اداره اموال و پروژه ها
  اداره حسابداري خريد خارج
  اداره حقوق و مزايا

  اداره دريافت
  اداره كل خزانه داري                اداره پرداخت
  اداره رسيدگي و دفترداري

  اداره بودجه
  اداره كل بودجه                ادارة گزارشات
  اداره بودجه سفارشكار

  اداره آمار اطلاعات
  اداره كل تمركز هماهنگي حسابها         اداره تمركز

  اداره حسابرسي صنفي
  اداره كل حسابداري صنعتي            اداره هزينه يابي
  اداره حسابداري انبار
  اداره سفارش كار هزينه اي

  اداره كل فروش

  حسابداري
  خزانه داري
  معاونت مالي 6 اداره كل دارد            بودجه
  تمركز هماهنگي حسابها
  اداره كل صنفي
  ادارة فروش

 • فهرست    صفحه
  تاريخچه تأسيس ايران خودرو    1
  شركت خودروسازان    3
  سيستم مالي شركت ايران خودرو    7
  اداره رسيدگي اسناد    9
  اداره حقوق و مزايا    9
  اداره حسابداري خريدهاي خارجي    10
  اداره حسابداري اموال    10
  حسن انجام كار    15
  اوراق بهادار جاري    16
  اداره پرداخت    17
  بودجه سفارش كار    19
  اداره كل فروش     20
  اداره كل حسادباري عمومي    21
  قراردادهاي ايران خودرو    24
  اداره اموال و پروژه ها    26
  نوشتن معين و تفصيل    29
  پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو    34
  نتيجه گيري    39

کد 3604
فرمت ورد
40 صفحه

,

پروژه مالی شرکت محصولات كاغذي لطيف

مقدمه :
كليه داراييهاي يك واحد تجاري – توليدي داراي ارزش اقتصادي است و حصول اطمينان از به كارگيري آن طبق هدفهاي تعيين شده ، نيازمند طرح ريزي مي باشد . مثلاً مهندسين توليد براي استفاده موثر از تسهيلات توليد ، براي كليه فعاليتهاي توليدي به دقت برنامه ريزي مي كنند . يا مديران سيستم ضوابط عملياتي را به نحوي تنظيم مي كنند كه حداكثر استفاده را از سيستم كامپيوتر به عمل آورند و از هر گونه استفاده نابجا از اين سيستم جلوگيري نمايند . برخي از داراييها به علت ماهيت يا اهميت آن مستلزم بذل توجه و اعمال دقت بيشتر مديريت است . موجوديها ، دارايي ديگري است كه نيازمند توجه دقيق مديريت واحدهاي تجاري – توليدي مي باشد .
موجوديها دو ويژگي مهم دارد كه اين ويژگيها ، بذل توجه خاص و همچنين طرح‌ريزي آن را الزامي مي كند . ويژگي اول ، صرف مقدار متنابهي از منابع واحدهاي تجاري – توليدي در موجوديهاست . ويژگي دوم ، گردش موجوديهاست كه برخلاف داراييهاي غيرجاري به طور مداوم مصرف و مجدداً جايگزين مي گردد .

فصل اول
تاريخچه شركت محصولات كاغذي لطيف

شركت محصولات كاغذي لطيف در تاريخ 7/3/1364 تأسيس و عمليات اجرايي خود را در اواخر سال 1370 در شهر صنعتي هشتگرد در زميني به مساحت 65 هزار متر مربع و زيربناي حدود 30 هزار متر مربع و با ظرفيت 15000 تن كاغذ با گراماژ پايين آغاز نمود. و پس از گذشت حدود 5/2 سال در نيمه اول سال 1373 بهره برداري از آن آغاز گرديد.
ماشين آلات در چهارچوب قرارداد همكاري فني و اقتصادي ايران و اتريش با استفاده از ارز فاينانس از شركت فويت خريداري گرديده و اعتبار آن در تاريخ 5/1/1370 در بانك تجارت گشايش يافته است.
لطيف اولين كارخانه داراي واحد جوهر زدايي (Dinking) در صنايع كاغذ سازي ايران مي باشد و قادر است روزنه 60 تن كاغذ باطله را جوهر زدائي نموده و به صورت خمير اوليه تبديل و از محل اين خمير انواع محصولات را تهيه نمايد.
كارخانه كاغذسازي لطيف با بهره گيري از سيستم پيشرفته PLC، با دارا بودن دو مركزيت كنترل در سالن كاغذ و سالن جوهر زدايي با بيشترين راندمان نسبت به كنترل تجهيزات كارخانه اقدام نمايد. ماشين كاغذ توان توليد انواع كاغذهاي بهداشتي و صنعتي را از گراماژ 14 تا 45 گرم بر متر مربع دارا مي باشد. تمام كنترل آن به وسيله سيستم PLC انجام گرفته و سيستم پرس آن از دو غلتك پرس جهت آبگيري و صافي كاغذ تشكيل شده و قسمت خشك كننده آن از يك غلتك به قطر 4000 ميلي متر از طريق داخل بوسيه بخار گرم و از قسمت بيرون به وسيله هواي گرم كاغذ را خشك مي كند. بعد از اين مرحله سيستم اتوماتيك اندازه گيري قرار دارد كه وزن و رطوبت و ضخامت كاغذ را اندازه گيري نموده و تمام اطلاعات را به وسيله چاپگر موجود در اطاق كنترل مي دهد.
انواع محصولات شركت به شرح زير مي باشد.

رديف    نوع    ظرفيت در 24 ساعت (به تن)
1    دستمال كاغذي    60
2    حوله كاغذي    60
3    كاغذ بسته بندي ميوه    45
4    نسخه دوم ماشين تحرير    50
مشخصات ماشين كاغذ:
1-نوع ماشين:ماشين كاغذ با گراماژ پايين
2-ماشين كاغذ از نوع ديوفوري
3-عرض ماشين 3000 ميلي متر
4-عرض كاغذ بدون برش 2760 ميلي متر
5-عرض كاغذ مفيد 2700 ميلي متر
6-سرعت طراحي شده براي ماشين 1400 متر در دقيقه
7-سرعت كار ماشين 1006 متر در دقيقه
8-قطر سيلندر MG4000 ميلي متر
شركت محصلوات كاغذي لطيف از چندين انبار تشكيل شده است.
1-انبار مواد اوليه
2-انبار محصول
3-انبار مواد شيميايي
4-انبار قطعات فني
انبار مواد اوليه:كليه مواد اوليه وخام در اين محل جمع آوري شده پس از بررسي و تأييد در جايگاه هاي مخصوص بسته بندي شده و آماده براي برنامه ريزي توليد مي‌باشند.
2-انبار محصول:كليه محصولات توليد شده در هر روز در انبار محصول چيده و طبقه‌بندي مي شوند تا با حواله فروش محصولات بر اساس نوع توليد و درخواست مشتري از انبار خارج شود.

3-انبار مواد شيميايي:كليه مواد شيميايي موجود در شركت جهت رفع نيارهاي
واحدها در انبار فوق جمع آوري و طبقه بندي شده و بر اساس نياز واحدها و با ارائه برگ درخواست به واحد ها ارسال مي شود .
4-انبار قطعات فني:كليه قطعات و ملزومات مربوطه به واحدهاي توليدي
خدماتي- اداري و قطعات به ماشين آلات در انبار قطعات موجود مي باشد كه اين اقلام مصرفي و يا سرمايه اي است. اين اقلام بر طبق سيكلي از انبار خارج شده و مجدداً هم اجناس جايگزين وارد انبار مي شود.
كليه مراحل ورود و خروج و كنترل اقلام توسط پرسنل انجام شده و توسط واحد برنامه ريزي ميزان موجودي كنترل و نسبت به جايگزين آن اقدامات لازم صورت گردد.

فصل دوم :
سيستم كنترل انبار (نظام نظارت بر انبار)

1-2- كارت كنترل كالا:در گذشته براي كنترل عمليات ورود و خروج كالاها در انبار و رسيدگي به حسابها و كترل موجودي انبار از دفاتر استفاده مي كردند ولي در گذر زمان كنترل كالا جايگزين مناسبي براي دفاتر شده است. و امروزه كامپيوتر جايگزين كارت كنترل كالا گرديده است. كارت كنترل كالا به شكل مقواي چهارگوش و متحرك مي باشد كارت كنترل كالا جهت ثبت كليه نقل و انتقالات موجوديها در انبار به كار مي‌رود و براي هر قلم كالاي موجود در انبار يك كارت انبار صادر مي شود كه حكم شناسنامه براي كالا را دارد اين كارت توسط انباردار تنظيم مي شود. كارتهاي كنترل بر مبناي ضوابط طبقه بندي كالاها در انبار شماره گذاري و تنظيم مي شوند. بدين ترتيب در هر زمان مي توان به وسيله كارتهاي كنترل كالا اطلاعات لازم را در مورد ميزان ورود و خروج و موجودي كالا بدست آورد. اين كار سبب تسهيل در امر كنترل و تحويل اجناس مي شود. اطلاعات موجود در كارت كنترل كالا عبارتند از:شرح كالا- كد كالا- نشاني كالا- حداقل موجودي- حداكثر موجودي- واحد كالا- حد سفارش.

2-2- انواع كاردكس
اصولاً چندين نوع كاردكس وجود دارد. كه عبارتند از كاردكس جعبه اي يا برگردان كه
در اين نوع كاردكس كارتها در جعبه اي فلزي يا چوبي نگهداري مي شوند.
كاردكس سيني يا كشويي كه به صورت كشوهاي خارجي در فايلهاي قرار دارند…..

88 صفحه

فرمت ورد

دانلود پس از پرداخت

کد 3602

نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارایی کارکنان بانك كشاورزی

مقدمه

پيچيدگي سازمان هاي امروزي، تشريح آنان را تا حدودي دشوارنموده است. تكنولوژي و  پيشرفت هاي بشري به گونه اي سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتي با گذشته مي تواند پيداكند. افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغييرو تحول، دگرگوني و عدم اطمينان رافراهم آورده است و ما را به توانايي هاي جديد و طرحي نو درافكندن، مي خواند. معيارهاي پيشرفت و توسعه يافتگي به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه هاي جهاني، ‌جنگ برسربرتري هاي اقتصادي درقرن 21 آغاز شده است. ابزارهاي نظامي و قهر آميز جاي خويش را به موجي ازلشگرهاي اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطريق روان كردن سيل تصاوير، گفتارها و واژه ها برپيكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت هاي ديرپاي جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هويت و ناهنجاريهاي قرن خود، درمانده و نا اميد ساخته است. مديريت با تمام قدرت پابه عرصه حيات گذارده و براي پاسخ به چالش هاي محيطي و غيرمحيطي به جستجوي شيوه هاي نو و جديد پرداخته است.

يكي از تحولات عمده و اساسي‌كه درمديريت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدين گونه كه به سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگريسته مي شود. پديده جديدي كه يكي از مهارتهاي اصلي مديريت و رفتارسازماني را شكل داده است. باورها براين است كه انسانهايي كه دريك چارچوب نظام اجتماعي بزرگ و يا كوچك زندگي مي كنند، داراي مجموعه اي از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل مي دهد. ضعف يا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعي بستگي به ميزان ژرفا و همبستگي با پديده هاي مزبور دارد. بي شك و ترديد مي توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازماني داراي نيرومندي بيشتري باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادي و اجتماعي آن سازمان و نيز از ژرفاي بيشتري برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسي و استراتژيك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازماني كاركنان همسو نباشد، كاري بس دشوار است و درنهايت روند اجرائي با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق ياد آوري مي نمايد كه بوجود آوردن ارزش هاي مشترك، باورهاي عميق ومحكم، همسو كردن باورهاي اساسي و دريك كلام فرهنگ سازماني مورد قبول، نرم افزاري است
تعيين كننده براي كاهش كاستي هاي موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتي است مطمئن ولي كند براي كاهش مشكلات درواحد هاي خدماتي و توليدي. براساس همين استدلال اعتقاد براين است كه فرهنگ غني سازماني همانند يك نيروي قوي و انرژي زا سازمان را بوسيله نيروي انساني مارآ بپيش برده و احساس ادراك يكسان به اهداف مشترك بخشيده، انگيزه قوي درافراد ايجاد كرده و حس فداكاري، تعهد وفاداري و شايسته پروري را درسازمان بوجود مي آورد…….

این روش تحقیق شامل ادبیات تحقیق . روش کار. تجزیه و تحلیل . پیشنهاد ها . منابع و ….

44 صفحه فرمت ورد

کد 3583

دانلود فوری پس از پرداخت

نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآيی كاركنان بانک كشاورزی

مقدمه

ارزشيابي كاركنان از جمله ابزارها و وسايل موثر در مديريت منابع انساني است كه با اعمال صحيح آن، نه تنها هدفها و ماموريت هاي سازمان با كارآيي مطلوب تحقق مي يابد، بلكه منافع واقعي كاركنان و جامعه نيز تامين مي گردد. اساساً مديران بايد يك قضاوت دائمي از افراد تحت سرپرستي خود داشته باشند، بنابراين نياز به ارزيابي و ارزشيابي امري بديهي است و انجام آن در هر سازمان يك ضرورت است. ارزشيابي در سازمان از مهمترين عواملي است كه به مديران امكان بررسي قابليت ها و توانمندي‌هاي پرسنل را به منظور دستيابي به اهداف سازمان ارايه مي كند. از سوي ديگر از طريق ارزشيابي است كه سازمان به كمبودها و نقاط ضعف پرسنل در زمينه وظايف محوله پي مي برد و به دنبال آن نيازهاي آموزشي پرسنل برآورده مي شود و به آنان آموزش هاي لازم داده مي شود تا بتوانند از عهده انجام وظايف به نحو احسن برآيند. ارزشيابي به سازمان كمك مي كند تا فرد مناسب را در شغل مناسب قرار داد يا براي شغل مناسب، افراد مناسب را پرورش داد. در اين پژوهش برآنيم تا با بررسي جنبه هاي مختلف اين فرآيند، با فرض اينكه چرخه آن درست و صحيح انجام گيرد، تاثير آن را بر ميزان كارآيي كاركنان در بانك كشاورزي مورد اندازه‌گيري قرار دهيم و گامي ولو كوچك در شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اين عنصر مهم و غني‌ سازماني (انسان ) برداشته و در تبيين آن در محيط بانك كشاورزي سعي و كوشش نمائيم.

2- ادبيات تحقيق

ارزشيابي عبارتست از روشي كه بوسيله آن ميزان نزديكي به هدف مورد نظر سنجيده مي‌شود و درك اين مساله از طريق مقايسه وضع فعلي با هدف نهايي روشن مي گردد. به عبارت ديگر، ارزشيابي مقايسه اي است بين آنچه وجود دارد و آنچه كمال مطلوب است. از نظر كلي ارزشيابي را مي‌توان سنجش كمي و كيفي رشد يا تغييري دانست كه در موضوع موردنظر بوجود آمده است و منظور از اين سنجش، كسب اطمينان و ايجاد انگيزه لازم براي اجرا يا ادامه برنامه است……

این روش تحقیق شامل ادبیات تحقیق .روش کار. بررسی وبحث . منابع و….

کد 3581

فرمت ورد

27 صفحه

دانلود فوری پس از پرداخت

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

بخش اول

مقدمه:
در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد.
از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.
رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدايت نمايند.
پس، مديران آموزشي حال و آينده موظف هستند که با تعاريف و کارکردهاي مديريت، نظريه‌ها و تئوريهاي مديريت، راه، روش و اصول جديد مديريت (سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت مشارکتي، مديريت خلاق، مديريت دانش، مديريت کيفيت فراگير آشنايي کامل داشته باشند تا بتوانند محيطي دلپذير و رضايت بخشي براي فعاليت پرسنل فراهم آورند.)
به اميد آنکه مديريت آموزش و پرورش، امري عادي و مرسوم تلقي نشود و مديران آموزشي در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بايدها و اتکاء به قدرت رسمي، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بيش از آن، زمينه براي ايجاد و توسعه روابط انساني به ويژه مديريت آموزشي فراهم گردد.

نوع تحقيق:
روش کتابخانه اي
روش‌هاي کتابخانه اي در تمامي‌تحقيقات علمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي در بعضي از آن‌ها در بخشي از فرآيند تحقيق از اين روش استفاده مي‌شود و در بعضي از آن‌ها مانند اين تحقيق، موضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتا کتابخانه اي است و از آغاز تا انتها متکي بر يافته‌هاي تحقيق کتابخانه اي است.
در مهارت تحقيق کتابخانه اي، آشنايي با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ يعني ما بايد از روش‌هاي کتابداري، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ي جستجوي کتاب در کتابخانه و نيز رايانه‌هاي آن مقررات بهره برداري و سفارش کتاب ونظاير آن اطلاع حاصل نماييم.
براي اين کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نيز استفاده از تجارت ديگران و همچنين راهنمايي کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.
شيوه‌ي جستجوي کتاب يا منبع مورد نياز در کتابخانه است. براي اين کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها يا کارتهاي ويژه‌اي در اختيار دارند که به سه شکل تنظيم شده است: 1. بر اساس عنوان کتاب، 2. براساس موضوع، 3. بر اساس نام مولف
همچنين اين اطلاعات در رايانه‌هاي کتابخانه‌ها ذخيره سازي شده که مراجعان مي‌توانند آن‌ها را بازيابي کنند. بنابراين، ما مي‌توانيم با استفاده از اين شکل‌ها کتاب يا ديگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بياييم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت يا برگه براي کتب لاتين و در سمت راست آن براي کتب فارسي نوشته شده است روي کاغذ يا فرم ويژه ياد داشت کند و به کتابدار تحويل دهد.
هر کتابخانه آيين نامه و مقررات خاصي دارد و محقق بايد به مفاد اين آيين نامه که معمولا از روي ديوار جعبه اعلانات نصب شده ، يا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضويت کتابخانه در آيد يا از آن بهره برداري کند.
کتابداران ماموريت راهنمايي متقاضيان و نيز تامين خدمات مورد نياز را دارند و ما در هر زمان مي‌توانيم از راهنمايي و مساعدت آن‌ها بهره مند شويم.
در کتابخانه‌ها به طور کلي دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعي که به امانت داده مي‌شود و ما مي‌توانيم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببريم؛ دوم، منابعي که به امانت داده نمي‌شود و ما صرفا مجاز هستيم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنيم. اين منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهاي مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشيوها، برخي اسناد و مدارک.
کتابخانه‌ها از حيث دسترسي ما به منابع به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1. کتابخانه‌هاي باز، که در آن‌ها ما مي‌توانيم آزادانه بين قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسي قرار دهيم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنيم. 2. کتابخانه‌هاي بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسي به منابع را به طور مستقيم نداريم بايد کليه تقاضاهاي خود را به کتابدار تحويل دهيم. 3. کتابخانه‌هاي نيمه باز، که در آن‌ها بخشي از منابع مستقيما در دسترس ما قرار دارد (بخش جرايد، مرجع و …) و بخشي ديگر در اختيار کتابداران است.
انواع سند
در مطالعات کتابخانه اي اسناد گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اعم از آن که تحقيق به روش کتابخانه اي انجام شود ويا اينکه بخشي از فرآيند تحقيق را مطالعات کتابخانه اي تشکيل دهد.
اسناد عمده در مطالعات کتابخانه اي عبارتند از : کتاب، ميکروفيلم، ميکروفيش، ديسکها، ديسک‌هاي رايانه اي، بانک‌هاي اطلاعاتي، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتي، نشريه‌هاي رسمي‌دولتي، اسناد شخصي و خصوصي، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتي و تصويري و …
ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي
اين ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوري اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترين ابزاري که در تحقيق کتابخانه اي براي جمع‌آوري اطلاعات از آن استفاده مي‌شود عبارتند از : فيش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکي.
فيش
ابزاري است از جنس کاغذ يا مقوا که ما بخشي از يک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقيق خود مي‌يابيم، روي آن ثبت نموده يا الصاق مي‌نماييم.
فيش‌ها انواع گوناگوني دارند؛ يعني بر اساس سطح اطلاعات مربوط يا موضوع و نيز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.
متن مورد استفاده براي ثبت در فيش ممکن است عين مطلب و به صورت نقل قول مستقيم يا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غير مستقيم يا ترجمه از متن به زبان ديگري باشد، يا همچنين ممکن است چکيده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فيش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:
1.    بخش اطلاعات مربوط به منبع يا اثري که اطلاعات از آن گرفته مي‌شود شامل نام اثر، نام نويسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبيل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … براي صرفه جويي در اين امر ما مي‌توانيم بر اساس کتابشناسي اوليه که براي تحقيق خود انجام داده به هر يک از منابع مربوط کد مخصوصي اختصاصي دهيم. سپس درهنگام فيش برداري از منابع به درج شماره کد بر روي فيش اکتفا کنيم.
2.    بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فيش. اين اطلاعات شامل عام و کلي و فرعي بودن مطلب، موضوعات جانبي ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخيص و غيره.
3.    بخش اطلاعات در مورد فيش ، اين اطلاعات درباره خود فيش است، شامل کد فيش يا شماره مسلسل، کد فيش‌هاي مکمل، تاريخ فيش برداري و نام فيش‌نويسان.
4.    بخش ثبت يا الصاق متن، اين بخش فضاي عمده فيش را به خود اختصاص مي‌دهد. در حاشيه ياذيل اين بخش فضاي خاصي به نظر فيش بردار يا محقق اختصاص داده مي‌شود تا نظر خود را در آن يادداشت نمايد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات با توجه به مطالب نوشته شده در داخل متن به صورت تحليل شخصي بوده است.و در مواردي که اطلاعات در زمينه‌ي کم بوده با مراجعه به کتابهاي مربوطه تجزيه و تحليل انجام پذيرفته است.
تحقيقاتي که نوعاً کتابخانه اي هستند واطلاعات به وسيله ابزارهاي سنجش مربوط نظير فيش، جدول، کارت و امثال آن گردآوري ميشود، از نوع تحقيقات کيفي هستند. چون مطالب به صورت کمي‌نيست وجنبه آماري ندارد معيار و مبناي ديگري غير از روش‌هاي آماري در اين گونه تحقيقات مورد توجه قرار مي‌گيرد. به طور کلي در تجزيه و تحليلهاي کيفي ازعقل و منطق و تفکر و استدلال استفاده مي‌شود. يعني ما با استفاده از کتابها اطلاعات لازم را به دست مي‌آوريم و با تفکر واستدلال خود آن‌ها را تجزيه وتحليل مي‌کنيم.

ضرورت تحقيق و تجزيه و تحليل:
يکي از وجوه مشخص عصر ما، رشد وتوسعه نظام‌هاي آموزشي است.همان طور که مي‌دانيم تقاضا براي آموزش زياد شده است يعني تعداد دانش‌آموزان افزايش يافته وقتي دانش آموزان زياد شوند مدارس زيادي بايد تاسيس شود معلمان بيشتري استخدام شوند و سرمايه‌گذاري آموزشي هم بايد بيشتر شود از طرف ديگر، ضرورت تغيير در تصميم گيري، بهبود کيفي آموزشي، نقش مديريت نظام آموزشي را به وظيفه اي پر مسئوليت تبديل ساخته است……

211 صفحه

فرمت ورد

همراه با منابع

کد 3563

,

رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

73 صفحه

فرمت ورد

کد3561