بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد

چكيده :

پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند …..

 • فهرست مطالب

  عناوين                                                   صفحه
  چكيده                                                 1
  فصل اول
  1-1    مقدمه                                             2
  1-2    مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن                     2
  1-3    بيان مسأله                                         4
  1-4    مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان
  به شهرها                                         6
  1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                 7
  1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)                                 7
  1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)                             7
  1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )                             8
  1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)                             9
  1-5 : اهميت موضوع                                         10
  1-6 : دلايل انتخاب موضوع                                     12
  1-7 : تعاريف عملياتي                                         13
  1-7-1 : روستا                                             13
  1-7-2 : مهاجرت                                         13
  1-7-3 : فعاليت هاي عمراني                                     14
  1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي                                     14
  1-7-5 : واگذاري زمين در روستا                                 14
  1-8 : محدودة تحقيق                                         14
  1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج                                 14
  1-8-2: موفقيت شهرستان كرج                                     14
  1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج                             15
  1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج                                     16
  1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج                             18
  1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .                         18
  1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                     19
  1-8-8 : وضعيت آب و هوا                                     20
  1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .                                 20
  1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد                         20
  1-9 : محدوديت هاي تحقيق                                     21

  فصل دوم
  2-1 : مقدمه                                             22
  2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران                             22
  3-2-1 : مهاجرت دائمي                                         22
  3-2-2:  مهاجرت فصلي                                     22
  2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي                         23
  2-4: انگيزه مهاجرت داخلي                                     23
  2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر                            23
  2-5-1 : عوامل اقتصادي                                     23
  2-5-2 : علل اجتماعي                                         24
  2-5-3 : علل طبيعي                                         24
  2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها                             24
  2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان                             25
  2-6-1 : اقتصادي                                         25
  2-6-2 : اجتماعي و رواني                                     25
  2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني                                 25
  2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                 26
  2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                 26
  2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                 26
  2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي                             27
  2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب .                 28
  2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي .                     30
  2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني                         30
  2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها                         31
  2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي                         32
  2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي                                  32
  2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي                             32
  2-10-3 : توجه به توسعه روستايي                                 33
  2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران                     33
  2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها                             35
  2-12-1 : بعد اول                                         35
  2-12-2 : بعد دوم                                         36
  2-13: سؤالات تحقيق                                        37
  2-14 : مباني نظري تحقيق                                     38
  2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع                             38
  2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه                                 40
  2-14-3 : نظريه فايده هزينه                                     41
  2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري                                     42
  2-15 : مطالعات پيشين                                         44
  2-15-1 :  سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت)        44
  2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت                 46
  2-15-3 : زمين و مهاجرت .                                     46

  فصل سوم
  3-1 : مقدمه                                             48
  3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات                             48
  3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات                                     48
  3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري                                 49
  3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات                                 49
  3-5-1 : روش پيمايشي                                         49
  3-5-2 : سند پژوهي                                        49
  3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه                                 49
  3-7 : تحليل داده ها                                         50
  3-7-1 : جدول                                             50
  3-7-2 : نمودار                                             51
  3-7-2-1 : نمودار برداري .                                     51

  فصل چهارم
  4-1 : مقدمه                                             52
  4-2 : توصيف و تحليل داده ها                                     52
  4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت                             52
  4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                 88
  4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 109
  4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت                         136

  فصل پنجم
  5-1 : نتيجه گيري                                         142
  5-1-1 : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت                             142
  5-1-2  : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                             142
  5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 143
  5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت                     143
  5-2 : پيشنهادات                                         143
  5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت                     143
  5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت                         144
  5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                         144
  5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت                 145
  پيوستها                                              146

کد 3653
180 صفحه
فرمت ورد

تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي آچاچي – ممان

مقدمه
امروزه بزرگترين مشكل در اقليم شناسي كشاورزي،‌اثر عناصر آب و هوايي بر محصول است. رشد گياه به تمام عواملي بستگي دارد كه در محيط زيست اعمال مي شوند. هيچ مطلوبيت ساده اي براي هر يك از عوامل وجود ندارد كه بدون توجه به وضعيت ديگر عوامل توجيه شود. تمام محصولات كشاورزي در اين مساله كه به طور طبيعي رشد نكنند داراي حدود آستانه طبيعي معيني از عناصر آب و هوايي هستند، ولي پرورش و انتخاب تدريجي اين آستانه ها براي بسياري از محصولات مانند: گندم، جو، برنج، ذرت و … قابل ملاحظه و دسترسي است. يعني روش هاي مورد استفاده كشت گاهي در ارائه تغيير قابل ملاحظه در ميكروكليما نقش مهمي را ايفا مي كند.
انسان بر خلاف جانوران و گياهان سعي نموده است محيط اطراف خود را بشناسد و سپس به نفع خود ان را تغيير دهد و بعبارت ديگر بر محيط آب و هوايي پيرامون خود احاطه يابد. همين انسان مجبور بوده است براي تهيه غذا، خوراك، پوشاك و بهداشت از طريق كشاورزي اقدام نمايد و به همين جهت است از بدو تاريخ و هم اكنون نيز ثبات و پيشرفت ملل بستگي موثر و مستقيم نسبتت به توسعه و ترقي در توليدات كشاورزي آنها دارد .
با بررسي و آناليز عوامل اقليمي مطابق با تغييرات زماني و مكاني نه تنها در بخش زراعي، باغباني و دامپروري و امور زيربنايي مي توان به اقدامات بسيار اساسي مبادرت نمود، بلكه مي توان با استفاده از كاربريهاي ثانويه عوامل اقليمي از پتانسيل هاي منابع طبيعي نيز به نحو احسن بهره گيري كرد.
گرچه نمي توان ادعا كرد كه از اولين خاستگاههاي كشت محصول برنج، كشور ما ايران بوده است، اما اين پذيرفتني است كه در اين خطه نيز هزاران سال است اين محصول مورد توجه اقوام وگروههاي انساني ساكن در آن بوده و گونه هاي سازگار با پارامترهاي محيطي و آب و هوايي خاص هر منطقه مورد استفاده قرار مي گرفته و هم اكنون نيز روزبروز توسعه مي يابد. در منطقه آذربايجان نيز فقط در بخشي از آن در جنوب شرقي منطقه ميانه برنج كشت مي شود.  بطوري كه امروزه سطح زير كشت اين محصول در حدود 6-5 هزار هكتار مي باشد.
كشت محصول برنج در بيش از 50 روستاي منطقه ميانه اهميت وافري به اين خطه بخشيده است و با عنايت به اينكه برنج در تغذيه مردم منطقه نقش بسيار مهمي دارد، بطوريكه در اكثريت خانواده ها غذاي يك وعده از سه وعده تغذيه روزانه را برنج تشكيل مي دهد و همچنين نوع يا واريته هايي كه در اين منطقه استحصال مي شوند از لحاظ كيفيت در مرغوبيت، ارزش غذايي، پخت، تجارت و … مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند، بنده را بر آن داشت تا آنجايي كه توان علمي و امكانات موجود و … اجازه مي دهند، نقش عوامل اقليمي را در چگونگي كشت و توليد اين محصول در منطقه سكونتي را مورد بررسي قرار دهم. اميدوارم كه ويژگيهاي ديگر مربوطه نيز از ناحيه متخصصان مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و با اجماع و تحليل مجموعه مطالعات بتوان يك چشم انداز مطمئن و ارزشمندي را در فراسوي توسعه كشت محصول برنج درمنطقه ميانه فراهم آيد.

2-1- طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه
هدف از اين مطالعه حصول اطلاعات لازم و استفاده عمومي از داده هاي هواشناسي درارتباط با برنامه ريزيهاي كشاورزي و احياناً پروژه هاي توسعه كشاورزي است. مخصوصاً توليد و كشت محصول برنج در منطقه ميانه مي باشد كه داراي ايستگاه هواشناسي سينوپتيك است. همه مي‌دانيم كه شكست يا توفيق در فعاليتهاي كشاورزي وابستگي عميقي به عوامل متعدد از جمله ساختمان ژنتيكي و شرايط محيطي از قبيل خاك و آب و هوا بستگي دارد. در صورتيكه بتوان به اين عوامل در صورت كلي شناخت يافت، بي گمان توليد محصول از نقطه نظر كيفي و كمي افزايش مي يابد و بر عكس عدم توجه، منجر به شكست گرديده و خسارات مالي و اتلاف نيروي انساني و تكنولوژيكي را بدنبال خواهد داشت.
بي گمان يكي از عواملي كه باعث اختلاف در ميزان عملكرد محصولات كشاورزي در مناطق مختلف مي گردد، عوامل اگروكليماتيكي است. در يك برنامه‌ريزي منسجم و اصولي در بخش مديريت زمين و محصول، انتخاب سيستم زراعي، احتياجات زيربنائي و … درنظر گرفته مي شود. دراينجا لازم به ذكر است براي آنكه بتوان از رژيم اقليمي حداكثر بهره وري اقتصادي را به دست آورد، لازم است قبل از هر گونه برنامه ريزي ميزان تابش، تبخير، تعرق و دامنه تغييرات روزانه دما، توازن آب و ديگر عوامل اقليمي را در نظر گرفت. براي دستيابي به اين مقاصد سعي شده است با محاسبه آمار و داده‌هاي 29 ساله در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) بتوان يك رژيم اقليمي را مشخص نمود و با توجه به نوع اقليم غالب بتوان گياهاني را كشت نمود كه داراي حداكثر سود اقتصادي هستند، از جمله محصول برنج.
از طرف ديگر نقشي كه اين محصول در تغذيه مردم منطقه ايفا مي‌نمايد، تا جائيكه بعد از گندم مهمترين قلم غذايي مصرفي مي‌باشدو به لحاظ رشد روزافزون جمعيت منطقه اهميت آن بطور مداوم در سبد تغذيه مردم افزايش مي‌يابد. بنابراين افزايش كمي و كيفي توليد اين محصول بايد به دقت مورد توجه مسئولين در سطح ملي، استاني، منطقه‌اي و … قرار بگيرد.
براي افزايش توليد علاوه بر عوامل و عناصر اقليمي، اكولوژيكي، خاك و … روشهاي فني و مهندسيب و … نيز بسيار مهم است كه در نظر گرفته شود. چنانچه كليهپ پارامترهاي طبيعي وقتي در يك چارچوب آگاهانه و تحت مديريتي كارآمد درهم تلفيق شوند، بطوري كه برآيند آنها اتخاذ شيوه‌اي مطلوب و سازگار جهت كشت بهينه اين محصول باشد، نتيجه‌ي تمامي مساعي، هزينه‌ها و … مثمرثمر خواهد بود.
با توجه به اراده‌اي كه مديريت محترم كشاورزي شهرستان ميانه براي ترويج مسائل بهزراعي مثل تهيه بذر مناسب برنج، استفاده از سموم و كودهاي شيمايي، استفاده از روشهاي مكانيزه در مراحل توليد، كاشت، داشت و برداشت و … از خود نشان داده و برنامه‌كاري را بر اين مبنا تنظيم نموده‌اند، از جمله مواردي بود كه لزوم پرداختن به اين مساله را تقويت مي‌نمود و مرا برآن داشت تا با توجه به نوع گرايش و پيوندي كه كشت اين محصول با رشته تحصيلي بنده داشت، بخشي از نيازهاي اوليه اقليمي محصول برنج را با عنايت به ويژگي‌هاي جوي منطقه حل كرده باشيم.

3-1- سابقه و پيشينه تحقيق:
منطقه ميانه (آچاچي – ممان) در مجموع با داشتن 1250 هكتار شاليزار در استان مقام اول را در بين ساير شهرستانها به خود اختصاص داده است و قرنهايست كه اين محصول با توجه به سازگاري آن با شرايط اقليمي در منطقه كشت مي‌شود. زراعت اين محصول در طول تاريخ اين خطه در حاشيه رودخانه‌هاي پرآب و دائمي جائيكه سرشار از رسوبات حاصلخيز و آبرفتهاي غني مي‌باشد، صورت گرفته و هم‌اكنون نيز منطبق با همان موقعيت‌هاي ديرين صورت مي‌گيرد. در آثار متقدمين، ويژگي‌هاي طبيعي و انساني منطقه ميانه مكرراً مورد تفحص و تدقيق قرار گرفته است. اين مطلب از ميان نوشته‌هايي چون: «كتاب البلدان ابن يعقوبي، بلاذري، اصطخري، ابن حقول بغدادي، معلوم مي‌شود كه در همه‌ي آنها به عمارن و كشاورزي منطقه ميانه و كشت انواع فلات و حبوبات از جمله گندم، جو، برنج و … اشاراتي شده است.»
« بنا به نوشته حمدا… مستوفي اين شهر در اثر حملات مغلو يكبار بطور كلي ويران شده و در ادوار بعدي دوباره رو به آباداني گذاشته است و اين منطقه گاهي ميانج و گاهي هم گرمرود ناميده شده است.»
از اين مطلب چنين استنباط مي‌شود كه وجو.د رودهايي مانند گرمرود كه امروزه هم اكثر مناطق كشت برنج در ملتقاي اين رودخانه با رودخانه قزل‌اوزن وجود دارد، موجبات توسعه كشاورزي و كشت انواع محصولات در اين مناطق ويراتن شده (از جمله برنج بر حسب شرايط مناسب طبيعي) گرديده و به مررو با افزايش و بهبود وضعيت تغذيه (امنيت غذايي) اوضاع اجتماعي، عمراني و … هم بهبود يافته است. كمااينكه مناطق آچاچي و ممان نيز درست جلگه‌هاي ساحل اين رودخانه‌ها (گرمرود، قرانقو، قزل‌اوزن و… ) قرار گرفته‌اند.
در آثار متاخري…..

 • فهرست مطالب

  فصل اول:  چهارچوب تحقيق
  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………
  طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………. …………………
  سابقه و پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  سئوالات اساسي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  انگيزه و علت گزينش منطقه………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  محدوده‌ي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  مشكلات و محدوديتهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………….. ………………….
  فصل دوم: كليات طبيعي شهرستان ميانه (آچاچي – ممان)
  موقعيت جغرافيايي ………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  موقعيت رياضي……………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  حدود جغرافيايي …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  پيوندهاي طبيعي منطقه با مناطق ديگر يا موقعيت نسبي…………………………………………………………………….. ……………
  ويژگيهاي زمين شناسي منطقه…………………………………………………………………………………………………… ………………….
  توپوگرافي و ژئومورفولوژي منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ………………………………………………………………….. ……………
  خاكشناسي منطقه…………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  واحدهاي ژنومورفولوژيكي مهم ………………………………………………………………………………………………… ………………….
  رشته كوه بزقوش………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  رشته كوه قافلانكوه……………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  رشته كوه ميدان داغي …………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  هيدرولوژي………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  آبهاي زيرزميني…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تراكم و فرم شبكه آبراهه ها …………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  شبكه آبهاي جاري…………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه قزل اوزن…………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه آي دوغموش ……………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه قرانقو………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  ميانه رود (شهر چايي) ……………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه گرم رود…………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  روخانه قوري چاي (خشك رود) …………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه آق چاي……………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  رودخانه بلانق ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  رودخانه تركمن چاي ……………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  كليات آب و هواي منطقه…………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  عوامل طبيعي حاكم بر اقليم منطقه……………………………………………………………………………………………… …………………
  عرض جغرافيايي ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  توده هاي هوايي ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تاثير اقليمي ناهمواريهاي منطقه…………………………………………………………………………………………………. ………………….
  فاصله از دريا………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  محصولات مهم كشاورزي و سطح زير كشت آنها …………………………………………………………………………… ………………
  پوشش گياهي منطقه…………………………………………………………………………………………………………….. ………………….

  فصل سوم: كلياتي در رابطه با محصول برنج
  سابقه كشت برنج در دنيا و ايران……………………………………………………………………………………………………………..
  سابقه كشت برنج در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ……………………………………………………………………………………
  اهميت اقتصادي برنج در تغذيه مردم……………………………………………………………………………………………………………..
  اهميت غذايي محصول برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  مناطق كشت برنج در دنيا و ايران……………………………………………………………………………………………………………..
  ارقام مهم برنج در دنيا و ايران……………………………………………………………………………………………………………..
  ويژيگي هاي گياه شناسي برنج و مراحل رشد آن………………………………………………………………………………………………
  خصوصيات اكولوژيكي (محيطي) برنج ……………………………………………………………………………………………………………..
  نيازهاي حرارتي برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  نيازهاي نوري برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  نياز برنج به رطوبت……………………………………………………………………………………………………………..
  مقاومت برنج در برابر ميزان شوري……………………………………………………………………………………………………………..
  خاك مورد نياز برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  نياز فتوپريوديسمي برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  نيازهاي آب و هوايي برنج (شرايط اقليمي) ………………………………………………………………………………………………………
  روشهاي مختلف كشت برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  شرايط انتخاب بذر و مراحل تهيه آن براي كاشت………………………………………………………………………………………………
  خزانه و شرايط آن……………………………………………………………………………………………………………..
  نشاء كاري برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  عمليات مربوط به داشت و برداشت برنج…………………………………………………………………………………………………………..
  فاصله رديفهاي كاشت و تناسب تراكم گياهي………………………………………………………………………………………………
  علفهاي هرز در مزارع برنج……………………………………………………………………………………………………………..
  روشهاي مبارزه با علفهاي هرز در مزارع برنج……………………………………………………………………………………………………
  مبارزه با جلبكها ……………………………………………………………………………………………………………..
  آفات و امراض مهم برنج با تاكيد بر ايران………………………………………………………………………………………………………..
  نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………..

  فصل چهارم: بررسي عناصر اقليمي
  مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..
  دما …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………
  بررسي پارامترهاي اقليمي دما در منطقه آچاچي – ممان…………………………………………………………………………………….
  بررسي پديده يخبندان درمنطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  دماي موثر شبانه و روزانه در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  تابش خورشيدي و ساعات آفتابي منطقه………………………………………………………………………………………………………….
  محاسبه بري بودن منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  بارش ……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………….
  محاسبه ميانگين متحرك بارندگي سالانه در منطقه……………………………………………………………………………………..
  ضريب تغيير پذيري بارندگي در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  انحراف بارندگي در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  انحراف بارندگي ماهيانه در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  احتمال وقوع بارندگيها و سالهاي خشك، تر و دوره برگشت آنها……………………………………………………………………
  احتمال وقوع بارندگي ماهيانه و دوره برگشت آنها …………………………………………………………………………………………
  دوره برگشت ترسالي و خشكسالي ……………………………………………………………………………………………………………..
  رطوبت نسبي در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  تبخير و تعرق در منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  محاسبه تبخر و تعرق بروش تورنت وايت ………………………………………………………………………………………………………..
  محاسبه تبخير و تعرق بروش بليني كريدل………………………………………………………………………………………………………..
  تعيين اقليم منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  روش تقسيم بندي كوپن در تعيين اقليم منطقه…………………………………………………………………………………………..
  تعيين اقليم منطقه بروش دمارتن……………………………………………………………………………………………………………..
  تعيين اقليم منطقه بروش آمبرژه……………………………………………………………………………………………………………..
  تعيين اقليم منطقه بروش تورنت وايت ……………………………………………………………………………………………………………..
  باد ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….
  شرح گلبادهاي منطقه……………………………………………………………………………………………………………..
  نتيجه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..

  فصل پنجم: تاثير آب و هوا بر كشت برنج در منطقه ميانه (آچاچي – ممان)
  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. …. ……………………
  توليد محصول برنج در منطقه……………………………………………………………………………………………………. ………………….
  دما و تاثير آن بر كشت برنج……………………………………………………………………………………………………… ………………….
  اثر دماي موثر شبانه بر كشت برنج در منطقه…………………………………………………………………………………… ……………..
  اثر پديده يخبندان بر كشت برنج در منطقه……………………………………………………………………………………… ………………
  اثر فتوپريوديسم بر كشت برنج در منطقه……………………………………………………………………………………….. ………………..
  اثر رطوبت نسبي بر كشت برنج در منطقه………………………………………………………………………………………. ……………….
  اثر عامل بارش بر كشت برنج در منطقه ………………………………………………………………………………………… ……………….
  اثر باد بر كشت برنج در منطقه……………………………………………………………………………………………………. …………………
  توليد و نشاء در منطقه …………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  امكان رشد رتون يا پنجه هاي مجدد در منطقه……………………………………………………………………………….. ……………….
  نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  نتيجه‌گيري كلي و نهايي………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

  فهرست: جداول، نمودارها، تصاوير و نقشه‌ها
  فهرست جداول
  فصل دوم
  جدول شماره 1-2: مجموع آبهاي سطحي……. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………. ..
  جدول شماره 2-2: تعداد قنوات ميانه………………………………………………………………………………………………………………………. …………………. ….
  جدول شماره 3-2: تعداد چشمه هاي ميانه………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  جدول شماره 4-2: تعداد چاههاي ميانه……………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  جدول شماره 5-2: اراضي زير كشت منطقه……………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  جدول شماره 6-2: انواع پوشش گياهي منطقه…………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  فصل سوم
  جدول شماره 1-3: ارزش غذايي محصول برنج…………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  جدول شماره 2-3: سطح زير كشت و عملكرد برنج در نقاط مختلف دنيا ……………………………………………………………………………… ……………..
  جدول شماره 3-3: مناطق زير كشت برنج و ميزان توليد در ايران………………………………………………………………………………………. ……………….
  جدول شماره 4-3:خصوصيات واريته هاي متفاوت بدنج…………………………………………………………………………………………………. ………………….
  جدول شماره 5-3: خصوصيات زيرگونه هاي مهم برنج …………………………………………………………………………………………………. ………………….
  جدول شماره 6-3: مراحل مختلف رشد برنج وزمان آن………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  جدول شماره 7-3: نياز حرارتي برنج در مراحل متفاوترشد……………………………………………………………………………………………….. ………………….
  جدول شماره 8-3: انواع خاكهاي مورد نياز كشت برنج…………………………………………………………………………………………………… ………………….
  جدول شماره 9-3: مشكلات ويژه خاك براي برنج ……………………………………………………………………………………………………… ………………….
  جدول شماره 10-3: ميزان اسديته خاك براي كشت برنج ………………………………………………………………………………………………. …………………
  جدول شماره 11-3: انواع طبقات خاك براي كشت برنج ………………………………………………………………………………………………… …………………
  جدول شماره 12-3: انواع برنج از لحاظ زمان رسيدگي…………………………………………………………………………………………………… ………………….
  جدول شماره 13-3: مهمترين وشايعترين علفهاي هرز مزارع برنج…………………………………………………………………………………….. ………………..
  جدول شماره 14-3: مبارزه با انواع علفهاي هرز ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  جدول شماره 15-3: انواع آفتهاي محصول برنج………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  جدول شماره 16-3: انواع بيماريهاي بذرزا يا بيماريهاي شالي ………………………………………………………………………………………….. ………………..

  فصل چهارم
  جدول شماره 1-4: ميانگين درجه حرارت ماهيانه و ساليانه……………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 2-4: ميانگين حداكثر و ميانگين حداقل…………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 3-4: حداكثر ميانگين مطلق و ميانگين حداقل مطلق………………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 4-4: توزيع فصلي دما در منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 5-4: ميانگين تعداد روزهاي يخبندان ماهيانه…………………………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 6-4: دماي موثر روزانه و شبانه…………………………………………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 7-4: تاثير طيفهاي گوناگون نور خورشيد بر گياهان…………………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 8-4: ميانگين ساعات آفتابي منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 9-4: ميانگين حداكثر و حداقل دماي، حداكثر و حداقل مطلق، ماهيانه دماي موثر روزانه و شبانه، يخبندان، ساعات آفتابي………….
  جدول شماره 10-4: انواع بارندگي از لحاظ شدت………………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 11-4: درصد نزولات ماهيانه و فصلي منطقه……………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 12-4: نيمه متوسط ميانگين متحرك 10 و 20 ساله بارندگي ……………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 13-4: متغيرها، مقادير مطلق بارندگي ماهيانه، انحراف متوسط، انحراف معيار و غزه Z………………………………………………………..
  جدول شماره 4-4: فراواني وقوع و دوره بازگشت بارندگي……………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 15-4: ميانگين ماهانه بارندگي، انحراف معيار، ضريب تغيير پذيري، احتمال ريزش به درصد و دوره برگشت…………………………….
  جدول شماره 16-4: محاسبه دوره هاي برگشت خشكسالي و ترسالي در منطقه……………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 17-4: ميانگين، نمره Z و انحراف معيار به تفكيك ماهها ………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 18-4: ميانگين رطوبت نسبي در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 19-4: ضريب حرارتي ماهيانه و ساليانه بروش تورنت وايت…………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 20-4: تبخير و تعرض اصلاح شله و اصلاح نشده بروش تورنت وايت………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 21-4: جدول ضريب P براي استفاده در روش بليني كرديل………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 22-4: خصوصيات كلي 5 گروه اقليمي كوپن……………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 23-4: نواحي مختلف اب و هوايي جهان بر اساس روش كوپن……………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 24-4: ميانگين دما و بارش ماهيانه و ساليانه ……………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 25-4: تقسيم بندي اقليمي بروش دمارتن………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 26-4: تعيين اقليم منطقه بروش آمبرژه…………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 27-4: تيپ هاي اقليمي تورنت وايت……………………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 28-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس كارائي حرارتي بروش تورنت وايت………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 29-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس كفايت رطوبتي فصلي ……………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 30-4: تيپ هاي اقليمي بر اساس تراكم تابستاني كارايي حرارتي ………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 31-4: تبديل واحدهاي سرعت باد به يكديگر …………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 32-4: بادهاي منطقه ميانه (آچاچي – ممان) ……………………………………………………………………………………………………………………
  فصل پنجم
  جدول شماره 1-5: ارقام برنج كشت شده در منطقه ميانه………………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 2-5: توزيع ميانگين ماهيانه، فصلي، حداقل، حداكثر و مطلق دما ……………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 3-5: ميانگين دماي ماهيانه، ساليانه، حداقل، حداكثر و مطلق دما در نيمسال گرم منطقه………………………………………………………..
  جدول شماره 4-5: دماي موثر شبانه و روزانه در نيمسال گرم منطقه………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 5-5: روزهاي يخبندان در نيمسال گرم منطقه……………………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 6-5: ميانگين ساعات آفتابي نيمسال گرم منطقه……………………………………………………………………………………………………………….
  جدول شماره 7-5: ميانگين رطوبت نسبي در نيمسال گرم منطقه……………………………………………………………………………………………………………
  جدول شماره 8-5: ميزان بارندگي در دوره نيمسال گرم منطقه………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول شماره 9-5:  وضعيت بادهاي منطقه در نيمسال گرم……………………………………………………………………………………………………………………

  فهرست نمودارها
  فصل سوم
  نمودار شماره 1-3: روند رشد جمعيت جهان…………………………………………………………………………… …………………………………………. …………….
  فصل چهارم
  نمودار شماره 1-4: ميانگين درجه حرارت ماهيانه  …………………………………………………………………………………. ………………………………………..
  نمودار شماره 2-3: ميانگين دماي ماهيانه، حداكثر مطلق و حداقل مطلق نمودار شماره 4-3: توزيع فصلي دما…………………… …………………..
  نمودار شماره 3-4: توزيع فصلي دما………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  نمودار شماره 4-4: ميانگين تعداد روزهاي يخبندان………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  نمودار شماره 5-4: محدوده تغييرات روزانه دما در خشكي……………………………………………………………………………………………… ………………….
  نمودار شماره 6-4: دماي موثر روزانه و شبانه……………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  نمودار شماره 7-4: ميانگين ساعات آفتابي…………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  نمودار شماره 8-4: نوسان بارندگي ساليانه 77-1349…………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  نمودار شماره 9-4: نوسان ميانگين بارندگي ماهيانه………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  نمودار شماره 10-4: ميانگين متوسط 20 ساله بارندگي…………………………………………………………………………………………………… ………………….
  نمودار شماره 11-4: ميانگين متوسط 10 ساله بارندگي…………………………………………………………………………………………………… ………………….
  نمودار شماره 12-4: انحراف بارندگي 29 ساله منطقه ميانه (آچاچي- ممان) …………………………………………………………………………. …………….
  نمودارهاي شماره 13-4 الي 25-4 انحراف بارندگي ماهيانه در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) …………………………………………………….. ………..
  نمودار شماره 26-4: چگونگي تغييرات روزانه رطوبت نسبي……………………………………………………………………………………………… ………………..
  نمودار شماره 27-4: چگونگي تغييرات دما و رطوبت نسبي براي يك روز بهاري……………………………………………………………………… ……………
  نمودار شماره 28-4: تغييرات ميانگين ماهيانه رطوبت نسبي در منطقه ميانه…………………………………………………………………………… ……………
  نمودار شمار 29-4: نوسانات روزانه رطوبت نسبي…………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  نمودار شماره 30-4: نوسانات ساليانه رطوبت نسبي 77-49……………………………………………………………………………………………… ………………..
  نمودار شماره 31-4:  اقليم نماي آمبرژه…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  نمودار شماره 32-4: كليموگرام تبخير و تعرق بر روش تورنت وايت در منطقه ميانه………………………………………………………………….. …………..

  فهرست اشكال و تصاوير
  فصل سوم
  تصوير شماره 1-3: تصوير كامل گياه برنج…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 2-3: اشكال پانيكل سه زيرگروه برنج زراعي ………………………………………………………………………………………………… ………………….
  تصوير شماره 3-3: اثر درجه حرارت بر رشد برنج…………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 4-3: شرايط دمايي جهت جوانه زني ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 5-3: نقش ميزان نور در رشد برنج……………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  تصوير شماره 6-3: اثر نور و روزهاي ابري در رشد برنج…………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 7-3: زيانهاي كمبود نور براي رشد برنج……………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 8-3: ورس بوته ها بر اثر رطوبت………………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  تصوير شماره 9-3: تاثير رطبوت هوا در رشد برنج……………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  تصوير شماره 10-3: اثر شوري خاك بر رشد برنج……………………………………………………………………………………………………………. ………………….
  تصوير شماره 11-3: تاثير باد و باران شديد در ورس بوته هاي برنج……………………………………………………………………………………… …………………
  تصوير شماره 12-3: اثر نشاء كاري و بذرپاشي در رشد برنج………………………………………………………………………………………………… …………………
  تصوير شماره 13-3: انتخاب دانه با كيفيت …………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
  تصوير شماره 14-3: خوشه برنج در دوره رسيدگي ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….

  تصوير شماره 15-3: علف هرز سيپروس ايريا ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره 16-3: علف هرز سيپروس ديفوريس………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  تصوير شماره17-3:  علف هرز مونوكوريا واتژيناليس……………………………………………………………………….. …………………………………………………..
  تصوير شماره 18-3: علف هرز ساگي تارياساگي تو فوليا………………………………………………………………….. ……………………………………………………
  تصوير شماره 19-3: علف هرز بريس تيلس لتوراليس سيپراسه………………………………………………………………. ………………………………………………
  تصوير شماره 20-3: علف هرز لمناپولي ريزا ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………..
  تصوير شماره 21-3: علف هرز ژوسيائه سوفروكتي كوزا…………………………………………………………………. …………………………………………………….
  تصوير شماره22-3: علف هرز سيپروس ماري تيموس…………………………………………………………………… …………………………………………………….
  تصوير شماره 23-3: علف هرز لودويگيا هپسوپي فوليا…………………………………………………………………… ……………………………………………………..
  تصوير شماره 24-3: علف هرز سالوينيا مولستا ………………………………………………………………………………. ………………………………………………….
  تصوير شماره 25-3: بيماري بلاست پيريكولاريا اريزه……………………………………………………………………… ……………………………………………………
  تصوير شماره 26-3: بيماري ويروسي تونگرو…………………………………………………………………………………. …………………………………………………
  تصوير شماره 27-3: بيماري ويروسي زرد برنج……………………………………………………………………………… …………………………………………………..
  تصوير شماره 28-3: بيماري كوتولگي چمني برنج……………………………………………………………………… ……………………………………………………….
  فصل چهارم
  شكل شماره 1-4: نمايي از شاليزارهاي روستاي ممان، واريته كشت شده صدور قاسمي ……………………………………………………………………………
  شكل شماره 2-4: نمايي از شاليزارهاي روستاي آچاچي واريته‌هاي صدري ـ قاسمي، بي‌نام، حسن‌سرا………………………………………………………..
  شكل شماره 3-4: باد كوه و دشت در كوههاي بزقوش …………………………………………………………… ……………………………………………………………
  شكل شماره 4-4: باد دشت و كوه در كوههاي بزقوش ………………………………………………………………………. ………………………………………………..
  شكال شماره 5-4 تا 12-4: گلبادهاي ماهيانه منطقه ………………………………………………………………………… ………………………………………………..
  شكل شماره 1-5: تقويم زراعي ارقام زودرس و نيمه‌زودرس…………………………………………………………………. ……………………………………………….
  فصل پنجم
  عكس شماره 1-5: نمايي از شاليزارهاي روستاي ممان، واريته كشت شده صدور قاسمي…………………………………………………………………………….
  عكس شماره 2-5: از شاليزارهاي روستاي آچاچي واريته‌هاي صدري ـ قاسمي، بي‌نام، حسن‌سرا………………………………………………………………….
  عكس شماره 3-5: نهرهاي انشعابي از رودخانه قزل‌اوزن كه منبع اصلي تامين آب شاليزارهاي منطقه است………………………………………………..
  عكس شماره 4-5: استفاده از آبهاي زيرزميني در مواقع كم‌آبي رودخانه……………………………………………………………………………………………..
  عكس شماره 5-5: واريته گيرده كه فقط در منطقه آچاچي ـ ممان كشت مي‌شود………………………………………………………………………………..
  عكس شماره 6-5: واريته صدري قاسمي كه سازگاري بسيار خوبي با اقليم منطقه در داشته و عملكرد بالايي در واحد سطح دارد…………………..
  فهرست نقشه ها
  نقشه شماره 1-2: نقشه استان آذربايجان شرقي و موقعيت شهرستان ميانه………………………………………………………………………………………………..
  نقشه شماره 2-2: موقعيت جغرافيايي آچاچي و ممان ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  نقشه شماره 3-2: تقسيمات سياسي شهرستان ميانه به تفكيك بخش……………………………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 4-2: نقشه واحدهاي زمين ساختي منطقه ميانه…………………………………………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 5-2: تيپ اراضي منطقه ميانه آچاچي و ممان ……………………………………………………………………………………………………………………..
  نقشه شماره 6-2: اراضي دشتي منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  نقشه شماره 7-2: مناطق توپوگرافيك منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 8-2: رودهاي منطقه و آبهاي سطحي………………………………………………………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 9-2: نقشه شبكه رودخانه هاي منطقه و آبهاي سطح الارضي ……………………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 10-2: نقشه چگونگي استفاده از اراضي در منطقه ميانه در حال حاضر…………………………………………………………………………………….
  نقشه شماره 1-3: پراكنرگي كشت برنج در دنيا……………………………………………………………………………………………………………………………………….        67

پایان نامه کامل و طبق فهرست

252 صفحه

فرمت ورد

روشهاي محاسبه زمان تمركز در حوضه ها

 • بخش اول
  كليات1-1- مقدمه :
  بسیاری از سازه های هیدرولیکی بر اساس دبی سیلابی طراحی می شوند. در مقدار دبی سیلابی خروجی از حوزه های آبریز، مشخصات حوزه و نیز مؤلفه های هواشناسی مؤثرند. از جمله مشخصات حوزه های آبریز مؤثر در در دبی های سیلابی زمان تمرکز (  Time of concentration) می باشد.
  زمان تمرکز در یک حوضه آبریز عاملی متغییر است ولی معمولاً آن را به صورت مقدار ثابتی در نظر می گیرند.

  2-1- تعاريف مختلف زمان تمركز :
  1 – tc به عنوان فاصله زمانی است که یک قطره آب از دورترین فاصله هیدرولیکی حوضه به نقطه خروجی حوضه یا نقطه طراحی برسد.منظور از دورترین فاصله هیدرولیکی ، دورترین فاصله هندسی نبوده بلکه ممکن است به دلیل شیب کمتر بخشی از حوضه ،دورترین نقطه به لحاظ زمان تمرکز دارای فاصله کمتری نسبت به خروجی یا نقطه طراحی داشته باشد. بر اساس این تعریف روش های تجربی مختلفی بر حسب مشخصات حوضه های آبریز به دست آمده که در ادامه ارائه شده است.
  2 – بر اساس هایتوگراف بارش و هیدروگراف رواناب ناشی از آن صورت می گیرد. بدین ترتیب که بر اساس هایتوگراف بارش و هیدروگراف رواناب ، میزان بارش مازاد و رواناب مستقیم محاسبه می گردد.زمان تمرکز فاصله زمانی بین مرکز جرم بارش مازاد و نقطه عطف در بازوی کاهشی هیدروگراف است. در برخی موارد نیز زمان تمرکز را به عنوان تفاوت زمانی بین انتهای بارش مازاد و نقطه عطف بازوی کاهشی هیدروگراف در نظر می گیرند.
  بررسی ها نشان می دهد که هیچکدام از روش های بدست آمده از این دو تعریف برای محاسبه زمان تمرکز ، مقدار واقعی را بدست نمی دهد.
  روش های تجربی بر اساس مشخصات حوضه های آبریز میتواند به دلیل تقریب در پارامترها و ثابت نبودن این پارامترها در دبی های سیلابی مختلف و یا تغییر این پارامترها با زمان ، دارای تفاوت در تخمین زمان تمرکز  واقعی حوضه باشد. همچنین روش محاسبه زمان تمرکز بر اساس داده های بارش و رواناب نیز دارای مشکلاتی است ، از جمله اینکه روش یگانه ای جهت جدا کردن جریان پایه از رواناب مستقیم وجود ندارد. همچنین در این روش نیاز به رطوبت خاک و الگوی منطقه ای بارش نیز می باشد. لذا در مجموع روش واحدی جهت تعیین TC وجود نداشته و با توجه به شرایط حوضه های آبریز با فرضیاتی که در هر روش تجربی ارائه شده بایستی روش مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. لذا بایستی توجه ویژه ای به فرضیات در نظر گرفته شده در توسعه هر روش نمود. ……

 • فهرست مطالبعنوان    صفحه
  بخش اول : كليات     2
  1-1- مقدمه     3
  2-1- تعاريف مختلف زمان تمركز     3
  3-1- نكات قابل توجه براي محاسبه زمان تمركز      4
  بخش دوم : معرفي روشهاي مختلف زمان تمركز     6
  1-2- بررسي فرمول هاي تعيين زمان تمركز حوضه ها      7
  بخش سوم : تعيين زمان تمركز براي يك حوضه فرضي به روشهاي مختلف     32
  بخش چهارم : نتيجه گيري     38
  منابع و مآخذ     40

کد 3637
47 صفحه
فرمت ورد
رشته مهندسی آب

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

خلاصه
….آب وهوای محدوده مورد مطالعه نيمه خشك سرد با متوسط درجه حرارت بالاتر از8/8 درجه سانتيگراد با ميانگين بارش بيشتر از 356 ميليمتر بوده و پراكنش بارندگی در منطقه  زمستانه- بهاره می باشد. حوضه مورد مطالعه جز زون بينالود می باشد كه بيشترين وسعت آن از سازنده های فيليت،شيل،ماسه سنگ سبز تا سياه رنگ سری مايان كه متعلق به ترياس فوقانی و ژوراسيك زيرين است تشكيل شده و از لحاظ تنوع ليتولوژيك انواع مختلف آذرين، دگرگونی و رسوبی در آن حضور دارد.
حوضه مورد مطالعه جز حوضه های كشيده می باشد با متوسط ارتفاع 2114 متراست رژيم آبدهی آن تا حدود زيادی از جريان بارندگی تبعيت می كند كه حجم رواناب سالانه آن16/40 ميليون متر مكعب است.
اين حجم قابل ملاحظه رواناب با حمل مواد رسوبی موجود در حوضه باعث به وجود آمدن پديده های هيدروژئومورفيك از جمله مخروطه افكنه شده است كه به عنوان مهمترين پديده های فرسايشی به شمار مي آيد كه از لحاظ آب زيرزمينی حائز اهميت است رسوبات آن از راس مخروطه افكنه كه درشت دانه است به سمت قاعده ريزتر می شود. رودخانه شانديز مهمترين منبع تغذيه كننده مخروطه افكنه می باشد. از پديده های ديگر هيدروژئومورفولوژی می توان ازتراس آبرفتی و مآندر ياد كرد.
در اين منطقه بعد خانوار حدود 4 نفر و تراكم نسبی78 نفر در هر كيلومتر مربع است. محصولات آن بيشتر گندم، جو، حبوبات، سيب زمينی، گوجه فرنگی، خيار و محصولات باغی آن سيب (زرد، قرمز) گلابی، گيلاس، آلبالو، زردالو، گردو و هلو می باشد. دامداری آن بيشتر سنتی كه دامهای از قبيل گاوشيرده، گوسفند و بز را نگهداری می‌كند.
به دليل داشتن تعداد زياد رستورانها كه به خصوص در فصل تابستان مورد توجه انبوهی از توريست واقع می شود دارای آلودگی های مختلفی می باشد…..

 • فهرست مطالب
  عنوان    صفحه
  فصل اول  كليات
  مقدمه    3
  1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)     4
  2-1 ادبیات وسابقه تحقیق    4
  3-1 اهداف تحقیق    5
  4-1 فرضیه های تحقیق    5
  5-1 روش وفرآیند تحقیق    6
  6-1 منابع گردآوری اطلاعات    6
  7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق    7
  8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه    7
  1-8-1 موقع ریاضی    7
  2-8-1 موقع نسبی    7
  3-8-1 موقع سیاسی    7
  4-8-1 موقع زمین شناسی    7
  5-8-1 موقع اقلیمی    7
  6-8-1 موقع آب شناسی    7
  فصل دوم  ويژگى هاى اقليمى
  مقدمه    13
  1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه    13
  2-2 داده ها وایستگاهها    14
  3-2 دما وتغییرات آن    16
  1-3-2 گرادیان حرارتی    17
  2-3-2 درجه حرارت ماهانه    17
  4-2 بارندگی    19
  1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه    19
  2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی    19
  3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه    20
  5-2 برآورد تبخیر    24
  6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی    25
  1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن    26
  2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه    27
  فصل سوم  زمين شناسى-  ژئومورفولوژى
  1-3 کليات زمین شناسی    30
  1-1-3 زمین شناسی زون بینالود    31
  2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه    35
  2-3 کليات ژئومورفولوژی    38
  1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی    38
  1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی    39
  2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها    39
  1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها)    40
  2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها    42
  2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی    42
  1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن    43
  2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن    46
  3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود    47
  فصل چهارم  خاک و پوشش گياهى
  مقدمه    51
  1-4 تیپ بندی خاک حوضه    51
  2-4 پوشش گیاهی    55
  3-4 کاربری اراضی    57
  1-3-4 اراضی زراعی    57
  فصل پنجم  ويژگيهاى هيدروژئومورفولوژى
  مقدمه    61
  1-5 منابع آب سطحی    61
  1-1-5 کليات حوضه آبریز رودخانه شانديز    61
  2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه    62
  1-2-1-5 محیط حوضه    62
  2-2-1-5 مساحت حوضه    62
  3-2-1-5 طول حوضه    63
  4-2-1-5 عرض حوضه    63
  5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)    67
  6-2-1-5 شکل حوضه    71
  7-2-1-5 شیب حوضه    74
  8-2-1-5 تراکم زهکشی    74
  9-2-1-5 زمان تمرکز    74
  10-2-1-5 آبراهه ها    75
  3-1-5 رژیم رودخانه    77
  4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)    78
  2-5 منابع آب زير زمينی    80
  فصل ششم  پديده هاى هيدروژئومورفولوژيکى حوضه آبريز رودخانه شانديز
  مقدمه    82
  1-6 مخروطه افکنه    82
  1-1-6 موقعيت مخروطه افکنه    82
  2-1-6 مساحت ومحيط    82
  3-1-6 توزيع ارتفاعی    82
  4-1-6 شيب    83
  5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها    83
  6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه    84
  7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه    84
  2-6 تراسها    87
  3-6 مآندر    88
  فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ايجاد پتانسيل آبى(کمى وکيفى) و تاثير پذيرى آن از رودخانه شانديز
  1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه    91
  2-7 آب زيرزمينی در مخروطه افکنه(کمی وکيفی)    91
  1-2-7 قنات    91
  2-2-7 چاه    91
  1-2-2-7 دبی ويژه مخروطه افکنه    94
  2-2-2-7 هيدروشيمی وکيفيت آب    94
  1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب    94
  2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی    96
  3-2-2-2-7 کنداکتيويته    97
  4-2-2-2-7 کلر    97
  5-2-2-2-7 نقشه ايزوپيز    99
  6-2-2-2-7 هيدروگراف چاه وارزيابی آن    101
  فصل هشتم  وضعيت اقتصادى- اجتماعى حوضه
  مقدمه    105
  1-8 وضعيت اجتماعی    105
  1-1-8 تعداد وتوزيع جمعيت    105
  2-1-8 خانوار وخانواده    106
  3-1-8 تراکم جمعيت    107
  1-3-1-8 تراکم نسبی    108
  2-3-1-8 تراکم بيولوژيکی    108
  4-1-8 ترکيب جمعيت    108
  5-1-8 سواد و آموزش    108
  6-1-8 مهاجرت وعلل آن    109
  2-8 وضعيت کشاورزی حوضه    109
  1-2-8 دامداری    110
  3-8 صنعت    110
  4-8 خدمات    111
  فصل نهم  نتيجه گيری و پيشنهادات
  -نتيجه گيري و اثبات فرضيه    114
  -اثبات فرضيه ها    115
  پيشنهادات    116
  منابع     117فهرست جداول    صفحه
  1-2 ايستگاههاى باران سنجى    15
  2-2 درجه حرارت ماهانه درطی دوره شاخص آماری (51-1350 الی 85-1384 در ايستگاه زشك)    18
  3-2 پراکندگى ماهانه بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز    21
  4-2 پراکندگى فصلى بارندگى ايستگاه سرآسياب شانديز    22
  5-2 پراکندگى ماهانه بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز    22
  6-2 پراکندگى فصلى بارندگى حوضه مورد مطالعه شانديز    23
  5-2 مقدار ماهانه و سالانه تبخير از تشت و سطح آزاد آب ايستگاه زشک    25
  6-2 دومارتن    27
  1-4 تيپهاى خاک منطقه تحت مطالعه    52
  2-4 پوشش گياهى    55
  1-5 مشخصات ارتفاعى    65
  2-5 فرکانس آلتى مترى    66
  3-5 هيپسومترى کلاسيک    67
  4-5 ويژگى هاى فيزيو گرافى    68
  5-5 شاخص های ارتفاعی حوضه    69
  6-5 ضرايب شکل حوضه شانديز    71
  7-5 رواناب ماهانه و سالانه حوضه    78
  8-5 آمار آبدهى متوسط سالانه و دبى ويژه    79
  1-6 گرانولومترى نمونه هاى رسوب مخروطه افکنه شانديز    86
  1-7 خصوصيات مصرفى و حجمى چاه    92
  2-7 آناليز شيميايى چاههاى واقع در مخروطه افکنه شانديز    94
  3-7 چاه پيزومترى مخروطه افكنه شانديز    103
  1-8 جمعيت روستاهای شانديز    106
  2-8  تعداد وبعد خانوار    107
  3-8جمعيت با سواد درحوضه شانديزسا ل 1385    109
  4-8انواع محصولات كشاورزی در حوضه شانديز    110

  فهرست شکل    صفحه
  1-2    خطوط جريانى هوا    14
  2-2    موقعيت ايستگاههاى انتخابى در منطقه    16
  3-2    توزيع ماهانه دماى ايستگاه زشک    18
  4-2    پراکندگى ماهانه بارندگى در حوضه شانديز    23
  5-2    پراکندگى فصلى بارندگى در حوضه شانديز    24
  6-2    اقليم نماى دومارتن    27
  7-2    اقليم نماى آمبرژه    28
  1-3    واحدهاى ساختمانى- رسوبى ايران    31
  2-3    نقشه واحدهاى ساختمانى رشته کوه بينالود    41
  3-3    قلمرو  و عوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى يخچالى    45
  4-3    قلمرو وعوامل فرسايش ايران و(بينالود) در دوره هاى بين يخچالى و(عصر حاضر)    45
  1-5     فرکانس آلتى مترى حوضه    68
  2-5     همبستگى بين بارندگى و رواناب در حوضه شانديز    79
  1-6    فرکانس آلتى مترى مخروطه افکنه شانديز    83
  2-6   منحنی های گرانولومتری مخروطه افكنه شانديز    85
  1-7     درصد دبی مصارف مختلف چاه های شانديز    92
  2-7    دياگرام طبقه بندى آب از نظر آشاميدن(شولر)    95
  3-7  دياگرام طبقه بندی آب از نظر كشاورزی(ويلكوكس)    96
  4-7  هيدروگراف چاه پيزومتری مخروطه افكنه شانديز    102

  فهرست نقشه ها    صفحه
  1-1تقسيمات سياسی جمهورﯼ اسلامی ايران
  2-1 موقعيت دشت مشهد در استان خراسان رضوی
  3-1موقعيت رودخانه شانديز
  1-3 زمين شناسی حوضه آبريز شانديز    34
  2-3 ژئومورفولوژی    37
  1-4 خاﮎ شناسی حوضه آبريز شانديز    54
  2-4 پوشش گياهی حوضه آبريز شانديز    56
  3-4 كاربری اراضی حوضه آبريز شانديز    59
  1-5 سه بعدی حوضه    64
  2-5 توپوگرافی حوضه آبريز شانديز    70
  3-5 شيب حوضه    73
  4-5 هيدروگرافی    76
  1-7 منابع آب زیرزمینی  مخروطه افكنه شانديز(چاه)    93
  2-7 هم كنداكتيويته 1381 در محدوده مخروطه افكنه شانديز    98
  3-7 منحنی های ايزوپيز مخروطه افكنه شانديز    100

  فهرست عكس ها    صفحه
  1-4 مرتع    57
  1-6 تراس    87
  2-6 مآندر    88
  3-6 تخريب باغات توسط مآندر    89

120 صفحه
فرمت ورد

کد 3636

پایان نامه کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در مدیریت منابع آب زیرمینی

چکيده :

استفاده از شبکه عصبی در پيش بيني متغيرهاي منابع آبي از جمله آب زيرزميني بطور گسترده رو به افزايش است. اين تحقيق از طريق شبکه عصبي مصنوعي چندین هدف را دنبال می کند، که شامل تعيين پارامترهاي موثر بر نوسانات سطح آب زيرزميني در دشت بيرجند و همچنین بررسي تاثير مکاني و زماني پارامترهاي سطح آب از طريق دادههاي زماني 10 ساله و سپس مدلسازی نوسانات سطح آب زيرزميني در پيزومترهای منتخب در دشت مورد مطالعه مي باشدکه بهترين مدلسازی نوسانات سطح آب با مدل شبکه عصبي FNN-LM از طريق انتخاب پارامترهاي مناسب و با قابل قبول ترين تاخير زماني بدست آمد. و در انتها سپس با تغییر درصدی شش ماه آخر داده های ورودی در مدل اقدام به ایجاد چهار شرایط فرضی گردید و با توجه به مدلهای شبکه عصبی بدست آمده به پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در این شرایط فرضی پرداخته شد.

کلید واژه: شبکه های عصبی مصنوعی، نوسانات سطح آب زیرزمینی، الگوریتم لونبرگ-مارکوت، دشت بیرجند

 

مقدمه:

يکي از فاکتورهاي مهم در مديريت صحيح هر زمينه، داشتن يک ديد و نگرش مناسب از اتفاقات آينده در آن زمينه مي باشد. در مديريت منابع آب اين امر مستثني نبوده و آگاهي از وضعيت منابع آب در يك منطقه نقش تعيين كننده اي در برنامه ريزي هاي آبي، كشاورزي و … آن دارد. خصوصا اگر بتوان با استفاده از تحليل هاي آماري، مدلهاي رياضي و … شرايط منابع آب در آينده را نيز پيش بيني نمود.

با توجه به کاهش نزولات جوي و خشکسالي دهه اخير و در نتيجه كمبود آب در پهنه وسيعي از كشور، مديريت آب‌هاي زيرزميني از اهميت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار است. براي اعمال يک مديريت صحيح نياز به شناسايي و به مدل در‌آوردن و پيش بيني نوسانات سطح آب سفره هاي زير زميني در دشتها جهت برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و استفاده بيشتر و بهتر از پتانسيل‌هاي آبي دشتها عميقاً احساس مي‌شود. فاكتورها و عوامل مختلفي بر روي سطح آب زيرزميني تاثير گذار است كه از جمله آنها، عوامل آب و هوايي(حرارت، ميزان بارندگي، تبخير)، ميزان تخليه و تغذيه از سفره و… مي باشند، که تحليل اين پديده را مشكل مي سازند. مدلهاي فيزيكي-مفهومي، رگرسيوني و سري هاي زماني از معمولترين روشهاي تحليل نوسانات سطح آب زيرزميني (هيدروگراف) مي باشند.

اساس اكثر روش‌هاي پيش بيني بر پايه نوعي شبيه سازي از وضعيت موجود سيستم مي‌باشد كه اصطلاحاً به اين موضوع مدل‌سازي (Modeling) گفته مي‌شود. مدل‌هاي احتمالاتي يا مدل هاي آماري از رابطه مابين سري‌هاي زماني و يك يا چند سري زماني ديگر بهره مي‌جويند.

امروزه به جهت پيش بيني و يافتن و درک روابط بين پارامترهاي موثر در نوسانات سطح آب زيرزميني (زماني و مکاني)، از تکنيک هاي پيشرفته استفاده مي گردد. يکي از اين روشها استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مي باشد، که اين شبکه ها الهام گرفته از مغز انسان و چگونگي پردازش اطلاعات ؛ آموزش و يادگيري مي باشد.

مدل شبکه عصبي مصنوعي در واقع يک مدل جعبه سياه (Black Box) مي باشد که فقط از طريق آموزش و يادگيري به ارتباط پيچيده و پنهان پديده ها بخصوص پديده هاي غير خطي که بوسيله مدل هاي خطي و روابط آماري قابل درک و استنباط نيست، دست پيدا مي کند.

مدلهاي پيش بيني که از طريق شبکه هاي عصبي مصنوعي بدست مي آيد به نسبت مدلهاي خطي نظير ARIMA و يا حتي مدلهاي غير خطي ديگر مانند فازي مدلهاي بسيار کارا بوده و نتايج بسيار خوبي را نشان مي دهند.

در اين تحقيق نيز با توجه به اهميت موضوع مديريت و بهره برداري بهينه از منابع آبهاي زيرزميني ، از طريق سري هاي زماني به مدلسازي و شبيه سازي و در نهايت پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه دشت بيرجند مي باشد که منطقه اي خشک وبياباني بوده و استفاده از آب زيرزميني در آن از اهميت بالايي برخوردار است.

 

 • فهرستمقدمه    1
  فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش    3
  1-1- مقدمه    3
  1-2- مروري بر تحقيقات انجام يافته    3
  فصل دوم: روش پژوهش، ابزار و مواد    11
  2-1-مقدمه    11
  2-2-  معرفي شبکه عصبي مصنوعي    11
  2-2-1- مزيت هاي شبکه هاي عصبي:    11
  2-2-2- کاربردهاي شبکه عصبي:    12
  2-2-3- اجزاي کلي شبکه عصبي مصنوعي    13
  2-2-4- ساختار هاي شبکه عصبي مصنوعي    15
  2-2-4-1- شبکه هاي پيشرو(Feedforward)    15
  2-2-4-2- شبکه هاي برگشتي(Backforward)     15
  2-2-4-3- شبکه های شعاعی(Radial Basis Function Networks )    16
  2-2-5- معرفي انواع شبکه عصبي ساده:     16
  2-2-5-1- پرسپترون(Perceptron)    16
  2-2-5-2- شبکه همينگ(Haming)    17
  2-2-5-3- شبکه هاپفيلد(Hopfield)    17
  2-2-6- الگوريتمهاي مختلف آموزش    17
  2-2-6-1-الگوريتم لونبرگ-مارکورت (LM) Levenberg-Marquardt    17
  2-2-6-2-گراديان نزولي انتشار خطا به عقب با ممنتم    18
  2-2-6-3-تنظيم بايزين (BR) Bayesian Regulazation    18
  2-2-7- تقسيم بندي شبکه ها از نظر نوع توابع عملگر    18
  2-2-8- تقسيم بندي شبکه ها از نظر نوع آموزش    19
  2-2-8-1- آموزش نظارت شده(Supervised)    19
  2-2-8-2- آموزش غيرنظارت شده(Unsupervised)    19
  2-2-9- آموزش شبکه هاي عصبي مصنوعي    20
  2-2-10- صحت سنجي    21
  2-2-11- معيار ارزيابي کارايي و خطاي مدل    22
  2-3- ويژگيهای منطقه مورد مطالعه    22
  2-3-1- موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه    22
  2-3-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه:    24
  2-3-2-1- تشكيلات كرتاسه    26
  2-3-2-2- رسوبات نوع فليش    27
  2-3-2-3- تشكيلات پالئوژن    27
  2-3-2-4- تشكيلات نئوژن    27
  2-3-2-5- رسوبات كواترنر    28
  2-3-3- زمين‏شناسي ساختماني منطقه‏ مورد مطالعه    28
  2-3-4- هواشناسي    29
  2-3-4-1- بارندگي    29
  2-3-4-2- درجه حرارت :    32
  2-3-4-3- تبخير و تعرق    33
  2-3-4-4-  رطوبت نسبي:    34
  2-3-4-5- طبقه بندي اقليمي منطقه    35
  2-3-5-  بررسي هاي اكتشافي دشت بيرجند    37
  2-3-5-1-  مطالعات ژئوفيزيك    37
  2-3-5-2- نقشه هم ضخامت آبرفت    38
  2-3-5-3-  نقشه مقاومت عرضي    39
  2-3-5-4-  نقشه هم ارتفاع سنگ كف دشت بيرجند    39
  2-3-6-  هيدروژئولوژي دشت بيرجند    41
  2-3-6- 1- بررسي ضرايب هيدروديناميكي:    41
  2-3-6-2- رفتار سنجي چاههاي مشاهده اي    43
  2-3-6-3- هیدروگراف واحد دشت    53
  2-3-7-  نقشه هاي هيدروژئولوژي    55
  2-3-7-1- نقشه هم پتانسيل دشت بيرجند    55
  2-3-7-2- نقشه هم عمق دشت بيرجند    57
  2-3-7-3-  نقشه هم افت دشت بيرجند    58
  2-3-8-  بهره برداري از منابع آب زيرزميني دشت بيرجند    59
  2-3-8-1-  چاه    59
  2-3-8-2-  چشمه    61
  2-3-8-3-  قنات    62
  2-3-9-  محاسبه بيلان دراز مدت آبخوان دشت بيرجند    62
  2-3-9-1- مدت يا دوره بيلان    63
  2-3-9-2-  مجموعه ورودي آب زيرزميني    63
  2-3-9-3-  مجموعه خروجي آب زيرزميني    65
  2-3-9-4-  تغييرات حجم مخزن در دوره بيلان(∆X)    66
  2-3-10- محاسبه بيلان كوتاه مدت آبخوان آبرفتي دشت    67
  2-3-10-1- مدت يا دوره بيلان:    67
  2-3-10-2-  مجموعه ورودي آب زيرزميني:    67
  2-3-10-3-  مجموعه خروجي آب زيرزميني    69
  2-3-10-4- تغييرات حجم مخزن در دوره بيلان(∆X)    70
  فصل سوم: بحث، تجزیه و تحلیل    71
  3-1- مقدمه    72
  3-2- انجام آناليز حساسيت و تعيين ساختار شبكه عصبي و پارامترهاي موثر بر نوسانات سطح آب    72
  3-3- مدلسازي سطح آب زيرزميني در چاه مشاهده اي محمديه در منطقه مورد مطالعه    79
  3-4- مدلسازي سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي موجود در منطقه مورد مطالعه    83
  3-5- پيش بيني سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي موجود در منطقه مورد مطالعه    91
  3-6- پيش بيني سطح آب در مناطق فاقد چاه مشاهده اي در محدوده مورد مطالعه  و ترسيم منحني هم تراز    99
  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد    114
  4-1- نتيجه گيري    114
  4-2- پيشنهادها    116
  منابع و ماخذ    117
  Reference    118

 

کد 3626

120 صفحه

فرمت ورد

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

چکيده : تحقيق حاضر با عنوان «بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مركزي از توابع بخش مركزي شهرستان رضوانشهر به انجام رسيده است.

با توجه به اينكه دهستان مورد مطالعه از يكسوي به لحاظ موقعيت و شرايط طبيعي، انساني و منابع آب و خاك از ويژگي‌هاي مطلوبي برخوردار است و از سوي ديگر، اطلاعات و آگاهي‌هاي فني و حمايتي دولتي و به اصطلاح عوامل بيروني در سال‌هاي اخير موجب شده‌اند تا اقتصاد روستايي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي متحول گردد. بازتاب فضايي اين تحولات را مي‌توان در ارتقاء فكري و عملكردهاي روستاييان بهره‌بردار در امور كشاورزي و فعاليتهاي روستايي مشاهده كرد. از عمده‌ترين بازتابها و تحولات اقتصادي مي‌توان به نوآوري‌ها، تنوعات توليدي و فعاليتهاي اقتصادي مانند پرورش موزهاي گلخانه‌اي، پرورش ماهي قزل‌آلا، پرورش نگهداري شترمرغ محلي و توليد محصولات جاليزي اشاره كرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

 

فهرست
عنوان                                              فصل اول: كليات  تحقيق                                                   صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2
3-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….4
4-1 – فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………5
5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5
6-1- روش تحقيق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6
7-1- موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………..6
8-1- اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9
2-2- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14
3-2- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17
الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20
ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20
4-2- سوانح طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….20
1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-4-2- سيل  ………………………………………………………………………………………………………………….21
5-2- خاكها و قابليت استفاده از اراضي……………………………………………………………………………….22
1-5-2-  خاكهاي كوهستاني ………………………………………………………………………………………………22
2-5-2- خاكهاي كوهپايه اي ……………………………………………………………………………………………..23
3-5-2- خاكهاي جلگه اي …………………………………………………………………………………………………23
6-2- عوارض زمين و ناهمواريها…………………………………………………………………………………………..25
1-6-2- ويژگي هاي درياي خزر …………………………………………………………………………………………26
2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26
3-6-2- دشت هاي خزري ………………………………………………………………………………………………….27.
7-2 -پوشش گياهي و جانوري …………………………………………………………………………………………….28
1-7-2- پوشش گياهي…………………………………………………………………………………………28
2-7-2- پوشش زيست جانوري …………………………………………………………………………………………..29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي …………………………………………………………30
1-8-2-  آبهاي سطحي ………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2- آبهاي زيرزميني …………………………………………………………………………………………………….33
9-2- ويژگي هاي اقليمي ……………………………………………………………………………………………………33
1-9-2- جريانات جوي ……………………………………………………………………………………………………..34
2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40
4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42
5-9-2- يخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45
6-9-2- تبخير و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم:  ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48
2-3- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50
3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54
4-3- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58
5-3- تراكم نسبي و بيولوژيك……………………………………………………………………………………………..62
6-3- وضعيت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63
7-3- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65
8-3- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت………………………………………………………………………………………66
9-3- جمعيت فعال و غير فعال………………………………………………………………………………………………68
10-3- قابليتها و محدوديتها   در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………73

فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………………….75
1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76
2-1-4- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي ……………………………………………………………………….88
3-1-4- توت و نوغانداري………………………………………………………………………………………………….91
4-1-4 دامداري ، دامپروري و طيور……………………………………………………………………………………..92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97
6-1-4- ماهيگري و پرورش ماهي……………………………………………………………………………………….98
2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100
1-2-4- صنايع تبديلي………………………………………………………………………………………………………101
2-2-4- صنايع دستي………………………………………………………………………………………………………102
3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106
4-4- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي…………………………………107
1-4-4- محدوديتها و تنگناهاي  شهرستان در زمينه كشاورزي ………………………………………………..107
2-4-4- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي…………………………………… 107

فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر…….. 110
1-1-5- عوامل اقتصادي و نقش آن در تحول محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…………………………………………………………………………………………………………………………..111
1- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي……………………………………………………………………111
2- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر…………….112
3- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي………………………………………………..113
الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113
ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي…………………………………………………………………………………… 115
ج: فعاليتهاي مربوط به  عمران كشاورزي ، زراعي ودامي …………………………………………………………..118
4- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي……………120
1-4- تكنولوژي مكانيكي …………………………………………………………………………………………………122
2-4- تكنولوژي بيولوژيكي ………………………………………………………………………………………………126
5- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي……………………………………………….127
6 –نقش تحقيقات كشاورزي  در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130
7- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…131
8- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود………………………………………………………135
1-8- راههاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….135
2-8- راههاي فرعي………………………………………………………………………………………………………….137
3-8- رههاي روستايي ……………………………………………………………………………………………………..137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي………………………………………139
1- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ………………………………139
2- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ……………………………………………..141
3- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي …………………………………………………………………..142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي……………143
3-1-5 نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي……………………………………………..144
1- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي………………………………………………………..145
2- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي…………………………………….147
3- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي ……..148
4- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزي …………………..149
2-5- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه………………………………151
1-2-5- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151
1-    نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
2-    بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات………………………………….153
3-    برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي……………………………………………………155
2-2-5- ويژگي هاي آب و خاك……………………………………………………………………………….156
1- نقش آزمايش و بازسازي خاك در  تحول توليدات كشاورزي……………………………………….156
2- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه…………………………………………………..158
3- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..159
3-2-5- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..161
1- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………161
2- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..162
3- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….162
3-5- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………163
2-3-5- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات
1-6- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………169
2-6-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..172
3-2-6- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………174
4-2-6- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….175
3-6- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………..177
4-6- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. 190
1-4-6-  بازتاب فضايي  ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..190
2-4-6-  بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….192
5-6- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194
6-6- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….195
1-6-6- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195
2-6-6- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….196
3-6-6- اهداف پيشنهادي توسعه  براي رفع موانع  توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..197
4-6-6- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

197 صفحه فرمت ورد
دارای نقشه نمودار جدول و تصاویر
کد3619

ژئومورفولوژی کارست حوضه آبريز فريزی

 • چكيده:

  شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد. پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالود قرار داردكه جزء زيرحوضه كشف رودمي باشد. هدف ازانتخاب موضوع مورد نظر شناسايي اشكال كارستي مانند:آون- دولين- لاپيه ها- غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.

  روش تحقيق دراين رساله، به صورت تجربي واستقرايي مي باشد.كه بااستفاده ازعمليات ميداني و ژئومتري برخي اشكال كارستي واستفاده ازتصاويرهوايي ونقشه ها حاصل شده است. باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازندهاي مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني) وچمن بيد ونيز تشكيل اشكال كارستي بويژه درسازندمزدوران ،اين سازندحائزاهميت بوده است وازطرفي بدليل جاذبه هاي جهانگردي درحوضه بايستي اقدامات اساسي درزمينه كنترل ومديريت منابع آب كارست صورت گيرد تا از ورود آلاينده ها به منابع آب جلوگيري شده ومديريت قلمروهاي آهكي حوضه تقويت گردد.

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                       صفحه
  چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………1
  فصل اول: كليات ومباحث نظري
  مقدمه
  1-1- طرح مسئله وضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………4
  2-1- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..5
  3-1- سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………5
  4-1- روش انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………….6
  5-1- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………7
  6-1- مشكلات تحقيق………………………………………………………………………………………………………..9
  7-1- واژه كارست………………………………………………………………………………………………………….12
  8-1- سازندهاي كارست شونده………………………………………………………………………………………..12
  9-1- توزيع جغرافيايي كارست…………………………………………………………………………………………13
  10-1- كارستيفيكسيون درايران…………………………………………………………………………………………15
  11-1- ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي سنگهاي كارستي…………………………………………………………..16
  12-1- فعل وانفعالات شيميايي برسازندهاي كارستي شونده…………………………………………………..17
  13-1- تركيب وخاصيت سنگهاي آهكي كارستي…………………………………………………………………18
  14-1-عوامل موثردرايجادپديده هاي كارستي……………………………………………………………………..19
  15-1- اشكال وپديده هاي كارستي……………………………………………………………………………………20
  16-1- گونه هاي كارست نسبت به نوع آب وهوا…………………………………………………………………34
  17-1- اهميت شناخت ناهمواريهاي كارستي……………………………………………………………………….35
  فصل دوم:ويژگيهاي طبيعي حوضه آبريزفريزي
  1-2- موقعيت حوضه موردمطالعه………………………………………………………………………………………39
  2-2- توپوگرافي حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………………………………..43
  3-2- فيزيوگرافي حوضه آبريزفريزي………………………………………………………………………………….45
  – محيط ومساحت حوضه…………………………………………………………………………………………………..46
  – طول آبراهه اصلي………………………………………………………………………………………………………….46
  – شكل حوضه…………………………………………………………………………………………………………………46
  – جهت حوضه………………………………………………………………………………………………………………..47
  – ارتفاع متوسط حوضه……………………………………………………………………………………………………..48
  – نيمرخ طولي حوضه……………………………………………………………………………………………………….51
  – شيب عمومي حوضه………………………………………………………………………………………………………52
  – مستطيل معادل………………………………………………………………………………………………………………53
  – زمان تمركز………………………………………………………………………………………………………………….53
  4-2-ويژگي هاي  زمين شناسي…………………………………………………………………………………………55
  5-2-كمربندالبرز،بينالود……………………………………………………………………………………………………57
  – اختصاصات زمين شناسي زون بينالود……………………………………………………………………………….57
  – چينه شناسي وسازند سطحي زون بينالود…………………………………………………………………………..58
  – تكتونيك وگسل دررشته كوههاي بينالود……………………………………………………………………………63
  6-2- زمين شناسي حوضه آبريزفريزي………………………………………………………………………………..64
  – ليتولوژي وسازندهاي سطحي حوضه آبريزفريزي………………………………………………………………..68
  – چينه شناسي حوضه آبريزفريزي……………………………………………………………………………………….73
  – تكتونيك وگسل درحوضه آبريزفريزي……………………………………………………………………………….76
  7-2- ويژگي هاي اقليمي منطقه موردمطالعه…………………………………………………………………………79
  – رژيم دماودرجه حرارت………………………………………………………………………………………………….81
  – تبخير…………………………………………………………………………………………………………………………..84
  – رطوبت نسبي………………………………………………………………………………………………………………..86
  – رژيم بارش…………………………………………………………………………………………………………………..88
  – تعدادروزهاي يخبندان…………………………………………………………………………………………………….98
  – طبقه بندي اقليمي محدوده موردمطالعه…………………………………………………………………………….100
  8-2- اختصاصات هيدرولوژيكي حوضه……………………………………………………………………………106
  – اختصاصات هيدرولوژي حوضه…………………………………………………………………………………….107
  – آبهاي سطحي حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………………………………..108
  – آبهاي زيرزميني حوضه آبريزفريزي………………………………………………………………………………….113
  – چشمه وقنات درحوضه آبريزفريزي…………………………………………………………………………………113
  9-2- پوشش گياهي………………………………………………………………………………………………………..117
  – رابطه ژئومورفولوژي وپوشش گياهي………………………………………………………………………………117
  – پوشش گياهي دراستان خراسان………………………………………………………………………………………118
  – پوشش گياهي درحوضه آبريزفريزي……………………………………………………………………………….120
  10-2- وضعيت خاك منطقه موردمطالعه…………………………………………………………………………….122
  فصل سوم : ژئومورفولوژي واشكال كارستي درحوضه آبريزفريزي
  1-3- ژئومورفولوژي حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………………………..125
  1-1-3- ژئومورفولوژي ساختماني حوضه آبريزفريزي………………………………………………………..129
  – سازندوتكتونيك………………………………………………………………………………………………………….129
  – مشخصات ليتولوژيكي سكانس رسوبي منطقه موردمطالعه………………………………………………….130
  – گسل وچين خوردگي…………………………………………………………………………………………………..132
  – طاقديس وناوديس………………………………………………………………………………………………………132
  – طبقات مايل،كواستا……………………………………………………………………………………………………..133
  – تطبيق وعدم تطبيق رودخانه هادرناهمواريهاي چين خورده……………………………………………….136
  2-1-3- ژئومورفولوژي ديناميك حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………..136
  – شبكه آبهاي جاري………………………………………………………………………………………………………137
  – اشكال دامنه اي…………………………………………………………………………………………………………..140
  – دامنه منظم………………………………………………………………………………………………………………..140
  – دامنه مقعرومحدب……………………………………………………………………………………………………..140
  – اشكال مختلف فرسايش آبي درحوضه آبريزفريزي……………………………………………………………141
  – فرسايش آبي……………………………………………………………………………………………………………..141
  – هدكت(گالي وخندق)………………………………………………………………………………………………….151
  – ديرينه سيركهاي يخي حوضه………………………………………………………………………………………..155
  – اشكال تراكمي آبهاي جاري………………………………………………………………………………………….155
  – مخروط افكنه……………………………………………………………………………………………………………..155
  – پادگانه هاي آبرفتي……………………………………………………………………………………………………..157
  – مآندر………………………………………………………………………………………………………………………..159
  – تافوني……………………………………………………………………………………………………………………..161
  – اشكال كاوش بادي……………………………………………………………………………………………………..163
  2-3- پهنه هاي كارستي منطقه وعوامل موثربركارست شدگي……………………………………………….164
  1-2-3- اشكال كارستي حوضه………………………………………………………………………………………165
  – كانيون………………………………………………………………………………………………………………………166
  – آون…………………………………………………………………………………………………………………………168
  – دولين………………………………………………………………………………………………………………………..168
  – لاپيه………………………………………………………………………………………………………………………….168
  – چشمه هاي كارستي……………………………………………………………………………………………………170
  – غارهاي كارستي………………………………………………………………………………………………………….171
  3-3-عوامل آنتروپوژنيك درقلمروهاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست……………………………….172
  – پوشش گياهي وكارست……………………………………………………………………………………………….172
  – تشديدفرسايش خاك دركارست……………………………………………………………………………………173
  – فشارهاي كشاورزي……………………………………………………………………………………………………173
  – آتش سوزي دركارست ………………………………………………………………………………………………174
  – مديريت حوضه آبريزدركارست……………………………………………………………………………………175
  4-3- ويژگيهاي اجتماعي واقتصادي حوضه آبريزفريزي………………………………………………………177
  فصل چهارم :نتيجه گيري
  1-4-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..186
  2-4- پاسخ به سوالات…………………………………………………………………………………………………..187
  3-4- مديريت منابع آب كارست……………………………………………………………………………………..187
  4-4- عوامل آلاينده آبهاي سطحي وزيرزميني درحوضه………………………………………………………189
  5-4- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..194
  منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………………….195

  فهرست جداول
  عنوان                                                                                                 صفحه
  جدول شماره(1-2)فيزيوگرافي حوضه آبريزفريزي………………………………………………………………..45
  جدول شماره(2-2)مراحل مختلف زمين شناسي ايران درطي دورانهاي زمين شناسي…………………..56
  جدول شماره(3-2)ميانگين ماهانه درجه حرارت درايستگاه گلمكان ،دوري آماري1987-2003… 81
  جدول شماره(4-2)متوسط حداكثروحداقل دمادرايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003……….83
  جدول شماره(5-2)تبخيردرايستگاه گلمكان،دوره آماري1358-1364…………………………………….84
  جدول شماره(6-2)ميانگين حداكثروحداقل رطوبت به درصددرايستگاه گلمكان……………………….86
  جدول شماره(7-2)مقايسه متوسط بارندگي ايستگاه گلمكان باديگرمناطق…………………………………88
  جدول شماره(8-2)بارندگي ماهانه وسالانه به ميليمتردرايستگاه فريزي،دوره آماري1367-1381..89
  جدول شماره(9-2)ميانگين ماهانه بارندگي به ميليمتردرايستگاه گلمكان…………………………………..90
  جدول شماره(10-2)ميانگين بارندگي سالانه درايستگاه گلمكان دوره آماري1987-2003………..91
  جدول شماره(11-2)ارتفاع وبارش سالانه ي ايستگاههاي اطراف فريزي………………………………….93
  جدول شماره(12-2)تعدادروزهاي داراي بارندگي درايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003…93
  جدول شماره(13-2)توزيع فصلي بارش درايستگاه گلمكان،دوره آماري 1987-2003……………..95
  جدول شماره(14-2)توزيع فصلي بارش درايستگاه فريزي،دوره آماري1367-1381………………..95
  جدول شماره(15-2)حداكثربارندگي 24 ساعته ايستگاه گلمكان،دوره آماري1364-1385………..97
  جدول شماره(16-2)كل وميانگين تعداد روزهاي داراي يخبندان ايستگاه گلمكان………………………98
  جدول شماره(17-2)طبقه بندي اقليمي به روش دومارتن…………………………………………………….100
  جدول شماره(18-2)رواناب،دبي وبارش دردوره هاي30 ساله درايستگاه موشنگ…………………..109
  جدول شماره(19-2)تعيين ميانگين وزني درحوضه آبريزفريزي……………………………………………110
  جدول شماره(20-2)مقاديرحداقل،ميانگين وحداكثرعناصرشيميايي آب………………………………….112
  جدول شماره(21-2)چشمه هادرحوضه آبريزفريزي……………………………………………………………114
  جدول شماره(22-2)قنات درحوضه آبريزفريزي………………………………………………………………..114
  جدول شماره(23-2)خلاصه وضعيت پوشش گياهي دراستان خراسان……………………………………119
  جدول شماره(1-3)توزيع تيپها و واحدهاي اراضي……………………………………………………………..127
  جدول شماره(2-3)مشخصات ليتولوژيكي سكانس رسوبي منطقه موردمطالعه………………………….131
  جدول شماره(3-3)رتبه بندي براساس روش استراهلر…………………………………………………………138
  جدول شماره(4-3)رتبه بندي براساس روش شيدگروشروه………………………………………………….138
  جدول شماره(5-3)ويژگيهاي خندقهاي شناسايي شده درحوضه آبريزفريزي…………………………..153
  جدول شماره(6-3)نتايج اطلاعات(سرشماري)مركزبهداشت روستاي فريزي1387………………….177
  جدول شماره(7-3)تركيب سني جمعيت حوضه آبريزفريزي………………………………………………..178

  فهرست نمودار
  عنوان                                                                                                   صفحه
  نمودار(1-2)آلتي مترحوضه آبريزفريزي………………………………………………………………………………50
  نمودار2-2)منحني هيپسومتري حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………………50
  نمودار(3-2)پروفيل طولي رودخانه فريزي…………………………………………………………………………..51
  نمودار(4-2)ميانگين ماهانه درجه حرارت درايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003……………..82
  نمودار(5-2)ميانگين حداقل وحداكثردمادرايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003………………..83
  نمودار(6-2)تبخيردرايستگاه گلمكان ،دوره آماري1364-1385……………………………………………..85
  نمودار(7-2)ميانگين حداقل وحداكثررطوبت درايستگاه گلمكان به درصد…………………………………87
  نمودار(8-2)بارندگي ماهانه وسالانه به ميليمتردرايستگاه فريزي،دوره آماري1367-1381…………..89
  نمودار(9-2)ميزان بارندگي ماهانه درايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003………………………..90
  نمودار(10-2)ميزان بارندگي سالانه درايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003……………………..92
  نمودار(11-2)تعدادروزهاي داراي بارندگي درايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003…………..94
  نمودار(12-2)توزيع فصلي بارش درايستگاه گلمكان به درصد،دوره آماري1987-2003……………96
  نمودار(13-2)توزيع فصلي بارش درايستگاه فريزي به درصد،دوره آماري1367-1381……………..96
  نمودار(14-2)ميانگين تعدادروزهاي داراي يخبندان درايستگاه گلمكان ……………………………………99
  نمودار(15-2)تعيين نوع اقليم درايستگاه گلمكان به روش دومارتن……………………………………….101
  نمودار(16-2)موقعيت اقليمي ايستگاه گلمكان دراقليم نماي آمبرژه……………………………………….103
  نمودار(17-2)آمبروترميك ايستگاه گلمكان،دوره آماري1987-2003……………………………………104
  نمودار(18-2)هايترگراف ايستگاه گلمكان………………………………………………………………………..105
  نمودار(19-2)هيدروگراف رودخانه دردوره ي برگشت مختلف……………………………………………111
  نمودار(20-2)هيدروگراف وهايترگراف حوضه………………………………………………………………….111
  فهرست نقشه
  عنوان                                                                                                          صفحه
  نقشه شماره(1-1)توزيع جغرافيايي سنگهاي كربناته درجهان ………………………………………………….14
  نقشه شماره((1-2)موقعيت محدوده موردمطالعه درشهرستانهاي چناران ونيشابور………………………..40
  نقشه شماره(2-2) توپوگرافي حوضه آبريزفريزي(1:250000)……………………………………………….43
  نقشه شماره(3-2)توپوگرافي حوضه آبريزفريزي……………………………………………………………………44
  نقشه شماره(4-2)سطوح ارتفاعي حوضه آبريزفريزي…………………………………………………………….49
  نقشه شماره(5-2)پراكندگي گسل هادرايران…………………………………………………………………………63
  نقشه شماره(6-2)زمين شناسي منطقه موردمطالعه………………………………………………………………….66
  نقشه شماره(7-2)ليتولوژي حوضه آبريزفريزي……………………………………………………………………..72
  نقشه شماره(8-2)توده هاي مرطوب ورودي به استان خراسان وجهت حركت آنها……………………..80
  نقشه شماره(9-2)موقعيت رودخانه هادرحوضه آبريزفريزي………………………………………………….107
  نقشه شماره(10-2)پوشش گياهي درحوضه آبريزفريزي……………………………………………………….121
  نقشه شماره(11-2)خاك شناسي درحوضه آبريزفريزي………………………………………………………..123
  نقشه شماره(1-3)كاربري اراضي در حوضه آبريز فريزي……………………………………………………..128
  نقشه شماره(2-3)رتبه بندي رودخانه فريزي به روش استراهلر………………………………………………139
  نقشه شماره(3-3)ژئومورفولوژي حوضه آبريزفريزي(1:40000)…………………………………………..184
  فهرست شكلها
  عنوان                                                                                                        صفحه

  شكل شماره(1-1)نمونه يك كانيون كه دربسترآن آب جاري است(حوضه فريزي)……………………..21
  شكل شماره(2-1)نمونه اي ازلاپيه هاي تكامل يافته………………………………………………………………23
  شكل شماره(3-1)دولين تشكيل شده درمنطقه مرطوب…………………………………………………………..24
  شكل شماره(4-1)ريزش سقف غارها وتشكيل كارست………………………………………………………….31
  شكل شماره(  5-1 ) قنديلهاي ايجادشده درسقف غار…………………………………………………………..32
  شكل شماره(6-1)نمونه يك چشمه كارستي…………………………………………………………………………34
  شكل شماره(1-2)نمايي ازروستاي فريزي……………………………………………………………………………41
  شكل شماره(2-2)پرتگاههاي آهكي درسازندمزدوران ونيزآثارهوازدگي مكانيكي……………………….67
  شكل شماره(3-2)لايه هاي آهكي همراه بامارن وآثارهوازدگي………………………………………………..67
  شكل شماره(4-2)سازند فيليت مشهد درجنوب غربي حوضه………………………………………………….68
  شكل شماره(5-2)سنگ ماسه مارني……………………………………………………………………………………69
  شكل شماره (6-2)سازندمزدوران……………………………………………………………………………………….70
  شكل شماره(7-2)پرتگاههاي آهكي درسازندمزدوران ونيزاثرات چين خوردگي…………………………74
  شكل شماره(8-2)هوازدگي درسنگهاي رخنمون آهكي………………………………………………………….75
  شكل شماره(9-2)مارنها به شكل تپه ماهور………………………………………………………………………….75
  شكل شماره (10-2)چين وشكنهاي ايجادشده توسط گسل درابتداي حوضه فريزي……………………77
  شكل شماره(11-2)سيلاب باعث تخريب باغها درمنطقه شده است(بهار1387)……………………….110
  شكل شماره(12-2)قنات حوضه آبريزفريزي(بهار1387)…………………………………………………….115
  شكل شماره(13-2)ارس ياسروكوهي پوشش غالب دامنه هاي جنوبي منطقه(بينالود)………………..120
  شكل شماره(1-3)نمايي ديگرازسازندمزدوران وآهكها درمنطقه……………………………………………..130
  شكل شماره(2-3) و(3-3)شكل گيري كواستا درمنطقه……………………………………………………….135
  شكل شماره(4-3) فرسايش هرزآب وشياري رادرروي مارن نشان مي دهد(بهار1387)…………….143
  شكل شماره (5-3)فرسايش هرزآب و شياري…………………………………………………………………….144
  شكل شماره(6-3)فرسايش شياري كه منجربه ايجادفرسايش بدلندياهزاردره گرديده است………….145
  شكل شماره(7-3)نمايي ديگرازفرسايش بدلنددرشمال حوضه(بهار1387)………………………………145
  شكل شماره(8-3)يك لنداسلايد(زمين لغزه)باسطح مقطع قوسي درجنوب شرقي حوضه……………147
  شكل شماره(9-3)نمونه ديگري ازيك لنداسلايدباسطح مقطع قوسي درجنوب حوضه……………….148
  شكل شماره(10-3)ريزشهاي واريزه اي براثرتخريب مكانيكي درشمال غرب منطقه(بهار1387)…150
  شكل شماره(11-3)هوازدگي مكانيكي درحوضه………………………………………………………………..150
  شكل شماره(12-3)عمليات جاده سازي نامناسب موجب ايجادفرسايش خندقي درمنطقه گرديده..154
  شكل شماره(13-3)گالي (خندق)درغرب منطقه كه درحال پيشروي مي باشد…………………………154
  شكل شماره(14-3)نمونه يك پادگانه آبرفتي درحوضه آبريزفريزي……………………………………….158
  شكل شماره(15-3)نمونه يك پادگانه آبرفتي سه اشكوبه برون كوهي درحوضه………………………159
  شكل شماره(16-3)تافونيها درماسه سنگهاي حوضه آبريزفريزي…………………………………………..162
  شكل شماره(17-3)نمونه ديگري ازتافونيها درحوضه………………………………………………………….162
  شكل شماره(18-3)هودوياتخت ديودرماسه سنگهاي حوضه آبريزفريزي………………………………..163
  شكل شماره(19-3)كانيون ايجادشده درسازندمزدورا شمال شرقي منطقه………………………………..167
  شكل شماره(20-3)دره معلق ياآويزان درسازندمزدوران………………………………………………………167
  شكل شماره(21-3)آهكهاي داراي لاپيه هاي كندوئي درحوضه…………………………………………….169
  شكل شماره(22-3)نمونه ديگري ازلاپيه هاي كندوئي…………………………………………………………169
  شكل شمار(23-3)غارپرده رستم درشمال شرقي حوضه بعدازروستاي فريزي………………………….171
  شكل شماره(24-3)ايجادفرسايش توسط عوامل انساني……………………………………………………….177
  شكل شماره(25-3)باغداري وزراعت درمنطقه…………………………………………………………………..180
  شكل شماره(26-3)گياهان داروئي درحوضه آبريزفريزي……………………………………………………..180
  شكل شماره(27-3)دامداري به عنوان يكي ازمشاغل رايج درحوضه………………………………………181
  شكل شماره(28-3)زنبورداري يكي ازمشاغل اصلي حوضه………………………………………………….181
  شكل شماره(29-3)دكل مخابراتي درمنطقه……………………………………………………………………….182
  شكل شماره(28-3)چشمه به عنوان يكي ازمنابع آب…………………………………………………………..182
  شكل شماره(1-4)محل دفن فاضلابهاي روستايي بين روستاي فريزي وخيج……………………………192
  شكل شماره(2-4)ريختن آشغال وموادغذايي درميان توده هاي آهكي…………………………………….192
  شكل شماره(3-4)فاضلابهاي خانگي ازطريق كانال به رودخانه مي ريزد………………………………..193
  شكل شماره(4-4)كانالهاي فاضلاب درحوضه……………………………………………………………………193
  تصاوير ديگري از حوضه………………………………………………………………………………………………..196
  عكس هوايي از حوضه……………………………………………………………………………………………………183
  عكس هاي ماهواره اي از حوضه………………………………………………………………………………………..65

190 صفحه
فرمت ورد
کد 3618
همراه با نقشه تصاویر و جداول

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

 • چکیده

  مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است. هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد. ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است. در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود. واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها، مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه، سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد.

  در این منطقه بعلت ریزشهای فراوان جوی و نفوذ آب همچنین تحت تاثیر نیروی ثقل و در جهت شیب توپوگرافی لغزش رسوبات صورت می گیرد.

  زمین لغزش یکی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نسبتاً خطرساز در منطقه می باشد که می تواند برای ادامه زندگی روستائیان در بعضی مناطق مشکل ساز باشد.

  مقدمه

  لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.

  دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.

  بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و تکامل اشکال به یک تمایل تاریخی در ژئومورفولوژی ایجاد می کند…..

  بریان معتقد است که هدف اولیه ژئومورفولوژی تشخیص و تمایز لندفرمهای گذشته از لندفرمهای ناشی از فرآیندهای امروزی است وی از اینگونه بررسی ها برای روشن کردن تاریخ ژئومورفیک مناطق بر حسب کنترل کننده های زمین شناسی و اقلیمی استفاده می کند.

 • فهرست مطالب
  عنوان                                               صفحه
  چکیده     1
  مقدمه     2
  فصل اول
  1-1-    کلیات     5
  2-1- تاریخچة بررسی     11
  3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه    11
  4-1- کامبرین     12
  1-4-1- سازند باروت  E bt    12
  2-4-1- سازند میلت E m    12
  5-1- اردویسین  – سیلورین     13
  6-1- اردویسین    14
  1-6-1-    Os,sh واحد زیرین     14
  2-6-1- (Ov)     14
  7-1- دونین     15
  1-7-1- واحد زیرین (Ds)      15
  2-7-1- واحد بالایی (D I,sh)    15
  3-7-1- Osh,s     15
  4-7-1- O1, sh,s    15
  8-1- نهشته های کواترنر     16
  1-8-1- آتشفشان جوان (QLO)     17
  9-1- رسوبهای ترشیری     17
  1-9-1- ائوسن     17
  2-9-1- نئوژن     18
  3-9-1-Ng1(1)     18
  4-9-1-Ng2 (11)    18
  10-1- ژوراسیک     19
  1-10-1 سازند شمشک Jss    19
  2-10-1- سازند چمن بید jch     20
  3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz     20
  4-10-1- سازند شوریجه Ksh     22
  5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr)     23
  6-10-1- سازند تیرگان (Ktr)     23
  7-10-1- سازند سنگانه (Ksn)     24
  8-10-1- سازند آبدراز (Kab)     25
  11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه     25
  1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی     28
  2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین     30
  12-1- بررسی های ساختمانی     31
  13-1- گسل های منطقه     33
  1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه     33
  2-13-1- گسله کوه سلوک     34
  3-13-1- گسله قرچه رباط     34
  4-13-1- گسله شیرویه     34
  5-13-1-گسله گردنه حصار     34
  6-13-1- گسله شمال سارران    34
  7-13-1- گسله چهار خروار    34
  14-1- محیط تکتونیکی     36
  15-1- زمین شناسی اقتصادی     42
  16-1- ژئوشیمی و پترولوژی     43
  1-16-1- بررسی عناصر اصلی     47
  2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار     49
  17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی     49
  18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی     50
  1-18-1- سنگهای رسوبی     53
  2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی     55
  3-18-1- سنگهای آتشفشانی     57
  4-18-1- فاز اول     58
  5-18-1- فاز دوم     59
  6-18-1- فاز سوم     59
  فصل دوم
  1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ     64
  2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران     65
  3-2- رشته کوهها     68
  4-2- دشتها     69
  5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه     69
  6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه     72
  7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه     77
  8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ     80
  9-2- چینه شناسی حوضة کپه داغ     81
  10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ     89
  11-2- مورفوتکتونیک     92
  12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضة کپه داغ     96
  13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ    111
  فصل سوم
  1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود     121
  2-3- وضعیت آب و هوا     121
  3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه     124
  4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران     126
  5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه     129
  6-3- چینه شناسی زون بینالود    130
  7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه     131
  8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه     131
  9-3- زمین ساخت راندگی ناحیة بینالود، شمال شرق ایران     133
  نتیجه گیری     154
  منابع     155

155 صفحه
فرمت ورد
همراه با تصاویر
کد 3609

پهنه بندی زلزله در استان اردبیل

 • چکیده

  در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۱۹۹۷م.(۱۰ اسفند ۱۳۷۵خ.)زمین لرزه آسیب ر سانی به بزرگای ۶٫۱ Mw در استان اردبیل باختر ایران زمین روی داد و ۹۵۶ کشته و پیش از ۲۰۰۰ نفر مجروح بر جای گذاشت.مطالعات انجام شده در گستره کلان لرزه ای دلالت بر آن دارند که گسترده بیشترین شدت زمین لرزه در سوی جنوب خاور کوه آتشفشان سبلان قرار داشته و بیشترین آسیبها به سه روستای جوراب،گلستان و شیران وارد شده است.رشته پسلرزه های بزرگی که در خلال چند روز پس از تکان اصلی روی داد بر دامنه خسارتها افزود و سبب فرو ریزش بناهایی گردید که به هنگام تکان  اصلی خسارت دیده ولی پابر جا بودند.دو رستای جوراب و گلستان بکلی فرو ریختند،شیران بشدت خسارت دید و آسیب های قابل توجهی به شهر سرعین وارد آمد.شدت زمین  لرزه (و رشته پسلرزه های بزرگ دو روز بعد آن)در جوراب و گلستان VIII (در مقیاس MMI)،در اسلام آباد   WII+ و در شهر سرعین VI+ برآورد گردید. ارزیابی میزان لنحراف چشمه از یک چشمه دو جفتی نشان می دهد که زمین لرزه اساساً زمین ساختی بوده و سهم مولفه های همگن ناچیز است.از اینرو به نظر نمی رسد که زمین لرزه در نتیجه فعالیتهای ماگماتیک در پوسته بالایی و فعالیت آتشفشانی کوه سبلان رخ داده باشد. شیب،ضخامت و نوع رسوبات تاثیر قابل ملاحظه ای بر شدت تخریب داشته است.شیب کلی منطقه بین ۲ تا ۲۵ درجه متغییر است اکثر نقاط صرف نظر از ناهمواریهای موضعی ،شیب کمتر از ۵ درجه دارند.بدین سبب پدیده زمین لغزش و سنگ ریزش در خلال زمین لرزه گسترش مهمی نداشته است.

  خانه های روستایی اکثراً از مصالح نامناسب (نظیر گل)با کیفیت پایین ساخته شده اند.از قبیل ساختمانها در مناطق نزدیک به رو مرکز کاملاً تخریب شده و در مناطق دور تر دچار ترک خوردگیهای عمیق شده و ریزش های موضعی آنها مشاهده می شود.اکثر خانه های مسکونی شهری و برخی از ساختمانهای روستایی جزء ساختمانهای بنایی آجری بوده که در آنها نکات فنی آیین نامه زلزله رعایت شده است….

 • فهرست

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  فصل اول

  بیان مساله………………………………………………………………………………………………….. ۲

  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………. ۴

  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵

  اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

  پیشینه تحقیق ( لرزه خیزی)……………………………………………………………………….. ۷

  آشنایی با منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………… ۹

  فصل دوم

  روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۱۲

  مرحله استفاده از گزارشات و مطالعات قبلی………………………………………………. ۱۲

  بررسی ویژگیهای استان اردبیل…………………………………………………………………….

  موقعیت جغرافیایی استان اردبیل………………………………………………………………… ۱۳

  تقسیمات و ویژگی های جمعیت استان اردبیل ………………………………………….. ۱۳

  ویژگی های اقتصادی و اجتماعی استان اردبیل…………………………………………… ۱۴

  سابقه لرزه خیزی منطقه ……………………………………………………………………………. ۱۶

  بررسی ویژگیهای زلزله روز جمعه ۱۰/۱۲/۱۳۷۵ استان اردبیل…………………….. ۲۰

  مشخصات تکان اصلی زمین لرزه (شهرستان سرعین ) ………………………………. ۲۵

  بزرگا و گشتاور لرزه ای …………………………………………………………………………… ۳۳

  شدت……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

  عدم پیوند زمین لرزه در آتشفشانی سبلان …………………………………………………. ۳۴

  پی آمد زمین شناختی………………………………………………………………………………… ۳۵

  شکستگی های سطحی………………………………………………………………………………. ۳۶

  تغییر سطحی آبهای زیر زمینی ………………………………………………………………….. ۳۶

  نا پایداری های زمین ……………………………………………………………………………….. ۳۷

  بررسی ساختمانهای موجود ……………………………………………………………………… ۳۸

  زمین لرزه…………………………………………………………………………………………………. ۴۰

  انواع امواج زلزله………………………………………………………………………………………. ۴۲

  امواج سطحی …………………………………………………………………………………………… ۴۳

  بررسی انواع موج زلزله…………………………………………………………………………….. ۴۵

  امواج طولی………………………………………………………………………………………………. ۴۵

  امواج برشی …………………………………………………………………………………………… ۴۵

  امواج لاو………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

  امواج رایلی………………………………………………………………………………………………. ۴۷

  تضعیف امواج زلزله (Q) و پدیده های وابسته …………………………………………. ۴۸

  چکیده …………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

  لرزه خیزی ایران ………………………………………………………………………………………. ۴۹

  علت زمین لرزه ……………………………………………………………………………………….. ۵۱

  زلزله………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

  پهنه بندی…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

  لرزه زمین  ساخت ، گسل های بنیادی جنبا و کواترنز در پهنه استان اردبیل… ۶۱

  گسل های مهم  پهنه اردبیل ……………………………………………………………………… ۶۲

  ویژگی های زمین ساختی پهنه زلزله زده ۱۳۷۵ اردبیل ………………………………. ۶۳

  زلزله فاجعه ای در کمین استان اردبیل……………………………………………………….. ۶۶

  زلزله از دید آمار ……………………………………………………………………………………… ۶۷

  بررسی خسارتهای جانی زلزله…………………………………………………………………… ۶۷

  خسارت مالی زلزله ………………………………………………………………………………….. ۶۸

  بررسی عوامل بروز زلزله…………………………………………………………………………… ۶۸

  زلزله و استان اردبیل ………………………………………………………………………………… ۷۰

  علت های آسیب پذیری …………………………………………………………………………… ۷۱

  فصل سوم

  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

  پیوست ها………………………………………………………………………………………………… ۸۰

  منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………….. ۸۵

  اشکال و عکس ها

  شکل ۱- نمایشی ساده شده از مسایر موجهای پیکری متغیرهای پژوهش ………… ۴۲-۲

  شکل۲- انواع امواج زلزله…………………………………………………………………………… ۴۴ -۲

  شکل ۳- موقعیت گسلهای بنیادی در پهنه استان اردبیل …………………………………. ۵۸-۲

  شکل ۴- موقعیت رو مرکز مه لرزه ای زمین لرزه های تاریخی در پهنه استان اردبیل…….. ۵۸-۲

  شکل۵- مانور امداد در زلزله روستای آق قلعه………………………………………………. ۵۹-۲

  شکل ۶- مانور امداد در زلزله روستای آق قلعه……………………………………………… ۵۹-۲

  شکل ۷- مانور امداد در زلزله  روستای آق قلعه ……………………………………………. ۶۰-۲

  شکل۸- مانور امداد در زلزله روستای آق قلعه………………………………………………. ۶۰-۲

  شکل۹- تصویر ماهواره ای بخش هایی از استان اردبیل…………………………………… ۶۴-۲

  جداول

  جدول۱- توزیع جمعیت بر حسب جنیست و محل سکونت ………………………….. ۱۶-۲

  جدول ۲- توزیع جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب جنس،وضع سواد و محل سکونت…. ۱۸-۲

  جدول۳- وضعیت خانوارها بر حسب دسترسی به رسانه های ارتباطی جمعی……………. ۱۸ -۲

  جدول ۴- وضعیت ساختمانها از نظر مصالح کاربردی……………………………………. ۱۹-۲

  جدول ۵- فهرست زمین لرزه های تاریخی و سده بیستم با در پهنه استان اردبیل…………. ۲۳-۲

  جدول۶- پیش بینی کل خسارتهای وارد شده بر مناطق زلزله زده استان اردبیل …………… ۳۲ -۲

  جدول ۷- روش های پهنه بندی خطرات زمین شناختی ناشی از رویداد زمینلرزه ……….. ۵۷ -۲

  جدول ۸- سرچشمه های خطی لرزه زا و میزان خطر تخیمن زده شده برای شهرهای مختلف استان اردبیل ……….. ۶۵ -۲

  نقشه ها

  نقشه۱- نقشه ی تقسیمات سیاسی استان اردبیل……………………………………………. ۱۵-۲

  نقشه ۲- نقشه ی استان اردبیل به تفکیک شهرستان……………………………………….. ۲۴ -۲

  نقشه ۳- نقشه گسلها مهم استان اردبیل ……………………………………………………….. ۲۷-۲

  نقشه ۴- نقشه خطر لرزه ای ا یران …………………………………………………………….. ۲۸-۲

  نقشه ۵- نقشه مناطق زلزله زده استان اردبیل…………………………………………………. ۲۹-۲

  نقشه ۶- موقعیت زمین لرزه ای استانهای ایران ……………………………………………. ۵۱-۲

 

فرمت ورد

92 صفحه

مطالعات فضایی- مکانی شهر مرودشت با تاکید برفضاهای گذران اوقات فراغت

1-1-    بیان مسئله :
نظر به این که اقتصاد گردشگری در سطح جهانی مطرح است رهبران و مدیران کشورهای درحال توسعه به خصوص ایران می بایست این مهم را در راس امور قرار داده و برنامه ریزان و طرحان شهری را ملزم سازند تا برای تمامی اقشار جامعه مکان های گذراندن اوقات فراغت را طرح ریزی نمایند. در کشور ما علی رغم داشتن پتانسیل های بالقوه آن طور که باید بنا به دلایل مختلف این مهم برنامه ریزی نگردیده است.
شهر مرودشت با قدمتی کمتر از 80 سال از جمله شهر هایی است که بارشد فزآینده جمعیت همراه بوده است، این شهر طبق آمار سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال 1335 دارای 8987 نفر جمعیت بوده و در آمار سال 1375 یعنی کمتر از 40 سال به 3030،1 نفر رسیده و در این دوره زمانی جمعیت شهر یازده برابر گردیده است. طبق آخرین سر شماری عمومی نفوس مسکن مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت این شهر 124757 نفر وبارشد جمعیت3/2 % بوده و چون میانگین رشد کشور 7/1 % بوده لذا از میانگین رشد کشور بالاتر است.
براساس اولین طرح تفصیلی مرودشت در سال 1375، عدم برنامه ریزی اصولی و دقیق واجرایی نشدن بعضی برنامه ها و رشد فزاینده جمعیت، موجب بروز مشکلات و مسائل مختلف شهری از جمله کمبود فضاهای کذران اوقات فراغت و فضاهای آموزشی و . . . را  می توان     یاد آور شد. لذا بیان مسئله فراغت نحوه و مکان گذران آن در شهر های کشور باید مطالعه مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد .

1-2-    اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف برنامه ریزان شهر، باید تامین رفاه شهروندان باشد و این رفاه بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی اصولی ، مناسب و دقیق. در منشور آتن برای بافت فیزیکی شهر چهار نوع کارکرد:
1-3-    1- ارتباطات 2- مسکن 3- حمل و نقل 4- اوقات فراغت در نظر گرفته شده است و مجموع کاربری های موجود نیازمند فضاهای تعریف شده با کیفیت وکمیت متناسب می باشد نحوه گذران اوقات فراغت و مطالعه فضاهای آن که موضوع مد نظر ما در شهر مرودشت است  نیز از این مقوله جدا نمی باشد و نیازمند به برنامه ریزی دقیق و اصولی  ومطابق استاندارد دارد مرودشت پر جمعیت ترین شهر استان فارس بعد از شیراز و به عنوان یکی از جرم خیزترین شهر های کشور بوده است که علت اصلی آن فقر اقتصادی، فرهنگی می باشد که مورد اول مربوط به اقتصاددانان و از موضوع بحث ما خارج است و موضوع دوم یعنی مبارزه با فقر فرهنگی محقق نمی گردد مگر با برنامه ریزی دقیق و اصولی و آموزش صحیح در مکان های مناسب گذران اوقات فراغت و پرورشی کودکان.

1-4-    اهداف تحقیق :
با توجه به این که جغرافیا علم مطالعه رابطه و تعامل بین انسان و محیط می باشد و انسان در این میان می تواند این رابطه را مدیریت و تجزیه و تحلیل نماید ودرنهایت با برنامه ریزی دقیق و منظم این تعامل را تعادل بخشد و با این باور که شهر تجلی فضای ایفای نقش های اساسی انسان (مسکن، حمل ونقل، ارتباطات و اوقات فراغت) است این رابطه مشهود تر و مهم تر جلوه می کند.
مشکل کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت یکی از تنگناها و معضلات کشورهای کم توسعه، در حال توسعه و توسعه نیافته است در ایران نیز این مشکلات بیشتر به صورت فقدان جانمایی اصولی و دارای استاندارد نمایان است و از آن جا که بستر سازی فراغتی فرهنـــــگی
نیازمند به مکان های متنوع و گسترده است لذا مطالعه دقیق و شناخت آن در نقاط شهری و روستایی ضروری  می باشد در این پژوهش سعی بر آن داریم که نخست اهمیت موضوع را بررسی نموده و سپس فضاهای مربوطه و چگونگی نحوه استقرار آن را مطالعه و کمبودهای آن را نمایان سازیم.

1-5-    پیشینه تحقیق :
در میان کاربری مختلف شهری فضاهای گذران اوقات فراغت قابل اهمیت می باشد. در یک تقسیم بندی ساده اگر ایران را به دو مرحله زمانی قبل و بعد از انقلاب تقسیم و مورد مطالعه قرار دهیم و به دلیل شرایط خاص و نحوه گذران اوقات فراغت و مسائل دیگر از مطالعه قبل از انقلاب صرف نظر کرده و مختصرا به مطالعه  بعد از انقلاب می پردازیم در سال های اوایل ……

 

کد :3470 فرمت :ورد+منابع+نقشه نمودار جدول صفحه :126

, ,

مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران

1 . مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران
1.1. تحولات جمعيت

الف) کل منطقه
منطقه 12 با حدود 1357 هکتار وسعت ، در مرکز تاريخي شهر تهران ، در سال 1357 داراي جمعيتي معادل 189625 نفر بوده است . علي رغم برخورداري از ويژگي هايي چون قدمت و ارزش تاريخي ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهري و در برگرفتن قلب تجارت شهر يعني بازار قديم تهران ، تحولات جمعيتي آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است.
اين منطقه تاريخي طي 20 سال اخير روند جمعيت گريزي مداوم ، خروج ساکنان قديمي و خانوارهاي متعارف و ورود مهاجران تهيدست در جستجوي کار را شاهد بوده است ، تا حدي که جمعيت منطقه از 301701 نفر در سال 1359 تا آخرين سرشماري در سال 1357 ، با نرخ رشد 86/2- درصد درسال کاهش يافته است ( جدول1 و نمودار 1).

جدول 1: جمعيت و تغييرات آن طي سال هاي 75- 1359 در منطقه 12
جمعيت سال 1359    جمعيت سال 1365    جمعيت سال1375    رشد
65-1359    رشد
75-1365    رشد
75-1359
301701    230657    189625    38/4-    94/1-    86/2-

نمودار 1: مقايسه جمعيت منطقه 12 تهران در 3 مقطع زماني:
1359 ، 1365، 1375

اين گريز پر شتاب جمعيت در حالي رخ داده که شهر تهران با نرخ رشد سالانه 36/1 در صد دائماً بر جمعيت خود افزوده است . در جدول شماره (2) و نمودارهاي (2) و (3) تغييرات جمعيت منطقه 12 و شهر تهران ، طي دوره زماني 75- 1359 ، و سهم جمعيت منطقه از کل شهر مقايسه شده .

جدول 2: مقايسه جمعيت و تغييرات آن طي سال هاي 75-1359 در شهر تهران و منطقه 12
محدوده مکاني    جمعيت سال 1359    جمعيت سال 1365    جمعيت سال 1375    رشد
65-1359    رشد
75-1365    رشد
75-1359    نسبت غيير
75-1359
شهر تهران    5444123    6042584    6758845    75/1    13/1    36/1    2/1
منطقه 12    301701    230657    189625    38/4-    94/1-    86/2-    61/0
سهم منطقه 12 از کل شهر    5/5    8/3    8/2    98/5-    3-    13/4-    –

نمودار 2: مقايسه تغييرات جمعيت تهران و منطقه 12 طي سال هاي 75-1359

همانگونه که در جدول (2) ملاحظه مي شود، سهم جمعيت منطقه از شهر تهران از 5/5 درصد در سال 1359 به 8/3 و 8/2 درصد در سالهاي 1365 و  1375 کاهش يافته است. البته شتاب اين کاهش در دوره 65-1359 به مراتب بيشتر از دهه بعدي است. در واقع ، علي رغم بالا بودن نرخ رشد طبيعي شهر تهران در فاصله 1359 تا 1365 ، منطقه 12، 5/23 درصد از جمعيت خود را در فاصله 6 ساله 65- 1359 بيرون رانده است. توجه به اين نکته حائز اهميت است که به بويژه در فاصله زماني مورد بحث کل کشور با رشد شتابان جمعيت و نرخهاي بالاي مواليد و باروري روبرو بوده است و جمعيت منطقه 12 تهران به دليل داشتن برخي شاخص هاي فرهنگي نظير پايين بودن سطح سواد زنان ، نرخ پايين اشتغال و فعاليت زنان و نظاير آن که در همين گزارش مورد بحث قرار خواهند گرفت ، در حد بالاي رشد طبيعي شهر تهران قرار داشته است و به همين دليل کاهش 23 درصد از جمعيت منطقه در سال 1359 دال بر خروج شمار بسيار بيشتري از جمعيت طي اين دوره بوده است.

نمودار 3: سهم جمعيت منطقه 12 از شهر تهران
در مقاطع زماني 1359و 1365 و 1375

چنانچه نرخ رشد سالانه جمعيت شهر تهران طي دوره 16 ساله 75- 1359 يعني 36/1 درصد را بر جمعيت پايه منطقه 12 در سال 1359 اعمال کنيم ، يعني فرض کنيم که اين منطقه نيز از رشدي هماهنگ با ميانگين رشد شهر تهران برخوردار بوده است به عدد 374492 نفر دست خواهيم يافت که تقريباً دو برابر جمعيت سال 1375 منطقه 12 است . به همين دليل کاهش 23 درصد از جمعيت منطقه نسبت به سال 1359 معرف گريز شمار بسيار بيشتري از جمعيت طي اين دوره بوده است.

نمودار 4: مقايسه تغييرات رشد جمعيت
طي سال هاي 75- 1359 در شهر تهران و منطقه 12

در واقع ، در حالي که نرخ رشد جمعيت شهر تهران در دوره 65- 1359 برابر با 75/1 و نرخ رشد جمعيت کل کشور برابر با 9/3 درصد در سال بوده است که از آن به عنوان نرخ رشد بي سابقه در تاريخ تحولات جمعيتي کشور ياد مي شود ، اما منطقه 12 با رشد منفي 38/4- درصد در سال شاهد گريز شتابان جمعيت از خود بوده است.

1.1. تحولات بعد خانواده و ساختار سني – جنسي
الف) بعد خانوار
در منطقه 12 تهران ، در سال 1359 ، 79953 خانوار زندگي مي کرده اند و ميانگين بعد خانوار در اين مقطع برابر با 77/3 بوده است . علي رغم کاهش جمعيت منطقه و کاهش شمار خانوار در مقطع 1365 به 57931 خانوار بعد خانوار در اين سال به 98/3  افزايش يافته است . اين در حالي است که ميانگين بعد خانوار در کل کشور در فاصله 1355 تا 1365 از 5 به 1/5 و در نقاط روستايي از 2/5 به 4/5 افزايش يافته ، اما در منطقه شهري اين شاخص تغييري نکرده و برابر با 8/4 بوده است . به اين ترتيب افزايش بعد خانوار منطقه 12 بيانگر مشابه بودن تغييرات رشد طبيعي منطقه با مناطق روستايي کشور و در واقع متأثر از بالا بودن شمار مواليد طي سالهاي 1359 تا 1364 است . اما اين مسئله که بعد خانوار منطقه همواره از ميانگين نقاط شهري کشور پايين تر بوده است ، عمدتاً به دليل وجود خانوارهاي مهاجر يک يا دو نفره است که به طور موقت و به منظور کار و فعاليت وارد منطقه شده اند . همين عامل و خروج خانوارهاي معمولي از منطقه موجب کاهش شاخص به 9/3 در سال 1375 شده است. جدول (7) بعد خانوار منطقه و نقاط شهري کشور را در سه مقطع زماني ارائه مي دهد:

جدول 7: تعداد جمعيت و خانوار طي سال هاي 75- 1359 در منطقه 12 شهر تهران

سال    جمعيت    خانوار    بعد خانوار    بعد خانوار نقاط شهري کل کشور
1359    301701    79953    77/3    8/4
1365    230657    57931    98/3    8/4
1375    189625    48600    9/3    6/4

همچنين بررسي توزيع خانوارهاي معمولي منطقه بر حسب تعداد افراد بيانگر آن است که سهم خانوارهاي يک و دو نفره در منطقه 12 از سهم اين نوع خانوارها در کل شهر تهران بيشتر است . نمودار (13) اين مقايسه را نشان مي دهد.

کد :3458 فرمت :ورد+منابع+جداول ونمودار صفحه :129

طبیعت ایران

فصل دوم

1-طبيعت ايران

ايران كشوري است پهناور با آب و هواي بسيار متنوع داراي انواع پوشش گياهي البته با كميت هاي مختلف كشوري است كه داراي دو رشته كوه عظيم البرز و زاگرس مي باشد و همين نوع از طبيعت باعث بسياري از تفاوت هاي آب و هوايي و تنوع آن در نقاط مختلف كشور پهناور ايران مي شود.

ايران سرزميني است پوشيده از كوههاي مرتفع، تپه ها ماهورها و بيابانهاي وسيع با آب و هواي گوناگون و از اينرو محيطي است مساعد براي زندگي كوچ نشيني. همانگونه كه پيش از اين گفتيم زندگي كوچ نشيني گونه از از سازش با محيط است كه در آن انسان با بهره گيري از دام، اراضي غير قابل كشت را به صورت چراگاه مورد استفاده قرار مي دهد، چنانكه مي دانيم بيشتر مناطق ايران قابل كشت نيست ولي در عوض با توجه به تنوع آب و هوا قسمتهاي از مناطق عمده قابل كشت براي چند ماهي به صورت چمنزارها و چرا گاههاي سبز و خرم در مي آيند. از آنجائيكه اين چراگاهها فصلي و پراكنده اند تنها كوچ نشينان هستند كه با جابجائي منظم خود مي توانند از آنها استفاده كنند زيرا در غير اين صورت ميليونها هكتار چراگاه طبيعي بدون استفاده باقي مي ماند.

اصولاً كوچ نشيني گونه از از زيست است كه در آن انسان بته علت تكنولوژي ساده نمي تواند دگرگوني لازم را در محطي خود بوجود آورد و ناچار از راه پرورش دام خود را با آن سازش مي دهد. از اينرو است كه كوچ نشينان تا حد زيادي وابسته و مقهور طبيعت هستند. كوچ نشينان در هر منطقه از ايران خواهد سيستان و بلوچستان، خواهد لرستان و كردستان و يا آذربايجان تا حد زيادي وابسته به انواع مختلف دام هستند و دام ها بنوبه خود احتياج به علوفه دارند كه آن نيز وابسته به مقدار بارندگي و ساير عوامل اكولوژيكي است.

الف) فلات ايران

سلسلسه جبال زاگرس كه از شمال ايران شروع مي شود و تا نواحي جنوب شرقي ادامه دارد، كناره هاي غربي فلات (1800-2000 متر ارتفاع از سطح دريا) ايران را تشكيل مي دهد. اين فلات شامل بخش علياي رودخانه دز در گذشته به رودخانه محلات مشهور بود و قسمتهاي شمالي زاينده رود و كارون است. نواحي دو رودخانه ياد شده و حوضه هاي جنوب غربي اصفهان در مجموع چهارمحال را تشكيل مي دهد.

به نظر زمين شناسان جغرافيدان، مناطق مزبور ساختار جغرافيايي پيچيده اي دارد. سطح اين سرزمين را قشرهاي متنوع و زنجيره اي زمين شناسي شكل مي دهد. اين طبقات از دوره هاي مختلف زمين شناسي و يا فرمهاي آهكي آن است (ژوراسيك و كرتاسه) كه با دگرگونيهايي از مشخصه هي قدمت اين نواحي محسوب مي شود. به سبب جوان بودن زاگرس، زلزله خيزي منطقه قابل ذكر است.

در گزارش نامه نظامي سوم مطلبي از زلزله سال 1909 سيلاخور آمده است كه بر اثر آن حدود 6000 نفر جان خود را از دست دادند. همچنين زلزله هاي مكرر اشتران كوه سبب شد كه ايلات، تا مدتها بدين نواحي كوهستاني نزديك نشوند.

و به دليل مرغوب بودن تركيبات رسوبي لايه هاي بيروني، دامنه ها در اين منطقه حاصلخيزي ويژه اي دارد. چشمه سارها و رودخانه هاي بسياري سبب وفور آب در اين نواحي شده است. زراعت آبي در مناطق يادشده رونقي دارد و بيش از هر چيز برنج، گندم سفيد، جو، جو صحرايي، عدس و يونجه كشت مي شود.

دره ها با شيبي ملايم در داخل مناطق كوهستاني تشكيل شده است. بعضي از بلنديهاي اين سرزمين در ارتفاع يكهزار متري فلات ايران قرار دارند. در مجموع زمينهاي اين نواحي بلند كه از مراتع دامنه كوهها و دشتهاي مرتفع تشكيل مي شود، نوع زراعت را تعيين مي كند. البته مردمان اين سرزمينهاي بلند با كمبود آب مواجهند. همچنين به علت حاصلخيز نبودند خاك و كمي رطوبت اين منطقه ويژه، زراعت ديم در آنجا بازده اندكي دارد در ارتفاعات اين نواحي فقط امكانات چرا و دامپروري وجود دارد. در اين منطقه محدود اشكال مختلفي از بهره برداري زراعي يافت مي شود:

زمينهاي پس آن در در حاشيه زاينده رود قرار دارد كه داراي خاكي زرخيز است. زارعان اين منطقه و حتي بر روي صخره ها بنا مي كنند. در كنار اين زمينها جلگه هاي وسيعي (استپي) وجود دارد كه درآن زراعت ديم رواج دارد تا چشم كار مي كند از آبادي خبري نيست (مگر واحدهايي در دامنه كوه) نواحي مزبور زمينهاي كشاورزي محسوب مي شوند. فعاليت كشاورزي مردم در چهارمحال و استعداد زمينهاي زراعي آن نواحي، آن ناحيه را به صورت يكي از سيلوهاي غلات ايران در آورده است.

ب) زاگرس مركزي

پستي و چين خوردگي و بلنديهاي طبيعي و دسته بندي كوههاي مركزي جبال زاگرس مانند كوههاي آلپ به دوره هاي نه چندان دور (دوم و سوم) بر مي گردد. ارتفاعات زاگرس بتدريج اوج مي گيرد؛ بلنديهاي صعب العبوري كه از نواحي شمال غرب به طرف جنوب شرقي زنجير وار ادامه دارد. كوههاي زاگرس زائيده تقسيم كوههاي ميوسن و پليوسن است. خيزش ارتفاعات قلل زاگرس از جنوب غربي به سوي شمال شرقي است كه از بلنديهاي كمتر از 1000 متري شروع مي شود و به ارتفاات بيش از 4000 متر مي رسد. دره هاي عميق و دامنه هاي پر فراز و نشيب آن كه به موازات كوهها قرار دارد، موجب مضرس شدن ارتفاعات و دشواري عبور شده است.

در مجموع، نواحي مياني سلسله جبال زاگرس كه بطور كلي از چين خوردگيهاي معمولي زمين شناسي محسوب مي شود، محيط مناسب و نمونه بسيار خوبي براي مطالعات سنگ شناسي، خاك شناسي و نمونه برداريهاي علمي است (ساختارهاي زمين شناسي). در بعضي از موارد ناهمگونيهايي وجود دارد كه از آن جمله چين خوردگيهاي برگشته ارتفاعات زرد كوه است كه لايه هاي سنگهاي آهكي، نمك و گچ آن در زير طبقات عظيم دلميت قرار گرفته است. لايه هاي مزبور سبب تجمع نمك در زير لايه هاي دلميت و ناپايداري و حركت طبقات فوقاني مي شود. يكي از مهمترين ريزشها در بختياري، باعث انسداد دره معروف (رودخانه) شيرين بهار شد. در اثر اين ريزش حدود ششصد ميليون تن سنگ از جاي خود كنده شد و سدي به ارتفاع 250 متر به وجود آورد.

طغيان فصلي آب منتج در اثر اين حادثه تا سالها ادامه داشت و باعث ناهمواريهايي شد كه بعدها مراتع بين راهي با ارزشي در بهار و پاييز براي ايلات منطقه گشت.

برخلاف همگوهي قابل توجهي كه شكل ظاهري ارتفاعات منطقه دارد، آبهاي مرتفعات مياني زاگرس از همسويي چشمگيري با ساختار زمين برخوردار نيست. اين رودخانه ها، مكرر به يكديگر مي پيوندند و يا از هم جدا مي شوند. همچنين رودخانه هايي كه از دامنه هاي آهكي و قشرهاي مختلف زمين مي گذرد، تا عمق (يكهزار متري دره ها به راه خود ادامه مي دهد. مسير بعضي از رودخانه ها دره هاي ژرف و تنگي است كه اهالي محل به آن تنگه مي گويند. در زمينهاي بختياري بيش از نود تنگه وجود دارد كه در بعضي از نقاط قوس مي زند و گردنه هاي ديگر را قطع مي كند. تنگه هاي مزبور، دره هايي را به يكديگر اتصال مي دهد كه در ساير فصلها بجز تابستان و پاييز هيچ گونه ارتباطي با يكديگر ندارند. در فصلهايي چون بهار و زمستان، بارندگي بسيار و آب برفها مانع رسيدن ايلات به گردنه ها مي شود. زمينهاي اين محدوده از سنگهاي آهكي تشكيل مي شود كه كم وبيش اراضي جنگلي را هم در بر مي گيرد و با وجود داشتن آب، تنها بصورت چراگاه از آن استفاده مي شود. قشر رسوبي زمينهاي صاف از شيب دامنه ها مي گذرد و تا عمق دره ها و زمينهاي هموار ادامه مي يابد، تا آنجا كه امكان زراعت…

 

 

کد :3457 فرمت :ورد+منابع فقط درمتن+فاقد فصل اول صفحه :51

, ,

کشاورزی و دامپروری ایران

مقدمه

نیازهای اولیه انسان چیست ؟ می دانیم که دسترسی به آب و غذا مهمترین نیاز بشر از همان ابتدای خلقت بوده است . بشر برای تهیه مایحتاج خود دست به تولید از طرق مختلف به ویژه کشاورزی و دامپروری زده است . انسانهای نخستین نیز می کوشیدند تا برای ادامه ی حیات خود نیازشان را با روشهای ابتدایی برآورند .

گیرشمن باستان شناس و مورخ شهیر فرانسوی در کتاب خود ایران از آغاز تا اسلام در جایی که از انسان غارنشین در ایران گفتگو می کند چنین نگاشته است : در این جامعه بدوی ، وظیفه مخصوصی به عهده زن گذاشته شده بود : وی گذشته از آنکه نگهبان آتش و شاید اختراع کننده و سازنده ظروف سفالین بود ، می بایست چوبدستی به دست گرفته در کوهها به جستجوی ریشه های خوردنی و نباتات یا جمع آوری میوه های وحشی بپردازد . شناسایی گیاهان و فصل روییدن آنها و دانه هایی که می آورند ، مولود مشاهدات طولانی و مداوم بود و او را به آزمایش کشت و زرع هدایت می کرد . نخستین مساعی وی در باب کشاورزی ، در زمینهای رسوبی انجام گرفت و در همان حال که مرد ، اندک پیشرفتی کرده بود ، زن با کشاورزی ابتدایی خود در دوره حجر متأخر – که اقامت در غار متعلق بدان دوره است – ابداعات بسیار نمود .

تاریخ دانان روسی در کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز آورده اند : شکل گرفتن اقتصاد کشاورزی و دامداری ، زودتر از هر جای دیگر در نواحی کوهستانی « زاگرس» ، « تورس » ، « سوریه » و
« فلسطین » انجام پذیرفت .

کشور ایران چون دارای آب و هوای مختلف و زمینهای گوناگون است برای همه گونه دام و گیاه محیط مناسبی دارد و روی این اصل ، بیشتر گیاهان کشاورزی و حیوانات اهلی ، موطنشان ایران است و شماره گیاهان و حیواناتی که از کشورهای دیگر به ایران آمده اند اندک است ، آن هم غالب اصلشان از ایران بوده ، رفته و دوباره با تغییراتی به جای اصل خویش برگشته اند و یا نژاد و رقمهایی از آن ، که اصلشان از کشورهای دیگر بوده به ایران آمده و بر نژاد و رقمهای ایران افزوده شده اند . اما اکنون کشاورزی ایران آنچنان پیشرفته نیست که ایرانیان بدان افتخار کنند و نمی توان به مفاخر گذشته بالید.باید سعی و تلاش کنیم و اگر بخواهیم می توانیم مثل گذشته آغاز گر باشیم .

وضعیت آینده بخش کشاورزی ایران به استفاده صحیح از ظرفیتهای تولیدی موجود در کشور و نیز رفع مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی بستگی دارد . در کاهش تولید محصولات کشاورزی عوامل موثری دخالت دارند که چنانچه با این عوامل یا موانع به طور ریشه ای برخورد نشود مشکل بتوان برای رسیدن به خودکفایی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی بهره برداری کرد .

از جمله مشکلات تولیدی در بخش کشاورزی در کشور عبارتند از مسئله زمین ، آب ، تکنولوژی و دانش فنی و مبارزه با آفات .

مناطق رويشی ايران

رويش طبیعی تبلور عینی توان و استعداد های طبیعی یک سرزمین به شمار می آید. خوشبختانه غنای اکولوژیک موجود در سرزمین ایران ، موقعیتی بسیار مناسب جهت تشریح هر چه بهتر نکته اخیر فراهم کرده است . این غنای……

 

کد :3455 فرمت :ورد+منابع صفحه :60

جمعيت، خصوصيات و ويژگی های آن

مقدمه

امروزه مسائل مربوط به جمعيت، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن، چنان رابطة تنگانگي با خود و با عوامل غيرجمعيتي پيدا كرده است كه جايي را براي اثبات حقانيت خود مبني بر ضرورت توجه به ضرورت توجه به مسائل جمعيتي در ارتباط با ديگر عوامل از قبيل منابع طبيعي، زيست‌محيطي، غذايي ، مسائل سياسي و امنيتي و … باقي نگذاشته است. در حقيقت محدوديتهاي موجود در سطح كرة زمين آن هم در ابعادي وسيع و در طيفي گسترده كه كانون توجه اغلب دانشمندان و صاحبنظران است، اگر نگوييم همة آنها مستقيماً تحت تأثير جمعيت و تحولات آن پا گرفته، حداقل مي‌توان مدعي شد كه به طور غيرمستقيم تحميل شده از سوي جمعيت و ابعاد مختلف آن بوده است. افزايش روزافزون جمعيت جهان و رشد شتابان آن بعد از انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته و متعاقب آن رشد بي‌رويه و انفجاري جمعيت در كشورهاي در حال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم (دهه 1950) به سب كنترل مرگ و مير، در نتيجة تحولات عظيم در ارتباطات جهاني، پيشرفتهاي سريع تكنولوژي بويژه در زمينة داروهاي جديد و گسترش سياستهاي جديد سرازير شدن كالاهاي مختلف ساخته شده صنعتي، گسترش مؤسسات آموزشي و بهداشتي و ارتقاي سطح آگاهي، آموزش و پيشگيري در بين كشورهاي مختلف و … مشخص شدن رابطة نزديك، پيچيده و مستقيم يافت و ساخت جمعيت كشورها با تمام شرايط زندگي انساني و درجه توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها، تلاش همه جانبة محافل علمي و اجرايي را جهت شناخت هر چه دقيقتر جمعيت و ويژگيهاي آن در رابطه با بستر جغرافيايي خود ايجاب كرده است. بديهي است اين امر خود موجب توسعة علوم وابسته به جمعيت بويژه گسترش شاخه علمي جغرافياي جمعيت كه يكي از جديدترين ، هيجان‌انگيزترين و بحث‌انگيزترين شاخه‌هاي جغرافيا مي‌باشد، گرديده است. دانشي نو كه ريشه در انديشه‌هاي كهن و نحله‌هاي فكري ـ فلسفي مختلف دارد. البته لازم به يادآوري است كه در كنار اين تلاشها نبايد پيدايش و توسعة دانش انفورماتيك ، تحولات شگرف علمي و تكنولوژي در زمينه‌هاي مختلف و بدنبال آن گسترش فعاليت انسانها و گشوده شدن چشم‌اندازهاي وسيع و جديد جغرافيايي را در چگونگي گسترش دامنه مباحث و قلمرو مطالعاتي آن ناديده انگاشت، چرا كه دانش انفورماتيك به همراه شاخه‌هاي علمي ديگر امكانات وسيع كارآمدي را در اختيار جغرافيدانان و ساير دانشمندان قرارداد و امكان آن را فراهم ساخت كه دانشمندان و صاحبنظران جمعيتي بتوانند همزمان با تحليل عوامل مؤثر و مختلف بر چگونگي تحولات يك پديده، معين بدور از اشتباهات و خطاهاي ناشي از نگرش تك بعدي امكان تحليل تركيبي عوامل جمعيتي و غيرجمعيتي را داشته باشند. به عبارت ديگر نگرش سيستمي در تحليل پديده‌هاي جمعيتي جايگزين روشهاي مبتني بر تجربه‌گرايي محض و تك‌بعدي گرديد. تحت تأثير اين تحولات جغرافياي جمعيت از حالت توصيفي محض خارج و به عنوان علمي كه علاوه بر تأكيد بر تباينات مكاني، جنبه‌هاي فضايي را در رابطه با طبيعت به هم پيوسته مكانها مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد، مطرح شده تا از اين طريق بتواند نسبت به كشف و تشريح اصول روابط بين پديده‌هاي جمعيتي و غيرجمعيتي نايل آيد.

با چنين نگرشي است كه محققان جغرافيا تحت تأثير نظامهاي فلسفي، اقتصادي و اجتماعي گوناگون برداشتهاي متفاوتي از جغرافياي جمعيت داشته‌اند. مسأله‌اي كه موجب شده است جغرافيدانان گسترة نسبتاً وسيعي را دربارة قلمرو مطالعات جغرافياي جمعيت انتخاب كنند. امري كه به دليل پويايي اين شاخة علمي، عدم وجود تعريف، قلمرو روشن و مشخص، فزوني تحقيق و بررسي در مورد جمعيت به دليل مشخص شدن ارتباط پيچيده بافت و ساخت جمعيت با تمام شرايط زندگي انساني، بهبود روشهاي تحقيق و گسترش آمار ، رشد فزاينده جمعيت و بالاخره پذيرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافيايي، اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. بنابراين مي‌توان گفت هدف نهايي از مطالعات جمعيتي كمك به بهبود شرايط زيست‌انساني از طريق مشخص كردن دو ضرورت است: نخست ايجاد اعتقاد عميق نسبت به شناخت همه جانبه جمعيتها و تحولات آنها بويژه در بستر زماني و مكاني و ديگري توجه به اين امر كه دو مقولة مطلوبيت ساختار جمعيت و توسعه، دو موضوع تفكيك‌ناپذير از هم هستند. مطلوبيت بخشيدن به جمعيت به منظور محدود نمودن فعاليت نامتعادل انساني و تحديد حدود و تعداد آن در چارچوب ظرفيت قابل تحمل سرزمينها و قلمروهاي مختلف جغرافيايي به قصد فراهم آوردن زندگي سالم، طولاني، پربار براي همه مردم و براي نسلها با كمترين خطرات زيست‌محيطي.

با عنايت به مطالب بالا، مشخص مي‌گردد كه جمعيت ايران و چگونگي ، تراكم و تحولات آن عمدتاً به لحاظ جغرافيايي ، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اين در حالي است كه تحولات جمعيت در كشور بويژه در دهه‌هاي اخير، بحثهاي جمعيتي و مقوله‌هاي وابسته به آن را دامن زده است. افزايش بي‌روية جمعيت ايران در دهه 60 و كاهش غيرمنتظره آن در دهه 70 و نمود بخشي از معضلات و مشكلات آن در حال حاضر به صورت آشكار و بخشي ديگر به صورت نهفته، آن هم در عرصه‌هاي گوناگون، ضرورت پرداختن به مسائل جمعيتي را بيش از پيش سبب شده است.

اينك به نظر مي‌رسد اهميت يافته‌هاي جمعيتي به عنوان عنصري تعيين‌كننده در فرايند برنامه‌سازي و برنامه‌ريزي بر كسي پوشيده نباشد. از اين رو ، علاوه بر جنبه‌هاي آموزشي آن براي دانشجويان با هدف استفاده توسط كساني تهيه شده كه در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بر روند توسعه و شرايط زيست انساني كشور دخالت دارند. بديهي است با توجه به ابعاد وسيع مسأله و طيف گسترده موضوع جرافياي جمعيت كه در بالا به آن اشاره شد، محتويات جزوه حاضر تنها بخشي از موارد مذكور را دربرمي‌گيرد و بيشتر در پي ارائه و ارتقاي سطح آگاهي و ايجاد اعتقاد نسبت به شناخت ساخت و بافت و پويايي جمعيت و اثرات آن روي برخي عوامل غيرجمعيتي مي‌باشد. از اين رو كتاب شامل مباحثي چون مفهوم و قلمرو جغرافياي جمعيت، توزيع و پراكندگي، باروري و مرگ ومير، رشد، مهاجرتها ، سياستها و برنامه‌ريزيها و خط‌مشي‌هايي است كه از طريق آن اثرات جمعيت و تحولات آن روي زمين و نواحي مختلف در بستر زماني قابل بررسي و مشاهده است….

کد :3003 فرمت :ورد+منابع در پاورقی صفحه :109

,

جغرافیای فلسطین

جغرافیای فلسطین
فلسطین ، قلب جهان عرب ، در قسمت غرب آسیا واقع شده است و نقش پل ارتباطی بین قاره آسیا و آفریقا را بازی می کند . این سرزمین از قسمت غرب به دریای مدیترانه از شمال به اردن و سوریه و از جنوب با شبه جزیره سینا که قسمتی از مصر بود محدود می شود . بنابراین اهمیت سوق الجیشی این منطقه به ویژه در قلب کشورهای اسلامی پوشیده نیست . مساحت این کشور ۲۰۷۰۰کیلومتر مربع است . تابستانهای گرم و زمستانی معتدل و بارانی دارد ، جمعیت آن بیش از ۶میلیون است که مرکب از یهودیان مهاجر و عربهای فلسطینی است ، بیت المقدس پایتخت آن است که زیارتگاه مسلمانان و مسیحیان و یهودیان جهان است معادن گوناگونی دارد مردم به کشاورزی دامپروری و کارگری اشتغال دارند و بیش از ۳میلیون فلسطینی از وطن خود رانده و ۵/۱میلیون نفر از آوارگان هنوز هم در چادرها واردوگاهها به سر     می برند .

وجه تسمیه فلسطین :
در دورانهای گذشته به این سرزمین ارض کنعان گفته می شد چون اعراب کنعانی اولین گروهای مهاجر بودند که از جزیرة العرب کوچ کرده و به سرزمین فلسطین رفتند . و نام جد خود را که کنعان بود کنعان نامیدند و در محلی بنام اورسالم ساکن شدند . 1کلمه فلسطین در تورات بنام پالشتیسم که شامل نواحی جنوبی فنیقیه است اما برخی معتقدند که نام فلسطین از نام یکی از قبایل کریتی که جزایر مدیترانه به این ناحیه آمده اند گرفته شده است که حدوداً دوازده قرن قبل از میلاد و بعضی منابع اعلامی دارند که اولین بار از سوی امپراطوری رومی که به این ناحیه فالسطین یا فلسطین نامگذاری شده است .

اهمیت فلسطین برای ادیان مختلف
این سرزمین بدلیل اماکن مقدس مذهبی در نظر مسیحیان ، یهودیان و مسلمانان از قداست خاصی برخوردار است مجسد الاقصی از بناهای دورۀ اسلامی است .
آرامگاه حضرت ابراهیم و همسرش ساره در این سرزمین و شهر بیت اللحم زادگاه حضرت مسیح و شهر ناصره محل ظهور حضرت حضرت مسیح و مساجد و کلیساهای بیشماری همگی برقداست آن افزوده است . در بخش غربی مسجدالاقصی ، دیوار قدیمی و معروف به دیوار ندبه قرار دارد. به عتقاد مسلمانان محل اسقرار براق ، مرکب پیامبر در شب معراج بوده است . یهود نیز می پندارند که دیوارند به ، جزئی از دیوار غربی معبد قدیمی هیکل سلیمان است و کنار آن نماز و دعا می خوانند و نزد آنان نیز مقدس است 2.مسجدالاقصی مسجدی است که پیغمبر اسلام همه دورانی را که در مکه زندگی می کردند و تا هفدماه پس از هجرت به مدینه به سمت آن نماز    می کردند  .

مروری بر تاریخچه فلسطین :
قبل از ورود اسلام به این ناحیه منابع به سه حکومت باستانی اشاره دارد : بنامهای کنعانیون ، فلسطینیون و ابراهیمیون .
سلسله کنعانیون : در حدود ۲۵۰۰ق . م توسط چند قبیله عرب که از شبه جزیرة العرب مهاجرت کرده بودند تأسیس و بنام جدشان کنعانیون نامیدند و بعدها در اثر جنگهای مداوم با مصر و بابل و بدلیل اختلافات درونی از دست رفت .
فلسطینیون :
در سال۱۱۸۴ ق .م موفق به تشکیل حکومت می شوند و حاکمان آنها را قبایل کریتی تشکیل دادند این سلسله تحت تأثیر تمدن کنعانیون واقع شد و بسیاری از اعتقادات خود را از کنعانیون گرفتند و جنگهای مداوم اینان با ابراهیمیون باعث شد که رو به زوال و رو به سقوط روند .
ابراهیمیون :
در سال ۱۸۵۰ق . م حضرت ابراهیم در شهر اور عراق متولد که بعدها به سرزمین کنعان مهاجرت کردند و از فرزندان او یعقوب بدلیل انتصابش به اسرائیل بنی اسرائیل نامیدند و بعد از مدتی قوم بنی اسرائیل بدلیل قحطی و و خشکسالی به مصر نزد یوسف می رود امّا بعد از گذشت زمان بعد از ترور مجبور به مهاجرت از مصر       می گردد و حضرت موسی گروهی از بنی اسرائیل به رهبری فردی بنام یوشع به فلسطین می فرستد امّا بنی اسرائیل سرپیچی کرد و مدت ۴۰سال سرگردان           می شود . بعد از مرگ حضرت موسی قوم بنی اسرائیل وارد فلسطین می شوند و از برخورد مصریها و بابلیها استفاده کرده و دست به تأسیس یک امپراطوری به رهبری حضرت داود می زنند . جانشین حضرت داوود ، سلیمان بود . بعد از مرگ سلیمان قلمرو ابراهیمون به دو قسمت تقسیم شد و بعدها بدست بابلیها تصرف می گردد وقتی که کوروش هخامنشی بابل را می گیرد و اجازه بازگشت به تبعیدیان یهودی می دهد از آن زمان به بعد یهودیان بطور مداوم تحت حاکمیت ایرانیها ، یونانیها و رومیها درمی آیند در دورۀ رومیها قیامها مانند مکابیون از سوی یهودیان سازمان داده می شود این قیام به شدت توسط سرداران رومی سرکوب می گردد و از آن زمان به بعد منطقه فلسطین بصورت یک ایالت رومی درمی آیند و یهودیان بر اثر حمله رومیها پراکنده شد و بدین صورت حضور قوم بنی اسرائیل در فلسطین پایان می یابد و باقی آنها به سایر سرزمینها مهاجرت می کنند .

نفوذ مسیحیت در فلسطین
همانطورکه نوشتیم در سال ۶۳ق. م یکی از سرداران رومی به نام پومپه موفق      می شود منطقه فلسطین را تصرف کند و به صورت ایالت نشین روم در می آورد و مردم فلسطین قیامهایی را سالهای ۷۰و ۱۳۰م برپا می دارند که بشدت سرکوب      می شود و یهودیان به سواحل مدیترانه ، اروپا متفرق می شوند و تا اوائل قرن بیستم از دست می دهند . دین یهودیان که مسیحیت را یک بدعت تلقی می کردند رشد چندانی ندارد امّا بعد از تجزیه امپراطوری روم به دو قسمت غربی و شرقی و بویژه حمات امپراطوری بیزانس از دین مسیحی زمینه های مسیحی شدن منطقه فراهم       می شود و بخصوص سفر همسر کنستانتین بنام هیلانه در سال ۶۲۶م به شهر بیت المقدس انجام داد و کلیساهای معروفی چون قیامت و المهد را ساخت روند مسیحی شدن گسترش یافت . از سال  ۳۲۶م تا ۶۱۶ م به مدت ۳ قرن فلسطین از مناطقی است که در جنگلهای ای…

کد :3363 فرمت :ورد+منابع صفحه :70

,

شناسایی مشکلات و مسایل شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل منطقه 10 تهران

پیشگفتار
مطالعات بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران در اسفند ماه سال 1380 از سوی حوزه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران به مهندسین مشاور طرح  و معماری واگذار شد . این مهندسین مشاور ضمن برقراری ارتباط با شهرداری و مسئولین منطقه و با اتکاء به اسناد و مدارک گردآوری شده از منابع مختلف مطالعات مربوطه را به انجام رسانده است .
این مجموعه از گزارشات ، که بر اساس ” راهنمای تنظیم گزارشات ” ابلاغ شده از سوی کار فرما تنظیم شده است در 11 جلد ارائه می گردد . جلد حاضر مربوط به مطالعات حمل و نقل و ترافیک در منطقه 10 می باشد .
مهندسین مشاور طرح و معماری
1381

کلیات
هدف از مطالعات این طرح فراهم کردن شرایط زندگی مناسب تر و آسان تر و دلپذیرتر شهری بیان شده است و هد ف از مطالعات شبکه راه ها و ترافیک نیز به نوبه خود فراهم کردن شرایط مناسب تر برای فعالیت هایی است که در داخل فضای خیابانها به وقوع می پیوندد . یکی از مهم ترین این فعالیت ها حمل و نقل کالا و مسافر و ایجاد ارتباط میان انسانهاست . بدیهی است یکی از روشهای دست یابی به این اهداف مورد نظر شناسایی مشکلات و مسایل موجود شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل می باشد ، موضوعی که این گزارش بیشتر به آن می پردازد .
هدف کلی شناسایی مشکلات و مسایل شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل را می توان به بررسی اجزای زیر دسته بندی کرد :
الف : مسایل مربوط به نظام جابجایی شامل :
    خصوصیات کلی شبکه راه ها و طبقه بندی آنها
    ظرفیت خیابانها و تقاطع ها و طرح هندسی آنها
    پارکینگ
    وسایل حمل و نقل همگانی
    پیاده روی ( و دوچرخه سوار )
    مدیریت ترافیک
ب ) مسایل مربوط به خصوصیات کلی کاربریها و سفر سازی آنها
امروزه با توجه به محدودیت های اصلی طرح های شهری که عبارتند از :
    حفظ محیط زیست شهری و مسایل اجتماعی
    منابع مالی
    امکانات فنی و اجرایی و مدیریتی ،
تبعیت از سیاست های زیر در مطالعه شبکه راه ها و ترافیک ضروری است:
    توجه به توسعه پایدار و صرفه جویی در منابع مالی و انرژی
    تکیه بر پیاده روی ( و دوچرخه سواری ) برای سفرهای داخل محدوده مراکز شهری
    تکیه بر استفاده از وسایل نقلیه همگانی
    استفاده بهینه از حریم موجود راه ها
محدودیت ها ایجاب می کنند که در حل مسائل جابجایی در شهر ها بجای توجه به مسائل سخت افزاری و کالبدی به امور نرم افزاری توجه شود . به عبارت دیگر ، اغلب لازم است بجای پرداختن به ظرف ترافیک ( یا شبکه خیابانها) به مظروف ترافیک ( یا وسایل نقلیه ) توجه گردد و این توجه دست یابی به مدیریت صحیح و مداوم ترافیک از یک طرف و کنترل تقاضای ترافیک را از طرف دیگر نیاز دارد .
مطالعه حاضر و تعاریف طبقه بندی راه ها و پیشنهادات ارائه شده در آن با محوریت آیین نامه طراحی راه های شهری تهیه شده است . لذا برای آشنایی بیشتر با تعاریف انواع راه ها و اصطلاحات دیگر می توان به این آیین نامه مراجعه کرد .

1 – جمع آوری اطلاعات و شناسایی وضع موجود
1 – 1 – شناسایی وضع موجود شبکه
1 – 1 – 1 – موقعیت مکانی و دسترسیهای منطقه
در زمانی نه چندان دور منطقه 10 جزو مناطق حاشیه ای غرب تهران بود . اما اکنون این منطقه جزو مناطق مرکزی شهر محسوب می گردد که در حاشیه مرکز شهر واقع شده است .
بافت متراکم مرکز شهر سبب شده است که امکان احداث بزرگراه در این بخش به سختی فراهم گردد و شبکه درهم تنیده بزرگراهی تهران در این مناطق حفره دار و گسسته باشد . سعی و کوشش شهر بر این است که این حفره هر چه  تنگتر و تنگتر شود . اهتمام به بزرگراه های شرق ( یا نیاوران ) ، محلاتی ، نواب ، یادگار امام و ……….. از جمله این کوششهاست . بنابراین اگر چه تا چند سال قبل این منطقه فاقد بزرگراه بوده است اما اکنون به بزرگراه نواب که از حاشیه شرقی منطقه عبور می کند ، دسترسی مستقیم داشته و به زودی بزرگراه یادگار امام نیز از داخل این منطقه عبور خواهد کرد . دسترسی مستقیم منطقه به شبکه بزرگراهی شهر تهران پیامدهای متعددی را برای این منطقه داشته و خواهد داشت که نیازمند توجه و مطالعات لازم خواهد بود .

1 – 1 – 2 – شکل و مشخصات کلی شبکه
در شکل شبکه راه ها و خیابانهای منطقه ملاحظه می شود که نمی توان هیچ تعریف معینی از شکل شبکه در کل منطقه ارائه داد . کوچه ها و خیابانهای فرعی منطقه عمدتاً بن بست و برای ترافیک موتوری غیر قابل عبور است . این شبکه نشان دهنده بافتی قدیمی  و نا منظم است . این بافت نامنظم به ویژه در بخشی از قسمت غربی ( فضای محصور بین خیابانهای جیحون ، طوس و مسیر آینده  بزرگراه یادگار امام ) و بخشی از قسمت جنوب شرقی منطقه کاملاًً مشهود است . در این بخشها خیابانهای فرعی و کوچه ها فاقد هر گونه نظم و جهت مشخص و شکل هندسی هستند . اگر چه در قسمت غربی خیابانهای اصلی طوس ، دامپزشکی ، هاشمی ، امام خمینی و ………… مالک اشتر به صورت منظم و در جهت شرقی – غربی عبور کرده اند ، ولی با عبور این راه ها که تنها در جهت شرقی – غربی هستند نمی توان شبکه راه های این بخش ها را منظم دانست . در بخش جنوب شرقی راه های اصلی نیز فاقد نظم هستند .
در بخش های شمال شرقی و جنوب غربی کوچه ها و خیابانهای فرعی نسبتاً از نظم بیشتری برخوردار هستند . در بخش شمال شرقی که جهات راه ها عمدتاً در انطباق با جهات جغرافیایی ( شمالی – جنوبی و شرقی – غربی ) است ، کوچه ها و خیابانهای فرعی عمدتاًً بن بست و برای وسایل نقلیه غیر قابل عبور است . ولی شبکه راه های اصلی کاملاً منظم و شطرنجی است و جز خیابان آذربایجان و مالک اشتر بقیه خیابان ها از این نظم تبعیت دارند .
در بخش جنوب غربی کوچه و خیابانهای فرعی تا حدودی منظم و به شکل شطرنجی ولی نسبت به شبکه جغرافیایی کمی زاویه دار است . با این وجود خیابانهای اصلی این منطقه فاقد نظم هندسی است .

1 – 1 – 3 – خطوط و جهات حرکت
جهات ترافیک خیابانهای منطقه در شکل نشان داده شده است . ملاحظه می شود که خیابانها به ویژه در بخش شمالی منطقه به طور یک در میان در جهت مخالف یکدیگر یک طرفه هستند . در این شکل علاوه بر جهات حرکت ، تعداد خطوط ترافیک و خطوط پارکینگ حاشیه ای نیز نمایش داده شده است .

1 – 1 – 4 – طبقه بندی شبکه راه ها
طبقه بندی خیابانهای منطقه به لحاظ تداخل نقش هایی که خیابانها به عهده دارند از یک طرف و خارج از استاندارد بودن اجزای مقاطع عرضی آنها از طرف دیگر ممکن نیست . به عبارت دیگر بسیاری از خیابانهای منطقه که از نظر عملکرد شریانی و دارای نقش ترافیکی بوده ، به لحاظ عرض خیابان ، پیوستگی ، تداوم ، نحوه کنترل کاربریها و غیره فاقد استانداردهای خیابانهای شریانی هستند . یعنی به علت فقدان خیابانهای عریض ، مستقیم ، ممتد و یا کاربریهای مناسب رانندگان از خیابانهای باریک ، کوتاه و نامناسب برای عبور از منطقه یا سفرهای طولانی و غیر محلی استفاده می کنند ( تصویر 1 )
همین ویژگی باریک بودن خیابانها سبب شده است که برای تأمین شرایط حد اقل حرکت مطابق خیابانهای شریانی ، این خیابانها را یک طرفه کنند . به نحوی که جز در مسیر های کوتاه و منقطع و بجز خیابان امام خمینی ،  سایر خیابانها حتی خیابانهای محلی منطقه یک طرفه است .
علی رغم آنچه بیان شد به دلیل وسعت زیاد منطقه و حجم بالای تردد وسایل نقلیه لازم است تعدادی از خیابانهای منطقه به عنوان خیابان شریانی درجه 2 در نظر گرفته شوند .
خیابانهایی که از این نظر مناسب هستند و در حال حاضر نیز از نظر عملکردهای شریانی درجه 2 می باشند خیابانهای حاشیه منطقه نظیر خیابان نواب و آزادی به عنوان خیابانهای شریانی درجه 2 و در مقاطعی خیابانهای شریانی درجه 1 عمل می کنند .
وجود مغازه های متعدد در طول آنها نقش محلی نیز به خود گرفته اند . بنابراین تداخل نقش ها در این خیابانها شدید است . خیابانهای خوش ، قصر الدشت ، کارون ، کمیل ، مالک اشتر  ، هاشمی و دامپزشکی نیز به دلیل طولهای نسبتاً بلندتر و یک طرفه بودن عملکرد شریانی دارند ولی ویژگی های یک خیابان شریانی شامل کنترل پیاده ها و کاربریها را ندارند . در شمال خیابان دامپزشکی ، در جهت شرقی – غربی و در جنوب خیابان کمیل ، در جهت شرقی – غربی و شمالی – جنوبی خیابانهای شاخصی از نظر عملکرد شریانی وجود ندارد . ولی به علت وجود ترافیک عبوری در بعضی از خیابانها ، آنها را می توان به عنوان خیابان شریانی در نظر گرفت . سایر خیابانهای منطقه را می توان جزو خیابانهای محلی محسوب کرد .
به دلیل شرایط خاص حاکم بر خیابانهای منطقه شاید بهتر باشد که بجای استفاده از طبقه بندی خیابنها طبق آیین نامه طراحی راه های شهری به شریانی درجه 1 ، شریانی درجه 2 و محلی ، خیابانها را به خیابانهای شریانی فرا منطقه ای ، شریانی منطقه ای و خیابانهای محلی دسته بندی کرد.. ..

کد :3360 فرمت :ورد+منابع صفحه :80

بررسی جغرافیا و زمین شناسی کرمان

فصل اوّل
موقعيت جغرافيائي منطقه

فصل اول
1-1موقعيت جغرافيايي منطقه
محدوده مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه كرمان 000/250/1 كرمان مي باشد و بخش اعظم نقشه    حرجند  را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح زير است:
طول خاوري
عرض شمالي
مساحت منطقه كه داراي طول 95 كيلومتر در مسير طول جغرافيايي و 55 كيلومتر و در سير عرض جغرافيايي شمالي است. بالغ برKm2 ¬5225 مي باشد.

آبادي بزرگ حرجند كه نقشه   منطقه استفاده شده نيز به همين نام مي باشد. معروترين آبادي در منطقه مي باشد كه در 72 كيلومتري شمال خاوري كرمان قرار گرفته است.
2-1 راه هاي دسترسي به منطقه مورد:
جاده آسفالته كرمان به واحد از بخش باختري محدوده عبور مي‌كند. جاده خاكي درجه دو در محل آبادي هروز بالا  از جاده آسفالته منشعب شده و پس از
گذشتن از آبادي حرجند به سمت شرق و جنوب شرق تا آبادي دهران ادامه پيدا مي‌كند.
3-1 ريخت شناسي منطقه مورد مطالعه
بجز قسمت هاي خاوري محدوده كه دشت نسبتاً همواري است بقيه محدوده را رشته كوهها تشكيل مي دهد كه روند آنها شمال باختري- جنوب خاوري مي باشد.
مرتفع ترين نقطه منطقه 3048 متر ارتفاع و در غرب هر روز قرار دارد.
4-1 آب و هواي منطقه مورد مطالعه
در بخشهاي خاوري به ويژه شمال خاوري به دليل نزديكي به كوير لوت آب و هوا گرم و خشك و ميزان بارندگي خيلي كم است ولي در سمت غرب و جنوب غربي از خشكي هوا كاسته شده و به ميزان بارندگي افزوده دمي شود. ميانگين ساليانه 15 تا 20 درجه سانتي گراد ميباشد.
ميزان بارندگي ساليانه در بخش غربي و جنوب غربي محدوده نزديك به 158 ميليمتر مي باشد. تقريباً تمام آبهاي سطحي منطقه به ويژه رودخانه هايي مانند شيرين رود (در شمال منطقه)، رودخانه دهنه غاز (قسمت مركزي) رودخانه خرشكن و شهداد در قسمت جنوبي به سوي كوير لوت جريان پيدا مي‌كنند در اين رودخانه ها در طول سال معمولاً آب جاري است.
5-1 پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه
در منطقه به دليل جنس خاك، اختلاف شديد درجه حرارت كمبود ريزش باران و بادهاي موسمي فقدان يك پوشش گياهي ممتد و چهره برهنه و بي گياه زمين جز در واحدها به طور صريحي به چشم مي خورد در اينجا تنها گياهاني مي تواندن رشد كنند كه در مقابل خشكي و گرماي هوا و جنس نامساعد خاك مقاومت داشته باشند. انواع گوناگون درخت و درختچه گز و جاهائي كه سفره آب زيرزميني وجود داشته باشد نخل خرما مهمترين گياهاني هستند كه در اين بيابانها امكان رويش دارند.
پسته عمده ترين محصول اين منطقه و با مواد غذايي فراوان اهميت صادراتي نسبتاً زيادي دارد.
6-1 فعاليت هاي اقتصادي منطقه مورد مطالعه
به دليل كم بودن زمين هاي كشاورزي بخشي از اهالي در معادن زغال سنگ منطقه مثل زغال سنگ هجدك و باب نيزو فعاليت دارند.
در كوهستانها و كوهپايه ها كشاورزي، باغداري، دامداري و قالي بافي رونق دارد. به طوري كه بخش زيادي از اهالي آبادي حرجند در خانه هايشان دار قالي دارند و مشغول قالي بافي هستند. فعاليت هاي تجارتي صنعتي و خدماتي از ديگر فعاليت هاي اقتصادي مردم منطقه است.
7-1 سابقه مطالعات منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد بررسي از ديدگاه تكتونيك ايران زمين در زون ايران مركز قرار دارد اشتوكلين   (1968) نوگل سادات (1978) در تقسيمات ساختاري ايران اين منطقه را در شمار (مثلث مياني) قلمداد نموده اند. در حقيقت اين منطقه در بخش جنوب خاوري مثلث مياني قرار دارد.
در اين منطقه بررسي هاي بسياري صورت گرفته است كه عمده ترين آنها عبارتند از‍:
1-    هوكريده همكاران (1962) نقشه   منطقه بين ساغند- كرمان را تهيه نموده‌اند كه گزارش زمين شناسي آن نيز توسط آنان منتشر شده است.
2-    نقشه  كرمان توسط مهندس سهندي و همكاران (1369) تهيه شده و توسط سازان زمين شناسي كشور منتشر گشته.
3-    نواري (1370) دولوميت هاي شتري و رخسارة ناي بند بلبلوئيه كرمان را مورد بررسي قرار داده است.
4-    زمين شناسي و كاني سازي لاتريت ناحيه بلبلوئيه كرمان توسط سبزه ئي و همكاران (1370) مورد بررسي قرار گرفته است.
5-    نقشه  حرجند كه توسط محمدرضا سهندي تهيه شده و در سازمان زمين شناسي كشور به چاپ رسيده
6-نقشه توپوگرافي   كرمان كه توسط سازمان جغرافيائي كشور در سال 1351 منتشر گرديده است.
7-مطالعه ساختاري جنوب كرمان- پايان نامه كارشناسي ارشد توسط مهندسي علي سگلي 1381
افزون بر اين كارها تعداد بسيار زيادي گزارش هاي متفرقه در مورد منطقه منتشر شده است كه ذكر همه آنها در اينجا مقدور نمي باشد. همچنين نقشه هاي توپوگرافي  منطقه توسط سازمان نيروهاي مسلح منتشر شده است….

منابع فقط در پاورقی

کد :3346 فرمت :ورد+تصاویر جی ای اس جداول نمودار عکس کیفیت عالی صفحه :220

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد. این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

طبق آمار 1385 جمعیت این دهستان 18698 نفر بوده و مساحت آن 5/14500 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای 44 آبادی می‌باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم، از این طریق می‌باشد. بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا، افزایش درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت‌های بی رویه کاسته شده است، اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش‌های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

واژگان کلیدی: توسعه، کشاورزی، سد

 • «فهرست مطالب»
 • عنوان    صفحه
 • چکیده    1
 • 1-فصل اول – کلیات تحقیق
 • مقدمه    2
 • 1-1- بیان مسئله    2
 • 1-2- پیشینه تحقیق    2
 • 1-3- فرضیات تحقیق    4
 • 1-4- اهمیت موضوع تحقیق    5
 • 1-5- اهداف تحقیق    5
 • 1-6- روش تخقیق    7
 • 1-7- مشکلات    9
 • منابع    10
 • فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
 • مقدمه    14
 • 2-1- تعاریف و مفاهیم روستا    14
 • 2-2- مفاهیم و تعاریف توسعه    15
 • 2-3- تفاوت رشد و توسعه    16
 • 2-4- توسعه روستایی    17
 • 2-5- اهداف توسعه روستایی    18
 • 2-6- برنامه ریزی توسعه روستایی    19
 • 2-7- کشاورزی و ضرورت توسعه آن    20
 • 2-8- نظریه‌های توسعه روستایی    21
 • 2-8-1- نظریه صنعتی کردن روستاها    21
 • 2-8-2- ناحیه اگروپلیتین    22
 • 2-8-3- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)    22
 • 2-9- موانع توسعه روستایی    23
 • منابع    24
 • فصل سوم: جغرافیای طبیعی
 • مفدمه    29
 • 3-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان    30
 • 3-1-1-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان    32
 • 3-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه    34
 • 3-3- زمین شناسی    36
 • 3-4- ژئومورفولوژی دهستان    39
 • 3-5- آب و هوای دهستان اترک    40
 • 3-5-1- درجه حرارت (دما)    40
 • 3-5-2- میانگین حداقل و حداکثر دما    41
 • 3-5-3- بارندگی    45
 • 3-5-4- توزیع فصلی بارش    47
 • 3-5-5- نم نسبی    49
 • 3-5-6- تبخیر و تعرق    50
 • 3-5-7- یخبندان    52
 • 3-6- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه    54
 • 3-6-1- روش دومارتن    54
 • 3-6-2- روش آمبرژه    56
 • 3-6-3-آمبروترمیک    58
 • 3-6-4- هایتروگراف    60
 • 3-6- منابع آب    62
 • 3-6-1- منابع آب‌های سطحی    62
 • 3-6-2- منابع آب‌های زیرزمینی    63
 • 3-7- خاک‌شناسی دهستان    64
 • 3-8- پوشش گیاهی    66
 • منابع    69
 • فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک
 • مقدمه    74
 • 4-1- تعداد و توزیع جمعیت    75
 • 4-2- تراکم جمعیت    77
 • 4-2-1- تراکم نسبی    77
 • 4-2-2- تراکم بیولوژیک    78
 • 4-3- ترکیب جمعیت    80
 • الف- ترکیب جنسی جمعیت    80
 • ب- ترکیب سنی جمعیت    82
 • 4-4- سواد    88
 • 4-5- فعالیت و اشتغال جمعیت    89
 • 4-6- حرکات جمعیت    90
 • 4-6-1- ولادت    90
 • 4-6-2- مرگ و میر    91
 • 4-6-3- مهاجرت    94
 • 4-7- بررسی تحولات جمعیتی    95
 • الف- نرخ رشد طبیعی    95
 • 4-8- برآورد و آینده نگری جمعیت    96
 • منابع    97
 • فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک
 • مقدمه    100
 • 5-1- کشاورزی    100
 • 5-2- انواع مالکیت اراضی کشاورزی    101
 • 5-2-1- مالکیت خصوصی    102
 • 5-2-2- مالکیت دولتی    102
 • 5-2-3- مالکیت وقفی    102
 • 5-3- منابع تأمین آب کشاورزی    102
 • 5-3-1- آب‌های سطحی    103
 • 5-3-2- چشمه‌ها    103
 • 5-3-3- چاه‌ها    103
 • 5-4- روش‌های آبیاری    103
 • الف- آبیاری کرتی    104
 • ب- آبیاری نشتی    104
 • 5-5- زراعت    104
 • 5-5-1- گندم    105
 • 5-5-2- جو    110
 • 5-5-3- برنج    114
 • 5-5-4- گیاهان صنعتی    115
 • 5-5-4-1- پنبه    115
 • 5-5-4-2- چغندر قند    117
 • 5-5-5- هندوانه    119
 • 5-6- درآمد حاصل از زراعت    122
 • 5-7- باغداری    124
 • 5-8- دامداری و دامپروری در دهستان اترک    124
 • 5-9- صنعت    129
 • 5-10- خدمات    129
 • منابع    134
 • فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک
 • مقدمه    138
 • 6-1- امکانات آموزشی    138
 • 6-2- امکانات بهداشتی و درمانی    139
 • 6-3- خدمات زیربنایی    141
 • 6-3-1- آب‌رسانی    141
 • 6-3-2- برق‌رسانی    141
 • 6-3-3- راه‌های ارتباطی    142
 • منابع    147
 • فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک
 • مقدمه    150
 • 7-1- تاریخچه سد شیرین دره    150
 • 7-2- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره    150
 • 7-3- سطح حوزه آبریز سد    151
 • 7-4- مساحت منطقه    151
 • 7-5- اهداف سد    151
 • 7-6- مشخصات سد و سرریز    151
 • 7-6-1- مشخصات مخزن    152
 • 7-6-2- مشخصات سیستم انحراف    152
 • 7-6-3- احجام عمده عملیات اجرایی سد    152
 • 7-6-4- مشخصات آبگیرها    152
 • 7-6-5- هزینه اجرایی سد    153
 • 7-7- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه    155
 • 7-7-1- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    155
 • 7-7-2- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    161
 • 7-7-3- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد    162
 • 7-7-4- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    168
 • 7-7-5- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    170
 • 7-7-6- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه    171
 • منابع    174
 • فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
 • 8-1- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه    176
 • 8-2- آزمون فرضیه‌ها    189
 • 8-2-1- فرضیه اول    189
 • 8-2-2- فرضیه دوم    190
 • 8-3- ارائه راهبردها    191
 • منابع و مأخذ    195
 • «فهرست جداول»
 • عنوان    صفحه
 • جدول شماره (3-1) تقسیمات کشوری مانه و سملقان    30
 • جدول شماره (3-2) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک    31
 • جدول شماره (3-3) تغییرات دما در سال‌های 1386-1356    43
 • جدول شماره (3-4) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 1386-1356    45
 • جدول شماره (3-5) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 136-1356    47
 • جدول شماره (3-6) میزان رطوبت در دهستان اترک    49
 • جدول شماره (3-7) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    50
 • جدول شماره (3-8) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    52
 • جدول شماره (3-9) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن    54
 • جدول شماره (3-10) ارتفاع و دبی رودخانه اترک    63
 • جدول شماره (3-11) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان 1385    67
 • جدول شماره (4-1) تحولات جمعیتی دهستان اترک    76
 • جدول شماره (4-2) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه    76
 • جدول شماره (4-3) تراکم نسبی دهستان اترک    77
 • جدول شماره (4-4) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه    79
 • جدول شماره (4-5) نسبت جنسی در روستاهای نمونه    81
 • جدول شماره (4-6) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه    82
 • جدول شماره (4-7) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی    83
 • جدول شماره (4-8) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک    89
 • جدول شماره (4-9) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه    90
 • جدول شماره (4-10) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک    91
 • جدول شماره (4-11) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک    92
 • جدول شماره (4-12) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک    92
 • جدول شماره (4-13) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه    93
 • جدول شماره (4-14) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه    95
 • جدول شماره (4-15) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک    96
 • جدول شماره (5-1) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه    106
 • جدول شماره (5-2) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد    107
 • جدول شماره (5-3) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو    108
 • جدول شماره (5-4) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد    109
 • جدول شماره (5-5) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه    110
 • جدول شماره (5-6) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد    111
 • جدول شماره (5-7) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو    112
 • جدول شماره (5-8) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد    113
 • جدول شماره (5-9) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه    114
 • جدول شماره (5-10) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه    116
 • جدول شماره (5-11) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه    118
 • جدول شماره (5-12) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه    118
 • جدول شماره (5-13) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو    119
 • جدول شماره (5-14) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)    120
 • جدول شماره (5-15) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه    121
 • جدول شماره (5-16) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد    122
 • جدول شماره (5-17) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه    125
 • جدول شماره (5-18) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز    125
 • جدول شماره (5-19) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه    126
 • جدول شماره (5-20)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله    126
 • جدول ( 5-21 ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده    127
 • جدول شماره (5-22)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد    129
 • جدول شماره (5-23)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه    130
 • جدول شماره (5-24)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی    130
 • جدول شماره (5-25)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه    131
 • جدول شماره (6-1)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک    140
 • جدول شماره ( 6-2 )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک1386    141
 • جدول شماره  (7-1) مشخصات عمومی‌سد    154
 • جدول (7-2) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه    155
 • جدول (7-2) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه    155
 • جدول (7-3) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد    156
 • جدول (7-3) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد    156
 • جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو    157
 • جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو    157
 • جدول (7-5) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد    158
 • جدول (7-5) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد    158
 • جدول شماره (7-6):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد    159
 • جدول شماره (7-7):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد    160
 • جدول شماره (7-8) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد    162
 • جدول شماره (7-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد    163
 • جدول شماره(7-10) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد    164
 • جدول شماره (7-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد     165
 • جدول شماره (7-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد    166
 • جدول (7-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار    167
 • جدول شماره (7-14) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد    168
 • جدول شماره(7-15) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا
 • بعد احداث سد    170
 • جدول شماره (7-16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد    171
 • جدول شماره (7-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا
 • قبل یا بعد احداث سد    172
 • جدول شماره (8-1) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا    176
 • جدول شماره (8-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت    177
 • جدول شماره (8-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن    178
 • جدول شماره (8 – 4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد    179
 • جدول شماره (8-5) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد    180
 • جدول شماره (8-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد    181
 • جدول شماره  ( 8-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد    182
 • جدول شماره(8-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار    183
 • جدول شماره (8-9) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد    184
 • جدول شماره (8-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا
 • قبل یا بعد احداث سد    185
 • جدول شماره (8-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به
 • قبل احداث سد    186
 • جدول شماره (8-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا
 • بعد احداث سد    187
 • جدول شماره (8-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا
 • بعد احداث سد    188
 • جدول شماره(8-14) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد    189
 • جدول شماره (8-15) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره    190
 • جدول (8-15) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)    190
 • جدول شماره (8-16)    191
 • جدول شماره (8-17) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره    194
 • «فهرست نمودار»
 • عنوان    صفحه
 • نمودار شماره (3-1) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    44
 • نمودار شماره (3-2) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    46
 • نمودار شماره (3-3) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    48
 • نمودار شماره (3-4) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    51
 • نمودار شماره (3-5) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد    53
 • نمودار شماره (3-6) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن    55
 • نمودار شماره (3-7) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه    57
 • نمودار شماره (3-8) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد    59
 • نمودار شماره (3-9) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد    61
 • نمودار شماره (4-1) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه    79
 • نمودار شماره (4-2) نسبت جنسی در روستاهای نمونه    81
 • نمودار شماره (4-3) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد    84
 • نمودار شماره (4-4) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو    85
 • نمودار شماره (4-5) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد    86
 • نمودار شماره (4-6) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه    87
 • نمودار (5-1) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد    123
 • نمودار (5-2) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد    123
 • نمودار شماره(5-3) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث    128
 • نمودار شماره(5-4) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث    128
 • نمودار شماره (5-5)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه    131
 • نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد    159
 • نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد    160
 • نمودار شماره (7-3) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد    162
 • نمودار شماره (7-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد     163
 • نمودار شماره (7-5) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد    164
 • نمودار شماره (7-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند
 • قبل از احداث سد    165
 • نمودار شماره (7-7) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد    166
 • نمودار شماره (7-8) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار    167
 • نمودار شماره (7-9) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد    169
 • نمودار شماره (7-10) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد    170
 • نمودار شماره (7-11) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد    172
 • نمودار شماره  (7-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا
 • قبل یا بعد از احداث سد    173
 • نمودار شماره (8 – 1): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا    176
 • نمودار شماهر (8-2) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت    177
 • نمودار شماره (8-3) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن    178
 • نمودار شماره (8-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد    179
 • نمودار (8-5) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد    180
 • نمودار شماره (8-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند
 • قبل از احداث سد        181
 • نمودار شماره (8-7) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد    182
 • نمودار شماره  (8-8) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار    183
 • نمودار شماره  (8-9) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد    184
 • نمودار شماره  (8-10) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا
 • قبل یا بعد احداث سد    185
 • نمودار شماره  (8-11) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد    186
 • نمودار شماره  (8-12) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد    187
 • نمودار شماره (8-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری
 • در روستا بعد از احداث سد    188
 • «فهرست نقشه‌ها»
 • عنوان    صفحه
 • نقشه شماره (3-1) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان    33
 • نقشه شماره (3-2) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان    35
 • نقشه شماره (3-3) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان    38
 • نقشه شماره (8-1) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره    195
 • «فهرست تصاویر»
 • عنوان    صفحه
 • تصویر شماره (5-1) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد    132
 • تصویر شماره (5-2) مزرعه برنج در روستای محمد آباد    132
 • تصویر شماره (5-3) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو    133
 • تصویر شماره (6-1) خدمات روستایی در روستای محمد آباد    145
 • تصویر شماره (6-2) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو    145
 • تصویر شماره (6-3) خانه بهداشت در روستای کیکانلو    146
 • تصویر شماره (8-1) رودخانه اترک در روستای عشق آباد    196
 • تصویر شماره (8-2) سد شیرین دره در روستای محمد آباد    196

کد :3345 فرمت :ورد+تصاویر جداول ومنابع و پاورپوینت صفحه :214