دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

چكيده:
در اين تحقيق سعی بر اين است كه دسته بندی جديدی از تكنيك های تصميم گيری چند معياره گسسته (MADM  ) ارائه شود. در اين راستا ابتدا، مباحث مقياس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقياس كردن، ارزيابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بيان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پايه  اين مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، دسته بندی ذكر شده در كتاب «تصميم گيری های چند معياره» تاليف دكتر اصغرپور مرور می شود كه بر اساس اين چشم انداز تكنيك های MADM کلاسیک به دو دسته عمده تقسيم می شوند: جبرانی و غيرجبرانی.
با توجه به اينكه در اين روشها، مقادير ماتريس تصميم گيری اعداد قطعی (غير فازی) هستند، مجموعه اين روشها، «تکنیک های MADM كلاسيك» خوانده می شود.
پس از بررسی تکنیک های MADM كلاسيك، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است.
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است، این تکنیک ها بررسی و در نهایت، 7 نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.
کلید واژه ها: تصمیم گیری های چند معیاره، MADM، دسته بندی تکنیکهای MADM.

فهرست:
مقدمه    1
فصل اول    4
مقیاس دو قطبی فاصله ای    5
بی مقیاس کردن    5
بی مقیاس کردن با استفاده از نرم    6
بی مقیاس کردن خطی    6
بی مقیاس کردن فازی    7
ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها    7
تکنیک آنتروپی    7
روش LINMAP    8
روش کمترین مجذورات وزین شده    8
تکنیک بردار ویژه    10
MADM فازی    11
تعریف زیرمجموعه فازی    11
روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)    19
رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی    19
روش باآس-کواکرناآک    19
روش بالدوین    21
رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ    24
رتبه بندی توسط مقاطع α    24
روش آدامو    25
روش باکلی    25
روش مابوچی    25
رتبه بندی فازی با روش لفظی    28
فصل دوم    29
تکنیک های MADM کلاسیک    30
مدل های غیر جبرانی    30
روش تسلط    32
روش ماکسی مین    32
روش ماکسی ماکس    32
روش رضایت بخش شمول    33
روش رضایت بخش خاص    34
روش لکسیکوگراف    34
روش نیمه لکسیکوگراف    35
روش حذف    35
روش پرموتاسیون    36
روش رتبه ای از پرموتاسیون    37
مدل های جبرانی    38
زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی    38
روش مجموع ساده وزین (SAW)    38
روش مجموع وزین و رده بندی شده    39
روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل    40
زیرگروه سازشی    43
روش LINMAP    43
روش TOPSIS    46
روش MRS    49
روشMDS    51
زیرگروه هماهنگ    53
روش ELECTRE    54
روش تخصیص خطی    56
روش AHP    58
AHP گروهی    60
ساختار غیر رده ای و توام با بازخور    60
فصل سوم    64
تکنیک های جدید MADM    65
روش های فازی با مجموع وزین    65
روش باآس    66
روش کواکرناآک    67
روش دوبوس    68
روش چنگ    70
روش بونیسون    71
استفاده از AHP به صورت فازی    72
روش باکلی    73
TOPSIS فازی    77
ELECTRE GD    79
ELECTRE TRI    83
FMADM برای GDM    87
TOPSIS برای GDM    95
GRA (Grey Relational Analysis)    97
AIRM    99
رویکرد ER (Evidential Reasoning)    100
DS-AHP    111
MP-MADM    112
فصل چهارم    116
دسته بندی تکنیک های MADM    117
دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM    118
دسته بندی براساس نوع کاربرد روش    121
دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن    123
دسته بندی براساس تعداد DM    125
دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات    128
دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی    129
دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری    131
منابع    133

کد 3571

فرمت ورد

133 صفحه

شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج مستندات سیستم مدیریت کیفیت

عنوان سند: نظامنامه
شماره سند(نظام کیفیت): QM-FINAL
نوع سند: نظام نامه         رویه          دستور العمل           فرم         * سایر
نام واحد : کیفیت
نام سایر واحدهای مرتبط با سند: مدیریت- تضمین کیفیت
پروژه:
توضیح مهم : این سند تحت پوشش کنترل مدارک مدیریت کیفیت شرکت می باشد، کپی یا تکثیر و یا تغییر آن به هر طریق و توسط هر فرد درون و برون سازمانی مجاز نمی باشد و فقط اخذ آن از دبیرخانه تضمین کیفیت ممکن میباشد. در موارد استناد به این سند، توجه گردد که آخرین بازنگری توزیع شده دارای ارزش بوده و نسخه های قدیمی از اعتبار خارج می باشند…..

 

عنوان                                                             صفحه
1-1  1- کلیات              7
1-2  تاریخچه سازمان     7
1-3  مقدمه     7
1-4 دامنه کاربرد    7
2- مرجع قانونی    7
3- واژگان و تعاریف    7
4- سیستم مدیریت کیفیت    8
4-1  الزامات عمومی    8
4-2  الزامات مستند سازی    8
4-2-1  کلیات    8
4-2-2  نظامنامه کیفیت     9
4-2-3  کنترل مستندات    9
4-2-3-1 مشخصات مهندسی     10
4-2-3-2 تغییرات مهندسی    10
4-2-4 کنترل سوابق کیفیت     10
4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق     10
5- مسئولیت مدیریت    10
5-1  تعهد مدیریت    10
5-1-1 کارایی فرآیند    11
5-2  تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی)    11
5-3 خط مشی کیفیت    11
5-4 طرح ریزی    11
5-4-1 اهداف کیفیتی    11
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت    12
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات    12
5-5-1 مسئولیت و اختیار     12
5-5-1-1 مسئولیت کیفیت    14
5-5-1-2 نمودار سازمانی    14
5-5-1-3 ماتریس ارتباطات    14
5-5-2 نماینده مدیریت    14
5-5-2-1نماینده مشتری    14
5-5-3 ارتباطات داخلی    14
5-6 بازنگری مدیریت     15
5-6-1 کلیات    15
5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت    15
5-6-2 ورودی های بازنگری    15
5-6-3خروجی ها ی بازنگری    15
6- مدیریت منابع    16
6-1 فراهم آوری و تامین منابع    16
6-2 منابع انسانی    16
6-2-1 کلیات    16
6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش    16
6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول    17
6-2-2-2 آموزش    17
6-2-2-3 آموزش حین کار    17
6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان    17
6-3 زیر ساخت    18
6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات    18

عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
6-3-2 طرحهای اقتصادی    18
6-4 محیط کار    18
6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول    18
6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی    19
6-4-2 پاکیزگی محیط کار    19
7- تحقق محصول    19
7-1 طرح ریزی  تحقق محصول    19
7-1-1- طرح ریزی  تحقق محصول- تکمیلی    20
7-1-2 معیار پذیرش    20
7-1-3 رازداری    20
7-1-4 کنترل تغییرات    20
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری    20
7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول    20
7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری    21
7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول     21
7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی    22
7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان    22
7-2-3 ارتباط با مشتری    22
7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی    22
7-3 طراحی و توسعه    23
7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه    23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی    23
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه    23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی    23
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه     23
7-3-2-1 ورودی طراحی محصول    23
7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت     23
7-3-2-3مشخصات ویژه    23
7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه    24
7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی    24
7-3-3-2  خروجی طراحی فرآیند ساخت    24
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت    24
7-3-4بازنگری طراحی و توسعه    24
7-3-4-1پایش    24
7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه    24
7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه    24
7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی    24
7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه    24
7-3-6-3 فرآیند تایید محصول    25
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه    25
7-4 خرید    25
7-4-1 فرآیند خرید    25
7-4-1-1 تطابق با قوانین    25
7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده    26
7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری    26
7-4-2داده های خرید    26
7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده    26
7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی    26
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
7-4-3-2 پایش تامین کننده    27
7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی    27
7-5 تولید و ارائه خدمات     27
7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات    27
7-5-1-1 طرح کنترل    27
7-5-1-2 دستورالعمل های کاری    27
7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار     28
7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه    28
7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید    28
7-5-1-6 برنامه ریزی تولید    28
7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات    29
7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری    29
7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات    29
7-5-3 شناسایی و رد یابی    29
7-5-4 اموال مشتری    30
7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری    31
7-5-5 نگهداری محصول    31
7-5-5-1 انبارش موجودی    31
7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری    31
7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری    32
7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون    32
7-6-3 الزامات آزمایشگاه    33
7-6-3-1آزمایشگاه داخلی    33
7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی    33
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود    33
8-1 کلیات    33
8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری    33
8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری    33
8-2 پایش و اندازه گیری    33
8-2-1 رضایت مشتری    33
8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی    34
8-2-2 ممیزی داخلی    34
8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت    35
8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت    35
8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی    35
8-2-2-3 ممیزی محصول    35
8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی    35
8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی    34
پایش و اندازه گیری فرآیندها     35
8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت    36
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول    36
8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد    36
8-2-4-2 قطعات ظاهری    37
8-3 کنترل محصول نامنطبق    38
8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی    38
8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق     38
8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده    39
8-3-3 اطلاعات مشتری    39
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:QM

عنوان                                                             صفحه
اجازه ارفاقی مشتری    39
8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف    39
8-4 تجزیه و تحلیل  داده ها    39
1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها    39
8-5 بهبود    40
8-5-1 بهبود مستمر    40
8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان    40
8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت    40
8-5-1-3 طرح بهبود مستمر    40
8-5-2 اقدام اصلاحی    41
8-5-2-1 حل مسئله    41
8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی    41
8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی    41
8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی    41
8-5-3 اقدام پیشگیرانه    41
8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی    42

عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت    شماره عنصر:2-4
شماره سند:Qm122

 

122صفحه
فرمت ورد

کد3569

طراحی و بهبود سيستم کنترل کیفیت شركت پلاستيران

 • چكيده

  امروزه كيفيت به عنوان عامل اصلي در تصميم‌گيري مشتريان در مرحلة ارزيابي محصول و يا خدمات به كار مي‌رود. بدون شك همه بر اين باوريم كه محصول كيفيت و حضور در صحنة رقابت داخلي و جهاني با شعار دادن تحقق نمي‌يابد بلكه دستيابي به اين امر مهم فقط با شناخت و استفاده از روشهاي علمي مربوطه امكان‌پذير است. از مجموعه روشهاي علمي مورد استفاده در علم كيفيت، روشهاي آماري اهميت خاص را دارا بوده و براي به كار بردن روشهاي آماري استفاده از رايانه امري بديهي است. آمار و در پي آن كنترل كيفيت، علومي هستند كه براساس داده‌هاي جمع‌آوري شده تخمين مي زنند و به تصميم‌گيري كمك مي‌كنند بنابراين كار با حجم داده‌هاي فراوان در راستاي تجزيه و تحليل و نيل به هدف امري اجتناب‌ناپذير است.

  SPC نيز يكي از تكنيك‌هايي مي‌باشد كه با استفاده از روشهاي آماري و در صورت اجراي صحيح، بهبود چشمگير كيفيت و كاهش قابل توجهي را در هزينه تمام شده كالا به ارمغان مي‌آورد. در پروژه حاضر سعي شده است با استفاده از نمودارهاي تجزيه و تحليل به سئوالات زير پاسخ داده شود:

  1. مواد اوليه با چه مجوزي وارد مي‌شوند؟
  2. اقلام نيم ساخته با چه مجوزي وارد مرحلة بعدي مي‌شوند؟
  3. قطعات تمام شده با چه مجوزي جهت خريدار ارسال مي‌شوند؟
 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  فصل اول:
  شناختي مختصر در مورد كنترل كيفيت آماري
  فصل دوم:
  معرفي شركت انتخاب شده
  فصل سوم:
  معرفي تفضيلي محصولات

 

 • 98 صفحه
 • فرمت ورد
,

گندزدایی فاضلاب با ازن

مقدمه :

گندزدايي به عنوان مهمترين مرحله از مكانيسم غير فعال سازي يا انهدام ميكروبهاي بيماريزا ( پاتوژنها) محسوب ميشود كه به منظور جلوگيري از انتشار بيماريهاي ناشي از آلودگي آبها در محيط زيست و ساكنين حريم رودخانه ها بكار ميرود . نكته مهم اين است كه فاضلاب بايستي قبل از گندزدايي تصفيه شود تا اينكه عمل گندزدايي بطور موثر انجام پذير باشد . جدول شماره يك ليست برخي ميكروارگانيسم هايي كه معمولا در فاضلاب خانگي يافت مي شود و بيماريهاي ناشي از آن را نشان ميدهد .

زماني كه مولكولهاي اكسيژن بوسيله يك منبع انرژي به اتم هاي اكسيژن تجزيه مي شوند و متعاقب آن اين اتم هاي اكسيژن با مولكول اكسيژن برخورد مي كنند گاز ناپايدارازن (O3 (توليد ميشود كه براي گندزدايي فاضلاب بكار ميرود ، در بيشتر تصفيه خانه هاي فاضلاب ازن از طريق عبور گاز حاوي اكسيژن از ميان جريان متناوب با ولتاژ بالا ( 6 تا 20 كيلوولت ) بين دو الكترود كه توسط دي الكتريك و فاصله تخليه از هم جدا ميشوند توليد مي شود . ازن در محل تهيه مي شود زيرا بسيار ناپايدار است و در چند لحظه پس از توليد به عنصر اكسيژن تجزيه مي شود .

ازن ويروس كش و اكسيد كننده قوي است . مكانيسمي كه ازن براي گندزدايي بكار مي برد شامل موارد زيراست :

–         اكسيداسيون يا انهدام مستقيم ديواره سلولي بطوريكه اجزائ سازنده سلول به بيرون تراوش مي کند.

–         واكنش سلول با راديكالهاي آزاد شده از تجزيه ازن .

–         آسيب رساندن به هسته يا اسيد نوكلوئيك سلول …….

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: تكنولوژي استفاده از ازن در گندزايي فاضلاب
 • فصل دوم: استفاه از ازن درنيروگاه
 • فصل سوم: آب معدني
 • فصل چهارم: بررسي اثر فيلترهاي مستغرق همراه با ازن در تصفية بيولوژيكي فاضلاب خانگي
 • فصل پنجم: حذف سيانيد درآبكاري
 • منابع

کد :3491 فرمت :ورد+فاقد منابع پایانی صفحه :120

,

تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه کاغذ

با توجه به آلاینده بودن مواد شیمیایی فاضلاب برای جلوگیری از نشر هرگونه آلودگی از طریق رودخانه ها به بسترهای آبی و جهت جلوگیری از انتقال هرگونه عوامل مسمومیت به آبزیان منطقه و با توجه به این که استفاده از عوامل شیمیایی نظیر لخته سازهای شیمیایی و یا پلیمری بخودی خود موجب افزایش هزینه تصفیه فاضلاب میگردد ،لذا استفاده از فیلترها و رآکتورهای بیولوژیکی پدیده نوینی جهت مقابله با عوامل آلاینده زیست محیطی میباشند . زیرا بازدهی مناسب و کاهش هزینه های مصرف مواد شیمیایی موجب بهبود یافتن روش های تصفیه میگردد .    اساس کار این روش استفاده از میکروارگانیزمهای بی هوازی ،با بسترلجن فعال جهت هضم و حذف ترکیبات آلاینده آلی فاضلاب میباشد . در این پروژه مطالعاتی در زمینه استفاده از لجن فعال بستر مرداب و حوضچه های ته نشینی جهت کاهش BOD و COD فاضلاب انجام شد . نمونه های مورد آزمایش به مدت 22 روز در کشت بی هوازی مورد آزمایش قرار گرفتند ،نتایج رضایتبخشی حاصل شد گرچه جهت بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست محیطی میکروارگانیزمها ،مواد غذایی غنی بمیزان 1/0 درصد استفاده گردید .

  نتایج بدست آمده از بستر مرداب ما را بر آن داشت که نسبت به استفاده از آن در یک برج آکنده جهت کشت ارگانیزم بصورت فیلم برآییم ،تا روند تجزیه ترکیبات آلی را در برج آکنده فوق مورد بررسی قراردهیم . نتایج پژوهشی نشان میدهد ،استفاده از برج اکنده موفقیت های چشمگیری را جهت تصفیه بیولوژیکی كارخانجات چوب و كاغذ به ارمغان خواهد آورد .

 اين موضوع ما را بر آن داشت كه آزمايشات مختلفي را با انواع پساب توليد شده در كارخانه چوب و كاغذ به كمك بستر لجن فعال انجام داده و نتايج بدست آمده را مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم . در ادامه تحقيقات ،مطالعات انجام شده در مورد تصفيه پساب در دنيا و كارهاي انجام شده در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده و ميزان پيشرفت تكنولوژي دنيا و تكنولوژي تصفيه پساب صنايع چوب و كاغذ در كشور ما را مورد ارزيابي قرار مي دهيم ……

کد :3490 فرمت :ورد صفحه :84

, ,

ایجاد صنعت چاپ

بسمه تعالي

پيشگفتار:

صنعت چاپ در کشور ما سابقه ای ديرينه دارد ،شايد پيش تر از بسياری از صنايع جديد صنعت چاپ به کشور ما وارد شد.بنا براين انتظار مي رود از نظر نيروی کار متخصص و رعايت استانداردهای حرفه ای نيز نسبت به صنايع ديگر از موقعيت بهتري برخوردار باشد. اما با مراجعه نخستين به چاپخانه  و يا پيگيری يک کار چاپي به آساني فهميده مي شود که اين صنعت از نظر تربيت نيروی کار ماهر وانتقال دانش فني چاپ بسيار ضعيف و در اين زمينه هيچ کار اساسي صورت نگرفته است.

نبود آموزش عالي و حرفه ای در حرفه چاپ و حتي دوره های کوتاه مدت آموزشي در کشور انتقال دانش فني را محدود ساخته بنابراين نيروی کار آموزش ديده در هيچ سطح ( عالي ؛ تکنسين؛کارگری) تربيت نشده اند.اخيرا” انديشمندان چاپ به اين نتيجه رسيده اند که آموزش هايي برای اين سطوح در نظر گرفته شود. اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ريزی شده و کاربرد آموخته ها در عمل و رعايت استانداردهای حرفه ای راهي طولاني در پيش است.

گستردگي و نوع رشته هاي چاپ و مواد مصرفي و رو شهای آن به گونه ای است که کسب تخصص در همه شاخه های آن نا ممکن است .بنا براين آموزش چاپ در همه رشته ها و شاخه های چاپ مستلزم برنامه ريزی دقيق مي باشد.

پروژه حاضر به نوعي تلاش نموده است که فرآيند ايجاد صنعت چاپ را نشان دهد . البته اين پروژه با اشتغال زائي رابطه دارد یعني به گونه ای سعي شده است روابط ايجاد  شغل را با اشتغال زائي بيان نمايد.دراين پروژه سعي شده است  که تمام راهکارها بر اساس راهکارهای جاری باشد .و همچنين بيان توانائي مديريت مالي  در خصوص هدايت سرمايه در جهت بالا بردن بازده سرمايه و توان بالقوه صنعتي با حفظ روش های مديريتي مناسب و استفاده از بهترين ترکيب تامين مالي با کمترين هزينه و بيشترين بهره وری از واحدهای موجود يا احداث شده تا حدودی را نشان ميدهد.البته بر اين اعتقاد هستم که اين پروژه خالي از ايراد و اشکال نمي باشد.

در آخر از تمام کساني که مرا در تهيه اين پروژه ياري کرده اند کمال تشکر را دارم .از پدر ومادرم که زحمات بسياری کشيده اند و علی الخصوص

 • فهرست                                            صفحه
  مقدمه                                                                                             1
  تاریخچه چاپ                                                                                   3
  بخش اول: کلیات                                                                           19
  سوابق ثبتی مجری طرح                                                                    20
  سوابق ثبتی وعملی مدیران                                                                 21
  مجوزات قانونی                                                                               22
  هدف پروژه                                                                                    24
  معرفی تولیدات                                                                                25
  مواد اولیه                                                                                       25
  مراحل و روش تولید                                                                         25
  مشخصات ماشین الات                                                                      26
  پرسنل بخش تولید                                                                             27
  پرسنل بخش غیر تولید                                                                      28
  بخش دوم: بازار و بازار یابی                                                             32
  بررسی بازاری طرح    33
  بررسی عرضه و تقاضا    33
  بازاریابی    34
  ملاحظات بازاریابی    35
  توزیع و بازار مصرف    36
  بازار خرید واسطه     37
  روشهای رقلبت    38
  هدف تبلیغات    38
  روشهای بازاریابی    39
  رابطه تبلیغات    40
  بخش سوم : بررسی فنی    41
  میزان سرمایه          42
  زمین    43
  هزینه ساخت    43
  ساختمان تولید     53
  مواد و مصالح    53
  تاسیسات    55
  ماشین الات     56
  هزینه قبل از بهره برداری    59
  سرمایه در گردش ناخالص    60
  مشخصات ساختمان     61
  تاسیسات مورد نیاز    61
  مشخصات ماشین الات    63
  بخش چهارم : بررسی اقتصادی طرح    66
  فروش و انتقال تملک    68
  شناخت محصولات    69
  مشخصات اقتصادی    69
  اصول جایابی    70
  وضع بازار محصول     72
  پیش بینی تقاضا     73
  پیش بینی عرضه    74
  بررسی وضعیت بازار     75
  بخش پنجم : بررسی مالی طرح    76
  برآورد کل سرمایه     77
  نحوی تامین مالی    78
  پیش بینی های مالی    79
  بودجه فروش    79
  بودجه تولید    80
  براورد هزینه تولید    81
  هزینه ثابت و متغیر    82
  هزینه سربار    82
  بودجه بندی    85
  مواد اصلی و بسته بندی    86
  محاسبه انرژی    88
  هزینه تعمیرات    89
  هزینه استهلاک    90
  پیش بینی مالی    92
  هزینه عملیاتی    93
  هزینه غیر عملیاتی    94
  قیمت تمام شده سود    95
  محاسبات    96
  سود و زیان    98
  وجوه نقد    98
  ترازنامه    99
  نقطه سر به سر    100
  تجزیه و تحلیل مالی    103
  جدول تجزیه و تحلیل مالی    106
  خلاصه و نتیجه گیری    108
  بخش ششم : نظریات و پیشنهادات    110
  نظریه استاد    114
  منابع و ماخذ    115

کد :3051 فرمت :ورد صفحه :120

تحقیقی با موضوع سردخانه

 • مقدمه 3
 • انواع سردخانه 6
 • شکل 3 – سردخانه با دستگاه کولر قرار گرفته در خارج از فضاي اصلي سردخانه 8
 • سردخانه هاي پيش ساخته 10
 • توزيع و پخش هواي سرد 12
 • روش هاي انجماد 14
 • متدهاي ذخيره سازي ونگهداري گوشت 19
 • دماي پس از مرگ 20
 • اويزان کردن لاشه 25
 • فراوري قبل از جمود نعشي 26
 • سرماي اوليه 28
 • طول مدت ذخيره سازي 30
 • سرعت انجماد 33
 • انجماد کند 35
 • انجماد سريع 38
 • روشهاي انجماد 40
 • هواي ساکن 40
 • فريزرهاي صفحه اي 41
 • طول مدت نگهداري گوشت و شرايط سردخانه زير صفر 43
 • خارج کردن از حالت انجماد و يخ زدن مجدد 46
 • فراورده هاي گوشتي به روشهاي مختلف از حالت يخ زده خارج مي کنند: 46
 • ذخيره و نگهداري سرد غذا – از نظر ايمني سلامت و انرژي 50
 • ذخيره سرد ميوه ها و سبزيجات 52
 • نگهداري سرد ميوه ها و سبزيجات 52
 • دست به دست و جابه جا کردن 53
 • اماده سازي 54
 • سرد کردن اوليه 54
 • 1-5- شرايط ذخيره کردن 54
 • سيستم بسته بندي       Packing System: 56
 • طول نگهداري : 57
 • عمر نگهداري 58
 • طرح ريزي کردن يک انبار سرد : 59
 • همچنين ممکن است فضاهاي لازم براي کار ساخته شوند مثل : 59
 • برخي از سرويس ها نيز بايد در يک مکان سرد (تحت کنترل) بنا شوند مثل : 59
 • تنظيمات عمومي General Arrangemnty : 60
 • کاهش هزينه هاي ساخت بنا نسبت به فضاي محل 61
 • چرخش هوا و تغييرات ان (Air circulation and change) : 65
 • تخليه اتاق هاي سرد (Unloading Cold Rooms  ) 67
 • بهداشت و ضد عفوني کردن( disinfection Hygen and  ) 68
 • راههاي رسيدگي کردن وسايل و تجهيزات ان : 69
 • حمل و نقل داخلي بايد به طور منطقي پيوسته باشد براي توزيع 70

75 صفحه

PMS و تاثیر گیاه مرمکی بر آن

مقدمه
حدود يك سال پيش كه به دنبال انتخاب موضوعي جهت پروژه و سمينار خود بوديم، هدفمان را دستيابي به يك موضوع جديد و همه گير قرار داديم. پوكي استخوان و ارتباطش با نحوة تغذيه، سرطان و تغذيه، تغذية دوران بارداري همه و همه جز موضوعات تكراري بودند كه همواره به عنوان موضوع سمينار و پروژة دوستانمان، برروي بُرد دانشكده خودنمايي مي كرد. طي مشورت با استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائيان به اين نتيجه رسيديم كه كمي هم به مشكلات خود فكر كنيم. واقعاً چرا اينهمه بي‌حوصلگي و سردردهاي گذرا كه شايد ماهيانه تنها يكبار به سراغمان مي آمد؟ پس از پرس و جوي بسيار از اساتيد و بررسي پژوهشهاي به چاپ رسيده، به اين نتيجه رسيديم كه تعداد بيشماري، قربانيان سندرم پيش از قاعدگي (PMS) هستند. گاهي شرايط طبيعي مشكلاتي را ايجاد مي كند كه به ظاهر جز تحمل و انطباق با آنها كاري نمي توان كرد. مثلاً حالتي را تصور كنيد كه بطور منظم و در فواصل زماني معين به بيماري خاصي مبتلا شده و مجبور به تحمل آن باشيد. حداقل در يك مورد اين مسأله واقعيت داشته و زنان همه ماهه با چنين مسأله اي روبرو هستند. عادت ماهيانه، پديده اي است كه در 30 تا 40 درصد زنان علائم آن به قدري شديد است كه بعنوان يك بيماري شناخته مي شود. (PMS) چنانچه عادت ماهيانه از 13 سالگي آغاز و تا 50 سالگي ادامه يابد و هر تجربة آن 5 روز از يك دوره 28 روزه را به خود اختصاص دهد، هر زن بطور متوسط 7 سال از عمرش را با اين پديده سپري مي كند و اين امر اهميت توجه به اين حالت را نشان مي دهد.
علاقه و توجهمان به شناخت PMS موجب گرديد تا خواستار برقراري تماس با مبتلايان به اين سندروم شويم ولي اين خود نيازمند وجود يك رابطه بين ما و بيماران بود. طي تحقيقاتي و با همكاري مدير مؤسسه پژوهشي – تحقيقاتي طعام اسرار – جناب دكتر شيخ روشندل – كه خود شخصاً به طبابت و درمان اين دسته از بيماران مي پرداختند، گروهي را بعنوان نمونه انتخاب كرديم و با توجه به علاقه ذاتيمان به داروهاي گياهي به پيشنهاد جناب دكتر روشندل فرضيه تأثير گياه مرمكي برروي PMS را مطرح نموديم. هرچه پيشتر مي رفتيم عوارض منفي داروهاي شيميائي – هورمون درماني و آرام بخشها بر ما روشن تر مي شد.
بعد از 4 ماه تحقيق و بررسي؛ نتايج به بار نشست و هم اكنون خوشنوديم كه قدمي هرچند كوچك در زمينه‌ي اطلاع رساني به زنان جامعه يمان برداشته ايم. اميدواريم ديگر شاهد اختلافات خانوادگي كه همگي از كج خلقي ها و آشفتگي هاي دوران قبل از عادت ماهانه نشأت مي گيرد نباشيم. بارها از زبان نمونه هايمان شنيده ايم كه مي گفتند: «چرا هيچ كس تابحال در مورد اين سندروم چيزي نگفته است؟ مگر نه اين است كه تمام زنان بطور طبيعي در اواخر سيكل قاعدگي اين مشكلات را تجربه مي كنند؟!» لازم به ذكر است كه ما بحثمان را به 5 بخش اصلي تقسيم كرده ايم:
1- در بخش نخست به بررسي سيكل ماهانه و بيماريهاي رايج پرداخته ايم كه طرح آن به عنوان آغاز مباحث ضروري به نظر مي رسد.
2- در بخش دوم به معرفي سندروم و زمينه ها و علت هاي بروز آن پرداخته ايم.
3- در بخش سوم روشهاي درماني گوناگون اين بيماري را مورد بررسي قرار داده ايم.
4- بخش چهارم مربوط به گياه داروئي مرمكي و اثر آن بر كُلّ سيستم هاي بدن مي باشد.
5- در اين بخش بطور جداگانه، نتايج يك مطالعة آماري بر زناني ايراني را كه توسط خودمان صورت گرفته است، شرح داده ايم.
مدعي نمي شويم كه بهترين آنچه را كه مي شد ارائه داده ايم امّا با توجه به كمي منابع موجود در زمينة اين سندروم و حتي گياه مُرّمكي چه در داخل و چه خارج از كشور و آشنايي نه چندان زياد متخصصان داخلي با اين سندروم، سعي كرده ايم تا مجموعه اي در خور را آماده سازيم كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
در خاتمه بايد از زحمات بسيار زياد استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائيان كه با سعة صدر به راهنمايي ما پرداختند و همچنين جناب آقاي دكتر شيخ روشندل – مدير مؤسسة پژوهشي – تحقيقاتي طعام اسرار – كه اگر الطاف ايشان نبود مطمئناً سير اين تحقيق غيرممكن بود تشكر نموده و با قدرداني از همة كساني كه ما را در جمع آوري و گردآوري مطالب ياري دادند بحث خود را آغاز مي كنيم.
 • فهرست
 • مقدمه 12
 • فصل اول 15
 • سيكل قاعدگي 15
 • سيكل قاعدگي از ديدگاه باليني 16
 • وضعيت زماني سيكل قاعدگي 16
 • جدول 1-1 حد ميانگين و محدوده هاي 5% بالاتر و پائين تر، در مورد فواصل قاعدگي برحسب روز، بدست آمده از 275947 سيكل قاعدگي. 19
 • مقدار خونريزي قاعدگي 19
 • اساس بيولوژيك سيكل قاعدگي 20
 • هماهنگ سازي سيكل قاعدگي 24
 • بخشهاي مختلف تخمدان 25
 • ساختمان استروئيدها 26
 • بيوشيمي بيوسنتز استروئيدها 30
 • شكل 4-1: تبديل شدن استات به پروگننولون با واسطة كلسترول، 20- هيدروكسي كلسترول و 22، 20- دي هيدروكسي كلسترول. 33
 • اثرات استروژن و پروژسترون برروي اندومتر 36
 • زمان بندي تغييرات اندومتر 40
 • خونريزي غيرطبيعي 42
 • گروه سني پيش از بلوغ 42
 • تشخيص افتراقي خونريزي پيش از بلوغ 44
 • تشخيص 51
 • درمان 55
 • سنين نوجواني (Adolescence) 55
 • تشخيص افتراقي 58
 • عدم تخمك گذاري (Anovulation): 58
 • خونريزي مربوط به حاملگي: 59
 • بررسي آزمايشگاهي: 64
 • درمان 66
 • خونريزي حاد: متوسط 69
 • خونريزي حاد: درمان اورژانس 70
 • مهار هورموني طولاني مدت 73
 • گروه سني بارور (reproductive) 74
 • تشخيص هاي افتراقي 75
 • جدول 7-1 قاعدگي هاي غيرطبيعي – واژه شناسي 76
 • نئوپلاسم: 81
 • تشخيص 82
 • درمان 86
 • فصل 2 90
 • 1- PMS چيست؟ 90
 • 2- علائم PMS: 91
 • علائم PMS شامل: 91
 • جدول 1-2 علائم شايع سندروم پيش از قاعدگي (PMS) 91
 • 3-شناخت انواع PMS: 94
 • تنش پيش از عادت ماهانه – H – گروه ادم: 96
 • تنش پيش از عادت ماهانه – C: 97
 • تنش پيش از عادت ماهانه ي – D: 97
 • 4-تشخيص PMS: 102
 • سندورم پيش‌از عادت‌ماهانه درمقايسه‌با انقباضات عادت ماهانه: 104
 • سندروم در مقايسه با آندومتريوز: 106
 • سندروم پيش از عادت ماهانه در مقايسه با يائسگي: 109
 • استروژن و پروژسترون، هورمونهاي زنانه: 115
 • 1-5-رژيم غذايي فقير از ويتامين و مينرال: 123
 • 2-5-استفاده از رژيمهاي غذايي نامناسب و غلط: 125
 • 3-5-عدم تعادل هورموني (افزوني ترشح استروژن): 125
 • 4-5- هيپوتيروئيديسم: 130
 • فيزيولوژي تيروئيد سالم 131
 • تيروكسين آزاد (FT4) 135
 • ارزيابي آزمايشگاهي: 137
 • تشخيص هيپوتيروئيدي 140
 • ارزيابي درمان 142
 • تشخيص هيپرتيروئيدي 145
 • درمان هيپرتيروئيدي 146
 • داروها ضد تيروئيدي 146
 • استئوپروز و هيپرتيروئيدي 148
 • ندول هاي تيروئيدي 149
 • 6-5- استرس و فشارهاي روحي: 154
 • 9-5- عدم فعاليت: 157
 • 10-5- اختلالات در خواب و بيداري: 159
 • فصل 3 161
 • شيوه هاي متداول درمان PMS 161
 • 4-1-2- منيزيوم 175
 • 4-1-4- آهن 179
 • 4-1-5- پتاسيم: 180
 • 4-1-6-ويتامين هاي B: 181
 • 1-1-7- ويتامين D 184
 • 4-1-8- ويتامين E 184
 • 4-1-9- ويتامين A 186
 • 4-1-10- ويتامين C 187
 • جدول شماره 1-3 189
 • نام ويتامين 189
 • ويتامين محلول در چربي 189
 • ويتامين  محلول در آب 189
 • جدول شماره 2-3 192
 • نام ماده معدني 193
 • اعمال فيزيولوژيكي 193
 • منابع غذايي 193
 • كلسيم 193
 • در ساختمان استخوانها و دندانها ، هدايت جريان عصبي ، انعقاد خون و انقباض عضلاني 193
 • شير ، پنير،ماهي ساردين در صورتي كه با استخوان مصرف شود ، دانه ها خردل و كلم 193
 • پتاسيم 193
 • كاتيون اصلي مايع داخل سلولي است تعادل اسيدي – بازي ، تعادل آب و فشار اسموتيك ، انتقال جريان عصبي 193
 • بسياري از ميوه هاي گردويي ، گوشتها، شير ، سبزيجات ، انواع سيب زميني ، غلات 193
 • منيزيوم 193
 • فعال كردن بسياري از آنزيمها ، انتقال تحريكات عصبي و انقباض عضلات ، قسمتي از ساختمان استخوان و دندان 193
 • دانه هاي كامل ، ميوه هاي گردويي يا آجيل ، حبوبات ، سبزيهاي برگ سبز و غذاهاي دريايي 193
 • كروم 193
 • فعال كننده انسولين ، متابوليسم گلوكوز و انرژي ، محرك سنتز كلسترول و چربيها 193
 • جگر، پنير، گوشت ، عضلات و دانه كامل غلات 193
 • آهن 193
 • قسمتي از هموگلوبين و آنزيمهاي سيتو كروم كه در به دام انداختن و انتقال اكسيژن و الكترون نقش دارند . 193
 • جگر، گوشتهاي بدون چربي ، حبوبات ، زرده تخم مرغ، نانها و غلات غني شده 193
 • روي 194
 • شركت در واكنشهاي سلولي ، سنتز بافت ارتباطي (پيوندي) و كمك به سيستم ايمني 194
 • غذاهاي دريايي ، زرده تخم مرغ ، گوشت قرمز ، نرم تنان ، جوانه گندم 194
 • 6-1- مكمل غذايي روغن  پامچال 196
 • 2- شيوه هاي كاهش فشار 199
 • 1-2-1-1- كشش قسمت بالاي پشت 204
 • 1-2-1-2- تنفس موزون 205
 • 1-2-1-3- حالت راحت 206
 • شكل 5 حالت 1 براي آونگ : تمرين براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه 208
 • شكل 6 حالت 3 براي آونگ: تمرين براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه . 209
 • 1-2-1-5- كشش به جلو 209
 • 1-2-1-6- سست سازي 211
 • 1-2-2-حركات يوگا برايتسكين سندروم پيش از عادت ماهانه 215
 • شكل 15 حالت براي بخش 2، مفيد براي اندامهاي داخلي: حالت يوگا براي تسكين سندروم پيشاز عادت ماهانه. 222
 • 1-2-2-3- پيچ انگشتي 222
 • شكل 17 حالت 2 براي پيچ لگني حالت يوگا براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه . 224
 • 1-2-2-4-حالت حداقل پيچ 225
 • ب ـ‌ درمانهاي داروئي 237
 • از 40 ميليون زن مبتلا به PMS   حدود 50 ميليون تن از آنها جهت برطرف نمودن وضعيت رواني و تغييرات رفتاري خود نيازمند درمانها ي دارويي مي باشند . در مورد اين زنان ،‌نشانه هاي PMS با شيوه طبيعي مرتفع نمي گردد . 237
 • شامل: 237
 • 1- رحم برداری: 268
 • 2-(دیلاتاسیون‌وکورتاژ)به‌هنگام کورتاژ تشخیصی‌گردن‌رحم: 268
 • برداشتن تخمدانها: 269
 • رژیم غذایی 271
 • 6- خودداری از مصرف سیگار و الکل: 275
 • II)  ریز مغذی ها(Micronutrients): 277
 • فصل 4 281
 • – خواص درمانی: 283
 • فصل 5 286
 • مطالعه جمعیت آماری 286

309 صفحه

بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

خلاصه:
 در کشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد غذائي و بيماربهاي ناشي از آن همواره به عنوان يکي از مهمترين مشکلات در سيستم بهداشت مواد غذائي بشمار مي آيد.   اگرچه در کشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومي در نتيجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتي باعث کاهش ميزان مرگ و مير در سالهاي اخير شده است, با اين وجود پي آمدهاي نامطلوب تغذيه اي و بهداشتي ناشي از آلودگي مواد غذائي با عواقب زيانبار اقتصادي همراه مي باشد.   علت مهم ايجاد مسموميت و بيماريهاي روده اي, مواد غذائي مي باشد, يکي از اين مواد غذائي که از نظر آلودگي اهميت به سزائي دارد, شير و فراورده هاي آن نظير بستني است. بستني بخصوص در فصول گرم داراي مصرف کننده بسياري مي باشد و در مورد اين ماده غذائي بايد از نظر بهداشتي نظارت کامل صورت گيرد. به منظور بررسي آلودگي باکتريائي در بستني هاي سنتي وميوه اي( غير پاستوريزه) و بستني هاي پاستوريزه, تعداد 100 نمونه بستني غيرپاستوريزه و 30 نمونه بستني پاستوريزه از قسمتهاي مختلف شهر تهران بصورت
 Random Systematic  Samplingجمع آوري شد که پس از انجام آزمايشات در آزمايشگاه کنترل کيفي مواد غذائي, آرايشي و بهداشتي واقع در مرکز تحقيقات علوم پزشکي ايران, 87 درصد از نمونه هاي غير پاستوريزه فيرقابل مصرف و باکتريهاي موخود در آنها به ترتيب فراواني عبارت بودند از:
 استافيلوکوک اورئوس(74%), گونه هاي کلبسيلا(40%), گونه هاي انتروباکتر(37%), اشريشيا کلي(24%),سودوموناس آئروجينوزا(19%),گونه هاي پروتئوس(13%), گونه هاي اسينتوباکتر(11%), هافنيا(6%), گونه هاي آلکالي ژنز(4%), گونه هاي سراتيا(3%),گونه هاي   سيتروباکتر و ادواردسيلا(2%) و گونه هاي پروويدنسيا(1%).
و در بستني هاي پاستوريزه, 30 درصد از نمونه ها غير قابل مصرف بودند و باکتريهاي موجود در آنها به ترتيب فراواني عبارت بودند از:
 اشريشيا کلي(4/13%), استافيلوکوک اورئوس(7/6%), کلبسيلا نومونيه(7/6%), سودوموناس آئروجينوزا, پروتئوس ولگاريس, انتروباکتر کلواکه و اسينتوباکتر باماني(3%).
براي بررسي ليستريا و يرسينيا از محيط هاي اختصاصي Palcam , CiN و غني سازي در سرما(Cold enrichment ( استفاده شد ولي علي رغم تلاشهاي بسيار موفق به جداسازي نشديم.
 • فهرست
 • بررسي آلودگي باکتريايي بستني هاي مختلف 1
 • در سطح شهر تهران 1
 • خلاصه: 6
 • مقدمه: 8
 • فصل اول 10
 • زمينه پژوهش و مروري بر 10
 • جدول(1-1) : وضعيت اپيدميهاي ناشي از مصرف شير خام بر حسب سال 16
 • محل 19
 • منابع گزارش 21
 • فصل دوم 24
 • 2-1:  تاريخچه بستني 25
 • 2-2 : تعريف بستني 26
 • جدول (2-1): ترکيبات بستني هاي مختلف 28
 • 2-3: ارزش غذايي بستني 29
 • 2-4: مواد تشکيل دهنده بستني 31
 • 2-4-1: چربي 31
 • 2-4-3: قند 35
 • 2-4-4: مواد امولسيون کننده: (Emulsifiers) 36
 • 2-4-5: مواد پايدار کننده: (Stabilizers) 37
 • 2-4-6: مواد طعم دهنده: (Flavouring Agents) 37
 • 2-4-7: مواد رنگ دهنده: (Colouring Agents) 38
 • 2-5-2- توليد مخلوط بستني: 39
 • 2-5-3: توزين و مخلوط کردن 40
 • 2-5-4: مخلوط کردن 41
 • 2-5-5: يکنواخت کردن گويچه هاي چربي 42
 • 2-7-2: آلودگيهاي ثانويه بستني 54
 • فصل سوم 60
 • – Lactococci 67
 • – Lactobacilli 67
 • – Leuconostoc 68
 • 3-8-1: تعريف انتروباکترياسه 71
 • 3-8-2: اشريشياکلي (Escherichia coli) 73
 • 3-8-5: سيتروباکتر (Citrobacter) 81
 • 3-8-6-جنس شيگلا (shigella) 81
 • جدول(3-1): تفريق سالمونلا از ساير اعضاي انتروباکترياسه 84
 • 3-8-7-3: پاتوژنز و يافته هاي باليني 87
 • 3-8-7-4 : مواد غذايي که بطور رايج در انتقال سالمونلا نقش دارند 89
 • 3-9-1: گروه سودوموناها 90
 • 3 -9-1-1 : سودومونا آئروجينوزا 91
 • 3-9-2: يرسينيا(Yersinia) 92
 • 3-9-2-2: پاتوژنر و يافته هاي باليني 93
 • 3-9-2-3: آزمايش تشخيصي 94
 • 3-9-2-4 :پيشگيري و کنترل 95
 • 3-10- 7 : علائم مسموميت غذايي استافيلوکوکي 102
 • 3 –10-8 : پيشگيري و کنترل در مسموميت غذايي 103
 • جدول شماره( 3-3) : اّزمايشات تفکيک گونه هاي ليستريا 106
 • 3- 11-1-3: ليستريوزيس 107
 • 3-11-1-5 : حداقل درز عفونت زائي 114
 • 3-11-1-6 :روش جستجوي ليستريا مونوسيتوجنز در مواد غذايي 114
 • فصل چهارم 121
 • 4-1: مدت مطالعه 121
 • 4-3: نحوه نمونه برداري 122
 • 4-6: روش آماده سازي 124
 • 4-8-1: روش تهيه محلول رينگر 126
 • 4-8-2: روش تهيه سرم فيزيولوژي 126
 • 4-8-3: روش تهيه محلول رقيق کننده آب پيتونه 126
 • 4-9: روش شمارش ميکروبها 127
 • 4-10: شمارش و شناسايي کلي فرمها 128
 • 4-11: شناسايي اشريشيا کلي: 128
 • 4-12: شناسايي سالمونلا 129
 • 4-13: شناسايي استافيلوکوک اورئوس 130
 • 4-13-1: طرز تهيه محيط کشت Baird paker 130
 • 4-14: شناسايي يرسينيا 132
 • 4-15: شناسايي ليستريا 133
 • 4-15-1: محيط اختصاصي پالکام 134
 • فصل پنجم 139
 • 5-1:نتايج 140
 • بستني پاستوريزه 140
 • 5-2: بحث 149
 • مروري بر پژوهشهاي قبلي در ايران 150
 • مروري بر پژوهش هاي قبلي در جهان 152
 • 5-3: پيشنهادات 158

160 صفحه

کارخانه قند

 

مقدمه
سابقه تاريخي: ريشه لغوي شكر به كلمه ساكارا مربوط مي شود كه در زبان سانسكريت به گياه نيشكر و شيره شيرين آن اطلاق مي شده است. شكر غالبا از دو گياه نيشكر (cane) و چغندر قند (sugar beet) بدست مي آيد ولي سابقه كشت نيشكر بسيار طولاني بوده و به چند هزار سال قبل از ميلاد در جزاير جنوب شرق آسيا و بنگال هند برمي گردد در حالي كه سابقه كشت چغندر طولاني نيست.
در ايران، در قرن اول هجري توليد شكر از نيشكر در خوزستان معمول بوده و كارگاه هاي متعدد شكر سازي در آن منطقه وجود داشته است. نيشكر در اواخر قرن اول هجري از ايران به مصر و از آنجا به طرابلس و در نيمه اول قرن دوم به اسپانيا و ساير مناطقي كه در آن زمان زير سلطه مسلمين بود، منتقل مي شود. مهاجرت صنعت گران ايراني به خصوص توليدكنندگان خوزستاني شكر به مناطق مذكور موجب توسعه توليد شكر از نيشكر در آن نواحي گرديد، به طوري كه پس از مدتي شكر سفيد مصري رقيبي براي شكر و قند پارس شد. در اواخر قرن چهارم هجري ( دهم ميلادي) نيشكر از اسپانيا به جزاير سيسيل ايتاليا راه يافت.
در سال 1570 ميلادي اولين كارگاه تصفيه شكر خام حاصل از نيشكر در اروپا تاسيس شد. در سال 1747 اندرياس مارگراف (Andreas Marggraf) شيميدان آلماني به وجود شكر در چغندر قند پي برد. وي پس از قطعه قطعه كردن و خشك كردن چغندر قند از آن پودر تهيه كرده و پودر را در الكل جوشاند و پس از صاف كردن، در طي چند روز در محلول صاف شده بلورهاي شكر بدست آورد در سال 1803 اولين كارخانه توليد شكر از چغندر قند در شهر كونرن (Cunern) در كشور اروپايي پروس در آن زمان شروع به كاركرد. در سال 1811 بنژامين دلسرت (Benjamin Delssert)  نخستين كله قند ساخت كارخانه قند سازي خود در فرانسه به ناپلئون اول ارائه داد.
ايران علي رغم سابقه تاريخي درخشان در توليد قند و شكر سال هاي سال در اين زمينه دچار ركورد شد . در سال 1274 هجري شمسي با راه اندازي اولين كارخانه توليد قند و شكر از چغندر قند در منطقه كهريزك تحرك مجددي در اين راستا به وجود آمد، اين كارخانه با همكاري يك شركت بلژيكي تأسيس شد و موجب متداول شدن كشت چغندر قند گرديد. اما متاسفانه كارخانه مذكور در سال 1278 هجري شمسي به علت سياستهاي دولت روسيه كه قسمت قند صادراتي خود به ايران را كاهش داده بود تعطيل شد. احتمال دارد كه در آن زمان بروز شايعات عوام فريبانه در ميان مردم در مورد مصرف قند نيز در اين رويداد موثر بوده است. گرچه در سال 1309 هجري شمسي كارخانه كهريزك بازسازي و مجددا راه اندازي شد ولي ادامه كار آن ديري نپاييد. از حدود سال 1811 به تدريج كارخانه هاي قند در مناطق مختلف ايران تأسيس شدند به طوري كه هم اكنون حدود 34 كارخانه از چغندر قند و 5 كارخانه از نيشكر كار توليد قند و شكر را انجام مي دهند.
عمده ترين كشورهاي توليد كننده شكر در دنيا در سال 99-1998 برزيل، هندوستان، چين، آمريكا، تايلند، استراليا، فرانسه، آلمان و كوبا بوده اند، در اين سال حدود 129 ميليون تن قند و شكر توليد شده كه حدود 71.5 درصد آن از نيشكر و 28.5 درصد از چغندر قند بدست آمده است. در سال هاي اخير به تدريج از ميزان توليد شكر از چغندر قند كاسته شده و به مقدار توليد شكر از نيشكر افزوده مي شود. آمار نشان مي دهد كه حدود 27 ميليون هكتار زمين زراعي در 120 كشور ، نيشكر و چغندر قند مصرفي صنايع قند و شكر را در جهان تأمين مي كنند، از اين 120 كشور در 38 كشور چغندر قند و در 73 كشور كشت نيشكر ودر 9 كشور از جمله ايران هم كشت چغندر قند و هم كشت نيشكر معمول است چغندر قند و نيشكر مصرفي حدود 2586 كارخانه قند و شكر با تلاش بيش از 28 ميليون كشاورز تامين مي شود از كارخانه هاي مذكور 886 كارخانه از چغندر قند و حدود 1700 كارخانه از نيشكر به عنوان مواد اوليه استفاده مي كنند. در اين كارخانه ها بيش از دو ميليون نفر نيروي انساني مشغول به كار هستند و فروش سالانه به محصولات كارخانه اي مورد اشاره به بيش از 70 ميليارد دلار مي رسد. حدود 138 كشور از جمله ايران جزء وارد كنندگان شكر محسوب مي شوند. متوسط مصرف سرانه قند و شكر در جهان حدود 20 كيلوگرم مي باشد.
در ايران در سال 1378 هجري شمسي سطح زير كشت چغندر قند حدود 186 هزار هكتار و سطح زير كشت نيشكر حدود 26 هزار هكتار بوده است ، متوسط توليد در هكتار بوده است. متوسط توليد در هكتار چغندر قند 28.8 تن بوده كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته چندان مطلوب نيست در بعضي كشورها به بالاتر از 60 تن در هكتار مي رسد متوسط توليد در هكتار نيشكر نيز حدود 85 تن در هكتار گزارش شده است. مصرف سالانه قند و شكر در ايران به بيش از يك ميليون و هشتصد هزار تن مي رسد كه با مصرف سرانه حدود 27 كيلوگرم در مقايسه با متوسط مصرف سرانه در جهان بالاست. كارخانه هاي ايران اغلب حدود نيمي از قند و شكر مصرفي را توليد مي كند و بقيه از طريق واردات شكر تأمين مي شود. واردات شكر به صورت شكر خام و شكر سفيد صورت مي گيرد. هزينه تمام شده در هر كيلو شكر در ايران در سال 1978 بيش از 3400 ريال تخمين زده شده در حالي كه در همين سال نرخ جهان شكر خام هر تن حدود 152 دلار و شكر سفيد حدود 275 دلار بود.
– نقش شكر در تغذيه انسان:
شكر امروزه به عنوان يكي از مواد غذايي مهم در جيره غذايي روزانه افراد مطرح است و در تأمين انرژي مورد نياز بدن نقش تعيين كننده اي دارد. قيمت نسبتا ارزان شكر در مقايسه با مقدار كالري كه ايجاد مي كند اين كالا را به يك منبع اساسي براي رفع نياز انرژي در جوامع فقير مبدل ساخته است اگر هزينه اي را كه براي خريد آن مقدار از مواد غذايي معمول كه پس از مصرف هزار كالري انرژي در بدن ايجاد مي كنند با شكر مقايسه نماييم ، مي توان نتيجه گيري كرد كه هزار كالري انرژي حاصل از شكر ارزانتر است. در جوامع پيشرفته صنعتي كه غالبا به علت كم تحركي با مشكل چاقي مواجه اند سعي مي شود كه مصرف شيرين كننده هاي مصنوعي فاقد كالري يا كم كالري مانند ساخارين (saccharin) سيكلامات (cyclamate) آسپارتام (aspartame) و موارد مشابه آنها به عنوان جانشين و رقيبي براي شكر در تغذيه انسان معمول شوند، اما هنوز شكر حرف اول را در ميان شيرين كننده هاي مصرفي انسان دارد. گرچه زيانهايي براي مصرف شكر در تغذيه انسان مطرح مي سازند، اما گمان نمي رود كه در صورت متعادل اين شيرين كننده طبيعي زياني، در حد شيرين كننده هاي مصنوعي در برداشته باشند.
 • فهرست
 • تاريخچة كارخانه قند: 4
 • تاريخچة كارخانه قند: 4
 • مقدمه 6
 • دستورالعملهاي عمومي 11
 • عيار سنجي 15
 • طرز تهیه محلول سولفات آلومینیم 3% درصد : 18
 • 1-آزمایشهای آب کانال چغندر قند 21
 • آماده سازی نمونه : 23
 • روش آزمايش: 27
 • روش آزمایش : 30
 • تعیین فاکتور محلول ید   : 36
 • طرز تهیه معرف فنل فتالئین : 37
 • طرز تهیه محلول اسید کلریدریک N 1 : 42
 • *نمونه برداری آب دیفوزیون: 46
 • 2-2-3-تعیین ماده خشک شربت خام 47
 • آزمایش گرم : 55
 • آزمایش سرد : 55
 • 6-2-3- شمارش مستقیم میکروسکوپی شربت خام 56
 • 1-3-3-تعیین درصد قند آب تفاله 62
 • 2-4-3- تعیین ماده خشک تفاله پرس شده 66
 • 2-5-3 تعیین ماده خشک تفاله خشک : 70
 • تصفيه شربت 73
 • 5-3-4- اندازه گیری حجم گل شربت کربناتاسیون I 83
 • 4-4- آزمایش هایگل کربناته 91
 • جدول شماره 3 جدول تصحیح پلاریزاسیون گل کربناته 93
 • 5- آزمایش های اواپراسیون 99
 • طرز تهیه  معرف اریوکروم بلوبلاک : 104
 • 6-1-5-تعیین خاکستر شربت رقیق 107
 • 2-5-آزمایش های شربت غلیظ 118
 • 5-2-5- تعیین سختی کل شربت رقیق 122
 • 1-6-آزمایش های پخت ها 135
 • آزمایش گرم : 161
 • محاسبات : 163
 • طرز تهیه محلول های آزمایش تعیین  SO2 و رسم منحنی غلظت – جذب 171
 • طرز تهیه محلول I Carrez: 186
 • طرز تهیه محلول II Carrez: 186
 • جدول شماره 4 189
 • 1-7-آزمایش های سنگ آهک 195
 • طرز تهیه معرف کالکن : 204
 • ساختمان دستگاه اورسات 210
 • آماده سازی نهایی دستگاه اورسات : 215
 • جدول شماره 7 232
 • طرز تهیه محلو ل سود  : 247
 • 4-3-9- تعیین درجه خلوص حقیقی ساکارات سرد 250
 • جدول شماره 8 255
 • 1-10- اندازه گیری اکسیژن محلول (DO) 258
 • 5-10- تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) 269
 • 6-10- تعیین باقیمانده کل (T.S) 275
 • جدول شماره 1 282
 • – نمودار مراحل تصفيه شربت خام به صورت كلاسيك: 313
 • پخت II: 324
 • پخت III: 325
 • – سانتریفوژن کردن (Centi Faging) 330
 • – نگه داری شکر (Sugar Storage) 333
 • -تولید قند کله یا کله قند (Loaf sugar) 337

 

340 صفحه

تحقیقی با موضوع اهمیت بسته بندی

چکيده
با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد . يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .  مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها . برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد . در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .
مقدمه
با توجه به اهميت و گستردگي توليد مواد غذائي در جهان و اهميت آن در زندگي روزمره جوامع بشري ، بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با آن حائز اهميت بسياري است در وضعيف کنوني روابط بين المللي ، غذا به عنوان محصولي استراتژيک در تعيين بسياري از معيارهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و سنتي نقش مهمي ايفاء مي کند بنابراين مسئله حفظ نگهداري و توزيع مواد غذائي نيز اهميت شاياني مي يابد چرا که بدون اهميت دادن به نگهداري مواد غذائي بدليل آمادگي ماهيتي آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبيل ميکروار گانيسم ها ، تغييرات شيميائي و فيزيکي ، آنزيمها و غيره قسمت عمده اي از اين مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اينجاست که صنعت بسته بندي ميتواند به عنوان مهمترين عامل در جلوگيري از ضايع شدن مواد غذائي عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسياري از کشورها بسته بندي به عنوان جز غير قابل تفکيکي از فرايند توليد مواد غذائي محسوب مي شود به طوري که ، در کشور آمريکا سالانه بيش از 50 ميليارد دلار صرف صنايع بسته بندي مي شود .
آمار منتشره نشان ميدهد که تقريباً هر ساله 20 درصد غذائي جهان به دليل شرايط نا مناسب نگهداري و بسته بندي از بين رفته و اين رقم در پاره اي از کشورهاي جهان سوم به 50 در صد نيز ميرسد  در حاليکه در صورت بسته بندي مناسب و خوب ميتوان اين ضايعات را به حداقل ميزان يعني حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضايعات و جلوگيري از آن يکي از معضلات اصلي کشور ما نيز مي باشد بطوريکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزي هر سال ضايع ميگردد . اين در حاليست که با توجه به جمعيت بالا و سطح پائين توليد داخلي هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهي مواد غذائي ميباشيم .
اهميت سرمايه گذاري در بخش صنعت بسته بندي از آمار مربوط به مواد و هزينه اختصاص داده شده به اين بخش در کشور هاي پيشرفته کاملاً مشهود است بطوريکه در کشوري نظير آمريکا هزينه هاي صرف شده براي بسته بندي بيش از 100 دلار به ازاي هر نفر در سال مي باشد و صنايع بسته بندي يکي از مهمترين بخشهاي مصرف کننده مواد خام مي باشد ، بطوريکه 8 درصد از کل فولاد و آلومينيوم ، 20 درصد از کاغذ و مقواي توليدي ، 20 درصد از کل پلاستيک توليدي ،65 درصد از فيلم ها و لفافهاي پلي اتيلني ، 96 درصد از شيشه هاي توليدي بجزء شيشه هاي مسطح و 99 درصد از کل سلوفان توليدي در اين کشور به صنايع    بسته بندي اختصاص دارد و تنها در طول يکسال 124 ميليون جعبه مقوائي ، 29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون جعبه مقوائي ،29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون قوطي فلزي مخصوص آشاميدنيها ، 18 ميليون ظرف مقوائي مخصوص شير و 10 ميليون بطري شيشه اي 250 ميلي ليتري مخصوص شير در زمينه بسته بندي مواد غذائي مورد استفاده قرار گرفته است ….

فهرست مطالب

 • اهمیت بسته بندی 1
  چکيده 16
  مقدمه 16
  جدول 1-1: 18
  شيشه 18
  استيل(فولاد) 18
  آلومينيوم 18
  پلاستيک 18
  قوطيهاي‌مرکب 18
  مواردديگر 18
  بسته بندي : 20
  .1-1 کارکردهاي بسته بندي : 20
  .1-1-1عامل محافظت کنندگي : 23
  .2-1-1 بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي : 24
  1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي : 25
  1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي : 25
  1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد : 26
  1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژي 28
  1-1-2-2-4. محافظت در برابر ميکروار گانيسم هاي موجود در محيط : 28
  1-1-2-3. نقش محافظتي فعال بسته بندي : 30
  1-1-2-3-1. استريليزاسيون بعد از بسته بندي 30
  1-1-2-3-2. بسته بندي هاي استريل (آسپتيک ) : 30
  1-1-2-3-3. بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداري در دماي پائين در مورد محصولات تازه 31
  1-1-2-3-4. بسته بنديهاي خاص : 31
  .3-1-1عامل اطلاع رساني بسته بندي  : 32
  1-1-3-1. درج اطلاعات بر روي بسته بنديهاي مواد غذائي : 32
  1-1-3-1-1. اطلاعاتي که بايد بر روي بسته ها درج شوند : 33
  1-1-3-1-2. استثنائاتي که در مورد درج اطلاعات و برچسب زني محصولات غذائي وجود دارند : محصولاتي که درج اطلاعات روي آنها فقط بر طبق مقررات EC انجام ميگيرد شامل : 34
  .4-1-1خصوصيات مواد اوليه بسته بندي : 35
  1-2. کاربرد پلاستيک در بسته بندي مواد غذائي : 37
  1-2-1. کليات 37
  1-2-2. انواع پلاستيک ها : 39
  1-2-2-1. معرفي برخي ترموپلاستيک هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي 39
  1-2-2-1-1. ترموپلاستيک هاي ساده : 39
  1-2-2-1–11. سلوفان : 39
  1-2-2-1-1-2. پلي اولفين ها : 40
  پلي اتيلن با دانسيته پائين (LDPE) 40
  پلي اتيلن خطي با دانسيته پائين (LLDPE) 41
  پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE) 41
  پلي پروپيلن (PP) 42
  کوپليمر اتيلن –وينيل استات (EVA) 43
  1-2-2-1-1-3. وينيل پلاستيک ها 43
  پلي وينيل کلرايد (PVC) 43
  کوپليمرهاي وينيل کلرايد 44
  پلي وينيليدين کلرايد (PVDC) 45
  1-2-2-1-4. پلي استرها (PE) 45
  پلي اتيلن ترفتالات (PET) 46
  1-2-2-1-1-5. پلي آميد يا نايلون (PA ) 46
  1-2-2-1-1-6.پلي استايرن (PS) 47
  کوپليمرهاي استايرن 48
  الف – استايرن آکريلونتيريل  (SAN) 48
  ب – اکريلونيتريل بوتادين استايرن  (ABS) 48
  1-2-2-1-1-7. اتيلن و ينيل الکل (EVOH) 49
  1-2-2-1-2. ترموپلاستيک هاي مرکب 49
  1-2-2-1-2-1. نمونه هائي از فيلم هاي مرکب 50
  1-2-2-1-2-2. خصوصيات فيلم هاي مرکب 51
  1-3. وضعيت توليد مواد اوليه پلاستيکها در ايران 53
  حفظ بسته بندي در ارتباط با پديده مهاجرت : 54
  الف- تعاريف 54
  ب- تقسيمات بسته بندي 56
  دسته اول 56
  جدول (1) مسموميت برخي عناصر در حالتي كه به شكل يون در آب حضور دارند. 57
  عناصر و علايم شيميايي 57
  50LD 57
  (وزن بدنه kg/mg) 57
  50ED 57
  (وزن بدنه kg/mg) 57
  دسته مسموميت 57
  سديم (+Na) 57
  A 57
  كلسيم(+Ca) 57
  منيزيم(+Mg) 57
  پتاسيم(+K) 57
  قلع(+Sn) 57
  آهن(+Fe) 57
  آرمسنيك(+As) 57
  2850 57
  كرم(+Cr) 57
  آلومينوم(+Al) 57
  سرب(+Pd) 57
  روي (+Zn) 57
  نيكل(+Nl) 57
  مس(+Cu) 57
  جيوه(+Hg) 57
  كادميوم (+Cd) 57
  دسته دوم 59
  جدول (2) ماكزيمم مهاجرت برخي مونومومرها  به داخل مواد غذايي 59
  موتومر پليمر مربوطه 59
  ماكزيمم مهاجرت برحسب (mg) در كيلوگرم محصول با برحسب (mg) در (6dm) مساحت بسته بندي 59
  ماكزيمم غلظت در پلاستيك در وزن (%) 59
  آكريلونيتربل (L) 59
  PA 59
  اتيل اكريلات(L) 60
  PEA 60
  متيل آكريلات(L) 60
  PMA 60
  متيل متاكريلات(L) 60
  PMMA(1) 60
  اتيلن (گاز)(L) 60
  PE 60
  پروپيلن (گاز) (L) 60
  PP 60
  60-1/0 60
  استايرن(L) 60
  PS 60
  60-1/0 60
  اسيد ترفتاليك(L) 60
  PETP(2) 60
  اتيلن گليكول(L) 60
  PETP(2) 60
  وينيل استات 60
  PVA 60
  وينيل كلرايد (گاز) 60
  PVC 60
  (PPb-10) 10/0(ppm1) 4-10 60
  وينيليدين كلرايد (L) 60
  PVDC 60
  60-1/0 60
  دسته سوم 61
  جدول (3) مقايسه خطرات منجر به مرگ 62
  ميزان خطر در طول حيات يك نفر 62
  ميزان خطر در سال 62
  خطرات شغلي 62
  معدنچيان (سيليكوز) 62
  (حوادث) 62
  خلبانان (بعضي حوادث) 62
  ماموران آتش نشاني 62
  كارگران فلز كار 62
  خطرات عمومي 62
  دخانيات 62
  تشعشعات يونيزه كننده 62
  رعد و برق 62
  سنگهاي آسماني (شهابها) 62
  وينيل كلريد 62
  آمار آمريكايي 62
  جدول (4)  63
  اجزاي تين پليت 63
  علامت شيميايي 63
  تركيب (تشكل) بر حسب (%) 63
  ماكزيمم مهاجرت (غذا (كيلوگرم وميلي گرم) 63
  قلع 63
  بيسموت 63
  كادميم 63
  مس 63
  آهن 63
  – 63
  سرب 63
  Pb 63
  (max)01/0 63
  1/0 63
  نيكل 63
  ج- افزودنيهاي  براي رزينهاي پلاستيكي 65
  آثار واسطه واكنش دهنده 65
  1-مواد بهبود دهنده خواص 66
  2-تثبيت كننده ها 67
  3-كمكهاي تكنيكي 68
  عوامل ضد مه (Antifog Agents) 69
  عوامل جفت كننده (Anchoring Agents) 69
  1-عوامل فوم كننده 70
  2-كند كننده هاي اشتعال 70
  3-عواملي كه شفافيت رزينهاي پلاستيك را تغيير مي‌دهند. 70
  جدول (6) كمكهاي توليد پلاستيكها در مقابل مواد شيميايي مربوطه 71
  نوع افزودني 71
  مواد شيميايي و با تركيبات نمونه و نمايانگر 71
  روغنها (روان سازها) 71
  عوامل ضد انسداد (antlbaek agont) 71
  اكسيد نرم سيليسيم، ينونيت ، خاك رس 71
  كمكهاي ضد چسبندگي 71
  هيدروكربنها، روغنها 71
  عوامل ضد استاتيك و ضد مه 71
  فسفريک، مشتقات پلي انيلن گليکول. 71
  عوامل چسبندگيtackiness agents 71
  عوامل chelating 72
  تري فنيل و تري اكتيل فسفات ها، آميل ها، آكساميدها 72
  «آلودگي  در مواد غذايي از مواد بسته بندي» 72
  «چكيده» 72
  1. مقدمه: 72
  2. كنترل منظم : 74
  3.روش هاي تحليلي: 76
  3- 1. مواد افزودني در بسته بندي پليمري : 77
  3-1-1- پلاستيك ها 77
  3-1-2- استابيلايزرهاي حرارتي: 79
  3-1-3- مرحله افزودن مواد: 81
  3-1-4- استابيلايزرهاي سبك: 82
  3-1-5- آنتي اكسيدان ها: 82
  3-2- مونومرها و اليگومرها 83
  3-2-1- استيرن ها 84
  3-2-2- ونييل كلرايد 84
  3-2-3- بيس فنول ديگلي سايديل اتر (BADGE) 86
  3-2-4- ايزوسيانات 86
  3-2-5- كاپرولاكتام 87
  3-2-6- اليگومرترفتاليت پلي اتيلن 88
  3-3- مواد آلوده كننده : 88
  3-3-1- فرآورده هاي آلوده كننده : 89
  3-3-2- بنزن و مايعات فرار ديگر : 89
  3-3-3- آلوده كنندههاي محيطي : 90
  3-3-4- عوامل فرآيندي: 91
  3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر 91
  4- 1-عوامل تاثير گذار بر انتقال 92
  4-2 -راه ارتباطي بين غذا و پلي مر 93
  4-3 انتشار به مواد غذايي با حجم زياد 93
  5-نمونه هايي از مدل سازي انتقال پيش بينانه: 94
  سيميولانت شده » 100

100 صفحه

خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار

کلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار:
مواد تشكيل دهندة نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار عبارتند از: عصاره، آب، شكر، گازكربنيك، اسانس‌ها، مواد پايداركننده،‌ رنگهاي مجاز خوراكي و اسيدهاي خوراكي. نوشيدني‌هاي غيرالكلي را برا اساس منشاء مواد اوليه بصورت زير تقسيم‌بندي مي‌كنند: آبهاي آشاميدني- آبهاي درماني- شير بعنوان نوشابه‌هاي گازدار از مواد مصنوعي و نوشابه‌هاي گازدار از مواد گياهي كه نوع اخير رايج‌ترين نوشيدني در صنعت نوشابه‌سازي مي‌باشد. اين نوشابه ها از عصاره‌ها و اسانس‌هاي طبيعي گياهي، به همراه فاكتورهاي ديگر ساخت نوشابه تهيه مي‌گردند. نوشابه‌هائي كه از اسانس‌هاي طبيعي تهيه مي‌شوند از نطر كمي، مقدار قابل توجهي هستند. اسانس‌هاي طبيعي مواد استخراجي از ميوه‌ها و يا گياهان رايحه‌دار مانند دارچين، زنجبيل و غيره مي‌باشند.  عصاره را از ميوه‌هاي رسيده سالم و توسط روشهاي مكانيكي تهيه مي‌كنند و يا از گياهان خشك و پودر شده توسط حلال استخراج مي‌نمايند. آب مورد نياز در صنعت نوشابه‌سازي، پس از انجام عملياتي بر روي آب آشاميدني شهر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. اين آب بايد بدون رنگ، شفاف، بدون بو و عاري از ميكروارگانيزمها بوده و سختي آن بيش از ppm 300 نباشد.
در صنعت نوشابه‌سازي از مواد شيرين كننده مانند شكر، قند انورت دكستروز،‌‏ فروكتوز، شكر مايع و در بعضي موارد از مواد شيرين كننده مصنوعي استفاده مي‌شود. در كشور ما استفاده از مواد شيرين كنندة مصنوعي مجاز نمي‌باشد. شكر مايع و سيروپ گلوكز با تكامل روش صنعتي هيدروليز نشاسته اهميت اقتصادي زيادي پيدا كرده‌اند. قند انورت نيز نوعي شربت شكر مي‌باشد كه در اثر حرارت دادن ساكارز در حضور اسيدها و يا آنزيم‌ها و تبديل به گلوكز و فروكتوز تهيه مي‌گردد. از شيرين‌كننده هايي كه داراي 42 درصد فروكتوز و 51 درصد دكستروز مي‌باشند نيز در صنعت نوشابه‌سازي استفاده مي‌شود اين مايع قندي در مقابل تخمير ميكروبي داراي مقاومت و قدرت بيشتري نسبت به ساير شيرين كننده‌ها در طول نگهداري و انبارداري  مي‌باشد.
از مهمترين مواد شيرين كننده مصنوعي ساخارين، سيكلامات. گلوسين و چندين مادة ‌ديگر هستند. شيريني سيكلامات 60-40 مرتبه بيشر از ساكارز مي‌باشد ولي مصرف آن در سالهاي 1970-1969 ممنوع شد.
جهت پايداركنندگي نوشابه از اسيدهاي خوراكي مانند اسيدتارتاريك،‌  سيتريك، لاكتيك، ماليك و فسفريك استفاده مي‌‌شود. نوشابه‌هايي داراي بهترين ترشي هستند كه اسيديته آنها معادل 2-1 گرم اسيد تارتريك در يك ليتر آب مقطر باشد. غلظت گاز كربنيك نيز در طعم‌ ترشي نوشابه موثراست.
رنگها بر اساس منشاء آنها به دو دسته رنگهاي طبيعي و مصنوعي تقسيم مي‌شوند. رنگهاي طبيعي داراي سه منشاء اصلي معدني (اكسيد فريك)، گياهي (كارامل) و حيواني(كارمين) مي‌باشند.
كارامل را بعنوان امولسيون كننده نيز ميتوان مصرف نمود. اسانسهاي معطر مانند ميخك،‌ زنجبيل، دارچين، نعناع و ديگر مواد در نوشابه ممكن است معلق باشند. خاصيت امولسيون كندگي كارامل موجب مي‌شود كه فرآورده نوشيدني بدون احتياج به مواد امولسيون كننده ديگر از پايداري مناسبي برخوردار باشد. رنگهاي مصنوعي در سه گروه آنيوني، كاتيوني و غيريوني تقسيم مي‌شوند. در صرف مواد رنگي بايد دقت شود كه در مقابل اسيدي مقاوم بوده، تيرگي و  اثر طعمي نداشته باشد. امروزه در نوشابه‌سازي از اسانسها و ساير مواد طعم دهنده بطور وسيعي استفاده مي‌شود.
در ليمونادها اسانسهايي با طعم انواع توتها،‌ گياهان معطر،‌ زنجبيل و كنين و براي نوشابه‌هاي با عصارة كولا مواد رايحه‌دار مانند زنجبيل،‌ بهار نارنج،‌ هل و غير استفاده مي‌شود.
نگهداري و محافظت فرآورده‌هاي غذائي خصوصا نوشابه‌ها بدليل قابليت تخريب آن ضروري مي‌باشد. در نوشابه‌ها تغيير رنگ، ويسكوزيته و رشد ميكروارگانيزمها به مرور زمان صورت ميگيرد. لذا در نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار از تركيبات اسيد بنزوئيك، اسيد فسفريك بعنوان نگهدارنده استفاده مي‌شود.
جهت تهية ‌امولسيون‌هاي مواد خوراكي از جمله نوشابه از امولسيونهاي گوناگون مانند استرا اسيد چرب با پلي گليسيرين‌ها،‌ منوگليسيريدها،‌ دي‌گليسيريدها و فسفاتيدها استفاده مي‌شود. همه اينها براساس ساختمان هتروپلار داراي وجه مشترك در داشتن گروه‌هاي هيدروفيل و ليپوفيل مي‌باشند.
مواد مؤثر كولا عبارتند از: كافئين و تئوبرومين. ماده موثر كولا محرك سيستم اعصاب مي‌باشد.
تكنولوژي، تهيه و ساخت نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار شامل مراحل زير مي‌باشد:‌
الف- مخلوط كردن اجزاء تشكيل دهنده نوشابه
ب- افرودن آب گاز دارد
ج- شستن و استريل شيشه‌ها
د- بسته‌بندي كردن
هـ- سيستم كنترل
در مرحلة مخلوط كردن اجزاء، شربت شكر با غظت معين در دماي 75 درجه سانتيگراد به مدت 20 دقيقه پاستوريزه مي‌شود. به اين شربت عصارة اصلي، اسيدهاي خوراكي، مواد رنگي، اسانس‌ها و مواد محافظت‌كننده اضافه مي‌شود.
آب تصفيه شده پس از سرد شدن به قسمت كربوناتور هدايت مي‌گردد كربنه كردن موجب گاز دار شدن و در نتيجه مطبوع و دلچسبت شدن نوشابه مي‌گردد.
بطريها قبل از اينكه پر شوند بايد تميز و بهداشتي شوند. براي اين منظور داخل و خارج بطري‌هاي نوشابه با محلول قليايي و آب داغ شسته و سپس آب كشيده مي‌شوند. و پس از پر شدن و دربندي، برچسب زده مي‌شوند در انتها بطري‌هاي نوشابه بازرسي و كنترل كيفي مي‌گردند.
تهيه گياهان دارويي:
بررسي گياهان ايران اعم از دارويي و غيردارويي توسط گياهشناسان ايراني صورت گرفته است. نمونه‌هايي از اين گياهان در موزه‌هاي گياهشناسي انگلستان و فرانسه نگهداري مي‌شود….

فهرست مطالب

 • خلاصه‌اي از گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار 1
  بجاي نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار 1
  كلياتي در مورد نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 9
  تهيه گياهان دارويي: 12
  گزارش طرح جايگزيني عرقيات سنتي گازدار با نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار 15
  1-مقدمه 15
  2- كلياتي در مورد نوشابه‌هاي گازدار 17
  تاريخچه: 17
  مواد مصرفي در تهية نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 18
  نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 18
  تقسيم بندي آشاميدني‌ها بر اساس مواد اوليه و ساير مواد مصرفي 19
  آبهاي آشاميدني: 19
  آبهاي درماني: 19
  شير بعنوان نوشابه (Milk drinks): 19
  نوشابه‌هاي گازدار از موادمصنوعي: 20
  نوشابه‌هاي گازدار از مواد گياهي:‌ 20
  الف) عصاره‌ها: 21
  بررسي ساير مواد مصرفي در نوشابه‌هاي غيرالكلي گازدار: 24
  ب) آب: 25
  پ) مواد شيرين كننده: 26
  ت) اسيدهاي خوراكي: 29
  ث) مواد رنگي: 31
  د) اسانسها: 34
  اسانس دارچين: 34
  اسانس ليمو: 35
  ذ) پايدار كننده‌ها: 35
  ر) امولسيون كننده‌ها: 36
  ز) مواد كافئين‌دار: 37
  طرز تهيه و ساخت نوشابه در كارخانه: 38
  3- گياهان داروئي 41
  الف- بررسي گياهان ايران اعم از دارويي و غيردارويي توسط گياهشناسان: 41
  ب- مناطق ايران از لحاظ رويش گياهي: 42
  پ- جمع‌آوري گياهان دارويي: 43
  معايب گياهان دارويي خودرو يا وحشي:‌ 44
  محاسن گياهان دارويي كشت شده: 46
  ت- كشت و تكثير گياهان دارويي: 46
  زمان  جمع‌آوري گياه: 47
  سن گياه: 48
  ث- خشك كردن گياهان: 49
  1- خشك كردن در هواي آزاد: 49
  2- خشك كردن با حرارت مصنوعي: 50
  د- جدا كرن ناخالصيها: 50
  ذ- آسياب كردن گياه: 51
  و-تهيه عصاره جهت آزمايشات: 51
  1- جمع‌آوري جهت تشخيص و تعيين نام علمي و تشكيل هر بار يوم: 52
  2- جمع‌آوري به منظور انجام آزمايشات: 53
  4- بررسي گياهان تيره نعناع 53
  الف) گياه شناسي تيره نعناع Labiate: 53
  اختصاصات تشريحي: 54
  ب) مرزه Satureia Hortensis: 55
  مشخصات گياه شناسي:‌ 56
  موارد مصرف پزشكي: 57
  تركيبات شيميائي: 58
  پ- ريحان: 58
  خصوصيات گياه شناسي:‌ 59
  محل رويش: 61
  موارد مصرف:‌ 61
  تركيب شيميايي: 62
  ت) پونه Mentha pulegium: 62
  خصوصيات گياهشناسي: 62
  موارد مصرف پزشكي: 63
  تركيب شيميايي: 63
  ث) اسطوخودوس Lavandula Stoechas L.: 63
  مشخصات ظاهري: 63
  تركيب شيميائي:‌ 65
  خواص درماني: 65
  ج) مرزنگوش Origanum majoranal.: 65
  مشخصات ظاهري:‌ 65
  تركيبات شيميائي: 66
  خواص درماني و داروئي: 66
  چ) كاكوتي: 66
  خصوصيات گياهشناسي: 67
  مواد مصرف پزشكي:‌ 67
  محل رويش: 67
  ح) آويشن: 67
  مشخصات ظاهري: 68
  محل رويش: 68
  موارد مصرف پزشكي: 69
  تركيب شيميائي:‌ 69
  تقلبات: 69
  ر) باديان رومي: 70
  خصوصيات گياهشناسي: 70
  خصوصيات ميكروسكوپي: 70
  خواص درماني: 71
  محل رويش: 71
  5- بررسي گياهان تيره جعفري 72
  الف- زيره سبز Cuminum Cyminum L: 72
  مشخصات ظاهري:‌ 74
  منطقه رشد و نمو: 74
  خواص درماني و مصرف: 75
  مصرف: 75
  مشخصات اسانس: 75
  تقلب: 76
  ب- زيره سياه Carm Carvi L.: 76
  خصوصيات گياه‌شناسي: 76
  منطقه رشد و نمو: 77
  موارد مصرف و خواص درماني: 77
  تركيب شيميائي: 77
  پ) شويد Anethum Graveolens L.: 77
  مشخصات ظاهري: 78
  محل رويش در ايران: 78
  خواص درماني: 78
  ث- گشنيز Coiandrum Sativum: 79
  خصوصيات ظاهري: 79
  منطقه رشد و نمو: 79
  محل رويش در ايران: 80
  مصرف: 80
  6- تيره پروانه داران 80
  الف- شيرين بيان Glychrrhiza Glabrat: 80
  مشخصات گياه: 80
  محل رويش: 81
  خواص درماني: 81
  تركيب شيميائي: 81
  7- بررسي مهمترين گلهاي دارويي 82
  مهمترين گلهاي دارويي:‌ 83
  الف- گل بهار نارنج: 83
  محل رويش: 83
  تركيبات شيميايي اسانس: 84
  آب مقطر بهار نارنج: 84
  خواص درماني بهار نارنج: 85
  ب- ميخك: 86
  موارد مصرف: 86
  تركيب شيميايي: 86
  موارد مصرف اسانس ميخك: 87
  پ- گل كاوزبان Borago officinalis L.: 87
  مشخصات ظاهري:‌ 87
  محل رويش: 88
  تركيب شيميايي:‌ 89
  خواص درماني: 89
  آب مقطر گل گاوزبان:‌ 90
  ث- گل هميشه بهار Calendula officinalis L.: 90
  مشخصات ظاهري: 90
  تركيب شيميائي: 91
  خواص درماني: 91
  مصرف داروئي: 92
  محل رويش: 92
  8- بررسي عرقيات گياهان داروئي ايران 92
  الف- مقدمه: 92
  ب- آب‌هاي مقطر دارويي (عرقيات): 96
  پ- تقسيم‌بندي عرقيات: 96
  الف- عرقيات طبيعي: 97
  عرقيات مصنوعي: 97
  ت- فساد آبهاي مقطر دارويي: 102
  ث) تغييرات آبهاي معطر در طي دوره انباركردن: 105
  ج- آزمايش تعيين بازدهي عرقيات: 105
  تيرة نعناع: 106
  تيره جعفري: 106
  تيره نارنج: 106
  9- بررسي اسانسها 106
  الف- تعريف اسانس: 106
  ب- طرز تهيه اسانس‌ها: 108
  پ) طرز تشخيص مواد موجود در اسانس: 110
  تين لايركروماتوگرافي 110
  الف- طرز تهيه پليت: 110
  ب- طرز نگهداري: 110
  ج) مكانيسم بالا رفتن حلال: 111
  نتايج آزمايشات: 111
  تركيبات اسانس زيره سبز: 111
  د- آلفاپي نن و پي نن را سيميك 111
  اسانس بهار نارنج: 113
  اساس باديان رومي (آنيس): 114
  10- استفاده از گياهان در تهيه نوشابه 115
  الف- مطبوع كردن نوشابه با استفاده از گياهان: 115

116 صفحه

,

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی كشورمان فراهم كرد. در این گردهمایی دست اندركاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشكلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شركت های ایرانی به پروژه های داخل كشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است كه سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی كشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شركت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندركاران است. موضوعی كه وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند كلاسه در خارج از كشور مطرح كرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شركت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تكنولوژی بالاتر معطوف كرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست كه در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندركاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشكلاتی كه حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادركنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذكور تضمین سپاری كنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه كشورهای رقیب از فعالیت شركت های خود در كنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یكسان سازی نرخ ارز ازجمله مشكلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در كنار آن شكل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذكور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشكلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذكور همراه بوده اما اكنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شركت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یكی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شركت های ایرانی است كه سبب شده تا شركت های مذكور با اتكاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شركت های رقیبی از تركیه یا سایر كشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذكور تخصیص یك درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط كردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات كالا، ازجمله عواملی بوده كه موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شركت های مذكور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شركت های ایرانی خارج از كشور تعطیل شدند….
 • فهرست مطالب
 • بازاریابی کالاهای غیر نفتی 4
 • صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها 5
 • برخورد ایجابی با صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی 10
 • برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی 13
 • • سرمایه گذاری های ایرانی در خارج 14
 • • آزادسازی تجارت خارجی 15
 • •تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی 16
 • پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵ 17
 • جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی 28
 • جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی 32
 • ● صادرات در چرخه اقتصاد كشور 34
 • ● كسری تراز تجاری 35
 • ● رویكرد ورود به بازارهای جهانی 36
 • ● موانع دستیابی به بازارهای جهانی 37
 • ● سناریوی خصوصی‌سازی 38
 • آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات 39
 • ● تشویق‌های صادراتی 42
 • ● نتیجه‌گیری 42
 • حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی 43
 • صادرات غير نفتي 46
 • مشکلات و موانع صادرات غيرنفتى 48
 • مشکلات داخلى 48
 • مشکلات بين‌المللى 48
 • مبانى اجتماعى بازاريابى 48
 • تعريف بازاريابى 50
 • نياز 50
 • کالا 51
 • مبادله 52
 • معامله 52
 • مديريت بازاريابى 53
 • مشكلات صنعت فرش دستباف كشور 66
 • فرش ايراني، هويت از دست رفته 72
 • تداوم سير نزولي صادرات فرش 74
 • اختلاف در آمار صادرات 76
 • بحران مالكيت معنوي فرش ايراني 78
 • فرصت‌ها از دست مي‌رود 79
 • منابع :83

80 صفحه

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو

مقدمه
سالهاي آغازين قرن بيست و يکم ـ سالهايي که بشر متمدن، سال‌ها چشم انتظار رسيدن آن بوده است نويد بخش آسايش نيست و چالش‌هاي پيش روي انسان‌ها و تمدن‌ها، در اين سالها بيش از هميشه تاريخ به چشم مي‌آيد. کشورها و تمدن‌ها مي‌کوشند در آشوب‌ها و دگرگوني‌هاي نامنتظره‌اي که پيش مي‌آيد، کمترين زيان را ببينند و بيشترين بهره را نصيب خود کنند، نبردلي آرام و بي وقفه بسوي برتري که در آن پيروزي با قدرتمند ترين‌هاست. بي شک، ثروت ملي و توان اقتصادي يکي از بارزترين عوامل برتري و سرآمدي کشورها در اين ساله است و ثروت آفريني از مسير عافيت طلبي نمي‌گذرد. پس بايد قرن جديد را قرن رقابت ملتها و کشورها دانست و در اين ميدان پيروزي با هوشمندترين و پرتلاش ترين‌هاست. از آنجائيکه کنجگاه‌هاي اقتصادي و سازمانهاي بخش خصوصي و دولتي، موتور محرک اقتصاد ملي هستند، شايد اصلي ترين سئوال پيش روي ملتها اين باشد که چگونه مي‌توان راه را براي رشد و سرآمدي سازمان‌ها گشود. به نحوي که بتوانند در عرصه رقابت جهاني پيروز شوند؟ کدام دانش و آگاهي مي‌تواند زمينه ساز تحول سازماني و به تبع آن تحولي ملي باشد؟ سئوالي که لسترتارو (Lester Thurow) اقتصاد دان بزرگ آن را اينگونه مطرح مي‌کند ملتها، چگونه بايد ساختار و سازمان خود را عوض کنند تا فضا و محيطي ايجاد شوند که بذر دانش در آن برويد و ببالد و راه را براي افزايش ثروت ملي بگشايد؟ به همين دليل چنين به نظر مي‌رسد که جستجوي سرآمدي سازماني، يکي از اصلي ترين چالش‌ها در خود و کلان اقتصادي است.
مدلهاي سرآمدي (تعالي) کسب و کار(Business Excellence Models)، پاسخي است به اين سئوال که سازمانها برتر چگونه سازماني است، چه اهداف و مفاهيمي‌را دنبال مي‌کند و معيارهايي که بر رفتارهاي آن حاکم هستند چيستند. امروزه اکثر کشورهاي دنيا، با تکيه بر اين مدل جوايزي را در سطح ملي و منطقه‌اي ايجاد کرده اند که محرک سازمان‌ها و کسب و کارها در تعالي، رشد و ثروت آفريني است. جايزه دمنيك در ژاپن، جايزه بايدريج در ايالات متحده آمريکا و جايزه اروپايي کيفيت [European Quality Award (EQA)] که توسط بنياد اروپايي مديريت کيفيت [European Foundation For Quality Management (EFQM)] ايجاد شده و به مدل EFQM معروف است در سه قطب اقتصادي بزرگ سده اخير يعني ژاپن، آمريکا و اروپا اصلي ترين نمونه از اين جوايز هستند. در بين اين مدلها، مدل EFQM عموميت و استقبال بيشتري در سطح جهان يافته است و الگويي براي بسياري کشورهاي ديگر در طراحي اين جوايز بوده است. از سويي تعدد کشورهاي اروپايي که اين مدل را پذيرفته اند و سازمانهايي كه در شرايط مختلف اقتصادي و اجتماعي در اين كشور، با بهره‌گيري از اين مدلها به موفقيت دست يافته‌اند، موجب مي‌گردد که جذابيت اين مدل براي الگو برداري توسط شرکتها و سازمانهاي ايراني بيشتر شود.
اقدام اخير موسسات مطالعات بهره وري و منابع انساني در پايه گذاري جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني (به عنوان متولي اصلي اين جايزه از جانب وزارت صنايع و معادن در سطح ملي) گامي‌خجسته در جهت ايجاد يک مدل سرآمدي سازماني براي ايران و زمينه ساز اشاعه فرهنگ سرآمدي و برتري جويي در بين سازمان‌هاي ايراني است. از آنجا که مدل ايراني تعالي سازماني از بسياري جهات به مدل EFQM شبيه و به سوي اين مدل همگرا است، آشنايي دقيق با اين مدل، براي بسياري از متوليان سازمان‌ها و کسب و کارهاي ايران امروز نيازي چالش برانگيز است.
مسابقه آغاز شده است موج سرآمدي جويي و تلاش براي دستيابي به تعالي، حرکتي نو به سازمانهاي صنعتي بخشيده است به طوري که در نخستين فراخوان جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در بخش صنعت و معدن ايران (که به همت وزارت صنايع و معادن و توسط موسسات مطالعات بهره وري و منابع انساني برگزار مي‌شود) بيش از يک صد و پنجاه شرکت برتري جويي ايراني ابراز علاقمندي کرده اند و اين موضوع نويد بخش اين است که صنعت امروز ايران عطش و نياز به نوگرايي و نوانديشي دارد. نتيجه اين تغيير ديدگاه، جامع نگري و بهره گيري از بهترين دست آوردها در کسب و کار جهاني و هم سنجي با آنها رقابت پذيري در بازار است، بازاري که در هر جاي دنيا باشد جهاني است و تعالي در آن شرط بقاست.
مدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح مي‌شود که در جهان بيش از 70 مدل سرآمدي و 90 جايزه کيفيت وجود دارد که عموما بهره گرفته از مدلهاي EFQM و به بالتدريج بوده و به سوي يکديگر همگرا شده اند…..

فهرست مطالب

 • فصل اول (مقدمات و كليات)
 • مقدمه
 • اهميت موضوع
 • تعريف موضوع
 • بیان مسئله
 • فرضیات تحقیق
 • اهداف مطالعاتی
 • تاريخچه مطالعاتي
 • تاريخچه كارخانه
 • تعريف اصطلاحات
 • فصل دوم (مرور مطالعاتي)
 • بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM‌
 • بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM
 • بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل EFQM
 • بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل EFQM
 • تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM
 • معرفي مفاهيم
 • سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM
 • آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل EFQM
 • تشريح معيارها و زير معيارها در مدل EFQM به انضمام توضيحات تشريحي
 • ساختار مدل EFQM‌‌
 • منطق RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM
 • اجزاء تشكيل دهنده منطق RADAR
 • تعريف عناصر RADAR
 • روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
 • مقدمه ارتباطات
 • نقش ارتباطات
 • فرآيند ارتباطات
 • هت جريان ارتباطات
 • انواع شبكه‌هاي ارتباطي
 • انتخاب كانال ارتباطي
 • راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط
 • خصيصه‌هاي ارتباط موثر
 • چك ليست روشهاي برقراري ارتباط
 • موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد
 • فصل سوم (بررسي وضعيت EFQM در شركت)
 • خود ارزيابي در مدل EFQM‌
 • تعريف خود ارزيابي
 • مزاياي خود ارزيابي براي سازمان
 • مراحل عمومي خود ارزيابي
 • رهيافت‌هاي خود ارزيابي در مدل EFQM‌
 • رهيافت پرسشنامه
 • – مزاياي رهيافت
 • – ريسك‌هاي رهيافت پرسشنامه
 • رهيافت نمودار ماتريسي
 • – مزاياي رهيافت نمودار ماتريسي
 • – ريسك‌هاي رهيافت نمودار ماتريسي
 • رهيافت كارگاه
 • – مزاياي رهيافت كارگاه
 • – ريسك‌هاي رهيافت كارگاه
 • رهيافت پروفرما
 • – مزاياي رهيافت پروفروما
 • – ريسك‌هاي رهيافت پروفرما
 • رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
 • – مزاياي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
 • – ريسك‌هاي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
 • مقايسه بين رهيافت‌هاي مختلف و انتخاب مناسبترين روش رهيافت
 • تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش اميتاز دهي
 • كارت مسير ياب
 • – نحوه امتياز دهي حوزه هاي 9 گانه مدل EFQM‌در كارت مسير ياب
 • جمع بندي و خلاصه ای از روشهای خود ارزيابي
 • بلوغ سازماني و ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي
 • خلاصه روش خود ارزيابي
 • سطوح سرآمدي در مدل EFQM‌و فرآيند دريافت جايزه
 • سطوح تعالي
 • تدوين اظهار نامه EFQM سال 83 در شركت هپكو
 • گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان
 • لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83
 • فصل چهارم (ارائه و تجزيه و تحليل داده ها)
 • بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
 • جهت های ارتباطی
 • تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 • ارائه و تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه
 • فرضيه اول
 • فرضيه دوم
 • فرضيه سوم
 • فرضيه چهارم
 • فرضيه پنجم
 • فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
 • ارائه پيشنهادات و راهكارها
 • ضمائم و پيوستها

205 صفحه

پروژه ای با موضوع ایجاد صنعت چاپ

تعریف چاپ:چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده،حروف،عکس،طرح،نقش و…)روی حامل چاپ و نیز تکثیر ان به شمارگان زیاداست. نیاز جامعه:صنعت چاپ از زمره صنایعی است که وجود انها بستگی زیادی به میزان پیشرفت فرهنگ و دانش جامعه دارد.هر چه جوامع از نظر علوم و فنون و پیشرفتهای اجتماعی به دستاوردهای تازه تری برسند،به همان نسبت نیاز انها به صنعت چاپ بیشتر میشود.به همین دلیل است که سرعت پیشرفت و تغییرات در صنعت چاپ تقریبا” به روز رسیده است و هر روز در این صنعت پدیده ای تازه به خدمت گرفته میشود.
پیشرفت:از زمان اختراع چاپ با حروف متغیر و ساخت پرس چوبی توسط گوتنبرگ بیش از 560 سال نمیگذرد.در این مدت صنعت چاپ به تحولات شگرفی دست یافته است.تا جایی که حتی چاپخانه های کوچک ،در تمام دنیا از جمله ایران ،از دستگاههای بسیار پیشرفته ی الکترونیکی و کامپیوتری استفاده میکنند.بدیهی است این میزان پیشرفت و بکارگیری تجهیزات مهم به ضرورت و نیاز جامعه (قانون عرضه و تقاضا)بستگی دارد.از این رو در تمام دنیا چاپخانه ها ناگزیرند خود را با نیاز بازار مصرف تطبیق دهند و برای انجام سفارشات متنوع و با کیفیت بالا در زمان کم دستگاه های جدید را به خدمت بگیرند.
هم اکنون در برخی از لیتوگرافی های ایران از دستگاه های پیشرفته اسکنر(تخت و سیلندری) حرفه ای و ایمیج سترو پلیت سترجهت تفکیک عکس ها و تهیه فیلم و زینک استفاده می کنند. در حالی که در قدیم برای تفکیک رنگ و تهیه زینک از دوربین های عمودی و افقی و دستگاه های کنتاکتفو برای تهیه زینک از دستگاه قید کپی استفاده میشود.همچنین در برخی از چاپخانه ها از ماشین های پیشرفته با کنترل کامپیوتری ،معروف به CPC استفاده میکنند.

فهرست مطالب

 • سوابق ثبتي مجري طرح: 31
 • مشخصات سهامداران و ميزان سرمايه: 31
 • سوابق تجربي و عملي مديران: 32
 • مجوزات قانونی: 34
 • هدف پروژه: 36
 • نیروی انسانی بخش ها مختلف پروژه: 36
 • معرفی تولیدات و پیش بینی ظرفیت تولیدی: 37
 • مواد اولیه اصلی: 38
 • مراحل و روش تولید: 38
 • مشخصات ماشین الات و ظرفیت انها: 39
 • پرسنل بخش تولید: 40
 • پرسنل بخش غیر تولید: 42
 • جداول مواد اصلی در ظرفیت مورد انتظار: 43
 • توزيع جغرافيايي: 51
 • ملاحظات بازاريابي: 51
 • توزیع: 52
 • بازار مصرف کننده: 53
 • بازار خريد واسطه: 53
 • رقابت در بازار: 53
 • روشهای رقابت: 55
 • هدف تبليغات: 55
 • روشهای بازاريابي در چاپخانه: 56
 • پیام تبليغاتي: 57
 • ميزان سرمايه گذاری طرح: 60
 • تیغه چيني 20CM گچ و خاک- سفيد کاری-رنگ ديوارها 65
 • تیغه چيني 20CM گچ و خاک- سفيد کاری-رنگ ديوارها 66
 • موزائيک کف اتاق ها 67
 • سنگ کاری تا ارتفاع 1 متر در ديوارهای داخلي 69
 • کارهای فولادی سبک 74

157 صفحه

الکیلتها مکملهای پاک برای بنزین

چكيده: انسان امروزي در پي تامين زندگي راحت و مرفه و درعين حال سالمي براي خود است. تجهيزات پيشرفته الكترونيكي و رشد لحظه به لحظه علوم كامپيوتري در جهت تامين همين نياز است. وسايل نقليه جديد نيز ناگفته پيداست كه در همين مسير در حال حركتند. سرعت بيشتر در عصر سرعت، آرزويي است كه پاياني براي آن تصور نمي‌شود. از همين رو كمپاني‌هاي عظيم و خرد اتومبيل‌سازي سرتاسر دنيا حتي يك لحظه را در اين خصوص از دست نمي‌دهند كه مبادا  بازار خود را به غير واگذار كنند. در اين ميان آنچه كه توجه همگان را به خود جلب مي‌كند سوخت مورد نياز اين مركبهاي تيزروست. بخش عمده‌اي از اين سوخت، اختصاص به بنزين دارد. بنزين از زماني كه اولين خودرو بنزيني ساخته شد به جرات مي‌توان گفت مهمترين و استراتژيك‌ترين فرآورده نفت محسوب مي‌شود. فرآورده‌اي كه نه تنها از نظر اتومبيل سازان و اتومبيل سواران مورد توجه است بلكه براي اقتصاددانان و سياست‌مداران به ابزاري براي اعمال قدرت تبديل شده است.اين تحقيق قصد بررسي اهميت اين فراورده براي هيچكدام از گروههاي بالا را ندارد بلكه بيشتر سعي شده تا معرف سوختي سالم و پاك براي محيط زيست باشد. آري تا زماني كه محيط پاك و هوايي سالم نداشته باشيم نه مي‌توانيم اتومبيل بسازيم كه سوار شويم تا بخواهيم سياست بورزيم و در رفاه زندگي كنيم. از همين رو اين تحقيق در ابتدا به بررسي مشكلات بوجود آمده در ايالات متحده آمريكا بر اثر استفاده از MTBE به عنوان مكملي پاك براي بنزين كه ايجاد عدد اكتان بالا تر و درنتيجه سرعت بيشتر نمايد مي‌پردازد و در ادامه الكيليتها را به عنوان جايگزين مناسب و پاك براي MTBE معرفي مي‌نمايد. سپس فرايند الكيلاسيون را تشريح مي‌نمايد. پس از معرفي الكيلاسيون يكي از معروفترين فرايندهاي الكيلاسيون كه در آن از  به عنوان كاتاليست استفاده مي‌شود را ارائه مي‌نمايد. فصلي كه در انتها آمده است شبيه سازي 4 عدد از تجهيزات مطرح شده در فرايند مذكور است كه به وسيله نرم افزار HYSYS صورت گرفته‌است.
اميد آنكه اين تحقيق و تحقيقاتي از اين دست، به اعتلاي علم در ايران و رسيدن به نقطه‌اي مطلوب در جهان ياري رساند.
فهرست مطالب
 • فصل يكم، چرا الكيلاسيون؟ 1
 • 1-1-مقدمه 2
 • 1-2-وقايع در ايالت متحده 3
 • 1-3-حوادث خارج آمريكا 15
 • 1-4-نقش الكيل‌دار كردن در بنزين فرمول‌بندي شده 24
 • 1-5-دي‌مريزاسيون 25
 • 1-6- تغييرات به تكنولوژي الكيلاسيون HF 30
 • 1-7-تكنولوژي كاتاليست جامد 34
 • 1-8-خلاصه 35
 • فصل دوم، الكيلاسيون چيست؟ 37
 • 2-1-مقدمه 38
 • 2-2-خوراك 38
 • 2-3-فرآورده‌هاي الكيلاسيون 39
 • 2-4-كاتاليزور 39
 • 2-5-واكنشها 40
 • 2-6-متغيرهاي عملياتي 41
 • 2-7-روشهاي صنعتي الكيلاسيون 44
 • 2-8-بازدة فرآورده‌هاي الكيلاسيون 50
 • 2-9-فرآيند الكيلاسيون در ايران 50
 • فصل سوم، چگونگي الكيلاسيون 52
 • 3-1-مروري بر فرآيندها 53
 • 3-2-طراحي براي پروسه‌هاي خنك‌كننده اتوماتيك 85
 • فصـل چهارم، شبيه سـازي تجهيـزات با HYSYS 90
 • فهرست منابع 101
 • جدول 1-1 انواع بنزين اصلاح شده 5
 • جدول 1-2 بنزين اصلاح شده كاليفرنيا 6
 • جدول 1-3 13
 • جدول 1-4 16
 • جدول 1-5 17
 • جدول 1-6 18
 • جدول 1-7 20
 • جدول 1-8 23
 • جدول 1-9 24
 • جدول 1-10 28
 • جدول 1-11 33
 • جدول 1-12 35
 • جدول 2-1 شرايط عملياتي در روشهاي مختلف الكيلاسيون 43
 • جدول 2-2  عدد اكتان بنزين الكيليت برحسب مقادير مختلف ضريب F 44
 • جدول 2-3  نسبت ايزوبوتان به اولفين در مورد يك راكتور 5 منطقه‌اي 46
 • جدول 2-4 بازده فرايند‌هاي الكيلاسيون بر اساس اولفين ( پروپيلن،بوتن و پنتن) مصرفي 51
 • جدول 3-1 54
 • جدول 3-2 69-68
 • جدول3-3 71
 • جدول 3-4 75-74
 • جدول 3-5 80 ~76
 • جدول 3-6 87
 • جدول 3-7 88
 • فهرست نمودارها
 • عنوان صفحه
 • نمودار 3-1 58
 • نمودار 3-2 61
 • نمودار 3-3 63
 • نمودار 3-4 65
 • نمودار 3-5 81
 • نمودار 3-6 82
 • نمودار 3-7 راكتور سري فرآيند الكيلاسيون با كتاليزور اسيد 84
 • نمودار 3-8 فرآيند الكيلاسيون با راكتور سري و سردكن خودكار 84
 • نمودار3-9 صفحه‌ي جريان فرايند الكيلاسيون (كاتاليزور اسيد سولفوريك، خوراك پروپيلن – بوتيلن و سردكن خودكار) 89
 • شكل 1-1 ظرفيت جهاني الكيلاسيون 3
 • شكل 1-2 4
 • شكل 1-3 20
 • شكل 1-4 26
 • شكل 1-5 27
 • شكل 1-6 36
 • شكل 2-1 راكتور چند مرحله‌اي طرح شركت كلوگ 46
 • شكل 2-2 نمودار يك واحد الكيلاسيون با اسيد سولفوريك 46
 • شكل 2-3 راكتورHF فيليپس 48
 • شكل 2-4 نمودار واحد الكيلاسيون HF

200 صفحه

پروژه عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی

 

مقدمه
قبل از شروع بحث در مورد طراحي ساختاري بارهاي ديناميکي بهتر ان است که در ابتدا، اگاهي خواننده را در مورد خواص مواد به کار رفته محک زده و سطح دانش او را بالا ببريم. اين فصل با ويژگي‌هاي فيزيکي فولاد و اجزاي ساختاري ان در ارتباط و اولين نکته اين است که ويژگي‌هاي اين مواد به گونه‌اي است که بار و در نهايت قدرت پايداري را فراهم مي‌كند و بارهاي کاربردي را در مقابل بارهاي ساکن قرار مي‌دهد. نکته دوم ظرفيت نهايي اجزاي ساختاري مثل تير اهن و ستون ها است. و نکته اخر قدرت پايداري واحدي است که در طراحي ديناميکي محدود نمي باشد، به هر حال تعداد زيادي از مسائل در فصل بعدي بحث مي‌شوند که به جاي فشارهاي معمولي بر پايه قدرت پايداري نقطه اوج مي‌باشند، به همين دليل در نهايت اثرات ان در فولاد ساختاري به طور خلاصه بحث شده و بهتر ان است که اين موضوع را در طول فصل توضيح دهيم. بايد متذکر شد که در هيچ نقطه‌اي در اين فصل عامل امنيتي در محاسبات قدرت پايداري وجود ندارد و فرض شده است که عامل امنيتي در طراحي بارها گنجانده شده باشد.

فهرست مطالب

 • مقدمه 5
 • 2-1- ويژگي‌هاي طراحي 5
 • 3-1- خواص ديناميکي 8
 • 4-1- قدرت و پايداري اهن 10
 •    پايداري و مقاومت خم و انحنا 10
 • حداقل قسمتهاي زير براي ممانعت از خمش محلي توصيه مي‌شود. 13
 • B ـ خميدگي جانبي: 13
 • حداكثر گشتاور طرح مورد نظر Fb(S) 15
 • 5-1- قدرت و مقاومت ستون‌هاي بارگيري شده از لحاظ محوري 16
 • 6-1- قدرت و پايداري ستون‌هاي تير اهن 18
 • رفتارمواد تحت اثربارهای ديناميکی 19
 • کمانش جانبی تيرستون ها 19
 • 7-1- اتصالات 21
 • پيچ‌های پرمقاومت (ASTM A325) 22
 • 8-1- خستگی 22
 • مراجع (REFERENCES) 24
 • فصل دوم 25
 • رفتاربتن واجزاء تشکیل دهنده ساختاربتنی تحت اثرباردینامیکی 25
 • 1-2- مقدمه 25
 • 2-2- ویژگی‌های فشاری وکرنشی بتن ساده 26
 • 3-2 خصوصیات بتن قابل انبساط فشار- کشش 29
 • 4-2 مقاومت برشی بتن 31
 • 5-2 خصوصیات فولاد تقویت شده: 31
 • b)-  رفتار تحت بارگیری تکراری: 32
 • 2-6: رفتار خمشی بتن مسلح 34
 • b)- رفتار مواد تحت بارگذاری دینامیکی 39
 • 2. 7. عملکرد نیروی کششی بتن تقویت شده: 42
 • a) عملکرد ساکن: 42
 • 2-8 رفتار ترکیبات بتن 46
 • رفتار ستونهای بتن مسلح (بتن ارمه ) 46
 • استحکام نهایی ستون به این صورت میباشد 47
 • b ) رفتار بارهای متمر کز ساکن: 48
 • 9-2 ارزیابی رفتار ستون تحت اثر تغیر شکل نسبی سریع 50
 • 10-2 رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح و تیرهای عمیق 51
 • a)- رفتار ساکن دیوارهای برشی: 52
 • 11-2- پيوند و اتصال بين قسمتهاي تقويت شده و بتن 56
 • 3.1: محدودیت های کاربرد نظریه و بررسی ان : 58
 • 2-3 :تعاریف اصلی وخاص: 60
 • 3.3: نوسان ازاد غیر مرطوبی سیستم یک درجه : 62
 • 4-3)- ارتعاش نيروي غيرميراي سيستم يك درجه‌اي 64
 • 5-3)- ارتفاع نيروي ميراي سيستم يك درجه‌اي 67
 • 6-3) . ضريب بار ديناميکی – سيستم يک درجه ناميرا – بارگذاری ديناميکی سينوسی 70
 • 7-3) ضريب بار ديناميکی ـ سيستم های يک درجه ناميرا ـ بارگذاری  تکانشی متغير 75
 •  = انرژي جنبشي 175
 • زماني كه معادلات چند مجهولي single-order: 227
 • حالا اگر f=u ، سپس معادله (8-32) برابر با (8-33) مي شود. 227
 • شکل 10.1 منحنی فشار – انفجار 263
 • فصل نهم 269
 • 2-9)كامپیوترهای انالوگ : 270
 • 3ـ9 ) محاسبات ديجيتالي(عددي) سريع : 279
 • فصل دهم: 292
 • مقدمه ای برای طرح مقاومت در برابر جریان باد.(موج انفجار) 292
 • 2-10 : پدیده سلاح : 292
 • 3-10 : سازه ی مقاوم . 295
 • 10.4- نتیجه ی لازم . 298
 • فصل يازدهم : 301
 • 1-11)-  نگاه كلي / خلاصه : 301
 • c: گسيل امواج هوايي ناشي از انفجار در ارتفاع معين 308
 • d: مقياس پديده گسل 312
 • 2-11)- بار روي سازه‌ها 313
 • 3 . 11 تشعشع 348
 • فصل دوازدهم 357
 • رفتار ساختمان ها زير بارهاي انفجار 357
 • 1-12 مقدمه: 357
 • 2-12- اطلاعات هيروشيما و ناگازاكي: 358
 • 3-12 ازمايشات هسته اي: 363
 • فصل سيزدهم 369
 • بررسی وزش ، استحکام،  طراحی 369
 • 2 . 13 معیاری برای برنامه ریزی ساختمان : 369
 • 6-13. پناهگاه های پرسنل: 379
 • 7-13.معیار تغییر شکل برای طراحی پلاستیک: 379
 • 8-13-طراحي فونداسيون : 383
 • فصل چهاردهم 387
 • نمونه هايي از طراحي مقاومت بلاست. 387
 • f . طراحي تيراهن سقف ( تير حمال): 394
 • شکل 14.9 شرح دهنده ی نقشه ی یک ساختمان است که موقعیت دیوارهای برشی ان نمایش داده شده است . . 410
 • فصل پانزدهم 415
 • مبحث دستاوردهای نظری و ازمایشگاهی در باره ی طرح بهبود یافته مقاوم در برابر جریا ن هوا ( باد ) 415
 • 15.3- ویژگی های قوی عوامل ساختاری . 419
 • فصل شانزدهم: 422
 • زلزله‌ها وتاثیرات انها بر روی ساختارها 422
 • کالیفرنیا 424
 • حداکثر داده 424
 • فصل هفدهم 429
 • قوانین زلزله در ائین نامه های ساختمانی: 429
 • 2-17 ایین نامه: 429
 • 17.3.  ائین نامه ساختمان ژاپن. 435
 • بخش 4: بارهاي موجود در برف: 440
 • بخش 3.ساختمان بتن ارمه 446
 • مقطع 4.ساختمان پی 447
 • . JBC جدول 25] ظرفیت تحمل مجاز شمع ها [جدول 17.13] 449
 • 17.4.اصلاحیه های پیشنهادی در ضرایب زلزله ای ژاپن 450
 • 17.5-كد كميته ي مشترك براي بارهاي جانبي 451
 • فصل هیجدهم 459
 • روشهای طرح مقاومت در برابر زلزله : 459
 • 18.3) روشهاي ايستايي طرح ريزي : 461
 • 4-18طراحی ساختمانهای واقعی: 479
 • 5-18) مقايسه اي از طرح هاي لرزه اي توسط كدهاي مختلف: 493

500 صفحه

طراحی یک واحد ریفرمینگ با بخار در مقیاس صنعتی

مقدمه: گاز طبيعي غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههاي استخراج مي راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها, گاز آزاد شده و مخلوط را به بالاي چاه مي برد. در نفتهايي كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت  فشار آب قرار دارند, مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت هاي فوق اشباع مقدار گاز بيشتر است. همچنين رگه هايي وجود دارد كه فقط داراي گاز طبيعي است و نفت همراه ندارد. قسمت اعظم گاز طبيعي از متان تشكيل شده است و غير از متان, هيدروكربورهاي گازي ديگر از C2 تا C4 با مقادير متفاوت و همچنين هيدروكربورهاي بالاتر نيز در آن وجود دارد. گاز طبيعي ممكن است خشك و يا مرطوب باشد.
 • فهرست مطالب
 • مقدمه 5
 • فصل اول: 8
 • وضعيت گاز طبيعي در ايران و جهان 8
 • 1-1- مقدمه 9
 • 1-2- گاز طبيعي در جهان 9
 • 1-3- ذخاير و منابع 15
 • 1-4- چرا از گاز طبيعي استفاده مي كنيم؟ 17
 • 1-5- تكنولوژي هاي استاندارد گاز طبيعي 18
 • تبديل به مايع شدن                      تكنولوژي‌هاي توليد→حمل و نقل  → تبخير مجدد LNG 18
 • 1-6- سيماي صنعت گاز ايران 18
 • 1- 7- پالايش گاز طبيعي در ايران: 19
 • 1- 8- سيستم انتقال گاز طبيعي: 20
 • فصل دوم: 21
 • روشهاي توليد گاز سنتز 21
 • 2-1- مقدمه 23
 • 2-1-1- اهميت گاز سنتز 23
 • 2-2- عمده مصارف گاز سنتز: 23
 • 2-3-1- گازي شكل كردن زغال سنگ (Coal Gasification) 25
 • 2-3-2- رفرمينگ بخار (steam reforming) 27
 • 2-3-3- رفرمينگ حرارتي خود به خود (ATR) 32
 • 2-3-4- اكسيداسيون جزئي (POX) 32
 • 2-3-5-  اكسيداسيون جزئي كاتاليستي (cpo) 33
 • 2-3-6- رفرمينگ دو مرحله اي 35
 • 2-3-7- رفرمينگ تبديل حرارتي (heatexchanger reforming) 35
 • 2-3-8- روش  هاي تركيبي ريفرمينگ 36
 • فصل سوم: 44
 • توليد گاز سنتز بطريق SMR 44
 • 3-1- شرح كلي 46
 • NG 46
 • Gas reforming 46
 • 3-2- مقدمه: 47
 • 3-3- تكنولوژي 48
 • 3-4-2- هيدروكربن هاي رفرمينگ بخار 51
 • 3-4-3- توصيف فرآيند و تجهيزات 52
 • 3-4-3-1- رفرمر Lurgi 52
 • 3-4-4- آرايش جاي گزين فرآيند 55
 • 3-4-3-1- پيش رفرمينگ (Prereforming) 55
 • 3-4-4-2- Co2 به عنوان خوراك اضافي 56
 • 3-4-5- بازيابي گرماي بازمانده 58
 • 3-4-6- قسمت سرمايش گاز دودكش 58
 • 3-4-7- قسمت سرمايش گاز رفرم شده 59
 • 3-5-1- چكيده 59
 • 3-5-2- شرح فرآيند و تجهيزات 60
 • 3-5-2-1- راكتور متانول 60
 • 3-5-2-2- چرخه سنتز متانول 64
 • 3-6-1- چكيده 65
 • 3-6-2- شرح فرآيند و تجهيزات 68
 • 3-6-2-1- تقطير با صرفه جويي در هزينه 68
 • 3-6-2-2- تقطير با صرفه جويي در انرژي 69
 • 3-6-2-3- روشهاي ديگر 71
 • 3-8-1- سيستم آب سرد 74
 • 3-8-2- سيستم گاز بي اثر, دستگاهها و منبع هواي پلنت 74
 • 3-8-3- سيستم مشعل 75
 • 3-8-4- ديگ بخار راه انداز 76
 • 3-8-5- واحد تصفيه آب 76
 • 3-8-6- ژنراتور نيرو 76
 • 4-1- مقدمه توليد گاز سنتز از گاز طبيعي به روش SMR 77
 • 4-2- شرح عمليات 80
 • CO 82
 • 16/0 82
 • سيستم تفكيك دي اكسيد كربن: 82
 • 4-2-1: رفرمينگ بخار و بازيافت حرارتي ( قسمت 100) 83
 • 4-2-2- تفكيك دي اكسيد كربن ( قسمت 200) : 85
 • 4-2-3- جداسازي هيدروژن ( قسمت 300 ) 86
 • تجهيزات مهم 91
 • ملاحظات 91
 • خلاصه بخش خدمات 92
 • GP 92
 • 4-3- شرح عمليات 92
 • شماره جريان 96
 • 4-4- برآورد هزينه (Cost Estimate) 96
 • كل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت 99
 • مواد خام 103
 • نتيجه گيري و جمع بندي: 111
 • منابع و مآخذ: 113
 • فصل اول:
 • وضعيت گاز طبيعي در ايران و جهان
 • 1-1- مقدمه
 • 1-2- گاز طبيعي در جهان
 • 1-3- ذخاير و منابع
 • 1-4- چرا از گاز طبيعي استفاده مي‌كنيم؟
 • 1-5- تكنولوژي‌هاي استاندارد گاز طبيعي
 • 1-6- سيماي صنعت گاز  ايران
 • 1-7- پالايش گاز طبيعي در ايران
 • 1-8- سيستم انتقال گاز طبيعي

115 صفحه