, ,

مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران

1 . مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران
1.1. تحولات جمعيت

الف) کل منطقه
منطقه 12 با حدود 1357 هکتار وسعت ، در مرکز تاريخي شهر تهران ، در سال 1357 داراي جمعيتي معادل 189625 نفر بوده است . علي رغم برخورداري از ويژگي هايي چون قدمت و ارزش تاريخي ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهري و در برگرفتن قلب تجارت شهر يعني بازار قديم تهران ، تحولات جمعيتي آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است.
اين منطقه تاريخي طي 20 سال اخير روند جمعيت گريزي مداوم ، خروج ساکنان قديمي و خانوارهاي متعارف و ورود مهاجران تهيدست در جستجوي کار را شاهد بوده است ، تا حدي که جمعيت منطقه از 301701 نفر در سال 1359 تا آخرين سرشماري در سال 1357 ، با نرخ رشد 86/2- درصد درسال کاهش يافته است ( جدول1 و نمودار 1).

جدول 1: جمعيت و تغييرات آن طي سال هاي 75- 1359 در منطقه 12
جمعيت سال 1359    جمعيت سال 1365    جمعيت سال1375    رشد
65-1359    رشد
75-1365    رشد
75-1359
301701    230657    189625    38/4-    94/1-    86/2-

نمودار 1: مقايسه جمعيت منطقه 12 تهران در 3 مقطع زماني:
1359 ، 1365، 1375

اين گريز پر شتاب جمعيت در حالي رخ داده که شهر تهران با نرخ رشد سالانه 36/1 در صد دائماً بر جمعيت خود افزوده است . در جدول شماره (2) و نمودارهاي (2) و (3) تغييرات جمعيت منطقه 12 و شهر تهران ، طي دوره زماني 75- 1359 ، و سهم جمعيت منطقه از کل شهر مقايسه شده .

جدول 2: مقايسه جمعيت و تغييرات آن طي سال هاي 75-1359 در شهر تهران و منطقه 12
محدوده مکاني    جمعيت سال 1359    جمعيت سال 1365    جمعيت سال 1375    رشد
65-1359    رشد
75-1365    رشد
75-1359    نسبت غيير
75-1359
شهر تهران    5444123    6042584    6758845    75/1    13/1    36/1    2/1
منطقه 12    301701    230657    189625    38/4-    94/1-    86/2-    61/0
سهم منطقه 12 از کل شهر    5/5    8/3    8/2    98/5-    3-    13/4-    –

نمودار 2: مقايسه تغييرات جمعيت تهران و منطقه 12 طي سال هاي 75-1359

همانگونه که در جدول (2) ملاحظه مي شود، سهم جمعيت منطقه از شهر تهران از 5/5 درصد در سال 1359 به 8/3 و 8/2 درصد در سالهاي 1365 و  1375 کاهش يافته است. البته شتاب اين کاهش در دوره 65-1359 به مراتب بيشتر از دهه بعدي است. در واقع ، علي رغم بالا بودن نرخ رشد طبيعي شهر تهران در فاصله 1359 تا 1365 ، منطقه 12، 5/23 درصد از جمعيت خود را در فاصله 6 ساله 65- 1359 بيرون رانده است. توجه به اين نکته حائز اهميت است که به بويژه در فاصله زماني مورد بحث کل کشور با رشد شتابان جمعيت و نرخهاي بالاي مواليد و باروري روبرو بوده است و جمعيت منطقه 12 تهران به دليل داشتن برخي شاخص هاي فرهنگي نظير پايين بودن سطح سواد زنان ، نرخ پايين اشتغال و فعاليت زنان و نظاير آن که در همين گزارش مورد بحث قرار خواهند گرفت ، در حد بالاي رشد طبيعي شهر تهران قرار داشته است و به همين دليل کاهش 23 درصد از جمعيت منطقه در سال 1359 دال بر خروج شمار بسيار بيشتري از جمعيت طي اين دوره بوده است.

نمودار 3: سهم جمعيت منطقه 12 از شهر تهران
در مقاطع زماني 1359و 1365 و 1375

چنانچه نرخ رشد سالانه جمعيت شهر تهران طي دوره 16 ساله 75- 1359 يعني 36/1 درصد را بر جمعيت پايه منطقه 12 در سال 1359 اعمال کنيم ، يعني فرض کنيم که اين منطقه نيز از رشدي هماهنگ با ميانگين رشد شهر تهران برخوردار بوده است به عدد 374492 نفر دست خواهيم يافت که تقريباً دو برابر جمعيت سال 1375 منطقه 12 است . به همين دليل کاهش 23 درصد از جمعيت منطقه نسبت به سال 1359 معرف گريز شمار بسيار بيشتري از جمعيت طي اين دوره بوده است.

نمودار 4: مقايسه تغييرات رشد جمعيت
طي سال هاي 75- 1359 در شهر تهران و منطقه 12

در واقع ، در حالي که نرخ رشد جمعيت شهر تهران در دوره 65- 1359 برابر با 75/1 و نرخ رشد جمعيت کل کشور برابر با 9/3 درصد در سال بوده است که از آن به عنوان نرخ رشد بي سابقه در تاريخ تحولات جمعيتي کشور ياد مي شود ، اما منطقه 12 با رشد منفي 38/4- درصد در سال شاهد گريز شتابان جمعيت از خود بوده است.

1.1. تحولات بعد خانواده و ساختار سني – جنسي
الف) بعد خانوار
در منطقه 12 تهران ، در سال 1359 ، 79953 خانوار زندگي مي کرده اند و ميانگين بعد خانوار در اين مقطع برابر با 77/3 بوده است . علي رغم کاهش جمعيت منطقه و کاهش شمار خانوار در مقطع 1365 به 57931 خانوار بعد خانوار در اين سال به 98/3  افزايش يافته است . اين در حالي است که ميانگين بعد خانوار در کل کشور در فاصله 1355 تا 1365 از 5 به 1/5 و در نقاط روستايي از 2/5 به 4/5 افزايش يافته ، اما در منطقه شهري اين شاخص تغييري نکرده و برابر با 8/4 بوده است . به اين ترتيب افزايش بعد خانوار منطقه 12 بيانگر مشابه بودن تغييرات رشد طبيعي منطقه با مناطق روستايي کشور و در واقع متأثر از بالا بودن شمار مواليد طي سالهاي 1359 تا 1364 است . اما اين مسئله که بعد خانوار منطقه همواره از ميانگين نقاط شهري کشور پايين تر بوده است ، عمدتاً به دليل وجود خانوارهاي مهاجر يک يا دو نفره است که به طور موقت و به منظور کار و فعاليت وارد منطقه شده اند . همين عامل و خروج خانوارهاي معمولي از منطقه موجب کاهش شاخص به 9/3 در سال 1375 شده است. جدول (7) بعد خانوار منطقه و نقاط شهري کشور را در سه مقطع زماني ارائه مي دهد:

جدول 7: تعداد جمعيت و خانوار طي سال هاي 75- 1359 در منطقه 12 شهر تهران

سال    جمعيت    خانوار    بعد خانوار    بعد خانوار نقاط شهري کل کشور
1359    301701    79953    77/3    8/4
1365    230657    57931    98/3    8/4
1375    189625    48600    9/3    6/4

همچنين بررسي توزيع خانوارهاي معمولي منطقه بر حسب تعداد افراد بيانگر آن است که سهم خانوارهاي يک و دو نفره در منطقه 12 از سهم اين نوع خانوارها در کل شهر تهران بيشتر است . نمودار (13) اين مقايسه را نشان مي دهد.

کد :3458 فرمت :ورد+منابع+جداول ونمودار صفحه :129

,

طهران بيش از آنكه تهران شود

تاريخچه:

طهران بيش از آنكه تهران شود، عبارت بود از منطقه اي بي نام و نشان، با كوچه هايي خاكي، خانه هايي خشت وگل، خيابان هايي ناهموار و بي درخت، 14 دروازه و جمعيتي چند هزار نفري كه در سال 1209 شمسي، آقا محمد خان قاجار آن را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد و جانشينان او در صدد افزايش وسعت و جمعيت تهران بودند و چهار دروازه تنها راههاي ورود و خروج به تهران محسوب مي شد كه عبارت بود از: 1- دروازه حضرت عبدالعظيم يا دروازه اصفهان.2- دوازه شميران.3- دروازه دولاب.4- دروازه قزوين.

درآغاز تهران جمعيت آن خيلي كم بود ولي بعد از توجه شاه طهماسب به تهران كم كم جمعيت زياد شد و در آن موقع شاه عباس صفوي نسبت به مرمت و نوسازي زيارتگاهها تمايل زيادي داشت و سفرهاي خارجي ناصر الدين شاه به فرنگ باعث ورود ماشين هاي دودي به تهران شد و در دوره آقا محمدخان تدريجاً اداراتي با عنوان احتسابيه تأسيس شد كه كاركنان آن محتسب ناميده مي شدند و داراي دو شعبه با عناوين احتساب و تنظيف داشت و محتسب كارهايش را زير نظر حكومت و شهردار انجام مي داد و كاركنان شعبه تنظيف هم موظف بودند با وسايل و امكاناتي ابتدايي، زباله ها را از گوشه و كنار شهر جمع كنند و افرادي را استخدام كرده بود كه با مشك كوچه و خيابان هاي شهر را آب پاشي كنند و مشروطه خواهان تصميم گرفتند كه به ساماندهي اوضاع شهر تهران بپردازند و كسي را به رياست شهر منصوب كنند و اجراي امور شهري را به عهده او بگذارند كه مسئوليت هايش مشخص باشد و آن ها را بر اساس اختياراتي مشخص و از قبل تعيين شده انجام بدهند كه اين همان مقدمه تأسيس بلديه شد.

ايجاد سازمان شهرداري تهران با عنوان بلديه، پس از استعفاي ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله به عنوان نخستين كابينه قانوني و مطابق خواست مجلس كه وزيران بايد مسئول و جواب گوي دولت باشند در 29 اسفند ماه سال 1285 هجري  شمسي در مجلس اول مطرح شد.

درآن دوران سلطان علي خان وزير افخم با اين كه عنوان رياست وزرايي نداشت عملاً اين وظايف شهردار را انجام مي داد. درسازمان دهي ابتدايي، اداره بلديه جزو تشكيلات وزارت كشور منظور گرديد ومتعاقب آن نظام نامه بلديه تقديم مجلس شد.

اين نظام نامه در 20 ربيع الثاني سال 1325 هجري قمري در 5 فصل و 108 ماده به تصويب نمايندگان رسيد.

شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه (شهر) و (داري) تشكيل گرديده كه (داري) به معناي اداره و مديريت و (شهر) پس از 1362 به جايي كه داراي شهرداري باشد اطلاق گرديد.

بنابراين از لحاظ لغوي شهرداري را مي توان سازمان اداره شهر دانست و دراصطلاح شهرداري به واحدي گفته مي شود كه به منظور اداره امور محلي و ارائه خدمات عمومي مورد نياز شهروندان در يك مركز جمعيتي با خصايص شهري تشكيل مي شود.

هدف اوليه از تأسيس بلديه، حفظ منافع شهرها و برآوردن حوايج شهرنشينان مثل اداره كردن اموال منقول و غيرمنقول، نگهداشتن سرمايه هاي متعلق به شهر، ايجاد تسهيلاتي براي دسترسي آسان مردم به مواد غذايي، تميز نگه داشتن كوچه ها، ميدان و خيابان ها، روشن كردن شهر درشب بود و مقرر شد كه از آن طريق يعني دريافت عوارض از وسايل باركش از مردم هزينه هاي جاري بلديه و حقوق و مواجب رفتگران تأمين شود.

همزمان با تأسيس بلديه، قانوني به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن انجمن بلديه وظيفه داشت نسبت به اشخاب شهردار با رأي و نظر مردم اقدام كند كه بر اين اساس اولين انجمن بلديه در تهران تشكيل شد و شروع به كاركرد ولي بدليل ضعف هايي كه داشت، نمايندگان مجلس در صدد اصلاح قانون بلديه برآمدند ودولت سعي داشت بلديه را به خود وابسته كند كه اين امر تا زمان كودتاي رضاخان در سال 1299 هجري شمسي بطور كامل عملي نشد. اما پس از كودتاي 1299 و روي كار آمدن دولت سيد ضياءالدين طباطبايي و در سال 1300 شمسي اداره بلديه رسماً وابسته به دولت شد و تحت نفوذ تصميمات (قدرت سياسي) وزير نظر رئيس الوزرا قرار گرفت و نخست وزير از طرف خود فردي را براي اداره بلديه تعيين كرد.

با روي كار آمدن رضا شاه به عنوان نخست وزير، دولت در 30 ارديبهشت سال 1309 قانون جديدي براي تشكيلات بلديه تصويب كرد. كه ضمن آن قانون به منظور رفع مشكلات دولت در زمينه امور شهري تدوين شده و نحوه دريافت عوارض و ماليات ها را براي دولت مشخص كرده بود بلديه ناچار بود براساس اهداف دولت كاركند كه انتخاب اعضاي انجمن بلديه به صورت دو مرحله اي بود. در مراحل اول مردم عده اي از اعضاي انجمن بلديه را انتخاب مي كردند يعني 75 نفر را انتخاب مي كردند و در مرحله بعد وزارت داخله از ميان برگزيدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمايندگان انجمن بلديه تهران انتخاب
مي كرد.

همچنين رئيس بلديه از طرف وزارت داخله منصوب مي شد و در سال 1308 چهار نفر بلديه بنام بخش در 4 نقطه شهر تشكيل شد و در سالهاي 1309 و 1310 تعداد بخش ها به 8 رسيد. در سال 1319 بخش هاي مذكور به چهار برزن تبديل شدند كه در سال 1325 به 16 واحد افزايش يافت.

براساس مصوبه مجلس، محمد خان قاجار مأموريت يافت تا نظاميه بلديه را تدوين كند كه شامل 5 فصل و 108 ماده مي باشد و بعد ها پايه و اساس شكل گيري شهرداري در تهران شد.

آن نظامنامه نامگذاري بسياري از خيابان ها و كوچه هاي شهر و حتي شماره گذاري خانه ها و دكان ها را به دنبال داشت و بعد از اقدامات اوليه محمدخان قاجار، فرارشد مدير امور تهران از ميان كساني انتخاب شود كه آشنايي بيشتري باشاه و درباريان داشته باشد و تحت ضوابط خاصي كاركند. براين اساس در تاريخ 14 خردادماه سال 1286 و هنگام نيابت سلطنت ( عضدالملك قاجار) نمايندگان مجلس طرح تأسيس نهادي با عنوان بلديه را تصويب كرد و براي او معاوني بنام بهرامي را در نظر گرفت. بهرامي چشم پزشك بود و براي تنظيم بودجه اداره بلديه و انجام امور كارگزيني و محاسبات يك ارضي بنام مسروپيان را استخدام كرد.

بر اساس اولين بودجه بلديه، حقوق ماهانه اي معادل 80 تومان تعيين و حكم مأموريت وي با امضاء وزير داخله صادر شد. بزرگترين اقدام اعلم الدوله در مقام رئيس تهران، آن بود كه بلديه را صاحب دفتري مستقل كند وبر بالاي ساختمان تابلوي اداره بلديه را نصب كند گروهي اولين بلديه چي را ميرزاعباس خان مهندس باشي وعده اي ديگر خليل خان ثقفي دانسته اند و گروهي نيز از محمدخان و محمدحسن خان قاجار نام مي برند اما واقيعت اين است كه تا سال 1300 شمسي درهاي تهران همچنان بر روي پاشنه سابق مي گشت و هيچ كدام شهرداران، حتي اگر برنامه هايي براي تغيير سيماي پايتخت داشتند، بدليل كوتاه بودن دوره مسؤليتشان فرصت نيافتند كار چندان زيادي انجام دهند تا اينكه در آن سال، اراره بلديه مورد بازنگري جدي قرار گرفت و با تقليد از قوانين بلديه لندن دوره جديدي از فعاليت بلديه شروع شد.

(گاسپار ايپگيان) كه به عنوان اولين رئيس دوره جديد فعاليت بلديه در تهران از وي ياد مي شود و از سال 1300 به اين نظام منصوب شد، تأمين روشنايي خيابان هاي لاله زار، اميريه، علاءالدوله و استامبول را در كارنامه خود به ثبت رسانيد و هم او بود كه صاحبان دكان هاي لاله زار علاء الدوله
(فردوسي كنوني) و ناصريه را موظف كرد تا درهاي مغازه هايشان  را رنگ كرده و تابلوهايي خوانا بر سر در محل كسبشان نصب كنند وبلديه داراي 6 اداره شد كه مشتمل بر اداره صحيه و معاونت عمومي، اراه محاسبات و عايدات، اداره امور خيريه، اداره ساختمان روشنايي و آب، اداره تفتيش، سجل احوال، اداره كابينه پرسنل، تنظيمات بود.

بطوري كه در تاريخ آمده است، او درسال 1302 پي ريزي و احداث وزارت خارجه، عمارت شهرباني كل كشور و ساختمان وزارت جنگ را در محدود ميدان مشق سابق شروع كرد و كوشيد تا بلديه را صاحب خانه اي كند كه متناسب با حجم مسئوليتهايش باشد و باچنان نيتي در فاصله سالهاي 1300 تا 1302 به فكر احداث بناي بلديه در ميدان توپخانه افتاد و فضاي آن ميدان را كه در زمان ناصرالدين شاه محل سكونت و تمرين توپ چي هاي حكومتي بود به فضاي سبز تبديل كرد و دستور داد عصرها، روبروي حوض وسط ميدان مزقان يعني موزيك بزنند و در همان سال ها بنيان ساختمان وزارت بهداري در شرق ميدان را گذاشت و بنايي احداث كرد كه كمي بعد تشكيلات بهداشتي تهران را در خود جاي داد و تشكيلات نظميه كل مملكتي و اداره عبور و مرور را هم در اطراف همان ميدان تأسيس كرد و گفته مي شود نخستين شهرداري بودكه حقوق شهروندي ساكنان تهران را مورد عنايت وي‍‍‍ژه قرار داد.

پس از كابينه سيد ضياء الدين طباطبايي و روي كارآمدن….

کد :3247 فرمت :ورد صفحه :86

,

آشنايي و بررسي آخرين وضعيت كشورهاي مسلمان منطقه آسياي جنوب شرقي

صفحه اول این تحقیق اینگونه آغاز می شود….

درجه حرارت متوسط در سراسر سال در تمام كشور بالاست. متوسط درجه حرارت در نواحي پست بين 78 تا 82 درجه فارنهايت (25 تا 28 درجه سانتيگراد )است. ميزان رطوبت نيز بالاست و در حدّ ميان 82 تا 86 درصد مي‌باشد. در نتيجه آب و هواي منطقه گرم و مرطوب است.

ب- مالزي شرقي

مالزي شرقي در همان عرض جغرافيايي مالزي قاره‌اي واقع شده است و بنابراين آب و هواي مشابه دارد. درجه حرارت بالا، رطوبت ، بارانهاي شديد و الگوي آب و هوايي موسمي شمال شرقي و جنوب غربي از ويژگي‌هاي آن است. در نواحي ساحلي حداقل درجه حرارت بين 72 تا 76 درجه فارنهايت (22 تا 24 درجه سانتيگراد) و حداكثر درجه حرارت بين 88 تا 92 درجه فارنهايت (31 تا 33 درجه سانتيگراد) مي‌باشد، ولي درجه حرارت درون جزيره به دليل وجود ارتفاعات به مراتب كمتر است. متوسط ريزش باران ساليانه در ايالت صباح بين 60 تا 120 اينچ است، در حالي كه بيشتر قسمتهاي ايالت ساراواك ريزش باراني بين 100 تا 160 اينچ در سال است.

بادهاي موسمي شمال شرقي موجب ريزش بارانهاي سنگيني در سواحل جنوب غربي ساراواك وشمال و شمال شرقي ايالت صباح مي‌شود. بادهاي موسمي جنوب غربي تاثير عمده‌اي بر آب و هواي جنوب غربي صباح مي‌شود. سيلاب بخصوص در ساحل غربي ايالت صباح امري دائمي است. هيچ يك از دو قسمت مالزي در كمربند طوفاني قرار ندارند ولي سواحل كشور گاهي اوقات در معرض طوفانهاي شديد قرار مي‌گيرد.

 

7- شهرهاي بزرگ:

مالزي داراي 14 ايالت و سه منطقه فدرالي است كه مهم ترين شهرهاي آن عبارتند از: جوهوربارو (مركز ايالت جوهور)، آلورستار (مركز ايالت كداح)، كوتابارو(مركز ايالت كلانتان)، ملاكا(مركز ايالت ملاكا)، كوانتان (مركز ايالت پهنگ)، كنگر (مركز ايالت پرليس)، كوچينگ (مركز ايالت ساراواك)، شاه عالم (مركز ايالت سلانگور)، و كوالالامپور (مركز منطقه كوالالامپور).

8- بنادر مهم:

بندر پينتولو، بندر جوهور، بندر كمامان، بندر كوآنتان، بندركوچين، بندر لابوآن، بندر لنكاوي، بندر مالاكا، بندر پيننگ، بندر كلانگ وبندر صباح.


فصل دوم: جغرافيايي انساني

1-  سابقه تاريخي تشكيل جمعيت

مردم بومي مالزي در واقع از حدود 6000 سال پيش در اين منطقه ساكن شده‌اند. تحقيقات باستان شناسي شواهدي از تمدنهاي عصر برنز و نيز فرهنگهاي كهن را در مالزي نشان مي‌دهد. هندي‌ها در قرن دوم پيش از ميلاد به مالزي مهاجرت كرده‌اند. نه تنها مالزي، بلكه بيشتر مناطق جنوب شرقي آسيا بيش از هزارسال نفوذ و ورود هندي‌ها را مشاهده بوده‌اند و درواقع خون و فرهنگ هندي با عناصر بومي آن منطقه عجين شده و تركيب جديدي رابه وجود آورده است كه خود منجر به برپايي دولتها و امپراتوري‌هايي در منطقه شده است. در طول هزار سال اول پس ازميلاد حداقل سي دولت كوچك در ساحل شرقي مالزي تشكيل شده است. درقرن 15 ميلادي با ورود اسلام به مالزي تحول جديدي در تمام منطقه ايجاد شد.

مركزيت مالزي درجنوب شرقي آسيا از نظر جغرافيايي باعث شده است تا اقوام مختلفي به تدريج به مالزي مهاجرت كنند و تنوع خاصي به تركيب جمعيتي آن نبخشند. علاوه بر نژاد مالايو كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهندو غالباً مسلمان هستند، تعداد بي شماري چيني و سپس گروههاي ديگر هندي از قرن نوزدهم به دليل منافع اقتصادي و نيازهاي استعمار انگليس، به اين كشور مهاجرت كرده‌اند.

اقليتهاي نژادي ديگري نيز به مالزي مهاجرت كرده‌اند كه از جمله مي‌توان بنگالي‌ها، پاكستاني‌ها و عربها را نام برد. بنابراين مالزي از كشورهايي است كه خصيصة چندنژادي دارد.

2- جمعيت :

جمعيت مالزي تا سال 4-2 ميلادي برابر با 25 ميليون و 450 هزار و 482 تو برده است. جنس هنگام تولد معادل 16 درصد پسر و 25 درصد دختر مي‌باشد در مالزي نيز هنچون كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي به كاهش ميزان باروري شده است و فعاليتهايي از طريق مجمع ملي برنامه ريزي خانواده به عمل آمده است. با وجود اين سرعت رشد جمعيت در حال حاضر به مراتب بيش از 2% پيش بيني شده است.

3-  تراكم جمعيتي:

0 تا 14 سال 4/33% (حدود 4 ميليون نفر مرد و حدود 3 ميليون و 800 هزار نفر زن) 15 تا 64 سال 1/62% (حدود 7 ميليون و 300 هزار نفر مرد و حدود 7 ميليون و 200 هزارنفر زن).

65 سال به بالا 5/4% (حدود پانصد هزار نفر مرد و حدود 597 هزار نفر زن).

4- رشد جمعيت و پراكندگي آن

الف- مالزي شرقي

رشد جمعيت در مالزي شرقي نسبتاً بالاست. ميزان باروري گروههاي عمده قومي مالزي شرقي از 1945 تا 1960 رو به افزايش بود، ولي در طول دهه 1970 شديداً رو به كاهش گذاشت. به گونه‌اي كه در حال حاضر متوسط ميزان باروري حدود 32 نفر در هزار است. ميزان مرگ و مير نيز كاهش يافته و تا حد كمتر از 5 در هزار نفر رسيده است.

تا قبل از جنگ رفت و آمد مردم به مالزي شرقي آزاد بود و در نتيجه رشد جمعيت بالا بود، ولي امروزه مهاجرت به مالزي شرقي و يا ترك آن عامل مهمي در تغييرات جمعيت نيست. رشد جمعيت در سالهاي اخير شديداً كاهش يافت و به طور متوسط به 9/2% در سال رسيد كه بيشتر به دليل رشد طبيعي جمعيت بود تا مهاجرت.

تراكم جميعت در مالزي شرقي بيشتر در نواحي ساحلي و اطراف رودخانه‌ها است و اراضي تپه‌اي و مرتفع داخلي كشور جمعيت اندكي دارد. پراكندگي جمعيت در ساراواك حدود 27 نفر (10 نفر در هر كيلومتر مربع) و در ايالت صباح 38 نفر در مايع مربع است. در ايالت ساراواك تمركز جمعيت در جنوب غربي اين منطقه را به مهمترين بخش كشور تبديل كرده است. خارج از اين منطقه هر منطقه‌اي به جز ميري اوربان پراكندگي جمعيت ناچيزي دارد. در صباح نيز در جمعيت انبوهي در سواحل ساكن شده‌اند، ولي تراكم جمعيت ساكن كنار رودخانه‌ها كمتر از مورد مشابه در ايالت ساراواك مي‌باشد. نصف جمعيت ايالت در قسمت ساحلي باريكه غربي و يا سن داكان، يعني پايتخت سابق، زندگي مي‌كنند. قسمتهاي عمده داخلي ايالت صباح و ساحل شرقي آن جمعيت اندكي دارند. مالزي شرقي هنوز قابليت جذب جمعيت را داردو مي‌تواند علاوه بر اينكه ضريب طبيعي رشد جمعيت خود را حفظ كند، قسمتي از جمعيت مالزي غربي را نيز جذب نمايد.

ب- مالزي غربي

آمارهاي مربوط به مالزي غربي تغييرات قابل توجهي در بهبود وضعيت بهداشتي و بهسازي را نشان مي‌دهد و به همين دليل رشد جمعيت شديداً افزايش يافته است به گونه‌اي كه بعد از دهه 1960 ميزان مرگ و مير همه نژادها كاهش يافته و از 12 در هزار، در بعد از دهه 1950 به 6 در هزار در 1980 رسيده است. چيني‌ها كمترين ميزان مرگ و مير را دارند در حالي كه روستاييان مالايايي بالاترين ميزان مرگ و مير را در سطح كشور دارند.

ازدهه 1960 تاكنون ميزان باروري كاملاً رو به كاهش گذاشته است كه خصوصاً در ميان چيني‌ها كاملاً مشهود است. بعد از چيني‌ها كمترين ميزان باروري متعلق به هندي‌ها و پاكستاني‌ها و در مرتبه بعدي به گروههاي مالايايي تعلق دارد.

ميزان باروري از 8/4 در سال 1970 به 6/3 در 1980 رسيده است. ميزان رشد جمعيت در مالزي شبه جزيره‌اي كند است و به حدود 6/2% در سال مي‌رسد. علت ميزان متوسط رشد جمعيت غلبه ضريب تولد بر مرگ است كه كاملاً رو به كاهش بوده و از 5/3% در 1956 به حدود 4/2% در 1980 رسيده است. به هر صورت ميزان رشد ساليانه جمعيت ايالت صباح و ساراوارك به نحو چشمگيري بيش از مالزي غربي است.

5-  اقوام و نژادها وروابط آنها:

الف- مالزي غربي

موقعيت مالزي به عنوان يك گذرگاه اصلي و مهم در آبهاي جنوب شرقي آسيا باعث شده است تا اقوام و نژادهاي مختلف از نقاط ديگر آسيا در اين كشور جمع شوند. امروزه به طور كلي چهار گروه مختلف: ارانگ اصلي، مالايو، 58 درصد، چيني24 درصد، و هند و پاكستاني 8 درصد در مالزي زندگي مي‌كنند.

گروه ارانگ اصلي كوچكترين گروه است و به لحاظ قومي به گروههاي جاكيون، سمانگ، و سنويي تقسيم مي‌شود. اين گروهها اساساً پيرو مذاهب سنتي هستند ولي بخشي از آنها نيز اسلام آورده‌اند. قوم مالايو كه هم در شبه جزيره و هم در جزيره زندگي مي‌كنند، بيش از نيمي از جمعيت مالزي را تشكيل مي‌دهند و به لحاظ سياسي مهمترين گروه كشور هستند. آنها زبان و فرهنگ مشترك دارند و قوياً به اسلام پايبندند بنابراين اسلام ويژگي مهمي است كه نژاد مالايو را از اقوام ديگر متمايز مي‌سازد.

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                                                            صفحه
 • مقدمه
 • آشنايي با منطقه آسياي جنوب شرقي
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • 2-   جغرافياي انساني
 • الف- جمعيت
 • ب- تركيب نژادي
 • ج- زبان
 • 3- اوضاع ، اجتماعي، سياسي و اقتصادي
 • اوضاع اجتماعي
 • الف- شهر نشيني و عوارض اجتماعي ، سياسي و اقتصادي آن
 • ب- عوارض زندگي شهري در آسياي جنوب شرقي
 • اوضاع سياسي
 • اوضاع اقتصادي
 • الف- تحولات اقتصادي
 • ب- كالاهاي صادراتي
 • 4- اديان و مذاهب
 • الف- تنوع مذاهب
 • ب- تاثير مذهب در آسياي جنوب شرقي
 • مالزي
 • فصل اول
 • جغرافيايي طبيعي و اقليمي و سرزميني
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • 2-   مساحت
 • 3-   همسايگان
 • الف- طول مرزها با همسايگان
 • 4-   عوارض طبيعي و كوهها
 • 5-   آبهاي داخلي و رودخانه‌ها
 • 6-   آب و هوا
 • الف- مالزي غربي
 • ب- مالزي شرقي
 • 7- شهرهاي بزرگ
 • 8- بنادر مهم
 • فصل دوم
 • جغرافياي انساني
 • 1-   سابقه تاريخي تشكيل جمعيت
 • 2-   جمعيت
 • 3-   تراكم جمعيتي
 • 4-   رشد جمعيت و پراكندگي آن
 • الف- مالزي شرقي
 • ب- مالزي غربي
 • 5- اقوام و نژادها و روابط آنها
 • الف- مالزي غربي
 • ب- مالزي شرقي
 • 6- زبان
 • الف- زبان رسمي
 • ب- زبانهاي غير رسمي
 • ج- اقوام و زبانها
 • فصل سوم
 • جغرافياي سياسي
 • 1-   موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك
 • 2-   اهميت استراتژيك كشور در منطقه
 • 3-   نقش تعيين كننده هر يك از عوامل جغرافيايي و منابع طبيعي
 • فصل چهارم
 • اوضاع اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي
 • 1-   اوضاع اجتماعي
 • الف- خصوصيات ويژه اجتماعي
 • ب- روابط عاطفي و رواني مردم با يكديگر
 • ج- نقش زنان در جامعه
 • د- وضعيت بهداشت عمومي
 • 2- اوضاع فرهنگي
 • الف- تاثير فرهنگها
 • ب- مهمترين رسانه‌ها ونشريات
 • ج- خبرگزاريهاي داخلي و خارجي
 • رسانه‌هاي گروهي
 • الف- راديو
 • ب- تلويزيون
 • ج- ميزان كنترل دولت بر رسانه‌هاي گروهي
 • 3- نظام آموزشي
 • الف- دانشگاه‌ها
 • ب- كتابخانه‌ها
 • فصل پنجم
 • اديان و مذاهب
 • 1-   درصد پيروان اديان، مذاهب و فرقه‌هاي ديني
 • 2-   تاريخچه رشد هر يك از اديان و مذاهب
 • الف- اسلام
 • ب- آيين بودا
 • ج- آيين هندو
 • د- مسيحيت
 • هـ – ساير اديان و مذاهب
 • 3-   تشيع
 • الف- پيشينه و وضعيت شيعيان مالزي
 • ب- فعاليت‌هاي ضد شيعي درمالزي
 • 4- نفوذ اديان در اوضاع سياسي جامعه
 • 5- سياست مذهبي حكومت
 • 6- روابط پيرواني اديان و مذاهب مختلف با يكديگر
 • 7- آداب و سنن مذهبي و ميزان پابندي مردم به مذهب
 • 8- نقش مذهب در تحولات اجتماعي و فرهنگي
 • فصل ششم
 • اوضاع اقتصادي و سياسي
 • اوضاع اقتصادي
 • 1-   ويژگي‌هاي سيستم اقتصادي
 • 2-   بخش‌هاي مختلف اقتصادي
 • الف- كشاورزي
 • ب- بخش هاي ديگر كشاورزي
 • ج- جنگل
 • د- دامپروري
 • هـ- معدن
 • 3-   اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي
 • الف- واحد پول
 • ب- توليد ناخالص داخلي
 • ج- بودجه ملي
 • د- بدهي‌هاي خارجي
 • 4- حمل و نقل و ارتباطات
 • الف- راه آهن
 • ب- راههاي زميني
 • ج- هوانوردي كشوري و فرودگاهها
 • 5- مهم ترين شاخص‌هاي اقتصادي
 • اوضاع و ساختار سياسي
 • 1-   تشكيلات حكومتي
 • الف- حكومت
 • ب- اختيارات پادشاه
 • ج- اختيارات نخست وزير
 • د- تقسيمات كشوري و اداري
 • 2- روابط ايران و مالزي
 • الف- روابط دو كشور قبل از انقلاب
 • ب- روابط دو كشور بعد از انقلاب
 • اندونزي
 • فصل اول
 • جغرافياي طبيعي، اقليمي، و سرزميني
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • 2-   همسايگان
 • 3-   عوارض طبيعي
 • الف- كوهها و آتشفشانها
 • 4-   آبهاي داخلي
 • الف- رودها
 • ب- جزاير
 • ج- آبهاي داخلي و درياچه‌ها
 • 5- شرايط اقليمي
 • 6- بنادر مهم
 • 7- شهرهاي مهم
 • فصل دوم
 • جغرافياي انساني
 • 1-   سابقه تاريخي تشكيل جمعيت
 • 2-   جمعيت و پراكندگي آن
 • 3-   تركيب جمعيت
 • 4-   انتقال جمعيت
 • 5-   مهاجرت
 • 6-   اقوان و نژادها و روابط آنها
 • 7-   زبان و خط
 • فصل سوم
 • جغرافيايي سياسي
 • 1-   اهميت استراتژيك كشور در منطقه
 • 2-   نقش تعيين كننده عوامل جغرافيايي و منابع طبيعي
 • فصل چهارم
 • اوضاع اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي
 • 1-   اوضاع اجتماعي
 • الف- آزادي‌ها
 • ب- فقر
 • ج- بهداشت عمومي
 • د- نماد خانواده
 • 2- اوضاع فرهنگي
 • الف- مطبوعات
 • ب- خبرگزاريهاي داخلي و خارجي
 • رسانه‌هاي گروهي
 • الف- راديو
 • ب- تلويزيون
 • ج- ميزان كنترل دولت و نقش وسايل ارتباط جمعي در جامعه
 • 3- نظام آموزشي
 • الف- سطح علمي و فرهنگي جامعه
 • ب- ميزان باسوادها
 • فصل پنجم
 • اوضاع اقتصادي و سياسي
 • اوضاع اقتصادي
 • 1-   بخشهاي مختلف اقتصادي
 • صنعت
 • الف- نفت
 • ب- گاز طبيعي
 • ج- زغال سنگ
 • د – بوكيست
 • 2- اوضاع مالي و شاخصه‌هاي اقتصادي
 • الف- درآمد سرانه
 • ب- نرخ سرانه
 • ج- بودجه
 • د- بدهي‌هاي خارجي
 • 3- حمل و نقل وارتباطات
 • الف- بنادر
 • ب- راه آهن
 • ج- جاده‌ها
 • د- فرودگاهها
 • هـ تعداد وسايل نقليه زميني- دريايي و هوايي
 • 4-اهداف اقتصادي دولت تا سال 2000
 • الف- جمعيت
 • ب- رشد درآمد
 • ج- خود كفايي
 • د- انرژي
 • هـ – سرمايه گذاري
 • اوضاع و ساختار سياسي:
 • 1-   قانون اساسي، تحولات و ويژگي‌هاي آن
 • 2-   تشكيلات حكومتي
 • الف- قوه مجريه
 • ب- قوه مقننه
 • ج- قوه قضائيه
 • 3- تقسيمات كشوري و اداري
 • 4- ساختار سياسي
 • الف- مجمع مشورتي مردم
 • ب- رئيس جمهور
 • ج- مجلس نمايندگان مردم
 • د- شوراي عالي مشاوره
 • هـ- هئيت عالي بازرسي
 • 5-   چگونگي موضع گيري در سازمانهاي بين المللي برله يا عليه جمهوري اسلامي ايران.
 • برونئي
 • فصل اول
 • جغرافيايي طبيعي، اقليمي و سرزميني
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • الف- منطقه غربي
 • ب- منطقه شرقي
 • 2- شرايط اقليمي
 • 3- پوشش گياهي
 • فصل دوم
 • جغرافياي انساني
 • 1-   جمعيت
 • 2-   تراكم جمعيت
 • 3-   اقوام و نژادها و روابط آنها
 • 4-   شهرهاي مهم
 • فصل سوم
 • اديان و مذاهب
 • 1-   تاريخچه اسلام در برونئي
 • 2-   وضعيت اديان
 • فصل چهارم
 • اوضاع آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي
 • 1-   وضعيت آموزشي
 • 2-   وضعيت اجتماعي
 • الف- وضعيت بهداشت و رفاه عمومي
 • 3-   وضعيت اقتصادي
 • الف- منابع زيرزميني
 • ب- ديگر منابع اقتصادي
 • 4- اوضاع سياسي
 • نگاهي به تاريخ معاصر
 • الف- شوراي خصوصي سلطنتي
 • ب- شوراي خصوصي اجرائي وزيران
 • ج- شوراي قانونگذاري
 • د- شوراي مذهبي
 • هـ – شوراي جانشيني
 • و- احزاب سياسي
 • فيليپين
 • فصل اول
 • جغرافيايي طبيعي، اقليمي و سرزميني
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • 2-   مساحت
 • 3-   عوارض طبيعي
 • الف- كوهها و سلسله جبال
 • 4-   آبهاي داخلي
 • 5-   آب و هوا
 • 6-   شهرهاي مهم
 • فصل دوم
 • جغرافياي انساني
 • 1-   سابقه تاريخي تشكيل جمعيت
 • 2-   جمعيت
 • 3-   توزيع جمعيت
 • 4-   تركيب جمعيت
 • 5-   خط و زبان
 • فصل سوم
 • جغرافيايي سياسي
 • 1-   موقعيت ژئوپلتيك
 • 2-   پايگاه‌هاي نظامي
 • فصل چهارم
 • اوضاع اجتماعي و آموزشي
 • 1-   اوضاع اجتماعي
 • الف- اعتقادات و طبقه بنديهاي اجتماعي
 • ب- تامين اجتماعي
 • 2- اوضاع آموزشي
 • الف- آموزش و پرورش
 • ب- نرخ سواد
 • فصل پنجم
 • اديان و مذاهب
 • 1-   درصد اديان و مذاهب مختلف
 • 2-   پراكندگي مسلمانان
 • فصل ششم
 • اوضاع اقتصادي و سياسي
 • اوضاع اقتصادي
 • 1-   كشاورزي
 • 2-   معادن
 • 3-   انرژي
 • 4-   صنايع
 • 5-   توريسم
 • 6-   شاخصهاي اقتصادي فيليپين طي سالهاي 2004 و 2003 و 2001
 • الف- كالاهاي عمده صادراتي در سال 2003
 • ب- كالاهاي عمده وارداتي در سال 2003
 • ج- مهمترين بازارهاي صادراتي در سال 2003
 • د- مهمترين بازارهاي وارداتي در سال 2003
 • هـ- مهمترين شركاي تجارتي در سال 2003
 • اوضاع و ساختار سياسي
 • 1-   تشكيلات حكومتي
 • الف- نوع حكومت
 • ب- دولت
 • 2- سياست خارجي
 • الف- روابط با كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آ سه آن)
 • ب- روابط با ايالات متحده آمريكا
 • ج- روابط با كشورهاي اروپايي.
 • سنگاپور
 • فصل اول
 • جغرافيايي طبيعي، اقليمي و سرزمين
 • 1-   موقعيت جغرافيايي
 • 2-   مساحت
 • 3-   عوارض طبيعي
 • 4-   آب و هوا
 • 5-   بنادر
 • فصل دوم
 • جغرافياي انساني
 • 1-   ميزان جمعيت و تركيب آن
 • 2-   ميزان رشد جمعيت
 • 3-   تركيب پراكندگي جمعيت
 • 4-   زبان
 • 5-   مهاجرت
 • فصل سوم
 • جغرافياي سياسي
 • 1-   اهميت استراتژيك كشور در منطقه
 • فصل چهارم
 • اوضاع اجتماعي، فرهنگي و آموزشي
 • 1-   اوضاع اجتماعي
 • الف- نژادهاي اصلي
 • ب- ازدواج
 • 2- اوضاع فرهنگي
 • الف- مهمترين مراسمات فرهنگي ملي
 • چينگ
 • عيد فطر مسلمانان
 • مراسم حج
 • اعياد تاميلي‌ها
 • ب- مراكز فرهنگي
 • موزه‌ها
 • 3-نظام آموزشي
 • الف- آموزش و پرورش
 • ب- تحصيلات دانشگاهي
 • فصل پنجم
 • اديان و مذاهب
 • 1-   درصد پيروان اديان، مذاهب و فرقه‌هاي ديني
 • 2-   تاريخچه رشد هر يك ازاديان و مذاهب
 • الف- اسلام
 • مالايي‌هاي مسلمان
 • هندي‌هاي مسلمان
 • عرب‌هاي مسلمان
 • چيني‌هاي مسلمان
 • ايراني‌هاي مسلمان
 • ب- بوديسم
 • ج- هندوئيسم (بودايي‌ها)
 • د- مسيحيت
 • فصل ششم
 • اوضاع اقتصادي و سياسي
 • اوضاع اقتصادي
 • 1-   بخشهاي مختلف اقتصادي
 • الف- كشاورزي
 • ب- صنعت
 • ج- توريسم
 • 2- اوضاع مالي و شاخصه‌هاي اقتصادي
 • الف- واحد پول
 • ب- نظام اقتصادي
 • 3- بازرگاني خارجي
 • اوضاع و ساختار سياسي
 • 1-   تشكيلات حكومتي
 • الف- تاريخچه
 • ب- حكومت
 • 2- سياست خارجي
 • 3- روابط با جمهوري سالامي ايران
 • روابط سياسي
 • الف- روابط تاريخي بين دو كشور
 • ب- روابط سياسي پيش از انقلاب
 • ج- روابط سياسي بعد از انقلاب
 • روابط اقتصادي

کد :3225 فرمت :ورد صفحه :201

, , ,

بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستاییان بخش اشتهارد +پرسشنامه

چكيده :

پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .

 • فهرست مطالب

  عناوين                                                   صفحه
  چكيده                                                 1
  فصل اول
  1-1    مقدمه                                             2
  1-2    مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن                     2
  1-3    بيان مسأله                                         4
  1-4    مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان
  به شهرها                                         6
  1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                 7
  1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)                                 7
  1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)                             7
  1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )                             8
  1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)                             9
  1-5 : اهميت موضوع                                         10
  1-6 : دلايل انتخاب موضوع                                     12
  1-7 : تعاريف عملياتي                                         13
  1-7-1 : روستا                                             13
  1-7-2 : مهاجرت                                         13
  1-7-3 : فعاليت هاي عمراني                                     14
  1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي                                     14
  1-7-5 : واگذاري زمين در روستا                                 14
  1-8 : محدودة تحقيق                                         14
  1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج                                 14
  1-8-2: موفقيت شهرستان كرج                                     14
  1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج                             15
  1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج                                     16
  1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج                             18
  1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .                         18
  1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                     19
  1-8-8 : وضعيت آب و هوا                                     20
  1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .                                 20
  1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد                         20
  1-9 : محدوديت هاي تحقيق                                     21

  فصل دوم
  2-1 : مقدمه                                             22
  2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران                             22
  3-2-1 : مهاجرت دائمي                                         22
  3-2-2:  مهاجرت فصلي                                     22
  2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي                         23
  2-4: انگيزه مهاجرت داخلي                                     23
  2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر                            23
  2-5-1 : عوامل اقتصادي                                     23
  2-5-2 : علل اجتماعي                                         24
  2-5-3 : علل طبيعي                                         24
  2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها                             24
  2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان                             25
  2-6-1 : اقتصادي                                         25
  2-6-2 : اجتماعي و رواني                                     25
  2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني                                 25
  2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                 26
  2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                 26
  2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                 26
  2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي                             27
  2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب .                 28
  2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي .                     30
  2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني                         30
  2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها                         31
  2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي                         32
  2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي                                  32
  2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي                             32
  2-10-3 : توجه به توسعه روستايي                                 33
  2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران                     33
  2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها                             35
  2-12-1 : بعد اول                                         35
  2-12-2 : بعد دوم                                         36
  2-13: سؤالات تحقيق                                        37
  2-14 : مباني نظري تحقيق                                     38
  2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع                             38
  2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه                                 40
  2-14-3 : نظريه فايده هزينه                                     41
  2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري                                     42
  2-15 : مطالعات پيشين                                         44
  2-15-1 :  سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت)        44
  2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت                 46
  2-15-3 : زمين و مهاجرت .                                     46

  فصل سوم
  3-1 : مقدمه                                             48
  3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات                             48
  3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات                                     48
  3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري                                 49
  3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات                                 49
  3-5-1 : روش پيمايشي                                         49
  3-5-2 : سند پژوهي                                        49
  3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه                                 49
  3-7 : تحليل داده ها                                         50
  3-7-1 : جدول                                             50
  3-7-2 : نمودار                                             51
  3-7-2-1 : نمودار برداري .                                     51

  فصل چهارم
  4-1 : مقدمه                                             52
  4-2 : توصيف و تحليل داده ها                                     52
  4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت                             52
  4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                 88
  4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 109
  4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت                         136

  فصل پنجم
  5-1 : نتيجه گيري                                         142
  5-1-1 : شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت                             142
  5-1-2  : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                             142
  5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 143
  5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت                     143
  5-2 : پيشنهادات                                         143
  5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت                     143
  5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت                         144
  5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                         144
  5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت                 145
  پيوستها                                              146

170 صفحه

, ,

طرح شهرسازی شناخت شهر چناران

 

فهرست مطالب

 • شناخت کلی شهر چناران 7
 • حدود جغرافیایی شهر ها 9
 • حوزه ی نفوذ 11
 • حوزه ی کشش 13
 • حومه شهر 14
 • حوزه های شهری 15
 • منطقه شهری 15
 • نقش عوارض طبیعی در گسترش و تحدید شهرها 16
 • کاربرد های عملی حدود جغرافیایی 16
 • محدوده پیرامونی حوزه نفوذ شهر چناران 17
 • گزارش نحوه تعیین حوزه نفوذ شهر چناران 19
 • تعريف حوزه نفوذ شهر چناران 19
 • محدودیت از نظر عوارض طبیعی 22
 • شيب اراضي در منطقة خراسان 22
 • محدودیت از نظر استقرار مراکز جمعیتی 24
 • جدول شماره2 ابادی های 3 خانوار و کمتر شهرستان چناران 25
 • جدول شماره 4 ابادی های فاقد راه اسفالت و شوسه شهرستان چناران 28
 • 3-3- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر 32
 • 5 ركن اصلي تعريف جمعيت شناسي 32
 • 1-3-3- خصوصیات جمعیتی و ترکیب ان 34
 • مقایسه نرخ رشد سالانه شهر چناران با کشور 38
 • 1-1-2-1-3-3- جمعيت در گروههاي سني و مقايسه با سالهاي قبل 39
 • نمودار شماره 4 –جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی ( 1355 ) 40
 • نمودار شماره 5- جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی ( 1365 ) 41
 • جدول شماره  9- جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی و جنسی ( 1375 ) 42
 • نمودار شماره 6- جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی ( 1375 ) 42
 • جدول شماره 10 – جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی و جنسی ( 1385 ) 43
 • نمودار شماره 7 – جمعیت شهر چناران به تفکیک گروه های سنی ( 1385 ) 44
 • -2-1-3-3- ترکیب جنسی 48
 • جدول شماره 15 – جمعیت شهر چناران به تفکیک سن و جنس ( 1355 ) 50
 • جدول شماره 16 – جمعیت شهر چناران به تفکیک سن و جنس ( 1365 ) 51
 • جدول شماره 17 – جمعیت شهر چناران به تفکیک سن و جنس ( 1375 ) 52
 • نمودار شماره9:نسبت جنسی به تفکیک سن 1375 53
 • جدول شماره 18 – جمعیت شهر چناران 53
 • جدول شماره 19 – بررسی نسبت جنسی شهر چناران طی سال های 85 – 1355 55
 • نمودار شماره  11- بررسی نسبت جنسی شهر چناران طی سال های 85 – 1355 56
 • مفهوم و نحوه ترسيم هرم سني و جنسي جمعيت 57
 • نمودار شماره  13- هرم سنی جمعیت ایران-1385 60
 • نمودار شماره  16- هرم سنی جمعیت خراسان رضوی- 1385 61
 • 2-2-1-3-3- هرم سنی – جنسی شهر چناران طی دوره های اماری مختلف 62
 • نمودار شماره 18 – هرم سنی – جنسی شهر چناران ( 1375 ) 63
 • نمودار شماره 20 – بررسی بعد خانوار شهر چناران در طی سال های 85 – 1355 65
 • نمودار شماره 21 – مقایسه بعد خانوار شهر چناران و ایران در طی سال های 85 – 1355 66
 • 1-4-2-1-3-3- ميزان خام مواليد Crude Birth Rate 67
 • -1- میزان باروری عمومی 69
 • ميزان خام مرگ و مير (Crude death Rate) 71
 • -6-2-1-3-3- سن ازدواج 75
 • 1-7-2-1-3-3- تعاریف و نحوه محاسبه 76
 • • سوادبرحسب مقاطع تحصيلي در سال 1355 78
 • نمودار شماره 29 – وضعیت کلی سواد ( 1365 ) 80
 • سواد در گروههاي عمده ي سني 83
 • –  سواد در گروههاي عمده ي سني 84
 • نمودار شماره 34 – مهاجران وارد شده طی 10 سال کذشته بر حسب سن – شهرچناران – 1375 92
 • جدول شماره38- دلایل مهاجرت به تفکیک جنس ( 1385 ) 96
 • روش های ریاضی پیش بینی جمعیت 98
 • 7-2- نمایش نموداری مدل های ریاضی به کمک نرم افزار EXCEL 100
 • روش بر اورد مهاجرت 102
 • جدول شماره  40- پیش بینی جمعیت سال 1380 103
 • جدول شماره 41 – پیش بینی جمعیت سال 1385 104
 • نمودار شماره 38 – میزان مهاجرت شهر چناران به تفکیک سن ( 1385 ) 106
 • نمودار شماره 39 – میزان مهاجرت شهر چناران به تفکیک جنس ( 1385 ) 106
 • 3-3-3-3- محاسبه ي تراكم جمعيتي در سطح شهرچناران 109
 • نقشه ي شماره ي 1- تراكم جمعيتي محلات در سطح شهر 111
 • بررسي چگونگي تاثير تراكم جمعيت بر اندازه ي شهر براساس مدل هلدرن 112
 • منبع:www.daneshnameh.roshd.ir 120
 • مطالعات اقتصادی 123
 • نمودار شماره 42 بار تکفل واقعی 126
 • نمودار شماره 43 ضریب بیکاری و اشتغال 127
 • پیش بینی های اقتصادی 128
 • ایزارد : 135
 • روش تغییر سهم shif _ share  : 137
 • نمودار شماره 46 تعیین برنده و بازنده 139
 • جدول شماره 50 مدل تغییر سهم 140
 • نمودار شماره 47 مشاغل تبعی و پایه 146
 • نمودار شماره 48 مشاغل پایه 147
 • جدول شماره 54 مشاغل تبعی به پایه 150
 • جدول شماره 55 جمعیت به مشاغل پایه 151
 • جدول شماره 56 ضریب تکاثر 152
 • نتيجه گيري 153
 • مدل  طولی و عرضی ایزارد 155
 • نمودار شماره 53مدل ترسیمی طولی- عرضی ایزارد مربوط به شهر و استان سال 1365 155
 • نمودار شماره 54مدل ترسیمی طولی- عرضی ایزارد مربوط به شهر و کشور سال 1365 156
 • نمودار شماره 55 مدل ترسیمی طولی- عرضی ایزارد مربوط به شهر و استان سال 1375 156
 • نمودار شماره 64 پيش بيني اشتغال در زيربخش هاي فعاليت 163
 • نمودار شماره 69 بررسي تغيير سهم بخش هاي اقتصادي با مرجع استان دوره ي 75-1365س 167
 • جدول شماره 57 بررسي سواد درشاغلان وبيكاران سال 1385 169
 • نمودار شماره 72 سواد شاغلان 169
 • نمودار شماره 73 بررسي سواد در مردان و زنان بر حسب مقطع تحصيلي 170
 • نمودار شماره 75  سواد در بیکاران 171
 • جدول شماره 59 بررسي شاغلين متخصص و عام به تفكيك سن و جنس 174
 • نمودار شماره 79 شاغلين متخصص و عام زنان 178

فرمت ورد+ پاورپوینت

دانلود فوری بعد از پرداخت

 

, ,

پروژه شهرسازی

مقدمه:

تمدن های بشر ،دردو مرکز سکونتگاهی شکل گرفته ات که عبارتند از : سکونتگاههای شهری وسکونتهای روستایی. این دو درطول حیات بشر، پا به پای هم ودرتعامل با یکدیگر، انقلاب های متعددی را در روند تکاملی تمدن بشری ایجاد کرده اند که ازآن جمله اند: انقلاب کشاورزی ، انقلاب صنعتی و0000 حداقل منشاء انقلاب کشاورزی سکونتگاههای روستائی بوده است0
در عصر حاضر که در قرن بیست ویکم هستیم همچنان نه تنها ازارزش واهمیت سکونتگاههای روستائی هرگز کاسته نشده است بلکه شرایط جهانی فرهنگی و اجتماعی واقتصادی بگونه ای که شاید نسبت به اعصار گذشته روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند 0 چرا که این سکونتگاهها منبع تولید بسیاری از محصولات کشاورزی ، باغی و صنایع دستی و 000 می باشند0
لذا هیچ کشوری نمی تواند از پرداختن به آنها غافل بماند0
در کشور ما نیز روستاها جایگاه خاصی دارند و تا دهد قبل اکثریت جمعیت کشور درروستاها زندگی می کرده اند 0 از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که بر مبنای اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی ، ایجاد شراط مناسب زندگی برای همه مردم ایران و بخصوص مناطق محروم و روستائی از ضرورت اساسی به شمار می رود0
لذا ارزش و اهمیت توسعه روستائی در کشورمان درراستای توسعه همه جانبه و یکپارچه سرزمین ، بر همگان آشکار می باشد 0 مسلماً توسعه مفهوم جامعی است که بمراتب وسیعتر و غنی تر از مفهوم « رشد» می باشد0
توسعه بهمود بخشیدن به یک بخش ویژه در روستا نیست بلکه در برگیرنده خط مشی ها و برنامه ریزیها در زمینه اصلاح شرایط تولید ، افزایش اشتغال وتنوع بخشیدن به آن، بهبود شرایط بهداشت و آموزش همگانی، ارائه خدمات رفاهی ، بازسازی و بهسازی بافت کالبدیروستا و000 می باشد0
برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون مدلهای مختلفی ارائه گردیده است0 یکی از این الگوها ، تهیه طرح هادی روستائی است که درسالهای اخیر در نظام برنامه ریزی توسعه روستائی کشورمان مطرح و بکارگرفته شده است0
هدف اصلی این طرح ، دستیابی به توسعه و عمران روستائی از طریق ارائه طرحهای هادی و تفضیلی جهت هدایت آتی و توسعه بافت فیزیکی روستا ها ، افزایش تولید واشتغال  وبهبود شرایط زیست محیطی ونظم بخشیدن به امر ساخت و سازه ها وسازماندهی شبکه معابر روستاها ست0 دراین راستا تهیه طرح هادی روستای بزرگ ریزه با جمعیت 4500 نفر به این مشاور واگذار شده که در تهیه آن از همکاری بی دریغ اهالی خوب وشورای اسلامی متعهد روستاها ونیز کارکنان محترم بنیاد مسکن استان برخوردار شده و کمال تشکر را داریم0

 فصل اول : شناخت  وارزیابی وضع موجود :
1- معرفی اجمالی شهرستان:
1-1 – موقعیت جغرافیائی:
شهرستان تایباد در شرق استان خراسان واقع شده و از شهرستانهای مرزی استان می باشد0
این شهرستان از شمال به شهرستان تربت جام ، ازجنوب و جنوبغرب به شهرستان خواف ، از شمالغرب به شهرستان تربت تربت حیدریه واز شرق به مرز بین المللی ایران – افغانستان ختم شده وگمرک معروف «دوقارون » درمحدوده مرزبین المللی این شهرستان واقع شده است0
مرکز شهرستان شهر تایباد است که مختصات جغرافیائی آن عبارتست از : 60درجه و4دقیقه تا 61 درجه و25 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 25 دقیقه تا 35 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی0
ارتفاع آن از سطح دریا 830 متر می باشد0 وسعت آن برابر با 4764کیلومتر مربع است0
فاصله آن تا شهر مشهد (مرکز استان ) 236کیلومتر است0
این شهرستان برسر راه هرات، اسلام قلعه و تربت جام واقع و با کشور افغانستان 75 کیلومتر مرزمشترک دارد0
شهرستان تایباد براساس آخرین تقسیمات سیاسی درسال 1382 دارای دو نقطه شهری ( تایباد و باخرز) و 3 بخش ( مرکزی و باخرز و میان ولایت ) بوده است0
کل این 3 بخش دارای 5 دهستان به اسامی ( پائین ولایت وکرات در بخش مرکزی )و ( باخرز وبالاولایت ) در بخش باخرز و دهستان حسینی در بخش میان ولایت می باشد0 در بخش میان ولایت استثنائاً مرزبخش و دهستان برهم منطبق می باشند، چرا که کل بخش شامل یک دهستان بنام «حسینی » می باشد0
روستای ریزه در بخش میان ولایت و در دهستان حسینی واقع شده است0
مرکز بخش مشترکاً روستای ریزه و مشهد ریزه می باشند0 مرکز دهستان روستای «حسینی » است0
2-1- ویژگیهای طبیعی (توپوگرافی و زمین شناسی ) :
بطور کلی شهرستان تایباد ازدو بخش دشت و کوهستان تشکیل شده است0
کوههای واقع دراین شهرستان جهتی شرقی – غربی داشته و ادامه سلسسله جبال البرز می باشد0
مهمترین جلگه های آن عبارتند از : جلگه شهرنووتایباد ، دشت باخزر و دشت تایباد0
دشت تایباد دارای خاک نسبتاً حاصلخیزی می باشد0 24 درصد از مساحت این شهرستان را دشتهای دانه ای و رسوبی تشکیل می دهد که نشانگر وجود پتانسیل مناسب برای کشاورزی است0
از دیگر پدیده های قابل بررسی در این منطقه گسلها وزلزله ها می باشد0
مهمترین گسل های ناحیه تربت جام ، تایباد و خواف  عبارتند از :
1- گسل کویر بزرگ (درونه ) 2- گسل خواف 3- گسل تربت جام
بطور کلی شهر های خواف وتایباد در پهنه بندی زلزله ای درپهنه لرزه خیزی بالا و نسبتاً بالا واقع شده اند.
بادها از دیگر پدیده های طبیعی ی منطقه بحساب می آیند0
بطور کلی جریان های سیبری ،غربی وشمالغربی جریان های سرد وباران آور و جریان شمالشرقی یا باد «120 روزه سیستان » و جریان های جنوبغربی ( عربستان ) به عنوان جریانات هوای گرم و خشک محسوب می شوند0
گروه اول در ایجاد بارندگی و گروه دوم در بوجود آوردن طوفان شن ، گردوغبار و حرکت ریگ های روان موثر هستند0
بادهای محلی معروف و مؤثر منطقه عبارتند از:
باد نیشابور، فرح باد، باد قببله، سیاه باد یا باد کلفور، باد راست ، باد میزان و تف باد0
جهت بررسی پارامترهای آب وهوا پر از داده های ایستگاه کلیماتولوژی شهرستان تایباد استفاده شده است0
میزان بارندگی سالانه دراین شهرستان بطور متوسط سالانه 244 میلیمتر می باشد0
حداکثر بارندگی در اسفند ماه با 95 میلیمتر وسپس فروردین ماه با 52 میلیمتر می باشد0
متوسط دمای سالانه آن 15درجه سانتیگراد می باشد0 متوسط حداکثردمای سالانه 23 درجه سانتیگراد و متوسط کمترین مطلق دمای سالانه 4 درجه سانتیگراد و متوسط بیشترین مطلق دمای سالانه 33 درجه سانتیگراد بوده است0
از نظر ژئومورفولوژی شهرستان به دسته تپه ماهور، کوهستان ودشت تقسیم می شود0
وسعت دشتها بیش از کل فضای منطقه رافرمی گیرد وبا به هم پیوستن مخروطه افکن ها دردامنه ارتفاعات حاصل شده اند0 ارتفاعات مرکزی را تشکیلات آهکی وآهکهای ماسه ای تشکیل می دهند0
تپه ماهورها که حدفاصل دشت وارتفاعات این منطقه بوجود آمده اند عمده ترین عامل کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بحساب می آیند0
ب: لرزه خیزی وگسل های شهرستان تایباد:
بررسی گسلها و زلزله ولرزه خیزی یکی از پارامترهای اصلی بررسیهای طبیعی می باشد0
بطور کلی ( فلات ایران از لحاظ فعالیت تکتونیکی ،جوان وبه شدت فعال است0 کشور ایران روی کمربند زلزله هیمالیا – آلپ قرار گرفته وکمتر نقطه ای می توان یافت که در معرض زلزله های شدید نباشد وهمین فعالیت تکتونیکی سبب شده است تا سرزمین ایران به گونهای یکی از نا امن ترین مناطق جهان درآید0
مهمترین گسل درناحیه تربت جام ،تایبادو خواف عبارتند از:
1- گسل کویر بزرگ (دورونه ) : گسله ای به درازای 700کیلومتر است که ازمرز خاوری تا دشت کویر ادامه دارد و ازدیدگاه لرزه خیزی مبنا دانسته شده است 0 به نظر می رسد زمین لرزه های سالهای 1903 میلادی ( کاشمر با بزرگی (M.b 6.Z) و 1923 (تربت حیدریه با بزرگی ( M.b5.2() درارتباط با جنبش این گسله بوده است0
2- گسل خواف : گسله ای است به درازای 20کیلومتر که به هنگام رویداد زمین لرزه 1336 با بزرگای ( M s7.6) ایجاد شد0
3- گسل تربت جام : گسل تربت جام به درازای حدود 150کیلومتر با جهت جنوب شرق – شمال غربی می باشد وعامل رویداد زمین لرزه های با بزرگای ( Mb6.5) در ناحیه تربت جام گردیده است0
بطور کلی و براساس توان لرزه زائی گسل ها ، شهرستان های استان در دو پهنه به شرح زیر قرار می گیرند :
الف: پهنه با لرزه خیزی بالا و نسبتاً بالا
ب: پهنه با لرزه خیزی متوسط
که در این تقسیم بندی شهرهای خواف وتایباد در پهنه با لرزه خیزی بالا و نسبتاً بالا واقع شده اند ).
ج: بادهای شهرستان تایباد:
بادها یکی دیگر از پارامترهای مهم بررسیهای طبیعی جهت برنامه ریزیهای آتی هر منطقه ای است0
(بطورکلی جریان های سیبری ، غربی وشمالغربی به عنوان جریانات سرد ومعمولاً باران آور وجریان شمالشرق یا باد 120روزه سیستان و جریان های جنوب غربی (عربستان) به عنوان جریانات هوای پرگرم و خشک به این منطقه تأ ثیر می گذارد0 گروه اول در ایجاد بارندگی و گروه دوم در بوجود آوردن طوفان هر شن، گردوغباروحرکت ریگ های روان مؤثر هستند0
علاوه برجریان های هوائی ذکرشده ، بادهای محلی که توسط مردم به اسامی مختلف معروف شده اند در ناحیه می وزند که اهم آن به شرح ذیل است:
باد نیشابور :
1-  این باد در زمستان و اوایل بهار وارد ناحیه (تربت جام ، تایباد وخواف ) می شود و ایجاد برف وباران می کند0 در حقیقت همان جریان غربی است که اکثر نقاط ایران را متأ ثرمی سازد0
2- فرح باد: این باد معمولاً در زمستان از سمت شمال و شمالغربی در منطقه می ود وبه دنبال جریانات غربی است که در منطقه ایجاد بارندگی کرده و موجب ذوب برفها می شود0
3- باد قبله : این جریان در ماه های دی، بهمن واسفند از جنوب به شمال می وزد وبسیارسرد است0
4- سیاه باد یا باد کلفور: این باد گاهی در زمستان از شمال به جنوب می وزد و سرمای شدیدی را نیز به همراه می آورد0
5- باد راست : معمولاً از شمالشرقی وارد گناباد می شود ودرتابستان توأم با گردوغبار و درزمستان تنها ایجاد سرما می کند0
6- باد میزان : چنان که ازنام آن پیداست در اوایل پاییز از شمالشرق میوزد وباعث سردی هوا می شود0 گاهی این باد را « باد خوارزم » هم می گویند0
7-  تف باد : این جریان مربوط به تابستان وبسیار گرم است واز شرق به سوی غرب می وزد 0 هر یک از این جریانات عمده ومحلی به گونه ای در اقلیم تأ ثیر دارد، لذا باید در برنامه ریزیهای محلی و منطقه ای نیز مورد توجه قرار گیرد0 به عنوان مثال تف بادهای تابستانه متأثر از باد 120روزه سیستان نه تنها باعث ایجاد گردبادهای محلی بلکه در موارد متعدد به محصولات کشاورزی نیز آسیب وارد میکند ، برای مقابله با اثرات سوء این بادها ایجاد کمربند های سبز وگسترش پوشش های گیاهی مقاوم متاسب ترین راه ها خواهد بود0 در موارد متعددی نیز این باد باعث پراکنده نمودن خرمن های گندم و سایر غلات شده است که باید جهت مقابله با تأثیر آن اقداماتی نظیر جمع کردن خرمن قبل از شدید شدن این باد یا ایجاد خرمن در محل های پشت به باد صورت گیرد0
2-3-2- وضعیت اقلیمی (آب وهوائی ) شهرستان تایباد:
بررسی مسائل و شرایط آب وهوائی (اقلیمی) یکی از مهمترین پارامترهای بررسیهای طبیعی است که مهمترین پارامترهای  زیر مجموعه آن عبارتنداز: بررسی وضعیت حرارت ودما ومیزان بارندگی0
شهرستان تایباد دارای یک ایستگاه کلیما تولوژی است واطلاعات در یک دوره 5 ساله (77-72) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است0
الف: بارندگی:
میزان بارندگی سالانه در این شهرستان بطور متوسط سالانه 244 میلیمتر می باشد که البته نسبت به شهرستانهای اطراف (تربت جام 215 میلیمتر ) و(خواف 194میلیمتر) از وضعیت بهتری برخوردار است0
حداکثر بارندگی در اسفند ماه با95میلیمتر وسپس در فروردین ماه با52 میلیمتر اتفاق افتاده است 0
درماههائی از سا ل ( چهارماه از سا ل) میزان بارش به صفر می رسد که عبارتند از : تیر ، مرداد، شهریور ومهر (جدول شماره 1)…

 • فهرست
 • مقدمه: 5
  فصل اول : شناخت  وارزیابی وضع موجود : 8
  1-1 – موقعیت جغرافیائی: 8
  2-1- ویژگیهای طبیعی (توپوگرافی و زمین شناسی ) : 9
  باد نیشابور : 14
  2-3-2- وضعیت اقلیمی (آب وهوائی ) شهرستان تایباد: 15
  الف: بارندگی: 16
  د: دما وحرارت: 16
  ب: ژئو مورفولوژی شهرستان : 18
  الف: تپه ماهور : 18
  ب: کوهستان : 18
  ج: دشت : 19
  ج: وضعیت خاکشناسی شهرستان تایباد: 20
  مساحت سواد: 20
  4-1- ویژکیهای قتصادی : 22
  2- شناسائی حوزه نفوذ : 25
  1-1- تعیین حوزه نفوذ : 25
  اشتغال 27
  3-3- بررسی منابع آب: 28
  4-3- ویژگیهای جمعیتی : 31
  1-4-3- تعداد جمعیت و بعد خانوار : 31
  2-4-3- ترکیب جنسی وسنی: 33
  3-4-3- سطح آموزشی وسواد : 35
  4-4-3- وضعیت فعالیت واشتغال: 39
  5-4-3- بررسی تحولات جمعیتی وروند مهاجرت : 43
  5-3- ویژگیهای اقتصادی 45
  1-5-3-   کشاورزی : 45
  صنعت : 47
  3-5-3- خدمات : 47
  4-5-3-  محاسبهء میزان درآمد : 49
  1-3- موقعیت جغرافیائی روستا: 52
  2-3-1- ویژگیهای طبیعی (توپوگرافی وزمین شناسی ) : 53
  الف -2 : نواحی جلگه ای و هموار: 54
  2-3- تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی : 54
  3-1-ویژگیهای انسانی: 55
  – جمعیت ونرخ رشد: 55
  7-3- شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود: 64
  کاربری تجاری – بازرگانی : 65
  شبکه معابر : 66
  کاربری آموزشی: 66
  کاربری بهداشتی – درمانی : 67
  کاربری فرهنگی – مذهبی: 67
  کاربری اداری انتظامی و نظامی : 68
  تأ سیسات وتجهیزات : 69
  کاربری انبارداری و حمل ونقل : 69
  کاربری صنعتی ، تعمیرگاهی ، کارگاهی : 70
  اراضی میراث فرهنگی : 70
  گورستان : 71
  13- فضای دامی : 71
  15- کاربری ورزشی : 71
  16- اراضی زراعی داخل بافت : 71
  12- اراضی باز وبایر داخل بافت : 72
  8-3- شناسائی مراکز تفرجگاهی وجاذبه های توریستی وتأثیرآن برتوسعة روستا: 74
  9-3-  بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا : 74
  10-3-  شناخت کیفیت ابنیه وبررسی مصالح ساختمانی مورداستفاده : 75
  11-3 – بررسی شبکه های ارتباطی: 77
  12-3-  شناخت وتعیین محدوده محلات وبررسی نطفه ها ومراکزمحله : 79
  13-3-  بررسی تأ سیسات آب آشامیدنی،برق،فاضلاب،ونحوه دفع آبهای سطحی: 80
  14-3-  بررسی معماری وترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی : 81
  فصل دوم :  شناخت وارزیابی وضع موجود : 82
  1-  برآورد کمبودهای اساسی  حوزه نفوذ روستا : 82
  2- پیش بینی عملکرد اقتصاد ی روستا درآینده  : 82
  الف  : کشاورزی « زراعت » : 82
  ب  :  دامداری : 85
  ج: صنایع و کارگاهها: 85
  د: خدمات : 86
  3-  تجزیه وتحلیل وپیش بینی جمعیت آینده روستا : 87
  4- بررسی مشکلات موجود درتوزیع خدمات عمومی وزیربنائی درسطح روستا  : 90
  1- کاربری مسکونی : 95
  2- کاربری تجاری : 97
  3- معابر : 97
  4- آموزشی : 98
  5- بهداشتی ودرمانی: 98
  6 – مذهبی و فرهنگی : 99
  7- اداری وانتظامی : 99
  8 – تأسیسات و تجهیزات : 99
  9- حمل و نقل و انبارداری: 100
  10- صنعتی وکارگاهی : 100
  11- میراث فرهنگی : 101
  12- گورستان : 101
  13- فضاهای دامی : 101
  14- فضای سبز : 102
  15-  ورزشی : 102
  16- مزارع داخل بافت : 102
  17-  فضای باز و بایر: 103
  7- تعیین محدودیتها و امکانات توسعه فیزیکی روستا: 103
  8- معیار ها وضوابط پیشنهادی طراحی کالبدی روستا: 105
  فصل سوم : ارائه طرح هادی : 107
  2- تعیین تکلیف فضاهای تاریخی : 107
  ج- ضوابط عمومی : 110
, ,

مجتمع تجاری آرمان

هدف:
• علاقه و انگيزه
موضوع تجاري با توجه به قدرت بي بديل اقتصاد در عصر ما موضوعي ويژه در طراحي معماري به حساب مي آيد. در عصري كه توجه به هر مسئله به ميزان صرفه و بازده اقتصادي آن مي باشد پيداست كه امكان پرداختن به نگاه هاي خاص در معماري مجموعه هاي تجاري تقويت مي گردد به همين دليل انتخاب يك مجموعه تجاري براي طراحي معماري خود به خود جذاب تر از موضوعات ديگر مي باشد.
• قابليت اجرا و توجيه اقتصادي
هر مجموعه تجاري كه نيازهاي ضروري زندگي بشر را عرضه كند خود به خود بخشي از توجيه اقتصادي است .براي افزايش موفقيت اقتصادي يك مجموعه بايد عواملي از قبيل شدت نياز جامعه
.فاصله سايت تا مجموعه هاي مشابه ونحوه دسترسي افراد به مجموعه توجه نمود .
قابليت اجرا از دو جنبه قابل بررسي است اول استان اجراي پروژهبا توجه به تكنولوژي بومي وشرايط جامعه .دوم سازگاري طرح و ساختار اجرايي آن بافدرت وموفقيت پروژه كه هر دو درمرحله طراحي مورد توجه قرارخواهد گرفت.
چکيده :
هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي  گذرا به تاريخچه تجارت و ايران و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري و اجتماعي در ايران ومشهد داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه‌ها را مورد بررسي قرار ميدهيم. براي شناخت بيشتر نمونه‌هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده‌ايم. مطالعه شهر مشهد براي مکاتباتي صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه (ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليلهايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت‌گيري آن؛ امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و … استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط وتلفيقي ازمعماري مدرن وسنتي داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.
مقدمه
سيري در نظريه‌هاي تجارت:
تجارت پديده‌اي است فريبنده و خطرساز که وارد شدن در آن نياز به آگاهي دارد چه در غير آن صورت نتيجه آن شريک شدن در نارواييهاي بسيار در طول تاريخ است، زيرا کمتر پديد ه‌اي به اندازۀ تجارت مورد اتهام قرار گرفته است. آيا سخن را اين طور آغاز مي‌کنيم که دهنها را آشوب سازيم و چرا سرآغاز کار را بر صفحه‌هاي درخشاني که رسالت تاريخي تجارت بر آن نگاشته‌اند قرار نمي‌دهيم. خير اين طور نيست بلکه تنها دليل آن ـ ضمن اينکه به نقش سازنده تجارت در تسهيل زندگي انسان و انتقال ترقيات بشري اعتقاد داريم ـ آلودگي تجارت جهاني بالکه تنگي چون تجارت برده از آفريقا  و آسيا به زمين‌هاي راقيه استعمار ملتهاي عقب‌مانده از کاروان تمدن ـ توسط پيشتاز تمدن صنعتي نظير انگليس و فرانسه و ايتاليا و آلمان و بلژيک و ژاپن بوده است که بعد از جنگ جهاني دوم به صورت استعمار نو بروز کرده است.
از نيمه هزاره دوم ميلادي تا عصر کمال شرکت خود در عصر تجارت به انواع فضيلتها و رذيلتها در غلطيده است. آنجا که توانسته، در همان مواطن اصلي به بهره‌کشي از انسانها پرداخته‌اند. نوع ديگر تجارت که عموماً درصد رفع نيازهاي مصرفي بشري بوده و به کالا محدوده مي‌شده است نقش موثري در تاريخ بشر داشته و بيشتر سرافراز است تا سرافکنده، که اساسا رفع مشکل بوده و نه واضح مشکل ـ اين تجارت، چاي، سيلان و ادويه هندوستان را به ايران و بلاد ديگر بوده فيروزه و پارچه‌هاي گرانبهاي ايران را زينت بخش اندام خوزستان در اقصي نقاط جهان کرده است چرا که فيروزه ايران در سرزمين ديگر يافت ناشدني بود و پارچه‌هاي گرانبهاي زري وترمه را ملتها خريدار نمي‌توانستند بخرند.
دليل عمده اين تجارت محدوده بودند اينکه در جائي نياز و مصرف وجود داشته و توليد نبود و يا احياناً اگر بود خيلي کم بود ـ و در جاي ديگر بلعکس توليد بيش از بازار مصرف بود….
 • فهرست
 • • عنوان پروژه 1
 • • چكيده 1
 • • مقدمه 1
 • عنوان پروژه : مجتمع تجاري آرمان 5
 • چکيده : 7
 • سيري در نظريه‌هاي تجارت: 8
 • نياز به مجموعه‌هاي تجاري 9
 • فصل دوم 12
 • نگاهي به تاريخ تجارت ايران 12
 • نگاهي به تجارت ايران 13
 • لزوم مراکز تجاري در يک شهر 16
 • چگونگي پيدايش مجموعه‌هاي تجاري از نقطه نظر تاريخي و اجتماعي : 17
 • بررسي مجموعه‌هاي تجاري گذشته از نظر شهرسازي 21
 • فصـل سوم 25
 • بررسي نمونه‌هاي مشابه 25
 • گذری بر مراکز خرید معروف دنیا 26
 • تجاری الماس شرق مشهد مجتمع 30
 • طراح و آرشیتکت مجتمع 32
 • فصل چهارم 37
 • مطالعات در مراکز تجاري 37
 • مبلمان و طراحي داخلي فضاهاي تجاري : 38
 • ويترين در مراکز تجاري : 42
 • فصـل پنجم 46
 • مطالعات منطقه اي 46
 • استان خراسان 46
 • استان خراسان 47
 • تقسيمات كشوري: 47
 • موقعيت جغرافيايي استان خراسان 48
 • خراسان رضوی 51
 • آب و هوا 54
 • مشهد 56
 • تاریخچه 56
 • شهادت امام رضا عليه السلام 62
 • تحولات شهر مشهد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي (1357ه.ش ) 63
 • موقعيت جغرافيايي 63
 • بناهای تاریخی شهر مشهد 65
 • جاذبه های طبیعی 68
 • وضعيت تجاري 69
 • اماکن زیارتی و مذهبی 75
 • اقتصاد 77
 • فرهنگ 78
 • فصل ششم 80
 • • نتيجه گيري 80
 •   بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري 80
 • نتيجه گيري 81
 • بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري 82
 • 1-بررسي ضوابط ومقررات اجرايي كاربري تجاري درشهرمشهد 82
 • 2-مقررات ساختماني درتجارت شهري 82
 • فصل هفتم 84
 • آناليز سايت 84
 • برنامه‌ريزي کالبدي : 86
, ,

شهرو شهرنشینی

تعریف شهر
کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند. از چند قرن گذشته، شهرها از هسته های سکونتی ساده انسانی به صورت واحدهای بسیار پیچیده درآمدند و امروز آنها پیچیده ترین واحدهای سکونتی انسانی را با تمام خصوصیات ویژه شان تشکیل می دهند. شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی، محل اسکان طبیعی انسان متمدن می باشد. شهر نه تنها مجموعه ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان ها، ساختمان ها و نهادهاست بلکه یک قلمرو و منطقه روانی شامل مجموعه ای از شیوه های کاربردی، نگرش های سازمان یافته و احساسات است بنابراین شهر دارای دو جنبه توأمان – جنبه کالبدی و جنبه ماهیت انسانی – می باشد. شهر در حیات مدنی از سه رکن اساسی کالبد شهر، شهروند و مدیریت شهری تشکیل    می شود. که شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی و کالبد شهری ماهیتی مفعولی دارد و بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است، به نحوی که هم چون لباسی شایسته و برازنده قامت و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم سازد. در چنین وضعیتی، کالبد شهر مملو از   درون مایگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شود و مشارکت فعال شهروندان در اداره امر شهر تقویت می شود و شهر به مکانی هم چون حوزه زندگی خصوصی – با عنایت به عرصه عمومی – تبدیل می شود.
2-1 پدیده شهرنشینی
1-2-1 تعریف شهرنشینی
از پدیده شهرنشینی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که این خود مؤید ماهیت پیچیده و چند وجهی شهرنشینی است. نگاه و تعریف این پدیده در علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری با تفاوت هایی همراه است.
در فرهنگ علوم اجتماعی از شهرنشینی به این شرح یاد شده است : فرایند یا پدیده ای است که به همراه آن، جمعیت شهری – مخصوصا با کاهش جمعیت روستایی – فزونی می یابد. اما شهرنشینی فقط افزایش جمعیت در نقاط شهری نیست. بلکه شهرنشینی به عنوان فرایندی پویا مطرح است که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم.
شهرنشینی فرآیندی است که طی آن تغییراتی در سازمان اجتماعی – سکونتگاهی انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت می باشد. از نظر سازمانی، شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی – اقتصادی و نظام آموزشی و هنجاری ایجاد می کند.
درواقع شهرنشینی فرآیندی است که در آن، تغییرات اجتماعی، نوگرایی وتمرکز جمعیت صورت می گیرد. شهرنشینی در فرهنگ جامعه شناسی این گونه تعریف شده است.
شهرنشینی به طور صحیح اشاره دارد به افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر می برند. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها به وجود آمده است.
اگر بپذیریم که شهرنشینی عبارت است از «هنر زیستن انسان ها در کنار هم»  پس شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است. به عبارت دیگر شهر محلی است دربرگیرنده انبوه انسان ها که از سویی افکار و عقاید، هنرها و ایده های گوناگون شخصی و خصوصی دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی ها و آرزوها، امیال و عقاید مشترک و جمعی هستند.
در تعریف شهرنشینی برخی ابعاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند، که از این میان به سه مورد اساسی زیر اشاره می کنیم.
1- تفسیر جمعیت شناختی  :
در تفسیر جمعیت شناختی، مفهوم شهرنشینی بررسی فرآیندی است که در آن سهم تمرکز جمعیت یک کشور در حوزه های شهری افزایش می یابد و حوزه های روستایی و سکونتگاه های کم جمعیت به حوزه های شهری تبدیل می شوند.
2- تفسیر ساختاری یا اقتصادی :
فرآیندی است که در آن، فعالیت های کل جمعیت، به ویژه تغییرات به وجود آمده در ساخت اقتصادی به همراه صنعتی شدن، تحت تسلط سیستم اقتصادی مورد تأکید قرار    می گیرد.
3- تفسیر رفتاری :
این مفهوم از شهرنشینی، بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود و مردم بر اثر این آگاهی از سکونتگاه های غیرشهری کنده می شوند و در شهرها اقامت می کنند.
اما باید توجه داشت که در شهرنشینی هرچند قدم اول تغییر جمعیت است ولی تغییر در الگوی زندگی اهمیتی به مراتب بیش از تغییر عده یک منطقه دارد.
2-2-1 علل ظهور شهرنشینی
به اعتقاد جامعه شناسان عواملی که در توسعه شهرنشینی و پیدایش شهرهای نخستین موثر بوده و موجب پاره ای تغییرات در نظام اجتماعی و روابط انسان با محیط زیست شده است، عبارتند از :
1- افزایش تخصص های شغلی.
2- تبدیل صنایع کوچک روستایی به صنایع ماشینی.
3- تغییرشکل یافتن فعالیت های ساده کشاورزی مانند : باروری زمین و کشت دیمی به تأسیس سازمان آب (پیدایش شبکه آبیاری) و اداره اراضی و احشام.
4- ظهور رهبری سیاسی و سازمان یابی نیروی کار.
5- پیدایش تفاوت در مسائل و استقبال بیشتر از کارهای متنوع.
6- مأموریت یافتن قسمتی از نیروی انسانی در حفظ ذخیره غذایی و امنیت شهر.
7- پیدایش بازار به منظور مبادله کالا.
3-2-1 ضرورت بررسی سیر شهرنشینی
رویای رسیدن به مدینه فاضله که درواقع آمیزه ای است از انسان های پاک و خوب و وجود آنچه برای خوب زیستن لازم است، متفکران زیادی را واداشته است در جستجوی آرمان شهر و راه های رسیدن به چنین جامعه ای به کندوکاو بپردازند.
اگرچه دستیابی به مدینه فاضله در این جهان ناممکن می نماید، اما بی شک تلاش برای رسیدن به آن ما را به زندگی بهتر و مطلوب تر رهنمون خواهد کرد. در این راستا برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایمان متضمن رعایت سه نکته است.
شناخت کامل از گذشته، توجه به حال و پیش بینی متفکرانه و حساب شده برای آینده.
در این مقوله قبل از هر چیز لازم است بدانیم که چه بوده ایم؟ چه کرده ایم؟ و در کجای راه هستیم؟ و به عبارتی بدانیم شهرنشینی در کشور ما چه روندی را طی کرده است.
4-2-1 سیر تحول شهرنشینی در ایران
شهرنشینی در ابتدا به صورت مجتمع های زیستی اولیه پراکنده و یا محل های ظهور تمدن ها در سرزمینی مانند ایران، دوران های اولیه خود را می گذراند. با آغاز اولین حکومت ها مانند پادشاهی مادها و هخامنشیان، شهرنشینی در دوره باستان شکل دیگری به خود گرفته و پس از طی دگرگونی هایی که ناشی از استقرار حکومت هایی مانند سلوکیان، اشکانیان (پارت ها) و ساسانیان بود به دوره پس از ورود اسلام به ایران منتقل شد.
آنچه که از سال ها پیش تا آن موقع (ورود اسلام به ایران) طی شده و تکامل یافته بود، با اعتقادات و قوانین مذهبی درهم آمیخته و جنبه های مذهبی در ساختار و سیمای شهرها نمودار شد. مسجد به عنوان نشانه تمایز شهر از روستا شناخته شد.
شهر و روستا روابطی متقابل و در عین حال سالم پیدا کرده و منطقه شهری را به وجود آوردند. بنیان های زندگی شهری، نحوه اداره شهرها، سازمان های مذهبی و آموزشی، انجمن های صنفی و اصول و قوانین ضمنی حاکم بر محلات و شهرنشینی و شهرسازی، یا وجود آمدند و یا با محیط، قوانین و اعتقادات جدید درآمیختند.
باز هم در دوره پس از ورود اسلام، همپای استقرار یا برکناری حکومت های متعدد، شهرنشینی و شهرسازی نیز تغییراتی را پذیرفتند.
دورا ن صفوی اوج شکوفایی تمدن، اقتصاد، کشاورزی، شهرسازی و هنر در این دوران بود. تمدن جدید و روند صنعتی شدن و تأثیر الگوی اقتصادی، اجتماعی غربی از عواملی بود که تغییرات عمده مهمی را در شکل شهرنشینی جدید ظاهر کرد.
در زمان قاجار نابسامانی هایی در اقتصاد کشور پدیدار شد که قراردادها و واگذاری گوشه هایی از خاک سرزمین ایران و دادن امتیازاتی در داخل کشور به بیگانگان و شیوع جنگ ها به آن دامن زدند. از طرف دیگر قدرت های استعماری در یک چنین محدوده زمانی پدیدار شدند و سلطه خود را بر دنیا اعمال کردند.
به دنبال آن دنیای سرمایه داری در پی کشف منابع جدید و بازارهای بکر، سلطه استعماری خود را بر جهان سوم تحمیل کرد. ایران نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. حکومت پهلوی با سلطنت رضاخان شروع شد.
از ابتدای حکومت رضاخان تا سال 1320 با روند زیر در شهرنشینی روبرو هستیم.
شهرها تا حدودی رونق گرفته و ایران به دلیل قرار گرفتن در سیستم روابط و تجارت جهانی و وارد شدن به روند سرمایه داری و پذیرش کالاهای مصرفی، در تجارت داخلی و خارجی پیشرفت کرد.
روابط سنتی بین شهر و روستا به دلیل احتیاج به تولید مواد اولیه کشاورزی برای صادرات و استفاده از آن در روند مدرن گرائی حفظ شد. مهاجرتی در کار نبوده و شهرنشینی حرکت های کند و اولیه را طی می کرد. شروع جنگ و ورود متفقین منجر به وقفه در روند برنامه مدرن گرائی عنوان شده از سوی رضاخان شد. رکود بر شهرها حاکم شده و شهرها به سبب هرج و مرج و نابسامانی که دچار آن بودند و هم چنین موانعی که در صدور تولیدات کشاورزی روستا به خارج به وجود آمده بود، نتوانستند هم چون قبل محل تمرکز مازاد کشاورزی روستائیان و حافظ روابط سنتی با روستا باشند.
کودتای 28 مرداد 1332 به وقوع پیوست. ایران در تقسیم بین امللی کار، صدور نفت را به عنوان نقش صادرکننده تک محصولی، همانند کشورهای جهان سوم به عهده گرفت. تولیدات کشاورزی جای خود را به نفت در صادرات و اقتصاد کشور دادند. شهرها با تکیه بر منبع تازه تأمین مالی اقتصاد کشور، مستقل از مازاد روستا و به دنبال به هم خوردن روابط سنتی با روستا، رونق یافتند. بدین ترتیب با تمرکز و افزایش امکانات و خدمات در خود به پذیرش مهاجرینی مشغول شدند که بر اثر افزایش و آزاد شدن جمعیت روستاها راهی شهرها شده بودند. این روند تا سال 1340 ادامه یافت و دوره 41 ساله بین سال های 1299 تا 1340 عنوان شهرنشینی بطئی به خود گرفت.
به طور کلی روند شهرنشینی سریع از سال 1340 تا 1357 تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی مهاجرت شدید روستائیان به شهرها، رونق شهرها و رشد سریع جمعیت شهری و هم چنین تبدیل نقاط روستایی بسیاری به شهر قرار گرفته و علاوه بر رشد شتاب آلود جمعیت شهری بر تعداد نقاط شهری نیز افزوده گشت.
به هر حال مشکلاتی که شهرنشینی دچار آن شد، در زمان بعد از انقلاب نیز کم نشد، بلکه همراه با شدت گرفتن شهرنشینی بر آنها افزوده شد.
5-2-1 انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان
رشد تمدن غالباً با گسترش ارتباط ناگسستنی دارد. هر یک از ملت ها که از دیرزمانی زندگی شهرنشینی را پذیرفته اند به همان نسبت با بسیاری از عوامل و مظاهر زندگی شهری از قبیل دین، شغل، سازمان های اداری گوناگون، روابط اجتماعی، آزادی های فردی و اجتماعی، نوع حکومت و سایر ارزش های اجتماعی و معتقدات گوناگون و متضاد شهری رویاروی می باشد و زودتر توانسته اند با مسائل گیج کننده و پیچیده شهری مقابله کرده و در حل آنها چاره جویی کنند….

 • فهرست
 • 1-1 تعریف شهر 7
 • 2-1 پدیده شهرنشینی 8
 • 1-2-1 تعریف شهرنشینی 8
 • 1- تفسیر جمعیت شناختی : 9
 • 2- تفسیر ساختاری یا اقتصادی : 10
 • 2-2-1 علل ظهور شهرنشینی 10
 • 3-2-1 ضرورت بررسی سیر شهرنشینی 11
 • 4-2-1 سیر تحول شهرنشینی در ایران 12
 • 5-2-1 انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان 15
 • 6-2-1 مشکلات شهرنشینی دنیای معاصر 18
 • 3-1 پدیده شهروندی 19
 • 1-3-1 تعریف فرهنگ 19
 • 2-3-1 تعریف فرهنگ شهری 22
 • 3-3-1 تعریف شهروندی 23
 • 4-3-1 توسعه تاریخی پدیده شهروندی و نظریه ارسطو 25
 • 1-4-3-1 نظریه شهروندی ارسطو 27
 • 5-3-1 حقوق شهروندی 28
 • 6-3-1 اجزا و عناصر هویت شهروندی 29
 • 7-3-1 شهروندسازی و نقش مدیریت شهری در تحقیق آن 30
 • 8-3-1 جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها 32
 • 4-1 نتیجه گیری و استنتاج 33
 • بخش دوم : 35
 • مدیریت شهری 35
 • مقدمه 36
 • 1-2 مدیریت شهری در گرو مشارکت مردمی 36
 • 1-1-2 مفهوم و معنای مشارکت 37
 • 2-1-2 مشارکت مردمی 38
 • 1-2-1-2 تعریف مشارکت سنتی 39
 • 2-2-1-2 تعریف مشارکت جدید 39
 • 3-2-1-2 بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکت 39
 • – نقش انجمن های ایالتی و ولایتی در مشارکت مردمی 43
 • – انجمن های بلدی آغازگر مشارکت مردم در اداره امور شهرها 43
 • 3-2-3-2-1-2 چند نمونه تجربه شده مشارکت جدید در دوران حاضر 45
 • – طرح پیشگامان فضای سبز 45
 • – طرح استقبال از بهار 46
 • 3-1-2 تأثیر واگذاری اختیارات محلی به مردم در توسعه دموکراسی 46
 • 2- تأثیر اقامت در محل کسب و کار 49
 • 3- احاطه به احتیاجات محلی 49
 • 5-1-2 خصوصی سازی 52
 • 1-5-1-2 خصوصی سازی و اهداف آن 52
 • اهداف خصوصی سازی 52
 • الف) اهداف اولیه : 52
 • ب)اهداف ثانویه : 53
 • 2-5-1-2 روش های خصوصی سازی 53
 • 3-5-1-2 وضعیت سازمان های غیردولتی در ایران 54
 • جدول 1 : برخی از NGO های داخلی و خارجی 55
 • 2-2 مبانی مدیریت شهری 56
 • 1-2-2 تعریف مدیریت شهری 56
 • 2-2-2 تعریف حکومت محلی 57
 • 3-2-2 انعطاف پذیری مدیریت شهری 57
 • 4-2-2 اهداف مدیریت شهری 58
 • جدول 2 : اهداف و استراتژی های مدیریت شهری 59
 • الف : نیاز به ارتقای شرایط کار و زندگی همه مردم شهر 60
 • ج : نیاز به حفاظت از محیط کالبدی شهر 60
 • 3-2 مفهوم سیستم مدیریت شهری 63
 • 1-3-2 روش های تحقیق اهداف مدیریت شهری 63
 • نمودار:  ساختار مدیریت شهری در ژاپن 64
 • 2-3-2 ساختار سازمانی مدیریت شهری و وظایف آن 64
 • جدول 3 : مدیریت شهری در شهرهای مهم جهان 65
 • الف – مدیریت سیاسی اجتماعی 67
 • ب – مدیریت سازمانی و برنامه ریزی 67
 • ج –  مدیریت اجرایی و فنی 69
 • 4-2 مدیریت شهری در ایران 69
 • 2-4-2 موانع تحقق و سیر تحولی مدیریت شهری در ایران 70
 • 5-2 نتایج کاربردی بخش مدیریت شهری 75
 • جدول جمع بندی و تحلیل بخش مدیریت شهری 77
 • بخش سوم : 78
 • شهـرداری 78
 • 1-3 تعاریف 79
 • 2-1-3 فلسفه وجودی شهرداری 80
 • عناصر اساسی این تعاریف از این قرارند : 83
 • 2-3 شهرداری ها در ایران 84
 • 2-1-2-3 از مشروطیت تا انقلاب اسلامی 86
 • 2-2-3 قانون شهرداری ها 92
 • مرحله اول – تصویب اولین قانون بلدیه 93
 • مرحله دوم – قانون بلدیه سال 1309 94
 • مرحله چهارم – از سال 1334 تا زمان حاضر 95
 • 3-2-3 وظایف شهرداری ها در ایران 97
 • 2-وظایف برنامه ریزی و سازمان دهی 98
 • جدول 1 : طبقه بندی عملکردی وظایف شهرداری 99
 • 2-3-2-3 جزئیات وظایف فعلی شهرداری ها 101
 • 5-2-3 درآمد شهرداری 104
 • جدول 2 : منابع تأمین درآمد مالی سه شهر مهم جهان 105
 • 6-2-3 رابطه شهرداری ها با شوراها 106
 • 7-2-3 مسائل و مشکلات شهرداری های ایران 107
 • نمودار  : نظام کنترل و هدایت توسعه شهری 109
, ,

بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی

چکیده
 اصطلاح حاشيه نشيني يا زاغه نشيني و .. در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشيني اطلاق مي‌شود كه در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده و ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته‌اند جذب نظام اقتصادي- اجتماعي شهر شده تا از امكانات و خدمات شهري استفاده نمايند. حاشيه ، فرهنگ مخصوص به خود دارد . فرهنگ حاشيه نشيني بازتاب شيوه زندگي طبقات پايين اجتماع است كه معمولاً فرهنگ فقر شناخته مي‌شود. تقريبا اكثر كشورهاي جهان اعم از پيشرفته يا عقب نگه داشته شده دوره هايي از حاشيه نشيني را در شهرهاي  خود تجربه كرده‌اند ، اما مشكل اصلي در كشورهاي جهان سوم نهفته است. مثلاَ در هند جمعيت زاغه نشين شهرهاي اين كشور چيزي بين 30 تا 50 درصد كل ساكنين آنهاست . سکونتگاه غیر قانونی(عدوانی) را می توان به عنوان یک منطقه مسکونی تعریف کرد که بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است. زاغه های غیرقانونی معمولا در حاشیه شهرها ظاهر می شوند.
شکل گیری و توسعه سکونتگاه های غیر قانونی تابعی از عوامل داخلی و خارجی است. از عوامل داخلی می توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی ، شغل های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است. ، اشاره نمود .
   دلایل خارجی نیزمواردی مانند: مهاجرت ، قیمت بالای زمین و مسکن ، بی توجهی دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق ، استاندارد های بالای مسکن قابل قبول ، ضوابط و مقررات ، طرح های پیچیده وموانع نهادی و سازمانی را شامل می شوند.
توسعه شهری در ایران در فاصله سال های  1340-1320 مبنتی بر رشد مهاجرت روستایی بوده و دو قطب مرفه نشین شهری و فقیرنشین در این دوره خود نمایی می کند.
 در سال 1351، به دليل اصلاحات ارضي و همچنين عدم کارائي اقتصاد کشاورزي روستاها، موج مهاجرت‌هاي گسترده ‌اي به شهرهاي بزرگ رخ داد که به نمود يافتن زيست حاشيه اي منجر شد.
روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی :1- تغییر موقعیت ساکنان زاغه ها و مناطق فقیر نشین مرکز شهر
2- پاک کردن منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن  و 3- بهسازی محله های فقیر شهری می باشد.
تحولات اقتصادي و اجتماعي در گسترش و ايجاد پديده حاشیه نشینی بسيار موثر بوده است. لذا به منظور کنترل و در صورت امکان حذف اين پديده بايد به ايجاد تعادل فضايي ( اقتصادي ، اجتماعي ، کالبدي ) در سطح مناطق دست يازيد . با استفاده از روش توانمند سازي، بهره جستن از اعتبارات جهاني، تخصيص بخشي از اعتبارات ملي به اين مهم، جلوگيري از مهاجرت بي رويه از طريق عمران و آباداني روستاها، در مهارکردن اين پديده شهري نشيني ،بازنگري طرحهاي جامع و تفصيلي شهري، به منظور پيش بيني فضاهاي مناسب براي توليد مسکن کوچک، مقاوم و ارزان قيمت براي زوجهاي جوان، خانواده هاي کم درآمد و… براي اقشار آسيب پذير بايد خانه اي کوچک ولي مقاوم و مجهزساخته شود .
کلید واژه: اسکان غیرقانونی (عدوانی) – زاغه نشین – آلونک نشین – مهاجرت
طرح مسئله
حاشيه نشيني به عنوان يكي از مهمترين مسائل و معضلاتي است كه كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته درگير آن شده اند. افزايش مهاجرت به شهر ها رشد سريع و گسترده ي جمعيت و عوامل اقتصادي و … موجب بروز عوارض متعدد شهري شده است كه از آن ميان ميتوان به پديده حاشيه نشيني و يا همان اسكان هاي غير رسمي اشاره كرد.
از آن جا كه كارخانجات و موائد زايد آن ها و فرودگاه ها با آلودگي صوتي زيادي كه دارند ، همه در اطراف شهر ها سكني گرفته اند لذا ارزش زمين در اين نواحي كمتر از ديگر قسمت هاي شهر شده و در نتيجه سر ريز جمعيتي كه بدان اشاره شد به صورت حومه نشين و آلونك نشين در اين نواحي شكل ميگيرد.
سكونتگاه هاي بي ضابطه و حاشيه اي عمدتا به دليل ارتباط مستقيم با يكي از نياز هاي پايه اي انسان ( مسكن) اهميت مييايند و با لواقع حاشيه نشيني معضلي است كه بر اثر نابرابري هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بوجود آمده است.
با توجه به اين مطلب حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي يك پديده نامطلوب ،اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي است. و عارضه اي ناخوانا در مديريت شهري محسوب ميشود.
حال اين سوال مطرح است كه:
– عمده ترين عوامل(علل)پيدايش حاشيه نشيني كدامند؟
– پيامدهاي حاشيه نشيني و اثرات آن در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي چيست؟
– عمدتا چه قشري در مناطق حومه شهر ( حاشيه اي) ساكن ميشوند؟
– مناسب ترين راهبرد ها ، سياست ها و اقدامات اجرايي براي ساماندهي به اسكان غير رسمي كدامند؟

 • فهرست مطالب
 • چکیده 3
 • طرح مسئله 4
 • روش تحقیق 5
 • اهداف تحقيق 6
 • فرضيات تحقيق 7
 • ادبيات تحقيق 8
 • مقدمه 10
 • تعريف حاشيه هاي درون شهري 11
 • تعریف اسکان غیر قانونی (عدوانی ) 11
 • دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی 12
 • تاریخچه حاشیه نشینی در ایران 16
 • نتایج و اثرات حاشیه نشینی 18
 • – تحميل هزينه هاي پيش بيني نشده و سنگين 20
 • – تحميل تغييرات ناخواسته در برنامه ريزي هاي کلان 20
 • – توسعه آثار منفي زيست محيطي و عقب ماندن از توسعه پايدار 20
 • روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در جهان 20
 • 2. پاک کردن منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن 21
 • ويژگي هاي جمعيتي 25
 • وضعيت اقتصادي 26
 • بررسي موقعيت و حجم پاركينگ ها 28
 • نتيجه گيري 28
 • منابع و مآخذ 31

Word + Powerpoint

,

تحقیقی با موضوع تاریخ شهرنشینی در ایران

ضرورت و لزوم مطالعه تاريخ:
شناخت ما از هر پديده اي به درجه شناخت ما از فرآيند تاريخي آن پدیده بستگي دارد. ادراك درست از شرايط عام که شامل دريافت اوضاع و احوال كلي (مكان و زمان) ویژگیهای اقتصادي سياسي، اجتماعي، فرهنگي امكانات و محدوديتها است  و شرايط خاص پديده مشتمل بر ویژگیهای خود پديده آنچنانكه هست می گردد.  شرايط عام شامل شناخت چرايي وضع موجود است که به  تخمين دگرگونيهاي بعدي و پيش بيني تحولات آينده منجرمي شود.
شناخت شهر ايراني «شار»
عوامل تعيين كننده وضعيت شهر مشتمل بر سه دسته زيرند:
1. مسايل جهان بيني: که شامل  نوع نگرش به جهان، دين و مذهب، مسلك، فرق متفاوت اجتماعي است چرا که شهر تبلور كالبدي جامعه اي است كه در آن مي زيد.
2. عامل اقتصادي: شامل مباحثی چون تعريف مادي جهان ،نحوه توليد و توزيع ثروت ومصرف است.همچنین  پديده غارت – دفاع که گویای تاثیرات جدی مسایل اقتصادی بر سرنوشت و حیات شهرهای ما بوده است .
3. عامل محيط يا اقليم و ویژگیهای زيست محيطي : که در حیات شهرهاونقشی که عناصر طبيعي برتعیین موقعیت شهرهادر تمدنهاي نخستين داشته است .
فهرست مطالب
 • ضرورت و لزوم مطالعه تاريخ: 1
 • شناخت شهر ايراني «شار» 1
 • تقسيم بندي دوره هاي مختلف شهرسازي در ايران 2
 • شهرهای  شهروند مداربر گرفته از مقاله دکترپیران : 3
 • شهرهای  شهروند مداربر گرفته از مقاله دکترپیران : 4
 • مهاجرت آریاییها به فلات ایران 7
 • مهاجرت آريائيها 8
 • آداب و رسوم آريايي ها 9
 • شهرسازی آریاییها : 10
 • حكومت مادها 10
 • شرايط اجتماعي دوران ماد: 11
 • شرايط اقتصادي: 11
 • حكومت هخامنشي، بالندگي مفهوم 13
 • موقعيت جغرافيايي 13
 • شرايط اجتماعي : 13
 • شرايط فرهنگي مذهبي: 13
 • اوضاع سياسي و نظامي: 14
 • حکومت سلوكيان ,جانشینان اسکندر: (163 – 312 ق.م) 17
 • شرايط اقتصادي 17
 • شرایط فرهنگي – مذهبي : 17
 • شهرسازی و شهر نشيني سلوكيان 18
 • (بنيانگذاري مفهوم شهر – دولت) 18
 • شهرهاي پارتي 20
 • حکومت اشکانیان) 21
 • اوضاع سياسي – اجتماعي 21
 • شرايط اجتماعي در دوران اشكانيان: 22
 • شرايط اقتصادي: 22
 • شهر پارتي اشکانی: 23
 • حكومت ساساني:( 226 تا  642  ميلادي) 25
 • شرایط اجتماعی: 25
 • اوضاع اقتصادي 26
 • مهمترين مخارج دولت: 26
 • اوضاع فرهنگي و مذهبي: 26
 • اوضاع سياسي و نظامي: 26
 • اوضاع شهرسازي در دوران ساسانيان: 27
 • شهرهاي ساساني : 27
 • ظهور اسلام 30
 • عوامل مشخصه شهر در دوره اسلامي 30
 • دوران متقدم اسلامي 34
 • انواع ماليات در اسلام 35
 • حكومتهاي محلي : 39
 • اوضاع وشرایط اقتصادي : 40
 • اوضاع اجتماعي 40
 • شرایط فرهنگي – مذهبي : 41
 • شهر گرايي در دوران اسلامي قرن يك تا چهارم هجري) (11-7 م) 41
 • سازمان كالبدي شهرها: 42
 • تولد سبك خراساني 43
 • رونق شهرنشینی و شهرسازی 44
 • اوضاع كالبدي شهرها: 44
 • قرن 4 تا 7 هجري 45
 • حكومت غزنويان 477 – 342 ه.ق مقارن 963 تا 1099 ميلادي 46
 • اوضاع سياسي – حكومتي غزنویان : 46
 • شرایط فرهنگي – اجتماعي: 47
 • عناصر كالبدي معماري و شهرسازي 48
 • شرايط فرهنگي و مذهبی 49
 • شرايط اقتصادي 49
 • ویژگیهای شهرسازی سلجوقیان 50
 • اوضاع اجتماعي و سياسي 51
 • شرايط فرهنگي 51
 • شرايط اقتصادي 52
 • شهرسازی خوارزمشاهیان 52
 • حكومت ايلخانان و گوركانيان و تيموريان 54
 • شرايط فرهنگي – اجتماعي 54
 • شهرنشيني ايلخانان و گوركانيان 55
 • بازسازي و ابلاغ مجدد مفهوم شار 59
 • دوران صفويه: 59
 • بازسازي و ابلاغ مجدد مفهوم شار 61
 • سبك اصفهان 61
 • الگوي اصفهان 61
 • اصول و قواعد دستوري مكتب اصفهان: 63
 • افشاريه: 66
 • زنديه: 66
 • ساخت شهر در قرن 13-11 ه.ق 67
 • شهرسازي شهرنشيني 67
 • ساخت كالبدي شهر در دوره صفويه 70
 •  دولت قاجار 70
 • دولت قاجار 71
 • شهرسازي در دوره قاجار : 73
 • شهرسازی در دوره معاصر 79
 • شهرسازي 80
 • مرحله دوم (پهلوی دوم ) 82
 • مرحله سوم(پهلوی دوم ) 83
 • تغییرات شهرسازی دردوره معاصر 84
 • برنامه های عمرانی 84
 • ظهورحاشیه نشینی: 85
 • تمرکزگرایی وایجاد  شهرهای بزرگ: 85
 • تحولات برنامه ریزی شهری 87

110 صفحه

,

بررسی نگرشهای ساکنان گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

يشگفتار:
   منطقه آزاد كيش با سواحل مرجاني و آب و هواي دلپذير ، به مثابه دهكده اي مدرن است كه در آن افراد از لحاظ فرهنگي ، قومي و آئيني با يكديگر متفاوتند. اين جزيره را مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بوميان كه شرايط ، زبان و فرهنگ ويژه خود را دارند و مي كوشند آن را همچنان پاس دارند و به آيندگان خود منتقل نمايند ، در اينجا عامل سنت پيونددهندة ميان افراد است ، از اين رو اين بخش از منطقه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي از ثبات و انسجام نسبي بيشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط مي شود به نو مهاجراني كه با پاره فرهنگ هاي گوناگون كه از نقاط مختلف كشور و حتي كشورهاي ديگر با انگيزه كار و درآمد زياد و زندگي در يك محيط آرام و مدرن به اين منطقه كشيده شده اند. از اينرو ساختار جميتعي ساكن و متحرك و بسيار ناهمگون ، با بازارهاي مدرن و متنوع و همچنين گردشگاههاي فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زيادي از اهالي كشورها و همچنين شماري از گردشگران ديگر كشورها به بهانه خريد و تفريح به اين منطقه كشيده شوند و بدين ترتيب وضعيت منحصر به فردي را براي اين منطقه پديد آورد. منطقه آزاد كيش را مي توان در واقع تنفس فرهنگي كشور دانست كه هر فردي با هر موقعيتي و اعتقادي مي تواند ايامي را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه اين عوامل سبب شده است منطقه آزاد كيش امروزه به عنوان قطب گردشگري و تجاري در منطقه مطرح شود. نبود جمعيت كارآمد بومي و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نيروهاي انساني ماهر را مي طلبد از اين رو براي سامان بخشيدن به نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي و اداري و انتظامي جزيره كيش ميزبان مهاجراني در اين عرصه گرديده كه اين امر خود موجب ناهمگوني بيشتر در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي اين منطقه گرديده است كه در چنين شرايطي برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي از جايگاه خاصي برخوردار است و بايد نسبت به آن توجه ويژه اي مبذول شود.
  چگونگي تعاملات و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي در ميان گروههاي مختلف ساكن در جزيره و اهداف جامعه مدرن با الگوهاي شناخته شده از وسايل مورد توجه برنامه ريزان فرهنگي و اجتماعي منطقه است كه مي بايد از هر جهت مورد پي گيري قرار گيرد و راهكارهاي مناسب براي بهينه سازي آن پيش بيني شود.    براي شناخت چنين جامعه پيچيده و نوپا پژوهش پيمايشي با ابزارهاي قابل اعتماد را كه بتواند نگرشها ، نيازها ، مسائل و مشكلات ساكنان آن را وارسي كند و اطلاعات مورد نياز را در اختيار برنامه ريزان و تصميم گيران اين منطقه قرار دهد برگزيديم.
  نتايج پژوهش حاضر مي تواند در ايجاد يك جامعه مدرن كه در آن جايگاه تمامي افراد با قوانين و اصول شهرنشيني شناخته شده ملحوظ شده باشد ، مفيد آيد. در اين بررسي از روشهاي اسنادي ، پيمايشي و دلفا (Delphi)  استفاده شده و در تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است.
2-2- اين پژوهش در سه بخش تنظيم شده است:
2-2-1- بخش نخست: بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي منطقه آزاد كيش از ديدگاه گردشگران و شناخت مسائل و مشكلات موجود و راههاي مقابله با آنهاست.
2-2-2- بخش دوم : بررسي ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي ساكنان بومي و نو مهاجران، ساختار جمعيتي ، شيوه هاي زيستي و تعامل هاي فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي و مشكلات موجود در منطقه آزاد كيش است.
2-2-3- بخش سوم: ديدگاههاي مديران درباره وضعيت فرهنگي اجتماعي منطقه كيش و برنامه هاي پيش روي آنها است.
فهرست مطالب
 • پيشگفتار
 • فصل اول ـ طرح مسئله
 • – بيان و شرح مسئله
 • – اهداف پژوهش
 • الف- هدف اصلي
 • ب- اهداف فرعي
 • – زمينه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)
 • – نوع پژوهش‌
 • – ابزار گردآوري اطلاعات
 • – جامعه آماري
 • – نمونه‌گيري
 • الف- حجم نمونه‌
 • – واحد تحليل
 • – تصريح مفاهيم
 • فصل دوم ـ يافته‌هاي پژوهشي
 • – سيماي پاسخگويان
 • الف- جنس و سن
 • ب- تحصيلات
 • ج- وضعيت تأهل
 •  د- وضعيت اشتغال
 • فصل سوم ـ نتايج تفصيلي
 • – يافته‌هاي پژوهشي
 • – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب جنس
 • – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب سن
 • – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب ميزان تحصيلات
 •  – انگيزه افراد از اقامت در كيش
 • الف- انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك جنس و سن
 • ب ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك ميزان تحصيلات
 • ج ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل
 • – رضامندي از كار و فعاليت در جزيره كيش
 • الف- ميزان رضايت افراد از فعاليت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
 • ب- مهمترين دلايل رضايت از فعاليت در كيش
 • ج- عدم رضايت از فعاليت در كيش
 • – ميزان رضايت از اقامت در كيش
 • الف- مهمترين دلايل رضايت بالاي ساكنان از سكونت در كيش
 • ب- مهمترين دلايل افرادي كه از اقامت در كيش رضايت چنداني نداشتند
 • – چگونگي زندگي يكجانشينان از نظر قرابت و خويشاوندي در خانواده
 • الف- مهمترين دلايل اين امر (جدول 3-7-1)
 • ب- چگونگي زندگي ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات
 • – نظرات ساكنان درمورد وضعيت بهداشت و درمان كيش
 • الف -پاسخگويان پيشنهادات درخور توجهي براي بهبود وضعيت بهداشتي و درماني كيش ارائه
 • داده‌اند
 • ب- چگونگي ‌ وضعيت بهداشت و درمان در كيش از نظر پاسخوگويان به تفكيك وضعيت تأهل و
 • تحصيلات
 • – معاشرت ساكنان با يكديگر و سطح اين نوع معاشرت
 • الف- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك جنس و سن
 • ب- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
 • – دفعات مسافرت ساكنان به مناطق ديگر در سال و چگونگي آن
 • الف- تعداد مسافرت سالانه ساكنان به خارج از كيش به تفكيك  وضعيت تأهل و تحصيلات
 • ب- مهمترين دلايل خروج از كيش از سوي پاسخگويان
 • ج- مهمترين دلايل  عدم خروج و سفر اندك افراد از جزيره كيش
 • – مشاركت ساكنان براي اداره بهتر جزيره
 • الف- مشاركت و همفكري با مسئولان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
 • – نظر پاسخگويان در ارتباط با ميزان رعايت برخي رفتارهاي اجتماعي توسط اهالي و
 • گردشگران
 • – پوشش مناسب
 • الف- ساكنان
 • ب- گردشگران
 • – رفتار مناسب در معابر عمومي
 • الف- اهالي
 • ب- گردشگران
 • – رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي
 • الف –ساكنان
 • ب- گردشگران
 • – ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گروههاي مختلف
 • الف -ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط اهالي كيش
 • ب- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گردشگران
 • ج- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط مديران و مسئولان تصميم‌گير
 • د- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط كاركنان و مأموران سازمانها
 • و نهادهاي مختلف
 • – ميزان وقوع پاره‌اي از جرايم اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان در كيش
 • الف- جرائم اقتصادي
 • ب- اعتياد
 • ج- فحشا
 • د- قاچاق مواد مخدر
 • چگونگي گذران اوقات فراغت ساكنان كيش
 • الف- تماشاي تلويزيون
 • ب- گوش كردن به موسيقي
 • ج- ديدار دوستان و آشنايان
 • د- شركت در مراسم سوگواري مذهبي
 • ه- شركت در اعياد و جشنهاي مذهبي
 • و- شركت در اعياد و جشنهاي ملي
 • – رواج برخي از رفتارهاي اجتماعي در ميان اهالي كيش
 •  – ميزان رضامندي افراد از وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
 •  مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
 • الف- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز
 • درماني و بهداشتي
 • ب- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز فرهنگي و آموزشي
 • ت- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز تفريحي، سرگرمي
 • و ورزشي
 • ث- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز مذهبي
 • ج- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت وسايل ارتباط جمعي
 • ح- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت  مراكز اطلاع‌رساني
 • خ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل درون شهري
 • د- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مقررات
 • راهنمايي و رانندگي
 • ذ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت امنيت فردي
 • ر- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت رسيدگي به شكايات
 • ز- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل برون منطقه‌اي
 • س- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت نظارت بر مراكز خريد
 • ش- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت در مورد بهبود وضعيت
 • ص- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت بهبود وضعيت
 • رستورانها و چايخانه‌ها
 • ض- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت سالنهاي تأتر،
 • نمايش و سينما
 • – بررسي وضعيت آموزش در جزيره كيش
 • الف- آموزش رسمي
 • ب- وضعيت مدرسان
 • ت- محتواي آموزش
 • ث- فضاي آموزشي
 • ج- مدت آموزش
 • ح- تنوع رشته‌ها
 • خ- امكانات ورزشي مدارس
 • د- امكانات اياب و ذهاب
 • ذ- آموزش غير رسمي
 • – بررسي وضعيت تشكل‌هاي صنفي در منطقه آزاد كيش
 • الف- درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك جنس و سن
 • ب -درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات
 • ج- نقش تشكلهاي صنفي در تأمين منافع اعضا از ديدگاه پاسخگويان به
 • تفكيك جنس و سن
 • د- ميزان مشاركت اعضا در انتخابات تشكلهاي صنفي
 • – ميزان آگاهي ساكنان از فن‌آوري اطلاعات (IT)
 •  – بررسي وضعيت مسكن ساكنان جزيره كيش
 • فصل چهارم ـ سيماي پاسخگويان
 • – سيماي پاسخگويان
 • الف- جنس و سن
 • ب –تحصيلات
 • ج- وضعيت اشتغال
 • د- وضعيت تأهل
 • – ويژگيهاي سفر گردشگران
 • الف- مدت اقامت در كيش
 • ب- مدت اقامت گردشگران در كيش يه تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات
 • ت- تعداد سفرهاي قبلي گردشگران در كيش
 • ث- انگيزه مسافرت گردشگران در كيش
 • ج- چگونگي سفر به كيش
 • ح- همراهان گردشگران
 • خ- محل اقامت گردشگران در جزيره كيش
 • د- مشغله و سرگرمي گردشگران در طول اقامت در كيش
 • ذ- دلپذيرترين سرگرميهاي گردشگران در كيش
 • ر- جالبترين ويژگيهاي كيش از نگاه گردشگران
 • ز- تصور قبلي گردشگران از كيش
 • ژ- ميزان تطابق واقعيتهاي كيش با تصورات پيشين گردشگران
 • – تصور قبلي گردشگران در جزيره كيش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها
 • – ميزان رضايت گردشگران از مسئولين و كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش
 • الف- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتها
 • ب- دلايل رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
 • ت- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي
 • ث- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك
 • ج- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي
 • ح- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها
 • خ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي
 • د- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس
 • ذ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي
 • ر- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان رستوران
 • ز- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان چايخانه‌هاي سنتي
 • – ميزان عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان ـ كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش
 • الف- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتگاهها
 • ب- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
 • ت- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي
 • ث- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك
 • ج- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي
 • ح- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها
 • خ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي
 • د- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس
 • ذ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي
 • ر- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رستورانها
 • ز- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار چايخانه‌هاي سنتي
 • – ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره كيش از گردشگران
 • الف- نظر گردشگران در مورد ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره
 • كيش از گردشگران
 • – كمبودهاي جزيره كيش در عرصه هاي مختلف از نگاه گردشگران و پيشنهاد آنها
 • الف- پيشنهاد گردشگران در مورد رفع كمبودها در محيط‌هاي ورزشي جزيره كيش
 • ب- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در مراكز بهداشتي و درماني
 • ت- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در سينماي جزيره كيش
 • ث- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها و كاستيها در سالنهاي
 • تأتر و نمايش
 • ج- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در پلاژهاي سواحل جزيره كيش
 • ح- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در كنسرتهاي موسيقي
 • درجزيره كيش
 • خ- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها و كاستيها در برگزاري جشنواره در
 • جزيره كيش
 • د- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها در چايخانه‌هاي سنتي در جزيره كيش
 • ذ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در رستورانهاي جزيره كيش
 • ر- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در محل بازي و تفريح كودكان
 • ز- پيشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعيت بهداشتي منطقه كيش
 • س- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در مراكز اطلاع‌رساني
 • جزيره كيش
 • ش- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در كتابخانه‌هاي عمومي
 • ص- پيشنهاد گردشگران براي رفع نواقص و كاستيها در ارتباط با تابلوها و علائم
 • رانندگي
 • ض- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در بازارهاي خريد
 • ط- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي عرضه نشريات
 • ظ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي خودپرداز بانكها
 • ع- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در وسايل حمل و نقل شهري
 • غ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كيش
 • – نظر گردشگران در مورد وجود برخي جرايم و ناهنجاريهاي اجتماعي در كيش
 • الف- مشاهدات گردشگران پيرامون انواع دزدي طي مدت اقامت در كيش
 • ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طي مدت اقامت در كيش
 • ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهين طي مدت اقامت در كيش
 • ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طي مدت اقامت در كيش
 • ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع كلاهبرداري طي مدت اقامت در كيش
 • ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طي مدت اقامت در كيش
 • خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تكدي‌گري (گدايي) طي مدت اقامت در كيش
 • د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعايت مقررات اجتماعي طي مدت
 • اقامت در جزيره كيش
 • ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگي طي مدت اقامت در كيش
 • ر- مشاهدات گردشگران در مورد ساير تخلفات طي مدت اقامت در كيش
 • – نظر گردشگران و ارزشهاي مورد قبول جامعه
 • الف -نظر گردشگران در مورد تأثير سفر كيش در روحيه آنها
 • ب- نظر گردشگران در مورد مزيتهاي جزيره كيش نسبت به ساير منطقه گردشگري
 • ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازي از ويژگيهاي برجسته كيش براي ساير شهرهاي ايران
 • – نتيجه‌گيري
 • – تحليل مديران ومسئولان نسبت به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش
 • – نكات قوت و ضعف منطقه آزاد كيش
 • – سياست هاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته پيرامون نيازهاي فرهنگي و اجتماعي كيش
 • – مهمترين نياز فرهنگي و اجتماعي منطقه آزاد كيش براي پاسخ به تقاضاي
 • گردشگران-اهالي، تجار، كسبه
 • الف- گردشگران
 • ب- اهالي
 • – مشكلات پيش روي مديران و راهكارهاي بدون رفت از اين مشكلات در كيش
 • – توسعه فرهنگي و اجتماعي منطقه كيش و برنامه هاي پيش روي آن
 • – ايجاد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي در جزيره كيش و تبديل آنها به صورت
 • هنجارهاي اجتماع و تصميم آنها به شهرهاي ديگر ايران
 • – استفاده از الگوئي خاص در حوزه فرهنگي و اجتماعي جزيره كيش
 • – مزايا و معايب منطقه آزاد تجاري كيش در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي
 • حوزه خليج فارس
 • – اولويت در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي در چشم انداز آينده جزيره كيش
 • – ميزان همگرايي فرهنگي در گروههاي صنعتي در جزيره كيش
 • – طول مدت همنوائي نومهاجران با فرهنگ حاكم بر جزيره كيش
 • – ميزان موفقيت منطقه آزاد كيش در ايجاد يك همگرايي فرهنگي در ميان افراد
 • نومهاجر
 • – تأثير يگاني فرهنگي در نظم اجتماعي حاكم بر جامعه كيش
 • – نقش فرهنگ مداري جامعه كيش با هنجار شكنان و اثرات آن در كاهش جرائم
 • – مهمترين منابع و مأخذ

180 صفحه

,

بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر)

چكيده پژوهش:
پژوهش انجام شده كه در ارتباط با حاشيه نشيني در تهران و به مطالعه موردي منطقه اسلام شهر پرداخته ، با هدف تبيين فرايند شكل گيري ، دگرگوني و تغييرات پديده و نيز عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر آن و فراهم كردن بستر لازم براي ارزيابي عيني نتايج و بازخوردهاي سياست ها و روش هاي برخورد با پديده صورت گرفته است.در انجام اين پژوهش از روش كتابخانه اي استفاده شده و از پژوهش هايي كه در داخل كشور صورت گرفته همچنين اخذ مطالب از پژوهشهايي كه در خارج ازي كشور صورت گرفته توسط اينترنت آن بر محتوا و پويايي آن افزوده شده است. در اين پژوهش فرآيند، چگونگي و عوامل مؤثر در شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه كلانشهري تهران ، تبيين تفاوتها و عدم تشابه فرايند و عوامل مؤثر بر شكل گيري و دگرگوني سكونتگاههاي خودرو در ايران، نقش ، عملكرد و ويژگيهاي عام سكونتگاههاي خودرو در ايران و منطقه شهري تهران در مراحل شكل گيري و گذار، انطباق چارچوب نظري عام پژوهش بر شرايط ايران و منطقه شهري تهران، تبيين سكونتگاهها خودروي ايران از ديدگاه كلان نظري ، مطالعات لازم انجام شده.
سپس موقعيت و وسعت استان تهران و در مراحل بعدي جمعيت و مهاجرت ، بررسي مقايسه اي برخي شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي شهرستانهاي استان تهران ( در مقايسه با سطح استان و كشور) ، توزيع جغرافيايي مهاجرين در استان تهران ، سپس ويژگيهاي طبيعي استان تهران شامل آب و هوا ، زمين شناسي ، وضعيت گسلها و زلزله خيزي ، ارزيابي منابع اراضي و طبقه بندي اراضي ، منابع آب سطحي و زيرزميني ، پوشش گياهي ، اكولوژي و محيط زيست ، كاربري اراضي ، زراعت و باغداري ، دامداري و سپس به صنايع تبديلي ، اقتصاد كشاورزي و نظام بهره برداري و قابليتها و محدوديتهاي اصلي توسعه استان تهران شناسايي گرديده است.بخش بعدي ابتدا تعاريف، ويژگيها و فرايند ايجاد سكونتگاه خودرو كه شامل ويژگيهاي فيزيكي ، اجتماعي و حقوقي (قانوني) و ديگر سكونتگاههاي خودرو، تحول تاريخي واژه سكونتگاه خودرو ، فرايند ايجاد سكونتگاه خودرو، رويكردها نسبت به سكونتگاه خودرو، نقش آتي سكونتگاههاي خودرو در مسكن شهري همچنين به دو مورد پژوهشها يكي در مصر و ديگري در بنگلادش پرداخته كه تمامي مطالب اين بخش برگرفته از اينترنت و سپس ترجمه شده است.
مرور نظريات و ديدگاهها پيرامون زمينه ها و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پيدايش سكونتگاههاي خودرو كه در آن به تعريف، مشخصات و ويژگيهاي بخش غيررسمي، اهميت و كاركردهاي بخش غيررسمي و نقش آنها در تأمين مسكن و شكل دهي سكونتگاههاي خودرو و بعد مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو و سپس در مرحله بعد به تجزيه و تحليل يافته هاي مرتبط با وضعيت اقتصادي در شهرستان اسلام شهر پرداخته شده كه در آن وضعيت هزينه (درآمد) ، قيمت واحد مسكوني ، وضعيت تركيب شغلي ، وضعيت مكان شغل ساكنين و وضعيت تغيير (تحرك) شغلي در اسلام شهر سپس به تحليل يافته هاي مرتبط با وضعيت اجتماعي و فرهنگي در اسلام شهر كه شامل تركيب قومي و مكان سكونت قبلي ساكنين ، ارتباط ساكنين با محل تولد ، ميزان ، نوع و جهت پيوندهاي اجتماعي ، نوع و ميزان سازمان يافتگي و تشكل پيوند اجتماعي ، نوع و نحوه نگرش ، مسائل و مشكلات ، ويژگيها و مشخصات بافت در اسلام شهر كه شامل بافت روستايي ، بافت حاشيه اي و كاملاً خودرو (يك شبه ساخت) ، بافت هاي طراحي شده و جديد ، بافت هاي در حال گذار و شكل گيري در مرحله بعد نتايج تحقيقات و مطالعات سياسي در مورد سكونتگاه اسلام شهر و نتيجه گيري در آن در بخش آخر به نقش و جايگاه منطقه اي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد و شركت در تقسيم كار با شهر اصلي (مادر) كه در آن به ميزان و جهت ارتباط سكونتگاه اسلام شهر با شهر مادر و با يكديگر طي مراحل رشد، ميزان ارتباط اقتصادي و نظام فعاليتي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد، جايگاه منطقه اي سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد و چشم انداز آتي و سازمان سياسي اداري سكونتگاه اسلام شهر طي مراحل رشد.
بخش نهايي كه به پيشنهادها و راهكارهاي مختلف در زمينه برخورد با پديده حاشيه نشيني اختصاص يافته با تكيه بر توانهاي ساكنين آنها بسامان كرد و كيفيت سكونت در آنها را ارتقاء بخشيد، همچنين اين مجموعه ها راه حلي جهت حل مشكل مسكن و سرپناه و توليد مسكن در مجموعه كلانشري است و بايستي با شناخت منطق شكل گيري و تحول اين كانونهاي حاشيه اي آنها را برنامه دار كرد.
در هر حال اما چنين نگرشي در سالهاي اخير سياستها و راهكارهاي برخورد با سكونتگاههاي خودرو را بيش از ساير ديدگاهها تحت تأثير قرار داده است به نحوي كه آنها از اين پس نه يك مسأله بلكه يك راه حل تلقي مي شوند و اغلب پروژه هاي ارتقاء كيفيت سكونت و تأمين زمين و خدمات با تكيه بر راه كارهاي مشاركتي متأثر از اين شيوه نگرش است.
برخي حتي به مسائل بنيادي تر چون يكنواختي و عدم تنوع اجتماعي – اقتصادي در تركيب جمعيت ساكن و محدوديت شديد نفوذ عناصر ونهادهاي مدني به اين سكونتگاهها و شكل گيري حيات مدني در اين سكونتگاهها اشاره كرده و اساساً آنها را در تحليل نهايي پديده اي ناقص الخلقه مي دانند كه البته گريزي هم از آنها وجود ندارد.
فهرست
 • مقدمه 14
 • تصوير 1-1: توسعه تهران از سال 1200 الي 1370 هجري شمسي 15
 • 1-1-1- نظريات مرتبط با فراغت 20
 • 1-1-2- اهداف گذران فراغت 21
 • 1-1-3- ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي 22
 • 1-1-4- كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 24
 • 1-1-5- فراغت و تفريح در دين 25
 • 1-1-6- ابعاد اقتصادي گذران فراغت 26
 • 1-1-7- تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت 26
 • 1-1-8- تقسيم بندي وقت آزاد 28
 • 1-1-9- نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي 29
 • 1-1-10- تأثير اوقات فراغت در معماري 31
 • 1-1-11- جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت 32
 • 1-1-12- سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران 33
 • 1-1-13- بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت 33
 • 1-1-14- تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح 34
 • 1-1-15- فضاهاي فراغتي تهران 35
 • 1-1-15-1- سير تحول كاربري گذاران اوقات فراغت در تهران 37
 • • حكومت صفويه و قاجاريه : 37
 • • حكومت پهلوي اول 38
 • • حكومت پهلوي دوم ( 25 ـ 1320 ش ) 38
 • • حكومت پهلوي دوم ( 45 ـ 1325 ش ) : 39
 • • حكومت پهلوي دوم ( 57 ـ 1345 ش ) : 39
 • • حكومت جمهوري اسلامي‌( بعد از بهمن 1357 ) 40
 • تبيين نياز ـ شرايط خاص تهران 41
 • الف ـ جمعيت شهري 41
 • ب ـ تركيب سني جمعيت 42
 • ج ـ نظام تعطيلات و مرخصي 44
 • 1-1-15-3- فرصتهاي گذران اوقات فراغت در تهران 45
 • 1-1-15-4- طبقه بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در تهران 46
 • 1-1-5-5- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در محيط بيرون شهر تهران 46
 • 1-1-15-6- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران 47
 • • تحليل و جمع بندي 49
 • 1 ـ  2 ـ فضاهاي جمعي 52
 • مقدمه 52
 • 1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه 52
 • 1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر 53
 • 1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حيات مدني 53
 • 1 ـ 2 ـ 4 ـ فضاي جمعي 54
 • 1 ـ 2 ـ 5 ـ فضاي شهري 55
 • 1-2-5-1- كاركردهاي فضاهاي شهري 58
 • 1-2-5-2- اهميت پياده روي 59
 • 1-2-5-3- ساخت فضاي شهري 60
 • • ميدان 61
 • • خيابان 62
 • 1 ـ 3 ـ انسان و طبيعت 63
 • 1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبيعت در تمدن ايران 63
 • • باغهاي مسطح و كم شيب : 67
 • • باغهاي شيبدار و صفه بندي شده : 67
 • • باغهاي احداثي در زمينهاي عارضه دار : 67
 • 1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ايراني 69
 • 1 ـ 4 ـ 2 ـ گياه در باغ ايراني 69
 • 1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحي باغ ايران 69
 • الف ) سلسله مراتب 69
 • ب ) تقارن 70
 • ج ) مركزيت 70
 • د ) ريتم 70
 • هـ ) استقلال و تشخيص فضاها 71
 • و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع 71
 • ز ) طبيعت گرايي و بهره گيري از منظر 71
 • 1 ـ 5 ـ چشم اندازهاي فرهنگي 74
 • موزائيك وسيع 75
 • • گزينش دشوار 75
 • • حمايت جهاني 76
 • 1 ـ 6 ـ حس قداست 78
 • 1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگري و گردشگران در ايران 82
 • 1 ـ 7 ـ 2 ـ اكوتوريسم 83
 • • امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريسم در ايران 83
 • 1 ـ 8 ـ طرح منظر 84
 • 1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازي 88
 • 1 ـ 8 ـ 1 ـ  1ـ منظره پردازي در هنر اروپا 89
 • • منظره پردازي هاي آرماني : 89
 • • منظره پردازي طبيعت گرا : 90
 • • منظره پردازي نمادگرايانه : 90
 • 1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازي در ايران 90
 • فصل دوم 92
 • مطالعات بستر 92
 • فرحزاد در گذر زمان 93
 • 2 ـ 1 ـ شناخت تاريخ منطقه 94
 • سفر امامزاده داوود 94
 • درختهاي توت وقفي 96
 • راه امامزاده داوود 97
 • سنگ مثقال ـ ينجه زار 98
 • معجزات امامزاده 99
 • امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن ) 101
 • 2-2- مطالعات اقليمي‌ 107
 • • زمين شناسي 107
 • • آب و هوا 110
 • بارندگي 110
 • دما 111
 • يخبندان 111
 • فشار جو : 112
 • نم نسبي : 112
 • ابرناكي : 112
 • ساعات آفتابي : 112
 • باد : 113
 • • ويژگيهاي طبيعي 113
 • زمين لرزه هاي تاريخي : 113
 • 2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضايي : 115
 • 2 ـ 4 ـ  1 ـ  1 ـ نظام توزيع عناصر : 115
 • • توده و فضا 115
 • • تراكم 115
 • • كيفيت بناها ( قدمت ) 115
 • 2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزيع كاربريها : 116
 • 2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضايي 118
 • 2 ـ 4  ـ 3  شناخت فضاي شهري ( جمعي ) 118
 • • تجزيه و تحليل فضاهاي شهري : 118
 • فضاي شهري ( 2 ) 119
 • نتيجه گيري : 119
 • 2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سيماي شهر 120
 • 2 ـ 4 ـ 4 ـ  1 ـ سيماي بيروني شهر ( نماي از دور شهر ) 120
 • • عوامل سازندة سيماي بيروني شهر 120
 • 2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سيماي دروني بافت 122
 • 1 ـ راه 122
 • 2 ـ گره 123
 • 3 ـ نشانه 123
 • 4 ـ لبه 124
 • 5 ـ محله 125
 • 2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعيت و عوارض اجتماعي توسعه در محدوده 127
 • 2 ـ  6ـ  1 ـ 1 ـ تغييرات اكولوژي اجتماعي 127
 • 2 ـ  6ـ  1 ـ 2 ـ تعارض طبيعت و شهر 128
 • 2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امني اجتماعي 128
 • 2 ـ 6 ـ 1 ـ  4 ـ افول نقش فراغتي و تفريحي محدوده 129
 • 2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعيت مالكيت اراضي 129
 • 2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقي مالكيت اراضي 129
 • منابع طبيعي 129
 • مالكيت عرفي اراضي روستا 130
 • حرايم و اراضي طرح دار : 130
 • 8-2 ـ تحليل نيروهاي موثر بر حوزه 132
 • 2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل 132
 • 2 ـ 9 ـ 1 ـ كليات طرح تفصيلي 134
 • 2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قديم تهران 134
 • 2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرايي تهران ( 1350 ) 135
 • 2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران ( 1351 ) 135
 • 2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جديد ساماندهي تهران ( 1370 ) 136
 • 2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهي گردشگاههاي تهران ( 1374 ) 136
 • 2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازي منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداري تهران ) 137
 • نتيجه گيري 138
 • فصل سوم 139
 • امكانات و محدوديتها 139
 • 3 ـ 1 ـ امكانات و محدوديتهاي طبيعي 140
 • امكانات 140
 • محدوديتها 140
 • 3 ـ 2 ـ  امكانات و محدوديتهاي كالبدي 141
 • امكانات 141
 • محدويتها 141
 • 3 ـ 3 ـ امكانات و محدوديتهاي اجتماعي 142
 • امكانات 142
 • محدوديتها 142
 • فصل چهارم 143
 • اهداف كلي و اهداف عملياتي 143
 • 4 ـ  1ـ اهداف كلي 144
 • 4 ـ 2 ـ اهداف عملياتي 144
 • فصل پنجم 145
 • برنامه هاي پيشنهادي 145
 • 5 ـ 1 ـ برنامه كاربري اراضي 146
 • اهداف 146
 • 5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها 146
 • 5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل 146
 • اهداف 146
 • 5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها 146
 • اهداف 146
 • 5 ـ 3 ـ برنامه مديريت آب 147
 • اهداف 147
 • 5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز 147
 • اهداف 147
 • 5 ـ 5 ـ برنامه طراحي شهري 148
 • اهداف150
150 صفحه

برای خرید نمونه پروپوزال حاشیه نشینی کلیک نمایید

تحقیقی با موضوع شناخت فضای شهری( حدفاصل چهارراه آزاد شهر تا چهار راه میلاد)

طرح مسئله: فضای شهری مورد نظر حدفاصل چهارراه آزاد شهر تا چهار راه میلاد است . این راسته یک راسته تجاری است که عملکرد هایی چون فروشگاه پوشاک و طلا فروشی بیشتر در آن به چشم می خورد . پارک ملت به عنوان یک پارک شهری افرادی را با طبقات اجتماعی گوناگون از همه جای شهر به این منطقه می کشاند ، اما اکثریت استفاده کنندگان از این فضا ساکنان غرب شهر می باشند .  این راسته در ارتباط با مسیر های اصلی و پراهمیت شهر است و به دلیل تمرکز مراکز تجاری مکانی برای رفع نیازهای افراد محسوب می شود .

اهمیت و ضرورت مسئله
وجود پارک ملت که در مقیاس پارک شهری عمل می کند و مراکز تجاری سبب شده که در اکثر ساعات به خصوص عصر و شب در این فضا با ترافیک زیادی مواجه باشیم . مسئله مهمتر کمبود جای پارک است که موجب می شود افراد در کوچه های اطرا ف پارک کنند و در نتیجه این کوچه ها همواره مملو از ماشین ها می باشند و  مشکلاتی برای ساکنین آن محدوده موجب می شود . با توجه به این موضوع کمبود پارکینگ عمومی احساس می گردد .  به نظر می رسد پارک ملت و مراکز تجاری ا ز عوامل اصلی ازدحام پیاده ها در این فضا ست . ازدحام افراد پیاده در ساعات سر شب آنقدر زیاد است که پیاده رو ها ظرفیت آن را ندارند .  حال با توجه به اهمیتی که این راسته در ارتباط با سایر نقاط شهر دارد ، سعی بر آن است که با شناخت فضا چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ کالبدی ، به بررسی این فضا پرداخته و ضعف ها و قوت های آن را مشخص کنیم .
3 –  بررسی و ارزیابی طرح های بالادست مربوط به حوزه مطالعاتی
طرح های فرادست و موازی بررسی شده در این محدوده عبارتند از :
– طرح جامع توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر مشهد
– طرح جامع تفصیلی خازنی
– طرح جابجایی زندان وکیل آباد
– طرح ساماندهی کال چهل بازه
– طرح قطار شهری شهر مشهد
فهرست :
 • 1 – طرح مسئله 5
 • 2 – اهمیت و ضرورت مسئله 5
 • 3 –  بررسی و ارزیابی طرح های بالادست مربوط به حوزه مطالعاتی 5
 • طرح جامع توسعه عمران حوزه نفوذ شهر مشهد 6
 • طرح جامع تفصیلی خازنی 6
 • مسکونی با تراکم کم 6
 • مسکونی با تراکم متوسط 6
 • مسکونی با تراکم زیاد 7
 • طرح جابجایی زندان وکیل آباد 7
 • تدوین رویکردها برای عملکرد درون حوزه 8
 • طرح ساماندهی کال چهل بازه 8
 • 4 – تعیین سطوح مطالعاتی 10
 • حوزه فراگیر ( سطح 1) 10
 • حوزه بلا فصل  (سطح 2) 10
 • حوزه مداخله  (سطح 3) 11
 • 5 –  مطالعات در سطح فراگیر 11
 • 1 – 5 – مطالعات اجتماعی – اقتصادی 11
 • 2 – 5 – مطالعات کاربری اراضی 12
 • وضعیت فضاهای تجاری غرب مشهد 12
 • بررسی عناصر لینچ در محدوده 13
 • – 5 – مطالعات حمل و نقل 15
 • بررسی سلسله مراتب شهری( از لحاظ ترافیکی ) 15
 • خیابان اصلی : 16
 • خیابان جمع و پخش کننده : 16
 • خیابان های فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی ): 16
 • بررسی مقطع عرضی فضا 18
 • بررسی وضعیت علائم راهنمایی 19
 • وضعیت فیزیکی 19
 • زاویه دید 20
 • محل تابلو 20
 • تابلوهای پیش آگاهی 21
 • خط کشی گذرگاه عابر پیاده 21
 • بررسی سیستم های حمل ونقل عمومی 24
 • مقررات محدودیت پارک 24
 • طول خط کشی ایستگاه اتوبوس 24
 • ظرفیت سایبان و نیمکت 24
 • پل عبور مسافرین 24
 • بررسی وضعیت تردد و ایمنی عابران پیاده و معلولین 25
 • پیشنهادات انجمن معماران آمریکا (AIA) : 28
 • 2 – 6 – مطالعات کالبدی 31
 • 7-  مطالعات در محدوده مداخله (سطح 3) 31
 • 3 – 7 – مطالعات سازمان کالبدی 33
 • پرسشنامه 37
 • 1 – 8 – بررسی پرسشنامه مراجعین 37
 • پرسشنامه مراجعین 37
 • بررسی پرسشها 37
 • 2 – 8 – بررسی پرسشنامه مغازه داران 41
 • پرسشنامه مغازه داران 41
 • بررسی پرسشهای مغازه داران 41
 • 3 – 8 – نتایج مربوط به پرسشنامه ها 43
 • تحلیل 44
 • 1 – 9 – جمع بندی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها در قالب جدول swot 44
 • فرصت 45
 • منابع 46

46 صفحه