دسته بندی / پایان نامه مشاوره

  • بازى‌ و رشد ذهنى : بازى امكان تجربه و تعامل هاى مستقيم با عوامل محيطى را براى كودك فراهم مى‌كند.بازى نه تنها بر رفتارهاى هوشمندانه و قابل مشاهده كودك اثر دارد،بلكه بر ساخت فيزيولوژيكى مغز او تاْثير غير قابل انكار دارد. بازى و رشد عاطفى : ميان 3 تا 7 سالگى‌،كودك عواطف خود را آشكارا […]

    بیشتر