سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM

مقدمه :
ارزش و فراواني كانسارهاي سنگ تزئيني در اين ملك زرخيز به گونه اي است كه فقط با تدوين يك برنامه دقيق و اصولي مي توان از اين معادن خداداد به عنوان يكي از اركان بنيادين اقتصاد كشور بهره برد . اما متأسفانه اين صنعت سالهاي طولاني تحت تأثير اقتصاد متكي به نفت و بينشهاي ناشي از آن مورد بي مهري واقع شده و حتي در دروس دانشگاهي هم مهجور وناشناخته باقي مانده است و اين همه شايد برآمده از عدم درك و شناخت علمي اين پديده و در نتيجه ناديده گرفتن تأثيرات اقتصادي آن و بالطبع تلقي سطحي  ونادرست از كاربردهاي عام آن باشد . بنابراين اگر تغييري اساسي در فرهنگ ونحوه نگرش مردم ما به سنگ ونيز ساختار كشف و استخراج وتوليد سنگ هاي تزئيني صورت نگيرد وبه ويژه اگر جنبه علمي و پژوهشي صنايع مربوط به فرآوري سنگ چنانچه بايد مورد توجه قرار نگيرد ، اميد داشتن به توسعه اين صنعت و حضور گسترده وفعال در بازار جهاني اين محصول كاري عبث خواهد بود . نگاهي به آمارهاي موجود پيرامون وضعيت توليد ومصرف اين محصول در جهان ، درعين آنكه تصوير نسبتاً روشني از حال و آينده بازار جهاني سنگ به دست مي دهد ، مسئوليت پژوهندگان برنامه ريزان وكارگزاران مربوطه را دوچندان مي سازد . و اين واقعيت را به ما مي نمايند كه از اين پس عوامل ياد شده بايستي مسائلي چون جهت دهي سرمايه هاي داخلي و خارجي ، تحقيق واكتشاف ، استخراج با روشهاي علمي و پيشرفته ، توليد با كيفيت مطلوب و صدور در راستاي تقويت اين صنعت را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند . بدون شك براي حركت در مسير توسعه صنعت سنگ تزئيني ، نخستين گام پذيرفتن اصل اتكاء به پژوهش علمي وكنترل كيفي به عنوان تنها تعيين كننده خط سير ومنازل بين راه است . و اين نكته اي است كه بايد در تمامي مراحل از تحقيق و گردآوري اطلاعات زمين شناسي ومعرفي محصول در بازرهاي جهاني در كانون توجه قرار گيرد و دقيقاً بدان عمل شود چراكه عمل براين اساس از يك سو برتري قابل ملاحظه اي را براي يك صادر كننده نسبت به ساير رقباي جهاني به ارمغان خواهد آورد و از ديگر سو عرضه كننده را واخواهد داشت تا براي از دست ندادن خريداران بالقوه وبالفعل فعاليت خود را در همه جوانب مطلوب و كارآمد نمايد. براي مثال ميتوان اولين تأثير عمل بر اساس شناخت وپژوهش علمي را به ويژه در اين صنعت در تازه گردانيدن روشهاي اكتشاف واستخراج معادن ديد . چه درجهان كنوني كه تحولات ونوآوريها در زمينه علوم وصنايع به گونه اي حيرت افزا سرعت وتنوع يافته ، نمي توان هنوز با روشهاي كهنه وشيوه هاي ابتدايي وعمدتاً غير اقتصادي وارد ميدان شد و حضوري قدرتمند را هم در دنياي رقابت آميز تجارت انتظار داشت . بديهي است صنعت سنگ تزئيني نيز از اين قائده مستثني نيست بلكه به اعتبار طبيعت ذوقي سليقه اي و هنري آن حتي بيش از ديگر صنايع در معرض تغيير وتحول ونوآوري است و در اين حالت است كه موضوع متحول نمودن روشهاي اكتشاف به عنوان پايه واساس استخراج وعرضه سريع و بهنگام سنگ هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد . بر پايه اين واقعيت است كه امروزه حركت پي جويي اكتشاف يا بهره گيري از داده هاي حيرت آور ماهواره اي به جهشي پرشتاب، متنوع و بسيار پيچيده تبديل شده است و به مرحله اي رسيده كه پي در پي ذخيره اي جديد كشف مي شود ومنابع عرضه سنگ از هر نظر اعم از بافت ، رنگ وكيفيت آماده سازي رشد مي يابند . بنابراين ضروري است در كنار گسترش همه فعاليت ها وتلاشهاي فني واقتصادي جهت توليد وصدور سنگ هاي تزئيني به مرحله تعيين كننده اكتشاف به صورت دقيق تر وجامع تري پرداخته شود . در مرحله استخراج نيز تغيير روش ضد اقتصادي انفجاري وگزينش وبه كارگيري جديدترين سيستم هاي مكانيزه برش ، قطع نظر از تأثيري كه بر كميت وكيفيت توليد مي گذارد ، نتيجه ديگري هم دارد و آن جايگزين شدن فضايي مدرن ودلخواه در كارگاه به جاي كارهاي سخت وزيان آورمي باشد كه بالطبع كار معدني را از وابستگي به نيروي كار يدي رها مي سازد ومحيطي مطلوب فراهم مي آورد كه بي شك در جذب دانشگاهيان ، كارشناسان ومهندسان ذيربط جهت تحقيق و پژوهش واكتشاف و استخراج مؤثر خواهد بود . ………

 • فهرست
  عنوان                                    صفحه
  تقدير و تشكر     1
  فصل اول     2
  مقدمه :     3
  نحوه پراكندگي استاني تعاوني هاي فعال در معادن سنگ هاي نما وتزئيني     6
  فصل دوم :    31
  گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران     32
  گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران     33
  انواع سنگ هاي تزئيني :     35
  سنگ لوح (Slate  ) :     36
  سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine     36
  مرمر( Marble )     37
  تراورتن :     39
  مرمريت ( مرمر آهكي ) :Lime Stone marble     40
  مرمر اونيكس (Onix marble ) :    42
  مرمر سرپانتين ( Serpantin marble ) :    43
  بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد):     43
  بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد):    44
  مقدمه اي بر استانداردهاي سنگ هاي تزئيني :     47
  روشهاي آزمون استاندارد ASTM     48
  آزمون مقاومت خمشي   : ASTM C88048
  آزمون مدول گسيختگي ASTM C99  :     48
  آزمون خمشي براي سنگ‌لوح:(مدول گسيختگي والاستيسيته (ASTM C120:     49
  آزمون مقاومت تراكمي : ASTM C170   :     49
  آزمون جذب آب وچگالي نسبي : ASTM C97:     50
  آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121):     50
  آزمون مقاومت سايشي : ASTM C241:     50
  آزمون عملكرد سازه اي سيستمهاي پوشش با سنگ(ASTM C120 –91):     51
  فصل سومروشهاي استخراج سنگ قواره :     52
  روشهاي استخراج سنگ قواره :     53
  1 . آماده سازي دستگاه برش     56
  2. حفاري     57
  3 . وسايل حفاري     59
  4 . برش با استفاده از سيم الماسه     60
  تعيين اولويت سطوح برش     61
  برش افقي     61
  برش عمودي     62
  زاويه برش     62
  5 . علل پاره شدن سيم الماسه :     64
  5 . علل پاره شدن سيم الماسه :    65
  5 . علل پاره شدن سيم الماسه :     66
  6. جهت گردش سيم الماسه     66
  7. علل ناصاف بريده شدن سطح برش     67
  8  . استفاده از دستگاههاي اره الماسه: (هاواژ)     68
  9 . چگونگي بيرون كشيدن بلوك بريده شده از سينه كار     68
  10 . ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز     69
  10 . ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز     70
  مقايسه سيستمهاي استخراج سنگ قواره     70
  جستجو ، اكتشاف و ارزيابي سنگ     73
  حفاري بهينه :     77
  تعريف بازده حفاري     77
  سرمته     80
  بازده     80
  11. كنترل و بسته بندي     80
  لزوم استفاده ازكامپيوتر:     82
  بازده ماكزيمم، درمقاومت كم:     82
  فصل چهارم     84
  فنون فرآوري     85
  برش بلوك سنگ     85
  اره هاي الماسه چند تيغه اي     85
  قله برها     86
  تكنولوژي مدرن فرآوري مرمر و تراورتن     86
  تكنولوژي     86
  هزينه هاي توليد     93
  هزينه مصرف شدنيها    94
  فصل پنجم     98
  انواع گرانيت     100
  خواص فيزيكي گرانيت     101
  موارد استفاده گرانيت     101
  معيارهاي انتخاب گرانيت     102
  عوامل قيمت    102
  پرداخت گرانيت     103
  استخراج گرانيت با سيم برش الماسه     105
  سيستم هاي برش با آب     109
  سيستم برش با آب و مواد ساينده     112
  فصل ششم:     119
  سهم ويژه معادن سنگهای نما و تزئينی در مجموعه فعاليت معدنی کشور :     120
  مقايسه ميزان و ارزش توليد سالانه معادن سنگهای نما و تزئينی با ديگر معادن :     121
  چگونگی استخراج سنگ در جهان    123
  آينده صادرات سنگ های ساختمانی در ايران :     125
  قيمت‌هاي جهاني سنگ     125
  نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده:     130
  نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده:     131
  توليد کنندگان عمده گرانيت در جهان :     132
  فصل هفتم    135
  ويژگيهای فرسايشی و ناپايداری سنگ:     136
  نگهداري سنگفرش     141
  لك زدايي     143
  زدودن لكه هاي مس وبرنز     145
  زدودن لكه هاي روغن و چربي از سطح مرمر     145
  چسبهاي 100% جامد واستفاده از آن به جاي دوغاب سيمان در نصب سنگ     146
  رنگ در سنگهاي طبيعي     148
  كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است    . 151
  فصل هشتم     153
  مقالات انگليسي RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING    ….156
  NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT    …158
  NEYRIZ MINE    …159
  مراجع    ….160

168 صفحه
فرمت ورد
همراه با تصاویر و جداول
کد 3627

کاربرد آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن

چكيده
با توجه به اينکه آموزش الکترونيکي ( E- Learning ) که زيرشاخه ای از آموزش از راه دور مي باشد ، در دنيا مقوله اي نو تازه مي باشد و مدت زيادي از تولد آن نمي گذرد ( حدودا از سال 1998 ميلادي ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبيين نگرديده است . و منابع و مآخذ مورد نياز بسيار ضعيف مي باشند . علي الخصوص منابع فارسي زبان . در نتيجه خود بحث آموزش الکترونيکي ( E- Learning )  جاي کار و مالعه فراواني دارد .
متاسفانه بسياري از کلاسها و برنامه هاي آموزشي که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونيکي برگزار مي گردند ، به دليل ضعفهاي ريشه اي تئوريک و عدم ايجاد زيرساخت هاي لازم ، کارايي لازم را نداشته و به هيچ وجه اهداف اساسي آموزش الکترونيکي را تامين نمي کنند . چرا که برخي از متوليان امور آموزشي فکر مي کنند که با تايپ جزوات درسي و قرار دادن آنها در سايت اينترنتي و رفع اشکال اينترنتي و … مي توان آموزش الکترونيکي راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدي هم ايجاد کرد . درصورتي که در آموزش الکترونيکي بايد حتي مسايل روانشناسي آموزشي را هم در نظر گرفت.
به همين دليل در اين پروژه که کاربرد آموزش الکترونيکي در مهندسي معدن مي باشد ، بيشتر به مباحث بنيادي آموزش الکترونيکي و امکان سنجي پياده سازي آن در ايران پرداخته شده است . در ابتدابه تاريخچه مختصري از آموزش و استفاده از تكنولوژي در آن پرداخته شده است .
سپس تعريف و تشريحي واضح و كامل از اين عنوان و اصطلاحات مختلف آن ،  به عمل آورده شده .
فن آوري هاي مربوطه و روشهاي پياده سازي آن از ديگر مباحث مورد توجه در اين پروژه  مي باشد.در
رابطه با كارايي و يا عدم كارايي و همچنين بررسي بلقوه آن در نيز مطالبي عرضه شده است .
در انتها نيز آموزش الکترونيکی در مهندسی معدن همراه با ارائه يک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .
فصل اول : کليات
1 – 1 هدف

فصل اول : کليات
1 – 1 هدف
با پيشرفت دانش بشر و به تبع آن فن آوري زندگي و الگوي رفتاري انسان در جامعه دستخوش تغييرات چشمگير و فوق العاده اي شده است.
تفاوت زندگي امروز با بطور مثال دو نسل پيش از اين نيز عمدتا از اين جا ناشي مي شود. ارتباطات نيز که بطور اجتناب ناپذيري با تکنولوژي ادغام شده است نقش بسزايي در ايجاد تغييرات در الگوهاي رفتاري انسان در زندگي داشته است.
بطور خيلي ساده مي توان رد فن آوري را در اکثر صور زندگي دنبال کرد .امروزه به راحتي امکان دسترسي به کامپيوتر – يکي از سردمداران بزرگ فن آوري امروزي – در اکثر منازل وجود دارد. اين بدان معناست که با کمي دانش اندک درباره استفاده از کامپيوتر و اتصال به شبکهاي اينترنتي که کم و بيش اکثر مردم نيز اين توانايي را دارا مي باشند با دنياي جديدي مي توان آشنا شد که اين قابليت تا چند سال پيش وجود نداشت.
استفاده از اينترنت و انتقال آن به منازل و خصوصي شدن آن در اين چند سال سرعت بسيار چشمگيري داشته است بطوري که براي مثال تا سال 1993 ميلادي تعداد شبکه هاي متصل به اينترنت حدود 3 ميليون بود ولي امروزه تقريبا حدود 300 ميليون شبکه در سراسر دنيا به هم متصل مي باشند واکتر مردمي که به کامپيوتر دسترسي دارند به اينترنت نيز دسترسي دارند.
پس مي توان نتيجه گرفت که در دنياي اتباطات زندگي مي کنيم و فرار از آن و کتمان آن کاري غيرممکن و غيرضروري مي باشد.
حال بايد ديد که چگونه مي توان صور مختلف فن آوري را شناسايي کرد و از آن بطور درست استفاده نمود.استفاده از اينترنت و ارتباط با دنياي IT يکي از راه هاي ممکن مي باشد ولي به تنهايي شايد موثر و کارآمد نباشد.در اينجا وجود يک نيروي متخصص و کاردان مي تواند بشدت مفيد باشد.
همچنين وجود منابع و ماخذ معتبر نيز در تسريع و شناساندن عوامل مختلف يک پديده تکنولوژيکي بسيار موثر است.
پس در يک نتيجه گيري کلي مي توانم اهداف خود را از ارائه چنين کار تحقيقاتي بصورت زير بيان کنم.

1.    آشنايي با پديده اي بنام آموزش الکترونيکي.
2.    شناسايي معاني و مفاهيم کلي.
3.    درک جزئيات اساسي.
4.    شناسايي فن آوريها و نيروي متخصص مورد نياز و مربوطه.
5.    بررسي امکان پياده سازي آن در ايران به خصوص در رشته مهندسی معدن ……

 • فهرست مطالبعنوان                                                               صفحهچکيده    9

  فصل اول : کليات    10
  1 – 1 هدف    11

  فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات     13
  1 – 2 تاريخچه    14
  2 – 2 معرفي    24
  3 – 2 تعاريف و اصطلاحات    25
  4 – 2 عناصر اصلي    27
  5 – 2 دو نوع آموزش از راه دور    28
  6 – 2 فرضيات اصلي آموزش از راه دور    30

  فصل سوم : مديريت و برنامه ريزي    31
  1 – 3 برنامه ريزي آموزشي    32
  2 – 3 مديريت آموزشي    34

  فصل چهارم : طراحي آموزش از راه دور    37
  1 – 4 زير ساختهاي آموزش مجازي    38
  1 – 1 – 4 بررسي يک نمونه زيرساخت نرم افزاري                                               43
  2 – 4 عناصر طراحي    83
  3 – 4 حركتهاي ساختاري    84
  4 – 4 حمايت از نوآوري ها    84
  5 – 4 ايجاد مطالب براي آموزش از راه دور    85
  6 – 4 اهميت نقش فن آوري در مقوله طراحي    88
  فصل پنجم : چشم‌اندازهاي برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فن‌آوري اطلاعات در نظام رسمي آموزشي ايران                            90
  1 – 5 بيان مسأله    91
  2 – 5 اهميت برنامه‌ريزي بلندمدت و متمركز    92
  3 – 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش    93
  4 – 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش    94
  5 – 5 دانشگاه آرماني در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتي جامعه دانايي محور    95
  6 – 5 آموزش در هزاره سوم    101
  7 – 5  بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش     105
  8 – 5 نگاهي به رابطه فناوري ارتباطات و اطلاعات با آموزش     107

  فصل ششم : بحث و نتيجه گيري ؛ ارزشيابي     11
  1 – 6 آيا آموزش از راه دور موثر است ؟     112
  2 – 6 مزاياي دانشگاه مجازي     113
  3 – 6 روشهاي ارزشيابي    118
  4 – 6 ارزيابي هاي كيفي    120
  5 – 6 بررسي اجمالي دو دانشگاه اينترنتي                                                    122
  5 – 6 پيشنهادات و نتيجه گيري         130

  فصل هفتم : آموزش الکترونيکي و مهندسي معدن                             131

  منابع و ماخذ :        151
  فهرست کتاب ها      152
  فهرست سايت هاي اينترنتي                                                                      153

159 صفحه
فرمت ورد
کد3615

,

سنگهای ساختمانی

سنگهاي ساختماني
مقدمه
شناختن جنس و خاصيت سنگ را سنگ شناسي گويند. سنگها يکي از قابل مطالعه ترين عناصر طبيعي مي‌باشند که تقريباً براي غالب رشته‌‌هاي  علوم مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حتي گاهي نياز به مطالعه وسيع و طولاني در شناخت سنگ و ساير مشخصات آن مي‌باشد. پس قبل از اينکه به سنگ‌‌هاي  ساختماني پرداخته شود بهتر است مطالبي درباره سنگ و علم سنگ شناسي گفته شود.
سنگ عبارت از يک جسم طبيعي است که از يک کاني يا مجموعه اي از چند کاني تشکيل شده باشد. کاني عبارت از ماده طبيعي آلي يا معدني است که ترکيب شيميايي آن بين حدود اختياري معيني تغيير مي¬کند. معمولاً کاني‌‌ها  و سنگ‌‌ها  مواد جامدي هستند. تجمع کاني‌‌ها  در سنگ اتفاقي نيست که تابع شرايط و محيط تشکيل سنگ و مواد اوليه موجود است. ماگما ماده طبيعي سيال و داغي است که ماده سازنده سنگ‌‌ها  به شمار مي‌آيد و در سيارات، اقمار طبيعي يا ديگر اجرام سماوي با خصوصيات کلي مشابه توليد مي‌شود. هنگامي که ماگما بيرون ريخته مي‌شود علاوه بر توليد گدازه يا نهشته‌‌هاي  خرد شده، مقدار زيادي مواد فرّار نيز آزاد مي‌گردد که در اتمسفر يا هيدروسفر زمين يا در فضاي کوچک و بدون هواي سيارات محبوس مي‌شود. مشخصات سنگ‌‌ها  را رويدادهاي گذشته بر زمين، ترکيب شيميايي و کانيايي آن تعيين مي‌کندکه نهادينه ترين بازتاب اين سرگذشت به کاني ارتباط پيدا مي‌کند و در چگونگي پيوند کاني‌‌ها  با يکديگر يعني بافت، چهره مي¬نمايد. کاني به مفهوم سازش و کنار آمده ماده با شرايط طبيعي روي داده بر آن، بازگوکننده سرگذشت زمين و پيدايش و تغييرات سنگ هاست؛ پس سنگ شناسي از ديدگاهي به مفهوم تلاش در راه شناخت و بازگويي اين سرگذشت است، بهگفته ديگر بازگويي بخشي از سرگذشت زمين است.
کاني ها
امروزه به طور تقريبي حدود 3000 نوع کاني شناخته شده است که از آن ميان تعداد محدودي، به طور فراوان در طبيعت وجود دارند. بدون شک هنوز هم تعداد بيشتري کاني در جهان هستي وجود دارند که با آنها آشنايي نداريم. بررسي و مطالعه علم کاني شناسي، اکنون از مرز يک علم پايه وابسته به علوم زمين فراتر رفته و کاربرد آن درجهان صنعتي روز به روز گسترده مي¬شود. بهره گيري از کانيهاي متنوع طبيعي گستردهتر از آن است که در اين مختصر به بيان آيد. يکي از روشهاي مهم کانيشناسي مطالعه خواص نوري آنها در ميکروسکوپ پلاريزان است که با سنجش پارامترهاي گوناگون نوري اجازه دستهبندي و شناخت هرچه بهتر دنياي کانيها را فراهم ميسازد. فراوانترين کانيها در گروه سيليکاتها قرار دارند. از نقطه نظر کريستال شيمي، ساختمان سيليکاتها از اجتماع بنيانهاي 4- [SiO4] تشکيل گرديده است و شکل فضايي اين بنيان عبارت از يک چهار وجهي است که در رئوس آن يک اتم اکسيژن و در مرکز آن يک اتم سيلسيم قرار دارد. اين چهار وجهي است که در رئوس آن يک اتم اکسيژن و در مرکز آن يک اتم سيسلسيم قرار دارد. اين چهار وجهي يا تترائدر داراي چهار ظرفيت آزاد ميباشد، زيرا چهار اتم دوظرفيتي اکسيژن تنها يک اتم چهار ظرفيتي سيلسيم را احاطه نموده اند و در نتيجه چهار ظرفيت آزاد باقي ميماند که توسط کاتيونهايي مانند منيزيم، آهن، کلسيم و غيره جانشين مي‌شود. جدول 3-1، رده بندي سيليکات‌‌ها  را بر اساس صور گوناگون پيوند چهار وجهيهاي 4- [SiO4] به يکديگر نشان ميدهد.

تقسيم بندي سنگها:
سنگهاي کره زمين به سه دسته کلي تقسيم بندي مي‌شوند:
-سنگهاي آذرين:
الف) سنگهاي آتشفشاني که از سرد شدن فوران آتشفشانها در  سطح زمين به وجود مي‌آيند.
ب) سنگهاي نفوذي که در عمق زمين به آهستگي سرد مي‌شوند.
-سنگهاي رسوبي:
سنگهايي هستند که منشأ خارجي دارند و در نتيجه حمل و نقل و ته نشين شدن ذرات سنگهاي قبلي يا رسوب مواد محلول حاصل از آنها در محيطهاي مختلف (هوا، رودخانه، درياچه، دريا و يخچال) و يا از سيماني شدن و به هم چسبيدن ذرات سنگهاي مختلف و برجا (بدون حمل ونقل) تشکيل شده اند.
– سنگهاي دگرگوني:
الف) سنگهاي ثانويه اي هستند که دگرگون شدن سنگ‌‌هاي  آذرين يا سنگ‌‌هاي  رسوبي که قبلاً وجود داشته اند، تشکيل مي‌شوند. عامل دگرگوني فشار، درجه حرارت، اثر سيالها و جانشيني است.
ب) سنگهاي آذرآواري و توف‌‌ها  از سنگهايي هستند که از نظر ماده اوليه جزو سنگهاي آذرين و از نظر طرز و محل تشکيل جزو سنگهاي رسوبي هستند.
1. سنگهاي آذرين:
1-1- ترکيب کاني شناختي سنگهاي آذرين
برحسب ظاهر، تجزيه سنگهاي آذرين عناصر را در پيکر ترکيب شيميايي با اکسيژن به صورت اکسيدهاي FeO, MgO, CaO, Al2O3, SiO2 و… نشان مي‌دهد. اين گونه نگرش به ساختمان سنگ نگاهي مجرد است که ساختمان سنگ را ناديده مي‌انگارد؛ بنابراين اگر انديشيده شود که اين اکسيدها در پيکر کاني‌‌هاي  کوارتز، فلدسپات، پيروکسن، آمفيبول… جاي مي‌گيرند، در عمل کريستال شيمي را پايه هرگونه داوري گذاشته ايم که اين خود فرع شرايطي است که شرايط حاکم بر کره زمين به طور عام و شرايط مادي – محيطي ماگما به طور خاص، ديکته کننده آن است. يک ماگما محيطي است که عناصر به دليل وجود شرايط فيزيکي و شيميايي ويژه به صورت اکسيد در آن جاي دارند، صرف نظر از آنکه ماگما خود با مواد دروني تر زمين و يا هسته آن از ديدگاه ترکيب شيميايي و شرايط فيزيکي تفاوت‌‌هاي  چشمگير دارد. بدين سان در شرايطي که ماگما آمادگي تبلور – تبديل از حالت سيال به حالت جامد را پيدا مي‌کند، مواد تشکيل دهندة ماگما به گونه اي رفتار مي‌کنند که ساختمان اتمي عناصر تشکيل دهنده به آنها حکم مي‌کند. سرنوشت مختوم اين عناصر در اين شرايط، تشکيل کاني‌‌هاي  سنگ ساز ساد شده در بالا است، بدين معني که نخست تترائدرهاي 4- [SiO4]، اکسيدهاي MgO، FeO را از محيط بيرون مي‌برند. با بالا رفتن تراکم 4- [SiO4]، تترائدرهاي يون سيليکات خود با هم ترکيب مي‌شوند و رشته ها، زنجيرها و صفحه‌‌هاي  دوبعدي مي‌سازند که به تدريج ظرفيت يون آزاد اکسيژن در آنها کاستي مي¬گيرد. سپس ساختمان¬هاي سه بعدي Sio2 شکل مي‌گيرد. پس از آن آلومينيوم جانشين Si در يون سيليکات مي‌شود که فضاي کريستالين پديد آمده جز عناصر يک ظرفيتي و دو ظرفيتي، شعاع يوني در محدوده Na، K، Ca را در خويشتن نمي پذيرد که بدين سان فلدسپات‌‌ها  تشکيل مي‌شوند و با کنار رفتن فلزات آهسته آهسته و گام به گام سيليس آزاد در چهره کوارتز در سنگ مي‌شوند و با کنار رفتن فلزات آهسته آهسته و گام به گام سيليس آزاد در چهره کوارتز در سنگ نمايان مي‌شود. اين شماي کلي در هر جاي خود با برخورداري از شرايط فيزيکي – شيميايي معلوم، کاني‌‌هاي  معلوم و معين با آرايش منظم مربوط به همان شرايط را پيوند مي‌کند. بدين سان از آنجا که پيدايش هر سنگ، يعني پيدايش کاني‌‌هاي  معلوم با آرايش معلوم گوياي شرايط است، پس با مطالعه بافت و کاني شناسي سنگ مي‌توان به شرايط حاکم بر آن منطقه منطقه و سرگذشت زمين شناختي آن محل پي برد. در راستاي اين الگو، شيشه در زماني کوتاه سرد شده است، همچنين بلورهاي ريز و نهان بلورها نيز حاکي از سرعت سرد شدن است. سنگ درشت دانه با آرايش موزائيک نشان از حوصله و شرايط پايدار در پيدايش دما و در نتيجه سرد شدن آهسته دارد. سنگ در بردارندة دوگونه بافت از يک کاني نمايانگر دوگامه در روند تکامل خويش است و نهايتاً يک ساخت کانيايي پديد آمده از کريستال‌‌هاي  بسيار درشت با اشکال هندسي منظم و سامان يافته، نشان از پايداري شرايطي پديد آمده از سيالي چگال در روند زماني بس دراز دارد. بدين سان سنگ شناسي را بايد دانشي دانست که با بررسي و پژوهش در ترکيب کريستال شيمي کاني ها، رخداد و شرايط گذشته را بازگو مي‌کند.
1-2- بافت و ساخت سنگهاي آذرين:
ساختمان سنگ روي زمين تشخيص داده مي‌شود مثل جهت يافتگي، نواربندي، درزه و شکاف. بافت، درجه تبلور، اندازه دانه‌‌ها  و فابريک يا رابطه هندسي ميان اجزاء تشکيل دهندة يک سنگ را مشخص مي¬کند. در موارد اکثر سنگ‌‌هاي  ساختماني، ساخت و بافت سنگ از عوامل مهم براي انتخاب سنگ مي‌باشد. مشخصات سنگ‌‌ها  به نمودهاي ساختي و بافتي ستگ وابسته است. چرا که لايه لايه بودن، توده اي بودن، شکل و نوع و اندازه کاني يا بلورهاي تشکيل دهنده سنگ و ارتباط آنها با هم به ساخت و بافت سنگ مربوط است و در استحکام، زيبايي و ظاهر سنگ مؤثر مي‌باشد. ويژگي بافت شناختي هر سنگ وابسته به شرايطي است که سنگ در آن ساخته مي‌شود. بعضي از سنگ‌‌هاي  آذرين مثل گرانيت‌‌ها  تمام بلورين هستند که هولوکريستالن ناميده مي‌شوند؛ شماري مانند ابسيدين به طور عمده شيشه اي هستند. گدازه‌‌ها  و سنگ‌‌هاي  دروني کم عمق ممکن است شامل شيشه و بلور هر دو باشند. بلورهاي بسيار ريز که به شکل مسطح يا منشوري هستند ميکروليت ناميده مي‌شوند. اگر ميکروليت‌‌ها  بسيار زير، ايزوتوپ‌‌ها  و بيشتر به شکل‌‌هاي  شعاعي و ميله اي و مويي باشند کريستاليت ناميده مي‌شوند. سنگ‌‌هاي  آذرين از نظر اندازه دانه‌‌ها  متفاوت هستند. گاهي آنچنان ريزند که بدون ذره بين جدايش دانه‌‌ها  را از يکديگر نمي توان باز شناخت، درحالي که بعضي ديگر داراي دانه هايي در مقياس سانتي متر هستند. اگر اجزاء تشکيل دهنده سنگ آنچنان ريز باشند که با چشم غيرمسلح قابل تشخيص نباشند آفانيت و بافت آفانتيک ناميده مي‌شوند. در مشاهدات ميکروسکوپي بعضي از اين سنگ‌‌ها  داراي شيشه و بعضي ديگر بلورين هستند. اگر بلورها با ميکروسکوپ قابل تشخيص باشند ميکروکريستالين و اگر آنچنان ريزدانه باشند که تنها با بزرگنمايي‌‌هاي  بالاي ميکروسکوپ قابل شناسايي باشند کريپتوکريستالين ناميده مي‌شوند. درجه تبلور و اندازه دانه‌‌هاي  سنگ‌‌هاي  آذرين به طور عمده به چگونگي سرد شده آنها در دوران انجماد و مقاديري به ترکيب شيميايي ماگما و غلظت آن بستگي دارد. سنگ‌‌هاي  هولوکريستالين دانه متوسط و درشت، مخصوص توده‌‌هاي  دروني (نفوذي) است که در درجه حرارت 800 تا 1000 درجه سانتي گراد از ماگما متبلور شده و به آهستگي سرد مي‌شوند. در مراحل آخر انجماد، مايع باقيمانده از مواد فرار H2O، CO2، F و غيره پرمايه مي‌شود. در اين شرايط تبلور با هسته گذاري آهسته در محيط مايع رخ مي‌دهد و در گامه‌‌هاي  پاياني مايع باقيمانده نهايي که در حال جوشش است به سوي شکاف‌‌ها  و درزه‌‌هاي  موجود در توده‌‌هاي  بزرگ بلورين کشيده مي‌شود. در اين حالت کوچ و جابه جايي يون‌‌ها  به آساني انجام مي‌پذيرد و بلورها ممکن است بسيار بزرگ شوند و در نتيجه سنگ‌‌هاي  بسيار دانه درشتي پديدار شوند که پگماتيت ناميده مي‌شوند. بافت‌‌هاي  بلورين ريزدانه، آفاناتيک و شيشه اي در اثر سرد شدن سريع ايجاد مي‌شوند. در اين حالت هسته گذاري بلورها به سرعت اتفاق مي‌افتد و رشد بلورها پيوسته کاهش مي‌يابد و مجموعه بلورهاي ريزدانه ايجاد مي‌شوند. اگر سرد شدن آنچنان شتاب زده باشد که ميزان جوانه گذاري به صفر برسد و مايع باقيمانده بسيار غليظ باشد، محصول نهايي شيشه خواهد بود. اين شرايط به طور معمول درباره ماگماهاي خروجي و يا توده‌‌هاي  کوچک دروني که سطحي و کم ژرفا هستند، صدق مي‌کند. ماگماهاي پرمايه از سيليس که داراي ترکيبات قليايي و آلومينيوم از ماگماهاي پرمايه از کلسيم، منيزيم و آهن مي‌باشند، در نتيجه گدازه هايي مانند ريوليت، تراکيت و فنوليت در مقايسه با سنگ‌‌هاي  بازالتي داراي شيشه بيشتري هستند؛ هرچند حتي در بازالت‌‌ها  هم اگر خيلي به سرعت سرد شوند، شيشه ايجاد مي‌شود. شيشه‌‌ها  از هر نوع در درجه حرارت معمولي نيمه پايدارند و از اين رو در روند گذر، تبلور پيدا مي‌کنند و دويتريفيه مي‌شوند يا اينکه زير تأثير محلول‌‌ها  يا افزايش دما تجزيه مي‌شوند، بنابراين شيشه‌‌هاي  کهن بسيار کمياب هستند….

 

 • فهرست مطالب

  سنگهاي ساختماني    1
  مقدمه    1
  تقسيم بندي سنگها:    3
  -سنگهاي رسوبي:    3
  1. سنگهاي آذرين:    4
  2. انواع بافت ها:    6
  4. سنگهاي دگرگوني    10
  9. ويژگي‌ بعضي از سنگ‌هاي خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان    19
  سنگ ساختماني    28
  سنگهای ساختمان سازی    30
  تقسیم بندی سنگهای ساختمانی    31
  دیواره‌های سنگی    31
  انواع سنگهای ساختمانی    33
  تقسیم بندی سنگهای ساختمانی    35
  نگهداري كارهاي سنگي    38
  سنگ مصنوعی    40
  الگوهاي ممكن سنگ فرش پياده رو با استفاده از سنگ    41
  سنگ برش    41
  ابعاد آجر رايج    43
  دید کلی    44
  سنگ های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات    47
  سنگ مرمر    65
  مطالعه سنگهاي تزئيني با نگاهي به مرمرها    68
  نكاتي در مورد مرمرها:    75
  سنگهای معدنی ساختمان    77
  مرمريت    77
  گرانيت    93
  سنگهای رسوبی    100
  منابع:    102

کد :3336 فرمت :ورد صفحه :109

بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

 

 • فهرست
 • عنوان                                    صفحه
 • تقدير و تشكر     1
 • فصل اول     2
 • مقدمه :     3
 • نحوه پراكندگي استاني تعاوني هاي فعال در معادن سنگ هاي نما وتزئيني     6
 • فصل دوم :    31
 • گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران     32
 • گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران     33
 • انواع سنگ هاي تزئيني :     35
 • سنگ لوح (Slate  ) :     36
 • سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine     36
 • مرمر( Marble )     37
 • تراورتن :     39
 • مرمريت ( مرمر آهكي ) :Lime Stone marble     40
 • مرمر اونيكس (Onix marble ) :    42
 • مرمر سرپانتين ( Serpantin marble ) :    43
 • بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد):     43
 • بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد):    44
 • مقدمه اي بر استانداردهاي سنگ هاي تزئيني :     47
 • روشهاي آزمون استاندارد ASTM     48
 • آزمون مقاومت خمشي   : ASTM C88048
 • آزمون مدول گسيختگي ASTM C99  :     48
 • آزمون خمشي براي سنگ‌لوح:(مدول گسيختگي والاستيسيته (ASTM C120:     49
 • آزمون مقاومت تراكمي : ASTM C170   :     49
 • آزمون جذب آب وچگالي نسبي : ASTM C97:     50
 • آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121):     50
 • آزمون مقاومت سايشي : ASTM C241:     50
 • آزمون عملكرد سازه اي سيستمهاي پوشش با سنگ(ASTM C120 –91):     51
 • فصل سومروشهاي استخراج سنگ قواره :     52
 • روشهاي استخراج سنگ قواره :     53
 • 1 . آماده سازي دستگاه برش     56
 • 2. حفاري     57
 • 3 . وسايل حفاري     59
 • 4 . برش با استفاده از سيم الماسه     60
 • تعيين اولويت سطوح برش     61
 • برش افقي     61
 • برش عمودي     62
 • زاويه برش     62
 • 5 . علل پاره شدن سيم الماسه :     64
 • 5 . علل پاره شدن سيم الماسه :    65
 • 5 . علل پاره شدن سيم الماسه :     66
 • 6. جهت گردش سيم الماسه     66
 • 7. علل ناصاف بريده شدن سطح برش     67
 • 8  . استفاده از دستگاههاي اره الماسه: (هاواژ)     68
 • 9 . چگونگي بيرون كشيدن بلوك بريده شده از سينه كار     68
 • 10 . ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز     69
 • 10 . ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز     70
 • مقايسه سيستمهاي استخراج سنگ قواره     70
 • جستجو ، اكتشاف و ارزيابي سنگ     73
 • حفاري بهينه :     77
 • تعريف بازده حفاري     77
 • سرمته     80
 • بازده     80
 • 11. كنترل و بسته بندي     80
 • لزوم استفاده ازكامپيوتر:     82
 • بازده ماكزيمم، درمقاومت كم:     82
 • فصل چهارم     84
 • فنون فرآوري     85
 • برش بلوك سنگ     85
 • اره هاي الماسه چند تيغه اي     85
 • قله برها     86
 • تكنولوژي مدرن فرآوري مرمر و تراورتن     86
 • تكنولوژي     86
 • هزينه هاي توليد     93
 • هزينه مصرف شدنيها    94
 • فصل پنجم     98
 • انواع گرانيت     100
 • خواص فيزيكي گرانيت     101
 • موارد استفاده گرانيت     101
 • معيارهاي انتخاب گرانيت     102
 • عوامل قيمت    102
 • پرداخت گرانيت     103
 • استخراج گرانيت با سيم برش الماسه     105
 • سيستم هاي برش با آب     109
 • سيستم برش با آب و مواد ساينده     112
 • فصل ششم:     119
 • سهم ويژه معادن سنگهای نما و تزئينی در مجموعه فعاليت معدنی کشور :     120
 • مقايسه ميزان و ارزش توليد سالانه معادن سنگهای نما و تزئينی با ديگر معادن :     121
 • چگونگی استخراج سنگ در جهان    123
 • آينده صادرات سنگ های ساختمانی در ايران :     125
 • قيمت‌هاي جهاني سنگ     125
 • نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده:     130
 • نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده:     131
 • توليد کنندگان عمده گرانيت در جهان :     132
 • فصل هفتم    135
 • ويژگيهای فرسايشی و ناپايداری سنگ:     136
 • نگهداري سنگفرش     141
 • لك زدايي     143
 • زدودن لكه هاي مس وبرنز     145
 • زدودن لكه هاي روغن و چربي از سطح مرمر     145
 • چسبهاي 100% جامد واستفاده از آن به جاي دوغاب سيمان در نصب سنگ     146
 • رنگ در سنگهاي طبيعي     148
 • كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است    . 151
 • فصل هشتم     153
 • مقالات انگليسي RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING    ….156
 • NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT    …158
 • NEYRIZ MINE    …159
 • مراجع    ….160

 

 

کد :3335 فرمت :ورد صفحه :168

 

سيم برش الماسه و تعيين قطر بيروني سيم برش و بيان استاندارد ASTM

چكيده:

 يكي ازپارامتر هاي مهم در انتخاب ابزار مناسب برش تخته سنگ ، شناخت نوع سنگ قابل برش و خواص فيزيكي و مكانيكي آن مي باشد. در اين راستا خواص مذكور بايستي با معيار هاي استاندارد ASTM مطابقت داشته تا پس از برش ، ارزش اقتصادي داشته و متناسب با آن خصوصيات ، بتوان ابزار مناسب برش را انتخاب نمود. يكي از ابزار هاي مهم مورد استفاده در برش تخته سنگ ، سيم برش الماسه مي باشد.استفاده از اين تكنولوژي در اكثر معادن جهان توسعه پيدا كرده و امتيازات ويژه اي نسبت به ديگر تكنيك هاي برش تخته سنگ دارد. اين تكنولوژي شامل وارد كردن متالوژي ساييدن و چكش خواري همراه با چرخش مي باشد . در اين مطالعه سعي شده است كه علاوه بر آشنايي با روش هاي مختلف برش تخته سنگ ، تركيب سيم هاي مركب الماسه دار و كابل هاي با مقاومت بالاي تركيب يافته از مس و نبوبيم و اندازه قطر بهينه سيم برش ، مورد بحث قرار گيرد.

لغات كليدي: سيم برش الماسه، مخلوط الماس، برنز، قطر بهينه، آزمايشات كششي، استانداردASTM

 • فهرست
  عنوان صفحه
  تقدير و تشكر 1
  چكيده: 2
  مقدمه : 3
  فصل اول: 4
  آشنايي با روشهاي مختلف استخراج سنگ 4
  1-1ـ مقدمه : 5
  1ـ2ـ روش استخراج با چال هاي موازي : 6
  1-3- استخراج بلوك به كمك پارس و گوه : 7
  1ـ4 ـ استخراج بلوك به شيوه مكانيكي : 7
  1 ـ 5 ـ استخراج به كمك مواد ناريه سبك : 8
  1 ـ 6 ـ استخراج با ماشين هاي شيارزن ( هاواژ ) : 8
  1 ـ 6 ـ 1 ـ ماشين شيارزن با باوزي زنجير دار : 9
  1ـ 6 ـ 2ـ ماشين هاواژ با ديسك برنده : 11
  1 ـ 6 ـ 3 : ماشين شيارزن با صفحه فرز : 11
  1 ـ 7 ـ روش استخراج هيدرومكانيكي : 12
  1 ـ 8 ـ روش استخراج به كمك حرارت : 13
  1 ـ 9 ـ روش استخراج با سيم برش فولادي : 13
  1ـ 10 ـ روش استخراج سنگ با سيم برش الماسه : 14
  فصل دوم : 16
  بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي 16
  سنگ‌هاي ساختماني ومقايسه آن با 16
  استاندارد ASTM 16
  2ـ 1 ـ مقدمه : 17
  2-2 خواص فيزيكي ومكانيكي سنگ هاي چيني ايران: 17
  2 ـ 3 مقايسه خواص فيزيكي ومكانيكي سنگ هاي چيني ايران با استاندارد ASTM : 27
  2 ـ 3 مقايسه خواص فيزيكي ومكانيكي سنگ هاي چيني ايران با استاندارد ASTM : 28
  فصل سوم : 32
  سيم برش الماسي و تعيين قطربيروني 32
  سيم برش مطابق با استاندارد ASTM 32
  3ـ1 ـ مقدمه : 33
  3ـ2ـ1ـ دستگاه تأمين كننده حركت سيم: 33
  3ـ2ـ2 ـ سيم برش الماسه : سيم برش الماسه به طور كلي شامل اين قسمتهاست : 34
  3 ـ3 ـ مهره هاي الماسه دار ( سيگمنت ها ) : 34
  3 ـ4 ـ مشكلات ومعايب سيگمنت هاي آبكاري شده برقي : 34
  3ـ 5 ـ مزاياي توليد سيم الماسه به صورت اشباع شده : 35
  اندازه گيري قطر بهينه سيم برش : 36
  3ـ 7 ـ آزمايشات مربوط به قطر بهينه سيم برش : 37
  3ـ 8 ـ مزاياي استفاده از سيم برش الماسي 40
  فصل چهارم : 43
  نتيجه گيري و پيشنهادات 43
  منابع :46

کد :3334 فرمت :ورد صفحه :50

اکتشاف و استخراج معادن سنگ آهن

چکيده

در معدن سنگ آهن داوران آثاري از رگه هاي آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافي در اين منطقه را نشان مي دهد. در راستاي اکتشاف مقدماتي در اين منطقه اقدام به برداشتهاي ژئوفيزيکي شده است، که اين برداشت طي 11 پروفيل شمالي-جنوبي و يک پروفيل عرضي انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه مي باشد. در اين گزارش سعي شده با استفاده از اين داده ها، حدود گسترش رگه هاي آهن مشخص و راه براي مراحل بعدي اكتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذكراست در حال حاضر  عمليات استخراج روي رخنمون آهن در حال انجام است.

نرم افزارهاي مورد استفاده  براي انجام تفسيرهاي ژئوفيزيكي عبارتند از :

 • نرم افزار Excel براي وارد كردن داده ها.
 • نرم افزار Surfer براي رسم نقشه هاي هم مقدار شدت ميدان مغناطيسي.
 • نرم افزار Mag Pick براي رسم نقشه هاي ادامه فراسو، نقشه تبديل به قطب و نقشه شبه گراني.
 • نرم افزار Sign Proc براي ترسيم پروفيل هاي مشتق دوم، پروفيل تبديل به قطب و پروفيل شبه گراني.

نرم افزار Mag2dc براي مدلسازي در امتداد چند پروفيل كه از روي آنومالي عبور مي كند.

توسط روش پيترز عمق كانسار در امتداد پروفيل ها بدست آمده است كه از آن افزايش عمق كانسار به سمت شرق نتيجه مي شود. از عمق هاي بدست آمده براي مدل سازي كانسار استفاده شده است. طبق اين مدلسازي ها كانسار به صورت رگه اي با شيب به سمت جنوب مي باشد. با بهره گيري از مساحت و ضريب خود پذيري مغناطيسي كانسار در مدلسازي هاي انجام شده، ذخيره احتمالي كانسار با استفاده از روش مخروط ناقص 785 هزار تن با ضريب خود پذيري مغناطيسي متوسط 095/ (معادل 30% مگنتيت) بدست آمده است.

 

مقدمه:

معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمين شناسي هم خواني خوبي با منطقه زرند
(که از نظر منابع آهن غني مي باشد) دارد. اين محدوده بر روي نقشه توپوگرافي رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود 025/2 كيلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافيايي ( “30 ’35 ú30 و “5 ’16 ú56) قرار دارد. شايان ذكر است كه با استخراج ذخيره اندک آهن داراي رخنمون، بخش قابل توجهي از هزينه هاي اکتشاف پوشانده مي شود.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده است. در فصل اول خواص مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس  زمين آمده است. در اين فصل تاثير كاني ها و سنگ هاي مغناطيس روي  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel، اين داده ها توسط نرم افزار surfer فراخواني شده و نقشه هم مقدار شدت ميدان مغناطيسي براي آن ترسيم مي گردد. با استفاده از نرم افزار Mag Pick داده ها که قبلاً توسط Surfer گريد، و با پسوند GSASCII  ذخيره شده فراخواني مي شود و نقشه هاي اد امه فراسو Upward Continuation در ارتفاعات مختلف ترسيم مي شود. همچنين توسط اين نرم افزار  نقشه تبديل به قطب Reduction To  Pole و نقشه شبه گراني Pseudo Gravity  براي آن ترسيم مي گردد. با فراخواني داده هاي هر پروفيل در نرم افزارSign Proc  پروفيل هاي ادامه فراسو ترسيم مي شود. همچنين ترسيم پروفيل تبديل به قطب و شبه گراني توسط اين نرم افزار صورت مي گيرد. بر روي پروفيل هايي که تبديل به قطب آنها ترسيم شده است از روش پيترز مي توان عمق کانسار را بطورتقريبي تخمين زد. با استفاده از نتايج اين مرحله مدل سازي دو بعدي كانسار در امتداد چند پروفيل توسط نرم افزار Mag2dc انجام مي گيرد….

کد :3294 فرمت :ورد+منابع صفحه :110

اکتشاف معدن طلا در ایران

چکيده:

در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،توليدات و نوسانات قيمت طلا در ايران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طريقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان،بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا و در نهايت امکان توليدطلا درايران پرداخته شده است.

از آنجا که کشور ما در خاورميانه از نظر ذخاير ارز و طلا در موقعيت بسيار ارزشمندی است اما با وجود اين در بسياری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.

زيرا عواملی اعم ازوجود شرايط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعيت جغرافيائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانيسم پيشرفته جهت استخراج درشرايط مختلف،پائين بودن عيار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهايت استخراجی و… امکان توليد طلا در ايران تنها به دو معدن منتهی می شود .

يکی طلای زرشوران است که از سال آينده باعيار 7.9توليد خواهد کرد که بسيار خوب است و ديگری طلای موته با عيار2.5 است که تنها از اين معدن است که طلا به صورت شمش تهيه می گردد.

البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود

اميد است در آينده نزديک شرايط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نيست اين امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک اين ماده معدنی ارزشمند و تعيين کننده در وضعيت کنونی کشور تحول نوينی ايجاد نمايد و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند ديگری داشته باشد.

چرا که طلا  نقش تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا می کند ومي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.

 • فهرست                                                                                                                                صفحهچکيده                                                                                                                                                                 1
  مقدمه                                                                                                                                                                 2
  فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا                                                                                     3
  1-1- اهميت اقتصادي طلا                                                                                                                             4
  1-1-1- ملاحظات استراتژيک                                                                                                                      4
  2-1-1- کيمياگري جديد                                                                                                                              5
  3-1-1- طلاي آزمايشگاهي                                                                                                                        5
  2-1- تاريخچه                                                                                                                                                  9
  3-1- كاني شناسي طلا                                                                                                                                   9
  1-3-1- كاني هاي اصلي طلا                                                                                                                      10
  2-3-1- كاني هاي فرعي طلا                                                                                                                     12
  3-3-1- اکسيدهاي طلا                                                                                                                              13
  4-1- خواص فيزيكي                                                                                                                                    13
  1-4-1- خواص فيزيكي طلا                                                                                                                       13
  5-1-خواص شيميايي                                                                                                                                    15
  1-5-1- خواص شيميايي طلا                                                                                                                      15
  6-1- ذخاير طلا و همراهان آن                                                                                                                  16
  6-1-1-آنتيمونيت                                                                                                                                        16
  2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي)                                                                                                   16
  3-6-1- کاني هرزه سنگ طلا                                                                                                 17
  7-1- منشا طلا                                                                                                                                                19
  1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا                                                                                                          20
  2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد                                                                                                             22
  3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار                                                                                              22
  4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                          24
  5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال                                                                                             25
  8-1- كانسارهاي طلا                                                                                                                                   26
  1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                                                      27
  2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين                                                                    29
  3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                                                                    29
  4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                                               30
  ث
  9-1- ژئو شيمي طلا                                                                                                                                      30
  فصل دوم،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور                                                          34
  1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين                                                                        35
  2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان                                                                          35
  3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب                                                35
  4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور                                                                   36
  5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه                                                                                           36
  6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان                                                                                                     36
  7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود                                                                              37
  8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش                                                  37
  9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف                                                                                38
  10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان                                                          38
  11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته                                                                        41
  1-11-2-  تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده                                                                            41
  2-11-2-  قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا                                                                         42
  12-2- كانسار ارغش                                                                                                                                    42
  1-12-2- زمين شناسي                                                                                                                               43
  2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده                                                                                                       46
  3-12-2- مطالعات صورت گرفته                                                                                                             47
  4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3                                                                               47
  5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است                                                            48
  6-12-2-  كانسار 4 ارغش                                                                                                                        49
  7-12-2- كليه كارهاي انجام شده                                                                                                            50
  13-2- کانسار طرقبه                                                                                                                                    51
  14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز)                                                                                                            52
  1-14-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  52
  2-14-2- زمين شناسي                                                                                                                              53
  3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                                53
  15-2- منطقه زرمهر                                                                                                                                     56
  1-15-2-زمين شناسي                                                                                                                                56
  2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 58
  16-2- منطقه داشکسن                                                                                                                                 59
  1-16-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                     59
  ج
  2-16-2-زمين شناسي                                                                                                                                60
  3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده                                                                                                    62
  4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي                                                                                                  66
  17-2- طلاي آستانه                                                                                                                                    68
  1-17-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                  68
  2-17-2- زمين شناسي                                                                                                            69
  3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                  71
  18-2- منطقه کلاته تيمور                                                                                                                           72
  1-18-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                  72
  2-18-2-زمين شناسي                                                                                                            73
  3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                 73
  4-18-2-  مطالعات پيش بيني شده براي آينده                                                                      74
  19-2- کانسار طلاي گلوگاه                                                                                                                        75
  1-19-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  75
  2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 75
  3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                        76
  4-19-2-  فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                77
  5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي                                                                                              78   20-2- کانسار قزل اوزن                                                                                                                             81
  1-20-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    81
  2-20-2-  فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                                                                                              82
  3-20-2- زمين شناسي                                                                                                                             83
  4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                84
  5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي                                                                84
  6-20-2- اكتشافات تكميلي                                                                                                                      87
  21-2- كانسار طلاي شرف آباد                                                                                                                  88
  1-21-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                    88
  2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                  91
  22-2-  کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز                                                                            92
  1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                                 96
  2-22-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   97
  3-22-2- زمين شناسي                                                                                                                              97
  4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده                                                                                                  99
  چ
  5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته                                                                               101
  23-2-  کانسار زرين اردکان                                                                                                                   103
  1-23-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                               103
  24-2- کانسار نبي جان                                                                                                                             105
  1-24-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                105
  2-24-2- زمين شناسي                                                                                                                             106
  3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              108
  25-2- منطقه سياه کلان                                                                                                                            109
  1-25-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                   109
  2-25-2- زمين شناسي                                                                                                                              110
  26-2- کانسار سرچشمه                                                                                                                             113
  1-26-2- موقعيت جغرافيايی                                                                                                                  113
  27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري                                                                                                       114
  1-27-2-  موقعيت جغرافيايي                                                                                                                114
  2-27-2- زمين شناسي                                                                                                                             115
  28-2- كانسار طلاي خاروانا                                                                                                                    116
  1-28-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 116
  29-2- كانسار قلعه جوق                                                                                                                           117
  1-29-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                 117
  2-29-2- زمين شناسي                                                                                                                            117
  3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                                                                                              117
  30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل)                                                                                                           118
  1-30-2- موقعيت جغرافيايي                                                                                                                  118
  2-30-2- زمين شناسي                                                                                                                             119
  فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان                                           120
  1-3- طلا در جهان                                                                                                                                      121
  1-1-3- ماه جولاي                                                                                                                                    121
  2-1-3- ماه آپريل                                                                                                                                    122
  3-1-3- ماه آگوست                                                                                                                                 124
  4-1-3- ماه فوريه                                                                                                                                     125
  5-1-3- ماه ژانويه                                                                                                                                    126
  6-1-3- ماه ژوئن                                                                                                                                     128
  7-1-3- ماه مارس                                                                                                                                    129
  ح
  8-1-3- ماه مي                                                                                                                                         131
  9-1-3- ماه سپتامبر                                                                                                                                  132
  10-1-3- ماه اكتبر                                                                                                                                    134
  فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن                         136
  1-4- موارد مصرف طلا                                                                                                                             137
  1-1-4- مصارف درماني طلا                                                                                                                   140
  2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا                                                                                                                   142
  3-4- روش‌هاي مختلف نمونه برداري                                                                                                   144
  1-3-4- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي                                                                           145
  2-3-4- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني                                                                           146
  3-3-4- نمونه برداري از طريق چاهک                                                                                               147
  4-3-4-  چاه‌هاي عمودي                                                                                                                     147
  5-3-4- نمونه برداري سيستماتيک                                                                                                       147
  4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن                                                                                                                148
  1-4-4- تعيين زون اکسيده                                                                                                                    148
  5-4- تعيين ذخيره معدن                                                                                                                          150
  1-5-4- ذخيره قطعي                                                                                                                               150
  2-5-4- ذخيره احتمالي                                                                                                                          150
  3-5-4- ذخيره ممکن                                                                                                                              150
  6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف                                                                                  150
  1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي                                                                                                              151
  2-6-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري                                                                                       155
  3-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي                                                                                                        158
  7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي                                                160
  1-7-4- دستگاه يابنده طلا                                                                                                                      160
  2-7-4- جعبه شن شويي                                                                                                                          161
  8-4- استخراج معادن طلا                                                                                                                        162
  1-8-4- روش استخراج روباز                                                                                                                 162
  2-8-4- روش استخراج زيرزميني                                                                                                        163
  9-4- چگونگي عمل طلاشويي                                                                                                                 165
  1-9-4-  طلا شويي                                                                                                                                  166
  2-9-4- لاروب                                                                                                                                          167
  10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا                                                                                       170
  خ
  1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي                                                                                           170
  2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي                                                                                                            170
  3-10-4- روش‌هاي ثقلي                                                                                                                         171
  11-4- جيگ                                                                                                                                                172
  1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ                                                                                                 172
  12-4- مارپيچ همفري                                                                                                                               174
  13-4- ميز لرزان                                                                                                                                       175
  14-4- مخروط ريچارد                                                                                                                             176
  15-4- ميز راندليز                                                                                                                                     176
  16-4- جداكننده ثقلي نلسون                                                                                                                 177
  17-4- اصول ليچينگ                                                                                                                                178
  18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري                                                                                                               179
  19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت)                                                                                                         180
  1-19-4- ظرفيت پايلوت                                                                                                                          182
  20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا                                                                                                           186
  1-20-4-اثر غلظت سيانور                                                                                                                       186
  2-20-4- اثرPH محيط                                                                                                                           188
  3-20-4-اثر حرارت محيط                                                                                                                    188
  4-20-4- اثر اکسيژن                                                                                                                               189
  5-20-4- اثر نور وسطح                                                                                                                           190
  6-20-4-اثراندازه ي ذرات                                                                                                                     190
  7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون                                                                       191
  21-4- عوامل مصرف کننده سيانور                                                                                                         191
  1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس                                                                                                             192
  2-21-4- سولفورهاي آهن                                                                                                                     193
  22-4- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده                                                                    193
  1-22-4- کانسنگ هاي آنتيموان                                                                                                           194
  2-22-4- کانسنگ آرسنوپيريت                                                                                                              194
  3-22-4- کاني هاي تلور                                                                                                                        195
  23-4- روش هاي بازيابي طلا                                                                                                                195
  1-23-4-روش پودر روي                                                                                                                        195
  2-23-4- روش استفاده از کربن فعال                                                                                                  196
  3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن                                                                           197
  د
  4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار                                                                                          197
  5-23-4- کربن فعال                                                                                                                               197
  6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده                                                                                               198
  24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا                                                                            198
  1-24-4- تشويه                                                                                                                                         200
  2-24-4- اکسيداسيون تحت فشار                                                                                                          201
  3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي                                                                                                         201
  4-24-4- خردايش زياد                                                                                                                          201
  25-4- روش اندازه گيري طلا                                                                                                                 202
  1-25-4- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد                                                                               202
  2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد                                                                                            203
  26-4- مسايل ايمني و زيست محيطي                                                                                                   203
  1-26-4-  راهنماي شناسايي سيانيد                                                                                                     205
  2-26-4- آزاد سازى مواد سمى                                                                                                            206
  3-26-4- زهكشي اسيدي معادن                                                                                                          207
  4-26-4- آبهاي مسموم                                                                                                                          208
  5-26-4- ناتواني سدهاي پس ماند                                                                                                      208
  6-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه                                                                                                   209
  7-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا                                                                                                209
  27-4- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي                                                                                           210
  1-27-4-ايالات متحده                                                                                                                             211
  2-27-4- كانادا                                                                                                                                       212
  3-27-4-انگلستان                                                                                                                                   212
  28-4- احياء و آبادسازي                                                                                                                         212
  فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا               214
  1-5- عيار طلا                                                                                                                                             215
  1-1-5- روش سنتي                                                                                                                                  216
  2-1-5- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر                                                                                      216
  3-1-5- روش کوپلاسيون                                                                                                                        216
  2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا                                                                                               218
  3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار                                                                                           219
  4-5- نقش طلا در سيستم پولي                                                                                                                221
  5-5- بازارهاي طلا                                                                                                                                  222
  ذ
  6-5- تجارت جهاني طلا                                                                                                                          225
  7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا                                                                                                        226
  8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا                                                                                     230
  9-5- ذخاير ارز و طلای ايران                                                                                                                 231
  10-5- ذخائر جهاني طلا                                                                                                                          232
  11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا                                                                                               233
  1-11-5- آفريقاي جنوبي                                                                                                                      233
  2-11-5- آمريكا                                                                                                                                      234
  3-11-5-استراليا                                                                                                                                      235
  4-11-5- كانادا                                                                                                                                        235
  5-11-5- روسيه                                                                                                                                        236 6-11-5- ازبكستان                                                                                                                                  236
  7-11-5- اندونزي                                                                                                                                  236
  12-5- قيمت طلا                                                                                                                                       238
  13-5- تغييرات قيمت طلا                                                                                                                         241
  14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا                                                                                                     243
  15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران                                                                                               245
  نتيجه گيری                                                                                                                                                   246
  منابع و مأخذ                                                                                                                                                248

کد :248 فرمت :ورد صفحه :248

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت حفاری معدن طلا

چکيده:
در اين پروزه سعی شده است به بررسی کليه مطالب مربوط به طلا اعم از  خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا در جهان،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی انجام شده در برخی مناطق کشور،توليدات و نوسانات قيمت طلا در ايران وجهان،اقتصاد جهانی طلا،طريقه اکتشاف،استخراج و استحصال طلا،موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان،بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا و در نهايت امکان توليدطلا درايران پرداخته شده است.
از آنجا که کشور ما در خاورميانه از نظر ذخاير ارز و طلا در موقعيت بسيار ارزشمندی است اما با وجود اين در بسياری از مناطقی که وجود طلا در آنجا محرز شده است اما امکان استخراج و استحصال آن وجود ندارد.
زيرا عواملی اعم ازوجود شرايط نامناسب آب وهوائیدر محل،موقعيت جغرافيائی نا مناسب محل وجود ماده معدنی ،عدم وجود مکانيسم پيشرفته جهت استخراج درشرايط مختلف،پائين بودن عيار طلا،اقتصادی نبودن مراحل اکتشافی و در نهايت استخراجی و… امکان توليد طلا در ايران تنها به دو معدن منتهی می شود .
يکی طلای زرشوران است که از سال آينده باعيار 7.9توليد خواهد کرد که بسيار خوب است و ديگری طلای موته با عيار2.5 است که تنها از اين معدن است که طلا به صورت شمش تهيه می گردد.
البته در بعضی از نقاط کشور مانند شوش طلا از لجن های مس استحصال می شود
اميد است در آينده نزديک شرايط به گونه ای فراهم شود تا مناطقی که در آنجا طلا وجود دارد اما امکان استحصال آن نيست اين امکان،ممکن شده و چرخه اقتصادی کشور به کمک اين ماده معدنی ارزشمند و تعيين کننده در وضعيت کنونی کشور تحول نوينی ايجاد نمايد و علاوه بر نفت بتواند پشتوانه قدرتمند ديگری داشته باشد.
چرا که طلا  نقش تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا می کند ومي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.
 • فهرست
  مقدمه :    9
  فصل اول    10
  21-3-1- كاني هاي اصلي طلا:    18
  2-3-1- كاني هاي فرعي طلا:    20
  5-1-خواص شيميايي :   1-5-1- خواص شيميايي طلا:    23
  1- كانسارهاي مس پورفيري نوع مونزونيتي:    32
  8-1- كانسارهاي طلا:    36
  3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك:    39
  9-1- ژئو شيمي طلا:    40
  فصل دوم    44
  1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين:    44
  6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان:    47
  بيرجند – خاش:    47
  9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف:    48
  12-2- كانسار ارغش:    موقعيت جغرافيايي :    52
  13-2- کانسار طرقبه:    63
  1-14-2-  موقعيت جغرافيايي:    64
  شکل13-2- ناحيه مورد مطالعه در 40 کيلومتري جنوب سقز    64
  2-14-2- زمين شناسي:    64
  15-2- منطقه زرمهر:    68
  1-15-2-زمين شناسي:    68
  17-2- طلاي آستانه:   1-17-2-  موقعيت جغرافيايي:    82
  2-17-2- زمين شناسي:    82
  18-2- منطقه کلاته تیمور:    86
  19-2- کانسار طلاي گلوگاه:  1-19-2-  موقعيت جغرافيايي:    89
  20-2- کانسار قزل اوزن:    96
  4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده:    99
  21-2- كانسار طلاي شرف آباد: 1-21-2- موقعيت جغرافيايي:    103
  1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده:    112
  61-2- نمايي از عمليات حفاري در ناحيه    118
  24-2- کانسار نبي جان:  1-24-2-  موقعيت جغرافيايي:    121
  25-2- منطقه سياه کلان:    126
  26-2- کانسار سرچشمه :    130
  27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري:  1-27-2-  موقعيت جغرافيايي :    132
  28-2- كانسار طلاي خاروانا: 1-28-2- موقعيت جغرافيايي:    134
  29-2- كانسار قلعه جوق: 1-29-2- موقعيت جغرافيايي:    135
  فصل سوم    138
  توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان    138
  1-3- طلا در جهان:    139
  1-1-3- ماه جولاي :    139
  2-1-3- ماه آپريل:    140
  3-1-3- ماه آگوست:    143
  4-1-3- ماه فوريه:    144
  5-1-3- ماه ژانويه:    145
  6-1-3- ماه ژوئن:    147
  7-1-3- ماه مارس:    149
  8-1-3- ماه مي:    151
  9-1-3- ماه سپتامبر:    152
  10-1-3- ماه اكتبر:    154
  فصل چهارم    156
  مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن    156
  1-1-4- مصارف درماني طلا:    ا    161
  2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا:    162
  (shaft-sinking)    167
  5 1-5-4- ذخيره قطعي(proved)  :    171
  1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي    172
  2-7-4- جعبه شن شويي(sluice box)   :    183
  10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا :    193
  2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي:    193
  3-10-4- روش‌هاي ثقلي:    194
  11-4- جيگ:( Jig )    195
  14-4- مخروط ريچارد:( Richard Cones )    200
  18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري:    204
  19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت):    205
  1-19-4- ظرفيت پايلوت:    .    207
  20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا :.    213
  5-20-4- اثر نور وسطح:   217
  7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون: 217
  1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس :    (Cu2(CNS)2 ) .    218
  3-22-4- کاني هاي تلور:        221
  1-23-4-روش پودر روي.    222
  فصل پنجم    242
  موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا    242
  1-5- عيار طلا :    242
  8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا:   .    260
  9-5- ذخاير ارز و طلای ايران:    260
  15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران:    276
  نتيجه گيری:    276
  منابع و مأخذ:    279
 • کد :3293 فرمت :ورد صفحه :279

موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

مقدمه
محدوده مورد اکتشاف به مساحت 30 کیلومتر در نقشه زمين شناسي چهار گوش آباده به مقیاس 1:250000می باشد که در 111 کیلومتری جنوب غربی استان یزد و 25 کیلومتری روستای شواز واقع شده است.از اين مسافت 21 کیلومتر جاده فرعی خاکی و 90 کیلومتر آن آسفالت می باشد از نظر آب و هوایی کویری است و در مرکز کفه طاقستان قرار گرفته و جزئی از بیابان های داخلی ایران مرکزی محسوب می گردد.
داده های این منطقه متشکل از 8 پروفیل طولي و 9 پروفیل عرضی بوده که در انها برداشت های مغناطیسی انجام شده و 7 پروفیل عرضی و یک پروفیل طولی که برداشتهای گرانی انجام شده است. در این پروژه از نرم افزار های زیر استفاده شده که در متن به طور مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
الف) Excel: برای وارد کردن اطلاعات اولیه و ساختن فایلهای نرم افزارهای مختلف.
ب) Surfer: برای Grid کردن فایلهای مورد نظر و رسم نقشه های هم مقدار مغناطیسی و گرانی.
ج) MagPick: برای انجام تبدیلات لازم ( از قبیل ادامه فراسو، تبديل به قطب و شبه گراني بر روی نقشه شدت مغناطیسی کل منطقه و ادامه فراسو بر روي نقشه گراني سنجي.
د) Mag 2dc: برای انجام مدل سازی 2 بعدی از توده سبب شونده انومالی مغناطیسی
هـ ) Grav 2dc: برای انجام مدل سازی 2 بعدی از توده سبب شونده انومالی گرانی
و ) signal Proc برای انجام تبدیلات لازم از جمله ادامه فراسو، تبديل به قطب مشتق افقي وقائم… بر روی پروفیل ها
همچنین دو حلقه گمانه اکتشافی و سه تراشه نیز در منطقه حفر شده که اطلاعات ان و شرح مفصل ان در ادامه خواهد آمد.اين پروژه در شش فصل تنظيم شده كه فصل اول شامل كاني هاي مغناطيسي وخواص مغناطيسي زمين،فصل دوم شامل روش هاي تعبير و تفسير مغناطيسي وگراني،فصل سوم شامل كلياتي از نرم افزار هاي به كار رفته در اين مجموعه،فصل چهارم شامل كلياتي در مورد زمين شناسي منطقه مورد مطالعه،فصل پنجم شامل تعبير و تفسير اطلاعات موجود،فصل ششم شامل بحث، نتيجه گيري وپيشنهادات و در پايان در قسمت ضمائم كليه اطلاعات رقومي منطقه درج شده است.

فصل اول:

كاني هاي مغناطيسي وخواص مغناطيسي زمين

1-1) مغناطیس زمین
کره زمین به صورت یک دوقطبی مغناطیسی بسیار بزرگ عمل مي کند که جهت و مقدار این میدان در مکان های مختلف و زمان های مختلف تغییر می کند و این تغییر نسبت به زمان به صورت های قرنی و سالیانه و یا حتی فصلی هستند.
از طرفی میدان مشاهده شده در هر نقطه، مجموعی از مغناطیس زیر سطحی و مغناطیس میدان زمین است و در بررسی اکتشافی باید مقدار مغناطیس زمین را که به ان مقدار زمینه می گوییم، از مغناطیس مشاهده شده کسر شود و در واقع با داشتن مقدار زمینه میدان مغناطیسی، از بروز اشتباه در تفسیر ژئوفیزیکی جلوگیری گردد، چون امکان دارد در یک نقطه بسته به جنس سازند ها، مغناطیس زمین زیاد باشد و هیچ ربطی به توده های مغناطیسی زیر سطحی نداشته باشد. در این بخش مغناطیس زمین و مولفه های مربوط به ان و همچنین تغییرات این میدان بررسي مي شود.
1-2) عناصر مغناطیس زمین و خواص مشخصه ان ها
اگر یک سوزن مغناطیس بتواند حول یک محور از مرکز ثقلش در تمام جهات حرکت نماید در هر نقطه از سطح زمین در امتداد میدان مغناطیسی زمین (B) قرار می گیرد که می توان ان را به دو مولفه افقی (H) و قائم (Z) تجزیه نمود. زاویه بین بردارهای (B) و (H) را زاویه میل می نامند و ان را با (I) نشان می دهند با توجه به شکل (1-1) مولفه (H) را می توان به دو مولفه شرقی (Y) و شمالی (X) تجزیه نمود و زاویه بین مولفه  H و X را زاویه انحراف می گویند و آن را با (D) نشان می دهند.

شکل (1-1):نمايش شماتيك عناصر مغناطيسي زمين
مقدارهای B , H , Z , X , Y , I , D  را عناصر مغناطیس زمین می نامند و با توجه به شکل (1-1) رابطه زیر بین آنها برقرار است :

صفحه قائمی که بردار های B , H , Z  را در بر می گیرد، اصطلاحاً نصف النهار مغناطیسی محلی زمین می گویند.
در نیم کره شمالی انتهای قطب شمال یاب سوزن مغناطیسی، به طرف داخل زمین متمایل می شود ودرست روی قطب مغناطیسی در نیم کره شمالی به حالت قائم در می آید.
در نیم کره جنوبی کاملا بر عکس است و انتهای قطب جنوب یاب سوزن مغناطیسی  به طرف داخل زمین متمایل می شود  و درست روی قطب مغناطیسی در نیم کره جنوبی به حالت قائم در می آید.
از وصل نمودن نقاطی از سطح زمین که در آنها سوزن مغناطیسی کاملا به حالت افقی است ( یعنی تمامی مولفه های B به صورت افقی می باشند ) خطی به دست می آید که استواي مغناطیسی نامیده می شود که تقریبا در امتداد استواي جغرافیایی قرار می گیرد و هر قدر از استواي مغناطیسی به سمت قطب مغناطیسی نزدیک شویم مقدار زاویه (I) افزایش خواهد یافت و در قطب های مغناطیسی مقدار ان به 90درجه خواهد رسید. در واقع قطب های مغناطیسی مکانهایی هستند که مقدار زاویه میل برابر 90 گردد.مقدار بردار (B) در نواحی استوایی حدود 25000 گاما و در قطبین مغناطیسی حدود 70000 گاما (نانو تسلا ) خواهد بود.
قطبین مغناطیسی زمین حدود 18 درجه عرض جغرافیایی، نسبت به قطبهای جغرافیایی جابجایی نشان می دهند و خطی که دو قطب مغناطیسی را به هم وصل می کند تقریبا از 1200 کیلومتری مرکز زمین می گذرد.
1-3) خواص مغناطیسی اجسام و کانی ها
ذرات باردار(مثبت یا منفی)درهنگام حرکت در اطراف خود میدان مغناطیسی به وجود می اورند و ذرات بار دار اتم ها و یون ها دارای سه نوع حرکت هستند :
1-    حرکت چرخشی و گردشی پروتونها در داخل هسته های اتم
2-    حرکت گردشی الکترونها در داخل اوربیتال ها
3-    حرکت چرخشی الکترونها در داخل اوربیتال ها
از این سه نوع اثر گشتاور مغناطیسی نوع دوم و سوم به مراتب بیشتر از نوع اول می باشد و از انجایی که در یک اوربیتال هر دو الکترون در خلاف جهت یکدیگر گردش می کنند اثر مغناطیسی انها خنثی می شود و از این رو گشتاور مغناطیسی موثر یک اتم و یا یون متناسب با تعداد اوربیتال های نیمه پر ان ها است.
1-3-1) کانی های  دیا مغناطیس
کانی هایی که اتم ها و یون های ان فاقد اوربیتال های نیمه پر باشد، به وسیله آهن ربا دفع می شود که در این صورت به آن ها کانی ها ی دیا مغناطیس می گویند.
رانده شدن این کانی ها را در میدان مغناطیسی خارجی می توان چنین توصیف کرد که وجود اوربیتال های پر سبب می شود که گشتاور مغناطیسی در کانی تقریبا صفر گردد، اگر این اوربیتال ها ی پر به یک میدان مغناطیسی خارجی نزدیک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  می گوید اگر یک حلقه هادی به یک میدان مغناطیسی نزدیک شود، در داخل حلقه جریانی پدید می آورد که میدان مغناطیسی حاصل از آن با میدان خارجی مخالفت خواهد نمود.

کد :3292 فرمت :ورد صفحه :90

بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

-1-مقدمه

     در راستاي سياست كلي دولت مبني بر عدم وابستگي سياسي؛اقتصادي ورهايي از سياست تك محصولي و جهت رشد و شكوفايي صنايع و بر آورد نياز اوليه آنها با توجه به وسعت صنايع و گسترش آن در سطح استان تهران و روند رو به رشد آن در ساير مناطق و نيز با نگرش به تنوع حوادث زمين شناسي و رسوبات آن در تهران مصمم شديم قدمي هر چند كوتاه در اين راستا برداشته  و برآن شديم كه در سطح استان تهران پتانسيل يابي مواد معدني را بررسي نماييم.

ذكر اين نكته لازم است كه استان تهران با توجه به موقعيت آن از لحاظ مركزيت كشور ؛ وجود مراكز دانشگاهي وسازمان زمين شناسي و حضور متخصصين زمين شناسي خارجي در سالهاي قبل تا حدودي از لحاظ اطلاعات زمين شناسي واطلاعات اوليه در بعضي مناطق غني مي باشد و گزارشهايي نيز در مراكز ياد شده وجود دارد ولي از لحاظ زمين شناسي اقتصادي و بعد شناخت مواد معدني و با توجه به اولويت ها فعالانه در اين راستا قدمي برداشته نشده است0

با توجه به اينكه استان تهران يك منطقه نسبتا وسيع و با پراكندگي روستاها وجمعيت ها است و همچنين بدليل وجود سلسله جبال مرتفع البرز در شمال اين منطقه كه باعث صعب العبور شدن خيلي از نقاط اين استان شده و بعلت تنوع رسوبات از لحاظ زمين شناسي و حوادث تكتونيكي اتفاق افتاده؛  مطالعات بصورت مناطق مجزاء در نظر گرفته ميشود كه بتوانيم نيروي بيشتري در يك منطقه اعمال نمائيم و به همين منظور از مساحت استان كه در حدود 30000 كيلومتر مربع مي باشد قسمت غرب استان يعني بخشهاو روستاهاي كرج-اشتهارد- ساوجبلاغ- هشتگرد با مساحتي كه در حدود پنج هزار كيلومترمربع است مورد پي جويي قرار گرفته شده است كه ره آورد آن بطور خلاصه بشرح زير ميباشد:

1- بررسي وضع زمين شناسي منطقه با توجه به نقشه زمين شناسي با مقياس1:250000 سازمان زمين شناسي و پياده نمودن تشكيلات زمين شناسي بر روي نقشه 1:50000جهت انجام كارهاي بعدي0

2-شناسايي و تفكيك لايه هاي سيليسي منطقه و انجام آناليز هاي لازم جهت تعين عيار آن0

3-شناسايي افقهاي باريت دار0

4-شناسايي لايه هاي نمك و انجام آناليزهاي مربوطه0

5-شناسايي پتانسيلهاي جديد گچ و طبقه بندي افقهاي گچدار در استان تهران0

6-ردگيري پتانسيلهاي منگنز و مس0

7-شناسايي خاكهاي صنعتي و انجام آزمايشات لازم بر روي آنها0

8-اقدام به تهيه دفترچه مشخصات بعضي از پتانسيلهاي شناسايي شده جديد جهت راه اندازي

در خاتمه اميد است با اجراي طرحهاي  پتانسيل يابي در سراسر استان تهران ضمن شناسايي مواد جديد ؛ با توجه به اولويتها اقدامات لازم جهت عمليات بعدي بعمل آيد تا در آينده مواد معدني شناسايي شده بتواند جوابگوي كارخانجات و صنايع كشور بوده و گامي مثبت در خود كفايي اقتصادي كشور برداشته شود0

1-2-موقعيت جغرافيائي استان تهران

استان تهران با وسعتي معادل 30055 كيلومتر مربع بين عرض شمالي َ2،0 34  تا َ3، 0 36  و َ2،0 50 تا 53 درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است كه از طرف شمال به استان مازندران از جنوب به استان مركزي و اصفهان از شرق به استان سمنان و از مغرب به استان زنجان محدود بوده و مركز شهر تهران مي باشد.

شهرستانهاي اين استان شامل : شهرستانهاي تهران بزرگ (شهرستان تهران،‌ ري، شميرانات) شهرستان قم – شهرستان كرج – شهرستان دماوند – شهرستان ساوجبلاغ – شهرستان شهريار و شهرستان ورامين مي باشد.

اين استان در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز قرار گرفته كه داراي ارتفاعات و زمينهاي نسبتاً پستي است، مهمترين كوههاي استان عبارتند از دماوند كه قله آن بيش از 5670 متر از سطح دريا ارتفاع دارد، كوههاي طالقان با ارتفاع 4145 متر، امام زاده داود با ارتفاع 3380 متر و توچال كه قله آن در حدود 3870 متري از سطح دريا مي باشد.

امتداد اين كوهها در جهت شمال غربي به جنوب شرقي است كه در ميان آنها دره هاي بزرگي نظير دره كرج – دره جاجرود واقع شده اند در قسمت شمال استان بعلت وجود كوههاي مرتفع و گسترش آنها دشتهاي وسيعي به چشم نمي خورد ولي در قسمت جنوبي بويژه در جنوب غربي و شرقي استان دشتهاي حاصلخيزي – نظير كرج، ري و ورامين وجود دارد.

1-3-شرايط اقليمي

استان تهران بعلت شرايط خاص جغرافيائي مختلف داراي آب و هواي متفاوتي مي باشد كه مي توان از نظر مطالعه به دو بخش جداگانه تقسيم نمود.

الف) بخش شرقي و جنوبي شامل كوهپايه هاي البرز تا دماوند و شرق تهران و ورامين و شهر ري، قم.

ب) بخش غربي از كرج تا آبيك

الف) منطقه شرقي خود شامل 4 نوع آب و هواي مختلف بشرح زير مي باشد:‌

1- آب و هواي ارتفاعات فوقاني از نيمه مرطوب تا مرطوب كه داراي زمستانهاي طولاني و خيلي سرد مي باشد متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال كمتر از 0 20 سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت در سردترين ماه سال پائين تر از 15 درجه سانتي گراد زير صفر است. اين منطقه شامل مخروط قله دماوند و قله توچال مي گردد و ارتفاع آنها از سطح درياي آزاد بين 2100 تا 5670 متر است مقدار متوسط بارندگي ساليانه مشخص نيست و نزولات آسماني بصورت برف مي باشد.

2- آب و هواي نميه مرطوب يا آلپي با زمستانهاي خيلي سرد و نسبتاً طولاني متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال 0 26 تا 0 33 سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال 12 درجه سانتي گراد زير صفر مي باشد مقدار بارندگي ساليانه بطور متوسط 600-300 ميلي متر كه بيشتر بصورت برف مي باشد اين منطقه شامل كوهستانهاي شرق تهران تا فيروز كوه و تپه ها و فلات هاي داخلي كوهستان است و ارتفاع آن از سطح دريا بين 2900-1100 متر مي باشد.

3-  آب و هواي خشك با زمستانهاي كوتاه و سرد، متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال 36 درجه سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال حدود 4 درجه سانتي گراد زير صفر است و بارندگي سالانه 300-200 ميلي متر است اين منطقه شامل منطقه تهران تا گرمسار مي باشد كه قسمت عمده دشتهاي دامنه هاي آبرفتي را شامل مي گردد، ارتفاع تهران از سطح دريا 1191 متر مي باشد.

طي بيست سال گذشته متوسط بارندگي تهران 226 ميلي متر تعداد روزهاي يخبندان بطور متوسط 53 روز در سال متوسط رطوبت نسبي در ساعتهاي 5/5 صبح و 5/12 ظهر بترتيب 48 و 30 درصد و ميزان درجه حرارت تهران طي مدت مذكور بشرح زير بوده است.

معدل حداكثر 0 7/22، معدل حداقل 0 4/11 ، حداكثر مطلق 43 و حداقل مطلق 8/14 متوسط حرارت 1/17 درجه سانتي گراد بوده است.

4-  آب و هواي خشك با زمستانهاي كوتاه و خشك

متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال بيش از 30 درجه سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال 3/1 درجه سانتي گراد زير صفر است.

بارندگي ساليانه 100 تا 200 ميلي متر كه بيشتر بصورت باران در فصول آخر پائيز و زمستان در اوايل بهار است و بقيه مدت سال خشك است كه شامل قسمتهاي جنوبي دشت ورامين تا نزديك گرمسار است.

ب) بخش غربي از كرج تا آبيك

آب و هواي خشك تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهاي نسبتاً سرد مي باشد متوسط درجه حرارت تابستان 5/32 درجه سانتي گراد و ماكزيمم آن 8/39 درجه سانتي گراد مي باشد و حداقل درجه حرارت مطلق در زمستان تا 20 درجه سانتي گراد زير صفر مي باشد، مقدار متوسط باران سالانه در دشت كرج در حدود 200 ميلي متر است ولي در حوزه رودخانه كرج طبق آمار 7 ساله موجود متوسط باران سالانه 50 ميلي متر گزارش شده است.

کد :3291 فرمت :ورد+منابع صفحه :72

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

 • فهرست                     صفحه
 •  
 • تشکر وقدراني:5
 • فصل اول :7                                                                                         
 • زمين شناسي ساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج:8                                                  
 • چکيده :9
 • مشخصات وخصوصيات سرب :10
 • خصوصيات قابل توجه:10
 • تاريخچه 11
 • جداسازي:12
 • ايزوتوپ ها:12
 • مقدمه :13
 • تاريخچه راه اندازي معدن وکارخانه :16
 • زمين شناسي منطقه:17
 • ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17
 • ذخاير سرب و روي راونج:18
 • تجهيزات و ماشين آلات معدن و کارخانه راونج :18
 • موادمصرفي کارخانه:19
 • موادشيميايي:19
 • آب:20
 • برق:20
 • سوخت:20
 • مواد و قطعات مصرفي:20
 • عکس:22
 • ميزان استخراج در سالهاي گذشته:23
 • مواد مصرفي آتشباري در معدن:24
 • موادمصرفي در کارخانه:24
 • توصيف فرايند:25
 • فلوشيت کارخانه:26
 • مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27
 • تعداد پرسنل:29
 • مقدمه:31
 • وضيعت آب و هوايي:32
 • شرايط زندگي:32
 • شمه اي در مورد سن زمين:32
 • اصول چينه شناسي در محيط هاي رسوبي:37
 • رخساره هايمحيط خشکي :37
 • رخساره هايمحيط دريايي:37
 • تقسيم محيط هاي دريايي از لحاظ شکل وعمق:38
 • تقسيم بندي محيط هاي زيستيدريايي:39
 • تقسيم بندي محيط هاي دريايي از نظر نوع رسوبات 39
 • تعيين سن سنگ ها در چينه شناسي:41
 • تعيين سن مطلق :44
 • روش سرب:45
 • پالوژئوگرافي و ارتباط چينه شناسي :45
 • روش مطالعات پالئوژئوگرافي:46
 • شناسايي محيط رسوبي:46
 • حدود حوضه هاي رسوبي :47
 • رخساره ها و ارتباط غير مستقيم با کوهزايي: 49
 • رخساره ها و ارتباط غير مستقيم آنها با آب و هوا: 49
 • مطالعات پالئوژئوگرافي: 50
 • فرونشستن کف دريا :51
 • حرکت قاره اي :51
 • دلايل چينه شنااسي: 51
 • دلايل ديرينه شناسي: 52
 • دلايل پالئومگنتيسم:52
 • واحدهاي چينه شناسي:52
 • پرکامبرين :58
 • تقسيمات پرکامبرين :60
 • تقسيمات و حدود دوران پالئوزوئيک:63
 • تقسيمات دوران مزوزوئيک:71
 • دوران سنوزوئيک:82
 • دوره کواترنري :87
 • زمين شناسي عمومي منطقه :88
 • حرکات دوران اول:90
 • حرکات دوران دوم :90
 • فعاليت ماگمايي: 93
 • فاز ماگماتيت دوران اول:93
 • فاز ماگماتيت دوران دوم:94
 • فاز ماگماتيت ترسير :94
 • فصل دوم :96
 • محيط زيست منابع معدني:97
 • مقدمه :98
 • منابع معدني:99
 • عموامل کنترل کننده دسترسي به مواد معدني :100
 • عوامل زمين شناسي:100
 • عوامل مهندسي:102
 • عوامل محيطي :103
 • مواد مصرفي و الگوهاي اقتصاد جهاني:105
 • دوران نوين مواد معدني در جهان:106
 • ژئو شيمي زيست محيطي منابع معدني:106
 • سرب :107
 • منابع آلودگي:108
 • بيمار هاي ناشي از قرارگيري در معرض سرب:113
 • علائم ناشي از آلودگي به عنصر:114
 • اثرات حاد:115
 • اثرات خوني:115
 • اثرات عصبي:115
 • اثرات کليوي:116
 • اثرات توليد مثلي:116
 • سرطان زايي:116
 • اثر سرب در آلودگي محيط زيست:117
 • تاثير سرب برسلامت انسان :118
 • راههاي ورود سرب به بدن :120
 • دستگاه گوارش :120
 • دستگاه تنفس :120
 • جذب از طريق پوست:122
 • اثرات زيان آور سرب بر بدن انسان:122
 • دفع سرب از بدن :122
 • معالعجه مسموميت هاي سربي :123
 • تاثير سرب در آلودگي :124
 • تاثير سرب در آلودگي خاک ها :125
 • تاثير سرب در آلودگي آب ها :127
 • تاثير سرب در آلودگي گياهان :128
 • روي:130
 • منابع آلودگي:131
 • بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض روي:131
 • مسموميت حاد:134
 • مسموميت مزمن:135
 • مسموميت ژنتيک:135
 • مسموميت باروري:136
 • اثر ضد مسموميت:136
 • داده هاي مسموميت شغلي :136
 • درمان:136
 • سرب چيست:139
 • مسموميت سرب چگونه به وجود مي آيد:139
 • چه کساني در معرض مسموميت با سرب هستندو چه خطراتي آنها را تهديد مي کند:140
 • مسموميت با سربچگونه مشخص مي شود:141
 • آيا امکان اندازه گيري سرب خون در کشور وجود دارد:141
 • آلودگي سربي از کجا منشاء مي گيرد:142
 • راه هاي جذب سربدر بدن چيست:143
 • سرب خون در چه کساني بايد آزمايش شود:143
 • آيا مسموميتسرب درمان پذير است:144
 • براي حفظ سلامت خانواده از آلودگي سرب بايد چه کرد:144
 • سرب عامل خطر ساز در کودکان:145
 • مادران مي توانند ابتدا براي جلوگيري از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زير را انجام دهند:146
 • آلودگي محيط با سرب:146
 • اصول ژئوشيمي محيط زيست:147
 • مخازن ژئوشيميايي:149
 • ليتوسفر :150
 • هيدروسفر:150
 • اتمسفر:152
 • بيوسفر:153
 • چرخه هاي ژئوشيمايي :155
 • آلودگي طبيعي:156
 • آلودگي توليد شده به وسيله انسان:157
 • آلودگي اسيدي:159
 • درمان:162
 • نتيجه گيري:164
 • فصل سوم:167
 • اثرات زيست محيطي اکتشاف و استخراج و فرآوري موادمعدني:168
 • اثرات زيست محيطي اکتشاف موادمعدني:170
 • اثرات زيست محيطياستخراج مواد معدني:171
 • اثرات زيست محيطي فرآوري مواد معدني:177
 • نقش مهندسي فرآوري در کاهش خطرات زيست محيطي باطله هاي معدني:181
 • فاضلاب اسيدي چيست:182
 • روش هاي کاهش فاضلاب اسيدي :184
 • فرآوري و چگونگي تاثير آن بر فاضلاب هاي اسيدي:187
 • توليد سرب و نگراني هايزيست محيطي آن:194
 • آلودگي آلودگي محيط سرب:198
 • هشدارها:199
 • فصل چهارم:200
 • شيمي و آناليز سرب:201
 • مشخصات شيميايي:202
 • مقدمه :206
 • زمينه هاي تجربي و کيفي :206
 • رده بندي روش هاي تجزيه اي :207
 • روش هاي جداسازي :210
 • دستگاهوري در تجزيه:211
 • نگاه اجمالي:212
 • تبلور:212
 • تقطير :213
 • رسوب دادن :213
 • استخراج:214
 • کروماتوگرافي:214
 • انواع کروماتوگرافي:217
 • انتخاب بهترين روش کروماتوگرافي:220
 • کروماتوگرافيتبادليوني:222
 • رزين هاي متداول تبادليوني:223
 • خواص رزين ها :224
 • تبادل گرهاييوني معدني:226
 • انواع تقطير :228
 • تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229
 • آناليز استريولوژيک کلومرول هاي کليه بدنبال:238
 • مقدمه:238
 • مواد و روش کار:240
 • چرخه هاي بيوژيوشيمياييو تعادل آب:246
 • روشهاي تجزيه آب سرب:246
 • نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248
 • فوايد ديگر نمزارها :253
 • ارزش هاي تجاري:256
 • منابع:257
 •  
 •  

 

کد :3003 فرمت :ورد صفحه :284

معدن آهك چمبودك

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌هاي ساختماني ايران (فراسا) واقع در كيلومتر 85 اتوبان كرج قزوين با توليد فرآورده‌هائي شامل: سيپوركس، ايتونگ آجر ماسه آهكي، آهك پخته، تيرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه آهك صنعتي مجتمع، كه تأمين كننده آهك پخته مورد نياز بخش توليد آجر ماسه آهكي ايتونگ و سيپوركس، آهك پخته و همچنين تأمين كننده سنگ مورد نياز بالاست آهكي مي‌باشد. كليه ذخاير سنگ آهك موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدوديت‌هاي پروانه‌اي و شرايط استخراج، در نهايت ذخاير سنگ پوزه غربي كوه حوضك كه در فاصله يك كيلومتري شمال شرقي مجتمع قرار دارد، انتخاب گرديده و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و مقادير متنابهي از تيپ‌هاي مختلف سنگ آهك از اين كوه نيز استخراج و به خط توليد كارخانه فرستاده شد.

كيفيت نامناسب اين ذخاير در محل سينه كارهاي احداثي، اشكالاتي در پروسه توليد آهك پخته ايجاد نموده و ضمناً محصول توليدي نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نبود بعلاوه ادامه عمليات استخراجي در بلوكهاي با كيفيت نسبتاً مناسبتر نيز بدليل شرايط استخراج بسيار نامناسب (حالت پرتگاهي و ارتفاع زياد و عدم امكان احداث، جاده دستيابي) نيز امكان‌پذير نبود.

بنابراين ادامه عمليات استخراجي در سينه كارهاي سنگ آهك كوه حوضك متوقف گرديده و انجام پي‌جوئي‌هاي مجدد جهت دستيابي به ذخاير سنگ آهك مناسب‌تر الزامي گرديد. اين عمليات در پائيز سال 71 انجام پذيرفت. طي اين عمليات كليه بيرون ‌زدگي‌هاي سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادي جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اوليه كارخانه) مورد پي‌جوئي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و نمونه‌برداريهاي سيستماتيك بر روي آنها انجام پذيرفت.

اين بررسيها منجر به كشف سه بلوك معدني قابل بهره‌برداري مناسب از نظر كيفيت، فاصله و شرايط استخراج گرديد (اين ذخاير در پي‌جوئي‌هاي انجام شده در سال 67 شناسائي نشده بود) موقعيت اين سه بلوك معدني در نقشه شماره 1 مشخص گرديده است.

نظر به اهميت اين ذخاير آهكي جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز اين مجتمع توليدي طي عمر مفيد آن، در نظر است جهت بهره‌برداري كامل و اصولي از اين سه بلوك، طرح جامعي تنظيم گردد بطوريكه نهايت سعي مبذول تا بتوان با صحيح‌ترين روش استخراج و طبق يك برنامه‌ريزي دقيق و مشخص از اين ذخاير بهره‌برداري بعمل آورده و از هر گونه اقدامي كه منجر به تخريب معدن و پيچيدگي عمليات استخراجي شود اجتناب كرد.

لذا براي جمع‌آوري اطلاعات لازم جهت طراحي استخراج و چگونگي بهره‌برداري از اين ذخاير يك برنامه اكتشافي شامل انجام عمليات نقشه‌برداري توپوگرافي بزرگ مقياس، انجام عمليات برداشتهاي زمين‌شناسي معدني و تهيه پروفيل‌هاي زمين‌شناسي معدني و نمونه‌برداريهاي سيستماتيك به اجرا در آمده است.

نظر به اينكه جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه، بهره‌برداري هر چه سريعتر از ذخاير در برنامه شركت فرآورده‌هاي ساختماني قرار داشت لذا بلوك معدني شماره 1 كه از نظر امكانات دستيابي و شرايط استخراج در موقعيت مناسبتري نسبت به دو بلوك ديگر قرار داشت جهت شروع عمليات بهره‌برداري در اولويت قرار گرفته و طرح استخراج اوليه براي بهره‌برداري از اين بلوك معدني در سال 71 ارائه گرديده است و بر مبناي اين طرح، بهره‌برداري از اين بلوك معدني آغاز گرديد، بعد از اتمام عمليات اكتشافات تفصيلي و بدست آمدن نتايج و بر مبناي تجربيات بدست آمده طي 4 سال بهره‌برداري از بلوك شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخاير معدني تهيه گرديد.

توليد اسمي دو كوره آهك‌پزي مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني مجموعاً 350 تن آهك پخته در روز مي‌باشد كه جهت اين ميزان توليد روزانه حداقل 620 سنگ دانه‌بندي شده مي‌بايست به كوره‌ها شارژ گردد (دانه‌هاي 3 تا 7 ميلي‌متر جهت كوره Soft burn 150 تن و دانه‌هاي 7 تا 12 ميلي‌متر جهت كوره high burn 200 تن).

براي حدود 330 روز كاري جهت كوره‌هاي آهك‌پزي جمعاً ساليانه 200 هزار تن سنگ دانه‌بندي شده مورد نياز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه‌بندي (20 درصد پرت جهت سنگ شكن اوليه و 10 درصد پرت جهت سنگ شكن‌هاي ثانويه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگيري و حمل ميزان سنگ استخراجي جهت شارژ كوره‌هاي آهك‌پزي مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني حداقل مي‌بايست 270 هزار تن در سال باشد.

نظر به اينكه احتمال دارد در بعضي از مواقع شركت برحسب سفارشات خريداران مقاديري نيز بالاست آهكي توليد و ظرفيت توليد بالاست تأسيسات شركت مي‌تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه‌بندي و استخراج بارگيري و حمل و غيره جهت توليد بالاست نيز مي‌بايست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتيكه در مقاطعي سفارشات توليد بالاست به شركت داده نشود اين ميزان سنگ استخراجي را مي‌توان بعنوان دپوي ذخيره در محل مناسبي دپو نمود.

لذا طرح موجود بر مبناي حداكثر نياز مجتمع به سنگ استخراجي سنگ آهك يعني مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال يا روزانه 2000 تن سنگ استخراجي جهت 300 روز كاري تدوين و ارائه گردد.

 

 • فهرست مطالب

  عنوان    صفحه
  پيشگفتار
  مقدمه    6
  7
  بخش 1ـ زمين‌شناسي و مطالعات اكتشافي ذخاير
  1ـ زمين شناسي عمومي منطقه    13
  2ـ شرح عمليات اكتشافي    15
  1ـ2ـ سازندلار    16
  1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه    16
  2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهاي لاركوه حوضك    16
  3ـ1ـ2ـ ذخاير سنگ آهك لار در ارتفاعات    21
  شمال غرب مجتمع (بلوك3)
  1ـ3ـ1ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري بلوك3    22
  2ـ3ـ1ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج    24
  2ـ2ـ سازنداليكا    26
  1ـ2ـ2ـ بلوك1    27
  1ـ1ـ2ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج    28
  2ـ1ـ2ـ2ـ آزمايشات پخت    32
  3ـ1ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك1)    37
  2ـ2ـ2ـ بلوك2    40
  1ـ2ـ2ـ2ـ كيفيت    41
  2ـ2ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك2)    41
  بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداري بلوكهاي شماره 1 و 2
  مقدمه    45
  1ـ بلوك1    48
  1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج    48
  2ـ1ـ روش استخراج    49
  الف ـ مرحله آماده‌سازي و استخراج توأم سنگ    49
  1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازي و استخراج    53
  ب ـ مرحله اصلي استخراج سنگ از پله‌هاي آماده    53
  3ـ1ـ راه دستيابي    54
  2ـ بلوك2    55
  1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج    55
  2ـ2ـ روش استخراج    55
  الف ـ مرحله آماده‌سازي    57
  ب ـ مرحله اصلي استخراج از بلوك2 معدني    61
  بخش3ـ شرح عمليات حفاري، آتشباري، بارگيري و حمل
  5ـ عمليات حفاري و آتشباري    64
  5ـ1ـ آرايش چالهاي انفجاري    64
  5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B    65
  5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله رديفي چالها    67
  5ـ4ـ پرامتر T يا Stemming (گل‌گذاري)    68
  5ـ5ـ پرامتر J يا Subdrilling (اضافه حفاري)    69
  5ـ6ـ هندسه الگوي حفاري    74
  5ـ7ـ طول چال    75
  5ـ8ـ پرامتر تأخير زمان انفجار بين رديف چالهاي حفاري = =Tr 60                                           75
  6ـ جداول مشخصات حفاري و آتشباري    77
  7ـ طراحي آتشباري در پله‌هاي كم ارتفاع    87
  8ـ1ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 63 ميلي‌متري    92
  8ـ2ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 76 ميلي‌متري    93
  8ـ3ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 102 ميلي‌متري    94
  9ـ آتشباري ثانويه    95
  10ـ مراحل مختلف استخراجي    98
  الف ـ مرحله آماده‌سازي    98
  ب ـ مرحله استخراج برشهاي آماده    101
  11ـ مشخصات پله‌هاي استخراجي و شكل معدن پس از استخراج    102
  12ـ حداقل عرض پله استخراجي    104
  13ـ حداقل طول جبهه كارهاي آماده    109
  14ـ شرح عمليات چال‌زني در مرحله استخراج اصلي    111
  15ـ بارگيري    113
  16ـ باربري    115
  بخش4ـ محاسبات اقتصادي طرح
  1ـ1ـ مقدمه    117
  2ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات    118
  3ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تأسيسات    119
  4ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت    120
  1ـ2ـ محاسبه هزينه‌هاي جاري    121
  2ـ2ـ محاسبه هزينه سوخت    121
  3ـ2ـ محاسبه هزينه قطعات يدكي و لوازم مصرفي ماشين
  آلات و تعميرات و نگهداري    122
  4ـ1ـ محاسبه هزينه ابزار و لوازم و مواد مصرفي    123
  5ـ2ـ هزينه مواد ناريه    123
  6ـ2ـ هزينه‌هاي پرسنلي    125
  7ـ2ـ جمع هزينه‌هاي جاري ساليانه    126
  3ـ سرمايه در گردش    127
  4ـ هزينه پرداخت قيمت پايه ساليانه    127
  5ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه    127
  6ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه    127
  7ـ قيمت تمام شده هر تن سنگ تحويلي به سنگ شكن كارخانه    127
  ـ جدول استهلاك    129
  ـ جدولD.c.F    130
  منابع و ماخذ           132

  کد :3289 فرمت :ورد صفحه :179

تحقیق کارشناسی بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

چكيده

در رابطه با طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي كانسارهاي استان ايلام ، مواردزير استفاده و نقشه هاي مورد نظرتهيه گرديده است. اين مدارك عبارتند از :

1-     فتوژئولوژي عكسهاي هوايي مناطق موجود در برگه هاي (sheet) هاي حميل، چغا كبود، جويزر، زرنه و رووان.

2-     تهيه نقشه هاي پايه و اصلاح اين نقشه ها با توجه به عمليات صحرايي

3-     تهيه 5 نقشه زمين شناسي و معدني با مقياس 50000 :1 كه واجد نقاط معدني مشخص شده در طرح مي باشد.

4-     نمونه برداري از مناطق ياد شده و آناليز نمونه هاي مذكور.

5-     تهيه گزارش مربوط به طرح پي جويي و پتانسيل يابي كانسارهاي غير فلزي.

در اين طرح جمعاً تعداد 40 آناليز بر روي نمونه ها صورت گرفته است و تعداد 100 شبانه روز براي طرح مذكور كار صحرايي صورت گرفته است و نتيجه آن مشخص شدن تعدادي انديس معدني مي باشد.

در بازديدهاي اوليه اين ناحيه سنگ شيلي سياه رنگ كربناته حاوي ذرات پراكنده سولفيد به همراه كاني سبز رنگ و اكسيدهاي آهن جلب توجه نموده است.

بر اساس نقشه هاي تهيه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاري هاي باريت و نيز بيتومين و كمي فسفات و سيلستين به همراه ناهنجاري هاي سولفورهاي آهن (پيريت و ماركاسيت) حاوي مقاديري ارسنيك، روشن گرديد. در حاليكه آثار كانيهاي مس در سطح زمين يافت نشد. در هر حال نتايج آزمايشات عنصري مي تواند امكان حضور عناصر ديگر را بازگو نمايد.

 

 • (فهرست مطالب)
  عنوان                                                                                                                                   صفحه
  چکیده
  مقدمه
  فصل اول تاریخچه مطالب قبلی
  1-1- مقدمه                                                                                                                               6
  1-2- مشخصات جغرافیایی استان                                                                                               6
  1-3- راههای ارتباطی                                                                                                                            12

  فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه
  2-1- مقدمه                                                                                                                            14
  2-2- زمین شناسی ناحیه ای                                                                                                   16
  2-3- چینه شناسی استان                                                                                                         19

  فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی
  3-1- سنگ آهک                                                                                                                  31
  3-2- گوگرد                                                                                                                                36
  3-3- سنگ های تزئینی                                                                                                                      43
  3-4- دولو میت                                                                                                                     53
  3-5- گچ                                                                                                                                 62
  3-6- بیتومین و قیر طبیعی                                                                                                     68

  فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م
  4-1- مقدمه                                                                                                                              72
  4-2- مشخصات سطحی زمین                                                                                                              72
  4-3- طرح اکتشاف ونمونه برداری                                                                                                     73
  4-4- تشریح نتایج                                                                                                                                  75

  نتایج و پیشنهادات                                                                                                                                            80
  منابع و مراجع                                                                                                                                                  82

کد :3288 فرمت :ورد صفحه :82

آموزش الکترونيکي و کاربرد آن در مهندسي معدن

چكيده

    با توجه به اينکه آموزش الکترونيکي ( E- Learning ) که زيرشاخه ای از آموزش از راه دور مي باشد ، در دنيا مقوله اي نو تازه مي باشد و مدت زيادي از تولد آن نمي گذرد ( حدودا از سال 1998 ميلادي ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبيين نگرديده است . و منابع و مآخذ مورد نياز بسيار ضعيف مي باشند . علي الخصوص منابع فارسي زبان . در نتيجه خود بحث آموزش الکترونيکي ( E- Learning )  جاي کار و مالعه فراواني دارد .

    متاسفانه بسياري از کلاسها و برنامه هاي آموزشي که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونيکي برگزار مي گردند ، به دليل ضعفهاي ريشه اي تئوريک و عدم ايجاد زيرساخت هاي لازم ، کارايي لازم را نداشته و به هيچ وجه اهداف اساسي آموزش الکترونيکي را تامين نمي کنند . چرا که برخي از متوليان امور آموزشي فکر مي کنند که با تايپ جزوات درسي و قرار دادن آنها در سايت اينترنتي و رفع اشکال اينترنتي و … مي توان آموزش الکترونيکي راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدي هم ايجاد کرد . درصورتي که در آموزش الکترونيکي بايد حتي مسايل روانشناسي آموزشي را هم در نظر گرفت.

    به همين دليل در اين پروژه که کاربرد آموزش الکترونيکي در مهندسي معدن مي باشد ، بيشتر به مباحث بنيادي آموزش الکترونيکي و امکان سنجي پياده سازي آن در ايران پرداخته شده است . در ابتدابه تاريخچه مختصري از آموزش و استفاده از تكنولوژي در آن پرداخته شده است .

   سپس تعريف و تشريحي واضح و كامل از اين عنوان و اصطلاحات مختلف آن ،  به عمل آورده شده .

فن آوري هاي مربوطه و روشهاي پياده سازي آن از ديگر مباحث مورد توجه در اين پروژه  مي باشد.در

رابطه با كارايي و يا عدم كارايي و همچنين بررسي بلقوه آن در نيز مطالبي عرضه شده است .

    در انتها نيز آموزش الکترونيکی در مهندسی معدن همراه با ارائه يک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .

 • فهرست مطالب
 •  
 •  
 • عنوان                                                                                                 صفحه
 •  
 •  
 • چکيده                                                                                                     9
 • فصل اول : کليات                                                                                   10
 • 1 – 1 هدف                                                                                       11
 • فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات                                                          13
 • 1 – 2 تاريخچه                                                                                    14
 • 2 – 2 معرفي                                                                                         24
 • 3 – 2 تعاريف و اصطلاحات                                                                       25
 • 4 – 2 عناصر اصلي                                                                                 27
 • 5 – 2 دو نوع آموزش از راه دور                                                                 28
 • 6 – 2 فرضيات اصلي آموزش از راه دور                                                        30
 • فصل سوم : مديريت و برنامه ريزي                                                      31
 • 1 – 3 برنامه ريزي آموزشي                                                                    32
 • 2 – 3 مديريت آموزشي                                                                           34
 • فصل چهارم : طراحي آموزش از راه دور                                                37
 • 1 – 4 زير ساختهاي آموزش مجازي                                                          38
 • 1 – 1 – 4 بررسي يک نمونه زيرساخت نرم افزاري                                               43
 • 2 – 4 عناصر طراحي                                                                              83
 • 3 – 4 حركتهاي ساختاري                                                                         84
 • 4 – 4 حمايت از نوآوري ها                                                                     84
 • 5 – 4 ايجاد مطالب براي آموزش از راه دور                                                   85
 • 6 – 4 اهميت نقش فن آوري در مقوله طراحي                                                88
 • فصل پنجم : چشم‌اندازهاي برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فن‌آوري اطلاعات در نظام رسمي آموزشي ايران                                                            90
 • 1 – 5 بيان مسأله                                                                                91
 • 2 – 5 اهميت برنامه‌ريزي بلندمدت و متمركز                                                  92
 • 3 – 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش                 93
 • 4 – 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوري اطلاعات در آموزش و پرورش                        94
 • 5 – 5 دانشگاه آرماني در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتي جامعه دانايي محور            95
 • 6 – 5 آموزش در هزاره سوم                 101
 • 7 – 5  بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش                            105
 • 8 – 5 نگاهي به رابطه فناوري ارتباطات و اطلاعات با آموزش                           107
 •  
 •  
 •  
 • فصل ششم : بحث و نتيجه گيري ؛ ارزشيابي                                   11
 • 1 – 6 آيا آموزش از راه دور موثر است ؟                                             112
 • 2 – 6 مزاياي دانشگاه مجازي                                                               113
 • 3 – 6 روشهاي ارزشيابي                                                                     118
 • 4 – 6 ارزيابي هاي كيفي                                                                    120
 • 5 – 6 بررسي اجمالي دو دانشگاه اينترنتي                                                    122
 • 5 – 6 پيشنهادات و نتيجه گيري                                                             130
 •      
 • فصل هفتم : آموزش الکترونيکي و مهندسي معدن                             131                                           
 •  
 • منابع و ماخذ :                                                                               151
 • فهرست کتاب ها                                                                                 152
 • فهرست سايت هاي اينترنتي                                                                      153
 •  

کد :3287 فرمت :ورد صفحه :109

سبک ها و روش های مدیریت معدن

1-1-    تاريخچة مديريت:
مديريت به مفهوم كلي سابقه اي برابر با زندگي اجتماعي انسان دارد. اولين كاربرد مديريت توسط انسان غارنشين به شكل كار از طريق و توسط ديگران با رعايت اصل تقسيم كار آغاز شد. با روي آمدن انسان به زندگي قبيله اي و نياز به رهبري، مديريت سنتي شكل گرفت. با گسترش اين نوع زندگي و نياز به تصرف منابع توليد جديد بحث سازماندهي و تقسيم كار، نظارت و كنترل بوجود آمد كه يك نوع مديريت نظامي است. قيد و بندهاي اين نوع مديريت باعث شد مديريت مذهبي جايگزين مديريت نظامي شود و به مرور مديريت سياسي جايگزين مديريت مذهبي شد بعد از رنسانس صنعتي در اروپا ادارة امور به مديران علمي واگذار شد. [1]
1-2-    دلايل موفقيت مديران:
در بررسي مؤسسة گالوروي 782 مدير موفق در جهان دلايل موفقيت ايشان عبارتند از: 1- صداقت 2- جدّيت و سخت كوشي 3- توانايي كار با مردم. ساير پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ريزي و سازماندهي – تخصص حرفه اي – ايجاد انگيزه در پرسنل – هدايت و رهبري مؤثر – انعطاف پذيري – هوشياري و درك موقعيت – قضاوت منصفانه.
1-3-    عوامل شكست مديران:
درك نكردن موقعيت – عدم توانايي كار با ديگران – آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش سازمان مي گذرد – نداشتن انگيزه – مردود بودن در انگيزه – مخالفت با تغيير – متكي نبودن به خود – غير مسئولانه برخورد كردن – ضعف در حل معزلات – عدم صداقت در رفتار و گفتار از عوامل شكست مديران بوده اند.[1]
1-4-    انواع مكاتب مديريت:
مديريت داراي سه مكتب كلاسيك، نئوكلاسيك و مكتب سيستمهاي اجتماعي است.
الف- مكتب كلاسيك يا مديريت علمي يا مديريت تبلور يا مديريت آمريكايي
در سال 1911 توسط فرديك تيلور تئوريسين اقتصاد صنعتي آمريكا ارائه شد. داراي چهار اصل به شرح زير است:
1-    كشف روش علمي هر جزء از كار كارگر بجاي روشهاي غير علمي سنتي
2-    انتخاب كاركنان با استفاده از روشهاي علمي و انتخاب نيروي انساني مناسب براي هر شغل همراه با تعليم و آموزش او در ضمن خدمت.
3-    همكاري صميمانه و تسريك مساعي مدير با كاركنان و تقسيم مساوي كار و مسئوليت بين مدير و كاركنان.
4-    ايجاد كنترل و برقراري تشويق و تنبيه بطوريكه هر كارگري كه خوب كار كرد مورد تشويق و كارگري كه به خوبي از انجام مسئوليتهاي خود فارق نشد مورد تنبيه قرار گيرد. [1]
1-4-1- براي پيدا كردن مديريت آمريكايي انجام موارد زير پيشنهاد مي شود:
1-    بررسي مجموعه فعاليتهاي شركت، اندازه گيري دقيق زمان هر جزء كار و تعيين نحوة انجام آن.
2-    استاندارد كردن كليه ابزار، تجهيزات و مقررات و تعيين بهترين شيوة استفاده از آنها.
3-    تخصصي كردن كارها در سازمان و ايجاد سرپرستهاي جداگانه.
4-    تهيه شرح وظايف هر كدام از كاركنان و تعريف شرح شغل.
5-    تنظيم سيستم و پرداختن حقوق و دستمزد متناسب با كيفيت كار كاركنان.
علاوه بر تيلور كه تئوريسين مديريت كلاسيك مي باشد دانشمندان ديگري نيز در تكوين مديريت علمي اثرگذار بودند از جمله هنري فايبل كه اصل تفكيك وظايف را مطرح كرد و مبتكر نمودار سازماني بود و فرانك گيلبرت كه روشهاي متعددي براي تجزيه و تحليل كار بوجود آورد و نمودار جريان كار به حركت سنجي از نتايج فعاليتهاي اوست. [1]
1-4-2- نارسايي مديريت علمي:
پيروان اين مكتب حدود فيزيكي، عملكرد پرسنل را بررسي مي كنند و آنرا بصورت وزن،‌ آهنگ، سرعت، خستگي و … بيان مي كنند. انسان و سازمان را با ديد مكانيكي نگاه مي كنند. كاركنان را بصورت ابزار و وسيله اي براي توليد مي سنجند و بطور خلاصه به عوامل انساني و اخلاقي توجه ندارند اين تئوري در معدن زغالسنگ روسيه توسط آقاي استتخف باعث شد توليد يك معدن 25 برابر افزايش پيدا كند. [1]
1-5-    مكتب نئوكلاسيك يا روابط انساني يا مديرت ژاپني:
بنيانگذار اين نظريه آقاي مايو استاد دانشگاه هاروارد همزمان سرپرست برنامه هاي تحقيقاتي وستر الكتريك شهر شيكاگو و قبل از مرگ مشاور صنعتي دولت بريتانيا بود او اعتقاد دارد كاركنان سازمان پيچ و مهره و يا لوازم كار نيستند. هويت و روحيه بخشيدن بر آنها مي تواند اثرات شگفتي در كميت و كيفيت توليد داشته باشد. در اين مكتب مديريت، مدير نگرش خاصي به نيروي انساني دارد، او ارتباط و شرايط كار و ميزان توليد را بررسي مي كند، نتايج مهمي كه از اين نظريه استخراج شده عبارتند از:
1-    سطح توليد يك كارخانه بوسيلة هنجارهاي اجتماعي تعيين مي گردد نه مقررات فيزيكي سازمان
2-    پاداش معنوي بزرگترين نقش را در ايجاد انگيزه دارد البته پاداش مادي نيز مؤثر است.
3-    عمل و عكس العمل كاركنان بر مبناي خواسته هاي گروه است نه فرد.
4-    رهبر غيررسمي گروه نقش اساسي در تعيين معيارها دارد.
5-    در صورت مشاركت پرسنل در تصميم گيريها نه تنها وظايف معمولي به بهترين وجه اجراء مي شود بلكه رابطة حقيقي و صميمي جهت به ثمر رساندن اهداف سازمان نيز ايجاد مي كند.
يك مدير خوب بايد حداكثر استفاده را از سازمانش از گروههاي غيررسمي ببرد. [1]
1-5-1- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك:‌
طرفدارن مديريت نحوة كلاسيك توجه خاصي به انسان دارند و ديدگاه ماشين به اين پارامتر در سازمان ندارند. اما طرفداران مديريت علمي به افراد سازمان با ديد اقتصادي نگاه مي كنند و عقيده دارند افراد صرفاً تحت تأثير انگيزه هاي مادي قرار مي گيرند. احساس غرور و برتري، شخصيت و هويت دادن به افراد در مديريت علمي جايگاهي ندارد.
1-6-    مكتب سيستمهاي اجتماعي:
اين روش بر مبناي رياضيات كاربردي، ‌مدلهاي رياضي، علوم هندسي و كامپيوتر بود. پايه گذار اين مكتب آقاي هربرت سايون، سازمان را بعنوان يك سيستم وفاق پذير تعريف كرد كه بقائش منوط به تعديل در مقابل تغييرات محيط خارج است. هر سيستم داراي ورودي و خروجي مي تواند باشد ورودي مي تواند پول، نيروي انساني، انرژي، اطلاعات و هر نوع تقاضا يا نياز باشد و خروجي مي تواند محصول، نيروي انساني متخصص، اطلاعات و يا هر نوع عرضه باشد. براي تبديل ورودي به خروجي مجموعة فعاليتها انجام مي شود كه به آن پردازش مي گويند.
سيستم براي بقاء خود بايد قدرت انطباق با شرايط محيط را داشته باشد و در هر لحظه با هر تغييري به نقطة تعادل برسد. همانطوريكه سيستم به سمت تعادل ميل مي كند ممكن است بسوي فناء نيز ميل نمايد اين خاصيت در اثر عاملي بنام آنتروپي بوجود مي آيد. آنتروپي بي نظميهاي موجود در سازمان است. هر سازمان براي اينكه پايدار بماند مقداري از انرژي خود را براي مبارزه با بي نظمي صرف نمايد.
براي اينكه يك سيستم پايدار بماند بايد محصولي به جامعه عرضه كند كه جامعه براي آن ارزش قائل باشد. اگر محصول توليدي مورد نياز جامعه نباشد در بهترين شرايط نيز سازمان محكوم به فناست.
تناسب اجزاء يكي از قابليتهاي يك سيستم خوب است، در صورت نبودن تناسب بين اجزاء سيستم متلاشي مي شود، سيستم بصورت واحد با جمع اجزاء آن متفاوت است. بين اجزاء يك سيستم به راههاي مختلف مي توان ارتباط برقرار كرد و تركيب مختلفي بوجود آورد هر تركيب داراي خصوصيات مختلفي است بنابراين نحوة ارتباط بين اجزاء سيستم بايد بگونه اي باشد كه اهداف سازمان را پوشش بدهد. سيستم مي تواند باز يا بسته عمل كند، سيستمي كه از طريق ارتباط دائم با محيط خارج خود را هماهنگ مي كند و با تغييرات محيط تغيير كرده بر محيط نيز اثر مي گذارد و دائم در حال كنش و واكنش با محيط است را سيستم باز مي گويند.
سيستم بسته داراي ارتباط محدود با محيط است، هميشه در حال تعادل بوده و تا وقتيكه يك فشار خارجي به آن وارد نشود در نقطة تعادل است، مشكل اساسي اين سيستم توقف و ركود آن است. [6]
1-7-    روشهاي مديريت:‌
1-    مديريت مبتني بر هدف: در اين شيوة مديريت اهدافي بين مدير و كنندة كار معين مي شود، اهدافي كه ضمن عملي بودن قابل اندازه گيري و ارزيابي نيز باشند. سپس برنامه ريزي هماهنگ و دقيقي با در اختيار داشتن ابزار قابل دسترس طراحي مي شود. اساس اين روش بر دسترسي بر اهداف تعيين شده، بطوريكه در محدودة زماني خاصي بكمك تمام ابزار ممكن اهداف تحقق بيابد (در اين روش مديريت قبل از توجه به نيازهاي فردي به نيازهاي سازماني توجه مي شود و هرگونه تغيير در وظايف، روابط و مسئوليتها براساس اهداف سازمان شكل مي گيرد) شعار اصلي طرفداران اين روش مديريت اينست كه: هدف وسيله را توجيه مي كند.
2-    مديريت اقتضائي: طرفداران اين نظريه اعتقاد دارند شرايط اين محيط روش مديريت را ديكته مي كند، استفاده از هر سبك مديريت براساس شرايط محيط پي ريزي مي شود. بهترين شيوه و رفتار برخورد مدير، بسته به محيطي است كه سازمان در آن قرار گرفته. در اين روش مديريت سازمانها را به دو گروه تقسيم مي كنند:
الف- سازمانهاي با توليد كم نيروي متخصص، مشاغل بسيار تخصصي
ب- سازمانهايي با توليد انبوه، يكنواختي در كارها
در گروه اول تأكيد مديريت بر جنبه هاي فني استوار است، بنابراين مكتب نئوكلاسيك (اخلاقي) توصيه مي شود.
در گروه دوم با توجه به وسعت كار، مديريت كلاسيك يا علمي توصيه مي شود. همچنين مي توان بسته به شرايط محيط بعضاً از مديريت كلاسيك يا نئوكلاسيك تواماً استفاده كرد.
3-    مديريت تركيبي: طرفداران اين روش مديريت اعتقاد دارند بايستي دو مكتب مديريت را با يكديگر تركيب كرد و ضمن توجه به اهداف سازمان به روابط انساني نيز توجه داشت.
در اين روش مديريت شبكه اي از وظايف مدير و روابط اجتماعي او ترسيم مي كند.
براي هر تصميم گيري مدير بايد تعيين كند تصميمي كه او گرفته در كدام قسمت نمودار قرار مي گيرد. تصميمي مناسب است كه ضمن افزايش بازدهي توليد، مراعات روابط نيروي انساني را نيز كرده باشد.

 • فصل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن
  1-1-    تاريخچه مديريت
  1-2-    دلايل موفقيت مديران
  1-3-    عوامل شكست مديران
  1-4-    انواع مكاتب مديريت
  1-4-1- پيدا كردن مديريت آمريكائي
  1-4-2-نارسايي كردن مديريت آمريكائي
  1-5-مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني
  1-5-1- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك‌
  1-6-مكتب سيستمهاي اجتماعي
  1-7-روشهاي مديريت‌
  فصل دوم -نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن
  2-1- مفهوم نوآوري و خلاقيت
  2-2- خلاقيت و مديريت
  2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور
  2-4- نكات كاربردي در مديريت
  2-5-اهميت نو آوري
  2-5-1-فايده هاي خلاقيت و نو آوري
  2-5-2- تكنولوژيها، محصولات و خدمات جديد
  2-5-3- متغيرهاي محيطي و نوآوري
  2-6- نوآوران
  2-6-1- عوامل رواني و اجتماعي
  2-6-2- شايستگي متمايز
  2-7- تأسيس و راه اندازي يك سازمان جديد
  2-8- انتخاب يك سازمان
  2-9- خلاصه
  فصل سوم -نقش مديران و مديريت در معدن
  3-1- مقدمه
  3-2- عملكرد مديريت و سازمان
  3-3- فرآيند مديريت
  3-3-1- برنامه ريزي
  3-3-2- در برنامه ريزي هشت گام زير را بايد طي كرد
  3-3-3- عوامل عدم موفقيت برنامه
  3-3-4- طبقه بندي برنامه ها
  3-3-5- روش Dispathing
  3-4-1- سازماندهي
  3-5-1- رهبري
  3-6-1- كنترل
  3-2-6-هشت عنصر مهم در  نظام كنترلي
  3-7- تصميم گيري
  3-7-1- درخت تصميم گيري
  3-8- سطح مديريت و مهارتهاي مديران
  3-8-1- سطوح مديريت
  3-9- نقش مديريت
  3-9-1- نقشهاي ارتباطي
  3-9-2- نقش اطلاعاتي
  3-9-3- نقشهاي تصميم گيري
  3-10- چالشهاي مديريت
  فصل چهارم -مديريت بهره وري در سطح مؤسسات
  4-1- مقدمه
  4-2- اصول بنيادي طرح ايمپروشر (Improshare)
  4-3- كنترل طرح ايمپروشر
  4-4- تعريف اصطلاحات طرح ايمپروشر
  4-5- سقف درآمدها و بازخريد
  4-6- تغييرات تجهيزات سرمايه اي و تكنولوژيكي
  4-7- اندازه گيري بهره وري با استفاده از اصول ايمپروشر:
  4-8- بنيان اندازه گيري ايمپروشر
  4-9- چند مورد اجرايي از مديرت بهره وري در صنايع سنگين
  4-9-1- شاخصهاي بهره وري
  4-9-2- شاخص روحيه كاري
  4-9-3- بهره وري ارزش افزوده
  4-9-4- بهره وري كارگران
  فصل پنجم -مديريت بر مبناي هدف
  5-1- انواع روشهاي مديريت
  5-2- منظور و مقصود از M.B.O
  5-3- مراحل مديريت بر مبناي هدف
  5-3-1- تعيين نقشها و مأموريتها
  5-3-2- اقدامات و نتايج مورد انتظار
  5-3-3- تعيين شاخصها
  5-3-4- تعيين هدفها
  5-3-5- طرحهاي عملياتي
  5-3-6- كنترل
  5-4- لزوم تعريف نقشها و مأموريتها
  5-5- تعيين اقدامات و نتايج مورد انتظار
  5-6- شناخت و تعيين شاخصهاي اثربخشي
  5-7- انتخاب و تعيين هدفها
  5-7-1- دسته بندي هدفها براساس اولويت
  5-8- تهيه طرح عملياتي
  4-8-1- برنامه ريزي اجرايي
  5-8-2- تنظيم برنامة اجرايي:
  5-8-3- برنامه ريزي زماني
  5-8-4- بودجه بندي
  5-8-5- تعيين مسئوليتها
  5-8-6- بازنگري اصلاح
  5-8-7- ايجاد مكانيسمهاي كنترل
  5-9- تعيين استانداردها
  5-10- اثرات تكنيك M.B.O
  فصل ششم -بهره وري و شاخصهاي مهم در اندازه گيري آن
  6-1-مفهوم بهره وري و اندازه گيري آن در واحدهاي صنعتي
  6-2- مفهوم بهره وري
  6-3- شاخصهاي بهره وري
  6-3-2- بهره وري سرمايه
  6-3-3- بهره وري مواد اوليه
  6-3-4- بهره وري انرژي
  6-3-5- محاسبه بهره وري كل
  6-4- مديريت بهره وري
  6-5- سطوح بهره وري
  6-6- بهره وري و رقابت
  6-7- ارتقاء بهره وري
  6-8- طرح ريزي واحدهاي صنعتي
  6-9- مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي
  نتيجه گيري
  منابع و مراجع

کد :3286 فرمت :ورد+منابع صفحه :104

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

چكيده :

جريان آب زيرزميني به داخل تونلها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زيرزميني بوده است . پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم ، خصوصا“ در محيطهاي نامتجانس همانند سنگهاي متبلور ناموفق و بدون  نتيجه موثر، مانده است . براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگها جريانهاي آب را كنترل مي كنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگهاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . اين پارامترها  شامل ، متغيرهاي مهم عارضه اي ، فني و زمين شناسي در سنگهاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگها مي باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته مي باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل مي كنند. اين مطالعات نشان ميدهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشتهاي عمده و نشتهاي جزئي را كنترل مي كنند وجود دارد. نشتهاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط مي باشد. در صورتيكه نشتهاي عمده مشخصا“ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريانهاي آب  زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است .

فهرست مطالب
عنوان :                                                                                              صفحه
1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4
3- مشكلات ناشي از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .     5
4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
4-1- چرخه آب شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
4-2- روزنه داري نخستين و ثانوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6
4-3- سفره آب زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7
4-4- واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . .      7
5-  حركت آبهاي زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7
6- قانو ن دارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7
7- ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8
8- ضريب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8
9-نشست ناشي از زهكشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10
10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10
11- رسانندگي هيدروليك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11
12- نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     13
13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20
14- زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . .      22
15- پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25
16- اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن   28
17-مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل. . . . .      32
18-نتايج  بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35
18-1- متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      36
18-2- متغيرهاي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38
18-3- متغيرهاي سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38
18-4- متغيرهاي تكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .      38
18-5- متغيرهاي ژئوفيزيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39
19-آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45
19-1-آناليز  رگرسيون درمقياس 100 متري تونل بولمن . . . . . . .    45
19-2-آناليز رگرسيون درمقياس 500 متري تونل بولمن . . . . . . . .    46
20-بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن48
21-نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
22-معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن . . . . . .     58
23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61

فهرست اشكال
عنوان                                                                                                صفحه
شكل 1: ارتباط بين نشت واندازه مخزن درسنگهاي پوشاننده . . . . . . .  3
شكل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . .  3
شكل 3: مفاهيم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . .   6
شكل 4: نفوذ پذيري هيدروليكي سنگها و توده هاي سنگي . . . . . . . . .   11
شكل 5: رابطه بين نفوذ پذيري و عرض شكستگي . . . . . . . . . . . . . . . .   12
شكل 6: نمودار همبستگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . .  19
شكل 7: جهت اصلي تمام  درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23
شكل 8: توجيه اصلي تمام تركهاي داراي نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . .    23
شكل 9:  توزيع فراواني تركها و تركهاي داراي نشت . . … . . . . . . . . . . .  24
شكل 10: توزيع هندسي شكافهاي با نشت جزئي . . . . . … . . . . . . . . . . .  34
شكل 11: توزيع هندسي شكافهاي با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . .   34
شكل 12: توزيع لگاريتمي نرمال  تركهاي با نشت جزئي …. . . . . . . . . .   34
شكل 13:     توزيع فراواني شكافهاي با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . .    36
شكل 14: نتايج كراسكال واليز آنووابه وسيله رتبه بندي. . . . …. . . . .     43
فهرست جداول
عنوان                                                                                                صفحه
جدول 1: فهرست متغيرهاي هيدرولوژي  ، توپوگرافي و   تكنيكي كه در تونل بولمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند.. . . . .  . . . . . .    30
جدول 2:   نتايج عمده همبستگي متغيرهاي مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئي شكافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       37
جدول 3: نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووا متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       37
جدول 4: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي خاك37
جدول 5: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي سنگ38
جدول6:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي تكنيكي39
جدول7:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي ژئوفيزيكي
39
جدول8: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده و جزئي در مقياس 100 متري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
جدول 9: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده وجزئي در مقياس 500 متري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47

کد :3285 فرمت :ورد+فاقد تصاویر صفحه :89

نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق

چكيده

دراين تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است كه شاخص هاي اقتصادي همچون اشتغال، درآمد، توليد و مهاجرت مورد ارزيابي قرار گرفته است نتايج و يافته ها حاكي از اين است كه معدن چغارت در كاهش بيكاري و مهاجرت، افزايش فرصتهاي شغلي، افزايش سطح توليدات، توسعه شبكه حمل و نقل و گسترش صنايع جانبي نقش به سزايي داشته است. در حقيقت هزينه شدن درآمد كاركنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، كاهش بيكاري همگي عواملي هستند كه راه دشوار توسعه اقتصادي را در شهر بافق هموار كرده اند.

كليد واژگان :

اقتصاد ، توسعه اقتصادي، معدن و صنعت، توسعه پايدار، برنامه ريزي

کد :3284 فرمت :ورد+منابع صفحه :71

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره اي در معادن

چكيده

اين گزارش بر مبناي بررسي هاي زمين شناسي معدني در منطقه اي در حدود 50 كيلومتري جنوب ريگان بم- كرمان تنظيم شده است . منطقه مورد بررسي از نظر اكتشاف و پي جوئي منابع مس پرفيري مورد نظر شركت اكتشاف ملي مس ايران بوده است و فعاليتهاي اين شكرت در حال حاضر پي جوئي و اكتشاف مقدماتي را پشت سر گذاشته است و وارد اكتشاف نيمه تفضيلي شده است. بنابراين با شناخت و آگاهي كافي كه ما از منطقه و نوع كاني‏سازي و پراكندگي آن در منطقه داريم كافي است كه بين اطلاعات ماهواره اي پردازش شده و نقشه هاي زمين شناسي و ژئوشيميايي در دسترس ارتباط برقرار كنيم تا در نهايت به روشي دست پيدا كنيم كه در موارد ديگر كه پروژه پي جوئي و اكتشاف روند طبيعي خود را طي مي‌كند بتوانيم به عنوان اولين فاز پي جوئي از  اين كليد استفاده كنيم. براي اين منظور سعي شده است كه با استفاده از منابع موجود طريقه استفاده از اين اطلاعات را مورد بررسي و تحليل و  تفسير قرار دهيم. به طور كلي اين پروژه در چندين فصل تهيه و تنظيم مي شود كه به ترتيب زير مي باشد:

1)    تاريخچه سنجش از دور

2)    مفاهيم و اصول سنجش از دور

3)    زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان

4)    پردازش داده هاي ناحيه ريگان- بم- كرمان

به طور كلي تاكنون به بالغ بر 2400 ماهواره به ثبت رسيده است كه از اين ميان حدود 1000 ماهواره كاربرد سنجش از دور دارند شروع سنجش از دور توسط نيروهاي نظامي بوده است و از دهه 80 كشورهاي زيادي محسنات فضا رامتوجه مي شوند و به سمت استفاده از فضا مي روند. امروزه استفاده از فضا چنان گسترش يافته است كه سازمان ملل سنجش استفاده واضح آميز از فضاي بالاي جو به وجود آمده است.

در اين گزارش زمين شناسي عمومي منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. كالبد زمين شناسي سلسله جبال بارز كه منطقه مورد بررسي در بخش بسيار كوچكي از اين پيكره واقح شده است از يك پيكره ولكانو پلونيوم تشكيل شده است. از اين محدوده بخش مركزي شمالي و جنوب ناحيه را سنگهاي نفودي تشكيل مي دهد كه به گونه اي آشكار در رديف آتشفشاني ائولن تزيريق شده است. فعاليت هاي ماگمايي و متعاقب آن رخداد هاي تكتونيكي نقش بسزايي در شكل گيري واحدهاي دگرسان اين نموده اند.

به طوري كه هجوم و حضور محلولهاي تأخيري و باردار در سنگهاي ميزبان و خود آلودگي سنگ ميزبان به مواد باردار علي الخصوص مس، سيماي جالبي به ريخت محدوده معدني در بخش مركزي ناحيه داده است. هدف ما بررسي هاي زمين شناسي و معدني منطقي توسط  عكسهاي ماهواره اي است كه شامل تهيه نقشه ليتولوژي و نقشه خط واره ها در مقياس  و همچنين نقشه توپوگرافي و كنتراسيونهاي ئيدروترمالي در منقطه مي باشد….

 • فهرست مطالب
 • عنوان    صفحه
 • مقدمه
 • فصل اول: تاريخچه سنجش از دور
 • كليات
 • تاريخچه مختصري از سنجش از دور
 • سيستمهاي هوايي
 • عكسهاي هوائي و سيستم هاي اسكن كننده هوايي
 • رادار هوائي
 • سكوهاي فضائي
 • ساير ماهواره ها
 • فصل دوم؛ اصول و مفاهيم سنجش از دور
 • كليات
 • اصول و مفاهيم سنجش از دور
 • امواج الكترو مغناطيسي    ا
 • انواع ماهواره ها
 • فيزيك سنجش از دور
 • تعبير و تفسير اطلاعات دورسنجي
 • شرايط يك مفسر
 • عوامل تعبير و تفسير
 • خصوصيات تصاوير دور سنجي
 • مقدمه اي بر ساختار اطلاعات رقومي
 • فرمت ذخيره دادهاي ماهواره اي
 • تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي يا فضائي
 • منابع خطا از نقطه نظر هندسي
 • سنجنده ها
 • اسكنر ها
 • سيستم هاي راداري
 • مزاياي رادار
 • باندهاي رادار
 • خاصيت پلاريزاسيون
 • توان تفكيك در رادار
 • پردازش و آشكار سازي تصوير
 • فصل سوم: كاربردها زمين شناسي و معدني
 • كاربرد زمين شناسي و معدني
 • فصل چهارم:‍ زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان
 • زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان
 • پردازش داده هاي ناحيه ريگان- بم- كرمان
 • نتيجه گيري
 • ضميمه
 • فهرست اشكال
 • شماره    عنوان    صفحه
 • 1-1    الگوي پرواز
 • 1-2    اعوجاجهاي عكسهاي هوايي
 • 1-3    هندسه عمومي يك رادار هوايي
 • 1-4    هندسه عمومي يك رادار هوايي
 • 1-5    باريكه زميني در طول يك روز لندست 1 و2و 3
 • 1-6    گردباد در خليج مكزيك
 • 2-1    پنجره هاي اتمسفر
 • 2-2    بازتابندگي طيفي و پوششي گياهي خاك و آب
 • 2-3    بازتابندگي طيقي برگ سبز
 • 2-4    بازتاباندگي طيفي انواع سنگهاي معدني
 • 2-5    نمودار فرمت BIL
 • 2-6    نمودار فرمت BSQ
 • 2-7    استفاده از سيستمهاي سنجش از دور براي تصاوير چند بعدي
 • 2-8    مسير زميني ماهواره لندست
 • 2-9    تشريح دستگاه عكسبرداري
 • 2-10    مشاهده پائين ترين نقاط بر روي زمين
 • 2-11    تواناييهاي سيستم در مشاهده بر اجسام برجسته
 • 2-12
 • 2-13    اندازه گيري سيگنال بازگشتي و زمان تأخير آن
 • 2-14    ايجاد ميدان مغناطيسي بر روي امواج الكترومغناطيسي
 • 2-15    جهت و مسير پرواز
 • 2-16    نمايش ديافراگم آرائي
 • فهرست جداول
 • شماره    عنوان    صفحه
 • 1-2    انواع امواج الكترومغناطيسي و مشخصات آن
 • 2-2    انواع باندهاي راداري

 

 

122 صفحه

کد :3001