پایان نامه ارشد معماری- طراحی خانه چند نسلی

 

120 صفحه فرمت ورد

پایان نامه ارشد

35000 تومان

 

طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی

چكيده:
با توجه به جايگاه حفظ محيط زيست و صرفه جويي در منابع پايان پذير فسيلي، نياز به بهره مندي از انرژي هاي تجديد پذير و پاك مانند انرژي خورشيدي و استفاده حداكثري از تهويه طبيعي به منظور سرمايش ، روز به روز بيشتر احساس ميشود. همچنين با رعايت الگوها و تكنيك هاي كاهش مصرف انرژي در بناهاي مسكوني ضمن كاهش هزينه ها و رسيدن به اهدف زيست محيطي، ميتوان در راستاي آگاه سازي جامعه نسبت به اهميت مسئله كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و استفاده از انرژي هاي پاك قدم برداشت تا ضمن حفظ سرمايه هاي ملي، از آلودگي هاي زيست محيطي نيز تا حد امكان جلوگيري نمود.

تحقيق و پژوهش حاضر متشكل از پنج فصل است.یک:مبانی نظری (معماري پايدار( دو : کلیات انرژی، سوم:بهره گیری از انرژی خورشیدی  چهارم:نمونه های موردی و پنجم:شناخت محیط طراحی و طراحی
در اين فصول از تكنيك هاي مختلف تحقيق مانند مرور متون و منابع، اسناد تصويري و … استفاده شده است، تا نهايتا در بخش طراحي از اطلاعات بدست آمده بمنظور ترسيم طرحي كه هم شامل مفاهيم معمارانه باشد و هم داراي ويژگي هايي كه بتواند اهداف فوق را ممكن سازد، استفاده شود.

اميدست با گرايش معماران جوان به مفاهيم معماري پايدار، ااقليمي و بومي، ضمن حفظ ارزشهاي ذاتي معماري ايراني، حفظ
محيط زيست و صرفه جوئي در منابع فسيلي در اولويتهاي ارزش گذاري هاي معماران، كارفرمايان و كاربران قرار بگيرد.

فهرست
چکیده
فصل اول: مبانی نظری (معماری پایدار)
1.1معماری پایدار …………………….1
2.1توسعه پایداری ……………………………………………………3
3.1هدف توسع پایدار …………………………………………………………………..4
4.1الگوی پایداری …………………………………………………….5
5.1جایگاه معماری در حال حاضر ……………………………………………….7
6.1اصول معماری پایدار …………………………………………..7
7.1معماری پایدار و فن آوری پیشرفته ……………………………………….8
8.1طراحی پایدار ………………………………………………………9
9.1اصول طراحی پایدار …………………………………………………………….10
10.1معماری سنتی ایران و معماری پایدار ………………………………………………….10
11.1طراحی اقلیمی ……………………………………………….12
12.1 اصول طراحی اقلیمی بناها در اقلیم سرد ………………………………………….13
2. فصل دوم: کلیات انرژی
منابع انرژی ……………………………………………………………16
1.2منابع تجدید ناپذیر………………………………………………………..16
2.2منابع تجدید پذیر…………………………………………………………..17
1.2.2انرژی باد…………………………………………..18
2.2.2انرژی زیست توده………………………………………………..20
3.2.2انرژی برقابی………………………………………………………..21
4.2.2انرژی زمین گرمایی…………………………………………….22
5.2.2هیدروژن…………………………………………..23
3. فصل سوم: بهره گیری از انرژی خورشیدی
1.3 بخش اول: طبقه بندی سیستمهای خورشیدی
1.1.3سیستمهای فتوبیولوژی……………………………………….24
2.1.3سیستمهای شیمیایی………………………………………….25
3.1.3سیستمهای فتوولتائیک……………………………………….26
4.1.3سیستمهای حرارتی…………………………………………….35
2.3بخش دوم: سیستمهای فعال خورشیدی برای گرمایش
1.2.3کلکتور………………………………………………39
1.1.2.3جهت گیری و شیب……………………………………………………..39
2.1.2.3انواع…………………………………………………………..40
3.1.2.3مخزن………………………………………………………..41
4.1.2.3کنترل………………………………………………………..42
5.1.2.3عملکرد حرارتی…………………………………………42
6.1.2.3انواع کلکتور آبی………………………………………..44
1.6.1.2.3تجهیزات توزیع…………………………………………………..45
2.6.1.2.3گرمایش تابشی…………………………………………………..46
3.6.1.2.3کانوکتور………………………………………….47
4.6.1.2.3رادیاتور……………………………………………47
5.6.1.2.3یونیت هیتر……………………………………..48
7.1.2.3هوا………………………………………….48
1.7.1.2.3سیستم حلقه محیطی……………………………………….49
2.7.1.2.3سیستم شعاع محیطی……………………………………….49
3.7.1.2.3سیستم کانال اصلی افقی…………………………………..49
3.3 بخش سوم:سیستمهای فعال خورشیدی برای سرمایش
1.3.3چیلر تراکمی………………………………………………………..50
2.3.3چیلر جذبی………………………………………………………….51
3.3.3تجهیزات توزیع……………………………………………………52
1.3.3.3خنک ساز مستقیم……………………………………52
2.3.3.3تمام هوا…………………………………………………….53
3.3.3.3تمام آب…………………………………………………….53
4.3.3.3سرمایش تابشی…………………………………………53
5.3.3.3ترکیبی هوا- آب……………………………………….54
4.3.3تجهیزات توزیع………………………………………….55
1.4.3.3سیستم تمام هوا……………………………………………….55
1.1.4.3.3سیستم تک داکت با حجم ثابت هوا…………………………………………….56
2.1.4.3.3سیستم تک داکت با حجم متغیر هوا…………………………………………..56
3.1.4.3.3سیستم با گرمایش مجدد در مفصد…………………………………………….57
4.1.4.3.3سیستم چند زونی…………………………………………………….57
5.1.4.3.3سیستم داکت مضاعف………………………………………………58
2.4.3.3سیستم تمام آب……………………………………………….58
1.2.4.3.3فن کوئل………………………………………………..58
2.2.4.3.3سیستم هیت پمپ با حلقه آب…………………………………60
3.4.3.3 سیستم هوا……………………………………………………..60
5.3.3 روشهای ذخیره سازی سرمایش………………………………………………………60
4.3 بخش چهارم:
1.4.3آسایش حرارتی…………………………………………..62
2.4.3آسایش حرارتی در ساختمانهای غیر فعال………………………………………..63
3.4.3نقش ساکنین در عملکرد ساختمان………………………………………………….64
4.4.3عوامل کلیدی در طراحی ……………………………………………..64
5.3 بخش پنجم: سیستمهای غیرفعال خورشیدی برای گرمایش
1.5.3سامانه های گرمایش ایستا…………………………………………….65
2.5.3محاسن و معایب سیستمهای خورشیدی ایستا………………………………..65
3.5.3دریافت مستقیم………………………………………….66
1.3.5.3عملکرد فصلی –  گرمایش…………………………………………………..66
2.3.5.3عملکرد فصلی –  سرمایش………………………………………………….67
3.3.5.3امکانات………………………………………….67
4.3.5.3محدودیت ها …………………………………………………..67
5.3.5.3راهنمای طراحی……………………………………………….67
1.5.3.5.3کلکتور……………………………………………………68
2.5.3.5.3انباره………………………………………………………71
6.3.5.3دیوار آبی………………………………………………………….72
4.5.3دیوار/ بام حرارتی…………………………………………………………..73
1.4.5.3عملکزد فصلی –  گرمایش…………………………………………………..73
2.4.5.3عملکرد فصلی –  سرمایش………………………………………………….75
3.4.5.3امکانات………………………………………….76
4.4.5.3محدودیت ها…………………………………………………….77
5.5.3گلخانه…………………………………………………………78
1.5.5.3انواع گلخانه بر مبنای محصوریت………………………………………..79
2.5.5.3انواع گلخانه بر مبنای تراز کف……………………………………………79
3.5.5.3انواع گلخانه بر مبنای روش ذخیره و توزیع انرژی………………………………..80
4.5.5.3انواع گلخانه بر مبنای ارتباط با ساختمان………………………………………………81
5.5.5.3عملکرد فصلی – گرمایش……………………………………………………81
6.5.5.3.زیر سیستم دیوار باز………………………………………..81
7.5.5.3زیر سیستم دریافت مستقیم……………………………………………….82
8.5.5.3زیر سیستم تبادل هوا………………………………………82
9.5.5.3زیر سیستم دیوار حرارتی……………………………………………………83
10.5.5.3عملکرد فصلی- سرمایش………………………………………………….84
11.5.5.3امکانات …………………………………………………………84
12.5.5.3محدودیت ها…………………………………………………85
13.5.5.3راهنمای طراحی……………………………………………85
1.13.5.5.3کلکتور گلخانه…………………………………….85
2.13.5.5.3سایه بان………………………………………………87
3.13.5.5.3منعکس کننده ها…………………………………………………..87
4.13.5.5.3دریچه های تهویه…………………………………………………..87
5.13.5.5.3عایق حرارتی………………………………………87
6.13.5.5.3انباره……………………………………………………88
14.5.5.3مقایسه سامانه های گرمایشی خورشیدی ایستا………………………………….89
6.5.3حلقه همرفت………………………………………………90
1.6.5.3عملکرد فصلی – گرمایش…………………………………………………….90
2.6.5.3زیر سیستم پانل عمودی……………………………………………………..91
3.6.5.3زیر سیستم پانل u  شکل……………………………………………………91
4.6.5.3عملکرد فصلی – سرمایش…………………………………………………..92
5.6.5.3امکانات………………………………………….93
6.6.5.3محدودیت ها…………………………………………………….93
7.6.5.3راهنمای طراحی……………………………………………….94
1.7.6.5.3کلکتور در سیستم حلقه همرفت………………………………94
2.7.6.5.3سایه بان…………………………………………………95
3.7.6.5.3جاذب……………………………………………………..96
4.7.6.5.3عایق حرارتی………………………………………….96
5.7.6.5.3انباره……………………………………………………….96
7.5.3آتریوم………………………………………………………….96
1.7.5.3آتریوم و حفظ انرژی………………………………………..98
2.7.5.3جهت قرارگیری و نورگیری…………………………………………………98
3.7.5.3تفاوت آتریوم در اقلیم گرم و سرد………………………………………98
4.7.5.3کارکرد تابستانی و زمستانی آتریوم……………………………………..99
5.7.5.3نحوه ذخیره انرژی گرمایی در آتریوم………………………………….99
6.7.5.3نحوه تهویه در آتریوم…………………………………….100
6.3 بخش ششم:سیستمهای غیر فعال خورشیدی برای سرمایش
1.6.3سرمایش غیرفعال………………………………………………………..101
2.6.3سایه اندازی………………………………………………101
1.2.6.3سایه بانهای ثابت……………………………………………….103
2.2.6.3سایه بانهای متحرک………………………………………….104
3.2.6.3شیشه در نقش سایه انداز……………………………………………………..107
4.2.6.3ایجاد سایه بان در اقلیم های مختلف…………………………………..109
5.2.6.3نماهای دو پوسته………………………………………………..109
3.6.3تهویه و استراتژیهای تهویه………………………………………….110
1.3.6.3تهویه ساختمان………………………………………………….110
1.1.3.6.3تهویه تا حد آسایش………………………………………………..111
2.1.3.6.3تهویه شبانه………………………………………….111
2.3.6.3درک جریان هوا  ………………………………………………112
1.2.3.6.3جهت گیری پنجره و جهت باد………………………………113
2.2.3.6.3قرارگیری پنجره ها…………………………………………………113
3.2.3.6.3دیوار الحاقی………………………………………..115
4.2.3.6.3جداکننده های داخلی…………………………………………….115
3.3.6.3راهکارهای لازم در طراحی تهویه ساختمان…………………………………………….116
4.3.6.3تهویه از طریق اثر دودکشی………………………………………………….116
5.3.6.3راهکارهای طراحی دودکش خورشیدی……………………………….118
6.3.6.3بادگیر……………………………………………………118
7.3.6.3تهویه در سقف و دیوارها……………………………………119
8.3.6.3دریچه های سقفی……………………………………………..119
4.6.3سرمایش تابشی……………………………………………………………120
1.4.6.3بام ساختمان……………………………………………………..121
2.4.6.3بام آبی……………………………………………122
3.4.6.3تقویت سرمایش تابشی……………………………………..123
5.6.3سرمایش تبخیری………………………………………………………..124
1.5.6.3تبخیر مستقیم…………………………………………………..124
2.5.6.3تبخیر غیر مستقیم……………………………………………125
3.5.6.3سرمایش تبخیری سطوح ساختمان…………………………………….125
6.6.3 اثر جرم……………………………………………………126
7.6.3سرمایش خاک………………………………………….128
1.7.6.3تماس با خاک……………………………………………………128
8.6.3 رطوبت زدایی با یک خشک کننده………………………………………………..132
9.6.3 نمونه موردی (باغ دولت آباد) ……………………………………133
7.3 بخش هفتم: روشنایی…………………………………………………134
فصل چهارم:  نمونه های موردی
نمونه ایرانی: خانه خورشیدی دانشگاه علم وصنعت ایران……………………………………………..139
نمونه سنتی(ایرانی): حسینیه مجتهد( دلجوی) اردبیل……………………………………………….143
نمونه خارجی: خانه خورشیدی در آلمان…………………………………………………..147
نمونه خارجی: خانه co2 –saver در لهستان…………………………………………149
نمونه خارجی: ساختمان سبز…………………………………………………153
فصل پنجم: طراحی
شناخت محیط طراحی…………………………………………………………..154
1.1.    جایگاه شهر اردبیل در سطح ملی…………………………………………. 154
1.2.    جایگاه اردبیل در سطح منطقه…………………………………………….. 157
1.3.    شرایط اقلیمی استان…………………………………………..159
منابع و مأخذ

 

 

 

 

**** آنچه بعد از خرید دریافت می کنید:

 فایل ورد

فایل اتوکد dwg

و 5 فایل render

حجم 62 مگابایت

پاورپوینت مجموعه اقامتی هتل کوهستان

پایان نامه کارشناسی معماری

 • فهرست مطالب:
 • 1- مقدمه
 • 2- دلایل انتخاب موضوع
 • 3- تاريخچه شاهرود
  4- تعریف هتل
  5- معرفی طرح
 • 6- مراحل شکل گیری طرح
 • 7- کانسپت ها و عوامل موثر در طرح
 • 8- تحلیل سایت
  9- سازه
 • 10- نمونه های تطبیقی

 

آنچه بعد از خرید دریافت می کنید:

17 اسلاید پاورپوینت

2فایل jpg

2فایلdwg

1فایلmax

1فایلwmv

***حجم 102 مگابایت

تحقیق معماری منظر رشته معماری

مقدمه
اين نخستين بار است كه به گونه‌اي تخصصي به معرفي حيطه‌هايي كه «معماري منظر» را در بر مي‌گيرد، پرداخته مي‌شود. بدين لحاظ از قانون عام خطاپذير بودن، بويژه در تجربة اول نمي‌توان مستثنا بود. محتواي اين مقاله ضمن توجه به پاره‌اي از مطالب نو در معماري منظر، مطالب مقدماتي اين حرفه را نيز در بر دارد. از اين رو بخشي از مطالب به بيان مفاهيم معماري منظر مي‌پردازند، و بخشي ديگر پا فراتر مي‌گذارند. يكي از موضوعهايي كه در اين عصر نگراني‌هاي جدي‌اي به دنبال داشته است، رابطة رو به زوال انسان و طبيعت است. طبيعي كه به سان گاهواره‌اي، انسان را در خود جاي مي‌داد، اينك به طرزي غريب جايگاه و منزلت معنوي پيشين خود را از دست داده است. از نظر بسياري از انديشمندان، هم زمان با پيشرفتهاي فن‌آوري، از زمين به عنوان منبع اصلي تأمين نيازها استفاده شد و اين آغازي بود بر آنچه امروزه انسان را احاطه كرده است. انكشاني كه بر سراسر فن‌آوري جديد حاكم است، خصلت در افتادن، به معناي تعرض را دارد. به گونه‌اي كه انرژي نهفته در طبيعت، اكتشاف شده و حبس مي‌گردد (هايدگر). شعر و ادبيات و فلسفه، در حقيقت نمود بيروني روح انسان و اجتماع انساني است و جامعة انساني را به وحدت اجزاي طبيعت و كل هستي مرتبط مي‌سازد (استوارت، 2000). از اين رو تلاش براي ارتباطي از اين است با طبيعت نيز حائز اهميت است. از جمله اين تلاشهاي هنري، مي‌توان به جنبشهاي اواخر دهة 1960 اشاره كرد. موجي از توجه‌هاي هنرمندان به طبيعت و زمين، نهفتي با عنوان هنر زميني يا Land Art را بوجود آوردند كه به اسامي مختلفي همچون Nature Art. Earth works خوانده شدند. اين گروه از هنرمندان، زمين و طبيعت را به مثابة بوم خود قلمداد مي‌كردند و سعي در انكشان آن داشتند. در اين گرايش، توجه به مفاهيم و مضامين طبيعت برپاية برداشتهاي شخصي انجام مي‌پذيرد. معماري منظر از اين تلاشها در رهيافتهاي آنان، اثر پذيرفته است. موج ديگري از توجه‌ها نسبت به منظر و محيط، نگاهي توأم با فلسفة طبيعت است. در اين نگاه، بوم شناسي (ecology) ارتباط تنگاتنگي با فلسفة بوم نهاد ecophilosophy پيدا مي‌كند. اين رويكرد در مراحلي، اخلاق‌گرايي در طبيعت را پيش مي‌كشد. در دهة 1970، پروفسور مايان مك هارگ چنين مطرح كرد كه منظر (Landscape) در واقع نظامي بوم شناختي و متكي بر عدد مل محيطي، نظير زمين شناسي، حيات گياهي، حيات جانوري، كاربري زمين و جزء آن است. پژوهشگران اين عرصه، تمايل به ايجاد ارتباطي عقلاني با ذات و سرشت بوم و طبيعت دارند. آنها درصدد جستجو براي دست‌يابي به منطقي‌ترين الگو براي درك طبيعت‌اند. معماي منظر، پيش از هر حرفة طراحي محيطي، حرفه‌اي در حل پيشرفت است. معماري منظر يكي از متنوع‌ترين حرفه‌هاي طراحي است. در دهة 1920، طراحي شهري به عنوان حرفه‌اي مستقل با برنامه‌ها و سازمانهاي خاص خود از معماري و معماري منظر جدا شد. اما با وجود اين، معماري منظر به مثابة نيرويي عمده در برنامه‌ريزي و طراحي شهري همچنان به قوت خود باقي ماند و به پيشرفت خود ادامه داد. به طوري كه در اواخر قرن بيستم به دشواري مي‌شد آن را با چند اصطلاح ساده توصيف كرد، زيرا دامنة اين حرفه بسيار وسيع و پروژه‌هاي آن بسيار متنوع گشته بود. طراحي منظر، يعني هستة تاريخي اين حرفه كه به طراحي بر جزئيات فضاهاي باز براي فضاهاي مسكون، تجاري، صنعتي، نهادي و همگاني مي‌پردازد. طراحي منظر مستلزم برخورد با سايت به مثابه هنر، ايجاد تعادل بين سطوح سخت و نرم در فضاهاي بيروني و داخلي است. اگر چه انسان از نخستين گامهاي حركت و فعاليت خود در عرصة محيط براي ايجاد محيط مناسب زيست ـ چه در فضاهاي بسته و چه باز ـ با توجه به ميزان شناخت خود، در برخورد با عناصر محيط با تعمق برخورد كرده است و تدابير او همواره در قالب مصلحت انديشي و نگاه بد جوانب موضوع انجام گرفته است، اما اين تدابير تا صد و پنجاه سال پيش، به عنوان دانشي نظام‌مند وجود نداشت. از اواخر قرن 19 (نوزدهم) به دليل تغيير شرايط مناسب انسان در عرصة محيط، ناشي از انقلاب‌هاي صنعتي، او دريافت كه در ادامة حركت و ايجاد تغيير در شكل و نظام محيط پيراموني خويش، بايد به نگاهي منسجم و نظام‌مند مسلح باشد و توجه بيشتر به برخي مسائل نو و تجديدنظر در مناسبات كهن خود با عناصر پيراموني‌اش را مد نظر قرار دهد. در طول حدود يكصد و پنجاه سال كه از عمر پيدايش معماري منظر مي‌گذرد، حوزة فعاليت و نقش و كاركرد اين رشته بتدريج شفاف‌تر و مشخص‌تر شده است. با وجود اين، تعاريف متفاوتي نيز از آن به دست داده شده، كه هر كدام در جاي خود با توجه به ديدگاه‌هاي تخصصي مربوط، بيانگر مفاهيم و ارتباط ويژه‌اي با مقولة طراحي منظر و به عنوان مبناي آن ديدگاه قابل توجه است. ريچارد موير (Richard muir) در مقدمة كتاب خود با عنوان Approaches to the landscape به اين موضوع اشاره دارد كه با وجود بررسي‌ها و كارهاي زيادي كه دربارة معماري منظر انجام گرفته، اين رشته به مثابه درختي به نظر مي‌رسد كه شاخه‌هاي زيادي دارد و از بدنة اصلي آن، ديدگاهها و نگرشهاي متفاوت جوانه‌زده و رشد كرده‌اند. او ضمن جمع‌آوري ديدگاههاي متفاوت دربارة مفهوم و آموزش منظر، به دو ديدگاه عمدة كارشناسانه اشاره مي‌كند، ديدگاهي بر زمينه‌هاي تاريخي، جمعيتي و مسايل اجتماعي و فرهنگي در تماس و تداخل با طبيعت تكيه دارد، و ديدگاه ديگر، ريشه در جوانب جغرافياي انساني و بازتاب عناصر طبيعي و جغرافيايي در ساير علوم دارد. كه بعدها، پيرامون اين گروه به مباحث زيبايي شناسي منظر و نمادگرايي متمايل شدند و جريان فكري معيني را بوجود آوردند. معماري منظر ناشي است كه به فضاي بيروني ـ چه از ديدگاه محيط زيست و طبيعت، چه از ديدگاه رابطة آن با زندگي انسان، و چه از ديدگاه هنر و زيبايي شناسي ـ مي‌پردازد. براي آشنايي بيشتر با ابعاد اين دانش، آشنايي بيشتري با ادبيات و فرهنگ واژگاني كه در اين زمينه رواج دارد، مورد نياز است. در عين حال، لازم به توضيح است كه واژة معادل  Landscape در فارسي از لحاظ مفهومي چندان جا نيافتاده است، به همين دليل ضروري است كه پيش از ورود به مباحث اصلي و كليدي، مفاهيم اولية مربوط، مورد بررسي و مطالعة بيشتر قرار گيرد. در اين زمينه، به ترتيب به تشريح واژگاني از اين مبحث پرداخته مي‌شود. نخستين بار واژة Landscape Architecture در كتابي از Gilbert Laning moson كه در سال 1827 منتشر شد، براي توصيف معماري منظر يك تابلوي نقاشي ايتاليايي به كار رفت. پس از آن تا مدتها از اين واژه استفاده به عمل نيامد تا اينكه در سال 1858 فردريك لاالمستد و كالوروو، در مسابقة طراحي سنترال پارك Central Park نيويورك برنده شدند. اين دو نفر خود را به عنوان معمار منظر (Landscape Architect) معرفي كردند. اين مفهوم بتدريج تا سال 1899 يعني 41 سال بعد جايگاه خود را پيدا كرد. در طول تاريخ، بشر در پي تسلط بر طبيعت بوده است. بشري كه در ابتدا در انديشة ساختن سرپناهي ساده بود، با تداوم زمان و با بوجود آمدن ارتباطات جمعي، به ساختن شهرها و كشورها پرداخت. هرچند طبيعت به ميزان علاقة ما خود را به ما مي‌نماياند. تعريف محيط و منظر اصل واژة محيط و منظر، همان لاندشافت (Landschaft) آلماني است، به معني مجموعة كوچكي از بناها و به صورت تمركز انسان‌ها (هم بصورت فيزيكي و هم بصورت رواني) محصور در دايره‌اي از چراگاهها يا فضاي كشت و كار شده كه با طبيعت بكر احاطه شده است، اما اعتقاد دارد كه اساس انسان ـ خدايي اين تعريف و تفكيك انسان و طبيعت در آن، نظريه‌هاي امروزي ويژگي همبستة واقعيت و يكپارچگي انسان و طبيعت، يا تعريفهاي امروزه از حروفة طراحي محيط و منطقه را به درستي نشان نمي‌دهد. برعكس، و در تعريف امروزي آن، محيط و منظر به صورت واژه‌اي جامع‌ترين مي‌شود، كه طبيعت بكر و شهر ساخته شده، هر دو را در بردارد. طبيعت بكر، محيط و منظر طبيعي بوده حومة شهر، محيط و منظر حومه است و مركز شهر محيط و منظر شهري را بيان مي‌كند. انسان مخلوق منحصر بفردي است. داراي استعدادهايي است كه او را از ساير جانوران متمايز مي‌سازد. به همين دليل برخلاف آنها، او تنها يك پيكر در محيط و منظر نيست، بلكه به محيط و منظر شكل مي‌دهد. او با جسم و روح به كاوش در طبيعت مي‌پردازد، جانوري حاضر در همه جاست كه در هيچ قاره‌اي، خانه‌اي نيافت و در همه جا، خود آن را مي‌سازد (برونوفسكي 1973 ـ Bronowski) خاتمه: در آغاز، محتواي متصور، بيان «انديشه‌هاي نو در معماري منظر» بود. اما با بررسيها و مشورتها و نيز با توجه به سابقة اين حرفه در كشور، چنين بنظر رسيد كه انديشه و رويكردهاي نو در اين رشته، در داخل و خارج از كشور متفاوت است. در داخل هنوز بسياري از مفاهيمي كه اين رشته را در بر مي‌گيرد. جاي خود را باز نكرده است. لذا توجه نكردن به ظرفيتهاي علمي ـ حرفه‌اي داخل، چه بسا نابخردانه بود. بنابراين محتواي اين مقاله ضمن توجه به پاره‌از مطالب نو در معماري منظر، مطالب مقدماتي اين حرفه را نيز در برداشت. معماري منظر ـ به عنوان حرفه‌اي ميان رشته‌اي ـ مسئوليت توجه به فضاهاي باز را ر حوزة سكونتگاههاي بشري برعهده دارد. حضور در محيطهاي باز و ارتباط با آن، كيفيت ممتازي است كه نمي‌توان آن را در فضاهاي بسته حوزة معماري تجربه كرد اين كيفيت پيوندي ناگسستني با سرشت و طبيعت انسان دارد. شماري از نوشته‌ها، در زمينة نقش كليدي معماري منظر در تنظيم رابطة صحيح ميان انسان و محيط پيرامون وجود دارند كه ابعاد گسترده و متنوع اين موضوع را تشريح مي‌كند. اينك، با گذشت زمان، اين حرفه هويتي اجتماعي نيز به خود پذيرفته است، بطوري كه امروزه پرديسها و باغهاي خصوصي عهد گذشته، معماري منظر در تعامل تنگاتنگي با عرصه‌هاي اجتماعي و فضاهاي شهري به سر مي‌برد. ارتقاي كيفي زندگي اجتماعي، يكي از مشغله‌هاي جدي معماري منظر به شمار مي‌رود. اين امر در شرايطي است كه مناظر عمدتاً براي گذراندن اوقات فراغت در نظر گرفته مي‌شوند. چيزي كه نقشي در شكل‌گيري شخصيت فردي و اجتماعي آدمها در بر دارد. بدين لحاظ، چنين چيزي مي‌تواند بستر و زمينه‌ساز رشد كيفي جامعه باشد. بطور كلي، معماري منظر، نه تنها از ديدگاهي علمي، بلكه با ديدي جامع بر ديگر حوزه‌هاي شناخت نيز متكي است. اسالت اين حرفه‌، نه تنها بهبود كيفيت محيط زيست انسان است، بلكه به فلسفه دهنه نيز رو مي‌آورد و سلي در اجماع آراي آنها در كار خويش دارد. خاستگاه حرفة معماري منظر امروز را مي‌توان در برخوردهاي اوليه با فضاي باز از سوي فرهنگهاي باستاني، از ايران و مصر گرفته تا يونان و روم دريايي كرد. در طول رنسانس، علاقه به فضاي باز، كه در طول قرون وسطي به تدريج تضعيف شده بود، با نتايج عالي در ايتاليا احياء شد و موجب پديد آمدن ويلاها و باغهاي پر زرق و برق و ميدانهاي باز بزرگ شد. در سالهاي بعد، در آغاز قرن نوزدهم، حرفة معماري منظر گسترش يافت ، و نقش مهمي را در برآوردن نياز رو به رشد به محيطهاي شهري خوب برنامه ريزي شده و خوب طراحي شده ايفا كرد. جنبه‌هاي اجتماعي و رفتاري طراحي منظر، بر بعد انساني طراحي، نظير طراحي نيازهاي ويژة افراد مسن يا معلول معطوف مي‌كند. اين حوزة كار مستلزم آموزش پيشرفته در علوم انساني، نظير روانشناسي رفتاري، جامعه‌شناسي، سردم شناسي و اقتصاد است. زمينه‌هاي بررسي، ارزيابي طرح محيطهاي موجود، ادراكهاي محيطي و تأثيرات محيطها بر سردم را در برمي‌گيرد. به هر حال سالهاي پيش رو، نويد دستاوردها و چالشهايي جديد براي اين حرفة همواره در حال گسترش را مي‌دهند. با روز به روز مهم‌تر شدن نگرانيهاي زيست محيطي، بايد از معماران منظر خواست كه تخصصشان را به كار گيرند تا به حل مسائل پيچيده كمك كنند. ريچارد موير دربارة ضرورت توجه به آموزش منظر  (Landscape) چنين مي‌نويسد: علي رغم بررسي و تحقيقات فراواني كه گروههاي پژوهشي در انگلستان و آمريكا (مجلة Landscape)داشته‌اند، هنوز نظام تدوين شده‌اي براي آموزش منظر با روش معين و تعريف دپارتمان دانشگاهي ويژه براي آن وجود ندارد.
آنچه از مضمون نوشتة موير برداشت مي‌توان كرد، وجود نگرشها و تلقي‌هاي گوناگون از مفهوم و اهميت ديدگاههاي متفاوت در اين زمينه است. نكتة ديگر در همين زمينه، عدم شكل‌گيري و يا استحكام مباني نظري و تئوري ثابت و مورد تأييد اكثر صاحب‌نظران در عرصة معماري منظر است. با وجود تمامي اين ديدگاهها، آنچه امروز به عنوان حوزة طراحي و معماري منظر لازم است مورد توجه قرار گيرد، بيشترين تأييد در بازتاب نقش طراحي و ساختار معماري فضاي باز در ارتباط، با محيط است كه پوشش و چهارچوب مشخصي را با جامعيت و انعطاف‌پذيري بيشتر بيان مي‌دارد….

کد3640

74 صفحه

فرمت ورد

بدون منابع پایانی

کارآموزی طراحی داخلی رستوران شرکت عمران عرصه مهر

چكيده
بخش اعظم عمر ما، در فضاهاي داخلي بناها سپري مي‌شود كه به كمك ساختارها و جداره‌ها شكل گرفته‌اند. اين فضاها، محيطي را ايجاد مي‌كنند كه بسياري از فعاليت‌هاي ما در آن صورت مي‌گيرد؛ كما اين كه آنچه بر بنا روح مي‌بخشد هم، فضاي داخل آن است. اين گزارش ماهيت و طراحي فضاي داخل يك رستوران را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. هدف از گردآوري اين مطالب، معرفي مهمترين عناصر تشكيل‌دهنده‌ي محيط داخل يك رستوران است كه در آن مشخصات هر يك از اين عناصر به صورت كلي با توجه به استانداردهاي موجود ذكر شده و روش‌هايي جهت گزينش و سازماندهي آن‌ها در الگوهاي طراحي ارائه شده است در گزينش هر يك از اين روش‌ها دو موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است يكي طراحي رستوران با توجه به عناصر تشكيل‌دهنده براساس ضوابط و استانداردها و ديگر طراحي رستوران و چگونگي ظاهر رستوران از نظر ساختاري و زيباشناختي فضاها.
فصل اول:‌ مربوط تاريخچه سازمان و كاربري و فرآيند توليدي آن.
فصل دوم: مربوط مي‌باشد به چگونگي پيدايش اوليه يك رستوران و پيشينه تاريخي آن.
فصل سوم: تحت عنوان «وا‍ژه رستوران و رستوران‌داري» مي‌باشد.
فصل چهارم: با عنوان «طراحي رستوران ظاهر ساختمان» روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه طي آن مي‌توان نيازهاي از پيش تعيين شده و موردنظر را تجربه كرد.
فصل پنجم: «بخش‌هاي حماسي گيلگش» چگونگي شكل‌گيري يك رستوران با توجه به داستان حماسي آن منطقه مي‌باشد.
فصل ششم: جمع‌آوري يك سري اطلاعات از استانداردها در فضاهاي مهمانپذير با توجه به روش‌هاي تجربي معماران و كاربردهاي فضاها
فصل هفتم: تحت عنوان “Fast Food” نمونه كار ارائه شده نگارنده مي‌باشد.
اصولاً پرداختن به مقوله طراحي رستوران كه از نوع ساختمان‌هاي مختلف و متفاوت مي‌باشد نيازمند به مطالعات جامع در خصوص جذب مشتري، محل قرارگيري، سطح كيفي، ميزان تقاضاي مراكز اطراف و … كه هر كدام از اين عوامل به نوبه خود از اهميت خاصي برخوردار است. در طراحي يك رستوران به دليل اينكه از چه نوع كاربري باشد عوامل بسياري نقش دارند كه با يك آرشيتك همكاري مي‌نمايند به عنوان مثال در طراحي فضاهاي عرضه نوشيدني و غذا، مسئولين مربوط به اين امر هستند كه نحوه چيدمان فضاهاي داخلي و يا عناصر مورد استفاده را طراحي مي‌كنند و يا نظر مي‌دهند. در رستوران‌هاي ارزان قيمت اصرار بر طرح‌هاي اقتصادي است در حالي كه در رستوران‌هاي درجه يك و لوكس نهايت تلاش در جهت كارايي خوب طرح انجام مي‌پذيرد.

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي شامل:
1ـ تاريخچه سازمان
2ـ نوع محصولات توليدي يا خدمات
3ـ شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدماتي

تاريخچه سازمان
اين سازمان به نام شركت عمران عرصه مهر از سال 1384 به مدت دو سال هست كه فعاليت خود را به صورت جدي شروع كرده است و از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين شده است.
نوع محصولات توليدي يا خدمات و شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدماتي
اجراي اتبيه‌هاي بتني و فلزي و ساختماني و تأسيساتي و راه و صنعتي و مشاركت در ساخت و احداث مسكن انبوه‌سازي، مشاركت در مسكن و راه‌سازي و زيرسازي، آبرساني، لوله‌سازي، آسفالت معابر و لوله‌گذاري صنعتي محوطه‌سازي، خاك‌برداري، احداث ساختمان تجاري مسكوني و بيمارستاني و پروژه‌هاي نفت و گاز ساخت و ساز بست‌هاي فشار قوي و ضعيف شبكه آبرساني و فاضلاب و تصفيه‌خانه‌ها و تأسيسات شهري و پروژه‌ها برقي و مكانيكي و اجراي زيرسازي خطوط راه آهن و خدمات مربوط به امور شهري ازقبيل فضاي سبز و رنگ‌كاري مبلمان و عمران ان طراحي نقشه‌كشي و نقشه‌برداري جاده و صادرات و واردات ماشين‌هاي سبك و سنگين و صنعتي و مصالح ساختماني و كليه كالاهاي مجاز بازرگاني (اخذ وام از كليه بانك‌هاي داخلي و خارجي ايجاد شعب در كليه استان‌ها)

فصل دوم
ـ پيشينه خدمات پذيرايي
سابقه تأمين غذاي مسافرين، تاريخچه‌اي بسيار كهن دارد و سابقه آن به 4000 سال پيش، از ميلاد مسيح مي‌رسد كه در آن زمان مراكزي براي عرضه غذا و نوشابه بوجود آمد كه در هنگام حكومت پادشاهان روم، يونان و روم شرقي رونقي فراوان داشت، در سده 16 گونه‌هاي مختلفي از كليه قهوه‌خانه در انگلستان بوجود آمد كه در زمان‌هاي معين غذاهايي را ارائه كرد، در سال‌هاي آخر سده 18، واژه رستوران براي نخستين بار در فرانسه (پاريس) بكار برده شد، ولي اولين سالن غذا‌خوري به مفهوم امروزي در ايالات متحده آمريكا در دلمانيكو به سال 1834 ميلادي گشايش يافت كه به شيوه انگليسي‌ها غذا و نوشابه را به مشتريان ارائه مي‌كرد.
در ايران كهن در كنار امكانات اقامتي، تسهيلاتي نيز جهت پذيرايي مسافران در نظر گرفته شده بود كه سابقه آن به قبل از هخامنشيان برمي‌گردد كه متأسفانه اطلاعاتي از آن زمان در دسترس نيست، در زمان هخامنشيان نسبت به ايجاد ايستگاههاي شاهي در مسيرهاي ارتباطي كه در آن از مسافران نيز پذيرايي مي‌شد، همت مي‌گماشتند. در زمان سلوكيان نيز در فواصل معين در مسير راهها، آب انبار و كاروانسراهايي براي استفاده از مسافران بنا شده بود كه اين روند در دوران اشكانيان و ساسانيان نيز ادامه داشت. در شروع دوران اسلامي در ايران احداث بناهاي عام المنفعه مربوط به مسافران، سياحان و برقراري موقوفات جهت پذيرايي آنان، كاملاً رواج داشت. در فاصله سلطه مغولان و يورش تيمور، با ندرت رسيدن جنبش تصوف در كنار خانقاهها، مراكزي را نيز براي نگهداري سكني، پذيرايي و اطعام واردين تخصيص داده بودند. در زمان صفويه در كنار كاروانسراها براي تأمين آب آشاميدني مسافران، خصوصاً در نواحي كويري و نقاط كم آب، آب انبارهايي بزرگ با بادگير بنا گرديده بود تا آبي خنك و گوارا در دسترس مسافران قرار گيرد زمان نيز مسافران مي‌توانستند، آذوقه و ارزق موردنياز خود را به اقتضاء فصل، به قيمت خوب از كاروانسرا و يا روستائيان اطراف كه در مسير مسافران قرار مي‌گرفتند ابتياع نمايند، در مسيرهايي كه كاروانسرا وجود نداشت. منازل اهالي، وسايل استراحت مسافران را فراهم مي‌نمودند و چون اجازه دريافت كرايه و پول را نداشتند از بابت فروش ارزاقي كه براي مسافرت تهيه مي‌كردند وجوهي را اخذ مي‌كردند.
در زمان صفويه تمامي افراد در منازل خود مطبخ نداشتند و به آشپزخانه‌هاي عمومي مي‌رفتند و در آنجا پلو يا هر چه كه مي‌خواستند براي شام خود خريداري مي‌كردند، كه در سرتاسر شهرها، خصوصاً اصفهان تعداد زيادي از اين نوع آشپزخانه‌ها وجود داشته كه هر يك فقط يك نوع غذا را ارائه و به فروش مي‌رساندند، اين مطبخ‌هاي عمومي كه به شكل دكان در قسمت داخلي با پرده‌اي جدا شده و مشتريان بر روي يكي دو تخت و يا نيمكتي كه روي زمين به اندازه سه پا ارتفاع داشته و با قالي پوشانيده شده بود، غذاي خود را صرف مي‌كردند. قهوه‌خانه‌ها نيز در دوران صفويه بسيار مهم و مجلل بودند. اين محل‌ها عموماً مراكز اجتماع و محل تفريح مردم بوده است كه در آنجا قهوه به طرز بسيار تميزي با سرعت تمام و احترام، تقديم مشتريان نشسته بر روي سكوها، مي‌شده است. در قهوه‌خانه‌ها مردم به اعبت مي‌پرداختن و ضمن انجام چند بازي، توجه به سخنان ملايان، درويشان و يا شاعران، نيز رواج داشته است.
در زمان قاجاريه به وضعيت ارائه و طبخ غذا بهبود بسيار يافته، غذاي ملي ايران، پلو «كه با دقت و مهارت از برنج و روغن فراهم مي‌شده است و داراي انواع و اقسام بوده است» نام داشته است. از سوپ به ندرت استفاده مي‌شده ولي خوردن نوعي آب‌گوشت با گوشت گوسفند و مرغ بنام شوربا، رواج داشته است. غذاهاي معمول ديگر در آن زمان خوراك‌هاي بره، گوسفند، پرنده كه با برگه ميوه خشك، پخته مي‌شد، كوكو، شيريني و كباب «از گوشت گوسفند، آهو، گوزن، كل، بز كوهي و …» بوده است. در آن زمان از گوشت گاو، گوساله و خرگوش يا استفاده نمي‌شده و يا استفاده از آن بسيار محدود بوده است. خوردن ميوه رواج فراوان داشته، در عهد اميركبير، توجه بيشتري بر ميهمانخانه‌ها و آب انبارها و چايخانه‌ها معطوف مي‌گردد. همانند ادوار گذشته براي رفاه و آسايش مسافران در كنار جاده‌هاي كاروان‌رو و شوسه، اماكن اقامتي و پذيرايي متعددي متناسب با نياز زمان و منطقه، احداث شده بوده است،‌ قهوه‌خانه‌ها ميان راه نيز با معماري خاص خود كه شامل فضايي مربع شكل در وسط با شاه‌نشين‌هايي در اطراف و يا سكوهايي پوشيده از قالي و گليم و حوض آب در ميان آن بوده، بر تعداد بسيار در كنار راههاي مختلف كشور وجود داشته كه مسافران خسته در اين واحدها، به استراحت مي‌پرداختند و يا با چاي، قهوه، شربت و دوغ پذيرايي مي‌شدند.
در سال 1306 يك مهاجر روسي به نام خاچيك‌ ما ديكيانس، كافه نادري را در خيابان نادري (جمهوري امروز) دائر كرد كه اين شخص براي اولين بار در تهران به كار شيريني‌پزي پرداخت و چندي بعد در جوار (كافه نادري) ميهمانخانه‌اي به همان نام احداث كرد، كه براي نخستين بار، در تهران، در رستوران اين هتل بود كه غذاهاي فرنگي همچون بيفتك و بيف استروگانف و غيره به ايرانيان عرضه مي‌شد.
در سال 1307 خورشيدي براي اولين بار نفرات و ضوابطي براي تأسيس كافه و رستوران از سوي بلديد (شهرداري) تهران وضع گرديد. در اسفند 1314 نيز آئين‌نامه نرخ فروش اغذيه و ماكولات در ميهمانخانه‌ها و رستوران‌ها از طرف بلديد تهران، تدوين و ابلاغ گرديد، سپس از اين دوران بود كه ايجاد واحدهاي پذيرايي در شهرهاي بزرگ واقعي نقاط كشور رو به فزوني رفت.

فصل سوم
ـ رستوران و رستوران‌داري
اهميت بخش غذا و نوشابه از اين‌روست كه از مجموع تمام هزينه‌اي كه يك مشتري مي‌پردازد مخارجي كه صرف غذا و نوشابه مي‌شود.
رستوران جايي كه گذشته از مصرف مواد اوليه سالم، خوب و قابل اعتماد، هنرآشيز متخصص در انظار مراجعه‌كنندگان بخوبي نمايان مي‌شود، از اين‌رو بايد شيوه‌هاي ظريف و لپسند عرضه كردن غذا را به كار گرفت.
ظاهر هر رستوران به شيوه گوناگوني بر شتري اثرگذار است، امروزه صاحبان اين نوع مراكز خدماتي برآنند كه جلوه قسمت بيروني، تابلو و محل‌هاي ورودي خود را ارتقاء ببخشند تا بتوانند با جلب مشتريان آنان را به ورود به رستوران خود تشويق و ترغيب نمايند، علاوه بر جلب توجه، تصويري به يادماندني در ذهن ايجاد مي‌كند. معماري خاص بنا، عامل مهمي در ارتباط برقرار كردن با مشتريان است، در حقيقت نماي بيروني رستوران، القاء‌كننده وضعيت داخل آن نيز بوده و هماهنگي طرح‌نما و معماري ساختماني، نوعي وابستگي خاصي نسبت به هم دارند.
شيوه‌هاي جداسازي محيط خارجي، با داخل رستوران، بايد با نوع و مكان رستوران هماهنگ بود و رعايت اصول طراحي در نورپردازي، رنگ كف سالن، ديوار، صندلي‌ها و ميزهاي مورد استفاده، تزئين داخلي از عواملي مهم در تعيين وضعيت كلي رستوران هستند، مثلاً رنگ‌هاي اصلي و روشن براي رستوران‌هاي غيررسمي و يا Fast Food (سريع الطبخ) مناسب هستند زيرا عملكرد اين رستوران‌ها سريع مي‌باشد.

انواع واحدهاي خدمات پذيرايي:
رستوران: رستوران محلي است كه افراد مختلف با خلق و خوي گوناگون و توقعات و انتظارات خاص و متفاوت در آنجا جمع مي‌شوند و توقع دارند با راحتي، آسودگي و احترام از آن پذيرايي شود. رستوران‌ها با درجات و موقعيت‌هاي مختلف به‌ وجود آمده است كه به وسعت، محل رستوران، مبلمان، تزئينات، معماري، سطح و نوع خدمات و … از عواملي هستند كه درجه‌بندي و ارزش‌گذاري اين نوع واحدهاي خدمات پذيرايي تأثيرگذار هستند.

غذاكده سنتي: غذاكده‌هاي سنتي با معماري و طراحي سنتي و با استفاده از وسايل و تجهيزات بومي بنا شده‌اند. لباس افراد خدماتي در اين نوع واحدها ترجيحاً از البسته محلي انتخاب مي‌شود و غذاهاي ارائه شده عمدتاً سنتي و شامل انواع كباب، آبگوشت، خوراكي‌ها، مخلفات و نوشيدني‌هاي بومي و محلي مي‌شود. ضمناً برخي از اين نوع واحدها از موزيك سنتي زنده در ساعات خاصي نيز استفاده مي‌شود.

كافه ـ تريا: در كافه ـ تريا، بستني، چاي، قهوه و ساير نوشيدني‌ها كيك و شيريني و غذاهاي ساده همانند همبرگر و ساندويچ سرو مي‌شود، برخي از كافه ترياها مي‌توانند 24 ساعته نيز باز باشند. ضمناً قيمت مواد عرضه شده در كافه تريا از رستوران‌ها ارزان‌تر است.

سلف سرويس: در سلف سرويس كليه غذاهاي موجود در معرض ديد مشتريان به نمايش گذاشته مي‌شود، به نحوي كه خود ميهمان از هر نوع غذايي كه بخواهد انتخاب مي‌نمايد. در سلف سرويس، پرسنل كمتري موردنياز است،‌ زيرا ميهمانان خود لوازم و غذاي مورد احتياج خود را برمي‌دارند.

بوفه: بوفه يا بوفه آزاد در هتل‌ها براي صرف صبحانه و نهار ميهمانان و مسافران مورد استفاده قرار مي‌گيرد، كه معمولاً مراجعه‌كننده صورت‌حساب مخصوصي را كه به همين منظور نوشته مي‌شود امضاء مي‌كند، در ساير واحدهاي پذيرايي، محاسبه‌هاي غذا با توجه به تعداد نفرات است ميزبونه نهار داراي انواع غذاهاي سرد و گرم، سالاد و دسر و نوشابه خواهد بود، البته روش ديگري نيز در بوفه به كار برده مي‌شود بدين معني كه پيش غذا و يا مكثل غذا ميز بخصوص وجود داشت ولي غذاي اصلي را بايد از روي فهرست غذا (منو) سفارش داد. در اين جا براي پيش غذا و مكثل غذا و دسرها حتي اگر مورد استفاده مشتري هم قرار نگيرد، مبلغي به حساب وي منظور مي‌شود. در اين نوع بوفه‌ها پيش غذا و يا مكثل غذا و دسرها…..

81 صفحه

فرمت ورد

کد 3639

پایان نامه مجموعه آموزشی- فرهنگي- تفریحی شهرداری منطقه … تهران

مقدمه :
پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي تكنولوژي  بشر ارتباطات فرهنگي مردمان گوناگون را در  سراسر دنيا آسان نموده است.
پيشرفت سيستمهاي ماهواره‌اي – مخابراتي آرمانها، انديشه‌ها و سنتهاي اجتماعي را بر بال امواج سوار كرده و از اين سوي جهان به آن سوي جهان در آن واحد انتقال مي‌دهد.
امروزه برخوردهاي فرهنگي تا حدي افزايش يافته كه باورهاي فرهنگي، هويتهاي  فرهنگي، ملي به آساني قابل تغيير و ترديد ميشود.
باورهاي فرهنگي كه جامعه‌اي  در طول ساليان دراز  به آنها خوي كرده و با آنها زندگي كرده بسرعت رنگ مي‌بازد  و اين خبر در سايه تقابل هاي گسترده انديشه‌ها و سير و انتقال اصول فرهنگي  از طريق شيوه‌هاي صحيح تكنيكي صورت نمي‌گيرد.
در پس اين انتقالها و برخوردهاي فرهنگي هميشه روشهاي انساني و دوستانه بكار مي‌رود به باد يغما رفتن وتاراج اصول فرهنگي جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضيلتهاي اجتماعي آن اهداف سلطه‌گري در زمينه‌هاي اجتماعي  – اقتصادي  را در بر گرفته و شيوه‌هاي  اعمال دشمني‌هاي گسترده نيز در حد گسترده‌اي امروزه رواج يافه و  اين چيزي جز تهاجم فرهنگي نيست زيرا هنگامي كه مباني فرهنگي يك جامعه حتي به زير سوال رفت و جامعه دچار سستي شد با تسلط و اعمال شيوه‌هاي جديد زندگي بيگانگان هموار مي‌گردد بنابراين  برخوردهاي مقابله گرايانه با اين تهاجم فرهنگي امروزه علاوه بر داشتن ابزارهاي  علمي و فني لازم هوشياري اجتماعي خاصي را احتياج  دارد.
متاسفانه مهم‌ترين  قشري كه مورد تهاجم فرهنگي  قرار مي‌گيرند نسل جوان هستند. زيرا نسل جوان در هر مملكتي در واقع پايه گذار  نحوه پيشرفت و زندگي  و آرمانهاي آن جامعه در آينده است.
بنابراين تربيت و آموزش جوانان هر كشور تضمين كننده راه پيشرفتهاي اجتماعي –  اقتصادي و فني آن كشور است.
امروز از ساليان دراز تجارب آموزش فرهنگي ممالك پيشرفته تقريباً  اين نتيجه حاصل شده است كه مراكز تربيتي سنتي مانند معمول هر جامعه نظير مراكز دانشگاهي و كانونهاي خاص تربيتي امروز  نمي‌توانند هم بار آموزشي فرزندان يك جامعه را بر دوش بكشند. و يا اينكه از اصول فرهنگي آن دفاع لازم را به عمل آورند و اينكه  در تهاجمات فرهنگي مختلف و اجتماعي آسيب پذير نباشند.
بنابراين  نياز به بازگشايي و احداث مراكز جديد آموزشي – فرهنگي – تربيتي، با شيوه‌هاي نوين مديريتي مي‌باشد يكي از اين مراكز علاوه بر احداث مركز علمي و آموزشي فعال ايجاد هسته‌ها و مراكز فرهنگي كه تماماً  زمينه‌هاي آموزشي – تربيتي را داشته  در بر دارد.
مجموعه حاضر اگر چه بعنوان يك مجموعه فرهنگي خدماتي مي‌تواند بطور مستقل عمل نمايد اما در واقع  براي تكميل سايت شهرداري منطقه 22 طراحي شده است و همين عامل سبب مي‌شود كه در تمام مراحل طراحي، طراح نيم نگاهي هم به مجموعه شهرداري داشته باشد و تلاش كند تا نيازهاي آنرا برآورده كند.
نياز به وجود چنين مجموعه‌اي در كنار  شهرداي منطقه 22 هنگامي محسوس مي‌شود كه بدانيم روزانه 4 نفر براي انجام كارهاي خود به شهرداري مراجعه مي‌كنند و اين مجموعه  در سر راه اين افراد قرار دارد و مردم بايد براي رسيدن به ساختمان شهرداري از يك مجتمع فرهنگي عبور كنند و اين باعث  مي‌شود كه يكي از نيازهاي مهم جامعه  ما يعني بالا بردن توسعه فرهنگي  عموم  مردم از اين طريق ميسر گردد زيرا هنگام عبور از اين مجموعه  هنرجويان كارگاهها  و آتليه‌هاي هنري را در رفت و آمد مي‌بينند. هنرمندان آمفي تئاترها در حال اجراي برنامه‌هاي خود هستند و ..
تمام اين عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثير پذيري مراجعه كنندگان به شهرداري  مي‌شود. علاوه بر اين  در هنگام  مراجعه به ساختمانهاي اداري  بارها پيش مي‌آيد كه شخص بايد ساعاتي را در انتظار بگذراند كه اين عامل خود باعث خستگي، اتلاف وقت و حتي گاهي عصبي شدن مراجعين ساختمانهاي اداري مي‌شود.
اين  مجتمع مي‌تواند بعنوان وسيله‌اي مناسب براي جلوگيري  از اتلاف  وقت مراجعين به ساختمان شهرداري هم باشد با  اين توضيحات نياز وجود چنين مجموعه‌اي در كنار شهرداري منطقه 22 كاملاً  احساس مي‌شود.

ويژگيهاي طرح:
بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنين مجموعه‌اي اين سئوال  پيش مي‌آيد كه طرح بايد چگونه  باشد تا تمام نيازهاي مخاطبين را پاسخ گويد و به يك طرح تمام عيار و معمارانه تبديل گردد.
–    طرح قبل از هر چيز بايستي ايراني باشد.
–    اين مهمترين  نكته‌اي است كه شايد در چند دهه اخير كمتر به آن توجه شده است اين عامل هنگامي اهميت خود را بيشتر نشان مي‌دهد كه بدانيم مجوز مورد نظر  كلمه “فرهنگ”  را به  عنوان خود به همراه دارد.
–     زيبايي طرح در جذب افراد براي گزران اوقات خود در آن موثر است زيرا ساختماني كريه‌المنظر هرگز نمي‌تواند مخاطبين را به خود جلب كند.
–     حق انتخاب و آزادي در دسترسي به بناهاي مختلف موجود در سايت يكي ديگر از مشخصاتي است كه بايد رعايت شود زيرا مخاطب امروز را نمي‌توان وادار كرد براي رسيدن به يك  بنا از راهي طولاني و اجباري بگذرد بنابراين بايد ملي شود. مسيرهاي دسترسي كوتاه باشند مگر آنكه  به دليل  خاصي  راهها را  از نقاط ديگري بگذرانيم.
–  هر يك از ساختمانها بايد شخصيت خود را داشته  باشد شخصيت  ساختماني شهرداري  بايد با يك هتل  يا يك بيمارستان متفاوت باشد و هريك از بناها بتوانند با شخصيتي كه از خود ارائه مي‌دهند نوعي خوانايي ايجاد كنند تا مخاطبين بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتي بدون علائم راهنما شناسايي كنند.
–     اگر چه سايت مورد نظر  بسيار گسترده و بر روي شيب نسبتاً  تندي قرار دارد ولي اين نبايد باعث شود كه ساختمانها از هم جدا افتاده باشند بلكه بايد كاملاً  بهم مرتبط و متصل باشند بطوريكه نتوانيم بعد از اتمام طرح هيچ ساختماني راكم و يا زياد كنيم.
اين ارتباط حتماً نبايد با مصالح بنايي انجام شود بلكه مي‌تواند مانند دانه‌هاي تسبيح با نخي نامرئي بهم متصل شده باشند.
–     بناهاي تاسيس شده نبايد بگونه‌اي باشند كه ساختمان شهرداري  را تحت تاثير قرار دهند. زيرا در هر صورت بايد توجه داشت كه اين مجموعه بايد  تماماً سلطه ابهت ساختمان شهرداري باشد و هرگز در مقابل آن به خودنمايي نپردازد.
–    البته نبايد اين سلطه  تا حدي باشد كه ساير ساختمانها كم اهميت جلوه داده شوند.
–     اين مجموعه علاوه بر اينكه بايد  نيازهاي ساختمان شهرداري را رفع كند بايد بتواند خود بعنوان يك مركز  فرهنگي خدماتي  مستقل  هم عمل كند.
–     هر بنايي بايد مفهوم معنايي خاص خود را داشته باشد و بايد  در پس نماي خود حرفهايي براي گرفتن داشته باشد.
–     بايد  از توپوگرافي و چشم اندازهاي طبيعي  سايت حداكثر استفاده به عمل آيد صد البته  نبايد هرگز  خود را اسير شيب و توپوگرافي كرد و در نقاط لازم بايد در سايت دخل و تصرف كرد. ولي همواره بايد مسائل  اجرايي  و اقتصادي طرح را هم در نظر داشت.
–     مجموعه بايد به نحوي طراحي شود كه  توجه گذرندگان از مسيرهاي اطراف (چه سواره و چه پياده) راه خود جلب كند. تا حدي كه حتي مي‌تواند به يك لندمارك تبديل شود.

فرهنگ و هويت
فرهنگ  مركب است از فر + هنگ
فر به معني نيروي معنوي شكوه عظمت و جلال و بخشندگي
هنگ از ريشه ثنگ اوستايي به معني كشيدن و تعليم و تربيت
نخستين  كسي كه فرهنگ  را تعريف  كرد سر ادوارد برنت تايلر مردم شناس انگليسي بود وي حدود 120 سال قبل فرهنگ  را مجموعه پيچيده‌اي  از دين دانش اخلاق و قانون كسب شده معرفي كرد از ميان تعريف گرد آمد. آن مفاهيمي كه به فرهنگ نزديك‌ترند عبارتند از:
–    فرهنگ خصوصيات قومي گروهي است كه آنرا از گروه ديگر جدا مي‌كند.
–     فرهنگ تمام خصوصيات رفتاري و گفتاري نسلهاي پيشين است.
–     فرهنگ مجموعه  ميراثهاي ادبي و هنري جامعه است.
–      فرهنگ عبارت است از الگوهاي مشترك زندگي و رفتارهاي متقابلي كه افراد از جامعه  فرامي‌گيرند.
–      فرهنگ فرآيند پويايي راه و رسم عرف و عادات مشترك گروهي انسان است.
–      فرهنگ ماهيت اجتماعي فرهنگي يك قوم است.
–      فرهنگ آن  بخش از آداب زندگي است كه همه اعضاي يك گروه در آن  مشتركند و …
فرهنگ داراي دو بخش مادي و غير مادي (معنوي) است. كه بخش مادي  آن عبارت است از اشياي قابل درك مثل وسايل منزل و البسه و ابزار و غيره …
بخش معنوي  آن عبارت است از  ابزارت معنوي انسان مانند علوم قوانين  و اديان، افكار و آراي مربوط به ماديات.
فرهنگ از چهار عنصر تشكيل شده است:
1 – عنصر فرد
2 – عنصر خانواده
3 – عنصر اجتماع
4– عنصر جامعه
فرهنگ از قالبهاي  متفاوتي تشكيل شده است.
1 – قالب رفتاري،  2- قالب گفتاري،  3 – قالب كرداري،  4 – قالب هنري،  5 – قالب اقتصادي،  6 – قالب اجتماعي،  7 – قالب صنعتي

رابطه فرهنگ و طبيعت
مفهوم فرهنگ و طبيعت كه جداي از هم و گاهي مغاير هم تفسير مي‌شوند از نظر جغرافي‌دانان مردود تلقي مي‌شود. زيرا اين دو پديده نه تنها از هم جدا نيستند بلكه در رابطه با هم عمل مي‌كنند.
از نظر جغرافي‌دانان بشر بر اين باور بوده است فرهنگ سمبلي از ارزشهاي معنوي است و محيط در برابر تلاش انسان تغيير پذير است  و بايستي بر مشكلاتي كه طبيعت براي او ايجاد مي‌كند غلبه  يابد و به هر حال طبيعت و فرهنگ مكمل يكديگرند و هويت فرهنگي افراد تحت تاثير  محيط پيرامون آنها شكل مي‌گيرد. و خيلي اوقات آثار و دست ساخته‌هاي بشر موجب زيبا و دلپذير شدن محيط مي‌شود و از اين طريق  طبيعت تحت تاثير  فرهنگ قرار مي‌گيرد.
مجموعه عواملي كه مي‌تواند با توجه به عوامل زمان و مكان روش بهتر زيستن و در كنار هم زيستن را بگونه‌اي  مسالمت‌آميز و با آرامش خاطر و به دور از تبعيضها و برخوردها و تضادها مفهوم فرهنگ را توجيه   مي‌كند مطالعه انواع فرهنگها كه در طول  زمان پيدا مي‌شود مورد توجه و اهميت است. از اين رو در فرهنگ مفهوم زمان و تكامل با هم پيوند دارند و آنچه  در اين رابطه به نسلهاي  كنوني و در قيد حيات مي‌رسد ميراث فرهنگي  ناميده مي‌شود.
هويت
1 – تعريف لغوي هويت: هويت حقيقت شيي يا شخصي است كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد. در فرهنگ لغات هويت به معني شخصيت، ذات، هستي و وجود نيز آمده است. واژه هويت را در زبان فارسي گاهاً  هماني يا اين هماني نيز معني كرده‌اند. معادل اين كلمه در زبان انگليسي واژه   Identitiy است. و از بعد لغوي هويت در پاسخ به كيستي است يعني وقتي كه ما مي‌گوييم چه كسي هستيم در واقع به نوعي ناظر بر تعيين هويت است. از نظر لغوي براي اولين بار توسط اريكسون  مطرح شد و سپس بتدريج وارد روانشناسي اجتماعي  شد و در اين  حوزه مورد استفاده قرار گرفت و سپس وارد ادبيات سياسي – اجتماعي شد.
نتايج
– فرهنگ حد فاصل  طبيعت و جامعه انساني است و انسان بوسيله فرهنگ است كه از حيوان جدا مي‌شود.
– مفهوم فرهنگ معادل مفهوم  ارزشهاست.
•    فرهنگ چكيده جوهر زندگي و نشان دهنده رفتار انساني و فراز و نشيبهاي زندگي اجتماعي است.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ را حفظ مليت و بالا بردن سطح تفكر و آشنا ساختن مردم خود با آنچه در جهان مي‌گذرد مي‌دانند.
•    فرهنگ مجموعه‌اي از عقايد و اخلاقيات فردي، اجتماعي و ملي است.
•     در فرهنگ  دو زمينه وجود دارد يكي مادي و ديگري غير مادي.
•    عوامل  مادي فرهنگ، مجموعه عناصر قابل لمس و اندازه‌گيري ومقايسه باشند و عوامل  معنوي فرهنگ، جنبه كيفي داشته و قابل لمس و اندازه گيري نيستند.
•    تمدن نظمي اجتماعي است  كه بر اثر  تدابير انسان ايجاد مي‌شود تا نيازهاي  مادي و گرايشهاي  دروني خود را پاسخ گويد     و در پرتو آنست كه خلاقيت فرهنگي امكان پذير مي‌گردد.
•    فرهنگ به سوي ويژگي ميل ميكند و تمدن بسوي كليت.
•     تمدن بيرون‌‌ترين محيط فرهنگ است، آن چيزي است كه در فرهنگ آنرا از همه محيطي‌تر و كلي‌تر مي‌دانيم.
•    فرهنگ هسته داخلي و زير بنايي تمدن و ويژه‌ترين جنبه آن است.
•     تمدن جنبه مادي فرهنگ و فرهنگ جنبه معنوي تمدن است.
•     فرهنگ سازنده تمدن است و تمدن جلوه‌گاه فرهنگ
•      هويت حقيقت شي يا شخص است كه مشتمل  بر صفات جوهري  او باشد.
•     هويت برآيند صورت و ماهيت است.
•     در مفهوم  فردي، هويت عبارتست از كشاكش تصور “من” از “او” و در مفهوم  قومي و ملي عبارتست از  كشمكش  تصور “ما” از “ديگران”
•    هويت  تاريخي يا ايراني داراي سابقه تاريخي است و ريشه در نژاد و مذهب ايراني دارد.
•    ملت يك واحد اجتماعي است كه داراي سابقه تاريخي  واحد و قانون و حكومت واحد و آمال و آرمانهاي مشترك باشد.
•    مليت وجود احساس مشترك و يا “وجدان” و “شعور اجتماعي” در ميان گروههاي انساني است كه صرفنظر از رنگ و نژاد و آداب و سنن فردي در مسير حركت تاريخي خود منجر  به تشكيل ملتها مي گردد.
•    مليت شخصيت يك وجود جمعي است كه در طول تاريخ تكوين يافته و رشد پيدا كرده  و اكنون در رفتار، انديشه و آفرينش و زندگي و خلق و خوي چنان آشكار است كه آنرا از ديگر وجودهاي جمعي در جامعه بزرگ بشري مشخص و ممتاز مي‌سازد و بدان شناخته مي‌شود.
•     مليت و ملت پرستي هيچ سنخيت و وجه مشترك مفهومي و عملكردي  با هم ندارند.
•    مليت نه تنها هيچ تضادي با مذهب ندارد بلكه مذهب يكي از مهمترين زير ساختهاي مليت است.  فرهنگ ايراني براي تعريف مليت اصل انديشيدن را بجاي اصل زاييدن و روح را جانشين خون كرده است.
•    از ديدگاه جامعه شناسي و علوم اجتماعي عناصر مليت عبارتند از دين مشترك، زبان مشترك و آداب و رسوم مشترك.
•     مذهب به عنوان آميخته‌‌اي از عقيده و احساس خود زائيده فرهنگ است و با رسالت و حركتي كه در سير تاريخ دارد عامل ايجاد با تغيير تمدن مي‌گردد.
•     مليت و مذهب دو واقعيتي هستند كه  از يك سو چنان به هم آميخته‌اند كه امكان تفكيك ميان آنها  قابل  تصور نيست و از  روي ديگر اساساً  دو مقوله جدا از هم هستند.

فصل دوم:

مطالعات پایه منطقه

درباره تهران و منطقه22
الف) بررسي شهر تهران
مقدمه:
« تهران بزرگترين شهر ايران و يكي از كلان شهرهاي جهان، و در زمره بيست شهر دنيا محسوب مي گردد. حدود 9 ميليون نفر از جمعيت 65 نفري كشور، در شهر تهران و نقاط جمعيتي وابسته به آن سكونت دارند. از اين جمعيت،7/6 ميليون نفردر محدوده قانوني شهر و مابقي در ساير شهرها، شهرك ها و روستاهاي اطراف ساكن گرديده اند. در حالي كه، تا حدود 210 سال قبل، جمعيت اين شهر تنها 15 هزار نفر بوده ، كه نشان دهنده رشد و توسعه بسيار سريع شهر تهران مي باشد.
گذشته از تمركز بيش از حد جمعيت، وضعيت خاص جغرافيايي منطقه كه از سمت شرقي، شمال و غرب به رشته كوه البرز و از ناحيه جنوب به حاشيه كوير نمك محدود مي گردد، نيز مشكلاتي را در زمينه خود پالايشي آلودگي شهري و محيطي بوجود آورده است.
عمده ترين دلايل تمركز و رشد سريع جمعيت در تهران و منطقه اطراف آن، واقع شدن بخش قابل توجهي از صنايع، توليدات، امكان اشتغال، خدمات عمومي در سطح ملي و بالاخره خرمات آموزشي، بهداشتي و تفريحي در اين منطقه مي باشد.
دليل آنكه تاكنون جمعيت متناسب با رشد اقتصادي در شهر تهران سكونت نيافته اند، مسايل و مشكلات گران قيمت بودن هزينه سكونت در اين شهر به تناسب ساير شهرهاي كشور مي باشد.
و اما شهرداري تهران، قانونا به عنوان يك نهاد مديريت شهري، عهده دار ارايه خدمات و عمران شهر تهران مي باشد ولي در طول سالهاي گذشته فاقد امكانات و اختيارات لازم، جهت اداره مؤثر چند ميليوني تهران بوده است و از سوي ديگر، تداخل وظايف ساير نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي نيز، مانع انجام وظايف مربوط گرديده است.

1-    مختصات جغرافيايي
« شهر تهران در دامنه جنوبي ارتفاعات البرز و حاشيه شمالي كوير نمك، در منطقه شمالي فلات ايران در ارتفاع حدود 1400 متر بالاي سطح درياي آزاد از غرب شهر تهران در محاصره رشته كوه البرز واقع گرديده، و از جنوب به حاشيه هاي كوير نمك محدود مي گردد.
شكل فيزيكي اين منطقه و نفوذ بادهاي كويري از سمت جنوب غربي به اين محدوده، وضعيت جوي خاصي را بوجود آورده و منطقه بسياري از روزهاي سال، با هواي ساكن و ريزش غبار كويري مواجه مي باشد.
دماي هواي تهران، حراكثر 40 درجه سانتي گراد و حداقل 5- درجه سانتيگراد ثبت گرديده و ميزان متوسط بارندگي اين منطقه، معادل 219 ميلي متر در سال مي باشد و رطوبت هوا در فصول مختلف بين 34 تا 54 درصد متغير مي باشد.
محدوديتهاي توسعه شهري تهران، از شرق، شمال و شمال غربي ارتفاعات البرز و از جنوب آب و هواي نامناسب كويري است. تنها امكان توسعه شهر، به سمت غرب و دردامنه ارتفاعات البرز مي باشد و اين وضعيت، موجب توسعه خطي شهر در آينده خواهد گرديد.
شهر تهران بر روي گسل اصلي زلزله واقع گرديده و در گذشته، زلزله اي شديد در محل فعلي شهر تهران اتفاق افتاده است. به دليل واقع شدن در دامنه كوههاي البرز، مسيلهاي متعددي سرتاسر شهر تهران، از شمال به جنوب را طي مي كند. با توجه به تعرض به حريم اين مسيل ها، سابقه وقوع سيل در شهر تهران وجود دارد، كه موجب خسارت جاني و مالي نيز گرديده است.

2-    سابقه تاريخي شهر تهران
نام تهران، براي نخستين بار در يكي از نوشته هاي « تئودوريس» يوناني در حدود اواخر سده دوم پيش از ميلاد، بعنوان يكي از توابع ري ذكر گرديده است. شهر تهران تا حدود 130 سال قبل، بعنوان منطقه مسكوني كوچكي، در حرمه شهر ري كه داراي سابقه طولاني شهرنشيني مي باشد. محسوب مي گرديده و حتي در زمان انتخاب شده به عنوان پايتخت در سال 1166 ه.ش تنها در حدود 15 هزار نفر جمعيت داشته است و وسعت آن تا سال 1335 از يكصد كيلومتر مربع تجاوز نمي كرد.
بدين لحاظ، اين شهر با توجه با سابقه تاريخي برخي از شهرهاي كشور كه به بيش از 30 قرن مي رسد، شهري جديدالتاسيس به شمار مي رود. از اين نظر با پايتخت هاي اكثر كشورهاي جهان كه عموما در قديمي ترين شهرهاي كشور مربوطه استقرار ياقته اند، متفاوت مي باشد.
طي مدتي كوتاه، شهر تهران به سرعت رشد و توسعه يافته و در حال حاضر از نظر وسعت و جمعيت، از بسياري پايتخت هاي با سابقه ديگر جهان سبقت گرفته است. هسته اوليه شهر تهران را منطقه بازار تشكيل مي دهد كه در ابتدا مركز داد و ستد مردم بوده و به غير از مجموعه هاي سلطنتي و اداري – سياسي كه عموما در شمال بازار استقرار يافته اند، از بافت عملكردي متناسب با نيازها و عملكردهاي زمان خود برخوردار بوده است. با شروع رشد و توسعه سريع شهر، مناطق مسكوني در تمامي جهات اطراف پراكنده شده و ابتدا در دو جهت اصلي؛ يكي به سمت شهر ري و ديگري به سمت شميرانات و سپس در جهات شرق و غرب گسترده گرديده است.
3-    بررسي هاي جمعيتي
جمعيت شهر تهران در سال 1166 ه.ش يعني زمان انتخاب اين شهر بعنوان پايتخت كمتر از 15 هزار نفر بوده است. و تا سال 1316 به حدود 500 هزار نفر رسيده است، كه نرخ رشد سالانه جمعيت در اين فاصله برابر با 4/2 درصد محاسبه مي گردد. در اولين سرشماري كشور در سال 1355 حدود 1512083 نفر در تهران ساكن بوده اند كه اين رقم حدود 25 درصد از جمعيت شهري و 8 درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد. و نرخ متوسط جمعيت در فاصله اين سالها 6 درصد بوده است.
بنابر سرشماري سال 1370 جمعيت شهر تهران برابر با 6475527 نفر اعلام شده است و بدين ترتيب نرخ رشد جمعيت بين سالهاي 1365 تا 1370 برابر با 2/1 درصد بوده است.
در اين سال 20 درصد جمعيت شهري و 6/11 درصد جمعيت كل كشور در شهر اقامت داشته اند.
در بين مناطق بيست و چندگانه شهر تهران، 10 منطقه قديمي و مركزي و جنوبي شهر در بين سالهاي 1359 تا 1370 به علت توسعه بافت اداري، تجاري و خدمات جنبي آن، بخشي از جمعيت خود را از دست داده اند، ولي مناطق حاشيه اي شهر رشد قابل توجهي داشته اند.

4-    بررسي وضعيت اقتصادي
علاوه بر تمركز امكانات سياسي و اداري، بخش عمده اي از توليد و خدمات در شهر تهران را مي توان از علل عمده رشد جمعيت و مهاجرت به تهران داشت. در سال 1345 بنابر مطالعات طرح جامع تهران حدود3/1 توليد ناخالص ملي در تهران ايجاد شده است و در سال 1371 حدود 6 درصد از ارزش بخش معدن و 34 درصد ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي و نيز 33 درصد ارزش افزوده خدمات غير صنعتي در استان تهران متمركز بوده است.
تهران بعنوان بزرگترين مركز توزيع محصولات و توليدات داخلي و خارجي كشور، سهم عمده اي را در اقتصاد كشور دارد و با توجه به اين شاخص ها هنوز مي تواند جاذب جمعيت جوياي كار ساير نقاط كشور باشد. از سوي ديگر شاخص بهاي خرده فروشي كالا، در استان تهران به مراتب بيش از متوسط شهر بوده و بالا بودن هزينه زندگي در تهران به عنوان مانع رشد و توسعه سريعتر جمعيت، در اين منطقه محسوب مي شود.
در سال 1370 حدود 4/3 جمعيت شاغل شهر تهران در سه گروه عمده فعاليت، شامل 7/35 درصد، در گروه خدمات عمومي و اجتماعي،2/22 درصد در گروه صنعتي و 6/15 درصد در گروه فروش، شامل عمده فروشي، رستوران و قبيل داري فعاليت داشته اند. حمل و نقل، ساختمان و خدمات مسكن به ترتيب،8،6/6 و 2/4 درصد جمعيت شاغل شهر را جاذب نموذه اند و ساير گروهها كمتر از 8 درصد را جذب كرده اند……

 • فهرست مطالب:

  عنوان                                                                 صفحه
  فصل اول- درباره فرهنگ و هويت
  مقدمه    2
  ويژگيهاي طرح    4
  فرهنگ و هويت    5
  فرهنگ و طبيعت    6
  نتايج    7
  فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22
  مقدمه    10
  مختصات جغرافيايي    10
  سابقه تاريخي شهر تهران    11
  بررسي هاي جمعيتي    12
  بررسي وضعيت اقتصادي    12
  شبكه و تاسيسات حمل و نقل و دسترسي هاي شهري    13
  بررسي آلودگي هاي زيست محيطي    14
  بررسي وضعيت فرهنگي تهران    14
  بررسي منطقه 22 در تهران    16
  موقعيت قرار گيري منطقه    16
  وضعيت شبكه هاي دسترسي    16
  موقعيت جغرافيايي     17
  شيب و توپوگرافي    18
  وضعيت زلزله    19
  پوشش گياهي    20
  بررسي هاي اجتماعي    21
  بررسي كاربردي    23
  فصل سوم- سايت، تحليل سايت و روند طراحي
  پانوراماي سايت    25
  نقشه هاي مختلف تهران و منطقه 22    26
  روند طراحي    29
  تحليل سيركرلاسيون سايت    30
  فصل چهارم- بررسي شرايط اقليمي
  شرايط اقليمي تهران    33
  نمودارهاي اقليمي    34
  تابش آفتاب    39
  دما    40
  رطوبت    41
  باد    42
  بارندگي    43
  عوامل فرعي    43
  معماري و اقليم    43
  گياهان و معماري    45
  نتيجه    46
  فصل پنجم- فضايابي، استانداردها و بررسي رابطه عملكردها
  فضاهاي موجود در سايت    50
  آمفي تئاتر و سالن نمايش    50
  مهمانسرا    52
  فضاهاي آموزشي    56
  رستورانها    58
  مجموعه ورزشي    60
  كتابخانه    61
  موزه    63
  باغ ايراني    67
  پاركينك    73
  فصل ششم- مباني نظري طرح
  مقدمه    86
  مباني نظري معماري در عرصه صور مثالي    88
  فضا در معماري ايراني    90
  ملاكهاي قضاوت در مورد يك اثر معماري    92
  روند طراحي    93
  نور    97
  صدا    100
  مرور اهداف و سنجش آنها    103
  زيبايي و هنر    104
  حقوق بازديد كنندگان و آزادي حركت در فضا    107
  خوانايي و معنادار بدون فضا    110
  انسجام معمارانه    112
  هويت ملي مجموعه    113
  وقار مدني    114
  سنخيت عملكرد با مناسبتهاي بصري    114
  رعايت سلسله مراتب    115
  ارائه يك نمونه    116

  فصل هفتم- تاسيسات
  منابع و ماخذ    124

125 صفحه

فرمت ورد

همراه با تصاویر

 

معبد چغازنبیل

مقدمه

كشف چغازنبيل، شهر كهن دوراونتاش DurUntashنوعي اداي دين از طرف «دست‌اندركاران نفتي» به «باستان‌شناسي» بود. در سال 1890 ميلادي (1269 شمسي) ژاك دو مورگان ـ Jaacque de Morganكه تحصيلات زمين‌شناسي داشت، در يك ماموريت علمي در ايران موفق به كشف نفت شد. حاصل اين كشف، تشكيل شركتي قدرتمند براي بهره‌برداري از نفت ايران بود. تقيريباً نيم قرن بعد، يكي از زمين‌شناسان اين شركت، آجر كتيبه‌داري را كه از چغازنبيل يافته بود، براي سرپرست هيات باستان‌شناسي مستقر در شوس برد و به اين ترتيب اين دين ادا شد. خواندن اين كتيبه امكان شناخت شهري را فراهم مي‌كرد كه توسط اونتاش ـ گال ـ UntashGal، پادشاه ايلام ساخته شده بود. او در اواسط قرن سيزدهم قبل از ميلاد، پادشاهي مي‌كرد و پايتخت او شهر شوش بود.

با عمليات بررسي و شناسايي كه در بين سال‌هاي 39-1936 ميلادي (18-1315 شمسي) توسط ر.دومنكم در اين محوطه انجام شده است، آشنا هستيم، ولي اقامت‌هاي كوتاه مدت او در محل و ابزار و وسايلي كه بكار گرفته بود، هيچكدام تناسبي با اهميت و گستردگي چنين كاري را نداشت، زيرا كه وسعت آن نزديك به صد هكتار است و برج مقدس آن هنوز هم 25 متر ارتفاع خود را حفظ كرده است. از سرگيري كاووش در اين محوطه، مستلزم امكاناتي بيشتر و مجهزتر از امكاناتي بود كه هيات مستر در شوش در اختيار داشت. از سال 1897 ميلادي (1276 شمسي)، هيات باستانشناسي شوش، تنها تشكيلات علميي بود كه فعاليت‌هاي آن امكان شناخت و مطالعه يكي از تمدن‌هاي دنياي قديم، يعني تمدن ايلامي از جمله زبان، ادبيات، هنر و معماري آن را فراهم مي‌كرد. اگر ايلام‌شناسان امروز، از باكو تا شيكاگو، امكان مطالعه متون ايلامي را يافته‌اند،‌ همه اين متون به استثناي چند متن و كتيبه كه تاريخ آنها به عصر هخامنشي مربوط مي‌شود، از دل ويرانه‌هاي شوش بيرون آمده‌اند. اگر امروزه محققين و پژوهشگران توان سخن‌گويي از هنر ايلامي را دارند، همه اين‌ها در پرتو تفحصاتي است كه در شوش انجام شده است.

مي‌دانيم كه شوش پس از ايفاي نقش پايتختي ايلام، به پايتخت امپراتوري هخامنشي تبديل مي‌شود و همين شهر در زمان استيلاي سلوكي‌ها، به صورت يك منطقه آزاد درمي‌آيد و برتري خود را بر پارتي‌ها حفظ مي‌كند و اگر هم در زمان ساسانيان زوالي زودگذر را تحمل مي‌نمايد، در زمان فتح اعراب به شاهراه بزرگ تجاري شرق دور گره مي‌خورد و به اين ترتيب نيرو و اعتبار نويني در آن دميده مي‌شود. معذالك پس از چندي، يعني از قرن يازدهم ميلادي به بعدي، زوال تدريجي شوش رخ مي‌نمايد و در قرن سيزدهم ميلادي، آخرين شوش‌نشينان با ترك اين محل، آن را به حال خود رها مي‌كنند.

اين موجوديت طولاني و تقريباً پنج هزار ساله شوش، دليل بارزي براي توجيه انباشت عظيم اتلال و تپه‌هاي مصنوعي در اين محوطه است و باز هم همين موضوع بيانگر اين حقيقت است كه انجام كاوش‌هاي باستان‌شناسي روي اين تپه‌هاي مصنوعي بايد پيش از اين كه به متاخرترين لايه ايلامي برسد، از لابه‌لاي پشت سر همي بگذرد كه به ارتفاع 10 متر روي هم قرار گرفته‌اند.

بنابراين متوجه مي‌شويم كه چرا از سال‌ 1946 (1326ش) كارگاه استراتژيكي كه در روي «شهر شاهي» به روي محققين باز شد، نزديك به يك هكتار را تحت پوشش داشت و محوطه نيز شناسايي و تعيين هويت شده است، هنوز هم علت عمليات در 13 لايه پشت سرهم ادامه دارد و به زمين بكر نرسيده‌ايم.

بنابراين، از سرگيري حفاري‌هاي چغازنبيل كه به قصد غني‌كردن وسعت منابع شناخت ما از تمدن ايلامي صورت مي‌گيرد، امتيازات غيرقابل انكاري را در اختيار گذاشته و خواهد گذاشت. بديهي است كه حاصل كاوش‌ها و بررسي‌هاي بلندمدت در شوش، مجموعه مهمي از اشياء هنري و كتيبه‌هاي ايلامي است كه در اختيار علم قرار مي‌گيرند. معذالك با كشف بناهاي باشكوه و عظيم در اين ناحيه، به نظر مي‌رسد كه نظريه مربوط به اين كه بسياري از اشيا كشف شده در اين ناحيه، مثل قانون حمورابي و لوح سنگي و كتيبه‌دار نارام ـ سين ـ Naram – Sin و غيره، متعلق به تمدن بين‌النهرين بوده است و شاهان فاتح ايلامي آنها را به عنوان غنايم جنگي با خود برده‌اند، كم و بيش تضعيف مي‌‌شود و رنگ مي‌بازد.

دور ـ اونتاش، كه يك شهرك مذهبي است، در دوره شكوفائي و توليد دوباره ايلامي ساخته مي‌شود و قبل از پايان يافتن سلسله خاندان پادشاهي، تحت ضربات دشمن رنگ مي‌بازد. لذا تمام آنچه كه اين شهرك در خود دارد و در خور اهداء به علم است، منحصراً از ذوق و قريحه ايلامي نشات گرفته است. در سال 1950 (1329 ش) به موازات كاوش‌هاي انجام شده در شوش، نه فصل حفاري پي در پي در اين محوطه انجام گرفت و تمام كوشش عمده در اين دوره، روي دور ـ اونتاش متمركز بود.

در هر يك از موارد مربوط به كاوش‌هاي محوطه شوش و كاوش‌هاي محوطه چغازنبيل از دو روش كاملاً متمايز و متفاوت استفاده شده است. اگر كاوش شوش مستلزم يك روش نفوذي و مستقيم بود، در محوطه مربوط به محوطه چغازنبيل كه چنين مساحت گسترده‌اي را دربر مي‌گرفت، عكس اين روش صورت گرفت. مطبخ، بر خلاف‌ آنچه تصور مي‌شد، بر مبناي يك نقشه افقي و با گذاشتن سطوح بر روي يكديگر ساخته نشده است، بلكه اين برج بر اساس يك نقشه عمودي بنا گرديده است. يعني اينكه هر كدام از طبقات آن مستقلاً از روي خاكريز بكر شروع شده و بالا آمده‌اند. در واقع همه اين طبقات يكي پس از ديگري در درون يكديگر قرار گرفته‌اند و مجموعه آن مانند يك دوربين غول‌پيكر بالا آمده است.

هدف و مفهوم و كاربري اين بناهاي مذهبي با پاره‌اي تغييرات و اختلافات جزئي، بايد يكي باشد. روش ساخت آنها نيز كم و بيش مشابه است. تا چه اندازه معبد سفلي، قسمت مكمل زيگورات را مي‌ساخت يا اينكه در چند متر دورتر از آن ساخته شده بود، اين امر فقط اختلافاتي را تشكيل مي‌دهند كه همانند رديف اتاق‌هاي هستند كه بايد مصارفي از نوع انبار داشته باشند. در چغازنبيل، اين اتاق‌ها در ضخامت جزر اولين طبقه جاي گرفته‌اند، در حالي كه در برج‌هاي بابلي سلسله‌اي را تشكيل مي‌دهند كه در ديوارهاي حصار صحن‌هاي مقدس جاسازي شده‌اند.

زيگوارت چغازنبيل، در حال كشف حجاب از دنيايي است كه در دامنه‌هاي اين زيگوارت مخفي بوده و هرگز به ذهن كسي خطور نكرده بود. موضوع كلي، همين پرده‌برداري از چنين دنيايي است……

 

 

 • مقدمه    1
 • بخش اول    5
 • نگرشي تاريخي    5
 • بخش دوم    12
 • زيگورات    12
 • اتاق‌هاي پلكان‌دار    16
 • ديوارهاي ساخته شده با آجرهاي شكسته    24
 • اتاق‌هاي مسدود شده جبهه شمال شرقي    25
 • معبد اينشوشيناك، جبهه شرقي معبد A    28
 • گيگونو ـ Gigunu    31
 • فراز زيگورات    39
 • حجم‌هاي طبقات    40
 • معبد اعلي    42
 • اشياء يافته شده در شيب‌هاي زيگورات    44
 • حفر دهليز در زيگورات    45
 • نتايج حاصل از برخي پژوهش‌ها:    51
 • فصل سوم    54
 • زيگورات    54
 • دره‌ها و پله‌كانها    54
 • دروازه جنوب شرقي    55
 • دروازه شمال شرقي    57
 • حيوانات نگهبان دروازه زيگورات    59
 • دروازه شمال غربي    61
 • دروازه جنوب غربي    65
 • اتاق رواقي شكل    66
 • پلكان بزرگ    67
 • تاق هلالي    67
 • پلكان بزرگ    68
 • صعود از طبقه دوم    71
 • طرح بازسازي زيگورات    73
 • بخش چهارم    78
 • صحن‌ها، ديوارها و دروازه‌هاي آنها    78
 • صحن‌‌ها    78
 • صحن شمال شرقي    79
 • صحن شمال غربي    84
 • صحن جنوب غربي    88

 

کد :3534 فرمت :ورد+تصاویر صفحه :95

 

,

مراحل طراحی و ساخت ساختمان

برای شروع و اقدام کارساختمان
1- به شهرداری محل مراجعه می‌شود با سند زمین و یا خانه کلنگی که قرار است تخریب شود و خانه جدید ساخته شود که در سند طول و عرض شمال و جنوب ساختمان مشخص می‌باشد. شهرداری محل نسبت به طول و عرض زمین و منطقه و ساختمان مقدار بناء که حق صاحب ملک می‌باشد مثلاً صد متر بناء داده می‌شود، و اضافه بناء آن نسبت به مقدار زمین و نسبت به طول و عرض زمین و منطقه زمین در طبقات داده می‌شود که به آن تراکم گرفته می‌شود.
و به ازاء هر متر مربع نسبت به محل زمین که قیمت مخصوص خود را دارد از صاحب ملک گرفته می‌شود، و بعداً اجازه جهت اقدام و تهیه نقشه داده می‌شود و طبق قانون هر منطقه که کد و ارتفاع ساختمان نسبت به جاده و یا کوچه همان محل داده می‌شود روی نقشه به منظور پیاده نمودن قسمتهای مختلف پروژه و تعیین حدود قانونی کار و مرز عملیات قرارداد براساس نقشه‌ها اجرایی مقدار کافی نقاط نشانه و مبدأ از طرف کار فرما و دستگاه نظارت مطابق صورتجلسه به پیمانکار تحویل داده می‌شود.
مسئولیت حفظ و حراست این نقاط تا تحویل موقت بر عهده پیمانکار است.
2- پیاده کردن نقشه
پس از بازدید محل و ریشه کنی اولین قدم در ساختن یک ساختمان پیاده کردن نقشه می‌باشد.منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه‌ی ساختمان از روی کاغذ برروی زمین بابعاد اصلی (یک به یک). بطوریکه محل دقیــق پی‌ها و ستــــون‌ها و دیوار‌هــــا و
زیرزمین‌ها و عرض پی‌‌ها روی زمین به خوبی مشخص باشد.
همزمان با ریشه کنی و بازدید محل باید قسمتهای مختلف نقشه‌ی ساختمان مخصوصاً نقشه‌ی پی کنی کاملاً مورد مطالعه قرار گرفته بطوری که در هیچ قسمت نقطه ابهامی باقی نماند. بعداً اقدام به پیاده کردن نقشه بشود. باید سعی شود حتماً در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه‌ی پی کنی استفاده گردد.
برای پیاده کردن نقشه ساختمان‌های مهم معمولاً از دوربین‌های نقشه‌برداری استفاده می‌شود ولی برای پیاده کردن نقشه‌ی ساختمان‌های معمولی و کوچک از متر و ریسمانی بنایی که به آن ریسمان کار هم می‌گویند استفاده می‌گردد برای پیاده کردن نقشه با متر و ریسمان کار ابتدا باید محل کلی ساختمان را روی زمین مشخص نموده و بعد با کشیدن ریسمان در یکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ یکی از خطوط اصلی ساختمان تعیین شود.
و بعد خط دیگر ساختمان را که معمولاً عمود بر خط اول می‌باشد با استفاده از خاصیت قضیه فیثاغورث (در مثلث‌های قائم الزاویه مجذور وتر مساوی است با مجموع مجذورات دو ضلع دیگر) رسم می‌کنیم. معمولاً در اصطلاح بنائی استفاده از این روش را 3 و4 و5 می‌گویند. زیرا در این طریق معمولاً اضلاح مثلاث 3 متر و 4 متر و وتر مثلث 5 متر است. و برای مکانهای کوچکتر یا بزرگتر می‌توان از مضربهای این اعداد استفاده نمود. مانند 30 و 40 و 50 سانتیمتر و یا 6 متر و 8 متر و 10 متر.
به هر حال امتداد خط AY که عمود بر امتداد خط AX می‌باشد به دست می‌آید. آنگاه
سایر خطوط را موازی با دو خط فوق الذکر رسم می‌نمایند. ممکن است به علت قناس بودن زمین دو خط کناری نقشه بر هم عمود نباشند در این صورت یکی از خطوط میانی نقشه را که حتماً بر خط اول عمود است انتخاب و رسم کرده و آنگاه سایر خطوط ناگونیا را بوسیله پیدا کردن سرو ته خط و یا بوسیله نقطه یا بی‌گچ ریزی می‌کنیم ممکن است برای عمود کردن خطوط از گونیای بنائی استفاده نمود. در این صورت دقت کار کمتر است. در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاها بهتر است اندازه‌ها را همیشه از یک نقطه‌ی اصلی که آنرا مبدأ می‌نامیم حساب نموده و روی زمین منتقل نمائیم.
برای مثال اگر بخواهیم از نقطه A دو اندازه 3 متر و 4 متر را روی امتداد AX تعیین کنیم بهتر است ابتدا از نقطه A طول 3 متر را جدا نموده تا نقطه B بدست آید. آنگاه دوباره از نقطه A طول 7 متر را (مجموع دو اندازه) جدانمائیم تا نقطه C بدست آید.
برای سایر اندازه‌ها نیز همیشه باید از نقطه‌ی A اندازه بگیریم. بعد از اتمام کار پیاده کردن نقشه و قبل از اقدام به گودبرداری با پی کنی باید حتماً مجدداً اندازه‌های نقشه پیاده شده را کنترل نمائیم تا حتی المقدور از وقوع اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. برای اینکه مطمئن شویم زوایای بدست آمده‌ی اطاقها و یا چهار ضلعی‌های حاصل از ستون‌ها قائمه می‌باشد باید دو قطر بر چهار ضلعی را اندازه بگیریم.
چنانچه مساوی بودند آن چهار ضلعی گونیا می‌باشد. به این کار اصطلاحاً چپ و راست می‌گویند. البته چنانچه در این مرحله چهار ضلعی‌ها در حدود 3 الی 4 سانتیمتر ناگونیا باشد اشکالی ندارد زیرا با توجه به اینکه پی‌ها، همیشه قدری پهن‌تر از سازه روی آن می‌باشند. بنابراین در موقع ساختن سازه اصلی می‌توان ناگونیائها را برطرف نمود. بطور کلی باید همیشه توجه داشت که پیاده کردن نقشه یکی از حساس ترین و مهم‌ترین قسمت اجراء یک طرح بوده و کوچکترین اشتباه در آن موجب خسارت‌های فراوان می‌شود.
رُپر:
با توجه به اینکه هرنقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می‌باشد که باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل کنترل باشد. برای جلوگیری از اشتباه قطعه بتنی با ابعاد دلخوان (مثلاً 40×40 با ارتفاع 20 سانتیمتر) در نقطه‌ای دورتر از محل ساختمان می‌رسازند به طوری که در موقع گود برداری و یا پی کنی به آن آسیب نرسد و در طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات را با آن می‌سنجند.

گودبرداری:
بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری می‌نمایند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می‌شود که در طبقات پایین‌تر از کف طبیعی زمین ساخته می‌شود، مانند موتورخانه‌ها و انبارها، پارکینگ‌ها و غیره.
در موقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشد از وسائل معمولی ماننـــد
بیل و کلنگ و فرقون استفاده می‌گردد. برای این کار تا عمق معینی که عمل پرتاب خاک با بیل به بالا امکان پذیر است (مثلاً 2 متر) عمل گودبرداری را ادامه می‌دهند و بعداز آن پله‌ای ایجاد نموده و خاک حاصله از عمق پایین‌تر از پله را روی پله ایجاد شده ریخته و از روی پله دوباره به خارج منتقل می‌نمایند.
برای گودبرداری‌های بزرگتر استفاده از بیل و کلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی مانند لودر و غیره استفاده شود. در اینگونه موارد برای خارج کردن خاک ازمحل گودبرداری و حمل آن به خارج کارگاه معمولاً از سطح شیبدار استفاده می‌گردد. بدین طریق که در ضمن گودبرداری سطح شیبداری و در کنار گودبرداری عبور کامیون و غیره ایجاد می‌گردد که بعد از اتمام کار، این قسمت وسیله کارگر برداشته می‌شود.

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می‌دهیم؟
ظاهراً حداکثر عمق مورد نیاز گودبرداری تا روی پی می‌باشد، بعلاوه چند سانتیمتر بیشتر برای فرش کف و عبور لوله‌ها درحدود 20 سانتیمتر که 6 سانتیمتر برای فرش کف و 14 سانتیمتر برای عبور لوله می‌باشد. باید توجه نمود چنانچه در ضمن لوله کشی دو لوله از روی هم عبور کند باید این مقدار در حدود 40 تا 45 سانتیمتر باشد که در این صورت تا زیر سطح پی‌ها ادامه بدهیم.
زیرا در این صورت اولاً برای قالب بندی پی‌ها آزادی عمل بیشتری داریم. در نتیجه
پی‌ها تمیزتر و درست‌تر خواهد بود و در ثانی می‌توانیم خاک حاصل از چاه کنی و همچنین نخاله‌های ساختمان را در فضای ایجاد شده بین پی‌ها بریزیم که این مطلب از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد، زیرا معمولاً در موقع گودبرداری کار با ماشین صورت می‌گیرد در صورتیکه برای خارج نمودن نخاله‌ها و خاک حاصل از چاه فاضل آب از محیط کارگاه می‌باید از وسایل دستی استفاده نمائیم که این امر مستلزم هزینه بیشتری نسبت به کار با ماشین می‌باشد.
البته در مورد پی‌های نواری این کار عملی نیست زیرا معمولاً پی‌سازی در پی‌های نواری برای
اصولاً قبل از اجرای عملیات خاکی محل اجرای پروژه آماده می‌گردد، این عملیات شامل:
1- تخریب ساختمان‌های موجود- آماده نمودن کارگاه
2- تسطیح محوطه (گودبرداری و زهکشی)
3- نقاط نشانه و مبدأ
4- پر نمودن چاه‌ها، قنوات و قطع اشجار
5- تاسیسات تجهیز کارگاه
1- عملیات خاکی (آماده نمودن کارگاه، تخریب ساختمان‌های موجود)
ساختمان‌های موجودو قدیمی که در محدوده‌ی عملیاتی پروژه و درمحل اجرا و استقرار بناهای جدید بوده، به منظور انجام و شروع کار، تخریب‌شان ضروری است. این مهم با نظر کارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت اندازه‌گیری، صورت مجلس و تخریب خواهند شد. این موارد در مشخصات فنی خصوصی ذکر می‌گردد.
قبل از شروع تخریب ساختمان‌ها، مسائل ایمنی و اصول فنی در مورد قطع و کنترل انشعابات خطوط آب، برق، تلفن و… با هماهنگی سازمان‌های مسئول مراعات می‌گردد.
در صورت لزوم مصالح حاصل از تخریب، مطابق نظر دستگاه نظارت و دسته بندی و در محل‌های مورد نظر دپو می‌شوند.
به طور کلی، تخریب و حذف ساختمان‌های موجود در محل اجرای پروژه با نظر و تصویب قبلی صورت می‌پذیرد.
ساختمان‌های مربوط به آثار باستانی، از موارد متمایز این مهم است و هیچ گونه دخل و تصرف در آنها مجاز نبوده و با کسب مجوز و زیر نظر مقامات رسمی (سازمان میراث فرهنگی) این مهم صورت می‌پذیرد.
ساختمان‌های آجری با شفته آهک می‌باشد که بدون قالب‌بندی بوده و شفته در محل پی‌های حفر شده ریخته می‌شود در این صورت ناچار هستیم در ساختمان‌هائی که با پی نواری ساخته می‌شود اگر به گودبرداری نیاز داشتیم گودبرداری را تا روی پی ادامه دهیم.
شیب دیواره‌های محل گود برداری (اندازه زاویه X)
برای جلوگیری از ریزش دیوارهای محل گودبرداری به داخل گود، معمولاً دیواره اطراف باید دارای شیب ملایم مانند شکل زیر باشد که با خط عمود زاویه آن باندازه X می‌سازد اندازه این زاویه بستگی به نوع خاک محل گودبرداری دارد. هر قدر خاک محل سست تر و ریزشی‌تر باشد اندازه زاویه X بزرگتر خواهد شد و 2 طرف زمین که ساختمان قدیمی می‌باشند توسط مهارهای چوبی به طور ردیفی و موازی، هر چندمتر فاصله از هم یک مهار به 2 طرف ساختمان توسط گچ زده می‌شود جهت جلوگیـــــری از
تخریب در چند ردیف و فاصله‌های 2 متر، 2 متر از همدیگر و در ارتفاع‌های 3 متر، 3 متر
جای بیس پلیت‌ها و نشیمن‌گاه‌های ستون‌ها طبق نقشه پیاده ومشخص می‌شود………….

 

کد :3535 فرمت :ورد صفحه :200

 

ارمغان های ایران به جهان معماری

ارمغانهای ایران به جهان معماری
گنبد
در سرزمینهای دیگر ( مثلا روم ) شکل نیمکره را برای گنبد بر می گزیدند و چون میانتار رانش بر منحنی آن منطیق نمی شد ناچار بودند که کناله های آن را هرچه سطبر تر کنند تا در برابر رانش سدی باشد . در صورتی که معماران ایرانی نیم دایره ( و اصولا مکان هندسی ) را برای پوشش مناسب نمی دانستند و شکلهایی نظیز تخم مرغی و هلوچینی و بیز را انتخاب می کردند که خود به خود میانتار رانش ببود و این حسن انتخاب ( که بر اصول دقیق ریاضی نهاده بود ) باعث می شد که بتوانند طبره یا ضخامت گنبد را در خاستگاه و پاکار تنها به اندازه یک شانزدهم دهانه بگیرند ( که البته هرچه بالاتر می رفتع نازکتر می شد تا به کلاله می رسید ) .
گنبد های ایرانی بی هیچ چوب بست و قالب ساخته می شده بدین ترتیب که در مرکز محوطه زیر گنبد تیر راست و بلندی را کار می گذاشتند که ارتفاع آن تا نزدیک تیزه گنبد می رسید و پیرامون ان را با چوبهای دیگری مانند پره های چرخ به چنبره گنبد می بستند که تکان نخورد آنگاه در هر دو کانون بیضی ( نیم بیضی ) که باید گنبد زیرین بر آن منطبق باشد دو گلمیخ حلقه دار می کوبیدند و دو سر زنجیری را به حلقه ها متصل می کردند . طول زنجیر به اندازه ای بود کهاگر آن را نصف می کردند به پاکار یا کیز گنبد می رسید بدین ترتیب بنایی که بر پشت گنبد رگها را می چید هر لحظه می توانست با کشیدن زنجیر درستی کار خود را آزمایش کند . دستگاه تیر و زنجیر را روی هم “شاهنگ و هنجار” می گفتند ( یکی از این شاهنگ و هنجارها در گنبدی نیمه کاره در اصفهان یافت شده و برای مطالعه در جای خود نگهداری می شود ). سازنده گنبد با استفاده از این دستگاه و پیمون ها ( مدول و ضابطه ) گنبد زیرین را مانند تاپو می ساخت و بی آنکه نیازی به چوب بست داشته باشد رگهای آن را چرخی روی هم استوار می کرد ( و چون می دانست که در هر نقطه طبره یا ضخامت گنبد چه اندازه است ) در شکرگاه ( زاویه 5/22 درجه ) یک آجر و در میان یک آجر دیگر و در آوارگاه ( 5/ 47درجه) باز هم یک آجر از ضخامت آن می کاست تا به کلاله می رسید و چون در نوک گنبد رگ چین چرخی میسر نبود و آجرها خرد و کوچک می شد ستونکی در قله گنبد می ساخت ( مانند طوقه چاه ) که بتواند گنبد زیرین و همچنین توق یا ماهرخ را به آن متصل کند . گنبد های ایرانی دو پوش است و پوشش زیرین همیشه به شکل نصف تخم مرغ و در گنبد پر دهانه به شکل تاپو های بزرگی است که به ان چیله یا چیلو می گویند . گنبد شکلهای مختلف و متنوعی دارد مانند رک ( مخروطی و هرمی ) ، خاگی  ( تخم مرغی ) ، نار ( پیازی ) و شبدری ، گنبد زیرین بسته به اندازه دهانه با خیزهای مختلف زده می شود ولی همیشه شکل آن تخم مرغی است . قطر گنبد را دهانه و ارتفاع آن را افراز و نسبت افراز ، به دهانه را “خیز” می گوند .
گنبد های قبل از اسلام بیشتر با خیز دو گره در گز ( هر گز مساوی 066/1 متر و شانزده گره است ) و حتی پیش از آن زده می شد . ولی پس از اسلام معماران ایرانی کوشیده اند تا آنجا که ممکن است افراز گنبد کمتر باشد و اغلب گنبد ها پس از اسلام با خیز یک گره در گز زده شده مگر اینکه از شانزده گز بیشتر دهانه داشته باشد که ناچار بوده اند مانند گنبد های پیش از اسلام خیز آن را دو گره و سه گره در گز بگیرند ( مانند گنبد سلطانیه ) . دو پوش گنبد گاهی پیوسته و گاه گسسته است . گنبد های پیش از اسلام و همچنین گنبد هایی مانند گنبد سلطانیه و شیخ لطف الله و گنبد خاگی جامع اصفهان دو پوش پیوسته است .
چنانکه گاهی دو پوسته بی هیچ واسطه ای به هم متصل می شده و گاهی هم فقط صندوقه یا کندو و شیاره ای میان آنها فاصله بوده است . ولی در گنبد های گسسته گاهی دو پوسته در کلاله از هم فاصله می گیرند ( مانند گنبد جامع یزد و جامع گلپایگان و اغلب گنبد های قرن هفتم به بعد ) و گاه بر روی گریو یا گردنی استوانه مانند پوسته بیرونی با فاصله چشم گیری از گنبد زیرین استوار می شود ( مانند گنبد آستانه مطهر حضرت رضا ( ع) و گنبد های سهل بن علی در آستانه اراک و مسجد امام ( شاه ) و مدرسه مادر شاه ( چهارباغ اصفهان ) . برای ساختمان گنبد های گریو دار از دیوارکهایی استفاده می کردند به نام پره که در درون گریو جای میگرفت و گاه تویزه یا طاقی تیغه ای روی آنها زده می شد تا بتوانند پوسته نازک روئین را نگاه دارند .
در فرود ( قاعده ) گنبد های گسسته گریو دار گاهی آوگون می گذاشتند یعنی منحنی گنبد را متمایل به درون می ساختند تا رانش آن را به درون برانند ( مانند گنبد مسجد امام ( شاه اصفهان ) و گاه چانه یا پیش آمدگی اندکی داشت ( مانند گنبد آستانه مطهر حضرت رضا ( ع) و گنبد الله مقبره شیخ صفی در اردبیل و گاه شلال داشت یعنی منحنی آن در قاعده به  خطی مستقیم مبدل میشد ولی در گنبد های بی گریو به جای گریو چنبر تنها یا اربانه (دیسک) می گذاشتند . هشت چنبر منشور هشت گوش یا چند وجهی است که گنبد را بر روی آن می ساختند . گاهی هم به جای پوشش برونی خرپشته می ساختند ( مانند گنبد مشهد میر بزرگ در آمل )
گنبدهای رک نیز به انواع گوناگون ساخته میشده مانند ارچین که قطعات سنگ یا آجر را روی هم میچیدند ( مانند گنبد دانیال نبی در شوش و آرامگاه یعقوب لیث در جندی شاپور ( شاه آباد اهواز ) و گاهی به صورت هرم ساخته می شده است و گاهی مخروطی که آخری را خرستو یا خرستوک مینامند .
نفوذ روش گنبد سازی ایرانی در باختر زمین ( که شاید اندکی پس از حمله مغول آغاز شده ) تحول چشم گیری در معماری آن مناطق به وجود آورده است .
انتخاب شکل تخم مرغی به جای نیم کره برای گنبد زیرین و استفاده از پوشش زیرین ( مانند ایران ) به معماران مغرب زمین امکان داده است که گنبد نازک و سبک و خوش اندامی پدید اورند ، همچنین استفاده از ترنبه و سکنج که ( پیش از آن در غرب رایج شده بود ) پوشش فضاهای بزرگ چهار گوش را آسان کرده بود و دیگر لازم نبود که زمینه زیر گنبد دایره باشد و بالاخره فن گنبد سازی ایرانی روش پوششهای پوسته ای را در عصر ما به ارمغان آورده چنانکه پیش از آن هم شاهکارهایی چون گنبد « سن پیر » از هنر بارور ایرانی زاده بود .
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر 1385ساعت 16:1  توسط عاواد  |
________________________________________
پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .
پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .
پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است که پوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت را بگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شده است .
با وقفه طولانی در دوران هخامنشی معماری درخشانی با پوشش مرتفع و مسطح در اوج قدرت و کارائی جلوه دارد ولی چه قبل و چه بعد از آن بعلت فراهم نبودن شرایط خاص اقتصادی در این دوران آوردن چوب سدر از جبل عامل و ساج از گنداره همیشه میسر نبوده و در جنگل ها و جلگه های این سرزمین هم چوب مناسب پوشش پرورش نمی یافته است لذا طاقهای منحنی و گنبد جای اصلی خود را به عنوان یک پدیده ساختاری و اقلیمی در معماری ایران به آسانی پیدا می کنند .
در متون موجود ، دیرینه ترین گنبدی که به آن اشاره می شود مربوط به دوران اشکانی و اوایل ساسانی است . این گنبد در شهر فیروز آباد و به قطر ۱۰/۱۶ متر بنا شده است . چنانچه ابن البلخی در توصیف شهر فیروز آباد و گنبدی که در میانه شهر برپا شده می گوید : اردشیر شهر فیروزآباد ، که اکنون هست بنا کرد و شکل آن مدور است چنانک دایره پرگار باشد . در میان شهر آنجا که مثلاً نقطه پرگار باشد دکهٔ انباشته برآورده است و نام آن ایوان کرده و عرب آنرا طربال گویند و بر سر آن دکه سایها ساخته و در میان گاه آن گنبدی عظیم برآورده و آنرا گنبد کیرمان گویند و طول چهار دیوار این گنبد تا زیر قبه آن هفتاد و پنج گز است و این دیوارها از سنگ خارا برآورده است و پس قبه عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از یک فرسنگ از سر کوه رانده و به فواره بر این سر بالا آورده و دو غدیر است که یکی بوم پیر گویند و دیگر بوم جوان و بر هر غدیری آتشگاهی کرده است .
در دوران ساسانی گنبدسازی آنچنان رواج می گیرد و تکامل می یابد که از آن پس تا امروز پوشش گنبدی از نظر ساخت و افزیر بصورت الگو و دستور العمل کلی مورد بهره برداری قرار می گیرد .
روش گنبدسازی چه در دوران ساسانی چه در دورهٔ اسلامی آنچنان با استفاده از نظم دقیق ریاضی در شکل بندی و ساختمان و با کاربست شیوه های صحیح صورت می گیرد که در همه انواع ، گنبدها بدون احتیاج به گاه بست و کالبد و قالب در برابر همه نیروهای فشاری و رانشی به خوبی مقاومت می کنند ، گرچه در گوشه سازیها از اوایل دوران اسلامی تاکنون تحولاتی چند صورت گرفته است اما روش گنبدسازی در ایران همواره ویژگی اجرائی و فرهنگی خاص خود را دنبال کرده است . آنچه قابل ذکر است آنکه این ویژگی چه در شکل چه در اجرا ( نداشتن قالب ) آنرا با گنبدهای مشرق زمین همواره متفاوف می کند .
● تعریف هندسی گنبد
در تعریف هندسی ، گنبد مکان هندسی نقاطی است که از دوران چِفدی مشخص حول یک محور قائم به وجود می آید . اما در زبان معماری : گنبد پوششی است که بر روی زمینه ای گرد برپا شود .
گنبد از سه قسمت تشکیل شده است :
۱ـ گنبد خانه یعنی زمینه گنبد
۲ـ بَشن = هیکل یعنی قسمتی که روی زمینه ته رنگ به صورت مکعب بالا می آید و یک یا دو طرف آن باز است ( در گنبدهای قبل از اسلام هر چهار طرف به دهانه های باز منتهی می شد . )
۳ـ چپیره = جمع شده
از آنجائیکه در معماری ایرانی به ندرت به ته رنگ گرد بر می خوریم و معمولاً قسمت انتهائی بشن به شکل ، مربع و گاهی مستطیل است با چپیره کردن آنرا تبدیل به دایره می کنند بعد گنبد روی آن سوار می شود . به همین دلیل مرحله چپیره شدن در گنبدسازی شایان توجه است زیرا امکان داشتن زمینه گرد است که اجرای نهایی پوشش گنبد را میسر می سازد .
معمولاً در نقشه هائی که پوشش به صورت گنبد طراحی می شود زمینه را به شکل مربع در نظر می گیرند تا به سادگی بتوان آنرا تبدیل به ۸ و ۱۶ و ۳۲ و بالاخره دایره کرد .
گنبد سازی در ایران به ندرت روی زمینه مستطیل نزدیک به مربع هم اجرا شده است در این صورت مستطیل تبدیل به ۶ و ۱۲ و سپس بیضی نزدیک به دایره می شود و گنبد روی بیضی قرار می گیرد . به این نوع گنبد که مقطع افقی آن به جای دایره بیضی است کمبیزه گفته اند . از نمونه های این نوع گنبد با ته رنگ بیضی مسجد حاج رجبعلی تهران و امامزاده زید بن علی در ورامین قابل ذکرند .
● چپیره
▪ چپیره سازی در گنبد به دو بخش عمده تقسیم می شود :
▪ گوشه سازی = گوشه بندی
▪ شکنج = چین و چروک
▪ گوشه سازی یا گوشه بندی یعنی ساختن و تبدیل کردن شکل چهار گوشه بشن به هشت گوشه و به ترتیب ۱۶ و ۳۲ و ۶۴ گوشه و بالاخره دایره و با تبدیل کردن شکل مستطیل نزدیک به مربع به ۶ و ۱۲ گوشه و بالاخره بیضی است . در حالت اخیر مستطیل بشن باید نسبت اندازه های اضلاعش طوری باشد که به راحتی قابل تبدیل به شش گوشه شود مثلاً نسبت ۴ و ۴/۳ قابل تقسیم است . البته با استفاده از کاربندی انواع زمینه های مرسوم در معماری ایرانی را می توان به نحو مطلوب تبدیل به دایره کرد که در مباحث آینده جداگانه بررسی خواهد شد .
● گوشه سازی خود شامل دو بخش است :
۱- اسکنج یا سِکُنج
۲- ترمبه یعنی جمع شده
اولین گوشه سازیها توسط چوب انجام شده و حتی خود گنبد هم با چوب اجرا گشته است . بهترین موارد مثال را در ابیانه می توان دید .
دراراک هم در کاروانسرای حاج علیقلی نمونه دیگریست . کاروانسرای کاشانی هم ( در اراک ) به هـمین طـریقه سـاخته شده است . طـرز اجـرا چنین بوده که چـوبها را در گوشـه های بـشن سوار می کردند و هـمین طور روی هم می چیدند تا مثل سبد جمع می شد و به صورت گنبد چوبی در می آمد .
در معماری ارمنی از این نوع گنبد زیاد به چشم می خورد . فضای زیر این گنبدها را معمولاً بزرگترین اطاق تشکیل می دهد . در خانه های روستائی نیز پوشش بزرگترین اطاق که معمولاً تنور هم در آن قرار دارد به صورت گنبد چوبی است .
چوبهای موجود در ایران از استحکام کافی برخوردار ….

 

کد :3533 فرمت :95 صفحه ورد+92 اسلاید صفحه :95

معماری معاصر

 • «مقدمه»
  با توجه به تحولاتي كه در عرصه معماري در خصوصاً قرن اخير صورت گرفته است ابهامات از چگونگي ابراز احساسات مخاطبين، در دو زمان اوايل و اواخر قرن، در بين عموم مشاهده مي شود. نگاههاي اوليه از غني و ثبات شگردهاي بوجود آمده در بنيان معماري اصيل و مردمي بسوي بنيادي ديگر كه ريشه در تفكري نو و پشت پا زدن به آنچه كه مدت زيادي را طي كرده و به مرور زمان پخته و غني شده است، دارد، مشوق و محرك عاملين آن بوده است. بگونه اي كه در بوجود آمدن سبكهاي جديد تسريع شده است. بي شك تفكر نويني به اين هدف نمي توانست باشد كه نظام ريشه دار سابق را به كناري بزند و خودي از خود نشان بدهد بلكه حل نيازهاي عمومي بخاطر عوامل زيادي از جمله ازدياد جمعيت و اشتغال متنوع با درآمد بالا كه مهاجرت را از قراء در پي داشته و اينكه كمبود فضا و موجود بودن مصالح محكمه و قابل اعتماد و … مي توانست اين مهم را موجب شود. در نگاه هاي امروز، عدم رغبت و بي ميلي در وجود بعضي از شاخصه هاي معماري نوين چه از سبك مدرن و نئومدرن و … در بين عموم مشاهده مي شود. گونه اي بيزاري و خستگي عامه را از تشويق آنهمه زحماتي كه فلسفه ها در پشت آن خوابيده بوده است، معذور نموده است.  چه كه اين موضوع در تنوع و تغيير يا تجديد نظر در سطور فلسفه هاي بافته شده شايد مصلحتي را باعث شده است.
  در هر حال وجود اين حركتها بي شك موجب شكوفائي و پويائي زنان و سعه صدر و تأمل بيشتر آيندگان در حال هرچه مسالمت آميزتر بودن عنصر مهم معماري و شهرسازي براي عموم را موجب گرديد.
  در اين پروژه، نگاهي به انديشه و آثار يكي از معماران سبك ارگانيك به نام فرانك لويد رايت داريم تا بيشتر با اين سبك و ويژگي هاي آن در كار اين معمار كه شاخص تر از ديگر معماران اين سبك است، آشنا شويم.

  ورود رايت به عرصه معماري:
  فرانك لويد رايت، كه آثارش اعتقاد عميق وي را به هدايت جامعه به وسيله هنرمندان (و در ميان آنها معماران) نشان مي دهد، در سال 1867 در مزرعه‌اي در ويسكانسين ايالات متحده به دنيا آمد كه پدر بزرگ مادريش آن را بنياد گذاشته بود. مهاجرت پدر و مادر وي از اين مزرعه به جدايي شان انجاميد و همراه مادرش به آنجا بازگشت. مادرش كه معلم بود شوق معمار شدن را در وي دميد، زيرا مي پنداشت حرفه اي است معنوي و موفقيت ساز. همچنين وي را با آثار بزرگان انديشه بشري آشنا ساخت. فيثاغورث، اريستو فانس، سقراط، لائوتسه، بودا، كروپوتكين، هنري جرج، گوته، كارلايل، نيچه، نهرو و … از زمره اين بزرگانند كه اسامي آنها وسعت مطالعات «رايت» را آشكار مي سازد.
  وي پس از پايان رساندن دبيرستان، يك سال مهندسي ساختمان خواند و عليرغم اصرار مادر دانشگاه ويسكانس را به اميد شكوفايي آمالش در تجربه رها كرد و در سال 1887 به شهر شيكاگو روانه شد. در شيكاگو، وي در خدمت معمار بزرگي به نام «سوليوان» درآمد.

  انديشه رايت
  سوليوان استاد رايت معتقد بود معماري سنتي، معماري فئوداليسم با تسلط انسان بر انسان است و معماري جديد بايد معماري دموكراسي يا آزادي براي تعالي و بالندگي فرد باشد. رايت اين باور را در عمق انديشه اش جاي داد. همچنين رايت از «موريس» (شخصيت برجسته مكتب هنرها و دست سازها) اعتقاد به كاركرد اجتماعي ويژه هنرمند را كسب كرد. اما خلاف وي اين نقش را در مقابله با ماشين تعريف نمي كرد، بلكه معتقد بود هنرمند بايد به نبوغش «شعر عصر ماشين» را بسرايد و در اين ميان نقش معمار را بالاتر از هنرمندان ديگر مي دانست. زيرا معمار بايد بر بزرگترين ماشين بشر، يا شهر به عنوان مركز قدرت، مسلط شود و آن را استعلاء بخشد.
  از لحاظ اقتعصادي، «رايت» جامعه اي مبتني بر سرمايه داري را آرمان خود قرار داده بود. البته وي سرمايه داران زمان خود را منحرف شده مي دانست و به دنبال «سرمايه داير حقيقي» و از پي آن «دموكراسي حقيقي» بود. راديكاليسم اجتماعي وي  در مقابل آنچه كه در زمانه اش رايج شده بود. در واقع بازگشت از «استبداد اكثريت» به سنتي بود كه بنيانگذاران ايالات متحده همچون «جفرسون» و «پين» عنوان كرده بودند. در حوزه معماري نيز مدرنيسم رايت و رد سبكهاي كلاسيك به زنده كردن سنت رابطه مستقيم و انداموارة انسان و طبيعت اختصاص يافته بود. گويا وي چه در عرصة اقتصادي و اجتماعي و چه در معماري مي خواست استقلالي را كه در مزرعه نيايش تجربه كرده بود زنده كند.
  البته اين تلاش همان طور كه گفته شد در مقابله با ماشين نبود، بلكه از نظر وي فن شناسي نوين امكان رهايي انسان را از ماشين و تمركز قدرت فراهم مي آورد. يعني اتومبيل، الكتريسيته و تلفن مي توانست بدون اينكه تهديدي متوجه رفاه بشر كنند، تمركز را چه در حوزه اقتصادي و چه زندگي (شهر) از ميان بردارد و انسانها بتوانند آزادانه در خانه هايشان مشاغل مختلف فكري و يدي را تجربه كنند. اين رويكرد «رايت» به كار، يادآور تصويري است كه «ماركس» از كار در جامعه بي طبقه مي داد. جامعه اي كه به زعم رايت مي توانست بر مبناي سرمايه داري حقيقي بنا شود.
  از ديد «رايت» انسانها به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند: «غارنشينان» كه صخره نشين گشته و شهرها را ساخته اند. اين انسانها به خداوندي قاهر، نظم و پيروي از اصول پيشين معتقدند و مقررات و قواعد را وضع مي كنند. گروه ديگر «خانه بدوشان» هستند، انسانهاي آزاد و خلاقي كه شجاعت زيستن زير سقف ستارگان را دارند. وي معتقد بود كه شهرهاي آينده بايد هر دو گروه را در خود جاي دهند و امنيت و ثبات را در خدمت آزادي و خلاقيت درآورند، شهرهايي نامتمركز «ناپيدا» و بدون ديوار.
  بعد از كسادي بزرگ اقتصاد بازار در سال 1929 رايت به ارائه آرمانشهر خود مصمم شد. وي در كتاب «شهر ناپيدا» (Disappearing City) كه در سال 1932 منتشر شد، تصوير آرمانشهر خود را مجزا ارائه داد. شهر از خانه شروع مي شود، كه محل زندگي انسان (خانوار) آزاد و مستقل است. خانه هايي منفرد از آن نوع كه وي قبلاً در «باغ بلوط» ساخته و تقليد از آنها جهانگير شده بود. خانه هايي كه مصالح آن ارزش طبيعي خود را آشكار مي سازند و سنت طبيعي زيستن را با فن شناسي نوين، دوباره به بشر عرضه مي كنند. اين خانه ها در سه تيپ اصلي براي خانوارهاي كم درآمد تا پردرآمد (دارندگان يك تا پنج اتومبيل) و در قطعات زمين كوچك و بزرگ ساخته مي شوند. در مدل شهري وي يا (Broadacre City) كه مي‌توان آن را شهر كشتگاههاي باز ناميد، همه مالك اند و اجاره نشيني وجود ندارد. در اين شهر آسمانخراشها جايي ندارند، مگر در مركز فرهنگي آن و گاه براي كساني كه هنوز فرهيخته نشده اند! در اين شهر بازارهاي خياباني، همچون جمعه بازارهاي روستايي، محل داد و ستد و ارتباط مستقيم توليدكنندگان و مصرف كنندگان و مقوم اقتصادي طبيعي هستند.
  با اين همه آزادي انسانها در آرمانشهر «رايت» نبايد هماهنگي در كل يا وحدت اندامواره طبيعي و زيبايي را از بين برد. حافظ اين هماهنگي معماري است كه «معماري اندامواره» را بداند. اين شخص در شهري كه قدرت اقتصاد و حتي آموزش، در آن نامتمركز است، نقش رهبر را مي يابد. رهبري پيامبرگونه، معماري كه مردم با درك شايستگي و نبوغش وي را براي هدايت شهر برمي‌گزينند.
  آرمانشهر مورد نظر «رايت» هيچ گاه همچون شهرهاي جديد «هوارد» به مثابه يك شهر كامل شكل نگرفت، اما گريز از مركز به پيرامون يا حومه ها در ايالات متحده و ديگر شهرهاي كشورهاي صنعتي و رواج خانه به جاي آپارتمان،‌ گرايش بيشتر را به آرمان وي آشكار مي كند…….

 • فهرست
 • عنوان    صفحه
 • مقدمه    1
 • ورود رايت به عرصة معماري    2
 • انديشة رايت    3
 • رايت و بسط معماري در آمريكا    7
 • تأثير معماران بر رايت    8
 • رايت و بسط معماري در انگلستان    9
 • نقشه هاي صليبي و نقشه هاي طويل    10
 • نقشه غير مقيد    16
 • شناسايي زيبايي نهفته مصالح ساختماني    18
 • ديوار در طرحهاي رايت    23
 • فضاي داخلي    24
 • استفاده از مصالح و عوامل ساختماني متنوع    25
 • رايت و نقاشي جديد    26
 • زبان يك معماري ارگانيك    29
 • گزيده اي از آثار معماري رايت    32
 • منابع    55

 

کد :3520 فرمت :ورد صفحه :57

تاریخ معماری در ایران

 • تاريخچه قزوين

  قزوين جزء سرزمين ماد بوده است، از شمال به رود ارس و رشته كوههاي البرز و در شرق دشت كوير و از غرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس. در دوران اقتدار مادها، سرزمين قزوين ارتباط مستقيم با همدان داشتند نواحي آن پادشاهي به حساب مي آمده، جاده بزرگ شمال شرق از همدان به سوي ري مي رفته، جاده ديگري از ري به سمت غرب از قزوين مي گذشته.در دوره هخامنشيان ساكنان منطقه نقش مؤثري در نيروي نظامي داشته اند و در زمان اسكندر به شدت در مقابل آن ايستادند. در دوره اشكاني و ساساني جزء اين حكومت بوده است. در دوره ساساني با وجود تسلط كامل حكومت مركزي در ناحيه ديلم حوادثي بروز مي كند تا جايي كه بنيان گذار شهر قزوين را در اين دوران در عهد شاپور به عنوان دژي جهت مقابله با حملات و سركشي هاي ديلميان ياد كردند. در سده هاي اول تاسوم هجري مورد حملات اعراب قرار مي گيرد. از اواخر قرن پنجم تا زمان حمله هلاكو خان به قلاع اسماعيليه در رودبار و الموت اين سرزمين تحت تأثير مسايل مربوط به حسن صباح و جانشينان او بوده است. در زمان حكومت ايلخانان با استقرار پايتخت در سلطانيه اين منطقه درخشان ترين تاريخ خود را سير مي كند. و به صورت شبكه راه ها در مي آيد. در زمان كوتاهي هم كه قزوين پايتخت صفويان بود همچنان از اهميت زياد برخور دار بود. در دوره قاجار هم به لحاظ ارتباط ايران و روسيه اهميت خود را حفظ كرد. با آغاز حكومت رضاخان و توجه به رشد تهران از اهميت افتاد……

 • تاريخچه معماري
 • انواع كاروانسرا در قزوين
 • باني مجموعه سعد السلطنه
 • تاريخچه مجموعه
 • بررسي كالبد و كاربري فضاهاي مجموعه
 • وروديها
 • حياط ها
 • بازارچه سعد السلطنه
 • ملحقات
 • شيوه معماري اصفهاني
 • انواع آرايگان معماري
 • كاشيكاري
 • آجر كاري
 • درب و پنجره
 • عوامل مخرب بنا
 • اصول معماري
 • مختصري در باره مسجد النبي

 

 

کد :3519 فرمت :ورد صفحه :46

روش تحقیق معماری خانه در شیراز

   1-1 : گذشته تحقيق
كلمه خانه “House” به محلي گفته مي شود كه يك يا چند نفر در آن زندگي مي كنند. بطور كلي خانه داراي ديوارها و سقف بوده و فضايي را بوجود مي آورد كه آنرا از عوامل محيطي بيروني مانند باد، گرما ، سما و ساير عوامل جدا مي سازد . واحد اجتماعي كه در يك خانه زندگي مي كنند را خانواده مي گويند . ساخت يك خانه بر اساس معيارهاي علمي و مهندسي تعريف شده صورت مي گيرد كه در آن با ايجاد تغييراتي مي توان نيازهاي خاص افراد را نيز برطرف كرد. شكل ، كاربري مناسب از فضايهاي بيوني و داخلي ، مقاومت نسبت به عوامل طبيعي و محيطي و استفاده از روش هاي صرفه جويي در انرژي از معيارهايي هستند كه امروزه در ساخت خانه هاي مسكوني بايستي رعايت نمود.
ساخت خانه و تمدن هاي اوليه در ايران مربوط به ناحيۀ شمالي كشور بنام خزر يا “CASPIAN” جايي كه امروزه گيلان “GILAN” ناميده مي شود مي باشد. در اين ناحيه ساخت اولين منازل مسكوني در دهكده هاي به نام مارليك “MARLIK” آغاز شد آثار باستاني بدست آمده از كارهاي فلزي و سفالي در اين ناحيه نشان مي دهد كه تمئن اين ناحيه به قرن پنجم قبل از ميلاد باز مي گردد. تمدن ديگري كه نشانه اي از ساخت خانه هاي اوليه در ايران را دارد مربوط به زندگي در شهري نزديك به كاشان امروزي بنام سيلك “SIALK” در مركز ايران است. اين شهر داراي ديوارهايي بوده است كه نشان از اولين سكونت ها در اين مناطق دارد. حركت مردم از اين ناحيه بطرف جنوبي غربي ايران (فارس و خوزستان) و بطرف شمال غربي ايران (لرستان) مبناي بوجود آمدن تمدن و سكونت در اين نواحي گرديد . در اين دوره خانه هاي از سنگ ساخته مي شدو بتدريج از ساير مواردي كه در طبيعت يافت مي شد در ساخت خانه ها استفاده گرديد. موقعيت منازل مسكوني در بعضي از نواحي ايران نشان دهندۀ زندگي آنها در نزديكي رودخانه ها و درياچه ها بوده است. زيگورات چغازنبيل “CHOGHA-ZANBIL” از قديمي ترين آثار ساختمان سازي و تمدن است كه در جنوب ايران در ناحيه شوش كنوني وجود داشته است. از آن جا ، اين تمدن بطرف جنوب غربي ايران و فارس تير گسترش يافته تا ساخت خانه هاي مسكوني توسعه يابد.
هر چند كه بطور پراكنده و كلي مطالبي در مورد سیر تغييرات و تحولات خانه هاي مسكوني در طول تاريخ تمدن انسان در مناطق مختلف دنيا و تا حدودي در ايران به چاپ رسيده است ، اما اطلاعاتي كه مبناي تحقيقاتي داشته و بيانگر چگونگي سير تغيير و تحول خانه هاي مسكوني در شهرهاي مختلف باشد و بصورت سينما تيك و مدوّن تهيه شده باشد در دسترس نيست. اين مسئله در مورد منازل مسكوني شهر شيراز نیز صادق است. بطور موردي مشاهده مي شود كه در تاريخچه تعدادي از منازل خاص تغييراتي كه در آن صورت گرفته شده است به ثبت رسيده است ، اما اين مسئله عموميت نداشته و مكتوب نشده است .
تغييراتي كه در طول زمان در يك خانۀ مسكوني به وجود مي آيد به دلائل مختلفي صورت مي گيرد .
براي مثال گاهي منازلي ساخته شده اند كه در دوره خود و در شرايط جغرافيايي ومحيطي خاص تنها داراي يك ورودي از يك سمت ساختمان بوده اند اما پس از مدتي به دليل ساخت و سازهاي جانبي و يا به دليل دسترسي هاي اضطراري به ساختمان ورودي هاي ديگري براي آن طراحي شده است و ساختمان از حالت بسته خارج شده و از چندين جهت قابل دسترسي شده اند. اين تغيير در نماهاي بيروني و معماري ساختمان مذكور نیز اثرگذار بوده اند. در اثر بوجود آمدن مدل هاي جديدي از ساختمان هاي بلند و چند طبقه و كم شدن روشنايي ساختمان هاي قديمي تر ، براي دريافت نور كارفي پنجره ها و نورگيري ساختمان قديمي تغيير يافته و اين مسئله بر روي معماري و نماهاي خارجي اثر گذاشته است….

کد :3518 فرمت :ورد+منابع+پرسشنامه صفحه :50

مبانی نظری مرمت

فصل اول:
مرمت و معماري

مفهوم مرمت
مباني نظري مرمت
مرمت معماري ، روشي ويژه براي مهيا سازي زمينه جهت ارزيابي آثار و ابنيه گذاشته است كه گاه با دخل و تصرف در بنا تغييرات بصري ايجاد مي كند . مباني نظري مرمت ، متكي بر اصولي است كه در قرن نوزدهم مدون و ارائه گرديد . هدف عمده آن عبارت بود از نزديك كردن اثر معماري به فضاي تاريخي خود ؛ در اين راستا ايجاد شرايط لازم جهت استقرار بنا در محيط و فضايي كه شكل گرفته است با لحاظ كردن روابط آن با فرهنگ ، سليقه و ذوق زمان بنا ، ضروري است . از سوي ديگر مرمت معماري عبارت است از ايجاد شرايطي كه بنا بتوانند مجدداً‌ زندگي يافته و بعنوان عضوي ارزشمند و تكميل كننده از دنياي زمان ما ، در حيات آن مشاركت فعل داشته باشد ، ضمن اينكه هويت شكلي و الگوي زمان تاريخي خود را حفظ و ارائه مي كند . اين تفكر به عنوان يك مباني نظري ، حاصل يك نگاه تحليلي و نقادانه در هنر است كه با شاخص كردن تفاوت بين زمان حال و گذشته امكان معرفي زمان گذشته را فراهم آورده و آن را به مقياس تاريخي خودش بر مي گرداند . بي ترديد ارحجيت نگاه تاريخي ، فلسفي و نقادانه ، تحويلي اساسي در همه زمينه ها ايجاد مي كند ، كه معماري اصيل بنا را با يك شيوه حسي از اقدام خلاقانه جديد متمايز مي گرداند . از زماني كه اقدام ما در زمان حال مي خواهد با استفاده از روشهاي خاص خود به معرفي گذشته بپردازد ، درست از لحظه ضرورت احترام به گذشته شروع مي شود . و در واقع در نتيجه اين نگرشي است كه حفاظت بنا مطرح مي گردد . با اين پيش فرض كه بنا داراي ارزشي تاريخي ، كالبدي با محتوا و پيام فرهنگي ، اعتقادي است و از اين لحظه به بعد بناي معماري حائز شرايط جهت انتقال به آينده مي گردد . در نتيجه روند برنامه ريزي  و كار ما مستلزم مباني نظري و ابزارهاي فني مشخص شده و در واقع عمل معمار، مرمت كار براي پيوند گذشته بر حال ، يك عمل هنري تلقي مي شود و تا زماني كه زنده و پوياست ، داراي حيات خواهد   بود ، كه يكي از رموز كار هنري تضمين تداوم اين پويايي و حيات زنده است. بنا بر اين مرمت معماري يك عمل آگاهانه در دو بعد نقدي و خلاق  مي باشد . نگاه عمده آن به تاريخي است كه آميخته با اعتقاد و فرهنگ است و اين كالبد را مانند مصداقي عيني از كنش هاي اجتماعي مي بيند

چرا مرمت مي کنيم؟
يکي از سوالات اساسي که حول و هوش مرمت پيش مي آيد اين است که چرا  و به چه خاطر به مرمت بناها و يا به طور کلي به مرمت ثروتهاي فرهنگي مي پردازيم؟
جوابهاي گونه گوني مي توانيم داشته باشيم نخست آنکه، به همان دليلي که علوم انساني را پي گيري و فرا مي گيريم يعني خود شناسي ومعرفت شناسي و اينکه به هويت تاريخي خود دست يابيم. به خصوص در سرزميني مثل ايران که مکتوبات کمي در اين باره داريم که اين خود به روحيه و طرز تفکر مشرقي برمي گردد که در اين نوشتار مجال پرداختن به آن نيست، مي تواند مهم و قابل بررسي باشد.
دوم ، دستيابي و حفظ و نگهداشت آنچه به عنوان ارزش مي شناسيم و تحويل آن به آيندگان تا آنان نيز در خور و شايسته خودشان از آنان بهره ببرند. و بتوانند با آگاهي از گذشته خويش حال و آينده خود را بهتر رقم زنند.

چه را مرمت مي کنيم؟
سوال مهم ديگري که ميتواند جلوي روي ما قرار گيرد مي تواند اين باشد که چه چيزي را مرمت مي کنيم؟ به راستي آيا هرچه که از گذشتگان برايمان باقي مانده است بايد مرمت شوند؟
براي جواب به اين سوال بايد به اين نکته اشاره داشته باشيم، اينکه مفهوم ارزش را دريابيم يعني اينکه ما ارزش را در چه چيزي مي بينيم آيا فقط نشستن غبار تاريخي صرف مي تواند دليل موجهي براي حفاظت و مرمت باشد؟ يا انکه معمار يا سازنده اثر شخص شناخته شده اي باشد مي توانيم آن اثر را با ارزش بدانيم؟
و اينکه آيا واقعا ما به آن اندازه امکانات نرم افزاري و سخت افرازي داريم که بتوانيم به شايستگي از اين ثروتها حفاظت کرده و آنها را به نحوي وارد زندگي مان بکنيم؟
و آخر اينکه از لحاظ قانوني و حقوقي تا چه اندازه در اين باره تلاش کرده ايم؟

حفظ و مرمت آثار تاريخي
مطالعات مربوط به سيرهنر در تاريخ از جمله وسيع ترين، پوياترين در عين حال جذاب ترين مطالعات است. چرا كه آثار هنري خلق شده توسط انسانها، معلول عوامل متعدد و متنوعي چون اعتقادات ديني، شرايط اقليمي وضعيت اقتصادي ، اوضاع سياسي و بافت رواني و شرايط اجتماعي هنرمند، تأثير فرهنگ هاي همجوار و دهها عامل ديگر است.
قوه خلاقيت و نوآوري نيز از عناصر مهمي است كه در شكل گيري يك اثر هنري تأثير بسزا دارد. فرآيند خلاقيت از جمله مواردي است كه ذهن روان شناسان را تا به امروز مشغول داشته و هنوز زواياي پنهان آن كشف شده و عرضه بي پايان آن مورد مطالعه شايسته قرار نگرفته است. خلاقيت از صفات خداوندي است كه به همراه بسياري از صفات پيچيده ي ديگر در انسان به وديعت نهاده شده است. حال اگر عنصر خلاقيت و ويژگيهاي رواني فردي هنرمند را در كنار دهها عنصر ديگر مؤثر در شكل گيري آثار هنري قرار دهيم و به دامنه ي وسيع و بي پايان دانشهاي مربوط به هر يك نظر افكنيم. وسعت و عمق معرفتي كه موضوع آن در سير هنر در تاريخ است بر ما آشكار خواهد شد.
به هنگام روبرو شدن با عرصه اي چنين گسترده و ژرف، و مطالعه ي تاريخ ، نمونه هاي آثار و تجزيه و تحليلهاي مربوط به كارهاي هنري مي بايد خود را در مقابل دو سؤال مهم و بنيادي قرار دهيم :
1 – دانش ما در اين باب چقدر كامل است؟
2 – قضاوتهاي ما در مورد انگيزه و علت پيدايش آثار هنري تا چه حد قطعي و معتبر است؟
در پاسخ به اين دو سؤال بنيادي لازم است بدانيم كه در راه نيل به يك دانش كامل در باب تاريخ هنر چه منابعي مورد نياز هستند و اينكه مواد خام اين مطالعه چگونه تأمين مي شود. دسترسي به آثار هنري مقدم است بر مطالعه ي آن چرا كه بديهي است در مورد آثار به علت نيامده و تمدنهاي كشف نشده نه دانشي داريم و نه مي توانيم قضاوتي بكنيم.
علم باستان شناسي در كشف آثار به جا مانده از تمدنهاي كهن نقش كليدي دارد.
باستان شناسي علمي است كه هدف آن كشف و بررسي آثار مربوط به ادوار بيش از تاريخ و دوره هاي نخستين تاريخي است. هدف اين اكتشافات و مطالعات درك نظام، تقدم و تأخر وقايع و سير بروز فرهنگ ها و تمدنها در يك روند منطقي و صحيح است.
اين عمل از يك سو با انسان شناسي و قوم شناسي و در سوي ديگر با علم تاريخ ، خط شناسي و فرهنگ هاي بومي مرتبط است و لذا گستره ي وسيعي را تحت پوشش قرار مي دهد. علم باستان شناسي بر اشياء و آثار به جاي مانده دريافت شده از ادوار كهن اتكا دارد.
آثاري از سنگ، استخوان، سفال ، بقايا آتشگاههاي قبايل، قبرها، و ويرانه هاي برجاي مانده از دهكده ها، شهرها و كتيبه ها و ابزار و منابعي هستند كه باستان شناسان نظريه هاي خود را بر آنها بنا مي كنند.حتي فسيلها ، بقاياي برگ ها و دانه هاي گياهان مي توانند باستان شناسان را در پي بردن به آثار زيست انسانها و كشف اشياء و مصنوعات در آن حوالي ياري كنند.
دامنه ي باستان شناسي بسيار گسترده است. باستان شناسان و هنرشناسان كوشيده اند تا اين يافته ها را در اتباط منطقي با هم قرار داده، آنگاه استنباط خود را به عنوان يك نظريه مطرح نمايند. بسيار پيش آمده كه نظريه ي رايجي با بافته هاي جديد مردود شناخته شده و نظريه ي ديگري كه مبتني بر اكتشافات و اطلاعات جامعتري است جايگزين آن شده است.
از مباحث فوق معلوم مي شود كه :
1 – دانش ما نسبت به تاريخ هنر ( خصوصاً در باب تمدنهاي كهن) به علت كمبود قراين همواره، ناقص است و نظريه هاي ارائه شده در مورد قانونمندي هنرهاي آن ادوار ممكن است با يافته هاي جديد دستخوش تحول شوند.
2 – اعتبار فرضيه هاي ارائه شده در مورد علل و انگيزه هاي پيدايش آثارهنري هنگامي قوت مي يابد كه مستنداتي در تأثير آن نظريه از جهات تاريخي، اجتماعي و عقيدتي وجود داشته باشد. پس اعتبار نظريه ها تا زماني است كه با مدارك جديد و ارائه نظرات اصلاحي، تكميل يا مردود نشده باشند. يافته هاي نو مي توانند اعتبار نظريه ها را تقويت يا تضعيف نمايند.

حفظ و مرمت آثار تاريخي :
كتب هنري همواره مملو از تصاوير هستند چرا كه كلام صرف از بيان كامل آنچه به چشم مشاهده مي شود عاجز است. زبان بدون تصوير در وادي هنر به مانند تلاش در توصيف چهره اي زيبا است كه تا به مشاهده در نيايد در پرده اي از ابهام باقي خواهد ماند. حتي تلاش در توصيف غزلي زيبا از حافظ بدون خواندن خود عزل كاري عبث مي نمايد و بارزتر از اين مثال شايد اين باشد كه فردي بخواهد لطافت، عمق و عظمت يك قطعه موسيقي را در كلام بياورد. يا آنرا مكتوب نمايد بدون اينكه نواي آن قطعه را به گوشها آشنا سازد. اين است كه تصاويرجزء لاينفك مطالعه ي هنرهاي تجسمي به شمار مي ايند.
اما تصوير تنها مي تواند انسان را تا اندازه اي به اصل اثر نزديك نمايد. «ابعاد» ، «جنس» ، «بافت» و «فضا» (خصوصاً در آثار سه بعدي) از عناصري هستند كه دسترسي به آنها از دريچه تصوير ميسر است. موزه ها و فضاهاي باستاني مي توانند ما را چند پله ي ديگر به واقعيت نزديك كنند. از اين مرحله به بعد است كه انسان مي تواند با كمك تخيل و خلاقيت، با استفاده از مكتوبات و اسناد و مطالعات مربوط، از سد زمان و مكان عبور كند و تا حد ممكن به اصل اثر در محيط واقعيش نزديك شود.
رشته خط و مرمت آثار هنري از تخصصهاي مهم وابسته به هنر است و همانطور كه از نامش پيداست به محافظت آثار سالم هنر و ترميم آثار مصدوم مي پردازد، آثار هنري را عواملي چون فرسايش هاي فيزيكي و عفونتهاي بيولوژيكي و تحولات شيميايي تهديد و تخريب مي كند. ايجاد فضاي مناسب ( دما – رطوبت – نور) استفاده از شيوه هاي مختلف گندزدايي – اسيد زدايي و .. كه بر دانش شيمي و فيزيك و بيولوژيك و … استوار است بقاي آثار در شرايط مطلوب تضمين مي نمايد. در مورد ‌آثاري كه به نحوي تخريب شده اند، روشها قدري پيچيده ترند. آگاهي از مصالح و مواد مورد استفاده و شناخت واكنشهاي فيزيكي و شيميايي هر يك از مواد مي تواند يك مرمت گر را در انتخاب شيوه ي بازسازي مناسب بر اثر مورد مرمّت ياري دهد.
دانش هنري از ضروريات كار يك حفاظت گويا مرمت گراست چرا كه اين متخصصان در مواردي مجبور به بازسازي بخش مفقود گشته ي يك اثر مي شوند. در چنين مواردي سبك شناسي ، آشنايي با فرم، رنگ، حجم و مهارت استفاده از ابزار هنري چون قلم مو، براي مرمت گر ضروري است.
حفظ و احياي اثار هنري از قرن بيستم ، كه بشر بيش از پيش به ارزش معنوي و مادي اين اثر پي مي برد مورد توجه قرار گرفته است به طوري كه رشته هاي آكادميك و دانشگاهي مختص اين علوم پا به عرصه وجود گذاشته اند. رشته هاي علوم موزه اي، مرمت آثار هنري، و مرمت ابنيه تاريخي، سه رشته مستقلي هستند كه در بعضي از كشورها تا مقطع دكترا تدريس مي شوند.
در اين ميان رشته ي مرمت آثار هنري خود به شاخه هاي تخصصي تر مثل مرمت نقاشي رنگ و روغن، مرمت آثار سنگي، چوبي ، فلزي و حتي مرمت نسخ خطي و آثار كاغذي … تقسيم مي شود.
پيدايش تخصصهاي مختلف هنري حكايت از نياز انسان به حفظ ميراث فرهنگي دارد. هر چه زمان به جلو مي رود،‌احساس نياز بشر نسبت به حفظ هويت خود بيشتر مي شود هر چه بشر در مورد هويت خود مي انديشد آثار هنري را صادق ترين آئينه ي هويت خود مي داند، اين آثار هنري هستند كه جوهره ي هويت انسان را در طول قرون و هزاره ها و اعصار با خود حمل كرده اند.
بشر بدودن توجه به ردپاي گذشته خود به هراس مي افتد. هراس از گم كردن مبدأ، انسان اينك ارزش اين گنجينه را كه با تاريخ تفكر، فطرت و هويت او مرتبط است. دريافته و قصد دارد تا با بهره گيري از علوم و فنون متفاوت آنرا پاس دارد.
توجه به ميراث فرهنگي و حفظ احياي اين آثار، براي مللي كه از تاريخي طولاني و تمدني غني برخوردارند بسيار حائز اهميت است.
اين ملل عموماً جزو كشورهاي در حال توسعه بشمار مي آيند و به رغم اينكه خزانه ي بي مانند و ارزشمند ميراث فرهنگي بشر را در تملك خود دارند با مشكلات عديده ي ناشي از فقر اقتصادي روبرو هستند. طرح معرفي ميراث فرهنگي از جهات مختلف براي اين كشورها مفيد است.
الف : با حفظ، احيا و معرفي ميراث فرهنگي ملل، روح بالندگي، اعتماد به نفس . فخر به هويت كهن در ميان مردم بسياري از كشورهاي جهان سوم زنده مي شود.
ب : اين معرفي و تبليغ گسترده، زمينه ي گسترش توسعه ي صنعت توريسم را در اين كشورها گسترش مي دهد. چنانچه از امكانات جهانگردي با سياست هاي صحيح استفاده شود منابع مالي عظيمي كه از اين راه حاصل مي شود مي تواند آهنگ رشد اقتصادي، ثبات سياسي و ارتقاي فرهنگي كشورهاي مذكوررا سرعت بخشد.
ايران كشوري است كه با داشتن ميراث فرهنگي غني يا شهرت جهاني مي تواند ولي بايد از اين گنجينه ي خدادادي استفاده ي عظيمي ببرد. گامهاي نخستين اين راه پيموده شده است. ايجاد رشته هاي گوناگون مربوط به حفظ ميراث فرهنگي، پژوهشكده ها و مراكزي كه به منضبط تر و علمي تر نمودن اين تخصص اشتغال دارند از اقدامات مهمي است كه انجام گرفته است. ارتقاي فرهنگ عمومي در باب اهميت دادن به ميراث ملي نيز بايد همدوش با اين فعاليت ها پيش برود. در نهايت هدايت كوششهاي انجام شده به سوي معرفي جهاني اين آثار و بهره گيري صحيح از آنها به مثابه اهرم رشد كمي و كيفي و بنيه ملي از وظايف ملي و ميهني هر ايراني است و اين تنها يك سياست توسعه نيست. شكرگزاري نعمت است. نعمتي كه خداوند به ملت ما عطا فرموده و گذشتگان ما پاسدار آن بوده اند.

پيش در آمدي بر معماري براي صنايع در ايران:
حجم كنوني ابنيه كه بدنه صنايع زيربنايي، مادر و توليد كالايي موجود ايران را در خود جاي داده‌اند، بر ميليون‌ها متر مكعب فضاي ساخته شده بالغ مي‌گردد. به استثناي بخش كوچكي از آن كه بر اساس اصول و مبناي قابل قبول و روز آمد فني بطور اعم و معماري بطور اخص بنا گرديده است، بخش اعظم آن را يا ابنيه كهنه،‌ فرسوده و از رده خارج قديمي تشكيل مي‌دهند و يا اصولاً به ساده ترين شكل و كم هزينه‌ترين مصالح ساختماني سر هم بندي شده‌اند.
ابنيه از رده خارج صنايع قديمي ايران‌ند كه نه تنها از لحاظ ساختماني، بل از لحاظ فن‌آوري و ماشين‌الات نيز كهنه و قديمي‌اند و نياز به نوسازي و يا حتي دوباره‌‌سازي گسترده دارند. صنايع نساجي نمونه بسيار روشني از اينگونه صنايع به شمار مي‌آيند.
بديهي است كه رسيدن به صنعت پيشرفته و روزآمد كه بتواند ضمن تأمين نيازهاي به سرعت فزاينده بازار ملي، ورودي موفق و پايدار به بازارهاي جهاني داشته باشد، بدون تامين استانداردهايي كه در آن جنبه‌هاي زيست محيطي، مطالبات نيروي كار و مديريتي و حداكثر بهره‌وري رعايت گرديده شده باشد، ممكن نخواهد بود، و اين امري است كه برخوردي مسئول و دورنگرانه را طلب مي‌كند. بدين ترتيب مي‌توان ابعاد مشروحه زير را بعنوان « پيش در آمدي بر معماري براي صنايع در ايران » ذكر نمود.
1- معماري صنايع داراي ابعاد تخصصي، حرفه‌اي و آموزشي ويژه خود است. پاسخ‌هاي معمارانه مناسب به نيازمندي‌هاي در حال گسترش اين رشته، نيازمند پيشرفت و ارتقاء روش‌شناسي، دانش علمي، تجربيات فني، ‌روانشناسي كار، جامعه‌شناسي توليد، بهداشت محيط، امنيت حرفه‌اي و بطور كلي علوم رفتاري است.
2- با رشد شتابان و گسترش و پيچيدگي روز افزون عرصه‌هاي علمي و توسعه فن‌اوري‌ها و تنوع فرايند‌هاي توليدي، روز به روز بر تنوع و پيچيدگي طراحي و اجراي اين گونه ابنيه افزوده مي‌شود. به علاوه مطالبات اجتماعي عوامل انساني توليد اعم از مديران، كارگران، كارمندان، مهندسين و صنعت‌گران و فرهنگ و سليقه عمومي در اين زمينه مرتباً در حال افزايش است.
3- به سبب نياز كشور به صنايع و كارخانجات پيشرفته و مدرن و غني بودن سرزمين‌ ما از لحاظ منابع اوليه، ناگزير حركت بخش طراحي بويژه معماري بعنوان آغاز كننده طراح‌ها به سمت صنعت اجتناب‌ناپذير خواهد بود. عليهذا هر گونه سرمايه‌گذاري بيشتر حول تربيت معماران صنعتي و اهميت دادن به نقش آنها، كشور را در آينده از پشتوانه محكمي در حيطه يكي از نيازهاي حتمي آن برخوردار خواهد ساخت.
4- اولياء امور و مجريان پروژه‌هاي بزرگ و كوچك در كشور، حضور معماري را از ابتداي پروژه بايستي ….

 

کد :3511 فرمت :ورد+منابع+تصاویر صفحه :232

 

مطالعات کالبدی و برنامه ریزی رصدخانه زنجان

مطالعات (جغرافيايي.اقليمي.اجتماعي.فرهنگي استان زنجان) مطالعات پيرامون نجوم.مفاهيم پايه و اطلاعاتي از دانش ستاره شناسي .مطالعات كالبدي و برنامه ريزي رصدخانه

مقدمه :
اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن.
با نگاهی به گذشته کشور عزیزان مان ایران، به این نکته می رسیم که تامین چند قرن پیش ایران، یکی از چند مرکز مهم تولید علم، از جهان بوده است.
در واقع با ورود اسلام به ایران، و تشویق علم آموزی اکتشاف در چگونگی آغاز و انجام این جهان در معارف دینی، مسلمانان در قرن اولیه هجری تا به مان به طور پیوسته در کسب علم و دانش کوشیده از مان بگذاریم از این نکته که در بر مواری از زمان بسیار پر تحرک و در برهه ای دیگر نبار علل سیاسی و روی کار نبودن دولت مرکزی نیرومند از این بازمانده اند؛ تاریخ علمی کشورمان با داشتن بزرگانی چون؛ ذکریا رازی،  فارابی،  دکترحسابی ، ابن سینا، خیام، ابوریحان بیرونی، خواجه نصرالدین توسی، شیخ بهایی، و صدها دانشمند و پژوهشگر و ادیب و عارف دیگر، دلیل محکمی بر این ادعاست.
نجوم از جمله علومی بوده است که از همان آغاز تمدن شهرنشینی ایران یعنی تمدنهای پیش از دو هزار قبل از میلاد منجمله عیلام و سایر تمدنهای اطراف آن نفیج یافته است.
در این مدت طولانی تا این زمان همواره ایرانیان بنابر دلایلی مختلفی که در ادامه خواهد آمد توجه ویژه ای به علم نجوم داشته اند. که رصدخانه مراغه در واقع نمونه  مهم آن است.
با عنایت به ضرورت معرفی این گذشته پر بار به نسل جوان امروزی تشویق و ترغیب آنان به ادامه راه گذشتگان، ونیز ایجاد مرکزی برای و صد اجرام آسمانی، تحقیق و پژوهش، برگزاری همایش ها و کنفرانسهای علمی و پژوهشی و ایجاد یک مرکز مطالعات نجوم در شهر ترانزیتی چون ابهر که در سیر اتصال سه قطب علمی غرب و شرق و جنوب کشور است ضروری می نماید.
برای پی بردن به اهمیت مرکز علمی رصدخانه  مراغه همین بس که بدانیم پایه گذاری رصدخانه مراغه به گونه یک بنیاد عظیم پژوهشی و آموزشی از قرن هفتم هجری و نقش مهم آن  در گرد آوردن  گروهی بزرگ از دانشمندان و دانش پژوهان و دانشجویان از یک سو تمرکز دادن کتابها و مدارک و اسناد علمی معتبر در آن و فراهم ساختن موجبات پژوهش در جوی آرام و بهره مند از تمامی امکانات لازم و بالاخره عرضه ساختن بررسیها و کشفیات این بنیاد علمی در جهان آن روز موجبات آن از اهم ساخت تا شهرت این مرکز علمی به پیشتر سرزمین بپیچند و توجه بسیاری از سرزمین ها را به خود جلب نماید تا جائیکه بیشتر حکمرانان و محققان آرزو می کردند تا بتوانند نظیر  چنین چیزی مرکزی را در سرزمین خویش بر پا سازند.
در طراحی این مجموعه باید تاسیسات قبلی را طراحی کرد که می تواند گذشته تاریخی پرشکوه علم نجوم ایران را به بازدید کنند گان در سطح های مختلف و با دانستنی های متفاوت متفاوت اطلاعات ارزه نده ای را انتقال داد. با ایجاد این دامه ها برداشتی متفاوت برای همه بازدید کنند گان  در زمینه های علوم ستاره شناسی کهن ایران و سرد چگونگی آن بدست خواهد آمد – محققان و پژوهشگران نیز خواهند توانست با استفاده از امکانات فراهم آمده در این مجنمه علمی به کار پژوهشهای ارزنده ای در زمینه علم ستاره شناسی و رشد تکاملی آن بپردازند و بسیاری از نکات تاریک و ناشناخته را روشن کنند همچنین با ایجاد یک تالار کوچک کنفرانس و امکان برگزاری سمینارهای علمی و تبادل نظر در زمینه ستاره شناسی و تاریخ علم نجوم در ایران فراهم خواهد آمد.
با ایجاد یک پلانتاریم نیز موجبات آن فراهم خواهد گشت تا بازدید کنند گان از مجموعه بتوانند با مشاهده آن شناختی مطلوب از آسمان بدست آورند.
باشد که این خود موجب آن گردد تا شوق تحقیق در کارهای شتاره شناسیکه پس  از درونهای شکوفایی گذشته. امروز از جانها بیرون رفته است دوباره از میان جوانان این مرز و بوم زنده شود.
از طرفی ایجاد و چنین مجموعه ای می تواند در جلب توریست نیز موثر بود. و ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد شهر با توجه به بناهای تاریخی شهر موجب رونق صنعت جهانگردی شود.
جدا از مناطق فوق باید به این نکته توجه داشت که مولد تحقیق درباره علوم زیر بنایی چون نجوم جز و شاخص های توسعه کشورها به حساب می آید بنابراین پرداختن به مسال همچون علم نجوم می تواند روح تحقیق و توسعه را در ملت ها پرورش دهد.
فصل اول : مطالبات پایه
1 . 1 ) مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و …
شناخت و ارزیابی وضع موجود
معرفی اجمالی استان زنجان:
استان زنجان با وسعتی بیش از 22 هزار کیلومتر مربع در منطقه شمال بین 35 و 35 و 15 و 37 عرض شمالی از خط استوا و 10 و 47 و 28 و 49 طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1500 متر از سطح دریاست. پست…

 • «فهرست مطالب»
 •  عنوان :                                                   صفحه :
 • مقدمه
 • اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن
 • فصل اول:
 • مطالعات پایه
 • 1 . 1 ) مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و ….
 • 1 . 2 ) مطالعات پیرامون نجوم
 • 1 . 2 . 1 ) مفاهیم پایه و اطلاعاتی از دانش ستاره شناسی
 • جهان، ستارگان، منظومه شمسی، خورشید، سیارات، سیارکها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگها، سیاره زمین، اثرات معلول، چرخش زمین، حرکت انتقالی به دور خورشید، ساکن نبودن زمین.
 • چشم غیر مسطح می بیند؟
 • 1 . 2 . 2 ) پیشینه پژوهشهای دانش ستاره شناسی در سرزمین ایران
 • الف ) پیش از اسلام؛
 • دنیای اساطیر ایرانی و علم نجوم؛
 • –    روحانیت و علم نجوم    –
 • فصل دوم :
 • مطالعات کالبدی و برنامه ریزی طرح
 •  مکانیابی رصدخانه
 • 2 . 1 ) لزوم پژوهش برای مکانیابی و رصد خانه به همراه معرفی چند نمونه رصدخانه خارجی
 • 2 . 2 ) پارامترهای مهم در مکانیابی رصدخانه
 • 2 . 3 ) جدول استانداری های مکان یابی رصدخانه
 • 2 . 4 ) مکان یابی رصدخانه ملی ایران
 • 2 . 5 ) پلانتاریم
 • فصل سوم :
 • طراحی
 • 3 . 1 ) شرح  فضاها را استانداردها
 • 3 . 2 ) برنامه فیزیکی
 • 3 . 3 ) تجزیه و تحلیل سایت و مکان یابی
 • 3  . 3 . 1 ) انتخاب بستر فیزیکی طرح
 • 3 . 3 . 2 ) دستریسها
 • 3 . 3 . 3 ) مکان یابی
 • 3 . 3 . 4 ) سد کینه ورس
 • 3 . 4 ) دیدگاهها و رویکرد های نظری طراحی:
 • 3 . 5 ) سازه مجموعه
 • 3 . 6 ) نیازهای فنی طرح
 • 3 . 7 ) تعیین جهت استقرار ساختمان
 • 3 . 8 ) ساختار طرح پلانتاریم مجموعه
 • ضمائم:
 • نقشه ها و مدارک طراحی
 • منابع و مآخذ

کد :3463 فرمت :ورد صفحه :90

معماری به عنوان نماد

1: معماري به عنوان نماد
”بر خلاف سياسيون و ديگراني كه به طور مكانيكي آموزش مي‌بينند همين طور اصحاب دين، مسئله‌ي مطلوب‌تر ساختن زندگي و محيط آن از يكديگر جدا نيستند. اين دو فصل برخلاف آنچه سياسيون ــ حال با آرزويي نابجا، يا با يأسي غيرضرورــ تثوري مي‌كنند مستلزم جابجائي ارقام و احجام بزرگ ]احتمالاً نويسنده جمعيت و تأسيسات است[ مقدم بر دست‌زدن به هر كاري نيسيت. بهينه‌سازي حيات انساني هم اين طور معضلي نه مبتلا به وسعت و ثروت ، بل اساساً مسئله‌اي تجربي است كه نقطه آغازين آن انطباق مجدد مي‌باشد“ . اين سخنان كه از زبان پاتريك گرس و برانفورد جاري شد طي دو دهه اخير به اثبات رسيده و در زمينه‌ي مسكن و احداق محلات نوعي انطباق مجدد آغاز شده است؛ بدين ترتيب كه در مقابله با سرمايه‌داري و برخلاف مخالفت آشكار و اخلال منفصلانه و بي‌تفاوتي كسل‌كننده، جنبش احداث مسكن به رشد خود ادامه داده است.
نماد اين تحول جدي فرم فراگير معماري و گونه‌هاي جديدي از طرح‌هاي محلي است. اين تحولات تاكنون به طور جسته و گريخته در حاشيه‌ي شهرهاي بزرگي چون لندن، آمستردام، پاريس، برلين و وين شكل گرفته است، كه هم چنان حامل پاره‌اي از عيوب اوليه‌ي خود نيز مي‌باشند. با اين حال جنبش بهبود وضعيت مسكن براي كل جامعه و نه تنها افراد خوشبخت كه ساقه‌اي صد ساله دارد؛ اينك به نقطه‌اي رسيده است كه دستاوردهاي مثبت آن، رشك و رقابت را برمي‌انگيزد. در فحواي دگرگوني شهرها اثبات سخنان پيامبرانه‌ي پاتريك گرس به سال 1905 ميلادي در تشريح گذار از مرحله‌ي پارينه فني به دوره‌ي نوــ فني موج مي‌زند. ”هم آن طوري كه دوره‌قبلي با سيطره و تسلط كارگر بالنسبه غيرماهر و ماهر تمايز مي‌يابد، دوره‌ي جديد با ظهور سركارگر كامل، يعني معمار فاقد قوه‌ي تخيّل؛ و عمران گران  (improver) روستايي، باغبان، جنگلبان، كشاورز، آبيار، يعني گونه‌هاي متناظر به جاي كارگران غيرماهر مي‌شود“.
معمار در دگرگوني محيط داراي نقش اساسي است، اين امر صرفاً‌ناشي از اين نيست كه ابنيه بخش بزرگي از محيط زندگي روزمره‌ي انسان را اشغال مي‌كنند، بلكه از آن روست كه معماري طيف وسيعي از واقعيتهاي اجتماعي يعني ويژگي‌ها و منابع طبيعي، مهارتهاي حرفه‌اي، سنت تجربي و دانش عملي بكاررفته در معماري، فرايندهاي تعاون و سازمان اجتماعي و باورها و جهان بيني جامعه را مورد توجه قرارداده و منعكس مي‌سازد. در ادوار از هم گسيختگي اجتماعي و تخصص‌گرايي نابجا ، نظير دوره‌اي كه پشت سرگذارده‌ايم، معماري بخش عمده‌اي از مشخصه‌هاي اساسي‌اش را از دست مي‌دهد، و برعكس، در دوره‌ي انسجام و سازندگي، معماري يك بار ديگر به سوي هنر فرماندهي و هدايت به حركت درمي‌آيد.
از آن جايي كه فرم معماري دقيقاً‌تبلور يافته، قابليت مشاهده پيدا كرده و در معرض آزمون دائمي قرارمي‌گيرد، حامل معناي خاص انگيزه‌ها و ايده‌هايي است كه از آنها شكل مي‌گيرد: معماري باورهاي زنده را متبلور ساخته و بدين ترتيب روابط و همبستگي‌هاي نهان را آشكار مي‌سازد، معماري با كمك‌گرفتن از طرحهاي دقيق، مجموعه‌اي از پيشه‌ها ، مهارتها و هنرها را گردهم آورده، و در عمل ساخت ، گونه‌هايي از همكاري زيركانه‌اي را خلق مي‌نمايد كه ما در مقياس گسترده‌ي اجتماعي به دنبال آن هستيم: انديشه‌ي برنامه‌ريزي ، جداي از مهارت هماهنگ‌كننده‌ي مضمر در حرفه‌ي مهندسي، مرهون همين هنر در نزد معماران است.
معمار، آرزوها و نيازهاي انساني را با واقعيت‌هاي سرسخت سايت، مصالح، فضا و هزينه‌ها تطبيق مي‌دهد و به نوبه‌ي خود، محيط را در قرابت با رؤياهاي انساني قالب مي‌زند. معماري در مفهوم اجتماعي، بسيار پيشرفته‌تر از فن‌آوري‌هاي مكانيكي صرف است زيرا ساختمان خوب همواره به عنوان عنصر اساسي در طراحي و اجراء، درك و بيان اهداف طبيعي انساني را متبلور ساخته است. آدمي مي‌تواند در ابنيه‌ي هر دوره، به خطي خوانا، تحولات و فرايند بغرنج شكل گرفته در تمدن را كشف نمايد. در دوره‌اي كه وجه مميزه‌ي آن انسجام و يك كاسه‌گي است، نظير دوره‌اي كه ما در آستانه‌ي ان قرارداريم، معماري در جايگاه هدايت تمامي فعاليتها قرارخواهد گرفت.
در مفهوم و بيان معماري، قرن نوزدهم دوره‌ي از هم گسيختگي بود. ساختمانها بدون آن كه در ريشه در منظر و چشم‌انداز داشته باشند و بي ارتباط با جامعه‌شان در ميانه‌ي شهرهاي در حال رشد قر برمي‌افراشتند. اين ساختمانها حاصل كار معماران منفردي بودند كه تنها در قبال تك بناي خود مسئوليت داشتند: اثر بوجودآمده تنهان بدان مقيد بود كه در انبوه بي‌نظمي حاكم بر شهر كه حاصل كار زمين‌خواران، مالكان زمين، و شركتهاي صنعتي كه ذيل علم بازار آزاد كار مي‌كردند از نظر دور مانده يا تحليل بروند. انجيل اوليه‌ي معماري با تحقيقات وسيع باستان‌شناختي و سفرهاي خارجي در نبود انگيزه‌هاي خلاقيت به گرته‌برداري‌هاي مرده يا التفاط گراني‌هاي ضعيف رهنمون شد.
ابتدا معماران دوره‌ي رنسانس به مردگان به مثابه منبع الهام روي آوردند، گويي كه دَم زندگي مي‌توانست از گورستان برخيزد. شكي وجود ندارد كه بهبود كشاورزي بدنبال نشر رساله‌ي كولوملا  (Columlla) در كشاورزي، عمليات پيشرفته كشت و كار را تحت تأثير قرار دو تكانه‌هاي اختراعات مكانيكي با تجراب حاصله از تجديد چاپ قهرمان اسكندريه با ماشين بخار نضج يافت. اما تفاوت فاحشي ميان گزينش تجربي و گرته‌برداري بي‌روح وجوددارد؛ در عرصه‌ي معماري آنچه پس از فيليپو برونسكي  روي داد نه فرايندي قادر به تعديل و اصلاحات كامل به موازات پيدايش نيازهاي جديد،بلكه نوعي پوسته‌ي خارجي، يعني كليشه‌ي بيروح فرهنگي ديگر نبود. توجه داشته باشيد كه معماري چگونه بعد از قرن شانزدهم به جاي پنجره‌هاي كلاف‌دار (Banked Window) به عنوان فرم ساختماني به روش بسيار ابتدايي گذاشتن حفره‌اي بر روي ديوار صُلب رجعت كرد، كه به معناي از دست رفتن تسهيلات و قابليت زندگي از منظر فن‌آوري بود؛ در عوض دوري گزيني از انعكاس نور از قسمت فوقاني پنجره‌هاي بلند مستطيلي شكل ايجاد حفاظ و پرده اجتناب ناپذير شد اين در حالي بود كه نور وارده از قسمت تحتاني پنجره به لحاظ بصري بي‌مصرف بود.
فاصله‌ي زماني قرن شانزدهم تا قرن بيستم شاهد فقدان ارتباط فاحش ميان معماري و سرچشمه‌ها نشظم مسلط اجتماعي بود. قرائن و شواهد دال بر مرگ معماري به معناي اجتماعي در مجموعه بقاياي بيروح مشهود است. مردم در فرم‌هاي رومي، يوناني، گوتيك جديد و در نهايت فرم‌هاي بيزانسي و رومانسك، راههاي سهل‌الوصول و سريع به جامعه‌ي واقعي و فرهنگ زنده را مي‌جستند. و در نبود خاك و گياهان كه مي‌توانستند به زيبايي منجر شوند گلهاي كاغذي را ابداع كردند. چه كسي مي‌توانست تفاوت ميان گلهاي كاغذي يا عكس برداري شده را با گلهاي واقعي نشان دهد؟ معماري در جستجوي ناآگاهانه مجاري تغذيه‌ي حيات اجتماعي، سنگهاي تزئيني، اين نمادهاي بي معناي جامعه‌ي موهوم را خلق كرد. همزمان نطفه‌هاي نظم زنده به يكسان در ساختمان، فن‌آوري و فرهنگ محوطه سازي موج مي‌زد، اما اذهان آشفته و ترديد طبقات حاكمه، پذيرش اين جوانه‌ها را آسان نمي‌يافت. دلايل و توجيهات رايج ويكتوريايي در احداث ساختمان‌هاي جديد صنعتي نه هم عرض توجيهات هنر خوب، بلكه واقعيت اين بود كه تمدن صنعتي نيازي به هنر نداشت.
نبرد ميان سبك‌ها ، ميان معماران دوره ‌ي متقدم عصر باروك و دست اندركاران سنتي قرون وسطي، يا ميا كلاسيست‌هاي جديد قرن نوزدهم و قرون وسطي گرايان جديد منظري سطحي و ظاهري ناچيز مي‌نمود زيرا از دست دادن روابط با محيط اجتماعي وجه مشترك هر دو مكتب بود. هم زمان با تحليل مفاهيم نظم جمعي در جامعه اشكال نظم اجتماعي به جهت نا معين بودن ارزش‌ها ناپايدار شده و به باوري در راستاي دستاوردهاي صرفاً كمّي مبدل شد: معماري زيبا و ظريف به حجم و هزينه تقليل يافت و ساختمان‌هاي رايج در دوري از معيارها و استانداردهاي انساني، ارزان، حقير و كوچك و تنگ شدند…..

کد :3424 فرمت :ورد+منابع فقط در متن صفحه :183

طراحی، ساخت و مدیریت پاساژ در ایران

طراحی، ساخت و مدیریت پاساژ در ایران

واژه «پاساژ» در فارسی جای خود را باز کرده است و به مجموعه ای از واحدهای فروشگاهی اطلاق می شود که در یک مجتمع ساختمانی قرار دارند که به همین فروشگاهی اطلاق       می شود که در یک مجتمع ساختمانی قرار دارند که به همین منظور در جایی از شهر – غالباً در قطعه زمینی در راسته یک خیابان – ساخته شده باشد، نزدیک ترین و قدیمی ترین نمونه ها، پاساژهای خیاان لاله زار و سعدی اند که در نیمه اول قرن اخیر با الهام از نمونه های مشابه در رم، میلان و پاریس، و حتی باکو و بیروت آن زمان ساخته شده اند. امروز این پاساژها جنبه فروشگاهی خود را حفظ کرده اند اما در گرایش کلی در ایران به سوی راسته ای شدن، به صورت بورس، کالای خاص درآمده اند. مثل پاساژهای لاله زار، لازار نو و سعدی جنوبی که بسته به موقعیت مکانی و همجواری های خود به مجتمع های فروش کالاهای الکتریکی، الکترونیکی، پمپ آب و سیستم های آبیاری و غیره تبدیل شده اند.

اما از نظر لغوی «پاساژ» به معنی گذرگاه یا معبری است که اطراف آن می تواند فروشگاه باشد یا نباشد. کوچه برلن نماد این نوع گذرگاه هاست. در این نوع گذرگاه ها قاعدتاً نباید ترافیک سواره وجود داشته باشد. مگر پس از تعطیل شدن مغازه ها و برای جمع آوری زباله، بارگیری و تخلیه. قدیمی ترین «پاساژها» به این معنی تیم، سرا یا کاروانسرا بوده است.

کاروانسرا در شهرهای قدیمی به عنوان بخشی از عناصر خدماتی بازار شهری عمل می کردند و در حد فاصل بازار و خوجی از منطقه بازار ساخته می شدند. به این سراها ترافیک سواره؛ قاطر، شتر، اسب بارکش یا مسافرکش وارد و از آنجا خارج می شد که علاوه بر مسافر، کالای خام (چرم، پارچه، ورق مس و … ) و نیز کالای نهایی (فرش، ادویه، بلورجات و …) حمل می کرد. مسافران اگر جایی در شهر برای اتراق نمی شناختند یا نداشتند در حجره های طبقه دوم همان کاروانسرا (مسافرخانه) اقامت می کردند. کالای خام یا میان کارگاه های همان کاروانسرا یا مراکز دیگر توزیع می شد تا به کالای نهایی تبدیل شود و سپس در بازار و فروشگاه ها به معرض فروش گذاشته می شد. به تدریج که حجم مال التجاره ها افزایش یافت کاروانسراهای بزرگ تر، دورتر از بازار و در جوار دروازه های شهر که حکم انبارهای عمومی امروزی را داشتند، ساخته شدند. این وضعیت پس از جنگ جهانی دوم که بار با کامیون ها، بیشتر کامیون های قراضه جنگی بازسازی شده، حمل می شد به وجود آمد.

کاروانسراهایی با ویژگی های مشابه، ترکیبی از اقامتگاه مسافران، خدمات قهوه خانه ای و طباخی، نمازخانه و خدمات باراندازی، حمل و نقل و خرید و فروش از چندین هزار سال پیش تا کنون در طول جاده ها ساخته شده و هنوز هم آثار آنها باقی است.

نکته مهم در سراهای تجاری ایران (و البته اروپا، تکیه و سوریه)، در هر مقیاس و مکانی که ساخته می شدند، محیط آشنا، دلپذیر و اجتماعی آنها بود. مرد، زن، کودک، تاجر، شاگرد حجره، فروشنده و خریدار، ثروتمند و بینوا همه با هم می لولیدند و با هم مأنوس بودند. بودن در سرا یا تیمچه لذت بخش بود و هیچ کس شتاب نداشت که کالایی را با عجله بخرد و ناپدید شود. حرکت زمان کند بود و این را به خوبی در نقاشی های سیاه قلم سیاحان خارجی می توان دید. اگر امروز هنوز روحیه و شادابی و زندگی در مراکز تجاری هست باز هم در بازارهای قدیمی و سنتی همچون بازار تهران و بازار تجریش است که به لحاظ زنده بودن تجربه ای بی دلیل است. این روحیه به کلی در پاساژهای امروزی ناپدید شده است – چه پاساژی در سعدی جنوبی یا بازار تبریز و چه جانشین های خلف آن که به نام «مرکز تجاری» در خیابان های «شمالی تر» شهرها به شکلی چشمگیر ساخته می شوند. همه آنها روحیه و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مراکز خرید و فروش قدیمی را از دست داده اند.

جمعیت مراجعه کننده به پاساژ یا مراکز خرید تجزیه شده است. آنجا که مانتو و لباس زنانه   می فروشند عمده مشتریان بانوان هستند. اگر کودکی همراه آنان است از روی ناچاری است. اگر شوهری عبوس همراه خانم است عمدتاً نقش «صندوق» را دارد، و اگر جملاتی زیر لب زمزمه می کند چیزی غیر از حدیث عشق و دلدادگی است. مراکزی که بورس کامپیوتر، پرینتز و اسکنر هستند گروه سنی خاص خود را جلب می کنند – شاید 75 درصد مشتریان آنها مردان و جوانان اند.

در پاساژی که لباس کودک می فروشد (چهار راه سمیه – بهار)، تصمیم گیرنده کودک و مادر یک وسیله و پول دهنده است. در پاساژهایی که تایر خودرو و لوازم ماشین می فروشند (خیابان چراغ گاز و … ) خریداران تقریباً بدون استثناء مردان میانسال و متفاوت با مشتریان پاساژهای بورس کامپیوترند. جلو پاساژها محل تجمع موتوری های مسافربر یا چارچرخ و باربر است. همه در هم می لولند اما همه عجله دارند که هر چه زودتر از معرکه کثیف و پرگرد و خاک فرار کنند.

پاساژ را نباید با آنچه در فرهنگ آمریکایی «مال (Mall) » گفته می شود اشتباه گرفت. مال مجتمعی است در مقیاس بسیار گسترده تر، جایی که فضای باز، خصوصاً برای پارکینگ وجود داشته باشد و مشتریان آن حومه نشینان اند. از نظر عملکرد، مال همان پاساژ است اما جدا از بافت شهر ساخته می شود. کیفیت طراحی و ساخت مال هم مانند پاساژهای ایرانی و اوپایی بازتابی از قدرت خرید مردم ناحیه است. در آمریکا مالها به صورت B,A و C درجه بندی می شوند که A برای ثروتمندترین قشر و در محله های مردم مرفه ساخته می شود. شیک ترین و گران ترین مارک ها در این مال ها عرضه می شوند. به تدریج که به درجه C می رسیم کیفیت کالاها پایین تر می آید و قیمت ها ارزان تر می شود. نظیر این مقایسه را   می توان در مورد پاساژهای خیابان مولوی، میدان شوش و خیابان میرداماد، و خیابان های شمال غرب میدان ونک و بالای شهر انجام داد. چرا ویژگی های فرهنگی و اجتماعی پاساژهای اروپایی تقریباً دست نخورده باقی مانده ولی پاساژها در ایران ماهیتاً تحول یافته و به صورت امروزی درآمده اند؟

پاسخ این سوال در وهله اول این است که جوامع غربی در یکصد سال اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم آرامش نسبی خود را تقریباً حفظ کرده اند و از التهابات ناشی از افزایش جمعیت، دگرگونی ساختار اقتصاد ملی و مصرف گرایی به دور بوده اند، اگرچه جنبه هایی از این التهاب در آنجا نیز دیده می شود. زمانی که رم، پانصد هزار نفر جمعیت داشت، جمعیت تهران از یکصد هزار نفر تجاوز نمی کرد. اما امروز که رم دو میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد، جمعیت تهران به مرز ده میلیون نفر رسیده است. این جمعیت نمی توان انتظار داشت که همان وقار و متنانت و آرامش و دلپسندی که در مراکز خرید اروپایی دیده می شود در تهران و دیگر شهرهای ایران دیده شود.

احساس ناخوشایند نسبت به بافت شهری منحصر به پاساژ و مراکز خرید نسبت بلکه کل بافت شهری در ایران چون هیزم نیم سوخته ای است که از آن دود بلند می شود. در چنین شرایطی مقایسه دو فرهنگ اروپایی و ایرانی درست نیست.

پاساژ در ایران معاصر یک هسته اجتماعی و محل برخورد مردم از همه طبقات نیست و بیشتر به انگیزه سود سریع از سرمایه گذاری ساخته می شود. انگیزه ای که نه بر پایه یک طرح خوب و مشتری محور و نه بر اساس مدیریت درست و مسئولانه و بلند مدت است. سرمایه گذار تلاش می کند با حداقل سرمایه گذاری و بدون توجه به نیازهای اجتماعی و فیزیکی مشتریان، بیشترین فضاهای قابل واگذاری (از طریق فروش سرقفلی یا سرقفلی و ملک) را بسازد. سازنده تا زمانی که همه واحدها واگذار نشده اند در محل حضور دارد اما از بیم مراجعه خریداران و متصرفان و ناله های آنان به دلیل کمبودهای پاساژ، به محض فروش آخرین واحد از صحنه ناپدید می شود و اداره و نگهداری آن را به متصرفانی می سپارد که هیچ آشنایی قبلی با هم ندارند و از تعهدات هزینه بردار اجتناب می کنند.

فرهنگ مدیریت اصولی مجتمع های چند مالکی هنوز چنان که باید در ایران جا نیفتاده است. در این میان آن کس که سرش بی کلاه می ماند «مشتری» است : نه جایی تمیز و درست و حسابی هست که بنشیند، نه سرویس بهداشتی در خور دارد و نه جایی که در آن بتوان تبادل اجتماعی کرد. مشتری باید تنها برای خرید وارد پاساژ شود، چند مغازه را از نظر کیفیت و قیمت مقایسه کند، تصمیم به خرید یا نخریدن بگیرد و از پاساژ خارج شود. حتی جایی هم برای پارک ماشین خود ندارد و این به رغم آن است که شهردای در زمان صدور پروانه ساختمان، سازنده را مجبور می کند مطابق ظرفیت پاساژ پارکینگ در نظر بگیرد.

این پارکینگ ها چه می شوند؟ مالک فروشگاهی در یک پاساژ می گوید شهرداری صدور پروانه ساختمان را منوط به تصرف طبقات بالا و پاکینگ ها توسط شهرداری می کند. پس از تصرف، واحدهای غیرتجاری بالای پاساژ را همراه با پارکینگ ها می فروشد و به سود خود می رسد. در این میان نه صاحبان مغازه ها حق دارند از پارکینگ استفاده و نه مشتریان و مراجعه کنندگان. درنتیجه مکانی که برای تأمین نیازهای مردم طراحی و ساخته شده، به کابوسی برای همسایگان تبدیل می شود و نبود پارکینگ و ازدحام بیش از حد در محله، آسایش اهالی محل را سلب می کند….

کد :3357 فرمت :ورد+شامل تصاویر صفحه :107

معماری یونان باستان

معماری یونان باستان
نام و شهرت خدایان یونانی مذهب یونانی ها یک پدیده طبیعی گسترش یافته بود.خدایان یونانی ها شخصیت یافته یک عنصر ویژه بودند یا به عنوان قهرمان شناخته شده بودند و هر شهر یا منطقه اولویت ها، مراسم و سنت‌های خود را داشت.هیچ مقام کشیشی در آن دوره رایج نبود و کشیش ها عضای یک طبقه انتصاری نبودند ولی زندگی معمولی اجتماع را هدایت می کردند.اسامی خدایان اصلی یونان و آنچه بدان مشهورند به شرح زیر است:
زئوس(zeus)-  عالی ترین خدایان و فرمانروای آسمان ها
هرا(Hera)-  همسر زئوس، خدای ازدواج
آپولو(Apollo)-  خدای قانون و منطق ، هنر و موسیقی و شعر سرایی ، یابنده شهرها
آتنا(Athena)-  خدای فرزانگی و آموزش
پوسیدون(Poseidon)- خدای دریا
دیونوسوس(Dionysus)- خدای شراب ، جشن و خوشگذرانی
دیمیتر(Demeter)- خدای زمین و کشاورزی
آرتمیس(Artemis)-  خدای شکار
هرمس(Hermes)-  پیام رسان خدایان
آفرودیت(Aphrodite)-  خدای بازرگانی
هفاستوس(Hephaestus)-  خدای آتش، شعله و خداوند جعلی صنایع دستی
آرس(Ares)-  خدای جنگ
هادس(Hades)-  خدای زیر زمین
خدای زئوس ، پوسیدون و هادس به عنوان «بزرگ‌ترین سه خدا» نیز شناخته می شدند زیرا از همه قدرتمندتر بودند.همچنین هراکلس یا هرکول Heracles) یا (Hercules خدای قدرت و زور بازو یا خدای جمع محسوب می شد.
معماری عمومی یونان
معبد رایجترین و بهترین نوع شناخته شده معماری عمومی یونان است و معبد عملکرد یکسانی مانند کلیسای مدرن نداشت.زیرا منبر زیذ آسمان باز در اراضی شهری یا در معبدی مقدس و قبل از معبد قرار می گرفت.معابد به عنوان ذخیره کنجینه‌های مربوط به آیین چند خدایی قرار می گرفت.معابد به عنوان ذخیره گنجینه‌های مربوط به آیین چند خدایی قرار می گرفت یا به عنوان مکان باستان بت ها بود ولی از زمان فیدیاس (Pheidias) به یک کار هنری بزرگ تبدیل شد.معبد جایی برای زاهدان خدا بود و در آنجا مجسمه ها ، کلاه خودها و اشلحه خو را به عنون صدقه رها می کردند.فضای داخل معبد یا سلا (cella) به عنوان جا خزینه قرار می گرفت و معمولاً یک ردیف دیگر از ستون داشت.
از دیگر فرم‌های به کار رفته توسط یونانی ها تولوس (Tholos) یا معبد دوار است که بهترین نمونه آن تولوس تئودوریوس(Teodorios) در شهر دلفی است که برای پرستش آتنا (خدای فرزانگی و آموزش) اختصاص داده شده است؛ پروپولیا (propylon) که به منزله ورودی جایگاه‌های مقدس است.( که بهترین نمونه آن پروپولیا آکروپولیس آتن است.)؛ خانه‌های فواره ای که در آن زنان کوزه‌های خ.د را از یک فواره عمومی پر می کردند؛ و استوا (stoa) که یک فضای بلند و کشیده و یک ردیف ستون در یک سمت استکه این ردیف به عنوان مغازه در مراکز تجاری شهر‌های یونانی بکار گرفته می شد.نمونه کامل یک استوا، استوای آتولوس در آتن وجود دارد.شهرهای یونانی با اندازه‌های قابل توجه یک ژیمناسیوم (gymnasium) یا پالاسترا ( palaestra)داشتند که یک مرکز اجتماعی برای شهروندان مرد بود.این فضاهای محصور شده به آسمان باز می شدند و فضایی برای مسابقات قهرمانی و ورزش بودند.شهرهای یونانی همچنین نیاز به یک بولتریون (bouleterion) یا اتاق شورا بود؛ ساختمان بلند که به‌عنوان دادگاه ومکانی برای اجتماع شورای شورای شهر استفاده می شد، زیرا یونانی ها از تاق و گنبد استفاده نمی کردند زیرا نمی توانستند با این روش ساختمان هایی با فصضاها و دهنه‌های باز بسازندو بولترین ها ردیف هایی از ستون‌های داخلی بود که سقف را نگه می داشتند.هیچ نمونه ای از این ساختمان ها بر جا نمانده است.بالاخره، هر شهر یونانی یک (theatre) داشت که هم برای اجتماع‌های عمومی و هم اجراهای دراماتیک استفاده می شد.این نمایش ها از مراسم مذهبی ریشه می گرفتند و آنها تا قرن 6 ق .م مجسمه‌های کلاسیک خود را بهترین نوع فرهنگ یونانی می پنداشتند.تئاترها عموماً در مکان‌های تپه ای ساخته می شدند و ردیف‌های نشستن نیمه دایره به دور صحنه نمایش (orchestra) داشتند.پشت صحنه نمایش یک ساختمان کوتاه (skene) وجود داشت که به عنوان فضای ذخیره و فضای لباس پوشیدن و فضایی برای پشت صحنه سازی صحنه نمایش بود.تعدادی از تئاترهای یونانی تقریباً سالم مانده اند و مشهورترین آن تئاتر اپیداروس (epidaurus) نام دارد.
درون‌خانه

محل درون‌خانه (به رنگ خاکستری) در نیایشگاه یونانی.
به اتاق درونی و میانی نیایشگاه‌ها در معماری کلاسیک روم و یونان دَرون‌خانه یا مَقصوره یا صِلّا (به رومی: Cella) گفته می‌شود.
در دوران باستان تندیس‌های آیینی و بت‌های ویژهٔ مورد احترام آن معبد را در درون‌خانه نگه می‌داشتند.در درون‌خانه‌ها معمولاً میزها یا پاسنگ‌هایی نیز قرار می‌دادند تا هدایا و قربانی‌ها را بر روی آن بنهند.سنگ‌های گرانبها، کلاه‌خودها، نیزه‌های و تندیس‌های نذری زیادی به این‌گونه نیایشگاه‌ها اهداء می‌شد و درون‌خانه‌های بسیاری از پرستشگاه‌های رومی و یونانی به‌صورت گنجینه‌های پرمایه‌ای در آمده‌بود.
دورج‌ستونی

نقشهٔ یک پرستشگاه دورج‌ستونی.
دورَج‌سُتونی (یونانی قدیم: ὁ δίπτερος،‌تلفظ: اُ دیپتِرُس) نوعی نیایشگاه یونانی است که در آن دورتادور بخش اصلی ساختمان نیایشگاه کاملاً با دو ردیف ستون احاطه شده‌باشد.
پرستشگاه‌های دورج‌ستونی شکل گسترده‌تر پرستشگاه‌های دورستونی هستند که در آن‌ها یک ردیف ستون گرداگرد ساختمان ساخته می‌شد.
از نمونه‌های این گونه نیایشگاه‌ها می‌توان به این دو اشاره کرد:
•    نیایشگاه آرتمیس در اِفِسوس
•    نیایشگاه آپولو در دیدیما
رخ‌بام

یک ستون ایونی که در بالای آن یک رخ‌بام دیده می‌شود.
رُخ‌بام لبهٔ تزئینی پشت بام ساختمان‌ها است.
رخ‌بام هِرّه‌ای سراسری بر روی بام ساختمان‌ها است که آخرین ابزار فوقانی قَرنیز را تشکیل می‌دهد.
قطاربندی تزئینات به‌صورت نواری از تزئینات اصلی ایرانی برای رخ‌بام‌ها است.
در معماری یونان باستان بر روی رخ‌بام‌ها معمولاً نقش برجسته‌ای بر روی کتیبه‌ای تخم‌مرغی‌شکل برای تزئین حکاکی می‌شد.ایونی‌ها و رومی‌ها از رخ‌بام‌ها در معماری خود استفاده می‌کردند.
ستون زن‌پیکر

پارلمان اتریش در وین.
ستون زن‌پیکر به یونانی: Καρυάτις، تلفظ: کاریاتید نام نوعی ستون در معماری یونان باستان و مصر باستان است.در این‌گونه ستون ساختمان‌ها به شکل پیکر زنانه ساخته می‌شود.
معروف‌ترین ستون‌های زن‌پیکر ستون‌های نیایشگاه ارختئیون (Έρέχθειον) آتن است.در معماری رنسانس و سده‌های ۱۸ و ۱۹ نیز این‌گونه ستون‌ها کاربرد زیادی داشته‌است.ستون‌هایی که در آن پیکر مردانه تراشیده می‌شد معمولاً شکلی تناور و پهلوانی داشت و از این‌رو این‌گونه ستون‌ها را ستون پهلوان‌پیکر می‌نامند.
پیشینه
ویتروویوس، معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود خاستگاه این‌گونه ستون‌ها را در یونان این‌گونه توضیح داده‌است: در جنگ یونانیان علیه ایرانیان، مردم کاریا (نزدیک اسپارت در لاکونیا) از ایران پشتیبانی کردند.زمانی که یونانی‌ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک یونان جلوگیری کردند، به تنبه کاریایی‌ها پرداختند.مردان کاریایی را کشتند و زنانشان را به بردگی بردند.مقرر شد که این زنان بایستی برای ابد باری به‌دوش بکشند.و این‌گونه ستون‌ها نمادی است از بارکشی ابدی زنان کاریایی.
ستون پهلوان‌پیکر

یک ستون پهلوان‌پیکر به شکل تلامون.
ستون پهلوان‌پیکر گونه‌ای ستون حامل در معماری غربی است که در آن شکلی از پیکر تناور مردانه بر روی ستون تراشیده یا گچ‌بری می‌شود.
رومیان این نوع ستون را تِلامون می‌نامیدند زیرا نزد ایشان بیشتر از شکل تلامون، شخصیت اسطوره‌ای یونانی برای ساخت چنین ستون‌هایی استفاده می‌شد.
گونهٔ زنانهٔ این‌گونه ستون‌ها ستون زن‌پیکر نام دارد.
سنتوری (معماری)

سنتوری هتل دلا مارین در میدان کنکورد پاریس.
سه‌گوش بالای درگاه جلوخان را در معماری سَنتوری می‌گویند.از سنتوری‌ها بیشتر در معماری یونانی و رومی استفاده می‌شده‌است.[۱]
دورادور سنتوری را معمولاً قرنیز می‌گذارند.به بخش سه‌گوش در میان سنتوری، سینه گفته می‌شود.سینهٔ سنتوری را معمولاً با نقش‌های برجسته با موضوع اساطیر یونان و روم تزئین می‌کنند.[۲]

محل سنتوری در شکل بازسازی‌شدهٔ نیایشگاه نیکه آتن.
این مقاله دربارهٔ معماری، خُرد است.با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
نهان‌خانه

محل نهان‌خانه (به رنگ خاکستری) در نیایشگاه یونانی.
نهان‌خانه (به یونانی: Άδυτον، تلفظ: آدیتُن، به لاتین: adytum) بخشی است از نیایشگاه‌های یونانی و رومی که به عنوان پَستویی در پشت درون‌خانه قرار گرفته‌است.
نام یونانی و رومی آن به معنی “وارد نشوید” یا “بدون دسترسی” است.
نهان‌خانه معمولاً فضای کوچکی بود که در دورترین قسمت درون‌خانه نسبت به در ورودی قرار داشت.در نهان‌خانه معمولاً بت نمادین ایزد را قرار می‌دادند و تنها کاهنان به آن راه داشتند.این کاهنان مدعی ارتباط با هاتف غیبی در نهان‌خانه بودند.
به مکان مشابهی در نیایشگاه‌های یهودی قدس‌الاقداس می‌گویند.
پیش‌دروازه

یک نقاشی از شکل کامل‌شدهٔ پیش‌دروازهٔ معبد آتن.
به سازه‌هایی که به عنوان دروازهٔ آغازین برای ورود به مکان‌های مقدس در یونان باستان ساخته می‌شد پیش‌دروازه (به یونانی: Προπυλαια، تلفظ: پرُپیلایا) می‌گویند.بیشتر پیش‌دروازه‌ها به صورت راهرویی ستوندار و سرپوشیده بود.
امروزه نام پیش‌دروازه بیشتر برای اشاره به تالار ورودی معبد آکروپولیس آتن به‌کار می‌رود.ساخت این پیش‌دروازه در سال ۴۳۷ پیش از میلاد توسط پریکلس آغاز شد تا جای یک دروازه ورودی دیگر را بگیرد.ساخت این سازه، شاید به‌خاطر مشکلات سیاسی و شاید در پی جنگ‌های پلوپونزی هیچ‌گاه تمام نشد.
معابد يوناني
معبد يوناني از لحاظ نقشه ، شباهت نزديكي به تالار بارگاه ميسني دارد و حتي در پيشرفته ترين شكل اين معبد ، سادگي بنيادي ساختمان تالار مزبور به چشم مي خورد : يك اتاق تك يا دو اتاق تو در تو بدون پنجره ، با يك در ( دو در براي مقصوره ي تو در تو ) و ( A ) يك رواق با دو ستون بين ديوارهاي پيش آمده ( ستون هاي بين دو جرز ) ، يا (B ) ستون بندي خلفي ( ستون بندي بي ديوار ) ، يا (C ) ستون بندي خلفي و قدامي ، يا هر يك از اين نقشه ها كه به وسيله ي (G,H,I,L,M ) يك رديف يا (F ) دو رديف ستون بندي محاط شده باشند .معابد پيشين ( متعلق به دوره ي كهن ) غالبا ً دراز و باريك بودند (H,I,L ) ، كه نسبت ميان ديوارهاي خلفي و قدامي با ديوارهاي پهلويي تقريبا ً يك به سه بود .نقشه هاي متعلق به دوره ي كلاسيك پسين و دوره ي هلني به نسبت يك به دو نزديك شدند ولي هيچ گاه دقيقا ً يك به دو نبودند .ديوارهاي پهلويي معابد دوره ي كلاسيك غالبا ً كمي بيش از دو برابر ديوارهاي خلفي و قدامي بودند (G) ، همين نسبت در معابد هلني كمي كوتاه تر مي شد (F ) …..

کد :3356 فرمت :ورد+شامل تصاویر صفحه :108

مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

چكيده
«آفريدنش … آواز خداوند است كه ما مي‌خوانيمش»
در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي كه از خوب ديدن در جهان بدست آورده راهگشاي او در پيچيدگيهاي زندگي بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقيقت هستي نزديك‌تر مي‌كند پس در چگونگي ايجاد رابطه بين انسان و طبيعت كه در نهايت به آفرينشي زيبا مي‌انجامد بايد ژرف انديشيد و استوار قدم برداشت.
معماري از زمينه‌هايي است كه در آن مي‌توان براي نحوه اين ارتباط به تعريفي مناسب دست پيدا كرد و با برنامه ريزي طبق مباني‌اي كه اين رشته از شناخت انسان و شناخت طبيعت ارائه مي‌دهد، تركيبي متعادل بدست آورد كه راه انسان را براي شناخت از طريق سفر، كوتاهتر مي‌كند و به او طبيعت و حقيقت آن را مي‌آموزد.
معماري در اين برنامه ريزي با گردشگري و برنامه‌هاي آن دررابطه‌اي مستقيم قرار مي‌گيرد. در حال حاضر به طوري كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگري در ايران برمي‌آيد، متأسفانه اين فعاليت عظيم جهاني، با نوعي ركود و وقفه در كشور روبروست كه براي حل آن نياز به اهداف و سياستهاي كلان، ايجاد نظام برنامه ريزي گردشگري در مقياس محلي و ملي و و بين المللي ايجاد هماهنگي در مديريت گردشگري مي‌باشد.
در اين برنامه ريزيها پرداختن به نقش معماري در توسعه گردشگري و جذب توريست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين ميان حتي پرداختن به طرحهاي ضربتي و كوتاه مدتي كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت براي توسعه گردشگري هستند، بسيار تأثير گذار و مهم مي‌باشد.
طرح اين پروژه‌ با توجه به موقعيت منطقه از نظر توريستي، باعث پيشرفت چشمگير صنعت توريسم در اين ناحيه مي‌شود. ضمن  اينكه با گسترش نظارت محيط زيست بر ناحيه به حفظ اكوسيستم طبيعي آن كمك مي‌كند.

کد :3355 فرمت :ورد+منابع فقط در پاورقی صفحه :207